Ons Eeuwig Belang 2023
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2023   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

2023
inschrijven voor de gratis nieuwsbrief
Ons Eeuwig Belang
klik hier
17-09-2023
Bij de diensten:

Zondag 17 september  Startzondag om 09.30 uur welkom Helspaad 2 bij Hans en Mirella de Vries.
Na de koffie gaan we met elkaar onderweg in drie korte etappes van ongeveer 10 minuten, wandelen we door het land (wandelschoenen aan te raden).
Er zijn twee stops, waar we even stilstaan bij het thema: "Ga je mee?" aan de hand van het volk Israël onderweg in de woestijn.
Er is ook auto vervoer naar de stops, dus voor wie wandelen lastig is, kan evengoed mee.
Rond 11.30 uur eindigt de derde etappe weer op Helspaad 2, waar we met elkaar lunchen.
Er is een collecte bestemd voor World Servants.
Ga je mee?!


Útnûging
Jo wurde fan herte útnûge by de presintaasje
fan it boek:
WAT STILLER WAT BETTER
Jan Pieter Dykstra Hzn hat de oersetting fan “Met stille trom”,
in boek fan F. Springer, yn 2022 noch ôfmeitsje kinnen.
De presintaasje sil plak fine yn it tsjerkje fan it Heidenskip
Brânburren 18
op snein 24 septimber o.s.
om 15.00 oere.
Der is oargelmuzyk fan Barteld Post en de soan fan F. Springer
sil in koart ferhaal hâlde oer de tiid dat syn heit yn Nij Guinea wie.
WOLKOM út namme fan:
Hille Faber (útjouwerij DeRyp)
Herre Dykstra/Pieter Dykstra
p.s. graach opjaan  as jo fan doel binne te kommen en mei hoefolle minsken !
stjoer in mail nei :  faberhillebrand@gmail.com


Ons Eeuwig Belang

Let op: ik kom eraan.....

DOMINEETJE


Tsjerkepaad 2023

anksij de frijwilligers en de oarganisten hat Tsjerkepaad 2023 yn It Heidenskip wer in súkses west.
Der kamen in soad besikers op de fyts, mei de auto of boat of rinnend del. De kofje en tee stie foar harren klear. In oantal oarganisten wiene frege, om op in middei te spyljen, sadat sawat elke sneon it oargel bespile waard. Ek kamen der spontaan besikers del, dy’t graach op it oargel spylje woenen.

Tusken de banken yn it Nije Ein stiene de bylden fan brûns te pronkjen. Makke troch Marleen Engelenburg. Elk byld mei in eigen boadskip.

Foar takom jier ha de earste oarganisten harren al wer oanmeld. Foar wa’t it ek moai ta liket om op it Heidenskipster tsjerkeoargel te spyljen dy kinne harren opjaan by de scriba fan tsjerke:  ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Op de lêste sneon kaam in frou fan 92 yn tsjerke. Se woe graach mei it oargel lieten sjonge út it lieteboek. In organist wie oanwêzig. Doe hat sy mei fjouwer oaren in oantal lieten songen. "Nostaligie" skreau sy letter yn it gasteboek.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het zesde en laatste deel van dit persoonlijke verhaal.

into my arms
Nick Cave, nu singer songwriter, tekstschrijver en dichter, maar ooit berucht om zijn gewelddadige punkoptredens, schreef zijn ontroerende liefdeslied Into My Arms (1997) voordat zijn vijftienjarige zoon Arthur in 2015 verongelukte.
Maar het lied krijgt daardoor wel een diepere lading, zeker als je ziet hoe Cave met zijn optredens vandaag andere mensen in rouw weet te troosten.
'I don't believe in an interventionist God./ But I know darling that you do.'
Zo opent het lied, dat ondanks dat ongeloof een onmiskenbare gospelsound meekreeg.
Er bestaat geen God die tussenbeide komt, bekent hij zijn geliefde.
Als Cave er wel in zou geloven, dan zou hij God op zijn blote knieën smeken om van haar af te blijven en haar te laten zoals zij is.
En als Hij dan toch zijn hand interveniërend naar haar zou uitstrekken dan zou hij vragen om haar in zíjn armen te laten vallen.
Cave gelooft evenmin in het bestaan van engelen.
Maar als ze dan toch bestaan, kunnen ze dan niet haar beschermengel worden?

Het lied sluit af met iets waarin ze als geliefden beiden wél geloven: in de liefde  zelf die hen elke keer weer in elkaars armen drijft.
'Into my arms, oh Lord/ into my arms.'
Zo wordt het ongelovige liefdesliedje plots toch nog een heel gebed.
Ook God heeft de wereld niet in zijn hand.
Misschien vangt Zij ons ooit op in haar armen, in een alles overstijgende liefde.
Maar ook als we twijfelen aan die liefde van God, dan toch niet aan de liefde voor elkaar?
Een onmiskenbaar, hard feit.
In mijn cynische buien geldt zij als godsbewijs.

Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek

Volgende week een verdere kennismaking met domineetje n.a.v. dit onderwerp.
10-09-2023
Bij de diensten:

Zondag 10 september 9.30 uur ds. F. Welbedacht van Sneek. Na afloop koffie en thee.

Zondag 17 september 10.00 uur startzondag.


Ons Eeuwig Belang

Soms krijg je uit volkomen onverwachte hoek iets te horen:

'Als je in dienst van God leeft, wordt alles goud wat je aanraakt.'

Dan word je daar stil van.

Psalm 121, CXXI in de statenvertaling

We zongen psalm 121  'ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan...', we lazen psalm 121 (niet uit de statenbijbel)  'ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?'
Een pelgrims lied, een Hammàäloth lied, zo legde onze dominee ons uit.
Het hele leven zijn we onderweg, komen bergen en dalen tegen, geluk en verdriet, tegenslag en voorspoed, onderweg met elkaar.... als pelgrims en we mogen vertrouwen dat we aankomen. Er geloof in hebben.
Dat was het thema van de avondmaal dienst zondagochtend en Jezus ging ons voor.


Schaalcollecte afgelopen zondag

De schaalcollecte tijdens het Heilig Avondmaal was afgelopen zondag voor de Stichting Nijlvallei, die tijdens de komende Kerstdagen, dus 2023, voedselpakketten uitdeelt aan straatarme christelijke gezinnen in Egypte. Nu al een collecte dus.

Mocht u ook graag een bijdrage willen leveren aan dit doel, dan kunt u een bijdrage overmaken naar ons bankrekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Kerst Egypte.

Hieronder vindt u de oproep van de Stichting Nijvallei:


Rond de komende Kerst hoopt Stichting Nijlvallei, net als in voorgaande jaren, duizenden straatarme christelijke gezinnen in Egypte een mooi voedselpakket te geven.

Onze hulp is urgent voor onze broeders en zusters in Egypte. De kosten van levensonderhoud zijn het afgelopen jaar verdubbeld, waardoor meer dan de helft van de miljoenen christenen onder de armoedegrens leeft. De situatie is schrijnend. De kerken in Egypte doen wat ze kunnen, maar onze diaconale steun is hierbij nodig.

Voor duizenden gezinnen kunnen we verlichting brengen rond de Kersttijd. Stichting Nijlvallei doet dit in navolging van de woorden van onze Heere, die duidelijk maakte dat het een dienst aan Hem Zelf is, als we Zijn kinderen die honger lijden eten geven. (Mattheüs 25:40)

De pakketten die worden weggeven kosten omstreeks  17.50 per stuk, en bevatten onder andere rijst, macaroni, bakolie, en dergelijke eerste levensbehoeften. Deze noodhulp wordt via ongeveer 20 kerken in Cairo, Alexandrië en Zuid Egypte aan hun armste leden geschonken. Voor de feestelijkheid wordt aan elk gezin ook een kip gegeven, want dat kunnen deze mensen zich zelden veroorloven en we gunnen ze een prachtige Kerstviering waarbij ze extra intens ervaren dat God met hen is: Hij is Immanuel.

Stichting Nijlvallei hoopt deze Kerst ongeveer 3.000 gezinnen te kunnen helpen. Elke euro die voor dit project wordt ontvangen, wordt volledig aan de voedselpakketten besteed. Er worden geen kantoorkosten en dergelijke voor deze diaconale handreiking berekend.

Voor meer informatie over Stichting Nijlvallei kunt u de website bezoeken, www.nijlvallei.nl.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het vijfde deel van dit persoonlijke verhaal.

een hachelijk avontuur
Als God huist in de ervaring van een stuwende, alles overstijgende Liefde, dan begrijp ik ook beter waarom het verlangen naar voluit leven zo taai en hardnekkig is.
Het dooft nooit uit en laat zich zelfs door trauma's het zwijgen niet opleggen.
Het 'ja' tegen het leven is niet klein te krijgen, ook als mensen er soms met reden nee tegen zeggen.
De liefde is transcendent in haar creativiteit.
Ik begrijp ook beter waarom mensen steeds maar weer, tot op hun sterfbed, het gevoel krijgen dat ze ergens thuiskomen, dat 'het goed is zo', alsof er een kosmische arm om hen heen wordt geslagen.
Dat ultieme gevoel lijkt soms volstrekt irrationeel en misplaatst.
En toch.
Ik moet aan Rilke denken: 'Wij allen vallen/..../Maar Een is er. Hij vangt dit vallen/ oneindig teder in zijn handen op.'
De gospelsong waarmee ik begon zou ik, als ik hem zo mag interpreteren, best nog mee kunnen zingen.
Maar als God liefde is, dan is de 'wil' van God alleen te verstaan als de vurige wens van een Minnaar, niet als machtshandeling.
Dan openen zich de handen van God alleen voor een omhelzing.
God verleidt, prikkelt, stimuleert, nodigt uit, overtuigt, maar dwingt niet.
Hij is niet almachtig.
God en de wereld zijn zo ( op deze manier-red.) verwikkeld in een liefdes avontuur, waarvan je niet weet hoe het afloopt.
Zijn wij wel in staat genoeg ruimte te scheppen voor elkaar, voor de aarde, de planten en de dieren, zoals God ruimte schiep voor ons allemaal?
De geschiedenis die door die vraag wordt voortgestuwd is een open proces, een risicovolle en hachelijke onderneming waarvan succes niet verzekerd is.
Ik lees de laatste tijd intensief het werk van Simone Weil ( 1909-1943) en laat me graag door haar inspireren.
Zij beschouwde de al besturende God, die sommigen het geluk gunt en anderen leed toedeelt, als de onvervalste dubbelganger van de Romeinse keizer, die in de arena met de duim omhoog of omlaag beslist over leven en dood.
Voor haar was goddelijke Voorzienigheid 'geen afwijking, geen ongerijmdheid in de orde van de wereld. Zij is de orde van de wereld zelf.'
De schepping zelf zag ze als Gods ultieme liefdesdaad.
Uit liefde trok God zich er immers helemaal uit terug om haar de ruimte te gunnen om voluit te leven.
God is niet handelend in de wereld aanwezig; hij schittert er juist door zijn afwezigheid!
Hij is er alleen met zijn liefde present.
Van dat laatste ben ik soms  minder zeker dan Simone Weil, die daar zelf heel beslist over is.

