Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2024   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip  |  Gastenboek

Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip

Ambtsdrager ontvangt kerkgangers ( mondkapje op en pas af op de zitplaats) voor de kerk, geeft uitleg , jas bij je houden, handen ontsmetten, van achteren in de kerk vanuit de muurkant 2 personen per bank naar voren opvullen. In de hal handen ontsmetten, gelegenheid om een lichtje aan te steken (houdt afstand).

Echtparen mogen naast elkaar. Stoelen staan ook met 1,5 mtr. tussenruimte opgesteld. Uitverkocht en dus vol zijn we bij 30 kerkgangers. Volg de instructies van het kerkenraadslid in de kerk.

Bij het uitgaan van de kerk, op de zitplaats mondkapje op, gaan dan de eerste rijen eerst naar buiten, alwaar men tijdens het neipetear de gewenste afstand houdt.

Vergeet de collecte bus niet.

De diakenen zitten op hun plek met 1,5 mtr. tussenruimte.

Twee ouderlingen zitten op de tweede bank achter de eerste bank ,waar de ouderling van dienst zit.

Dominee en kerkenraad zitten al binnen of komen binnen. Bij de aanvang van de dienst neemt een ouderling het woord en wordt verder de orde van dienst gevolgd.

Gebruikers van het toilet dienen buitenom te gaan, te ontsmetten en bij verlaten van toilet, wc bril deurknop en handen weer te ontsmetten.

Hoesten ,verkoudheid en verhoging zijn een reden om niet te komen.
9e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, 30 september 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Inmiddels blijkt dat de verspreiding van het virus weer toeneemt, ook in Fryslân. Afgelopen maandag heeft onze regering een verscherping aangekondigd van de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor het kerkelijk leven in
onze classis.

Kerkdiensten blijven mogelijk
Kerken kunnen vooralsnog gebruik blijven maken van hun grondwettelijke vrijheid om samen het geloof te belijden en te beleven. De kerkdiensten blijven dus mogelijk onder de voorwaarden die vrijwel alle gemeenten de afgelopen tijd hebben nageleefd. Ik roep u
dringend op deze veiligheidsvoorschriften met ernst in acht te blijven nemen. Het gebruiksplan van uw gebouw van samenkomst moet aan de basisregels van het RIVM en de hygiëne voorschriften voldoen.

Gemeentezang ontraden
De werkgroep ‘Zingen in de Kerk’, door de synode ingesteld, heeft naar aanleiding van de toenemende besmettingen het advies over gemeentezang aangescherpt. Dit omdat de kans dat een besmet persoon zich in de kerkruimte bevindt, inmiddels is toegenomen. Dringend roep ik u op dit advies van de werkgroep ‘Zingen in de Kerk’ te volgen. De werkgroep adviseert:
a. u te onthouden van gemeentezang. Voorzang met maximaal vijf personen is verantwoord;
b. als u beslist toch te zingen (ingehouden, en met beperking van het aantal liederen en coupletten), dit enkel te doen in veiligheidsregio’s die in de categorie 1 ‘waakzaam’ vallen;
c. dit zeker niet te doen in veiligheidsregio’s die in de categorie 2 ‘zorgelijk’ en 3 ‘ernstig’ vallen. Voorzang met maximaal vijf personen is verantwoord.

Voor Fryslân geldt momenteel categorie 1 ‘waakzaam’. Deze categorieën kunnen van dag tot dag veranderen. Zie de overheids-website
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio

Het advies van de werkgroep dat het verantwoord is om buiten te zingen, blijft vooralsnog van kracht.

Terughoudend in andere kerkelijke bijeenkomsten
De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom vraag ik u dringend om bijeenkomsten anders dan kerkdiensten
a. zoveel mogelijk uit te stellen;
b. deze wanneer uitstel onmogelijk of duidelijk onwenselijk is, digitaal te houden;
c. deze wanneer uitstel en digitaal bijeenkomen niet mogelijk is, enkel te houden met maximaal dertig deelnemers binnen, maximaal veertig deelnemers buiten, en in de thuissituatie maximaal drie deelnemers als gast te ontvangen. Dit alles met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Bijeenkomsten voor jongeren tot 18 jaar van bijvoorbeeld jeugdverenigingen en catechisaties blijven mogelijk, met inachtneming van de veiligheidsregels van de RIVM en van onze landelijke kerk.
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-anderekerkelijke-bijeenkomsten/
U kunt de adviezen van de landelijke kerk in de nieuwe situatie vinden op
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/aangepaste-situatie-kerkelijke-bijeenkomsten-nanieuwe-coronamaatregelen/

Tot slot
Graag geef ik u enkele woorden mee van de scriba van de synode, dr. René de Reuver: "Het virus waart helaas nog volop rond, ook onder ons. We weten niet hoe lang het nog duurt, dat is moeilijk en valt tegen. We willen alle gemeenten van onze Protestantse Kerk
oproepen in deze situatie niet de grenzen op te zoeken, maar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij wensen alle gemeenten Gods nabijheid in deze tijd toe."

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant