Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2022   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI |  Gastenboek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente It Heidenskip


Workum:
Zondag
15 mei
9.30 uur
in Workum
Ds. A. Vriend
Regiozondag
in Workum
Zondag
22 mei
11.15 uur
Ds. M. Mook
uit Sneek
Workum:
Donderdag
26 mei
9.30 uur
in Workum
Ds. A. Vriend
Hemelvaart
in Workum
Zondag
29 mei
9.30 uur
Mevr. J. Hania
uit Sneek
Zondag
5 juni
9.30 uur
Oud-pastor S. Draisma
Pinksteren
Zondag
12 juni
11.15 uur
Mevr. J. Hania
uit Sneek
Zondag
19 juni
11.15 uur
Ds. A. Vriend
Heilig Avondmaal
Zondag
26 juni
11.15 uur
Ds. J.D.Th. Wassenaar
uit Hellendoorn

't Heidenskip

Twa tsjerken efter by de mar,
wat huzen der om ta.
Mar soene der gjin skippen lizze,
'k Leau.... 't soe gjin namme ha.

Sjocht men dat plakje
Fan út 'e fierte,
Dan tinkt men: wat
Soe dat wêze foar in gat?

Wat hjir wurdt beskreaun
Dat 's net oerdreaun
It lytste plakje hast,
Op Fryske groun wol fast.

Mar wa't it noch net riede kin,
Dy jouwe wy dan mar syn sin.
't Is Brânburren, sa neamd,
Dêr is net folle beamt.

En by dy tsjerken, skoalle, huzen, skippen, minsken,
Heart -  sa is 't net kompleet -
In hiele greate krite
Mei boeren, pleatsen, fee en reed.

Dat is 't oeral bekende Warkumer Heidenskip.
Of ha jo der noch nea fan heard?
Wit jo net wat der wennet, net wat oars begeard?

't Is 't leafste, moaiste plakje
Yn 't âlde wetterlân.
Dêr is gjin bosk, gjin heide en gjin sân.
De wyn dy waait dêr frij 't griene greide lân oer!

K.
(Jan Kortlever, 1946)