Volgende week zesde en laatste deel.


Rectificatie: Ds. Johannes van Woerden (1925-2023):
Terherne
In Ons Eeuwig Belang van vorige week stond in de titel als overlijdensjaar 1923, terwijl het geboortejaar 1925 was... Het jaar van overlijden moest natuurlijk 2023 zijn.

'Nooit kan ’t geloof teveel verwachten'…. Maar overlijden, zover voor je geboorte zou echt een wonder zijn.
03-09-2023
Bij de diensten:
Zondag 3 september 11.15 uur ds. A. Vriend van Workum. We vieren het Heilig Avondmaal.

Ons Eeuwig Belang
Nog even terug naar 'het begin'.
Weet u nog waar de naam Ons eeuwig belang vandaan komt?

Het statutenboek, 1886 dus,vervolgt aldus:
De Gereformeerde Vereeniging
dat is: Gehecht en vasthoudende aan de kerk der vaderen wier zonen wij zijn en willen blijven en die erkennen dat die kerk een zegen heeft afgeworpen voor land en volk en onder biddend opzien tot God hopen dat die Kerk voortdurend een zegen zal blijven afwerpen voor land en volk en ook voor ons en onze kinderen en wanneer wij spreken van de glorie der vaderen in zonderheid wanneer wij ons haar voorstellen in de dagen der Hervorming hebben wij nog altijd het oor en hart van het volk mede..... etc.

Zo is het nu, 2023:


Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het vierde deel van dit persoonlijke verhaal.

liefde als hard feit
Maar wat is dat voor oerkracht?
Ik zou het kunnen laten bij een kaal recht toe, recht aan vitalisme en voor de brute macht van de bezielde materie op de knieën gaan.
Maar ik kan en wil dat niet. Het strookt niet met mijn ervaring.
Ik houd eigenlijk alleen intens van het leven omdat en voor zover het van liefde is doorgloeit.
Als ik zie hoe mensen elkaar soms het licht in de ogen niet gunnen kost het me moeite om niet cynisch te worden.
Maar ik ben niet naïef over de liefde.
Dat er mensen zijn die echt van me houden en dat ikzelf anderen liefheb is een evenzo hard en onmiskenbaar feit als de kracht van de zon  en de omloop van de planeten.
Ik kan het alleen niet omschrijven of in een formule gieten.
Liefde is weer zo'n woord dat een hoofdletter waard is.
De wetenschap maakt je er niet veel wijzer in.
Je kunt er beter voor te raden gaan bij de grote spirituele tradities van de mensheid, en dan vooral de mystiek varianten ervan.
Is de Liefde dan ook God?
Ja, zeg ik en ik heb daarbij de Bijbel aan mijn kant.
Je vindt er twee ultrakorte definities van God, de enige in het hele boek: 'God is Geest' ( Joh.4, 24) en 'God is liefde' ( 1 Joh. 4, 16 ).
Beide definities van God worden vaak met theïstische zwerfafval vervuild: God zou een eeuwige Geest zijn die, behalve almachtig, alziend, alwetend enzovoort is, ook nog de liefde als eigenschap heeft.
Maar als God liefde is ( punt uit !), dan is Liefde ook de enige oerkracht achter en in de schepping.
God en Liefde zijn synoniemen, die je naar believen om kunt draaien.
Liefde is zo'n grenzeloos woord dat allerlei associaties oproept: van vreugdeloze seks tot gepassioneerde bezitsdrang.
Maar ik houd het maar bij mijn eigen ervaring van beminnen en bemind worden.
Liefde veronderstelt om te beginnen sympathie, het gevoel dat ik lijd als de ander lijdt en vreugde ervaar als de ander dat ook doet.
Maar liefde gaat verder: ik heb pas lief als ik daadwerkelijk gedreven word door verlangen om iemand of iets de ruimte te geven om voluit te leven.
Liefde is creatief, schept mogelijkheden die er nog niet waren.
Omgekeerd ervaar ik zelf dat iemand van mij houdt als hij of zij voor mij de ruimte weet te creëren.
Ik las de trouwintenties bij de huwelijkssluiting van een jong stel, die me trof: 'Ik wil je liefhebben en respecteren. Ik wil je helpen bij jouw menswording.'
Verlangen en thuiskomen, willen omhelzen en omhelsd worden ( zonder elkaar te verstikken )- dat kenmerkt liefde.
Ook als ze wordt gedwarsboomd of bij onvervuld verlangen moet blijven.
Of eindigt in rouw , gemis en verdriet. Liefde laat zich niet afdwingen.
'Ik wil voor jou het beste'- is op zijn krachtigst een vurige wens, geen dictaat.
Denk aan de soms machteloze liefde van ouders voor hun kind.

Wordt vervolgd.

Ds. Johannes van Woerden (1925-2023):

“Het was zondag een blijde dag voor de hervormde gemeente, want de vakature ds. M. van der Leun werd weer vervuld door de komst van ds. J. van Woerden uit Enspijk. In de morgendienst werd deze bevestigd door zijn a.s. kollega ds. L.A. Eygenraam met een preek over 1 Joh. 4 vers 7. ‘Geliefden laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God, en een ieder die God liefheeft is uit God geboren en kent God’.”

Zo begint het verslag in de Friso van 24 april 1969 over de bevestiging en intrede van ds. Johannes van Woerden. In de middagdienst op de zelfde zondag doet ds. Van Woerden zijn intrede bij de gemeente met een preek over Psalm 68 ver 27: ‘In koren prijzen zij God de Heere die immers de springader Israëls is.’  Na de preek verwelkomt ouderling Simon Smits hem met enige hartelijke woorden ook mede namens de provinciale kerkvergadering.

In de Klameare wordt receptie gehouden waar het woord gevoerd wordt door ds. J.P.J. Knipscheer, van de Doopsgezinde kerk, namens het Convent van Kerken. Ook burgemeester Van Haersma Buma van Workum is met het gemeentebestuur aanwezig. De burgemeester zegt in zijn toespraak, dat er in de stad Workum ook een functieverlies van de kerk is, in vergelijking met vroegere jaren.

Volgens ds. Eygenraam is hij samen met ds. Van Woerden als een span trekpaarden voor de gemeente.

Op 21 september 1925 wordt Johannes van Woerden geboren te Akkrum als zoon van kaashandelaar Cornelis Bernardus van Woerden en de uit Rotterdam afkomstige Leentje Bruggeman. Zijn grootvader, ook een Cornelis Bernardus, is geboren te Delft (1860) en komt in 1880 als olieslager in Akkrum wonen, later wordt hij kaashandelaar. Het pakhuis met het opschrift “VAN WOERDEN’S KAASEXPORT EN GROOTHANDEL” staat tegenwoordig als monument aan de Galamaleane 6 te Akkrum.

Grootvader Cornelis Bernardus deed niet veel aan het geloof. Totdat een schipper vroeg of hij bij zijn erf mocht aanleggen. Dat mocht. De schipper vroeg of het de zondags kon blijven liggen, want op de rustdag voer hij niet. Tevens vroeg hij of hij in de buurt op zondag “de oude waarheid” kon horen. Bij zijn vertrek gaf de schipper als dank het boek “Donderslag der goddelozen” cadeau. Sinds die dag was grootvader Cornelis Bernadus bekeerd en begon met het vertalen van geestelijke boeken die hij meenam van zakenreizen naar Schotland.
Vader Cornelis Bernardus volgde zijn voorbeeld als kaashandelaar en vertaler van christelijke boeken. Ook organiseerde hij samenkomsten in hun grote villa.

Ds. Johannes van Woerden tekent hieronder mooi de sfeer van het geloofsleven uit zijn jeugd:
“Als waardig Ledeboeriaan (volgeling van ds. Ledeboer, die o.a. tegen het gebruik van gezangen in de kerk was) was mijn vader het er niet mee eens dat mijn oom Pieter in Akkrum een Gereformeerde gemeente oprichtte. Maar hij was wel solidair en betaalde een som voor de stichting van het gebouw. Echt Ledeboeriaans zette hij zelf de huisgodsdienstoefeningen voort. Mijn oudste herinneringen gaan naar het grote huis aan de Stationsweg, tegenwoordig de Galemaleane, mijn geboortehuis. Het was het voormalige Stationskoffiehuis van Akkrum, dat mijn grootvader gekocht had. Mijn vader kocht het weer van hem. Nog zie ik voor me hoe mij als klein kind de mensen imponeerden die over het grintpad naar de stoep s-c-h-r-e-d-e-n om het preeklezen bij te wonen. Ook op de twee volgende adressen zetten wij de Ledeboeriaanse godsdienstoefeningen voort. Oude schrijvers werden gelezen, van wie de Schotten een overheersende plaats innamen. Zo nu en dan gingen we naar de Gereformeerde gemeente, maar hadden het gevoel over een hoge drempel heen te moeten. Mijn vader had geen bezwaar, en dan bleek weer zijn echt Ledeboeriaanse aard, als we des namiddags ook naar de orthodoxe diensten in de Ned. Herv. Kerk gingen. Als Christus maar verkondigd wordt, zei hij altijd. Mede-bejaarden weten hoe zonovergoten zulke herinneringen zijn.”

Johannes is getrouwd met Emmy Terlouw, geboren op 18 december 1927. In 1956 is hij kandidaat te Akkrum. Dat jaar wordt hij vicaris in Krimpen aan den IJssel. Een jaar later wordt hij predikant te Moerdijk en in 1964 te Deil-Enspijk tot 1969. Het gezin woont te Deil tot en met 1969.

Zeven jaar lang zal Ds. Johannes van Woerden predikant zijn in de hervormde gemeente Workum-It Heidenskip. Hij woont met zijn gezin in de Zuiderpastorie op Súd 43.

