Heidenskipster Argyf
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2024   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

Heidenskipster Argyf
wilt u het archief bezoeken mail dan naar: g.twijnstra @ hccnet.nl

1.
Nederlands Hervormde Kerk 1886-1996
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
1
Ter herinnering aan de Openbare Belijdenis in de Nederlandsche Hervormde Kerk Folioformaat: Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de menschen, dien zal Ik ook belijden voor Mijnen Vader die inde Hemelen is. Matth. 10:32
0
0
0
4
1
Doop- en Lidmatenboek en  Hervormde Gemeente Heidenschap 1902 LIDM-BOEK Herv. Gemeente Heidenschap 1902 / DOOP-BOEK Herv: Gemeente Heidenschap 1902
0
0
1902
1914
1
1
Diaconieboek der Nederlands Hervormde Gemeente Heidenschap
0
0
1948
1992
1
Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij De Zuidwesthoek gevestigd te Koudum, opgericht 1904. Bewijs van Deelneming No 16505. Nederlands Hervormde Kerk (kopie)
26
1
1950
1
1
Spaarboekje Coöperatieve Boerenleenbank Workum e.o. Diaconie Nederlands Hervormde Kerk Heidenschap
14
4
1961
4
4
1996
1
1
Firma U.A. Faber PZN, Sneek Onderhoudsabonnement nr 7112020. Nederlands Hervormde Kerk. CV Olieketel merk Buderus
22
3
1972
31
12
1972
1
2.
Het Fonds 1907-heden
tot stichting van een predikantstraktement, later
tot in standhouding van kerkdiensten
Doos
Map
Titel
Opmerkingen
van dd
mm
jj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
2
gele enveloppe
Verzoek aan de Kring om collecte te houden voor het Fonds Een uur loopen van Workum ligt een buurtschap genaamd het Heidenschap. Voorwaar het was daar naar 30 à 40 jaar schier een Heidenschap… (H. van der Gaast Voorz, Penningmr, Br. Dijkstra)
0
0
1907
1
2
enveloppe aan D.D. Dijkstra
Verzoek aan de Kring om collecte te houden voor het Fonds Een uur loopen van Workum ligt een buurtschap genaamd het Heidenschap. Voorwaar het was daar naar 30 à 40 jaar schier een Heidenschap…' Met de hand geschreven diverse exemplaren waarvan twee in een envelopje geadresseerd als: 'Aan de Eerw. Kerkeraad der Ned. Herv. Gem. Te........ (H. van der Gaast Voorz, Penningmr, Br. Dijkstra)
0
0
1907
ca 10
2
Notulenboek Het Fonds met rooster van aftreden Secretarissen: W. Kuipers 1907-1910, D.D. Dijkstra 1910-1914, S. Kroese 1914-1923, L. Kampen 1923-1949, D. Dijkstra 1957-
25
10
1907
27
2
1930
1
2
Ontvangsten en Uitgaven der Vereeniging "Het Fonds" gevestigd te Heidenschap (Fr.) Opgericht 1907. No. 2447 Rijkspostspaarbank
0
0
1908
1939
1
2
Boek met bezittingen van Het Fonds. Het Fonds is Opgericht den 25 October 1907 o.a. met Coupon/Dividendnota Coop Raiffeisenbank Workum eo 01-11-1967; notulen in klad op papier van "ik wil persé Persil, Persil wit is veilig wit"; in klad notulen 03-03-1949; Bijlage bij het verslag 1920 Effecten op 31 December 1920 van Levensverzekering-Maatschappij opgericht in 1863 door het N.O.G.; Reglementen opgesteld op 25-10-1907
0
11
1912
1949
1
2
gele enveloppe
Brief aan de Synode der Nederlansch Hervormde Kerk te 's Gravenhage, waarin staat dat Statuten en het huishoudelijk reglement zijn bijgevoegd Hoog Eerwaarde Heeren,…
0
0
1915
1916
1
2
gele enveloppe
Statuten en Huishoudelijk reglement Fonds tot stichting van een predikantstraktement in het Heidenschap Bestuur: H. van der Gaast, Voorz., S. Kroese, Secr., D.D. Dijkstra, Penningm., J.Jagersma, S. de Boer
26
2
1915
1
2
gele enveloppe
Brief Ministerie van Justitie Afdeeling  1 B, No. 510 verzoekschrift om enige aanpassingen in de statuten te doen en opnieuw aan te vragen (De Minister van Justitie, Namens den Minister, De Secretaris-Generaal H.C. Dresselhuys)
9
10
1915
1
2
gele enveloppe
Koninklijke goedkeuring op de Statuten van het Fonds Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods… Goedgekeurd 16-12-1915, 1e afdeling B, No 500 (De Minister van Justitie, Namens den Minister, De Secretaris-Generaal H.C. Dresselhuys)
18
12
1915
1
2
gele enveloppe
Authentiek extract uit het Koninklijk besluit van 18 dezer, no 14. Voor de plaatsing van de goedgekeurde statuten… (De Minister van Justitie, Namens den Minister, De Secretaris-Generaal H.C. Dresselhuys)
20
12
1915
1
2
gele enveloppe
Koninklijke goedkeuring op de Statuten van het Fonds Enveloppe geadresseerd aan S. Kroese. Inhoud is echter: brief aan de Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk te 's Gravenhage waarin staat dat Statuten en het huishoudelijk reglement zijn bijgevoegd
23
12
1915
1
2
gele enveloppe
Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant 01-03-1916 Vereeniging: Fonds tot stichting van een predikantstraktement in het Heidenschap, gevestigd te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. 2 exemplaren waarvan 1 met wijzigingen met pen in 1936
1
3
1916
1
2
Het Fonds (blauw kaft) brief Amsterdam-Rotterdam Bank over effecten in bewaring of niet (juli 1969); berekeningen in klad; Obligaties van 1000 gulden aan de Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs gevestigd te Heidenschap (bij Workum) (20-07-1921)
0
0
1921
1
2
Notulenboek van de vergaderingen van het Bestuur en de Leden van "Het Fonds" tot stichting van een predikantstraktement in het Heidenschap, gevestigd te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
9
2
1931
18
4
2000
1
2
gele enveloppe
Vereeniging Fonds tot stichting van een predikantstraktement in het Heidenschap, gevestigd te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aangegaan voor den tijd van 29 jaar, eindigende op 25 October 1965
22
9
1936
1
2
gele enveloppe
Uittreksel toestemming tot wijziging statuten aangegaan voor den tijd van 29 jaar, eindigende op 25 October 1965 (Wilhelmina, overeenkomstig het Secretaris-Generaal bij het Departement van Justitie J.P. de Meijere)
16
10
1936
1
2
Ontvangsten en Uitgaven der Vereeniging "Het Fonds" gevestigd te Heidenschap. Opgericht 1907. met diverse afschriften van de Amsterdamsche Bank N.V. te Bolsward (1954); Ministerie van Financiën Grootboek 1946 Saldo-opgave 14-01-1954
0
0
1940
1955
1
2
Grootboek van het Predikant Fonds te Heidenschap Ledenlijsten, inkomsten en uitgaven
15
9
1949
23
4
1969
1
2
enveloppe aan D.D. Dijkstra
Diverse bankafschriften
0
0
1954
1972
1
2
Spaarboekje Stichting Spaarbank der Coöperatieve Boerenleenbank Workum Serie F.W. Nr 8334, Spaarboekje No. 2303 ten name van Pastorie Fonds Heidenschap
3
12
1954
5
4
1973
1
2
Ontvangsten en Uitgaven voor het "Pastorie Fonds" gevestigd te Heidenschap. Opgericht in 1955
1
1
1955
31
12
1955
1
2
Spaarboekje Stichting Spaarbank der Coöperatieve Boerenleenbank Workum Serie W.K.M. Nr 1093 Spaarboekje No. 3612 ten name van Fonds Heidenschap
16
1
1963
14
3
1972
1
2
gele enveloppe
Brief notaris P. Niemantsverdriet verzoek om statuten van 16-10-1936, opgestuurd waren de statuten van 1915. Brief gericht aan D.D. Dijkstra (P. Niemantsverdriet, notaris te Workum)
30
7
1965
1
2
gele enveloppe
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 16 december 1965 nr 243 Nr. 1374 (De Minister van Justitie , Namens de Minister, Het hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Th.v.Sasse v. Ysselt0
20
10
1965
1
2
gele enveloppe
Goedkeuring van wijzigingen in Statuten en gewijzigigde statuten Wij Juliana, bij de gratie Gods,…  nr 105 (De Minister van Justitie Samkalden, Overeenkomstig het oorspronkelijke De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie A. Mulder0
20
10
1965
1
2
enveloppe aan D.D. Dijkstra
Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van donderdag 16 december 1965 nr 243 8 exemplaren
16
12
1965
1
2
gele enveloppe
Brief verlenging van het Fonds in de Staatscourant brief aan D.D. Dijkstra (P. Niemantsverdriet, notaris te Workum)
24
12
1965
1
2
gele enveloppe
Brief twee volledige concepten en de oude stukken betreffende de vereniging brief aan J. de Vries, Helspaed 2, 8724 HS It Heidenskip (F. Tuinstra, notaris te Workum)
20
2
1985
1
2
Blauw schrift met notulen diverse bijlagen: nota O.A. Feenstra Heidenschap (2 ds sigaren, 1 p sigaretten), Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging Fonds tot stichting van een Predikantstractement in het Heidenschap (1915); Totaalbedragen van het Fonds (1995-2001); Brief aan notaris Houtsma te Workum tot oprichting van "Stichting Fonds tot instandhouding van kerkdiensten van de Protestantse Kerk in Nederland te It Heidenskip (15-03-2004); 2 kwitanties voor D. Haanstra uitgeschreven door L. Kampen à 3 gulden.
27
3
1985
24
4
2004
1
2
enveloppe aan D.Haanstra
Akte van omzetting van een vereniging in een stichting Bestuur: Sijtze Jorritsma (voorzitter), Douwe Haanstra (secretaris) en Lolke Kampen (penningmeester). Zaaknummer 5943 (Notaris Th.Houtsma, Workum)
0
0
2004
1
2
enveloppe aan D.Haanstra
Oproep tot ledenvergadering op maandag 26 april a.s. in de consistorie van de SOW kerk om 20.00 uur. punt 6: Vaststelling van de akte van omzetting
20
4
2004
1
3.
Financiële Commissie 1886-2011
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
3a
Notulenboek der Gereformeerde Vereeniging Ons eeuwig belang. Gevestigd in het Heidenschap opgerigt in het jaar 1886. Later wordt het boek gebruikt door de Financiële Commissie Hervormde Gemeente
0
4
1886
9
3
2011
1
3a
Kasboek Financiële Commissie
0
0
1966
1978
1
3a
rood mapje
Financiële Commissie Jaaroverizichten 1968-1979
0
1968
1979
1
3a
groen
Dit behoort bij de notulen van de Financiële Commissie o.a. tekening parkeervakken achter de kerk (1979)
0
1979
1993
1
3b
Financiële Commissie   Verslagen 1997
0
1997
1
3b
Enveloppe Financiële Commissie Samen op Weg Kerk Jaarcijfers, bankafschriften enz.
0
1998
1998
1
3b
Enveloppen Financiële Commissie Samen op Weg Kerk Jaarcijfers, bankafschriften enz.
0
1999
1999
2
3b
Enveloppen Financiële Commissie Samen op Weg Kerk Jaarcijfers, bankafschriften enz.
0
2000
2000
2

4.
Gereformeerde Kerk 1899-1987
Doos
Map
Titel Omschrijving
van  dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
aantal
4a
oranje
Instemming met inhoud der Drie formulieren van Eenigheid der Gereformeerde Kerken van Nederland Wij ondergeteekenden Ouderlingen en Diaken der Geref. Kerk van Heidenschap als zoodanig uitmakende de raad der Kerk. Verklaren door onderteekening dezer acte, Van harte in te stemmen met den inhoud der Drie formulieren van Eenigheid der Gref. Kerken van Nederland. Als accoord van Kerkelijke Gemeenschap. Ouderlingen: Sj.P. Sjaarda, C. van Kammen, A. Tacoma; Diakenen: H. Kooistra, B.D. Dijkstra, A. Miedema, D. Demmer, F. Mulder, J. Beuckens. (kopie) (uit het archief van Botte Ouderkerken)
1906
1907
1
4a
oranje
De Gereformeerde Vereeniging dat is Gehecht en vasthoudende aan de Kerk der Vaderen wier zonen wij zijn en willen blijven en die erkennen dat die Kerk een zegen heeft afgeworpen voor …. (kopie van bladzijde 2 uit een notulen(?)boek. (uit archief Botte Ouderkerken)
1902
1915
1
4a
oranje
Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij De Zuidwesthoek Algemeene Ledenvergadering op Zaterdag 24 Oktober e.k. 's voorm. Half 10 ten huize van Mej. de Wed. P.J. TERPSTRA te Warns. Bestuur: Jouke de Boer, Pres. En A. Haringsma, Secr. Boekh. Datum poststempel 17-10-1908 Gericht aan Den Heer Voorzitter Gereformeerde Gemeente Heidenschap
17
10
1908
1
4a
oranje
Huurovereenkomst    Onbekend wie, wat en waar: Ingaand 1 november 1912 en tot 1932. Jaarlyksche huurprijs is fl 250,-. (uit archief Botte Ouderkerken)
1
11
1912
1
4a
oranje
Koopcontract grond Gereformeerde Kerk Koopcontract de Gereformeerde Kerk in het Heidenschap onder Nijega. Koopster van Een plek Grond in het Heidenschap onder Workum uitmakende een Zuidelijk gedeelte groot ongeveer 8A23c.a. van het perceel bekend ten G Kadastr Gemeente Workum Sectie D no 777 weilandje geheel groot 2H 1A 75c.a. Koopsom f 617,50 verleden door C. Tjebbes, Notaris  te Workum den 29 Juli 1914. Verkoper de Heer Mebius Assuerus Brandsma, Lid van den Raad der Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, veehouder, wonende in het Heidenschap onder Nijega, gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met Sjuwke Sikkes Minnema. Uit naam van de Gereformeerde Kerk: Jacob Dijkstra, werkman, Heidenschap onder Nijega, voorzitter; Klaas Bakker, veehouder, Heidenschap onder Nijega, Penningmeester; Durk Demmer, van boerenbedrijf, Heidenschap onder Oudega, Scriba; Jouke Beuckens, veehouder, Heidenschap onder Workum, Lid. Acte zit in bruine enveloppe van Notaris C. Tjebbes te Workum gericht aan: Den Heer K. A. Bakker, Voorzitter v/h Bestuur der Gereformeerde Ker Heidenschap (uit archief Botte Ouderkerken) (origineel compleet en kopie waarvan het 1e blad  mist)
29
7
1914
1
4a
oranje
Nota van Kosten en Verschotten Competeerende den Notaris  C. Tjebbes te Workum Het Bestuur van de Gereformeerde Kerk Heidenschap (Nijega) Ter zake Koopacte f 35,85 (uit archief Botte Ouderkerken) (kopie)
29
7
1914
1
4a
oranje
Vergunning tot demping van een gedeelte der bermsloot loopende tusschen den grintweg en het perceel Kadastraal bekend Gemeente Workum Sectie D nr 777. Over een lengte van plm. 15 meter. Ondertekend door loco-burgemeester W. Kroese en de secretaris A. de Vries. Gericht aan den Raad der Gereformeerde Kerk te Heidenschap. Voorzitter de heer J. Dijkstra (uit archief Botte Ouderkerken)
22
1
1915
1
4a
oranje
Overeenkomst recht van pad Uit naam van de Gereformeerde Kerk: Jacob Dijkstra, werkman; Anne Miedema, veehouder; Klaas Bakker, veehouder; Christoffel A. van Kammen, schilder; Jouke Beuckens, veehouder en als andere partij: Hijlke van der Gaast, veehouder. Recht van pad van Van der Gaast over Workum Sectie D nr 777 (uit archief Botte Ouderkerken) (2x origineel en 1 kopie)
10
1915
2
4a
oranje
Staat van meerwerk aan het Kerkgebouw der Geref. Gemeente in het Heidenschap Uitgevoerd door Thomas Draisma Piaam fl 318,54 Opzichter is Hidde Koornstra uit Koudum. Laatste betalingstermijn is fl 534,- (uit collectie Botte Ouderkerken)
13
1
1916
1
4a
oranje
Overeenkomst tot bouwen Hok voor stalling van paarden Ondertekenaars: Hervormde Kerk: Hielke van der Gaast, Lieuwe Kampen, Haring Hijlkema, Otte Feenstra; Gereformeerde Kerk: Klaas Annes Bakker, Durk Demmer, Pier Sjaarda, Houk de Vries en Hessel Deinum en Hendrik de Boer, caféhouder. Hervormde kerk betaalt fl 400, de Gereformeerde kerk betaalt fl 200 en de rest door Jetze de Boer. Jetze de Boer moet het hok onderhouden en de kerkgangers mogen er hun paarden stallen. (uit archief Botte Ouderkerken)
1
1920
1
4a
oranje
Overeenkomst Hok voor stalling van paarden Hendrik Jetzes de Boer, caféhouder, Heidenschap onder Workum (de Hel, café De Uitspanning) heeft paardenstalling gezet op Workum Sectie D nr 724. Er is verzuimd een contract te maken. De Gereformeerde en Hervormde kerk betalen huur. Ondertekenaars: Hendrik Jetzes de Boer; Hervormde Kerk: Hielke van der Gaast, Lieuwe Kampen, Haring Hijlkema, Otte Feenstra en Brechtus Uilkes Dijkstra; Gereformeede Kerk: Klaas Annes Bakker, Durk Demmer, Pier Sjaarda, Houk de Vries en Hessel Deinum (uit archief Botte Ouderkerken) origneel en kopie
9
1921
1
4a
oranje
Vastlegging grens Gereformeerde Kerk Workum en Heidenschap De grens loopt van het Westendorpsche brugje in rechte lijn naar het Vliet en over de boerderijen van Marten Hielkema, Hendrik van der Meulen en Siebe Haitema tot de grens van Hemelumer Oldephaert, met dien verstande dat genoemde boerderijen op het gebied der kerk van Heidenschap vallen. Aldus vastgesteld in de Clasis Sneek 19 November 1902. Hierdoor hoort het gezin van Pieter Wildschut tot de kerk van Workum. De vrouw van Lammert de Jong wil graag bij het Heidenschap horen. Dat mag, maar ze blijft bij Workum en betaalt daar ook aan. Op de achterkant in potlood aantekeningen van een vergadering met vrouw Schoon, Leenstra, J. Bakker, G. Stellingwerf en broeder Tj. Schoon, br Z. Deinum, br. Dijkstra, br. Bakker. (uit archief Botte Ouderkerken)
26
10
1926
1
4a
oranje
Ontvangstbewijzen storting bedragen postkantoor Nr 10 dd 11 Jan 1931, Nr 17 dd 04-03-1931, Nr 11 dd 14-08-1931, Nr 8 dd 14-09-1931, Nr 1 dd 17-11-1931. Stortingen op rekening of postwissel door Douwe Klazes Bakker (archief Botte Ouderkerken)
11
1
1931
17
11
1931
5
4a
oranje
Briefkaart verzoek bijdrage kosten Centrale Diaconale Conferentie betaling met postwissel of (goedkoper) door overschrijving op postrekening nr 107519. Ondertekend door J.Th. Oudegeest, Wassenberghstraat 32, Groningen. Gericht aan Diaconie der Gereformeerde Kerk te Heidenschap p.a. den WelEd. Heer T. Westerbaan (uit archief Botte Ouderkerken)
1937
1940
1
4a
oranje
Notulen Kerkeraad vergadering 29 Aug '33 (uit archief Botte Ouderkerken)
29
8
1933
1
4a
oranje
Vergadering kerkeraden Gereformeerde kerken Hindeloopen en Heidenschap in de kerkeraadskamer van de Gereformeerde kerk te Heidenschap Samenwerking tussen Hindeloopen en Heidenschap met ds. C. Jansen, zodat diens financiële positie verbeterd. Heidenschap betaalt fl 500 per jaar. Kerkeraad Hindeloopen: Praeses C. Jansen, Meijering(?), A.F. de Boer, D.H. Simonides, D.J. Smit en P. van der Brug. Heidenschap: Praeses: J. Dijkstra, B. Holtrop, H.K. Deinum, J.H. Bakker, L.J. de Jong  (archief Botte Ouderkerken)
1
3
1934
1
4a
oranje
Vergadering kerkeraden Gereformeerde kerken Hindeloopen en Heidenschap in de kerkeraadskamer van de Gereformeerde kerk te Heidenschap (met inktpen geschreven) Samenwerking tussen Hindeloopen en Heidenschap met ds. C. Jansen, zodat diens financiële positie verbeterd. Heidenschap betaalt fl 500 per jaar. (met inktpen geschreven, beschadiging door zilvervisjes) (uit archief Botte Ouderkerken)
1
3
1934
1
4a
oranje
Een kijkje in het Gereformeerde leven buiten Nederland België, Duitsland, Hongarije, Noord Amerika, Zuid Afrika en Nederlands Indië, Engeland en Schotland, Frankrijk. Gehouden op 17 jan. (tussen 1923 en 1948) (uit archief Botte Ouderkerken)
1923
1948
1
4a
oranje
Menigerlei Genade Wekelijksche Predikatiën onder redactie van Dr. K. Dijk en Dr. B. Wielenga met medewerking van vele Gereformeerde predikanten. No. 49. De kracht van het kruis. Mattheus 27: 51a en 66 door Ds. J.C. Gilhuis. Uitgaven J.H. Kok N.V. Kampen. Dertigste jaargang No 49 Zondag 6 april 1941 (Net gelezen) (uit archief Botte Ouderkerken)
6
4
1941
1
4a
oranje
Belijdenen Beleven Gereformeerd Weekblad Uitgever S.J.P. Bakker, Amsterdam. No. 49 Jaargang 1.   4 bladzijden (uit archief Botte Ouderkerken)
5
9
1941
1
4a
oranje
De Wachter. Weekblad tot steun van de Theologische Hoogeschool van de Gereformeerde Kerken Opleiding voor de Kerk door de Kerk. Uitgave Ver "De Wachterbond". No 9 40e jaargang (uit archief Botte Ouderkerken)
9
1
1942
1
4a
oranje
De Heraut voor de Gereformeerde Kerken in Nederland Hoofdredacteur is Prof. Dr. H.H. Kuyper, N.Z. Voorburgwal 58-60, Amsterdam. No 3337 (uit archief Botte Ouderkerken)
11
1
1942
1
4a
oranje
Formulier voor adreswijziging Gericht aan Dhr. G. Stellingwerf scriba der Geref Kerk Heidenschap (bij Hindeloopen) (door de PTT gewijzigd in Workum). J.H. Zelle, candidaat der Geref Kerken. Nieuw adres: Van Heemstraat 39. Nieuw telefoonnummer 3803 Leeuwarden. (uit archief Botte Ouderkerken)
6
6
1944
1
4a
oranje
Briefkaart afz. cand. J.H. Zelle, Gijsbert Japiksstraat 82, Leeuwarden, tel 6824 Geadresseerd aan Dhr. G. Stellingwerf, G 231 scriba der Geref Kerk Heidenschap: Geachte br. scriba. Mijn Vader werd opgebeld door een booze Dominé, ik was helaas niet thuis. Ik moet 's avonds om 8 uur in Stavoren preeken, die belden mij het eerste op, [wat moest ik doen?] Kan ik 's middags niet bij u preeken, om 2 uur of 3 uur of 4 uur of 5 uur, als ik 8 uur in Stavoren ben. Kan dat niet? Het ligt in de buurt. Laat die predikant mij morgen vroeg even opbellen, dan zal ik thuis blijven tot half elf, dus vóór half elf s morgens even bellen, dan komt alles gewoon in orde. Alles kan nog goed komen. Tot elf uur zal ik thuis blijven om op de telefoon te letten. mr.vr.gr. J.H. Zelle. (uit archief Botte Ouderkerken)
14
4
1949
1
4a
oranje
Enveloppe Deputaten Gereformeerde Kerken Geestelijke Verzorging Land- en Zeemacht. Geadresseerd aan G. Stellingwerff, Scriba Geref Kerk Heidenschap Fr Doorgeven van adreswijziging van zoon, man of verloofde door oproep Land- of Zeemacht (4x) (oranje van kleur); en Geestelijke Verzorging van Land- en Zeemacht en Koopvaardij opgaven van naam, adres en nieuwe woonplaats (10x) (grijs) (uit archief Botte Ouderkerken)
1947
4a
oranje
Briefkaart met gedrukt adres De Weleerwaarde Heer Ds. C. Mak, Ziekenhuispredikant, Westersingel 38, Leeuwarden Andere zijde: Van onze gemeente werd/zal worden opgenomen d.d. …..in het Diaconessenhuis/R.K.Ziekenhuis/Stads Ziekenhuis/Paviljoen v. besmettelijke ziekten, Boerhaavestraat/Kraamkliniek Schapedijkje/Park-Herstellingsoord
1947
1964
18
4a
oranje
Rooster voor het Catechetisch Onderwijs aan schipperskinderen voor het jaar 1946 (archief Botte Ouderkerken)
1946
1
4a
oranje
Rooster voor het Catechetisch Onderwijs aan schipperskinderen voor het jaar 1949 Met brief van Deputaten Gereformeerde Kerken voor de Geestelijke Arbeid onder schippers. In bruine enveloppe gericht aan Den Eerw. Kerkeraad der Geref. Kerk p/a den WelE Heer G. Stellingwerf Heidenschap Fr. (archief Botte Ouderkerken)
12
1948
1949
1
4a
oranje
Bewijs van lidmaatschap der Gereformeerde Kerk Te gebruiken bij attestatie. Kan worden ondertekend door praeses en scriba. Op achterzijde kan worde ingevuld datum doop en geboorte, kind van, wanneer bij het avondmaal aanwezig geweest en ambtelijk bezoek ontvangen. (uit archief Botte Ouderkerken)
1945
1960
10
4a
oranje
De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te… Te gebruiken bij attestatie. In vullen plaats kerkeraad en naam en geboortedatum en vertrek naar. Ook de levenswandel, kerkbezoek en catechisatiebezoek kan worden ingevuld. Ondertekening door praeses en scriba. Uitgave: Drukkerij Zalsman, Kampen
1930
1960
10
4a
groen
Situatie Trafostation te Heidenschap Brandaburen Prov. Electriciteitsbedrijf in Friesland Leeuwarden. Het Travostation is gepland achter de kerk tegen het perceel van de school aan. Echter het travostation zal worden geplaats voor rijwielbergplaats van de school. Tekening op schaal 1:2500 en 1:200  Kad. Gem. Workum Sectie D No 866
13
10
1958
4a
groen
Menigerlei Genade Wekelijksche Predikatiën onder redactie van Dr. K. Dijk en Dr. B. Wielenga met medewerking van vele Gereformeerde predikanten. Zeventiende jaargang No. 49. De begrafenis van Jezus door Ds. F.C. Meijster. Uitgaven J.H. Kok N.V. Kampen. Dertigste jaargang (Gelezen 27 Maart 1959 Goede Vrijdag). De dienst zag er als volgt uit: Voorz. Ps. 42:6; Collectezang Ps. 16 : 5,6 ; Na de preek Ps 116: 2,3 ;  Slotzang Ps. 89 : 19. Lezen Joh 19 : 25-42, Tekst: Joh 19 : 38-42. Bij de uitgang is er collecte bestemd voor de Evangelisatie in België. A.s. zondag hoopt in de middagdienst voor te gaan Ds. Petersen. (uit archief Botte Ouderkerken)
27
3
1959
1
4a
groen
Vergadering Clasis Workum Combineren kleine gemeenten. Voorstel: Stavoren los maken van Warns; Stavoren met Hindeloopen, Warns met Hemelum, Heidenschap met Gaastmeer.
1964
1965
1
4a
groen
Afscheidspreek gehouden door Ds. P. Schravendeel te Oudega-W. op 1 augustus 1965, te Heidenschap op 15 augustus 1965, te Gaastmeer op 22 augustus 1965. Een krans 'van roem'. Afscheidspreek gehouden te Gaastmeer op 22 augustus 1965, in de middagdienst. Stencildruk Wiersma, Sneek (uit archief Botte Ouderkerken).
22
8
1965
1
4a
groen
Kerkbrief van de Gereformeerde Kerken van Gaastmeer ca. en Heidenschap Nr. 57  (uit archief Botte Ouderkerken)
1
1972
4a
groen
Kerkbrief van de Gereformeerde Kerken van Gaastmeer ca. en Heidenschap Nr 58 (uit archief Botte Ouderkerken)
7
1972
4a
groen
Kerkbrief van de Gereformeerde Kerken van Gaastmeer ca. en Heidenschap Nr 61 (uit archief Botte Ouderkerken)
6
1973
4a
groen
Kerkbrief van de Gereformeerde Kerken van Gaastmeer ca. en Heidenschap Nr 63 (uit archief Botte Ouderkerken)
1
1974
4a
groen
Kerkbrief van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente van Gaastmeer c.a. en van de Gereformeerde kerk van Heidenschap Nr 14 (uit archief Botte Ouderkerken)
12
1979
4a
groen
Concept tot samenwerkingsovereenkomst van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk in It Heidenskip 4 blz A4 (uit archief Botte Ouderkerken)
25
2
1981
1
4a
groen
Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Geref Kerk in It Heidenskip over 1983 (uit archief Botte Ouderkerken)
1983
1984
3
4a
groen
Overzicht van de gesprekspunten op de Geref. Gemeenteavond d.d. 29 maart 1984 Vergadering over de samenwerking met de Hervormde in It Heidenskip (uit archief Botte Ouderkerken)
29
3
1984
1
4a
groen
Wat er allemaal aanwezig was in de Gereformeerde kerk It Heidenskip Lijst met aanwezige objecten (uit archief Botte Ouderkerken)
1985
1
4a
groen
Verkoop Gereformeerde Kerk, Heidenskipsterdyk 28 Concept akte. Commissie van beheer van de Gereformeerde Kerk te It Heidenskip treden op Klaas Bakker, veehouder, Klaas Terluin, veehouder en Botte Ouderkerken, schilder. Afrekening notaris F. Tuinstra te Workum. (uit archief Botte Ouderkerken)
1
8
1985
1
4a
grijs
Sleutels zendingsbus: JOWIL
0
0
2
4a
grijs
Kasboek Gereformeerde Kerk Heidenschap De kasboeken (4x): 1903-1909, 1940-1943, 1944-1952 en 1959-1965 liggen in Tresoar. klik hier
1
1
1978
31
12
1985
1
4a
Lidmatenboek der Gereformeerde Kerk in 't Heidenschap
0
1902
1957
1
4a
Doopboek der Gereformeerde Kerk in het Heidenschap geïnstitueerd den 3den Mei 1903
3
5
1903
13
12
1973
1
4a
Trouwboek der Gereformeerde Kerk te Heidenschap
16
3
1907
6
7
1971
1
4a
Kasboek van de diaconie der Gereformeerde Kerk te Heidenschap Het kasboek van de Diaconie 1907-1932 ligt in Tresoar klik hier
0
1928
1958
1
4a
Notulenboek van de Gereformeerde Kerk te Heidenschap De notulenboeken (6x) over 1903 t/m 1965 liggen in Tresoar. klik hier
1
1
1966
23
1
1987
1
4a
Tussenorde ten dienste van de samenwerking van de Nederlands Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland Losse vellen, doorelkaar
0
1982
1
4b
Informatie over predikantstraktementen Deputaten voor personele zaken, financiën en organisatie van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
5
1988
1
4b
Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Drukker: Kok Kampen
0
1991
1
4b
Bijlagen van de Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland Drukker: Kok Kampen
0
1991
4b
Acte 1992 Particuliere Synode Friesland Z.G. van de Gereformeerde Kerken in Nederland
0
1992
4b
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1993 Drukker: Kok Kampen
0
1993
1
4b
Kleine Synode van Gezamelijke Vergadering Nederlands Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken en Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland
16
1
1993
1

5.
