Foto's fan de fersakke tsjerke
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  |  Gastenboek
Foto's fan de fersakke tsjerke
foto's Botte Ouderkerken

grutte skurren yn 'e murren
fan de tsjerke op Brânburren

op in dei siet der sels in mosk yn de konsistoarje
de fotograaf-koster Botte Ouderkerken wie krekt te let mei it fototastel
it moskje wie fuort, mar de skuor dêr't it troch kommen wie siet der noch

sawol grutte as lytse bydragen binne wolkom....

Om foar te kommen dat de tsjerke al ynelkoar sakke is foardat al it jild binnen is,
wurdt al in begjin makke mei de meast nedige restauraasjes.

der moatte noch hiel wat gatten yn de begrutting
opfold wurde om de saak rûn te krijen...

oant sa lang sille de masjinen stil stean bliuwe...