Op zondag 8 augustus 1976 neemt ds. Van Woerden afscheid van de gemeente met de tekst ‘Gij zijt gekocht en betaald (gedeelte van vers 23 van 1 Corinthe 7). Ouderling Jan van der Schoot richt het dankwoord aan ds. Van Woerden en zijn vrouw, die veel werk heeft verricht voor de zondagschool en de Hervormde Vrouwenverening. In de Klameare wordt de afscheidsreceptie gehouden waar de president-kerkvoogd Evert U. Dijkstra een tableau aanbiedt. Ds. B. de Boer, van de Gereformeerde Kerk, biedt namens het Convent van Kerken een door pastoor Janning gemaakt schilderij aan. Ook burgemeester Pastoor voert het woord namens B en W. en de directie van Mariënacker, waar ds. Van Woerden geestelijke adviseur was. Lolke Folkertsma spreekt namens de Jeugdraad van Workum en die van It Heidenskip enkele woorden “in de Friese taal” en schenkt aardewerk met het opschrift ‘Dêr’t God de doar tichtklapt, set Hy in finster iepen.’ Tine Bouwsma-Kaspersma richt het woord tot  Emmy van Woerden i.v.m. haar werkzaamheden voor de zondagschool. Ook Wiebe Reinstra voert het woord. Ouderling V.d. Berg uit Rotterdam-Delfshaven roept ds. Van Woerden alvast hartelijk welkom toe. Ds. Vroegindeweij bedankt zijn collega voor de prettige samenwerking.

Op zondag 22 augustus 1976 doet ds. Van Woerden zijn intrede in Rotterdam-Delfshaven. Vanaf 1981 tot zijn emeritaat in 1989 is hij predikant te Gravenzande. Dat jaar keert hij terug naar Fryslân en komt als emeritus predikant in de Buorren te Terherne te wonen.

Op 29 juli 2023 overlijdt te Drachten op de hoge leeftijd van 97 jaar ds. Johannes van Woerden. In Terptsjerke te Akkrum wordt de dankdienst gehouden met als tekst “Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen, dan door Mij” (Johannes 14:6). Dezelfde tekst die bij zijn op 13 juni 2009 overleden vrouw Emmy Terlouw  is gebruikt. Beide zijn begraven op de algemene begraafplaats te Akkrum, het dorp waar de familie Van Woerden al meer dan 140 jaar woont.

Bronnen:
Friso 24 april 1969
Friso 12 augustus 1976
Stamboom Pieter van Woerden en Maria van Stuijvenberg
Allefriezen.nl: Gezinskaart met Johannes van Woerden (*1925) te Akkrum
De Donderslag der Godloozen (1824)
27-08-2023
Bij de diensten:

Zondag 27 augustus 11.15 uur ds. A. Vriend van Workum.


Hallo allemaal,

Via deze weg willen wij jullie allen
van harte uitnodigen voor onze
huwelijksviering
op 1 september a.s. in de
St. Odulphuskerk te Bakhuizen
om 19.30u.

Deze viering zal begeleid worden door
Ds. A. Vriend & Pastor J. de Zwart.

Hartelijke groet,

Steven van der Pal en
Johanne Lycklama à NijeholtJohannes 15 : 6

Troch in Heidenskipster op fakânsje yn Saarburg (Rheinland-Pfalz) yn de Evangelyske tsjerke fûn.

Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viele Frucht,
denn ohne mich könnt ihr nichts tun.

Wie in mij blijft, en ik in hem, draagt veel vrucht,
want zonder mij kun je niets doen.

Wa 't yn my bliuwt, en ik yn him, hat in soad frucht,
want sûnder my kinst neat dwaan.

Mear oer dizze tsjerke sjoch op WikipediaAfscheid en bevestiging classispredikant:

Zondag 3 september 14.00 uur in de Martinikerk te Franeker
In deze dienst is het afscheid van ds. Wim Beekman en de bevestiging van ds. Riemer Praamsma als classispredikant van de classis Fryslan. Opgave vooraf is gewenst, wido@knid.nl

Symposium ‘Solidair met vluchtelingen’ en het afscheid van Jan Bosman:
Vrijdag 15 september, symposium ‘Solidair met vluchtelingen’ en het afscheid van Jan Bosman
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het symposium, 13.30-15.30 ‘Solidair met vluchtelingen’
en aansluitend het afscheid van Jan Bosman, 16.00-17.00 uur, als teamleider van Solidair Friesland op
vrijdag 15 september 2023 in de Oerdracht te Joure.
Voor deelname aan het symposium en/of afscheid kunt u zich
aanmelden door gebruik te maken van de onderstaande QR-code.
Mocht dat onverhoopt niet lukken stuur dan uw naam, e-mailadres en
telefoonnummer naar info@solidairfriesland.nl
Sjonge yn Boalsert:

Op snein 8 oktober is der in sjongmiddei yn de Martinitsjerke fan Boalsert. De organisaasje is yn hannen fan de YKFE, de Yntertsjerklike Kommisje foar it Frysk yn de Earetsjinst. Der wurde lieten songen út it Fryske lieteboek Sjonge en bidde thús en yn tsjerke. De oargelbegelieding is yn hannen fan Jochem Schuurman en der is meiwurking fan in koperkwintet fan de Jouster Fanfare fan De Jouwer.

Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom. Fan 15.00 oere ôf binne de tsjerkedoarren iepen en it programma begjint om 15.30 oere. Om likernôch 17.00 oere sil it ôfrûn wêze. Der wurdt soarge foar in boekje wêr‘t de te sjongen lieten yn steane en de tagong is fergees. By de útgong is in kollekte foar de ûnkosten.


Inspiratiedag Engelse kerkmuziek&Evensong:

Op zaterdag 28 oktober 2023 is er in de Martinikerk Bolsward van 10.00-17.00 uur een inspiratiedag Engelse kerkmuziek&Evensong bestemd voor alle geïnteresseerden, kerkmusici, voorgangers, koorzangers georganiseerd door de werkgroep Kerkmuziek. “Dirigent Geke Bruining en organist Mattijs de Vreugd nemen ons de hele dag al zingend mee in de chants, psalmen, hymns, anthems en cantica. De oorsprong van de Evensong ligt in de getijdengebeden van de christelijke kerk, met een zeer belangrijke plaats voor het biddend zingen van de Psalmen. In de 16e eeuw voegde de Anglicaanse aartsbisschop Thomas Cranmer de Vespers en Completen samen tot ’Evensong’ of ’Evening Prayer’. Op deze dag maken we ook de vertaalslag naar onze eigen liturgische praktijk.” Deze dag brengt de nodige kosten met zich mee en een eigen bijdrage van de deelnemers wordt daarom zeer gewaardeerd. Om de dag goed te kunnen voorbereiden is het wenselijk dat u zich aanmeldt via dit emailadres: jf.rollema@gmail.com (t.a.v. Jelle Rollema, lid Werkgroep Kerkmuziek).
Geef zo mogelijk door of u sopraan, alt, tenor of baspartij kunt zingen. Na aanmelding sturen we u alvast muziek en verdere informatie toe.


Ons Eeuwig Belang

God sprak de woorden: 'Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte , uit de slavernij heeft bevrijd.' ( Exodus 20: 2 en Deuteronomium 5: 6)

Genesis 1: 2 en 3:  'De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed en over het water zweefde Gods geest.
God zei: 'laat er licht zijn', en er was licht. God zag dat het licht goed was'. Duisternis - ellende, oorlogen, onrecht, doodslag, verdriet, jaloezie etc., was er dus en is er altijd.
God laat zijn licht schijnen: troost, liefde.Deze God, de God van Israël, het joodse volk, maakte Mozes wetten en regels bekend.
Meest ons bekend zijn de tien geboden, die Mozes meenam van de berg.
Het joodse volk heeft 248 geboden en 365 verboden.

Jezus, een geleerde Jood en belangrijk in het christendom, heeft dat samen gevat in de woorden: Heb God lief en je naaste als jezelf.

Maar er is géén gebod om in God  te geloven.

Kan dat?

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het derde deel van dit persoonlijke verhaal.

mijn godservaring
Al kan ik er maar moeilijk los van komen, die God ben ik kwijt.
Welke komt ervoor in de plaats?
In al dat geknutsel aan een nieuw godsbegrip moet ik wel dicht bij mezelf blijven, vind ik.
Dichtbij hoe ikzelf God ( of het goddelijke) in mijn eigen leven ervaar.
Ik doe een poging dat te omschrijven, zonder me al te druk te maken over theologische argumentatie.
Dat ik leef, daar begint het. en dat ik graag leef, en er doorgaans intens plezier in heb. En dat ik besef met Albert Schweitzer, dat ik dat niet alleen doe, maar 'leven ben te midden van leven dat ook leven wil.'
Andere mensen, dieren, planten - zij willen allemaal graag de ruimte om te leven, net als ik.
Dat wij als mens aanspraak maken op een voorkeursbehandeling is het grote probleem in de ethiek.
Dat levert een hoopsores op, maar daarover nu niet verder.
Voluit leven, dat wil zeggen: alle mogelijkheden die een levend organisme op een gegeven moment heeft kunnen ontwikkelen en daar plezier in hebben - dat is voor mij wel de hoogste waarde.
Ik ben een vitalist ( iemand die het leven viert- red.), geloof ik.
Ik schrijf  "Leven" dan ook graag met een hoofdletter.
Is het Leven voor mij dan God?       Ja , dat kun je zo zeggen.
God als de altijd maar doorstromende, overvloedige Bron van Leven, voluit leven.
Maar zodra je kapitalen ( hoofdletters- red.) voor een woord gebruikt, ontsnapt ook de betekenis ervan.
Je weet eigenlijk niet meer wat je ermee zegt en kunt het niet goed meer in een handzame definitie vangen.
Dat gaat ook op voor Leven.
Leven met een L is oneindig groter en sterker dan alles wat ik mij kan voorstellen bij leven.
Het overstijgt me absoluut, het is transcendent ( buiten het gewone tredend-red.). Het Leven gaat in zijn vitaliteit aan mij vooraf, gaat me in zijn oerkracht te boven en gaat na mij oneindig door.
Het stuwt en stroomt met een dynamiek de evolutie voort, die je, als iets die naam verdient,  best goddelijk mag noemen.


Wordt vervolgd.
20-08-2023

Bij de diensten:

Zondag 20 augustus 11.15 uur ds. L. Muilwijk van Workum.

Lees ook de katern Ons Eeuwig Belang!

De kerk waarschuwde: Vrije tijd is gevaarlijk!

In de 18e en 19e eeuw trokken miljoenen Britten naar de steden, waar de nieuwe fabrieken banen creëerden en de kans boden op een beter leven, ver van het harde werk op het land. Maar de nieuwe arbeidersklasse werd teleurgesteld.

Het loon was karig en de werkdagen duurden eindeloos, want decennialang verzetten fabrikanten en de kerk zich fel tegen vrije tijd. Ledigheid is immers des duivels oorkussen.

