Protestantse Gemeente It Heidenskip   
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2024   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip   |   ANBI  |  GastenboekDs. Zelle yn It Heidenskip
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip en de Tsjerkried fan It Heidenskip
nûgje jo fan herte út
ta it bywenjen fan in bysûndere byienkomst
yn de Heidenskipster tsjerke
Op snein 12 maaie o.s.
om 14.00 oere
is der in spesjale tsjerketsjinst
mei as sprekker Bearn Bilker
oer ds. Johannes Hendrikus Zelle
Nei oanlieding fan syn boek
“Een tussenweg is er niet”
De tagong is fergees
Der binne tidens de tsjinst twa kollekten: diakonije en tsjerke
En by de útgong in noch in kollekte
foar de ûnkosten.

Nei ôfrin neipetear yn it Swaeigat
dêr’t Bearn Bilker syn boek sinjearret
en wy meielkoar der ien op nimme
op kosten fan de
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip


sykje op dizze side
zoeken op deze site


Van de kerkenraad:
Wilt u belangrijke gebeurtenissen in uw leven delen met de kerk?
Wilt u ons informeren bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden van een dierbare?
Wilt u bezoek van een ouderling, diaken, van de predikant?
Wilt u ons helpen daaraan gehoor te kunnen geven?
Dan kunt u altijd kontakt opnemen met de scriba scribapgheidenskip@outlook.com

Bezoekadres: Brânburren 18 8724 LH
It Heidenskip
Predikant: ds. Arnold Vriend Aldewei 3
Workum
0515-756248
Kerkenraad:
Preses: dhr. Jolmer de Vries Feandyk 1
8724 LG  It Heidenskip
Scriba:   dhr. Pim Engelenburg Smitsleane 15
8572 WC Rijs
Banknummers College van Kerkrentmeesters
Stichting Beheer Kerkgebouw
NL21 RABO 037.21.02.832
NL07 RABO 030.50.44.850
Financiële administratie dhr. Fouke de Vries Heidenskipsterdyk 67
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 13 53
Koster mw. Ans Ouderkerken-Mulder Heidenskipsterdyk 24
8724 HW It Heidenskip
0514 - 52 22 50
Websiteadres: www.pgheidenskip.fr