Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Foto's
Foto's fan de fersakke tsjerke   |   Iepen middei 13/09/2003   |   Iepen moarn 11/09/2004   |   Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn   |   Creativiteit in de kerk   |   Startsnein 30/08/2009   |   Startsnein 05/09/2011   |   Gerestaureerde kerkorgel It Heidenskip   |   Tsjerkepaad 28 july 2012   |   Oudejaarsavond 2013   |   Jeugd naar de film 16 mei 2014   |   Trouwerij Oane Galama en Renske Terwisscha van Scheltinga  5 september 2014   |   Startsnein 14 septimber 2014   |   Reisje Hattem en Zwolle 2015   |   Peuter-Kleuterdag bij Engelsma maart 2015   |   Palmzondag 2015   |   Startsnein 11 septimber 2016   |   Tsjinst op de Gaastmar 2017   |   Startsnein 2017   |   Nacht zonder dak 2018   |   Tsjerkepaad 10 augustus 2019  | Gastenboek
De Tsjerkerie op besite yn Hellendoarn
18 septimber 2004
foto's  Botte Ouderkerken
De tsjerke fan Hellendoarn, dêr't de Heidenskipster tsjerkerie en oanhing op útnoeging van ds. Wassenaar in rûnlieding krijt. F.l.n.r.: Richtsje Noordenbos-Deinum (op 'e bank), de rûnliedster, ds. Wassenaar, Johannes Plantinga en Jan Noordebos.
"alle zegen komt van boven"
f.l.n.r.: Mellius Kramer, Ans Ouderkerken-Mulder, Jan Noordenbos, Beitske Kampen-Cnossen. Efteroan stiet Hieke Plantinga-Folkertsma
De ein fan de rûnlieding yn tsjerke
In âlde pleats wurdt besocht. Om 'e tafel f.l.n.r. Richtsje Noordenbos-Deinum, Ans Ouderkerken-Mulder, ds. Wassenaar, Ytsen Renema en Hieke Plantinga-Folkertsma.
Nei in ein fytsen giet in ijsko der fansels yn as in preek yn in âlderling. F.l.n.r.: Mellius Kramer, Hieke Plantinga-Folkertsma, ds. Wassenaar, Ytsen Renema, Beitske Kampen-Cnossen, Ans Ouderkerken-Mulder, Johannes Plantinga en Jan Noordenbos.
Eefkes de bui ôfwachtsje.
Pluksters fan de ferbeane fruchten yn de hôf fan Eden
De trije "opskeppers" Johannes Plantinga, Jan Noordenbos en Ytsen Renema.
Oan de ein fan de dei wurdt troch de famylje Wassenaar (op 'e foto) de Heidenskipster tsjerkerie in waarm miel oanbean.
Rjochts foaroan sit fansels ús fotograaf Botte Ouderkerken