Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2022   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI |  Gastenboek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip


Zondag
7 augustus
10.30 uur
11.15 uur
Koffie- en theedrinken
Ds. M. Mook
N.F.M.
Zondag
14 augustus
9.30 uur
Ds. A. Althuis
Zondag
21 augustus
11.15 uur
Ds. A. Vriend
Heilig Avondmaal
Zondag
28 augustus
Oars as oars
Zondag
4 september
11.15 uur
Ds. F. Welbedacht
Zondag
11 september
11.15 uur
Ds. L. Muilwijk
Zondag
18 september
9.30 uur
Ds. A. Vriend
Startzondag
Zondag
25 september
11.15 uur
Ds. M. Mook
Zondag
2 oktober
11.15 uur
Ds. A. Vriend
Kerk en Israël

't Heidenskip

Twa tsjerken efter by de mar,
wat huzen der om ta.
Mar soene der gjin skippen lizze,
'k Leau.... 't soe gjin namme ha.

Sjocht men dat plakje
Fan út 'e fierte,
Dan tinkt men: wat
Soe dat wêze foar in gat?

Wat hjir wurdt beskreaun
Dat 's net oerdreaun
It lytste plakje hast,
Op Fryske groun wol fast.

Mar wa't it noch net riede kin,
Dy jouwe wy dan mar syn sin.
't Is Brânburren, sa neamd,
Dêr is net folle beamt.

En by dy tsjerken, skoalle, huzen, skippen, minsken,
Heart -  sa is 't net kompleet -
In hiele greate krite
Mei boeren, pleatsen, fee en reed.

Dat is 't oeral bekende Warkumer Heidenskip.
Of ha jo der noch nea fan heard?
Wit jo net wat der wennet, net wat oars begeard?

't Is 't leafste, moaiste plakje
Yn 't âlde wetterlân.
Dêr is gjin bosk, gjin heide en gjin sân.
De wyn dy waait dêr frij 't griene greide lân oer!

K.
(Jan Kortlever, 1946)