Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  |  Gastenboek

foto Sytse Jorritsma april 2012