Samen op Weg Gemeente 1980-2009
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
5
Notulen Hervormd-Gereformeerd Samenwerkingsverband schrift met één vergadering
29
1
1980
5
Samenwerkingsovereenkomst van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in It Heidenskip
1
6
1980
5
Diverse brieven e.d. over samenwerking Gereformeerd en Hervormd Heidenskip
21
11
1980
1985
5
oranje
Samenwerkingsovereenkomst van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in It Heidenskip 8 blz, A4, 3 exemplaren waarvan 1 getekend door ds. P. Vroegindeweij en M. de Vries-Steensma
25
2
1981
3
5
groen
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk Onderwerp: Samen op Weg; Voorstel voor een nieuwe classicale indeling;
0
1985
1
5
Notulenboek SOW gemeente It Heidenskip SOW gemeente It Heidenskip vanaf  23 maart 1987 en PKN Kerk It Heidenskip tot 7 september 2009
23
3
1987
7
9
2009
1
5
Groothuisbezoek laatste 3 kwartalen 1992 Overzicht van wensen: 1. lied van de week zingen, dat ook op school wordt geleerd; 2. laatste zondag van de maand speciaal aandacht voor kinderen met verhaal, lied en instrumenten; 3. bij gewone diensten kunnen kinderen kleuren onder de kreake; 4. tijden de collecte wordt een lied gezonden, speciale bundel samengesteld. Ondertekend door W.A. Hordijk (uit het archief van Botte Ouderkerken)
12
1992
1
5
Ta de earetsjinst II Oarder foar de befestiging fan amtsdragers (Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst)
0
1990
5
Landinrichtingscommissie Begrenzingsplan
0
1991
1
5
wit
Notulen Kerkeraad Workum Samen Op Weg Kerk It Heidenskip
16
12
1992
23
11
1994
1
5
Ta de earetsjinst III Doop en belidenis (Yntertsjerkelike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst)
0
1993
5
De Hoorcommissie Hoorcommissie bestaande uit Bettie, Wim, Minnie, Gerardus, Tjitske, Brechtus, Pietje, Andries en Griet: Ds. J.D.Th. Wassenaar beroepen
12
1
1994
8
12
1994
1
5
Handelsonderneming Skeakel levering geluidsinstallatie
18
4
1994
1
5
Aanvullende handleiding Voor het opstellen van de begrotingen en jaarrekeningen van de Samen op Weg-gemeenten
5
12
1994
5
rood
Notulen Kerkeraad Workum Samen Op Weg Kerk It Heidenskip
19
4
1995
18
11
1997
1
5
geel
Ontwerp-ordinanties Ontwerp kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland Drs. J.D.Th. Wassenaar
0
1997
1
5
geel
Orgaandonatie Drs. J.D.Th. Wassenaar
0
1997
1
5
Hervormde Kerk van It Heidenskip artikel in de Balkster Courant
22
11
2001
5
showhoes
Geboortekaartjes 6 geboortekaartjes
7
1
1994
29
12
1994
6
5
showhoes
Huwelijkskaarten 9 huwelijkskaarten (w.o. samenwonen)
19
3
1992
7
7
1994
9
5
showhoes
Huwelijkskaart bedankkaart 1 bedankkaartje
11
9
1992
1
5
showhoes
Liturgiën voor trouwdiensten 2 liturgiën voor huwelijken in kerk It Heidenskip
23
4
1993
25
6
1993
2
5
showhoes
Rouwkaarten 2 rouwkaarten
4
12
1993
1
8
1994
2
5
showhoes
Kerkscene film Beppes Bjuster Baarlik Barren Filmopnamen door C.J.V. Dient Samen de Heer in de kerk
1991
1
5
showhoes
Bedankkaartje van het Schoolbestuur voor giften van de Financiële Commissie
20
3
1993
1
6.
Protestantse Gemeente 2005-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot
mm
jjjj
Aantal
6
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente It Heidenskip
1
1
2004
1
1
2005
6
Huurovereenkomst Kerkgebouw It Heidenskip Stichting Beheer Kerkgebouw en College van Kerkrentmeesters
1
1
2005
6
Protestantse Kerk in Nederland Besluit ex ordinantie 02-12-2006
1
1
2005
6
Beroeping Drs. Dingena M. Hasper
0
2006
6
Protestantse Kerk in Nederland Combinatie Acte
25
1
2006
6
Bruikleen tot langdurige bruikleen schilderij waarop afgebeeld het Sint Ursulaklooster. Eigendom van de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip
20
5
2009
6
Akte van losmaking Ds. D.M. Hasper naar Oppenhuizen
25
9
2011
6
Brânburren 18 Pim Engelenburg, Utjouwerij De Ryp
7
2022
7.
Stichting Kerkgebouw It Heidenskip 2003-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot
mm
jjjj
Aantal
7
blauw
Kopie: Contract bouw kerkorgel It Heidenskip tussen Bestuur van de Kerk der Ned. Hervormden in het Heidenschap onder Workum en A. Timmenga firma Bakker en Timmenga Orgelfabrikant te Leeuwarden
27
2
1909
7
MF
Monumentenwacht Fryslân Inspectierapport
14
11
2001
15
11
2001
7
MF
Boorpalen Herman Dijkstra voor de kerk van It Heidenskip
0
2002
7
groen
Diversen Brieven, uitnodigingen, foto's inrichting, oprichtingsakte, acte van levering kerkgebouw
18
12
2002
8
3
2012
7
MF
Oprichting Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip Mr. Th.J. Houtsma, Workum
18
12
2002
7
MF
Bewijs van Eigendom, Akte van levering. Levering kerkgebouw It Heidenskip door de Hervormde Gemeente Workum aan Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip (Mr. Th.J. Houtsma, Workum)
5
2
2003
7
MF
Monumentenwacht Fryslân Inspectierapport
23
10
2003
23
10
2003
7
MF
Huurovereenkomst Kerkgebouw It Heidenskip Tussen Stichting Kerkgebouw It Heidenskip en Commissie van Beheer/Fininanciële Commissie t.b.v. de Protestante Kerk Nederland It Heidenskip
31
12
2003
7
MF
Garantie voor zink in de dakgoot 10 jaar garantie, geplaatst in 2003.  (Sanitiem Visser)
29
1
2004
7
Donatus collectieve ongevallenverzekering
3
2005
7
MF
Gastenboek 2009 Tsjerkepaad 2009
24
7
2009
12
9
2009
7
blauw
Onderhoudsrapport kerkorgel door A.A. Yedema (Bakker & Timmenga BV)
8
12
2009
7
blauw
Advies voor klimaatbeheersing m.b.t. het kerkorgel Bakker & Timmenga BV
2009
7
MF
Tsjerke Iepen Tsjerkepaad 2009 (Ds. G.S. Groenveld, Voorzitter Kerngroep Tsjerkepaad)
2009
7
blauw
Spiritualiteit. Godshuis. Viering eeuwfeest orgel It Heidenskip (met foto) (Leeuwarder Courant)
30
1
2010
7
blauw
Orgel protestantse kerk It Heidenskip 100 jaar Dr.J.D.Th. Wassenaar
31
1
2010
7
blauw
Orgel protestantse kerk It Heidenskip 100 jaar artikel door Dr. J.D.Th. Wassenaar en G. Twijnstra (Friso)
2
2
2010
7
MF
Verantwoordelijkheid ondergrond parkeerterrein Gemeente Nijefurd
1
3
2010
7
blauw
Minske & Mear. Tien keer wat anders O.a. over de Hemel en de Hel in It Heidenskip (Leeuwarder Courant)
20
3
2010
7
blauw
Officieel rapport kerkorgen i.v.m. restauratie door A.A. Yedema (Bakker & Timmenga BV)
23
3
2010
7
blauw
Prijsopgave restauratie orgel Bakker & Timmenga
23
3
2010
7
blauw
Rapport kerkorgel door Theo Jellema
14
4
2010
7
MF
Karkesproake. Preekstoelen die getuigen. preekstoelen in de kerken van mijn voormalige en huidige gemeenten. Blz 14 tm 16 It Heidenskip, blz. 21 gebrandschilderde ramen. (Ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn)
0
9
2010
7
blauw
Contract opdracht restauratie kerkorgel Tussen Stichting Kerkgebouw It Heidenskip en Orgelmakerij Bakker & Timmenga BV te Leeuwarden
28
1
2011
7
blauw
Uitnodiging Feestelijke ingebruikname orgel zondagmiddag 6 mei 2010 om 13.30 uur
18
4
2012
7
blauw
Uitnodiging dorpsgenoten ingebruikname orgel
23
4
2012
7
blauw
Concertprogramma van Theo Jellema zondagmiddag 6 mei 2010 ter gelegenheid van de afronding van de orgelrestauratie.
6
5
2012
7
blauw
Orde van dienst op zondag 6 mei 2012 In gebruikname van het gerestaureerde orgel
6
5
2012
7
zwart
Het charmante Bakker & Timmenga-orgel van It Heidenskip Orgels van kerk It Heidenskip, Gasthuiskapel te Zaltbommel, enige orgels in Apeldoorn, de Zwolse orgelmaker Jan van Loo (1823-1910), Hervormde kerk te Asperen, orgels in de parochiekerk van Workum, Aan de oevers van de Oosterschelde, Het orgel van Paesens, (Dr. J.D.Th. Wassenaar en G. Twijnstra)
2012
8.
Christelijke Historische (C.H.U.) Kiesvereniging Heidenschap 1946-1979
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
8
Bruine enveloppe Kaartjes voor oproepen vergaderingen met vaste agenda
1946
1979
8
Kasboek van de Gemeentelijke Christelijk Historische Kiesvereninging te Heidenschap
1946
1979
1
8
Notulenboek Christelijk Historische Kiesvereniging Heidenschap
11
5
1946
12
1
1959
1
8
Notulenboek Christelijk Historische Kiesvereniging Heidenschap
11
1
1960
29
1
1979
1
8
Bruine enveloppe Nota's jaar 1973
0
1973
1
8
Bruine enveloppe Nota's jaar 1974
0
1974
1
8
Bruine enveloppe Nota's e.d. jaar 977
0
1977
1
8
Brief van het CDA aan de besturen van de plaatselijke organen van ARP, CHU en KVP en aan de gemeentelijke CDA-verbanden
8
1977
1
8
Bruine enveloppe van de Christelijk Historische Unie gericht aan D.D. Haanstra, Heidenschapsterdk 11, 8724 LH Heidenschap
0
1980
1
8
Catalogus archief It Heidenskip Slechts één aantekening: 11 januari 1993 door D. Haanstra, Feandyk: notuleboek en diversen C.H.U. Kiesvereniging
11
1
1993
9.
Buurvereniging Heidenskipster Veenpolder-Skar 1904-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
9
Notulenboek en Ontvangsten en Uitgaven
24
10
1904
5
1
1915
1
9
Ontvangsten en Uitgaven Ontvangsten en Uitgaven van de Buurvereeniging "Heidenschapster Veenpolder" Van het jaar 1916 tot en met het jaar 1936
0
1916
1936
1
9
Notulenboek Notulen van de vergaderingen der Buurtvereeniging "Heidenschapster Veenpolder". Opgericht den 24sten October 1904
12
1
1916
23
2
1953
1
9
Ontvangsten en Uitgaven
0
1937
1952
9
Notulenboek
18
1
1954
15
1
1979
1
9
Reglement Buurvereniging Heidenschapster Veenpolder
18
1
1954
3
9
Reglement Buurvereniging Heidenschapster Veenpolder herdruk met wit kaft
18
1
1954
1
9
Aantekenboekje drukker: Dakota
0
1960
1961
1
9
Reglement Buurvereniging Heidenschapster Veenpolder
0
1976
3
9
Notulenboek Buurvereniging "Heidenskipster Veenpolder te It Heidenskip
4
2
1980
18
3
2013
1
9
In memoriam uit Ons Kerkblad Sierd Visserman (09-05-1891 - 31-01-1983) echtgenoot van Johanna Grasman
2
1983
1
9
Reglement Buurvereniging Heidenschapster Veenpolder
0
1990
1
9
De nieuwe wet op de lijkbezorging
0
1991
9
Reglement Buurvereniging Heidenschapster Veenpolder/Skar
0
2002
9
Reglement Buurvereniging Heidenskipster Veenpolder/Skar
2015
1
10.
Buurtvereniging De Oosthoek 1910-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
10
Kasboek Buurtvereniging Oosthoek
0
1910
1955
10
Reglement Buurtvereniging 't Heidenschap "Oosthoek" bevattende de bepalingen bij sterfgevallen onder inwoners van 't Heidenschap "Oosthoek"; in de bijlage de leden.  M.A. Brandsma voorzitter, S.A. de Boer, Secr.Penn.
22
3
1910
1
10
Notulenboek Buurtvereeniging "Oosthoek" vergadering in het café van Auke Flapper
4
1
1911
23
2
1959
10
Notitiën Lijst der aanwezigen. Leden der Buurtvereniging 't Heidenschap "Oosthoek" en overledenen
5
1
1912
24
2
1954
10
Reglement Buurtvereniging 't Heidenschap "Oosthoek" bevattende de bepalingen bij sterfgevallen onder inwoners van 't Heidenschap "Oosthoek".  J. Terpstra voorzitter, L. Hylkema, Secr.Penn. (Typ. Firma F.D. Hoekstra & Zonen, Balk-Koudum)
17
1
1919
2
10
Spaarboekje Coöperatieve Boerenleenbank Workum e.o. Buurtvereniging Oosthoek
19
5
1933
1
1
1973
10
Reglement voor de Federatie van Begrafenis-Vereenigingen in Friesland
22
3
1935
1
10
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Federatie van Begrafenisverenigingen in Friesland Druk: Firma Visser & Broersma Kollum
8
12
1951
5
10
Kasboek 1956-1992 Buurtvereniging Oosthoek
0
1956
1992
10
Spaarbankboekje Rabobank Buurtvereniging Oosthoek
8
2
1974
3
11
1994
10
Bankafschriften Rabobank Buurtvereniging Oosthoek
0
1987
1998
10
Kasboek 1994- 2011 Buurtvereniging Oosthoek
0
1994
2011
10
Bankafschriften Rabobank Buurtvereniging Oosthoek
0
1998
2001
10
Automatisering Ledenadministratie brief A4 van Edusoft Plus.
23
2
2007
1
10
100 jaar De Oosthoek 29-03-2011 CD-rom
29
3
2011
10
Buurtvereniging 't Heidenschap Oosthoek 100 jaar Uitnodiging, presentielijst, kaarten, toespraken
29
3
2011
11.
Hervormde Vrouwenvereniging Helpt Elkander 1947-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
11a
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1947-1949
10
1
1947
13
9
1949
11a
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1949-1953
4
10
1949
14
12
1953
11a
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1953-1962
22
12
1953
28
2
1962
11a
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1962-1968
6
3
1962
30
10
1968
11a
Verslagen reisjes 1967-1972 met diverse ansichtkaarten
18
5
1967
25
8
1972
11a
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1968-1974
14
11
1968
25
6
1974
11a
rozen
Diverse felicitaties
10
1
1971
11a
rozen
Programma met liederen 25 jier Herfoarme Frouwegroep Helpt Elkander Heidenskip
10
1
1971
11a
rozen
Reglement voor Vrouwen-Vereniging aangesloten bij de Hervormde Vrouwen Groep o.j.v.f
0
1972
11a
rozen
Brief met kaart uit Chino, California Martha Buma
10
1
1972
11a
Foto leden Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1947-1972 25 jaar gemaakt op het podium in het Dorpshuis van It Heidenskip. Achtergrond panelen beschilderd door Marten Groenhof.
10
1
1972
11a
rozen
Gedicht Oantinken J. Tjerkstra-Fortuin
10
1
1972
11a
rozen
Herinnering aande Receptie ter gelegenheid van het 25-jarig Jubileum van de Herv. Vrouwen Vereniging "Helpt Elkander" op 10 Januari 1972 te Heidenschap
10
1
1972
11a
rozen
Oprjuchting 10-01-1947 - 10-01-1972 G. Kampen-Dijkstra
10
1
1972
11a
rozen
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Hervormde Vrouwen Groep
11
9
1979
1
11a
rozen
Wegwijs in de Hervormde Vrouwen Groep
0
1982
11b
roze
"Helpt Elkander" 25 jier Heidenskipster froulju bliuwe aktyf.  (Kontakt)
22
1
1972
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1974-1980; Notulenboek cadeau gekregen: Ter herinnering aan Uw 25-jarig bestaan. Oud-lid J.T.F.