Sinds de middeleeuwen was vrije tijd een privilege van de elite. Alleen vorsten, de adel en een enkele rijke familie hadden tijd en geld om naar de paardenrennen te gaan en buitenlandse reizen te maken.

In de middeleeuwen boden de vele christelijke feestdagen de onderklasse nog een onderbreking in hun zware bestaan, maar veel van die dagen werden geschrapt toen de industrialisatie op gang kwam, opdat de fabrieksdirecteuren zo veel mogelijk geld verdienden.

Zelfs de zondag hadden de arbeiders niet voor zichzelf, want de priester verwachtte zijn gemeente in de kerk te zien en ging tekeer tegen mensen die de rustdag gebruikten om iets leuks te doen.

En hoewel de meeste arbeiders nog steeds op zondagochtend naar de kerk gingen, liepen ze na de dienst direct door naar de pub, waar ze hun ziel met aardse genoegens verkwanselden. ‘Drinken, vloeken, feestdagen schenden, hanengevechten, kaarten en dansen zijn hier al jaren de favoriete vormen van vermaak,’ schreef een kerkblad in 1823 over een herberg in Yorkshire.
Ondanks de protesten van de werkgevers en kerken richtten de arbeiders vakbonden op die het voorelkaar kregen, dat ook arbeiders vrije tijd kregen. Maar wat moesten ze met die vrije tijd? ‘Al te vaak gaat de hele zondag op aan drinken of lanterfanten. Je ziet een handwerker zelden of nooit aan gezonde beweging doen in de openlucht,’ zei een arts uit Manchester.

De kerk veranderde van houding en droeg zelfs bij aan de oprichting van voetbalclubs als Everton FC en Southampton FC, terwijl progressieve fabriekseigenaren uit eigen beweging weekenduitjes naar mooie natuurgebieden organiseerden voor hun werknemers.

Lees hier het complete artikel over De kerk waarschuwde: Vrije tijd is gevaarlijk!


Ons Eeuwig Belang

Zondag 20 augustus is de derde en laatste in de “serie van drie afleveringen” over Job.
Ging het de eerste keer over dat Job alles kwijt raakte “Kan het nog erger”,  de tweede keer, afgelopen zondag ging het over de gesprekken die de vrienden met Job voerden.
Ze bereikten elkaar niet!
Het kon dus erger: Job voelde zich totaal verlaten niet alleen door zijn vrienden maar ook door God.
Job hoopt/verwacht dat God van Zich zal laten horen nog in dit leven.
En vanaf hoofdstuk 38 laat God van Zich horen.
Indrukwekkend, maar ook bevredigend?


Dit schrijft onze voorganger van komende zondag- op verzoek- voor ons nieuwsblad en had als onderwerp: 'stukje voor het eeuwig behoud'.

Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het tweede deel van dit persoonlijke verhaal.

'Hardnekkig theïsme (theïsme is het geloof in god of goden als hogere macht- red.)
Het is makkelijker om te zeggen wie 'God' voor mij niet, dan wie Hij ( Zij/Het?) wél is: God als een persoon achtig mannelijk Wezen, almachtig, eeuwig, volmaakt, soeverein onafhankelijk van een wereld die Hij uit niets geschapen heeft.
De God van het zogenaamde theïsme.
Ach, verzekeren collega's in de theologie mij al zo'n dertig jaar lang, van dat idee hebben kerk en theologie zo langzamerhand toch wel afscheid genomen?
Je vecht tegen windmolens, het is je eigen onverwerkte verleden.
Theïsme was een kortstondige opwelling van moderne Verlichtingsdenkers ( zij, die door de rede en filosofie te bevorderen, meer tolerantie, vrijheid en gelijkheid nastreven - red.); wie dicht bij de Bijbel blijft, weet beter.
Dat laatste geloof ik: de God van de Bijbel is een beïnvloedbare, emotionele God, die begint als jaloerse, tribale krijgsgod ( krijgsgod van een of meerder volksstammen - red.) en eindigt als liefdevolle Vader.
Maar van dat afscheid geloof ik niks.
De almachtige God die grillig ingrijpt in de geschiedenis is tot diep in de haarvaten van het kerkelijk christendom doorgedrongen, en komt voortdurend weer aan de oppervlakte.
Elke keer als er een vliegtuig neerstort of een aardbeving steden verwoest worden weer de handen naar de hemel geheven: waarom? waarom ik?
De ceo ( chief executive officer =  algemeen directeur-red.) van het heelal moet weer verantwoording afleggen van zijn onnavolgbare management.
Het theïsme heeft diepe wortels in de westerse geschiedenis.
Dat alles op aarde verandert, tijdelijk en vergankelijk is, maar dat God eeuwig , tijdloos en onveranderlijk is, dat is een gedachte die tot op Plato teruggaat en door het vroege christendom werd overgenomen.
Als dat vervolgens staatsgodsdienst wordt, krijgt de hemelse Vader steeds meer de trekken van een kosmische Imperator ( veldheer/keizer -red.).
De 18e eeuw verleent aan God tenslotte de trekken van een verlicht vorst in een redelijk stabiele monarchie.
Hij is - anders dan de Romeinse keizer - genadig en liefdevol en heeft het beste met ons voor.
Hij weet van dienend leiderschap.
Maar kenmerkend is en blijft zijn almacht.
Dat is de spiritualiteit die mij in mijn jeugd liet zingen:

'Rust mij  ziel! uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied;
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet,...
Wees tevreden met uw lot;
Zie hoe alles hier verandert,
En verlang alleen naar God.
( Evangelische gezangen ( 1806).'

Wordt vervolgd.

13-08-2023
Bij de diensten:
Zondag 13 augustus 11.15 uur ds. L. Muilwijk van Workum.

Jaco de Groot vertelt in de kerkdienst zondagochtend:

STRIJD
Graag wil ik met jullie mijn persoonlijke strijd delen die ik met mijn geloof en polsstokspringen heb gehad.
Ga ik polsstokspringen, ja!
Ga ik naar de kerk, mwah niet zo fijn, ik lig nog zo lekker in bed (met Lies)
God vraagt aan mij om voor hem te kiezen, maar ik ben druk met polsstok.

TALENT
God wil dat ik mijn talenten benut, ja ik denk dat polsstok wel een talent is. Maar ja wat doe ik dan voor goeds voor anderen? Ik ben vooral druk met mijzelf. En als ik dat niet ben ga ik nooit winnen.

STOEIEN MET GELOOF
Met mijn geloof was ik altijd wel aan het stoeien. Ik heb het nooit losgelaten, maar is het allemaal wel waar wat in de bijbel staat? Dat trok ik ook wel in twijfel. Is God er ook in mijn leven? Voel ik dat, ervaar ik dat. Nou niet echt nee.

GOD HEEFT DE POLSSTOK GEBRUIKT
Toch heeft God de polsstok gebruikt om tegen mij te spreken. Om niet meer te twijfelen over of alles van het geloof waar is, maar om zeker te weten. Dat ga ik nu proberen uit te leggen.

100 PROCENT
De keren dat ik won met polsstok was ik er voor 100 procent mee bezig, tijdens trainen, maar ook tijdens werk, ‘s  avonds op de bank of voordat ik naar bed ging. Ik dacht telkens aan de polsstok ,aan hoe ik ging springen. En die keren lukte het ook om in vorm te komen en te winnen. Als ik er niet voor 100 procent mee bezig was, lukte dat me niet.

OPWEKKING
4 jaar geleden, net vader geworden ging ik met het gezin heel het weekend met Pinksteren naar het  opwekkingsfestival. Hier kwam ik tot rust en werd er gevraagd of ik voor 100 procent voor God wou kiezen. Dus niet half maar helemaal. Pas als je echt voor God kiest dan kan de Heilige Geest aan de slag en gaat je geloof leven.

POLSSTOK GELOOF
God heeft mij met de polsstok laten ervaren dat half niet werkt, maar 100 procent ergens voor gaan wel. Na de opwekkingsfestival ben ik gestopt met alles in twijfel te trekken en echt te kiezen voor God en dat werkt echt voor mij. God is voor mij gaan leven.

's Middags werd de NFM wedstrijd hervat , na de afgelasting wegens de regen de dag ervoor en dan gebeurt er dit:
nieuw schansrecord en kampioen: Jaco de Groot !

Jaco de Groot vertelt over zijn strijd tussen polsstokverspringen en geloven, "want je kan maar in één ding tijd steken". Maar bij Jaco kan het ook samengaan...
Klik hier of op de afbeelding

Zonder kerk geen feest
en andersom!
Filmpje gemaakt door
NFM Kamp Holland
NFM 2023 zaterdag-zondag
(bij 2.36 min. komt
onze volle kerk in beeld)

Ons Eeuwig Belang

Het verhaal voor jong en oud afgelopen zondag voordat de kinderen naar de kindernevendienst gingen, had als titel "Broodje geluk".

Het gaat als volgt:


Op de zomermarkt in Kolderwijk stonden elk jaar dezelfde kraampjes.
Elk jaar werden er zoete broodjes gebakken, harde noten gekraakt en kastanjes uit het vuur gehaald.

Maar op een dag, een paar jaar geleden, was er ineens een extra kraam.
Er stond een groot bord bij: "Broodje geluk. Dat smaakt naar meer!"
De eigenaar, bakker Bert, vertelde aan iedereen wat je er kon krijgen.
Voor maar een euro kreeg je een broodje.

Als je daar kleine hapjes van nam en dacht aan leuke dingen, dan was het beslist lekkerder dan zoete broodjes, harde noten of kastanjes uit het vuur, zo verzekerde bakker Bert.

Sommige mensen vertrouwden het niet helemaal.

' Is het net zoiets als een broodje tevredenheid? ' vroeg een deftige dame.
' Want dat zei mijn moeder als ik droog brood kreeg.'
De dame trok een vies, deftig gezicht.
Een kleine jongen was benieuwd of er ook saus op zo'n broodje zat en een wat ouder meisje wilde zeker weten dat het vegetarisch was.

Bakker Bert legde geduldig uit hoe het zat met zijn broodjes geluk.
Hij zei tegen de mensen dat ze maar even rustig moesten gaan zitten.
Ze mochten hun ogen dicht doen en alvast leuke dingen noemen waar ze tijdens het eten aan zouden kunnen denken.
Daarna gingen ze het proberen.

En geloof het of niet: het was heerlijk!
Sinds die dag worden er op de zomermarkt in Kolderwijk duidelijk minder zoete broodjes gebakken, minder harde noten gekraakt en minder kastanjes uit het vuur gehaald.
Want een broodje geluk....dat smaakt naar meer!

Boodschap:
Zouden de kinderen ook wel zo'n broodje geluk willen proeven?
Vertel de kinderen dat het verhaal van vandaag gaat over brood.
Maar het verhaal gaat ook over geluk, en over alles wat God aan mensen geeft.

Dát verhaal smaakt dus naar meer.!Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU ( Protestantse Theologische universiteit- verbonden aan de PKN -red.).
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Noot redactie: Het is goed ons te realiseren dat geloof persoonlijk is en theologie een wetenschap is van de kennis van God, de Bijbel en godsdienst.
Deze editie het eerste deel van dit persoonlijke verhaal.

'Mijn boek Overweldigend schreef ik vanuit het besef dat het leven niet maakbaar is of te plannen. We hebben het leven niet in de hand. Als gereformeerd jongetje was mij niet anders geleerd. Maar dat inzicht maakte toen deel uit van een wereldbeeld waarin weliswaar de mens wikt, maar God soeverein beschikt. Achter het ondoorgrondelijke wereldgebeuren acteert een voorzienige almachtige God, die met zijn Wil daarin doet wat hij wil. De Voorzienigheid legt helaas van haar handelen geen rekenschap af. het wereldgebeuren is, zegt een populair beeld in christelijke kring, een borduurwerk waarvan jij alleen de onderkant kent. Jij ziet geen patroon, wel willekeurige draden. God weeft echter volgens Zijn plan de voorkant, alleen zichtbaar voor Hemzelf. De maakbare samenleving is voor ons een illusie, maar God heeft de controle over de geschiedenis.
Dat Godsbegrip ben ik helemaal kwijt. Wat komt daarvoor in de plaats? Het besef dat we leven in een geheel van kosmische (het heelal betreffende - red.) krachtenvelden waarin geen rekening wordt gehouden met de mens, verdraagt zich niet met het voorzienigsheidsgeloof van de klassieke theologie. Het leven op aarde is een open risicovol proces waarvan je niet weet hoe het afloopt. We zijn door en door verweven met andere levensvormen en kunnen geen recht laten gelden op een voorkeursbehandeling. Ik kon met het traditionele godsbegrip totaal niet meer uit de voeten.
Hoe kun je met dat inzicht nog wel in God geloven? Kun je dan niet beter zonder? Rick Benjamins pleit ervoor om 'God' in de theologie binnenboord te houden door die drie letters anders te gaan vullen, menselijker, kwetsbaarder, relationeler. Sindsdien word ik steeds meer getriggerd (geprikkeld-red.) door de vraag hoe mijn eigen, persoonlijke geloof in God er dan wel uitziet, nu ik de garantie dat een onzichtbare hand de wereld vast houdt niet meer deel. En wat betekent het voor dat geloof als je de antropocentrische (mensgericht d.w.z. . met de mens als middelpunt- red.) gedachte loslaat dat de mens een streepje voor heeft bij God? '

Wordt vervolgd.
06-08-2023
Bij de diensten:
Zondag 6 augustus (na de NFM zaterdag) 11.15 uur oars as oars, ds. M Mook (Sneek) en medewerking van 'Hollandse springers'. Er zal dan ook kinderkerk en kinder oppas geregeld worden. En koffie vooraf natuurlijk vanaf 10.30 uur.

Ons Eeuwig Belang


Poetin stopt de graandeal en bombardeert de graandepots en infrastructuur in Oekraïne.
Een Afrikaans vredesinitiatief, een staakt het vuren, is volgens Poetin momenteel moeilijk of onmogelijk nu het Oekraïense leger een offensief uitvoert en aanvalt. "We kunnen het vuren niet staken als we worden aangevallen".
Rusland eist dat "de nieuwe territoriale realiteit" door Oekraïne geaccepteerd wordt voordat er over vrede gepraat kan worden.
De internationale gemeenschap is door Rusland opgeroepen 'de terroristische methoden van het Oekraïense regime' te veroordelen.
De Russisch-Orthodoxe Kerk steunt Poetin.

In 2014 annexeerde Rusland de Krim, Oekraïens grondgebied en begin 2022 viel Rusland  Oekraïne binnen en legde beslag op de Donbas regio, ook Oekraïens grondgebied.

Begrijpen wij dit ?
Begrijpen wij Poetin?
Begrijpen wij de Russich - Orthodoxe kerk?
Begrijpen wij God?

Of creëert ieder zijn eigen God?


Op zoek naar een ander godsbeeld
OOK GOD HEEFT DE WERELD NIET IN DE HAND

'He's got the whole world, the whole wide world in his hands"- ik zong het ooit rond het kampvuur met de jongeren van mijn kerk en geloofde vast in de boodschap van de gospelsong: jij hebt jouw leven niet in de hand, okay, dat kan gebeuren.
Maar wat is het dan geruststellend om te weten dat God daarboven wél alle dingen stevig under control heeft. Inmiddels geloof ik daar niet meer in, en probeer in dit artikel te laten zien dat dit religieus gezien geen verlies is.

Zo begint een essay in het maandblad Volzin (Verdiep je wereld) nr.7/8 - juli/augustus- jaargang 22 van de hand van Frits de Lange, emeritus hoogleraar ethiek aan de PThU.
Wij willen dat de komende zes weken, iedere week een deel,  in Ons Eeuwig Belang publiceren.
Dit persoonlijke verhaal is natuurlijk één geheel, maar dat vinden we teveel lezen van het goede. De bij elkaar horende delen geven afzonderlijk ook al genoeg stof tot nadenken.

Waar kun je het koninkrijk van God vinden?

Waar kun je het koninkrijk van God vinden? Daarvoor hoef je gelukkig niet lang te zoeken. Jaco vertelt hoe Gods koninkrijk er voor hem uitziet.

Jaco de Groot (36) runt samen met zijn vrouw en twee kinderen een biologische boerderij. Daarmee is hij de vijfde generatie die boerderij BoerBert voortzet. Zijn bedrijf is een plek waar probleemjongeren, ouderen met dementie, peuters, dieren en natuur bij elkaar komen. “Net zoals God dat bedacht heeft."

“Op onze boerderij hebben we koeien, kippen en schapen, maar bieden we ook plaats aan verschillende groepen mensen. De voormalige hooiberg verhuren we aan twee ondernemers. Een van hen runt daar een zorgboerderij voor mensen met dementie, de ander heeft er een peuterspeelzaal. Ik zie hoe kinderen en ouderen opknappen van bezig zijn in de natuur. De ouderen stralen als ze de kinderen buiten zien spelen. De natuur is voor mij een voorbeeld: hoe meer je mens en natuur samenbrengt, des te meer ze allebei floreren.

Ik zie de Bijbel als mijn levensgids. Daarin staat hoe we met de medemens en de natuur moeten omgaan. Onze biologische boerderij past daarbij. Biologisch houdt in dat we de natuur zo veel mogelijk haar gang laten gaan en dat je eruit mag oogsten, maar niet zo dat de grond uitgeput raakt De Bijbel leert ook dat wat de mond uitgaat, belangrijker is dan wat erin gaat. We proberen dat in onze boerderijwinkel uit te leven door vriendelijk te zijn naar alle mensen.

Onlangs kreeg ik de diagnose zaadbalkanker – inmiddels ben ik bijna schoon – maar een van de redenen dat ik door wilde vechten, was dat ik met de boerderij nog zo veel kan betekenen voor anderen. Dat is voor mij werken aan het koninkrijk van God: iets terugdoen voor God en iets moois maken van de schepping.”

Bron:
Ouderen stralen als ze kinderen zien spelen (EO, Geloven en vragen, juni 2022)

Talentenmarkt in Oer de Toer te Workum


Tsjerkepaad 2023.


Gedurende het seizoen Tsjerkepaad 2023, 1 juli tot met 9 september, is onze kerk elke zaterdagmiddag geopend van half 2 tot 5 uur.

In de kerk zijn door Marleen Engelenburg gemaakte bronzen beelden tentoongesteld.

De koffie en thee staat voor u klaar.

Wilt u op een andere dag de kerk willen bezoeken dan kunt u zich aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Tijdens een groot aantal zaterdagen hebben zich organisten aangemeld. Zie het bericht hier onder.


Tsjerkepaad 2023 Organisten gevraagd


Lijkt het je leuk om eens op een echt kerkorgel te spelen? Dan heb je deze zomer de kans het Heidenskipster kerkorgel te bespelen. Het is voor zowel proffesionals als beginners een mooie uitdaging het kerkorgel, waarvan het front kleiner is dan het orgel zelf, te bedwingen. En fouten maken mag.

De volgende zaterdagen zijn nog beschikbaar:
26 augustus en
2 september

Je kunt je aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com
De koffie/thee en koek staan klaar.

Een reis door de tijd van verbondenheid en trouw

Voor deze editie van het Tsjerkepaad staat de Sint Joriskerk van Dedgum in het teken van het huwelijk. Op de plek waar vele huwelijken zijn verbonden is nu een expositie aanwezig met de trouwkleding, foto's en kaartjes van inwoners van nu en van vroeger. Van een trouwkaart uit 1882 tot een trouwerij uit 2023, alles is aanwezig.

De kerk is geopend van 13.30 tot 17.00 uur op de zaterdagen 29 juli en 5, 12 en 19 augustus.

Alde Fryske Tsjerken: Dedgum

Tsjerkepaad Dedgum

Protestantse Gemeente Tjerkwerd-Dedgum


30-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 30 juli 11.15 uur: Ds. L. Muilwijk uit Workum.

't Is maar dat u het volgende ook weet:

Zondag 6 augustus (na de NFM zaterdag) 11.15 uur oars as oars, ds. M Mook (Sneek) en medewerking van 'Hollandse springers'. Er zal dan ook kinderkerk en kinder oppas geregeld worden. En koffie vooraf natuurlijk vanaf 10.30 uur.

Ons Eeuwig Belang

Brânburren 18:                 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
                                         maar blijven zal de kracht
                                         die wie hier schuilen verder leidt
                                         tot alles is volbracht. ( lied 280: 7)
Daar werd Paulus gelezen:
                                         In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? ( Romeinen 8: 24)

Uit Kerknieuws Workum 29-07-2023

Van her en der
In It Heidenskip staan in het kader van het Tsjerkepaad, vier bronzen beeldjes in de kerk. De afgelopen zondagen kon ik het niet laten om daar in de dienst iets over te zeggen. Een beeld zo bekijken, zo intrepeteren, in zo'n licht zetten, dat het ook iets laat zien van Gods weg in deze wereld. De kunstenares zou het zelf niet zo gezegd hebben. Terecht, want er is meer te ervaren dan wat er te zeggen is. Maar veel kunst heeft ook een religieuze lading. Niet doordat  het 'prekerig' is en ook niet alleen als het een 'christelijk onderwerp' heeft, maar omdat kunst iets uitdrukt van het echte leven. En God is (in) het echte leven.

We gedenken
Akke Janke Hengst  
Toch onverwacht is Akke Hengst overleden. Ze werd geboren op 10 april 1946 in It Heidenskip als derde in het gezin van uiteindelijk vier kinderen van Doekele Johannes Hengst en Engel Hijlkema. Ze groeide op als een vrolijk, lachend en zingend kind, hoewel er in het gezin grote zorg was om de gezondheid van het jongste kind.
Akke ging naar de lagere school waar ze haar vriendinnen had en ze bleek goed te kunnen leren. Ook orgelspelen ging haar goed af en dat werd een passie van haar. De overstap naar de middelbare school markeerde een verandering in haar leven. In overleg met ouders en school ging ze nog een jaar langer naar de lagere school, vanwege de zorg voor haar jongere zus. Akke zou dan in dat extra jaar bijles krijgen voor de middelbare meisjes school in Sneek. Ze miste haar schoolvriendinnen en de schoolkeuze pakte niet goed uit. Ze werd neerslachtig, bleef zitten, wisselde van school en werd steeds neerslachtiger. Toen plotseling haar jongere zus kwam te overlijden, voelde ze zich daar ook schuldig over. Ze vond het moeilijk om een baantje vast te houden en helaas hield ze ook de muziekschool voor haar orgelspel niet vol.
Uiteindelijk leidde dit tot verschillende opnames, met af en toe een periode thuis. Thuis-zijn werd moeilijker toen haar vader overleed, maar na verloop van tijd kon ze in Workum op zichzelf wonen, met enige begeleiding. Ze reed op haar brommer overal naar toe; bezoekjes, boodschappen doen voor haar moeder; ze werd een bekende verschijning. Toen ook haar moeder overleed, kon Akke na verloop van tijd terecht in de Parlevinker in Harlingen. Het orgel verhuisde mee, zodat ze af en toe wat stukjes kon spelen voor troost en andere gedachten. Ze had een goede plek in de Parlevinker, maar de negatieve gedachten en gevoelens bleven haar leven tekenen.
Op 10 juli 2023 is ze in haar slaap overleden. Op zaterdag 15 juli hebben we in een kerkdienst afscheid van haar genomen.
Centraal stond Psalm 139 waarin God aangeeft dat Hij haar kent en ook haar waarde kent. Waarde die dieper gaat dan wat wij normaal gesproken 'waarde' vinden. Een waarde die niet gegrond is in onze prestaties en mogelijkheden, maar in Gods levende liefde voor ons. Een liefde die sterker is dan de dood.
We hebben Akke Janke Hengst in Gods handen opgedragen. Dat deze God ook allen mag troosten die Akke Janke Hengst zullen missen.
Ds. Arnold Vriend
23-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 23 juli 11.15 uur: Ds. M. Mook uit Sneek.

Ferivige

De toerist Ivan Dimitrov fan it Britske Bristol kraste yn it 20 iuwen âlde Colosseum yn Rome "Ivan + Hayley 23". De man riskearret no in boete fan 18.000 euro of 2 oant 5 jier finzenis. It Colosseum, eins hat it de namme Flavysk Amfy Teater, is boud yn de earste iuw nei Kristus. Sa'n 50.000 oant 80.000 taskôgers koene der plak nimme en genietsje fan grutte iepenbiere spektakelstikken lyk as de jacht op bisten, opfierings fan ferneamde fjildslaggen en drama's basearre op de Romeinske mytology. It Colosseum heart sûnt 2007 by de list fan de sân moderne wrâldwûnders.

Yn Japan is in 17-jierrige Kanadeeske jonge oppakt omdat er mei de nailen syn namme "Julian" op in houten pilaar fan de Gouden Seal fan de 12 iuwen âlde Toshodaiji-timpel yn de Japanske stêd Nara krast hat. Hy riskearret no in boete fan sawat 2000 euro of 5 jier finzenis. De timpel stiet sûnt 1994 op de list fan it wrâlderfguod fan UNESCO.

Yn en om ús tsjerke dogge harren deselde ferskynsels foar as om it Colosseum en yn de Toshodaiji-timpel. De Heidenskipster tsjerke is wat jonger (sawat oardel ieu, 1886) en der kinne wat minder minsken yn (likernôch 120), mar it docht wat it krassen fan nammen net ûnder foar it Colosseum. Op de muorre by de flaggestok stean in oantal nammen en inisjalen.

Yn ús Heidenskipster timpel binne de houten banken op de kreake en achteryn it nije ein beskreaun mei dûbeltsjes en kwartsjes, dy't fan dy moaie kartelrântsjes hienen. Hjir en dêr stean nammen en inisjalen fan jonge Heidenskipster tsjerkegongers út ferfleine tiden.

Oeral yn de wrâld hawwe minsken blykber de drang om harren sels te ferivigjen op hokker wize dan ek. Sels yn It Heidenskip!  

Opmerkelijk is natuurlijk dat "onze" inscripties van oudere datum zijn dan de recente in beide wrâldwûnders!
Je moet je plek maar kennen.


Een mooie kaart uit Scandinavië voor onze gemeente


Ons Eeuwig Belang

Er werd hier al geschreven over God:
Spreek vrijmoedig over God maar misbruik zijn naam niet.
God is Liefde.
Het tweede gebod :heb uw naaste lief als uzelf.
Allemaal behorend bij de 10 geboden die Mozes meenam van de berg.. in kindertaal zijn het deze 10 woorden:

Ken je ze één tot tien?

Eén : is de Heer alleen

Twee: dat zijn de Heer en jij.
Waar jij bent is Hij erbij.

Drie: dat is de naam van God
Dat je met die naam niet spot.

Vier: de dag van God de Heer
Vier die iedere week maar weer.

Vijf: wie houden veel van mij,
Vader, moeder allebei.

Zes: ik doe jou veel verdriet,
Als ik zeg:  ik ken jou niet.

Zeven zegt: probeer het maar
Altijd trouw zijn aan elkaar.

Acht zegt: wat niet is van jou
Neem dat niet. 't Is niet van jou.

Negen : zeg toch niet zomaar
Boze dingen van elkaar.

Tien: heeft iemand meer dan jij?
Wees dan niet jaloers, maar juist blij.

Van één tot tien, de woorden van de Heer.
Houd je eraan, probeer het iedere dag maar weer.
16-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 16 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend.


Op zaterdag 15 juli en zondag 16 juli is er veel muziek op Brânburren, zowel in de kerk als op het er achter gelegen fierljepterrein.

Op zaterdagmiddag begint vanaf 13.30 uur op 't fierljepterrein Studio's Openluchtfestival waarbij zeven muziekkorpsen zullen optreden (toegang is gratis).
In de kerk zal vanaf 14.30 uur een organist op ons orgel spelen ( hier ook gratis toegang).

Zondagmorgen om 11.15 uur zal het orgel in de kerk weer klinken, nu met gezang van onze gemeente en een preek van ónze dominee, geen voor(bij)ganger dus.
Zondagavond zal op 't fierljepterrein de rockopera "It Swurd fan Damocles" worden uitgevoerd door 't Heidenskipster muziekkorps Studio en de band Koartsluting. De rockopera is een verhaal uit de oorlog. Meer informatie vindt u verder in deze nieuwsbrief. Aanvang 20.00 uur. Kaartjes voor slechts 5 euro kunt u bestellen op www.ticketscorner.nl.

Een voorbijganger uit Cairo:

Afgelopen zondagmorgen hadden we in de Heidenskipster kerk internationale belangstelling. Een toerist uit Cairo tourde door de mooie súdwesthoek van Fryslân en zag op internet, dat de Heidenskipster kerk open was.

Hij dacht anoniem in de kerk te kunnen zitten, maar werd door ds. Arnold Vriend herkend. Onder het zingen van een Frysktalich liet liep Arnold naar hem toe en vroeg of hij iets over zichzelf zou willen vertellen.

Aan het eind van de dienst stelde hij zich voor als Willem-Jan de Wit, die als theoloog werkzaam is in Egypte. Willem-Jan de Wit is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Voor dit werk is hij door de protestantse zendingsorganisatie GZB (Gereformeerde Zendings Bond) uitgezonden vanuit de Noorderkerkgemeente in Amsterdam.
Op zijn site www.wjdw.nl houdt hij iedereen op de hoogte van het wel en wee in Cairo.Ons Eeuwig Belang

Een voor(bij)ganger - zoals de meesten weten heeft onze gemeente maar voor 0.15 FTE een eigen predikant, dus hebben we veel voor(bij)gangers- preekte onlangs:

"De oude kerkvader Augustinus (354-430) schreef een boekje over geloofsopvoeding. Daarin stelt hij deze vraag: 'En wat is nu wel de voornaamste reden geweest van de komst van Jezus de Heer?' Hij geeft zelf ook antwoord op de vraag: 'Omdat het Gods wens was om onder ons zijn liefde te tonen!’.Toen ik dit destijds voor 't eerst las was ik verrast. Misschien verwachtte u net zoals ik een antwoord met bijvoorbeeld het woord verzoening. Nee dus; volgens Augustinus kwam Jezus om ons de liefde van God te tonen".

Geen dogma's dus, maar liefde. Heb uw naaste lief als uzelf.

Vandaag zei ónze voorganger het als volgt: we zongen lied 975 vers 3.

"Jezus roept ons tot de ander,
zo verschillend als we zijn,
ras of huidskleur, rangen, standen-
Jezus trekt geen scheidingslijn.
Ga met vrienden en met vreemden,
ga met mensen groot en klein,
ga met zaligen en zoekers,
die op zoek naar waarheid zijn".


Studio's Openluchtfestival zaterdag 15 juli 2023 om 13.30 uur:Rockopera zondag 16 juli 2023 om 20.00 uur:

Op 16 juli 2023 is het zover: Muziekvereniging Studio It Heidenskip en rockband Koartsluting spelen opnieuw de rockopera "It Swurd fan Damocles" ter ere van het 125 jarig jubileum van Studio. Het spektakel vindt plaats op het fierljepterrein in It Heidenskip op 16 juli 2023 om 20.00 uur.

Koartsluting is een symfonische rockband die bestaat uit 5 leden. In 2013 en 2014 hebben Studio en Koartsluting deze Friestalige rockopera van ongeveer een uur al tweemaal uitgevoerd. De band en het orkest hebben het muziekstuk inmiddels weer ingestudeerd en kan het wederom publiekelijk ten gehore worden gebracht en nu in de open lucht. Het genre is te omschrijven als symfonische rock.

Het muziekstuk met de naam "It Swurd fan Damocles" vertelt over een oorlogstijd waarin een Friese boer wordt verdacht van het huisvesten van onderduikers en daarom wordt gearresteerd. Afzonderlijk van elkaar vertellen de boer en zijn vrouw over hun beleving, emoties en verlangens. Een verhaal van verandering. Van toen, nu en misschien altijd weer. Niet weten wat de toekomst brengt. Al wat fertroud wie, dat is west – dat is It Swurd fan Damocles.

De rockopera is een combinatie van rockmuziek, blaasmuziek, zang & live uitbeeldingen. Kijk voor meer informatie over dit spektakel op www.cmvstudio.nl of op de social media van CMV Studio It Heidenskip. Tickets ( 5,-) zijn te bestellen op www.ticketscorner.nl.

Graag tot ziens op 16 juli 2023!

It Swurd fan Damocles
is in op wierheid basearre ferhaal yn de tiid fan de twadde wrâldoarloch.

In muzikale belibbing mei in tiidleas tema. Dêr't it yn de stêd al earder begûn. Minsken waarden ophelle as fertocht. Oan hokker kant stean je dan?

Op it plattelân waarden in soad minsken holpen en ferstoppe.
Fertrouwen spilet dan in grutte rol.
Rêdst dysels........of ek de oaren? En foar hokker priis?

In boer wurd oppakt op fertinking fan it hâlden fan ûnderdûkers.
De frou bliuwt efter en stiet allinnich. Mei it wurk en al harren bestean. Sjocht se him gau wer? Of wie dit de lêste kear?De SS-er stiet foar ‘it grutte plan’ en giet foar oansjen. Hy sil antwurd krije op syn fragen: ‘Wêr binne dy ûnderdûkers?’In ferhaal fan feroaring. Fan doe, no en miskien altyd wer. Net witte wat de takomst bringt.
Al wat fertroud wie, dat hat west – dat is It Swurd fan Damocles.
Het Zwaard van Damocles
is een op waarheid gebaseerd verhaal ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Een muzikale beleving met een tijdloos thema. In de stad was het reeds begonnen. Mensen werden opgehaald of verdacht. Aan welke kant sta je dan?

Op het platteland werden mensen geholpen en verstopt.
Vertrouwen speelt dan een grote rol. Red je jezelf....of ook de
ander? En voor welke prijs?

Een boer wordt opgepakt op verdenking van het bieden van
onderdak aan onderduikers. Zijn vrouw blijft achter en staat
alleen. Met al het werk en hun bestaan. Ziet ze hem snel weer? Of was dit de laatste keer?

De SS-er staat voor het ‘grote plan’ en gaat voor aanzien.
Hij zal en moet antwoord hebben op zijn vragen: ‘Waar zijn die
onderduikers?’.

Een verhaal van verandering. Van toen, nu en misschien
altijd weer. Niet weten wat de toekomst brengt. Al wat vertrouwd was, dat  is geweest - dat is Het Zwaard van Damocles.


09-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 9 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend.


Regisseur

Als je luistert naar allerlei coaches of leest in zelfhulp-boeken, dan kom je regelmatig de uitspraak tegen: ‘Je hebt zelf de regie over je leven’. Dat is een uitspraak die snel een eigen leven kan gaan leiden. Het kan je motiveren, het kan ook juist een ondragelijke druk worden. Wat zou jij er van vinden als iemand dat tegen jou zou zeggen: ‘Je hebt zelf de regie over je leven’? Hoe komt dat over in jouw situatie?

Ik hoorde van een workshop door de bekende sporter Maarten van der Weijden. Hij vroeg in die workshop aan de deelnemers: ‘Wie van jullie is het eens met de uitspraak: Je hebt zelf de regie over je leven’? Het grootste deel van de deelnemers was het er wel mee eens. Toen zei Maarten: ‘Zo dacht ik er ook over. Tot ik kanker kreeg.’ Er is dus nog wel wat te zeggen over zo’n uitspraak. Een ander voorbeeld: stel je begint een nieuw bedrijf. En als alle financiering rond is, slaat er een wereldwijde pandemie toe. Ben je dan de regisseur van je leven?

Ik denk dat zo’n uitspraak over “regisseur zijn”, bedoeld is om te kijken wat jij zelf kunt doen. Je bent niet alleen overgeleverd aan het lot, maar je kunt ook zelf keuzes maken die je misschien verder helpen. Je kunt zelf ook iets betekenen met je kansen of tegenslagen. Je hoeft niet alleen in het donker te zitten en je lot betreuren, je kunt misschien ook een licht aansteken. Volgens mij is dat geen verkeerde insteek. In de omstandigheden die je niet kunt regisseren, zijn er misschien wel keuzes te maken in hoe je daar mee om gaat. Dus je kunt misschien wel iets regisseren.

De uitspraak dat je de regisseur van je leven bent wordt heel lastig als er ook de eis van succes aan wordt gekoppeld. En dat gebeurt helaas ook. ‘Succes is jouw keuze!’ hoor je dan. Dat is een enorme druk. Als je steeds wordt verteld dat je zelf keuzes moet maken. En als je steeds te horen krijgt dat je helemaal vrij bent om die keuzes te maken. En als er steeds verteld wordt dat succes ook jouw keuze is. Dan wordt er dus blijkbaar van jou geëist dat je zelf (alleen) de keuzes maakt. En dan wordt er ook van je geëist dat die keuzes leiden tot succes. En als je dan een keer niet goed weet wat je moet kiezen? Of als je eens een keuze maakt die ‘gewoon’ is? Of als er eens iets misgaat? Of als je gewoon een keer ziek wordt? Wat moet je dan met die uitspraak: ‘Je bent zelf regisseur van je leven’? Dat wordt dan een heel onbarmhartig verhaal. Het wordt een ongenadige eis. En het laadt een soort schuldgevoel op mensen als ze een keer de regie kwijt zijn. En hoe zit het eigenlijk met de gevolgen van jouw keuzes voor andere mensen?

Als je het levensverhaal van Jezus leest, dan ontkom je niet aan het gevoel dat Hij Zelf keuzes maakt. Dat Hij zelf ook situaties regisseert. Dat Hij initiatief neemt. En toch bidt Hij: ‘Vader, niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.’ Hij laat een weg zien waarin we niet geregeerd worden door het lot. Hij laat een weg zien van het nemen van verantwoordelijkheid. Niet alleen verantwoordelijkheid voor het eigen leven, maar ook voor het leven van anderen. Voor ons leven zelfs. Jezus gaat een weg waarin een vervuld leven niet gebukt gaat onder de eis van succes. Een weg waarin tegenslagen en kansen, tekortschieten en mogelijkheden allemaal een betekenisvolle plaats krijgen. Een weg waarin je kunt ontvangen. En een weg waarin je wordt gedragen. ‘Vader, niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat u wilt.’

Arnold Vriend


Ons Eeuwig Belang

Jezus bad: "niet mijn wil maar uw wil geschiede"
Dominee Arnold Vriend schrijft daarover, moet je zeker even lezen!

De ark van Noach (1932)

02-07-2023
Bij de diensten:

Zondag 2 juli 11.15 uur: Ds. A. Vriend, onze eigen predikant.

Een summiere melding, maar wat een prestatie van deze gemeente, iedere week nog een kerkdienst en, nog mooier!!, kerkgangers.
En een eigen predikant, weliswaar voor een beperkt aantal uren, maar toch...
Kom gerust eens en ervaar dat het toch anders is dan 50 jaar terug.


Oordeelt niet!
Heerlijk die filmpjes, waarbij alleen al de muziek boosheid, spanning of andere emoties laat horen.
Kwaad en onrecht tegen goed  en recht.
Een hoog W.G. van de Hulst gehalte zou je haast zeggen.
Immers het loopt altijd goed af en tovert een glimlach op je gezicht.

Tsjerkepaad 2023 Vrijwilligers gevraagd.

Gedurende het seizoen Tsjerkepaad 2023, 1 juli tot met 9 september, is onze kerk elke zaterdagmiddag geopend van half 2 tot 5 uur.

Wie vindt het leuk om op een zaterdagmiddag gasten in onze kerk te ontvangen?
Koffie/Thee en koek ligt op voorraad in de consistorie en wie weet drinken de gasten een kopje mee.

Enkele zaterdagmiddagen zijn al ingevuld, maar deze zijn nog beschikbaar.
29 juli
5 augustus (Nationale Fierljep Manifestatie)
12 augustus
26 augustus
2 september en
9 september

Je kunt je aanmelden bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Tijdens een groot aantal zaterdagen hebben zich organisten aangemeld. Zie het bericht hier onder.


25-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 25 juni 11.15 uur: Ds. A. Althuis.


De busline 666 nei Hel:

Fan kommende sneon 24 juny ôf is it net mear mooglik om mei de busline 666 nei Hel te reizigjen. Guon Heidenskipsters sille skrikke en sizze: “Al wer in stikje útklaaiïng fan it plattelân!” Mar it betreft hjir net ús Heidenskipster Hel, mar it plakje Hel op in skiereilân oan de Baltyske See yn de omkriten fan Gdansk (foarhinne Danzig) yn Poalen. It is mei de auto 12 oeren en 40 minuten riden fan ús Hel ôf en mei de buertbus, trein en bus 21 oeren en 33 minuten.

Toeristen fine it machtich moai om te sizzen, dat se 'de 666' nommen hawwe nei Hel. Mar no komt der in ein oan. Kristlike organisaasjes hawwe protestearre tsjin it getal 666 yn kombinaasje mei de plaknamme Hel. It wurdt fan kommende sneon ôf 669 (de lêste 6 op ‘e kop).

666 is it getal fan it beest
Yn Iepenbieringen 13 : 17-18 wurdt it getal 666 neamd. Johannes kriget in fisioen. Hy sjocht dan in bist út see en in bist út de ierde.
Hjir komt it op begryp oan.
Dy’t ferstân hat, lit dy it getal fan it beest útrekkenje;
want it is it getal fan in minske.
Syn getal is 666.

De streekjekoade en de pinkoade stuiten yn it begjin op wjerstân, want stiet der net yn Iepenbieringen 13 : 16-17:

En it soarget derfoar dat elkenien,
lyts en grut, ryk en earm, frije en slaaf,
in merk op ‘e rjochter hân of op ‘e foarholle krijt,
en dat net ien keapje of ferkeapje kin,
oars net as dy’t as merk de namme fan it beest of
it getal fan syn namme draacht.

Lokkich bestiet de pinkoade yn Nederlân út 4 sifers.

