ANBI Protestantse Gemeente It Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
ANBI Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   ANBI Diaconie Protestantse Gemeente It Heidenskip  |  Gastenboek

Protestantse Gemeente It Heidenskip

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Kamer van Koophandel
RSIN/Fiscaal nummer:

Website adres:
E-mail:

Adres:
Postcode:
Plaats:

Postadres:
Postcode:
Plaats:
Protestantse gemeente It Heidenskip
76415074
804563159

www.pgheidenskip.fr
ScribaPGHeidenskip @ outlook.com

Brânburren 18
8724 LH
It Heidenskip

Smitsleane 15
8772 WC
Rijs

De Protestantse gemeente te It Heidenskip is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te It Heidenskip.


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de gemeente, met uitzondering van de gebouwen van de gemeente en de diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de link hier onder vindt u het beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

Beleidsplan Protestantse Gemeente It Heidenskip: klik hier.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Jaarverslag Protestantse Gemeente It Heidenskip 2017

Jaarverslag Protestantse Gemeente It Heidenskip 2018

Jaarverslag Protestantse Gemeente It Heidenskip 2019-2021

Jaarverslag Protestantse Gemeente It Heidenskip 2022


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continu?teit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Jaarresultaten 2022 en begroting 2023
van de P.K.N. Gemeente It Heidenskip
Baten
Begroting
2023
Rekening
2022
Opbrengsten uit collecten
3250,00
4438,15
Bijdragen gemeenteleden
14000
15026,12
Overige bijdragen
2503,00
2757,49
Totaal baten (a)
19753,00
22221,76
Lasten
Bestedingen pastoraat
((gast-)predikant(en))
17500,00
18034,24
Bestedingen voor kerkdiensten
650,00
1444,46
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1550,00
1640,16
Lasten gebruik kerkgebouw
3370,00
2411,32
Salarissen van organisten en koster
530,00
460,00
Lasten beheer/
administratie/
bank- en rentenkosten
120,00
119,40
Totaal lasten (b)
23720,00
24109,58
Totaal resultaten (a-b)
3967,00
1887,82


Jaarresultaten 2018-2021 en begroting 2022
van de P.K.N. Gemeente It Heidenskip
Baten
Begroting
2022
Rekening
2021
Rekening
2020
Rekening
2019
Rekening
2018
Opbrengsten uit collecten
4100
7505,00
3677,67
4457,35
3930,27
Bijdragen gemeenteleden
14500
13047,12
15016,12
13141,12
15481,12
Overige bijdragen
2503
3560,49
3187,49
2772,49
2680,00
Totaal baten (a)
21103
24112,61
21881,28
20370,96
22091,39
Lasten
Bestedingen pastoraat
((gast-)predikant(en))
17700
16668,21
17850,44
16810,28
13371,65
Bestedingen voor kerkdiensten
825
419,17
591,88
867,45
300,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1620
1482,14
1517,78
1384,87
1664,84
Lasten gebruik kerkgebouw
3015
2563,59
3057,41
2570,02
2405,15
Salarissen van organisten en koster
530
119,41
120,00
1040,00
25,00
Lasten beheer/
administratie/
bank- en rentenkosten
120
732,25
623,34
603,19
742,48
Totaal lasten (b)
23180
21984,77
23760,85
23275,81
18509,12
Totaal resultaten (a-b)
2708
2127,84
1879,57
2904,85
3582,27

Jaarresultaten 2013-2017 van de P.K.N. Gemeente It Heidenskip
Baten
Rekening 2017
Rekening
2016
Rekening
2015
Rekening
2014
Rekening
2013
Opbrengsten uit collecten
4736,54
4547,95
3756,44
4584,00
4453,00
Bijdragen gemeenteleden
13151,12
14780,67
14436,12
15682,00
13056,00
Overige bijdragen
2540,00
2797,68
2741,24
12813,00
2735,00
Totaal baten (a)
20427,66
22126,30
20933,80
33079,00
20244,00
Lasten
Bestedingen pastoraat
((gast-)predikant(en))
10201,22
18691,14
16993,00
16887,00
16667,00
Bestedingen voor kerkdiensten
849,22
932,65
218,70
772,00
1173,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
1635,62
1508,43
1337,72
1607,00
1124,00
Lasten gebruik kerkgebouw
3549,48
2941,74
2659,85
1910,00
3461,00
Lasten over eigendommen en kerkgebouw
100,00
Salarissen van organisten en koster
675,00
705,00
705,00
725,00
745,00
Lasten beheer/
administratie/
bank- en rentenkosten
667,56
667,05
322,70
272,00
395,00
Totaal lasten (b)
17578,10
25446,01
22236,98
22273,00
23565
Totaal resultaten (a-b)
2849,56
3319,71
1303,18
10706,00
3321,00


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.