22
8
1974
7
2
1980
11b
Kasboek Hervormde Vrouwen Groep Helpt Elkander
0
1977
1999
11b
roze
Diverse uitnodigingen, rouw-, trouw- en geboortenberichten
0
1980
0
1988
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1980-1985
21
2
1980
13
8
1985
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1985-1990
22
8
1985
21
2
1990
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1990-1995
8
3
1990
16
3
1995
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 1995-2002
30
3
1995
24
1
2002
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 2002-2005
5
2
2002
15
3
2005
11b
Notulenboek Hervormde Vrouwenver. Helpt Elkander 2005-2012
29
3
2005
10
4
2012
11b
Uitnodiging en fecilitaties Heringebruiknamen orgel (2012) en felicitaties  jubileum (70 jr)
0
2012
2017
11b
Ferslach 27/03/2012 (65 jaar) en 2017 (70 jaar)
27
1
2012
2017
11b
Ferslach Jubileum 1947-2017
12
1
2017
11c
Album Helpt Elkander 50-jarig jubileum 50-jarig jubileum met kaarten en krantenartikelen
10
1
1997
11c
Fotoalbum Helpt Elkander met foto's uit diverse jaren 1947-1998
10
1
1997
11c
Receptieboek 50-jarig jubileum Helpt Elkander
10
1
1997
12.
Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1918-1959
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1920-1921 paars kaft (F.J. Sikkes, Boekhandel WORKUM)
5
2
1920
26
4
1921
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1921-1923 paars kaft
26
7
1921
28
8
1923
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap paars kaft
6
9
1923
27
8
1924
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1927-1928 lichtbruin kaft
28
2
1927
9
2
1928
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1928-1929; paars kaft
23
2
1928
28
2
1929
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1929-1930 paars kaft
14
3
1929
20
2
1930
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1930 paars kaft
27
2
1930
27
11
1930
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1931-1932 paars kaft
24
9
1931
17
2
1932
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1930-1931 paars kaft; met Jaarverslag op 07-03-1929 en een Jaarvergadering op donderdag 20 februari (jaar onbekend)
2
12
1931
17
9
1931
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1932-1933 grijs-groen kaft (Propello Cahier); met Bewijs van Toegang Vijfde Prov. Friesche Verbondsdat van leden van het Nederl. Verb.van Chr. J.V. en M.V. te houden te STEENWIJK op WOENSDAG 27 JUNI 1934 in de Ned. Herv. Kerk (Opening deuren 9.15 zomertijd)
25
2
1932
9
3
1933
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1933-1934 paars kaft
16
3
1933
31
1
1934
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1934-1935 paars kaft
8
2
1934
4
10
1935
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1934-1936 zonder kaft; met circulaire: Hoe stellen we ons een bond van Christen Boerinnen en andere Plattelandsmeisjes voor; LITURGIE te gebruiken bij den aanvang van samenkomsten, uitgaande van het Nederlandsch Verbond van Christelijke Meisjesvereenigingen met het Bondslied; Verslag van de samenkomst van Chr. Meisjesvereenigingen van de Ring Sneek op 11 Oct in het gebouw voor Chr. Belangen aldaar; Verslag van den provincialen verbondsdag van het Ned. verbond van Christ. J.Vr. en M.O. te Sneek, die daar op 3 Juli in het gebouw voor Christelijke belangen gehouden is; Namen der leden in 1934-1935
15
10
1935
23
1
1936
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1936-1938 oranje kaft Atlanta No 415
29
1
1936
8
2
1938
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1938-1941 stevig zwart kaft met reisverslag naar den Nationalen Verbondsdag te den Haag op 11 Mei 1938 in het gebouw Houtrust; In het notulenboek een verslag van 16-03-1938 aan de Bajoe-Assi middag in Sneek "Ook werd er nog gezegd, dat de kleedingstukken die we voor Indië maken, er goed afgewerkt moeten uitzien en ook vooral niet kapotte kleeren verzenden, daar de Zwarten nooit het idee mogen krijgen, dat is voor ons goed genoeg. "
14
2
1938
14
8
1941
1
12
Notulen van de Meisjesver. Dient den Heere met Blijdschap 1941-1944 bruin kaft met spiraal
9
8
1941
7
12
1944
1
12
Notulen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1945-1952; groot zwart boek met twee rouwadvertenties van Feikje C. Attema (+Heidenschap 29-01-1949, 23 jaar)
4
1
1945
4
11
1953
1
12
Notulen van de Meisjesver. Dient den Heere met Blijdschap 1953-1959 hard zwart kaft (verschimmeld) Atlanta Nr A 1803-15; Notulen yn it Frysk skreaun. Skriuwsters: Maaike Postma, Ittje van der Wal, Martha Deinum, Dieuwke Finnema, Inkjen van der Gaast, S. de Jong. F. Kuipers. Foarsitter: T. Noordenbos-Demmer; Forgadering 30 Oct 1959. We hiene fan de Gereformeerde Jonges en famkes foriening in útnodiging krigen om op Freedtojoun 30 Oct ien de consistorie keamer fan de Gereformeerde tjerke gecombinearde forgadering to hâlden. We hiene dit tazijn en it wie in gezellige en goedslagge joun ek ús jonges wien oanwezig.
18
11
1953
11
11
1959
1
12
Jaarverslagen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1918-1921 paars kaft (F.J. Sikkes, Boekhandel, WORKUM)_
13
3
1919
14
4
1921
1
12
Jaarverslagen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1926-1929 paars kaft (T. Gaastra Bzn, WORKUM)_
24
2
1926
7
3
1929
1
12
Jaarverslagen der Christelijke Jongedochters Vereeniging Dient den Heere met blijdschap 1930-1933 blauw kaft
20
2
1930
9
3
1933
1
12
Zondagschool "Dient den Heere met blijdschap" Liederen voor de Kerstfeestviering. Anno 1912. Druk van L. S. Brandenburgh, Workum. Licht groene kaft.Was van Anneke Jagersma. 12
1912
1
12
Zondagschool "Dient den Heere met blijdschap" Liederen voor de Kerstfeestviering. Anno 1913. Druk van L.S. Brandenburgh, Workum.  Licht gele kaft. Was van Anneke Jagersma 12
1913
1
12
Zondagschool "Dient den Heere met blijdschap" Liederen voor de Kerstfeestviering. Anno 1914. Gedrukt bij L.S. Brandenburgh te Workum. Grijze kaft. Was van Anneke Jagersma. 12
1914
1
12
Toneelstuk "Uit de Middeleeuwen" geel kaft Propello Cahier; De droom van de Moeder Overste (ca. 1932 gezien het merk schrift).
1932
`1933
1
12
Fotoalbum van Bajoe Asih te Poerwakarta, West-Java Uit dankbaarheid zenden wij dit album aan alle Bajoe Asih-vriendinnen in Friesland, die ons ook in 1937 weer een rijkgevulde Kerstkist zonden. Met brief van 19-08-1937. Bajoe = bron en Asih = liefde. Etiquetten met de adressen volgens de lijst der vereenigingen, die het B.A. albumpje ter bezichtiging krijgen (er zitten foto's in); Alfabethisch Register der Psalmen en Gezangen. (Landa Bosman-Schrieke echtgenote van dr. Friso Bosman, arts van Bajoe Asih) 12
1937
1
13.
Christelijke Jongelings Vereeniging Ora Et Labora 1927-1961
Christelijke Jongeren Vereniging Dient samen de Heer 1961-20..
Doos
Map
Titel
Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
13
Notulenboek van de Christelijke Jongelings Vereeniging "Ora Et Labora" het Heidenschap kaft voor mist, kaft achter zit los
23
11
1927
14
11
1939
1
13
Notulenboek van de C.J.M.V. "Ora et Labora" te Heidenschap Klaas H. van Dam Secr.
14
1
1949
19
2
1960
1
13
Notulenboek van C.J.V. Ora et Labora / Dient Samen de Here 06-01-1961 Onze gasten waren de M.V. Deze was vertegenwoordigd door de presidente mevrouw Noordenbos en 10 leden; 07-04-1961 Bizondere vergadering. Deze avond ging uit van de gezamelijke Jeugdver n.l. de Herv. Meisjes ver, de Geref. Jeugdver en onze CJV.; 13-10-1961 Eerste gecombineerde vergadering. Aanwezig voorzitter v.d. Gaast en presidente meffr. Noordenbos. Eigendommen: de jongens de bibliotheek en de meisjes het orgel. 30-11-1961 De definetiefe naam die onze vereeniging nu heeft ontvangen is "Dient samen de Heer". Deze werd over het algemeen het mooiste gevonden.
26
2
1961
5
2
1969
1
13
Notulenboek van C.J.V. Ora et Labora (doorgehaald)/ Dient Samen de Here Bijlagen: Jaarfeest van de CJV Heidenschap (23-02-1973); Omdat we weer naar Goede Vrijdag en Pasen toe leven… (7x); Federatie Christelijk Jeugdwerk Regio Gaasterland e.o. (jan. 1981); Jaarfeest C.J.V. Heidenschap (Friso 08-03-1973); It Boerekoalliid; Programma van de uitvoering van de vereniging "Dient samen de Heer", "De Heidenskipster Trochsetters" en "J.C. Marijke" in de Klink in Koudum (05-03-1982)
21
2
1969
19
3
1982
1
13
Catalogus der C.J.M.V. Bibliotheek te Heidenschap Reglement; Enige wenken voor de lezers; Romans 1 t/m 195; Fryske Boeken A1 t/m A88; Jeugdboeken B1 t/m B24; Diversen C1 t/m C32 (Copieerinrichting S.B. de Jong-Heelsum 50-12-10-57)
12
10
1957
1
13
Kopie laatste bladzijde statuten Ora et Labora Aldus opgemaakt en goedgekeurd op onze vergadering van Woensdag 21 October 1908. Het Bestuur: … vd Wijk, President, onleesbaar, Vice-President, Jan. L. Kampen, Secretaris, S. Bijlsma, Penningmeester, W. Wink, Bibliothecaris.Goedgekeurd te Amsterdam 16 maart 1938 Namens het bestuur van het Nederlandsch Jongelingsverbond (Kopie uit archief Botte Ouderkerken)
16
3
1938
1
13
Beppe's Bjusterbaarlik Barren! as de kat fan hûs is.... BBB dan dûnset BEPPE!! VHS-band. Dizze bjusterbaarlike spylfilm begjint at heit en mem op fakânsje gean nei de Canarische eilannen. Beppe komt om op de twa bern, Nynke en Gerard, te pasjen. Beppe is echt in deeglike beppe, mar se feroaret ûnder ynfloed fan Sjekkie yn in echt "feestbeest". En dan soarget it "lokkich pear" foar spektakulêre toanielen mei as gefolch in flamjend ein. Cast: Sjoeke Kampen (beppe), Arjen Kampen (Sjekkie), Antke van der Wal (Nynke), Marten van der Wal (Gerard), Hendrik H. Haanstra (heit), Johanna de Boer (mem). Crew: Producent: MEJO Productions,. Regie: Johannes Oenema, Meinte Dijkstra,. Kamera: Karel Loerts, Marten Groenhof. Lûd: Marten Groenhof. Montaazje: MEJO Productions. "Beppe's Bjusterbaarlik Barren" is produsearre troch MEJO Productions yn opdracht fan de C.J.V. "Dient samen de Heer".
1993
1
14.
Jeugdclub Marijke 1948-1985
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1952-1956 stevig zwart kaft; Voorin staat: Notulenschrift van Trijntje v.d. Wal Heidenschap, Geeske Haanstra, Inkjen vd Gaast, Janke vd Wal, Hotske Haanstra, Akke de Jong, Eelkje de Jong, Grietje Keuning, Akke de de Jong, Tjitske Keuning, A. vd Gaast, Tjitske Twijnstra
30
1
1952
22
9
1956
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1956-1960 Voorin staat: Notulenboek van JeugdClub "Marijke"opgericht 18 Febr 1948 het eerste notulenboek is en blijft weg.
6
10
1956
29
6
1960
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1960-1965
26
11
1960
16
1
1965
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1965-1967
20
3
1965
1
6
1967
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1967-1970
9
6
1967
29
5
1970
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1970-1973
5
9
1970
19
5
1973
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1973-1974
1
9
1973
7
6
1974
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1974-1977; met Oorkonde ter herinnering aan de sport en spelmiddag in De Rolpeal te Workum op 4 februari 1978 Uitgaande van de Federatie Christelijk Jeugdwerk regio Gaasterland e.o.
7
9
1974
25
2
1977
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1978-1982
4
3
1978
23
1
1982
1
14
Notulenboek Jeugdclub "Marijke" 1982-1985
30
1
1982
23
6
1985
1
15.
Polder De Vooruitgang 1924-1984
Polder De Verbetering 1952-1973
De Reed (Feandyk) 1960-1979
Heidenschapster Veenpolder 1856-1974
Waterschap De Uitkomst 1926-1972
Heidenschapsterpolder 1890-1983
Lutspolder -1969
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van
dd
mm
jjjj
Tot
dd
mm
jjjj
Aantal
15a, b en c
Brief Wetterskip Fryslân over archieven Heidenskipster polders. Mocht er namelijk in de toekomst besloten worden dat de archieven niet meer in het dorpshuis kunnen staan, dan zou Wetterskip Fryslân (als officiële eigenaar) graag de archieven ontvangen. De archieven worden dan geplaatst in Tresoar, als aanvulling op de archieven van andere voormalige waterschappen en polders. Dit archief betreft circa 550 voorgangers, gaat terug tot 1571 en is 1,5 km
lang. We zullen dan uiteraard zorgdragen voor de restauratie. Tresoar zorgt vervolgens voor de juiste
bewaaromstandigheden en de (online) vindbaarheid.
15
9
2022
Polder De Vooruitgang 1924-1984
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
15a
Enveloppe A. Jukema, Notaris Workum Aan het Bestuur van de Polder De Vooruitgang Notulen van de Vergadering gehouden op 11 Aug 1924 op de bovenzaal van het Hotel Oosterhof te Workum (11-08-1924); Regeling omtrent gezamelijke bemaleing (11-08-1924); Poldercontract uitgetypt door notaris A. Jukema; Handgeschreven concept poldercontract; Overeenkomst tusschen Mevrouw Eke Potma, zonder beroep wonende te Workum weduwe van den Heer Doctor Lamoraal Albertus AEmilius Sluyterman en de verdere gerechtigden tot den onder Workum te stichten windmotor (dec 1924); Contract tusschen Polder De Vooruitgang en de NV Electro-Technisch Bureau Scholten en Pijper ivm levering windturbine (28-08-1924); Poldercontract notaris Cornelis Tjebbes (17-03-1925)
11
8
1924
17
3
1925
1
15a
Kasboek van Polder De Vooruitgang met o.a.: Toezegging van de Kingma's Bank een lening aan Dr. A.E.S. Sluyterman te Haarlem (26-07-1948); Polderleening van Vereeniging Spaarbank te Workum f 15000 aansprakelijkheid te delen onder Mevr Wed Mr G.M. Dorhout Mees-Halbertsma, Mejuffr. H.J. Halbertsma beiden te Groningen , Mej Wed en Erven Sj. S. Dijkstra, Heidenschap en Mevrouw Eke Potma Wed Sluyterman (01-11-1924); afschriften Kingma's Bank, Brief gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde over opschoning Bloksloot (01-09-1949); Vereeniging Spaarbank te Bolsward aflossingen (1954-1955); Brief en voorstel revisie windmotor Algemeene Machinehandel Het Landbouwhuis Sneek Landustrie (1948); Schuldbekentenisakte Notaris Niemantsverdriet Workum  (april 1950); Poldercontract (11-03-1925)
1942
1955
1
15a
Notulenboek Polder De Vooruitgang" Kort overzicht van de geschiedenis van de Polder de Vooruitgang in het Heidenschap. Tijdens de bezettingsjaren 1940-1945 zijn alle gegevens en aantekeningen aangaande de Polder de Vooruitgang zoek geraakt, deze aantekeningen waren bijgehouden door Advocaat Sluijterman wonende te Zutfen. Ik zal nu proberen de voornaamste zaken weer te boek te krijgen, omdat ik dit van belang vind voor later. Ik heb mijn medebestuursleden W. Dijkstra en J. Sikkes die de Polder mee hebben opgericht geraadpleegd. Deze heren hebben de oprichting geheel mee gemaakt. De oprichting heeft plaats gehad in het jaar 1924
12
5
1955
9
4
1984
1
15a
Kasboek van Polder De Vooruitgang Sinds 1973 samen met Polder De Verbetering
1955
1984
1
15a
Enveloppe Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland Algemene voorwaarden PEB (1959); Overeenkomst houdende voorwaarden voor levering van elektrische energie t.b.v. het gemaal De Vooruitgang van de heer F.H. de Jong, Súd 54, Workum; Brief PEB over stroomlevering gemaal (28-08-1959); Brief Hemelumer Oldephaert en Noordwolde over waterafvoer door de dam in de Bloksloot (27-06-1949); Tabel tarieven en maaluren bemalingen (1959)
1959
1959
1
Polder De Verbetering 1952-1973
Doos
Map
Titel Opmerking
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjj
Aantal
15a
Notulenboek Polder De Verbetering" Secretaris-Penningmeester is Gerrit Willems Twijnstra (1952-1973) gefuseerd met Polder Sikkes = Polder De Verbetering; met kwitanties oa. fl 75 voor Bauke Smeding voor de bediening van de Windmotor, rekeningen, brandpolis Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij De Zuidwesthoek gevestigd de Koudum, Verenigde Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij OTOS, nota Gemeenschapshuis De Klameare; overzichtje uit 1958 met waarde en grootte grond Workum C 221, 222, 245, 662, 694, 773 en 772
18
7
1952
31
8
1973
15a
Enveloppe AVM CCLB Accountants, Postbus 1, Workum geadresseerd aan de heer B. de Bruin, Heidenskipsterdyk 17, 8724 HP IT HEIDENSKIP
1980
1
De Reed (Feandyk) 1960-1979
Doos
Map
Titel Opmerking
Van dd
mm
jjjj
Tot dd
mm
jjjj
Aantal
15a
Notulenboekje "De Reed" t Leantsje, de latere Feandyk
30
1
1960
10
11
1980
1
Heidenschapster Veenpolder 1856-1947
Heidenschapster polder 1947-1972
Het archief bevindt zich bij 't Wetterskip Fryslân klik hier wfr-1052
1856
1972
Waterschap De Uitkomst 1926-1973
Doos Map Titel Opmerking
Van
dd
mm
jjjj
Tot
dd
mm
jjjj
Aantal
15a
Het archief bevindt zich bij 't Wetterskip Fryslân klik hier wfr-1058
1926
1973
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Kaart Waterschap DE UITKOMST in Workum Kaart No. 8 Notulen W.Z. 1925 Schaal 1 à 5000. Workum Sectie C nrs 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 232, 235, 622, 672, 707, 709, 710, 711, 712, 725 en 729. Behoort bij het voorstel van de Gedeputeerde Staten tot oprichting en reglementering van dit waterschap. W.Z. 1925.
1925
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Boereboelgoed Wed. A.H. Dijkstra te Koudum Optieposten van het Boereboelgoed ten huize en ten verzoeke van Mej. De Wed. A.H. Dijkstra te Koudum te houden door den Notaris T. Sluis te Koudum op Maandag 3 November 1930 's voormiddags 9 uur. Prijs f 0,25.  32 bladzijden
3
11
1930
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Boereboelgoed Mej. De Wed. W.S. Smits Workumer Wiske onder Workum Boereboelgoed ten huize en ten verzoeke van Mej. De Wed. W. Smits bij de Nieuwe aanleg om bij het station Hindeloopen i.d. Workumer Wiske onder Workum op Maandag 13 Maart 1933 des voorm. 9 uur ten overstaan van Notaris N. Ottema te Leeuwarden. Prijs 15 cent. 28 bladzijden.
13
3
1933
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
J. Franzen - Balk v.h. Firma B.H. ten Brink. Magazijn van manufacturen, bedden, dekens en matrassen. Nota voor de heer Sj. Tijsma, Alhier (= Balk).
14
5
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
K. van der Werf Joure Meubelfabriek Nota voor Mej. T. Tijsma, Workumerveld
13
5
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
K. van der Werf Joure Meubelfabriek Nota voor Mej. T. Hoekema-Tijsma Workumerveld o.d. Workum
17
7
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
F. Keulen & Zoon - Balk. Meubelmaker en Stoffeerder Nota voor mej. T. Tijsma Balk
2
4
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
J. Kok Nota voor Mej. Tr. Tijsma debet aan J. Kok
2
5
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
J.D. ten Brink, Balk Nota voor De Heer S. Tijsma alhier (= Balk)
4
5
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Rekening Firma M.F. de Boer, Koudum Nota voor Den Heer R. Hoekema
20
6
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Taxatiestaat van overname van hekken, stekken en verder getimmerten op de Boerenhuizinge der Erven P. Lootsma, Workumerveld onder Workum thans: Ursuladyk 20. Workum 12 April 1935 opgenomen door T. de Vries te Koudum en S.S. Hobma te Workum. Samen f 722,00
12
4
1935
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Publieke Verkoping van een Sate en Landen onder Workum 1969 De sate en landen (verpacht geweest aan de heer R. Hoekema), bestaande uit boerenhuizinge met schuur, stal, gierput en erf (huis plaatselijk gemerkt Ursuladyk 16), met diverse percelen weiland, gelegen in het Heidenschap onder Workum, groot 19.58.80 ha, vrij te aanvaarden, behoudens het recht van samenvoeging te veilen in de navolgende vijf percelen.... (thans: Ursuladyk 20)
17
4
1969
1
5
1969
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Feest-Sankje (Wyze Bolserter mêrke) 60 jier Studio 8 kûpletten. 1e kûplet: Hwa joun sa troch 't Heidenschip./Ris kuire bijgefal./ Tocht grif: hwet mei hjir barredochs / Ho is det folts sa nuver los. / It skeelt har yne bol.  Dichter faaks: Rinke Hoekema
1958
1
15a
Enveloppe aan de heer R. Hoekema
Oan Studio   60 jier Studio 4 kûpletten. 1e kûplet: Lit se rüze, lit se klinke / Bliëde toanen nou yn 't roun / Lit yn 't each de feestnocht blinke / Dy't us gearbrocht op dizze joun / STUDIO! Dizz feest dei sille / Klinke us liet en golle sang / Elts sjongt joun mei 't hert fol wille. / Libje 't korps nog jierren langs (2x). Dichter faaks: Rinke Hoekema.
1958
Heidenschapsterpolder 1890-1983
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van
dd
mm
jjjj
Tot
dd
mm
jjjj
Aantal
15b
1
Rekeningboek 1890-1959 van den polder in het Heidenschap gemeente Workum
1890
1959
15b
2
Kasboek van het polderbestuur, door de gecommitteerden Hijlkema, J. de Boer en G. Stellingwerf
1917
1973
15b
3
Poldercontract
Contract van den Heidenschapsterpolder
1921
15b
4
Foto van molen met bijschrift “De voormalig molen in den Heidenschapsterveenpolder welke in de maand december 1930 is afgebroken
1929
15b
5
Voorschotboekje nr. 184 van de coöperatieve Boerenleenbank te Workum, voor het lid van Heidenschapster Polder.
1936
1943
15c
6
Begroting en kwitanties van ophoogen der polderdijken in verschillende polders in Heidenschap Eigenaars en pachters in 1942: D. De Jong, H. Hielkema, G. Stellingwerf, J. De Boer, K.H. Hielkema, P.J. Noorderbos. Joh. Noorderbos, Kooistra en de Nederlandse Hervormde Kerk.
1942
1943
15c
7
Spaarboekje nr. 102460 / 3055 van de coöperatieve Boerenleenbank te Workum, voor het lid van Heidenschapster Polder
1959
1982
15c
8
Notulenboek periode 1960-1982 Bevat uitnodiging voor vergadering tot opheffen polder en fusie met waterschap Mar en Klif in 1982
1960
1982
15c
10
Correspondentie aan de heer Westendorp (secretaris van het polder bestuur t/m 4 april 1979 Heidenskipsterpolder o.a. over jachtvergunning in het gebied, rekeningen.
Bezwaar tegen ontgronden Zandmeer in 1975 (Noordenbos
voorzitter, Westendorp secretaris)
1971
1980
Lutspolder 1964-1969
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van
dd
mm
jjjj
Tot
dd
mm
jjjj
Aantal
15c
9
Verzekering van houten gebouwtje en electromotor met drijfwerk bij Heidenskipsterdyk nr. 11 Gericht aan De Lutspolder Sj. de Boer
1964
15c
11
Kasboek gemaal Lutspolder Afschriften gericht aan Heidenskipsterdyk 15.
Het kasboek gaat specifiek over het gemaal de Lutspolder.
Waterschap De Luts heeft tot 1969 bestaan heeft en is toen opgegaan is waterschap Tusken Mar en Klif.
1972
1983
16.
Archief Botte Ouderkerken
Doos
Map
Titel Opmerkingen
van dd
mm
jjjj
tot dd
mm
jjjj
Aantal
16
1
Geboortekaarten 49 geboortekaarten
5
1
1988
26
11
2004
49
16
2
Huwelijkskaarten 37 huwelijkskaarten w.o. 2x 25 jaar, 3x 40 jaar, 2x 50 jaar, 8 bedankkaarten, 1 boekje uitgegeven i.v.m. 25-jarig huwelijk
9
9
1977
13
5
2005
37
16
3
Rouwkaarten 34 rouwkaarten w.o. bedankkaartjes, liturgiën, in memoria.
3
3
1985
22
7
2006
34
16
4
Boer uit Heidenschap bouwde fraaie tjotter Marten Groenhof in vrije tijd botenbouwer en… kunstschilder (Leeuwarder Courant)
2
11
1967
2
16
4
Murk Haanstra 25 jier koster Liturgie 11 augustus 1996 Samen op Weg Kerk, Foargonger Ds. J.D.Th. Wassenaar, oargelist: dhr. A. Landman, blazers: Foekje Adema (bugel), Roelof Terluin (trompet) m.m.f. Twirre
11
8
1996
1
16
4
Play-back-show Playbackshow toegangskaartje Vrijdag 6 dec. 1996 It Swaeigat 19.45 uur. Entree volw f 3,50, t/m 12 j f 2,50, aan de kassa f 5,00
6
12
1996
1
16
4
Fierljepkrant Fries Kampioenschap zaterdag 12 augustus 13.30 uur
8
8
1989
1
16
4
Etiket: Heidenskipster Ljepperswyn Read 2001 Etiket met foto van fierljepper en boothuis op de Buert
2001
1
16
4
Foto J.G. TABAK op scheepshuis Feenstra
1
16
4
Itte maalt niet voor de toeristen Panorama nr 31 door S.J. van der Molen
1985
1
16
4
Het Heidenschap steek van land, wind en water Hollandse vertaling door Dieuwke Jorritsma-Kuipers
1987
1
16
4
Foto's deurtje van de Duitse Jager die in it Heidenskip is neergestord 27 januari 1943 storte een Focke Wulf 190 met Erich Brühnke neer in It Heidenskip op 't Flychtúchlân. 2 foto's
4
1982
2
16
4
In It Heidenskip werden gedeelten van een Duitse jager opgegraven Friso 14-04-1982.
14
4
1982
1
16
4
Schoolfoto Openbare School te Heidenschap Balkster Courant. Skoalle op de Buert in 1909 met meester Liebbe de Vries
1909
1
16
4
Foto van de nieuwe school in 1921 (repro) Schoolbestuur v.l.n.r.: Otte Feenstra, Hielke van der Gaast, Lieuwe Kampen, Thomas Dijkstra, Haring Hielkema, Klaas Bakker, D. Demmer, meester Sine Kroese, Juffrouw Kroese en mej. Aaltje Westerbaan
1921
1
16
4
Foto's van de school van 1921 Van voor en tijdens de afbraak. Foto: Botte Ouderkerken
16
4
Verhuiskaartje verhuizing van Dwarsnoard 59, Workum naar It Heidenskip
15
5
1998
1
16
4
Chr. Zangvereniging De Lofstem uitnodiging 25-jarig jubileum 1949-1974 Feestelijke herdenking op dinsdag 5 maart a.s. 's avonds 8 uur in het Dorpshuis te Heidenschap
5
3
1974
1
16
4
Chr. Zangvereniging De Lofstem It Heidenskip-Workum 50 jaar Lofstem 1949-1999 met uitnodiging oud-leden; Jubileum in de Gereformeerde Kerk van Workum
6
11
1999
1
16
4
Twade priis fan priissjongen Heidenskip en Deinum smieten "hege eagen" kranteartikel (krante en datum ûnbekend)
1
16
4
Foto van de Lofstem in It Swaeigat
1980
1990
1
16
4
Uitnodiging Protestantse Gemeente Hellendoorn Verbintenisdienst en intrededienst ds. J.D. Th. Wassenaar en ds. A. de Vries in de kerk d' Oale Grieze te Hellendoorn met antwoordkaart
16
5
2004
1

16
Studio
60 jaar Muziekleven in Heidenschap kopie kranteartikel: Waarin een klein dorp groot kan zijn…. Jubilerend korps Studio
1958
16
Studio
Musykforiening yn Heidenskip 75 jier kopy kranteartikel Friesch Dagblad mei op de foto f.l.n.r.: Jolle Siebes van der Wal, Simon T. Hofstra, Harmen Terpstra, Evert van der Wal, Willem Haanstra, Libbe Tjalma, Douwe Haanstra en Siebe Jolles van der Wal
1973
16
Studio
Studio 90 jaar 1898-1988 programmaboekjes, kopieën van kranteartikelen
1988
16
Studio
Studio 100 jaar 1898-1998 programmaboekjes, kopieën van kranteartikelen; draaiboek jubileum.
1998
16
Studio
Optreden in Radstede kranteartikelen en tierip van Rasteder Musiktage
1989
16
Studio
Concert Studio Programmaboekje: m.m.v. a.m.v.-leerlingen, jeugdkorpsleerlingen het Light Brass Orchestra Dorpshuis It Swaeigat
29
1
1993
1
16
Studio
Solisten Concours (wit) Fanfare Studio It Heidenskip. Woensdag 27 oktober 1999. Jury: Andries de Haan
27
10
1999
1
16
Studio
Simmer 2000 Jitske Draijer, sang; AMV- en korpsleerlingen; Toanielferiening Yn 't oare fel; Silver
26
1
2000
1
16
Studio
Studio 110 jaar Affiche en Programmaboekje. Special guests: Piter Wiklens, Wim Houtsma, Christiaan van der Weij, in de Kink te Koudum
26
1
2008
16
Studio
Studio 120 jaar Affiche
17
11
2019
1
16
Studio
Kopieën van programma's e.d. ook een kopie van het eerste reglement van Studio
1898
1954
1
16
Studio
Programma's, Bazars, kranteartikelen
1989
2015
16
Studio
Foto van het muziekkorps Studio namen op een apart papier toegevoegd
1958
1
16
Studio
Foto's diverse foto's van vroeger i.v.m. 100-jarige bestaan Studio
1898
1998

17.
Christelijke Muziekvereniging Studio 1898-heden
Doos
Map
Titel Opmerkingen
Van
dd
mm
jjjj
Tot
de
mm
jjjj
Aantal
17a
1
Notulenboek Christelijke Muziekvereniging Studio 1930-1933 paars kaft, kaft en 1e bladzijde beschadigd.
7
1
1930
14
12
1933
1
17a
1
Notulenboek Christelijke Muziekvereniging Studio 1936-1956
13
1
1936
1956
1
17a
1
Notulenboek Christelijke Muziekvereniging Studio 1957-1982
2
1
1957
1
3
1982
1
17a
1
Jaarcijfers Christelijke Muziekvereniging Studio met lijsten van leden en begunstigers
1
1
1923
31
12
1940
1
17a
1
Jaarcijfers Christelijke Muziekvereniging Studio zonder kaft voor; lege enveloppe van fa. T. Gaastra Bz. Workum Telefoon 45 Boekhandel-Drukkerij Uitg. Weekblad "Friso" gericht aan De Heer J.S. van der Wal Heidenschap; lijstjes met wat elk lid bij de begunstigers hebben opgehaald.
1
1
1941
31
12
1957
1
17a
1
Jaarcijfers Christelijke Muziekvereniging Studio 1957-1974 los kaft (Kasboek A 1811-125 Atlanta, oranje) met namen begunstigers,
1957
1974
1
17a
1
Presentielijsten
1966
2000
1
17a
2
Verslag 3e Afdeeling Fanfare No 1 Studio Heidenschap: 20 werkende leden. Afwezig 1e Bugel en 2e Trompet. Directeur W. Koopmans. Verplicht stuk "Ouverture Le Secret de la Bohemeeme par R. Hassard; Douse Aveu par L Bochebrun.
1920
1940
2
17a
2
Ver. V. V. te Hindeloopen Muziek-Concours op 9 juni 1924 Dit lichaam zonder controlestrook kan niet als Bewijs van Toegang dienst doen, losse strooken ongeldig.
9
6
1924
17a
2
Bewijs van Toegang 14 blauwe kaartjes
1928
1
17a
2
Een bewijs voor één opvoering
1928
1
17a
2
Muziek- en Zangconcours Molkwerum op 17 en 18 Juli 1946 uitgaande van de Oranjevereeniging te Molkwerum. Tekstboekje van de Liederen, gezongen door de deelnemende koren op Donderdag 18 Juli.
17
7
1946
18
7
1946
1
17a
2
Muziekvereeniging Hallelujah Makkum Hallelujah bestaat in 1947 50 jaar. Studio wordt uitgenodigd voor het feest op 15 Mei 1947 om een mars en een vrij nummer te spelen.
11
1946
1
17a
2
Uitnodiging Chr. Bond van Harmonie- en Fanfarecorpsen in Friesland uitnodiging Jaarvergadering op donderdag 13 Febr 1947
12
1946
1
17a
2
Reclame deel van programmaboekje A. Feenstra, Heidenschap, kruidenierswaren, Fourages enz. /  Jan Sikkes in stoffen onovertrokken in overhemden onverbeterlijk / Rivella de alkoholfrije drank foar eltsenien!
1946
1960
1
17a
2
Enveloppe met brief van Riis Foarút aan de Secr. R. Hoekema vraagt medewerking aan een Friesch toneelwerk, om tussen de bedrijven door en in de pauze samen met het muziekkorps van Hemelum op te treden. Beloning voor Studio fl 125,-
9
1
1947
2
17a
2
Enveloppe Hofma's Muziekhandel Hoofdstraat 50 Gorredijk vertraging verzending gerepareerd instrument t.g.v. ziekte
24
2
1948
1
17a
2
Avrezo-Nieuws Nr. 4 door de stijging van de ruwe huiden zijn ook de tromvellen duurder geworden
11
1948
1
17a
2
Chants de Printemps Fantaisie-Ouverture 1er Cornet Sib Alf. Delbecq. Demandeze nos Repertoires de Danses Gd Succes La Lyre Neuvilloise 3r. Serie et Létoile des Dancings Viennent de Paraitre. J.M. Champel Editeur-Compositeur, Neuville-sur-Ain (Ain). Tous droits réservés. Achterop staat geschreven: 29 x 35 f 1015.
17a
3
Reglement van het Christelijk Muziekcorps Studio Met de handgeschreven reglement.  Art! Het doel van dit corps is,  om door de beoefening van blaasmuziek, mede te werken tot Gods eer en tot onderling nut en genoegen.
16
3
1908
1
17a
3
Reglement van het Christelijk Muziekcorps Studio Met de handgeschreven reglement.  Art! Het doel van dit corps is,  om door de beoefening van Blaasinstrumenten, mede te werken tot Gods eer en tot onderling nut en genoegen. Getekend door: A. Feenstra Voorz., Johs. Fekkes, Vice Voorz., R. Hoekema, Secr., J. v.d. Wal Penm.
8
1
1941
1
17a
4
In klad: Programma van "Studio" 15 Jan 1925
15
1
1925
1
17a
4
Critisch Verslag van het Concours gehouden in het Rijsterbosch op 26 Augustus 1925 ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Christelijke muziekvereeniging "De Bazuin"te Hemelum. Officieele ontvangst in het Café Restaurant J. Wierstra, deelnemers: Derde Afdeeling Fanfare: Concordia Gaastmeer, De Woudklank Oudega, Excelsior Burgwerd, De Bazuin Ureterp-Siegerswoude, Studio Heidenschap (Dr. W. Koopmans. 18 leden. Afw. Es en 1e Bugel, 2e Alt en 1e Tuba.  14 personen. 2e prijs 269½ p.); De Bazuin Kollumerpomp, Hallelujah Hemelum, Advendo Lioessens (de enige harmonie), De Bazuin Sloten, Advendo Echtenerbrug. Tweede Afdeeling Fanfare:  Euphonia Oppenhuizen, Concordia Exmorra, Excelsior Oude Bildtzijl, Looft den Heer Koudum. Zilveren Lauwerkrans behaald door Hallelujah Hemelum.
26
8
1925
1
17a
4
Alphabetisch register der liederenbundel gearrangeerd door Fanfare-Corpsen Uitgaven van den Bond van Christelijke Harmonie- en Fanfarecorpsen in de Provincie Groningen
1945
1955
17a
4
Enveloppe J.C. Willemsen Muziekverzendhuis. Oss, Spoorlaan 9, afd Blaasinstrumenten Wij geven U hierbij een overzicht van Blaasinstrumenten die momenteel voor aflevering beschikbaar zijn.
16
10
1948
1
17a
4
Groot Nationaal Muziek-Concours voor Harmonie- en Fanfarecorpsen te Monnickendam op Hemelvaarstdag 26 Mei 1949 en Tweede Pinksterdag 6 Juni 1949 Ter herdenking van het 50-jarig jubileum van Olympia's Fanfarecorps te Monnickendam. Uitnodiging, inschrijfformulier en retourenveloppen
15
11
1948
1
17a
4
Muziekconcours 10 Juli 1949 Oudega-W Mars Jubelklänge 44 pnt, Nummer Les Foucheurs 42½ pnt
20
7
1949
1
17a
4
Muziek- en Zangconcours te Rijs 1e No Jubelklänge 56½ pnt 2e No Selection the Mikado 56 pnt. Uitgeschreven door de Vereniging "Riis Foarút" op 23 augustus 1951
23
8
1951
1
17a
4
Jury-Rapport voor het Groot Nationaal Zang- en Muziekconcours te Wageningen "Ons Huis", 24 nov. '62 Fanfare-orkest "Studio", Dirigent Joh.v.Strien te Heidenschap. Aantal leden 40 Afd. Ere. Verplicht nummer English-Suite - G. Boedijn 65 pnt, Vrij nummer: Tableaux des Voges - Boekel 60 pnt
24
11
1962
1
17a
4
Concours 20 november 1967 te Leeuwarden Enveloppe met uitslag: Afdeling Uitmuntendheid 141 punten 2e prijs koraal 119 punten. 3 puntenlijsten Koraal. 3 puntenlijsten De Geuzen in de Bommelerwaard. 3 schriftelijke verslagen
20
11
1967
1
17a
4
Juryrapport Concertwedstrijd Studio Uit te voeren werk In Sommerset. 3 juryrapporten
15
11
1976
1
17a
5
Bazar houden voor nieuwe instrumenten De Muziekvereeniging "STUDIO" te Heidenschap zou gaarne een BAZAR houden, omdat de instrumenten die thans in gebruikt zijn, niet geheel meer aan hun doel beantwoorden, ja zelfs zoo zeer van verouderen datum zijn, dat ze bijna ongeschikt worden om ze meer te kunnen gebruiken, en dat het onmogelijk is op een concours langer een flink figuur te maken... De Commissie: L. Albada H.d.S. Voorz., H. v.d. Gaast, V.-Voorz., H. Hijlkema en D.D. Dijkstra, Secr, A. Feenstra Penn., W. v.d. Veer, H. Deinum, G. Stellingwerf, Th. Dijkstra, D. Gerritsen, K. Hijlkema, J. v.d. Wal, L. Kampen, Joh. Fekkes, A. v. Dam. Dames-commissie: A. Westerbaan, H. Feenstra, S. Feenstra, Joh. v.d. Wal, T. Kampen, Kl. v.d. Gaast, A. Kampen, H. Haanstra, Tr. v. Dam, E. Sterk.
5
1928
6
17a
5
Enveloppe S.F. de Jong Koudum Confectie, Manufacturen, Mode-artikelen, Naaimachines, Galanteriën, enz. aan W. v.d. Veer Brief bestaande uit 4 kantjes. De Jong stelt voor zijn artikelen te verkopen op de bazar en dat Studio 20% van de opbrengst mag houden.
8
6
1928
1
17a
5
Briefkaart N.V. Stoom-Meelfabriek "Holland", Amsterdam aan D.D. Dijkstra Wij ontvingen Uw schrijven van gisteren inzake de door "Studio" te houden bazar doch moeten U tot ons leedwezen berichten, dat wij op Uw verzoek niet kunnen ingaan.
8
6
1928
1
17a
5
Briefkaart N.V. Haarlemsche Stoomzeepfabriek Het Klaverblad aan A. Feenstra Wij ontvingen Uwe aanvrage voor reclame en deelen U ter beantwoording mede, dat wij U t.z.t. het gevraagde zullen toezenden.
8
6
1928
1
17a
5
Briefkaart van Firma H. Westerhof Sneek aan D.D. Dijkstra Sneek 9 Juni 1928. Mynheer. In beleefd antwoord op Uw schryven aangaande een te houden bazar, moet ik U mededeelen dat wy wegens de groote en vele aanvragen hieraan niet meer kunnen voldoen. Hoogachtend p.p. H. Westerhof.
9
6
1928
1
17a
5
Briefkaart van N.V. Stijfselfabriek De Bijenkorf voorheen M.K. Honig, Koog aan de Zaan aan D.D. Dijkstra Hierdoor deelen wij U mede, dat wij voor den te houden bazar zullen zenden 8 doosjes Honig's Pudding, 50 spiegeltjes, 10 receptenboekjes, 1 etalagefiguur
9
6
1928
7
17a
5
Briefje No. 491 N.V. Landbouwhuis Sneek aan A. van Dam Hierbij ontvangt U per Boot 1 koperen klokwasschort(?)
9
6
1928
1
17a
5
Briefkaart De Lever's Zeep Maatschappij Fabrikanten van Sunlight Zeep - Lux - Twink, Vlaardingen Wij danken U voor Uw schrijven doch moeten U mededeelen, dat wij dagelijks met dergelijke aanvragen worden overstelpt, zoodat wij tot onze spijt aan Uw verzoek niet kunnen tegemoet komen.
9
6
1928
1
17a
5
Briefkaart N.V. Sluis Biscuitfabrieken, Deventer Naar aanleiding van Uw geacht schrijven, spijt het ons U te moeten berichten, aan Uw verzoek geen gevolg te kunnen geven….
9
6
1928
1
17a
5
Enveloppe C.G.C. Lucas, Zadelmaker, Stoffeerder Workum aan D.D. Dijkstra In antwoord op u schrijven van 8 dezer daar u van plan is een bazar te houden in Augustus ben ik dan ook besloten om u een Theekast tot te zenden ten bate voor nieuw instrumenten hopende als dat u alle succes mogen hebben met het slagen van de Bazar
11
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Klaas Sevensma Meelimport Sneek Verl. Westersingel aan A. van Dam Ingesloten doen we U een kleinigheid toekomen en wenschen u met de te houden Bazar veel succes toe.
12
6
1928
1
17a
5
Enveloppe J.H. Wigleven Rotterdam aan D.D. Dykstra In antwoord op Uw verzoek moeten wij U tot onzen spijt berichten, wij momenteel geen reclamemateriaal voor het door U genoemde doel voorradig hebben, zoodat wij aan Uw verzoek geen gevolg kunnen geven.
12
6
1928
1
17a
5
Brief Kleedingmagazijn Leeuwenburg. Speciaal huis voor Dames-, Heeren- en Kinderkleeding, Sneek aan A. Feenstra Naar aanleiding van een brief van den heer D.D. Dijkstra, zenden wij U hierbij een vest voor Uwe bazar.
12
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Stoommeelfabriek v.h. Nicola Koechlin & Co Geestbrug bij Rijswijk (Z.-H.) aan D. Dijkstra In het bezit van Uw schrijven van de vorige week met circulaire moeten wij U tot onze spijt mededeelen, dat het ons niet mogelijk aan het door U daarin geuite verlangen gevolg te geven…. De door D.D. Dijkstra verzonden brief is in deze enveloppe retour gezonden met roodstempel: REC'D 11.6.28 en met potlood: "Klant? Kaart."
12
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Maatschappij voor Wasverwerking Erdalfabriek Amsterdam (Oost) Omval 7-9 (fabrikante van Erdal, Peli Ridder en DUC) aan A. Feenstra Tot ons genoegen kunnen wij U mededeelen, dat wij voor de door U te houden bazar of fancy-fair 24 doozen Peli Wrijfwas No. 1 gratis ter beschikking stellen. De verkoopprijs van dit artikel bedraagt fl 0,20 per doos. Wij verzoeken U hiermede wel rekening te houden en u zult ons tevens een genoegen doen om de bijgezonden reclame een goed plaatsje bij onze artikelen te geven.
13
6
1928
1
17a
5
Enveloppe N.V.Koopmans' Meelfabrieken Leeuwarden aan D.D. Dijkstra lege enveloppe
14
6
1928
14
17a
5
Enveloppe B.J. Zantman Bolsward Kleedingmagazijn voor Dames Heeren Kinderen aan H. v.d. Gaast Wij ontvingen Uwe circulaire en deelen U mede, dat wij uit sympatie voor onze cliëntele te Heidenschap gaarne genegen zijn eenige artikelen af te staan ten gunste van Uwe "Studio-Bazar".
14
6
1928
1
17a
5
Enveloppe M.J.H. Kessels, Tilburg. Nederlandsche Fabriek van Muziek-Instrumenten, Piano's enz. aan D. Dijkstra Wij ontvingen Uw geëerd bericht dat U een Bazar zult organiseren en willen op Uw verzoek gaarne tot het welslagen daarvan medewerken. Tot dit doel zenden wij Ued eene mandoline welke wij hopen Ued aangenaam zal zijn…
14
6
1928
1
17a
5
Briefkaart N.V. Bertel's Oliefabrieken Amsterdam (Oost) aan A. Feenstra Naar aanleiding van Uwe circulaire berichten wy U dat wy U voor de te houden Bazar zullen toezenden: 200 stuks Luciferdoosetuis
14
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Firma K.S. Muizelaar Warns Manufacturen-Confectie aan D. Dijkstra Naar aanleiding Uwer brief over de te houden Bazar zenden wij U hierbij een kussen.
15
6
1928
1
17a
5
Briefkaart C.J. van Houten & Zoon, Weesp aan D.D. Dijkstra In antwoord op Uw schrijven moeten wij u berichten, dat het groote aantal aanvragen van dien aard het ons onmogelijk maakt, aan alle te voldoen, zoodat wij tot onze spijt Uw verzoek niet kunnen inwilligen.
18
6
1928
1
17a
5
Enveloppe N.V. Stoom Chocolade- & Cacaofabriek Kwatta Afdeeling Verkoop, Breda aan D.D. Dijkstra In beleefd antwoord op Uw schrijven d.d. Juni deelen wij U mede, dat wij in verband met de vele aanvragen hebben moeten besluiten onze artikelen niet meer gratis te verstrekken. In verband met het door U beoogde doel echter zijn wij bereid U enkele zeer geschikte artikelen in beperkt kwantum te leveren te gereduceerde prijs
23
6
1928
1
17a
5
Briefkaart Stoombeschuitgeleifabriek "Zeelandia", H.J. Doeleman. Vertegenwoordiger Joh. Timmer, Leeuwarden. Aan A. Feenstra In verband met de vele aanvragen naar RECLAME materiaal deel ik U mede, dat mijne heeren vertegenwoordigers van al datgene wat U zou verlangen STEEDS ZIJN VOORZIEN en kunnen zij natuurlijk het beste beoordeelen wat U als trouw gebruiker kan worden verstrekt. Wees U verzekerd, dat aan ieder billijk verzoek van U als trouwe klant zal worden voldaan en richt U s.v.p. even tot mijn Vertegenwoordiger Joh. Timmer Leeuwarden voor Uw district, die U onmiddelijk het gevraagde zal toezenden of bij eerste bezoek zal te hand stellen.
25
6
1928
1
17a
5
Briefkaart N.J. Wouda's Meelfabriek Grutterij Sneek aan A.O. Feenstra 1 doos meel
26
6
1928
1
17a
5
Briefje K.J. Hoekstra v/h G. Krol, Koudum aan D. Dijkstra Ondergeteekende wend zich tot u als secretaris der Commissie voor de te houden Bazaar. Vorige keer werd door mijn schoonvader de heer G. Krol goederen geleverd tegen provisie, gaarne zou ik ook dit jaar weer voor een dergelijke leverantie in aanmerking komen. Hopende een gunstig antwoordt te ontvangen, teeken ik mij
26
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Klaas Dijkstra Atelier voor Koper-Kunst-Handenarbeid Kantoor en Show-room, Peperstraat 10, Sneek aan D.D. Dijkstra Hierbij doen wij u toekomen: 1 gedreven Koperen Wandbord voor de te houden BAZAAR voor de Muziekver. Studio. Het bord heeft in de winkel f 15,- gekost. Als het f 5,- of f 10,- kan opbrengen dan kan dat.
