Koran en Bijbel
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Koran en Bijbel  |  Gastenboek
Koran en Bijbel

Mensen van het Boek
Christenen lezen en bestuderen de Bijbel als een boek, dat hun geloof en leven inspireert. Moslims kennen delen van de Koran uit het hoofd. Zij zeggen die op bij hun gebeden en bij allerlei gebeurtenissen in hun leven. Eerbied voor het heilige boek speelt bij beide groepen een gewichtige rol. Christenen en moslims zou men daarom ‘mensen van het boek’ kunnen noemen. De Koran bedoelt met deze benaming vooral joden en christenen.

De Bijbel biedt in het oude en nieuwe testament de samenbundeling aan van woorden, profetieën, geschiedenissen, liederen Evangeliën en brieven. In de loop van vele eeuwen zijn ze door God aan het volk Israël en de volgelingen van Jezus gegeven. De Bijbel is vertaald in meer dan 2000 talen. Zo kan de boodschap ieder mens in haar of zijn taal bereiken.
De Koran is een boek in het Arabisch. Alle vertalingen ervan zijn voor moslims slechts benaderingen van de eeuwige woorden van God. Zijn woorden werden in een oorspronkelijk Boek in de hemel bewaard. Gedurende 23 jaar ontving de profeet Mohammed, via de engel Djibriel (Gabriël), openbaringen uit dit Boek. Later zijn die samengebundeld in de Koran.


Bijbelse verhalen in de Koran
De Koran bevat een aantal verhalen die ook in de Bijbel voorkomen. Bijvoorbeeld over de schepping en de zondvloed; over Abraham, die uit zijn land wegtrekt en later zijn zoon Ismaël (niet Izaäk) moet offeren; over Jozef en Mozes, Salomo en anderen. De wonderlijke geboorte van Jezus wordt uitvoerig verteld. Hij is een groot profeet, een gezant van God. Aan hem is de openbaring –in de vorm van het Indjiel of Evangelie- voor zijn volgelingen gegeven. Hij wordt ook Messias genoemd. De bijbelse boodschap over zijn lijden, sterven en opstanding treffen we in de Koran niet aan.

geboorte van Jezus (volgens de Qur'an)


Nadere kennismaking met de Koran
Het is niet gemakkelijk voor het eerst de Bijbel te lezen. Evenmin is het eenvoudig om de Koran te verstaan. De Koran geeft in 114 hoofdstukken (soera’s) de boodschappen weer die de profeet Mohammed aan zijn volk moest doorgeven. De eerste soera heet al-Fatiha (‘de opening’). Zij wordt vergeleken met het Onze Vader uit de Bijbel. De tekst ervan luidt:
1 In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige. 2 Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners, 3 de erbarmer, de barmhartige, 4 de heerser op de oordeelsdag. 5 U dienen wij en U vragen wij om hulp. 6 Leid ons op de juiste weg, 7 de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.

Alle soera’s, behalve de negende, beginnen met de aanroeping: ‘In de naam van God, de Erbarmer, de Barmhartige’. De oudste en kortste soera’s staan achterin. Zij roepen op de ene God te dienen en zijn profeet te volgen. Bekend is de soera van de Toewijding (al-Ichlaas 112):
In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige. 1 Zeg: "Hij is God als enige, 2 God de bestendige. 3 Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt 4 en niet één is er aan Hem gelijkwaardig".

De latere en langere soera’s staan voorin. Zij geven aanwijzingen voor het leven van de moslims gemeenschap en vermelden verhalen over de profeten.

Mohammed geeft les aan zijn leerlingen
afbeelding uit Perzië

De waarde van de Koran voor moslims
De openbaring van God zoals vastgelegd in de Koran is voor moslims uniek. God heeft, volgens hen, dezelfde openbaring ook eerder in de Torah gegeven: aan Mozes voor de joden, in het Evangelie aan Jezus voor de christenen en tenslotte in de Koran aan Mohammed, bestemd voor de hele wereld. Daardoor drukt de Koran zijn definitieve zegel op alle voorafgaande openbaringen. Veel moslims vinden dat de joden en christenen de aan hen gegeven openbaringen niet zuiver hebben bewaard. Ook zouden christenen de boodschap van Jezus verkeerd uitleggen. Moslims vinden de Koran de volmaakte openbaring van God. Daarnaast is de Bijbel meer een soort overlevering van tradities, vergelijkbaar met de overleveringen over het doen en laten van de profeet Mohammed.Laatste Avondmaal, Jacopo Bassano, 1542

De waarde van de Bijbel voor christenen
Omdat de Bijbel eerder is ontstaan, spreekt hij niet over de Koran. Christenen hebben er moeite mee de Koran als openbaring te erkennen. Ze vinden in de Bijbel de oorspronkelijke openbaring van God. Ook hebben ze moeite met de manier waarop bijbelse gegevens een plaats en uitleg hebben gekregen in de Koran. De gegevens uit de Bijbel zijn fundamentele zekerheden voor christenen en als zodanig de beslissende inspiratiebron en maatstaf voor hun geloof.
Toch zal -in het belang van onderlinge contacten en dialoog- door christenen en moslims met wederzijds respect samen geluisterd moeten worden naar de betekenis van de boodschap, die in Bijbel en Koran voor beiden een zaak van geloof en overgave is.


collectie Warkums Erfskip
bron: