Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2022   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI |  Gastenboek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It HeidenskipBeste gemeenteleden,

Als u naar de persconferentie hebt gekeken is het u wel duidelijk dat er morgen en vervolgens tot nadere aankondiging GEEN kerkdiensten zijn in onze gemeente in it Heidenskip.

Omikron variant heet de boosdoener.

De kerkenraad vindt het niet verantwoord om onder de gegeven omstandigheden bijeen te komen in een dienst.

Als we niet samenkomen kan het corona virus, want daar gaat het om, daar niet toeslaan en kunnen we elkaar niet besmetten of anderszins een besmetting meenemen naar elders en anderen.

Het zij zo.
Houd moed, heb lief.
De preek van ds. Mook volgt morgen via de gemeente mail; de orde van dienst kunt u hier wel inzien.
namens de kerkenraad
Pim Engelenburg, scriba
18-12-2021

zondag
23 januari
11.15 uur
Ds. A. Vriend
zondag
30 januari
geen dienst
zondag
6 februari
11.15 uur
Ds. M. Mook
van Sneek
zondag
13 februari
9.30 uur
Mevrouw J. Hania
van Sneek
zondag
20 februari
11.15 uur
Ds. A. Vriend
Heilig Avondmaal
zondag
27 februari
11.15 uur
Ds. L. Muilwijk-Huis
zondag
6 maart
11.15 uur
Ds. A. Vriend
woensdag
9 maart
19.30 uur
Biddag voor
gewas en arbeid
zondag
13 maart
11.15 uur
Ds. L. Muilwijk-Huis
zondag
20 maart
11.15 uur
Ds. A. Vriend
zondag
27 maart
9.30 uur
Ds. A. Althuis

't Heidenskip

Twa tsjerken efter by de mar,
wat huzen der om ta.
Mar soene der gjin skippen lizze,
'k Leau.... 't soe gjin namme ha.

Sjocht men dat plakje
Fan út 'e fierte,
Dan tinkt men: wat
Soe dat wêze foar in gat?

Wat hjir wurdt beskreaun
Dat 's net oerdreaun
It lytste plakje hast,
Op Fryske groun wol fast.

Mar wa't it noch net riede kin,
Dy jouwe wy dan mar syn sin.
't Is Brânburren, sa neamd,
Dêr is net folle beamt.

En by dy tsjerken, skoalle, huzen, skippen, minsken,
Heart -  sa is 't net kompleet -
In hiele greate krite
Mei boeren, pleatsen, fee en reed.

Dat is 't oeral bekende Warkumer Heidenskip.
Of ha jo der noch nea fan heard?
Wit jo net wat der wennet, net wat oars begeard?

't Is 't leafste, moaiste plakje
Yn 't âlde wetterlân.
Dêr is gjin bosk, gjin heide en gjin sân.
De wyn dy waait dêr frij 't griene greide lân oer!

K.
(Jan Kortlever, 1946)