27
6
1928
1
17a
5
Briefje van Weduwe Y. Ringnalda, Oosterend Met felicitatie en verder succes toe gewenscht
28
6
1928
1
17a
5
Brief van de commissie aan W. Wielinga-Hijlkema In aansluiting op bijgaande circulaire vragen wij beleefd ook Uwe medewerking voor de te houden Bazar. Eventueele bijdragen gaarne voor 15 Juli te zenden aan den Heer A. Feenstra te Heidenschap. Hopende een gunstig antwoord te mogen ontvangen, waarvoor wij bij voorbaat onzen dank betuigen, teekenen bij met hoogachting Uw dw dn De Commissie D.D. Dijkstra secr. // Antwoord: Hierbij 1 buffetsloopen bestemd voor bovengenoemd doel. Hoogachtend W. Wielinga-Hylkema
6
1928
1
17a
5
Enveloppe Wed. W.T. Zandstra Sneek, Touwslagerij, Zeilmakerij, Taanderij, Zadelmakerij aan D.D. Dijkstra verzonden per Feenstra In antwoord op U geëerd schrijven van de vorige maand doen we U hierbij een pake touwwerk toekomen wat wij beschikbaar stellen te bate van Uw bazar. Het bestaat uit 1 paar zijlstrengen 1,50 1 beste leidsel 2,00 1 haren spantouw 1,00 2 wollen spantouwen à 55 1,10 (totaal 5,60).De kaartjes met de prijs hebben we aan ieder afzonderlijk bevestigd.
3
7
1928
1
17a
5
Enveloppe: N.V. De Haarlemsche Stoom-Zeepfabriek Het Klaverblad Haarlem aan D.D. Dijkstra met brief: schenken een doos inh. Een Bloemenalbum, 24 potlooden, 24 leg-platen, 12 spiegeltjes, benevens eenige reclame-platen
4
7
1928
1
17a
5
Briefkaart H.P. Nauta Workum Rijwielen en Landbouwwerktuigen aan D.D. Dijkstra Als antwoord op u schrijven van Juni over bijdrage aan de te houden bazar deel ik u meede, dat ik hiervoor wensch te geven een Weidde Egge, onder eene voorwaarde. Hij mag niet worden verloot of verraden, alleen verkocht. Uw. Dr.Dn. H.P. Nauta
4
7
1928
1
17a
5
Enveloppe Firma G. Kooistra & Co. Sneek Sneeker Rundvetsmelterij aan A.O. Feenstra 1 Collo cadeau No 249 met reclamebriefje "Wie zeker wil zijn. Het beste RUNDERVET te gebruiken. Koopt dat merk Sneeker Rundvetsmelterij Fa. G. Kooistra & Co Sneek" en nota met daarop: 1 boterkoeler (voor de bazar)
10
7
1928
1
17a
5
Briefkaart Firma Wed. S. Joustra & Zoon, Sneek Aan de bazaarcommissie Heidenschap. Hiermede hebben wij het genoegen U eenige advocaat en wijnproeven voor Uw Bazaar te doen toekomen.
10
7
1928
1
17a
5
Enveloppe: Dethmers & Co. Sneek aan A. van Dam "met 2 potjes honig voor de Bazar
15
7
1928
1
17a
5
Firma Johs. Tromp Sneek, Groothandel aan Muziek Vereeniging Studio Uw verzoek om iets beschikbaar te stellen ten behoeve van een ten Uwent te houden Bazar, hebben wy het genoegen U bygaand te zenden een luxebus met afgewogen zakjes van ons populair artikel zuivere medicinale JST pepermunt
16
7
1928
1
17a
5
Briefkaart van N.V. Koopmans' Meelfabrieken Leeuwarden Heden hebben wij per motor Trio naar Sneek 1 doosje meelproducten voor de te houden bazar aan U afgezonden inhoudend: 10 pak zelfrijzend bakmeel 20 proefpakjes tarwebloem "Kristal" 20 proefpakjes fijne boekweitegort, 20 proefzakjes boekweitemeel
16
7
1928
1
17a
5
Brief van Memorandus van R. Buisman, Zwartsluis Naar aanleiding van het ontvangen schryven van den Heer Dykstra hebben wy het genoegen U voor de te houden Bazaar een pakketje inh. "1 busjes Buismans G.S. te doen toekomen, alsook nog eenige gratis proefbusjes, welke zeker voor de grabbelton wel dienst kunnen doen.
30
7
1928
1
17a
5
Enveloppe H. Brenninkmeijer Zonen, Grootzand 50-54-56 Sneek aan A. Feenstra Hierbij ontvangt U een kleedje voor de te houden bazaar, waarmee we U veel succes toe wenschen.
7
1928
1
17a
5
Enveloppe N.V. D. Ansingh & Co Zwolle Er op staat geschreven "Uitgaven en Inkomsten 1940". Inhoud de berekening van de waarde van de instrumenten in het bezit van Studio (merken instrumenten: Kessels, Hampe, Ansingh, Le Ceintre en N.D.) totale waarde fl 107,50 afgerond f 110,-
6
9
1928
17a
5
Becijfering betr. gekochte bezetting instrumenten voor M.V. Studio te Heidenschap Totaal bedrag fl 933,05
10
9
1928
1
17a
5
Enveloppe W.A. Spoor Jr. Mosterdfabrikant Culemborg aan D. Dijkstra Enveloppe zit dichtgeplakt met brief
1928
1
17a
5
Enveloppe S.Heerema, Sneek, Granen, Stoommeelfabriek Frisia Zaden Speciale handel in Krachtvoeder aan A.O. Feenstra 1 doos Umeel Reclame
1928
1
17a
5
Depôt Sneek van Verschure's Margarinefabrieken Rotterdam, Prins Hendrikkade 126 1 blikje. Den heer Feenstra Heidenschap Verzonden per Boot
1928
1
17a
5
Briefje van A. Albada-Hoekstra, Sloten Fr Hierbij een kleinigheid voor de bazar hopende dat het naar genoegen mag wezen. Het kleedje kost aan garen 1,20, dus moest het niet beneden die prijs weg . Na vriendelijke groeten een veel succes.
1928
1
17a
5
7 lijstjes met prijswinners loten er zijn heerenloten en damesloten
1928
1
17a
5
Enveloppe Firma Gebr. Zaman Klompenhandel Zaandam Clinge Sneek. Kantoor en Magazijn te Sneek Prins Hendrikkade aan A. Feenstra gemerkt 950 met 1 pakje
1928
1
17a
5
Enveloppe Van der Meulen's Boekhandel Sneek Hoogend bij de Waterpoort aan A.O. Feenstra Met een pak gemerkt A F (zeer waarschijnlijk per boot vervoerd door Age Ottes Feenstra)
1928
1
17a
5
Zeer klein envelopje met daar op de tekst: Voor de te houdene Bazar voor het Fanfare Corps in verband met gezonden circulaire. U allen veel succes toewenschend t.t. Fa R. Brouwer
1928
1
17a
5
Label: Zending van Fa. K.S. Muizelaar Warns aan: den Heer D. Dykstra Heidenschap
1928
1
17a
5
Label: Jan de Boer Sneek Zeilmakerij Prins Hendrikkade "Verkoopprijs: groote bussen 1,00 kleine bus 50 cents
1928
1
17a
5
Enveloppe met stempel: JELLE ZWART aan "Bazar" Heidenschap lege enveloppe
1928
1
17a
5
Briefje van onbekende op de achterzijde staat gedrukt: Citroen Limon… Frambozen Lim.. Champagne Cid… Victoriawater Bazar te Heidenschap. 6/2 flesch Valencia 6/2 flesch Kivast bezorgen bij A. Feenstra Heidenschap (de jonge Feenstra) een label er aan met adres.
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Dezer dagen kwam ons ter oore, dat Uw corps bezig is een bazar te houden ten einde in staat te zijn straks enkele nieuwe instrumenten aan te schaffen… … In den laatsten tijd vooral hebben wij veel Mahillon instrumenten verkocht. - Zoo kregen wij de vorige week opdracht tot levering eener complete bezetting aan de muziekvereeniging "Rich.Holl" te Koudum...
6
7
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Wij hadden tot op heden nog niet het genoegen iets naderes van U te mogen vernemen op ons schrijven van 13 juli.- Wellicht is inmiddels door U de bazar gehouden…
7
8
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Ook op ons schrijven van 7 dezer mochten wij tot op heden nog geen antwoord van U ontvangen. -Gaarne vernemen wij of U alsnog van onze aanbieding gebruik wenscht te maken…
20
8
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Ingevolge Uw heden ontvangen kaart, doen wij U op ingesloten lijstje prijsopgave toekomen van de door U aangegeven instrumenten, fabrikaat Mahillon…
28
8
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Wij bevestigen door dezen even het bezoek en de gehouden besprekingen van onzen meesterknecht, gisteren te Uwent. -De instrumenten, die U door betere zoudt vervangen zijn ons zeer tegengevallen. - Het is een stelletje, waarbij niet veel goeds is en waarvan trots omvanrijke reparatie's ook niet veel is te maken
6
9
1928
1
17a
5
Briefkaart D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Door deezen deelen wij U mede, dat wij heden de instrumenten van de Firma Mahillon hebben ontvangen….
6
11
1928
1
17a
5
Briefkaart D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Wij hebben de instrumenten goed verpakt in 4 kisten franco station Workum gezonden. U krijgt dus een kennisgeving van aankomst van station Workum en weet U het beste met welke gelegenheid ze verder gezonden kunnen worden.
15
11
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Het doet ons genoegen uit Uw schrijven van 20 dezer te mogen vernemen, dat U de instrumenten Woensdag j.l. heeft ontvangen en zeer naar genoegen zijn. Jammer dat in de bugel een paar kleine deukjes voorkomen….
21
11
1928
1
17a
5
Brief D. Ansingh & Co Zwolle Koperen en Houten Blaas instrumenten Saxophones Slaginstrumenten Van het Centraal Girokantoor, den Haag, kregen wij bericht dat op onze postrekening is bijgeschreven geworden een bedrag groot f 945,20….
27
11
1928
1
17a
6
Programma van de Reciteerwedstrijd te houden op WOENSDAG 15 JANUARI a.s in het gymnastieklokaal der Christelijke School te Heidenschap. Uitgeschreven door het Muziekcorps "Studio". Feestleider der WedEd Heer H. v.d. Gaast
1925
1935
1
17a
6
In klad op achterzijde linker helf circulaire over de bazar Uitvoering van het muziekcorps "Studio" te Heidenschap (Dir. W. Koopmans) op Donderdag 21 Januari a.s. 's avonds 7½ uur in het gimnastieklocaal der Chr. School afgewisseld door voordrachten en samenspraak vna den heer en mevr R. Zijlstra Heeg. Het Bestuur
21
1
1928
1
17a
6
Vergunning van gemeente Workum De Burgemeester van Workum verleent bij deze vergunning aan de muziekvereeniging "STUDIO" te Heidenschap vergunning voor het houden eener muziekuitvoering met voordrachten op Dinsdag 23 December 1941 des nam. van 7-11 uur in het gymnastieklokaal der bijzondere school te Heidenschap. Deze vergunning kan ten allen tijde, wanneer daartoe aanleiding bestaat, door de politie worden ingetrokken.
19
12
1941
1
17a
6
Vergunning van gemeente Workum De Burgemeester van Workum verleent bij deze vergunning aan de muziekvereeniging "STUDIO" te Heidenschap vergunning voor het houden eener muziekuitvoering en het opvoeren van het tooneelstuk "de Twa Sisters" in het gynasstieklokaal der bijzondere school in 't Heidenschap op Woensdag en Vrijdag 20 en 22 Februari 1946, telkens des avonds vanaf 7 tot 's nachts 2 uur....
19
2
1946
2
17a
6
Programma Muziekuitvoering Chr.Muziekver. Studio Dir. Joh. De Vreeze; op 20 en 22 Febr 1946 aanvang 's avonds 7 uur. Samenspraak: "Twa Sisters" en "De forloving fan Neele"
20
2
1946
22
2
1946
1
17a
6
Programma van de Muziek-Uitvoering van de Chr. Muziekvereniging "Studio" te Heidenschap Directeur de heer Joh. De Vreeze op Woensdag 16 en Vrijdag 18 Febr. 1949. Aanvang 's avonds half acht. Opfiering fan: Mem sil trouwe
16
2
1949
18
2
1949
11
17a
6
Programma van de Muziekuitvoering van het Muziekcorps "Studio" Heidenschap Directeur de WelEd. Heer Johs. de Vreeze op 16 februari 1954 voor Donateurs en op 19 Februari 1954 voor betalenden. Aanvang 7.30 uur in het Gymnastieklokaal te Heidenschap
16
2
1954
19
2
1954
2
17a
6
Programma van de Muziek-Uitvoering van de Chr. Muziekver. "Studio" te Heidenschap Directeur de Weled. Heer Johs.van Strien van Oudega H.O.N. op Woensdag 2 en Vrijdag 4 Mrt. '55.  Opfiering fan "Fremer" toanielstik yn trije bidriuwen fan Jelle van der Meulen en Dam Jaarsma
2
3
1955
4
3
1955
9
17a
6
Programma van de Muziek-uitvoering van de Chr. Muziekvereen. "Studio"te Heidenschap Directeur de Weled. Heer Johs. van Strien van Oudega (H.O.N.) op Dinsdag 6 Mrt en Vrijdag 9 Mrt '56. Aanvang 's avonds 7.30 uur in het Gymnastieklokaal. Opfiering fan: "1-0 foar Jetse. Fleurich femylje skandael yn trije bidriuwen fan G.J. Hoitsma (Beltsum).
6
3
1956
9
3
1956
1
17a
6
Bewijs van Toestemming muziekuitvoering op 6,9 mrt 1956 in gymn.zaal der school te Heidenschap door het Bureau voor Muziek-Auteursrecht BUMA
6
3
1956
1
17a
6
Muziekuitvoering Chr. Muziekvereniging "Studio" te Heidenschap op dinsdag 19 maart 1957 voor ongehuwden op vrijdag 22 maart 1957 voor donateurs en gehuwden. Aanvang 's avonds 7.30 uur in het gymnastieklokaal. waarn. dir. Johs. de Vreeze, dinsdag 19 maart 1957 voor ongehuwden op vrijdag 22 maart 1957 voor donateurs en gehuwden. Aanvang 's avonds 7.30 uur in het gymnastieklokaal. Opfiering fan "Der wier ris…" Toanielstik yn fjouwer útkomsten, skreaun troch de hear Canne, nei foaren brocht troch "Pro Rive" út Koudum.
19
3
1957
22
3
1957
2
17a
7
Nota's zonder datum Nota's van A.O. Feenstra Heidenschap Kruidenier Stroo Kunstmest Fouragehandel; H. van Dam Heidenschap Brood, Koek en Banketbakkerij; M. van der Wal Heidenschap, Kruideniers- en Grutterswaren, Fourage- en Brandstoffen; Gebr. Slump, Singel 86, Sneek Motordiensten Vrachtnota A. Feenstra Heidenschap
1927
1940
17a
7
Nota's 1928 Enveloppe van Bond van Chr. Harmonie en Fanfare Corpsen in de provincie Groningen (Noorderdistrict); Briefkaart van Bond van Chr. Harm. En Fanf. Corpsen in de Prov. Groningen; Briefkaart van M.J.H. Kessels Tilburg: "Wij ontvingen Ueds geëerd schrijven en spijt het ons dat U over de reparatie der cornet niet tevreden zijt."; Nota en excuusbrief over te veel in rekening gebrachte boekjes door Bond van Chr Harmonie en Fanfare Corpsen in de Provincie Groningen (opgericht 6 april 1901).
1928
1928
17a
7
Nota's 1939 Nota's van Dijkstra's Bazar te Workum (O.S. Dijkstra); A.O. Feenstra Kruideniers- en Fouragehandel te Heidenschap bij Workum; D. Ansingh & Co Opgericht 1875 Koperen en Houten Blaasinstrumenten, Diezerstr 113 Zwollle; Postcheque en Girodienst bewijs van storting op postrekening no 326132 van Muziekgravure Diligentie Maasland.
1939
1939
17a
7
Nota's 1940 Nota's: gebruik gymnastieklokaal over 't jaar 1939 en 1940 à vijftien gulden (kwitantie); D. Westerhuis Workum Primagaz Depôt; N.V. D. Ansingh & Co (Opgericht 1875) Koperen en Houten Blaasinstrumenten Zwolle Diezerstr 113; J.S. Bijlsma Heidenschap (kwitantie nieuwe elleboog); Molenaar's Muziekhandel Wormerveer; F Buma (kwitantie voor verrichte werkzaamheden ten dienste van Studio in het Heidenschap fl 21,- (dienstjaar 1939); S. Bijlsma Heidenschap (voor autokosten op 9 aug 1939); Vergunning gemeente Workum voor houden muziekuitvoering van 7½ uur tot 's nachts 1 uur 25-03-1940); Gerritje Hiemstra (ontvangen van J. van der Wal fl 39 ); Gemeente Workum Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden; Tierolff Muziekcentrale Roosendaal; Muziekuitgave A. Dreissen Parsifalstraat 21 Den Haag; Bond van Chr. Harmonie en Fanfarecorpsen in Friesland Opgericht 25 Mei 1895 kwitantie jaarlijksche contributie en auteursrechten fl 17,65; Muziekgravure Diligentia Maasland (kwitantie); H. van Dam; A.O. Feenstra Kruideniers- en Fourage handel te Heidenschap (bij Workum); Firma F.D. Hoekstra & Zonen Koudum Electr. Drukkerij Boekhandel Uitgave De Zuidwesthoek, Balkster-, Koudumer-, Sloter- en Stavorensche Courant
1940
1940
17a
7
Nota's 1941 A.O. Feenstra, Kruideniers- en Fourage handel te Heidenschap (bij Workum); Gemeente Workum Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden 23-12-1941 muziekuitvoering in het gymnastieklokaal School Heidenschap; N.V. D. Ansingh & Co Opgericht 1875 Koperen en Houten Blaasinstrumenten Saxophones Slaginstrumenten Diezerstr. 113 Zwolle; kwitantie ten dienste van het Muziekkorps in het Heidenschap (dienstjaar 1940) voor F. Buma fl 21,-; voor het gebruik van 25 kopjes in  januari 1941 van het schoolbestuur fl 0,50; H. van Dam (gebak en koeken); Gemeente Workum Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden 26-02-1941 Muziekuitvoering in School; kwitantie voor geleverde muziek fl 5,65 aan Joh. de Vreeze; Gemeente Workum vergunning voor muziekuitvoering in het gymnastieklokaal der Bijz. School te Heidenschap op 26 Februari tot 11 uur 's nam. op welk tijdstip het publiek genoemde lokaliteit moet hebben verlaten; Joh. Kuipers voor leverde ronde stokken, platten roeden, zinken gordijn rollen met steunders en ringen, plinten, gron latten koperen koortvastzetters en touw; D. Westerhuis Primagaz Depôt Workum; M. Wink 6 ruiten School; J.D. Dijk Tooneel- en Muziekwerken O. Kijk-in-'t Jatstr. 66 hoekhuis bij de brug Groningen
1941
1941
17a
7
Nota's 1942 J.D. Dijk Tooneel- en Muziekwerken, O. Kijk-in-'t Jatstr. 66 hoekhuis bij de brug Groningen; A.O. Feenstra Kruideniers- en Fourage handel te Heidenschap (bij Workum); Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarecorpsen in Friesland opgericht 25 Mei 1895; kwitantie ten dienste van het muziekkorps jaar 1941 voor F. Buma; Contrôle-Bewijs No 2186 J.D. Dijk Uigever te Groningen O. Kijk-in-'t Jatstr. 66; Joh. Kuipers (2 spaken in stoel gezet); Tierolff Muziekcentrale Roosenaal (N.-Br.); D. Westerhuis Workum Erkend Electr. installateur waterl. installateur radio-handelaar; N.V. D. Ansingh & Co. Opgericht 1875 Koperen en Houten Blaasinstrumenten Saxophones Slaginstrumenten Diezerstr 113 Zwolle; Enveloppe Ansingh Muziekinstrumenten Zwolle met rekening betreffende reparatie al saxophone; J.J. Lispet Uitgever Hilversum; De Noorderbazar van S.R. de Boer De Zaak voor de zuinige Huisvrouw!;
1942
1942
17a
7
Nota's 1943 A.O. Feenstra Kruideniers- en Fourage handel te Heidenschap (bij Workum; J.J. Lispet Uitgever P.C. Hooftweg 18, Hilversum; N.V. D. Ansingh & Co Opgericht 1875 Koperen en Houten Blaasinstrumenten Saxophones Slaginstrumenten Diezerstr. 113 Zwolle; Borderel nr 12 met 15 centpostzegel aan de Heer F. Bakker (p.a. T. Dijkstra) Gaastmeer thans bij W. Bakker Gaastmeer auteursrechten "De man fen 'e pyp"; Johs Kuipers Timmerman Heidenschap; D. Westerhuis Workum Erkend Electr Installateur Waterl installateur Radio-Handelaar; Gemeente Workum Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden 13-01-1943 muziekuitvoering in Chr. School Heidenschap; kwitatantie zijnde huur voorhet gebruik van het Gymnastieklocool der Chr School in thet jaar 1942; Geleend aan de Muziekvereeniging Studio vijf pruiken en bij komende... Voldaan Y. Hoekema; H. van Dam (koeken en pensês); J.D. Dijk Uitgever Oude Kijk-in-'t Jatstraat 66 Groningen; S. Bijlsma (kachel hersteld); Bond van Chr Harmonie- en Fanfarcorpsen in Friesland Opgericht 25 Mei 1895; kwitantie van de Muziekvereeniging alhier met inbegrip van het tweemaal gimlestiek locaal schoon gemaakt voor F. Buma; De Noorderbazar De Zaak voor de zuinige Huisvrouw van S. R. de Boer.
1943
1943
17a
7
Nota's 1944-1945 A.O. Feenstra, Kruideniers- en Fourage handel te Heidenschap (bij Workum); N.V. D. Ansingh  & Co Opgericht 1875 Muziekinstrumenten Zwolle; Drukkerij Eisma Leeuwarden opgericht 1892 Drukkerij Uitgeverij Boekhandel; kwantantie gebruik Gymnastieklocaal Chr School van het 2e halfjaar van 1945 fl 7,50; Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarecorpsen in  Friesland Opgericht 25 Mei 1895 contributie over het jaar 1944 fl 6,-
1944
1945
17a
7
Nota's 1946 (a) N.V. D. Ansingh & Co Opgericht 1875 Koperen en Houten Blaasinstrumenten Saxophones Slaginstrumenten Diezerstr 113 Zwolle; Molenaar's Muziekcentrale voor Harmonie- en Fanfare-Orkesten Wormerveer; Fa. W.K. van der Glas Koperen- en houten Blaasinstrumenten Saxophones Slagwerken Strijkinstrumenten Accordeons Piano's Orgels en alle benoodigdheden Lindegracht 9 Heerenveen; D. Westerhuis Erkend Electrisch Installateur Erkend Waterleiding Installateur Erkend Radio-handelaar Workum; S. Bijlsma Heidenschap Wagenmakerij Rijwielhandel; Gemeente Workum Belasting op tooneelvertooningen en andere vermakelijkheden 20 en 22 Februari 1946 Muziekuitvoering Ch. School; Autobedrijf De Zuidwesthoek ZWH Balk (autobusrit naar Menaldum en terug op 15 Aug. 1946)
1946
1946
17a
7
Nota's 1946 (b) J.C. Repko Workum Confiseur Cuisinier Specialiteit in de fijnste Banket-Artikelen Fijne Friesche Boterdrabbelkoeken; Nota van Bureau voor Auteursrechten Leeuwarden De forloving fan Neele; kwitantie het gebruik van het Gimn locaal voor 2 uitvoeringen in 1946; Boekhouder der Geref Kerk;  A.O. Feenstra Kruideniers-Fouragehandel te Heidenschap (Post Workum); N.V. D. Ansingh & Co Muziekinstrumenten Zwolle Beurtvaart-Adres voor Beurtvaart en/of wegvervoer p.a. den heer A. Feenstra; M. van der Wal Heidenschap Kruideniers- en Grutterswaren Fourage- en Brandstoffenhandel; Ontvangbewijs nr 53 van J.vd. Wal Heidenschap voor Eisma Leeuwarden; Drukkerij Hoekstra Drukkerij Kantoorboekhandel Bureau Balkster Courant vanouds Firma F.D. Hoekstra & Zonen Hoofdstraat A 75 Koudum; Bond van Chr. Harmonie- en Fanfarecorpsen in Friesland opgericht 25 Mei 1895; Musica Tijdschrift ten dienste der Harmonie- en fanfaregezelschappen; kwitantie ten dienste van het Muziekkorps Studio van 1 mei 1945 tot 1 mei 1946 voor F. Buma; Autobedrijf De Zuidwesthoek Balk Taxi-nota; A. Meester-de Vries, Langsweagen (De Twa sisters: jurken en "de auteursrjochten  moatte bitelle wurde oan de Hear van Sinderen, Verstolkstrj. 5 Ljouwert)
1946
1946
17b
rode map
Musiktage Rastede Programmaboekje 43. Int. Rasteder Musiktage 3. bis 5. Juli 1998
3
7
1998
5
7
1998
1
17b
rode map
43. Int. Rasteder Musiktage 3.-5. Juli 1998 Ergebnisliste
5
7
1998
1
17b
rode map
Urkunde Muziekvereinigung Studio Heidenskip erran anläßlich der 43. Internationalen Rasteder Musiktage in der Klasse VII "M" den 1 Rang mit Belobigung, Rastede, den 05 Juli 1998
5
7
1998
1
17b
rode map
Rastede Musiktage V. 43. Internationale Rasteder Musiktage 1998 Konsertbewertung. Totale uitslag met 6 juryrapporten. Aufgabestück: A discovery fantasy
5
7
1998
1
17b
Studio 75 jaar Historie van Studio 1898-1973
9
2
1973
1
17b
Jubileumconcert Studio 90 jaar mmv Interkerkelijk Jongerenkoor MESO Balk in It Swaeigat It Heidenskip
19
3
1988
1
17b
Jubileumconcert Studio 90 jaar (cassettebandje) Cassettebandje Maxell XL II 90.
Geproduceert door Disco Silver.

Kant A:
1 Korps:
Koraal "Deep Harmony",
"Drie oudhollandse taferelen" Henk van Linschoten,
"Treble Concerto" Ted Huggens,
Solist: Harm van Zuiden klarinet,
"Song of Praise" Jacob de Haan.
2. Optreden AMV-leerlingen.
3. Verslag 90 jaar "Studio" (deel 1) door Jolle Jans de Vries op rijm.
4. Optreden leerlingen
5. Koor:
Psalm 71
"Lead me Lord" S.S. Wesley
"Bless this house" May H. Brane
6. Korps en Koor
"Fresena" Jacob de Haan

Kant B:
1 Korps:
"Serenate" Wim Laseroms
"Tears" Marten Miedema
2. Koor:
"Halleluje Chorus" Händel/Parker
"Worthy is the Lamb" Händel/Parker
"The Mermaid" traditional
3. Verslag 90 jaar "Studio"(deel 2) Siebe Jolles van der Wal
4. Korps:
"Happy go lucky" Willy Hautvast Solist Petra van der Wal xylofoon
"Instant Concert" Harold Walters
5. Korps en Koor:
"Hair Selection" arr. Willy Houtvast.
19
3
1988
1
17b
Oersjoch fan it 90-jierrich bestean fan de Chr. Muz.for. Studio 1898-1988 Histoarje fan Studio 1898-1988 makke troch Siebe J. van der Wal
1988
1
17b
Rekeningafschriften Betaalrekening t.n.v. Jubileumcommissie Studio
18
2
1997
5
2
1999
1
17b
Brieven van de Jubileumcommissie aan de bewoners van It Heidenskip (oranje); aan de oud-leden van Studio (wit); Nieuwsbrief Studio 1898-1998 (geel)
9
1997
1
17b
Kasboek Jubileumcommissie Studio 100 jaar Studio
7
1
1998
22
11
1998
1
17b
Map ontvangen gelukwensen 100 jaar Studio Commissieleden L.D Brandsma, S.J. van der Wal, M. Haanstra, Sj. Haanstra-Hooghiem, J. Deinum
31
1
1998
1
17b
Map Verslag van de Jubileumcommissie 100 jaar Studio Commissieleden L.D Brandsma, S.J. van der Wal, M. Haanstra, Sj. Haanstra-Hooghiem, J. Deinum
31
1
1998
1
17b
Receptieboek 100-jarig Jubileum Studio Jubileumresepsje yn It Swaeigat 31-01-1998 en Krystkonsert yn it Swaeigat 19-12-1008
31
1
1998
19
1
1998
1
17b
Jubileumconcert Studio 100 jaar Fanfareorkerst Studio It Heidenskip en Mannenkoor Edoza
31
1
1998
1
17b
Beoordeling muziekwerk voor Concertconcoursen Repertoriumcommissie en heeft het muziekwerk incidenteel goedgekeurd voor uitvoering tijdens Concertconcoursen: Titel: The Land of Wind and Water, Componist: Jan de Haan, afdeling: Uitmuntendheid, Sectie: Fanfare
2
4
1998
1
17b
Openluchtfestival It Heidenskip Zaterdag 13 juni 1998 met speciaal gastoptreden van Showband Marum. Optredens van Fanfare Euphonia Bakhuizen, Fanfare De Lytse Súdwesthoeke Stavoren, Fanfare Ere zij God Hommerts-Jutrijp, Fanfare Oranje Spannum, Fanfare Wilhelmina Oosterend, Fanfare Eendracht maakt macht Oudega-W., Fanfare Studio, It Heidenskip
13
6
1998
1
17b
Programma Openlucht Festival It Heidenskip
13
6
1998
1
17b
Programma Openlucht Festival It Heidenskip met repetitieschema Studio 1998
13
6
1998
1
17b
Programmaboekje Openluchtfestival It Heidenskip (oranje)
13
6
1998
1
17b
Programmaboekje Krystkonsert Studio (groen) Ofsluting jubileumjier 100 jier Studio 1898-1998
19
12
1998
1
17c
Akte van Statutenwijziging van Chr. Muziekver. Studio te Heidenschap Notaris F. Tuinstra, Workum
23
7
1979
1
17c
Diverse juryrapporten
28
10
1989
2000
1
17c
Enveloppe met 1 foto van Studio 21e Bondsconcours zaterdag 10 november 1990 De Lawei te Drachten. Op de enveloppe staat: Studio It Heidenskip 3 foto's
10
11
1990
1
17c
Verslagen optredens Studio Verslagen e.d. over 1990 en 1992 t/m 2000. Elk jaar in een enveloppe.
1990
2000
1
17c
Vademecum 1994 Smn Met voorwoord van Durk Dam, voorzitter SMN
1994
1
17c
Jubileumfonds 125 jaargangen Friso brief met oorkonde fl 500 voor Studio It Heidenskip oftewel 226 euro
22
3
2002
1
17c
Nederlandse Kampioenwedstrijd voor Fanfarekorpsen te Arnhem Musis Sacrum. Studio It Heidenskip behaalde in de Tweede Divisie met 86,17 punten de 1e prijs. Nederlands Kampioen 2e divisie.
18
3
2006
1
17c
Zomeravondconcert te Oudemirdum door Studio It Heidenskip en Crescendo Workum
16
8
1989
1
17c
Internationaal Concert in de Treemter Balk (groen) Hokness Skolekorps Noorwegen (René Kuitert) en Jeugdkorps Fryslân (Marten Miedema). Reclame van Golff Supermarkten Koudum-Balk (Jaar onbekend)
22
6
1990
1
17c
Liturgie voor de rouwdienst van Thijs de Vries in de Sint Gertrudiskerk te Workum
6
12
1990
1
17c
Oecumenische Kerkdieinst in It Heidenskip (oranje) Na de dienst een koffieconcert met Euphonia Oppenhuizen-Uitwellingerga en Studio It Heidenskip
5
5
1991
1
17c
Concert Crescendo Workum en Studio It Heidenskip (wit) in It Swaeigat
26
10
1991