Buertbus

De buertbus dy’t troch de Heidenskipster Hel rydt hat busline nûmer 102. Der sitte noait safolle minsken yn. At se dat no ris feroarje yn line 666?Korte toelichting op het Bijbelboek Openbaring van Johannes.

Er bestaat nog geen overeenstemming over de schrijver Johannes.
Was dit de apostel Johannes of een onbekende vroeg christelijke profeet?

Het boek wordt gedateerd in de tweede helft van de eerste eeuw, de jaren 60-80 na Chr., dan wel de eerste helft van de tweede eeuw, de jaren 100-115 na Chr. Dus ongeveer net zo lang na Chr. als nu na de politionele acties/oorlogsmisdaden in Indonesië.

Zeker is wel dat er destijds vervolgingen van christenen waren in Klein Azië.
Niet de Romeinse keizer vereren, maar wel Jezus Christus? Dat kon natuurlijk niet!

Het boek Openbaring van Johannes is een apocalyptisch geschrift; dus een geschrift waarin God via visioenen aan mensen zijn geheimen onthult.
Apocalyps betekent onthulling, openbaring.
Het is bedoeld om gelovigen toen te bemoedigen en hen op te roepen stand te houden in die vervolging.

Een moeilijk boek voor hedendaagse lezers.
Destijds wel, maar nu veel minder - of zelfs niet-  kennen wij de symboliek van getallen en versluierde toespelingen op de toen actuele situatie.

Voor ons nog steeds niet 1 2 3 te begrijpen.


Een roos als felicitatie!

Onze kerkelijke gemeente heeft een rode roos als felicitatie bezorgd bij een viertal geslaagde examenkandidaten.
Alle vier hebben ze hun opleiding met succes voltooid. Van school- tot vakopleiding.

Martzen Haanstra, Sywert van der Wal, Eldert Simon Groenhof en Tryntsje Terpstra:
hartelijk gefeliciteerd.

Op naar de volgende fase in jullie leven.


Vijf jaar classisdominee in Fryslân
Terugblik en eindverslag

Inleiding
Vijf jaar geleden, op 1 september 2018, begon ik mijn werk als classispredikant in Friesland. Ik wist niet waar ik aan begon, niemand wist het. De functie van classispredikant was nieuw in onze Protestantse Kerk. Classis en synode gaven aan dat ‘de CP’s’ – zoals zij al snel werden genoemd – de geestelijk leider van de nieuwgevormde elf classes zouden worden. Maar hoe en wat moesten zij gaandeweg uitvinden. Al snel bleek dat binnen de classis en haar bestuur de classispredikant een centrale rol vervult. Wanneer een kerkenraad zich afvraagt wat wijs is, of hoe het verder moet in de gemeente, kijken vele ogen naar de dominee. Zo verwacht de classis van de ‘classisdominee’ dat deze haar voorganger is. In zowel de dingen van alledag als die van de langere termijn. Samen met de voorzitter en de scriba van de classis vervulde ik de spilfunctie, zette de koers uit en was waar nodig Tom Poes (‘verzin een list’). Zo werd ik als vanzelf ‘de dominee van de classis’.

Lees hier verder Vijf jaar classisdominee in Fryslân

Kerk en slavernijverleden: voorbij de woorden

In 2013, toen we het woord woke nog nauwelijks gebruikten, heeft de Raad van Kerken in Nederland - waar ook de Protestantse Kerk toe behoort - schuld erkend en verantwoordelijkheid genomen voor zijn aandeel in het slavernijverleden. Kerken en individuele kerkleden hebben een duister aandeel in dit verleden doordat ze slavenhandel en slavernij kritiekloos legitimeerden en er zelfs van profiteerden.

Lees hier verder

Waar gaat de geloofsbelijdenis van Nicea over?

Over de geloofsbelijdenis van Nicea bestaat vanaf het begin nogal wat verwarring. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van de tekst, en met het gebruik en de bedoeling ervan.

De officiële tekst zoals die is opgenomen in de belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk luidt als volgt:

Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
Maker van hemel en aarde,
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer Jezus Christus,
de eniggeboren Zoon van God,
uit de Vader geboren voor alle eeuwen,
licht uit licht,
waarachtig God uit waarachtig God,
geboren, niet gemaakt,
één van wezen met de Vader: door wie alle dingen geworden zijn;
die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen,
en is vleesgeworden uit de Heilige Geest en de maagd Maria,
en is mens geworden;
die voor ons ook is gekruisigd onder Pontius Pilatus,
geleden heeft en begraven is
en op de derde dag is opgestaan naar de Schriften;
is opgevaren naar de hemelen
en zit aan de rechterhand van de Vader,
en die zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden;
en zijn rijk zal geen einde hebben.
En in de Heilige Geest,
die Heer is en levend maakt,
die voortkomt uit de Vader [en de Zoon],
die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten;
in één, heilige, katholieke en apostolische kerk;
wij belijden één doop tot vergeving van zonden;
wij verwachten de opstanding der doden
en het leven in de wereld die komt.
Amen

Lees hier verder


Ons Eeuwig Belang

      God is liefde            liefde is God

Wat verbindt het tijdelijke met de eeuwigheid,
wat anders dan de liefde?
Om die reden gaat ze aan alles vooraf
En blijft ze wanneer alles voorbij is.

Søren Kierkegaard
18-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 18 juni 9.30 uur: Ds. J. Majoor van Sneek.
Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie /thee te drinken en na te praten.


'Gedenkmuur':
Enige tijd terug is er in de kerkenraad geopperd om een gedenkmuur, plek voor nagedachtenis aan overleden dorpsgenoten , in te richten.
Dat werd breed gedragen; maar moet voor allen in It Heidenskip zijn.
Wat vinden de lokale verenigingen ervan.
Nadat de kerkelijke gemeente geïnformeerd was werd er contact gezocht met de twee lokale  begrafenisverenigingen - Buurvereniging Veenpolder en Skar (sinds 1904) en Buurtvereniging De Oosthoek (sinds 1910) - en dorpsbelang, Foriening foar Doarps- en Streek belang It Heidenskip.
Positieve reacties.
Er zal een commissie ingesteld worden om e.e.a. uit te werken, regels, voorwaarden vast te leggen etc.
Wordt vervolgd.

P.S:
Voor de oplettende lezer zij opgemerkt dat het burenplicht verenigingen zijn en geen buurt vereniging.
Die t dus...
De archieven en notulen van De Oosthoek spreken van Buurtvereniging en die van Veenpolder en Skar van Buurvereniging.
Vraag maar aan Gerrit.


'Regime change':

De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma (55) uit De Knipe benoemd als nieuwe classispredikant. Op 1 september 2023 zal hij zijn werk beginnen. De ambtstermijn is vijf jaar, met de mogelijkheid deze met vijf jaar te verlengen.

Op woensdag 7 juni heeft de Classicale Vergadering van de Protestantse Classis Fryslân ds. Riemer Praamsma, op dit moment predikant van de Protestantse Gemeente Tjalleberd – De Knipe, benoemd tot nieuwe Friese classispredikant. Riemer Praamsma volgt per 1 september a.s. ds. Wim Beekman (66) uit Koudum op die 1 september met emeritaat gaat.

De classispredikant is de geestelijk leider van de classis, de regionale kerkvergadering van de Protestantse Kerk in Friesland. Hij is ook het gezicht van de classis naar de omstreeks 230 Friese protestantse gemeenten en de ongeveer 200 voorgangers, predikanten en kerkelijk werkers van deze gemeenten. Daarnaast representeert hij de classis naar de media en naar burgerlijke organisaties. De voornaamste taak van de classispredikant is het bezoeken van, het onderhouden van contact met voorgangers en gemeenten, en hen met raad en daad terzijde staan. Ook geeft hij gestalte aan het toezicht van de classis op gemeenten en ambtsdragers.

Riemer Praamsma (55) heeft ruim 25 jaar ervaring als gemeentepredikant in Friesland. Hij diende achtereenvolgens de Gereformeerde Kerk van Suameer en de Federatieve Gemeente van Jutrijp-Hommerts, de Protestantse Gemeenten van Hardegarijp, van Easterein en van Tjalleberd – De Knipe. Ds. Praamsma woont vanaf 1995 in Friesland, en verstaat de Friese taal.

In het bovenplaatselijk kerkenwerk heeft ds. Praamsma een ruime ervaring. Hij was preses van de classis, en is tot op heden als visitator lid van het Classicaal College voor de Visitatie. Ook was hij bestuurslid van de Nederlandse Bond van Predikanten.  

Op zondagmiddag DV 3 september 2023 zal ds. Praamsma in de Martinikerk van Franeker bevestigd worden als classispredikant. In dezelfde dienst zal ds. Beekman afscheid nemen.

Contactgegevens ds. Riemer Praamsma:
ds@riemerpraamsma.nl


Ons Eeuwig Belang

Leest u ze ook, rouwadvertenties?
Om op de hoogte te blijven van hen die overleden zijn of misschien ook wel voor de teksten boven de advertentie?
Deze zijn soms veelzeggend, getuigend, wijs, traditioneel, troostend; ze geven informatie in een paar woorden.
Bijvoorbeeld:
- "Ik ha in moai libben hân"
- "leid vriend'lijk licht, leid Gij mij voort!"
- Want Ghy hebt mijn gemaeckt en mooght mij weer ontmaken.
                      dichtregel uit:  gebed van Bredero ( 1885-1618)
- Een leven kwam tot rust in de palm van Gods hand.
- I did it my way....
- "All you touch and all you see, is all your life will ever be"
                       ( Pink Floyd)
- bevorderd tot Heerlijkheid...
- "De Heare hoedet dyn gean en kommen
   fan no ôf oant yn  ivichheid."  Psalm 121 : 8
- Requiem aeternam

of deze:
- Laat me zien dat het goede leven niet bestaat uit de lengte ervan, maar uit hoe het geleefd is, en dat het mogelijk is - nee, het komt zelfs heel vaak voor - dat iemand een lang leven heeft gehad, maar te weinig heeft geleefd.
Uit : Seneca, Epistulae morales, 49. 10b

In dat leven mag je ook zingen: 'vernieuw Gij mij , o eeuwig licht....
11-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 11 juni 11.15 uur: Ds. A. Vriend, Heilig Avondmaal


Bloemen:

De bloemen van de eerste zondag van de maand gaan naar Fouke de Vries.
Hij heeft vorm en inhoud gegeven aan de oars as oars tsjinst (een dienst zonder dominee) afgelopen zondag.
Zo las hij las woorden uit Jakobus 2: 22 en zongen wij lied 718: 4.
Zelf maar even opzoeken en lezen: actief bezig zijn met woord en gezang.
Daarom als dank aan hem voor zijn inzet de bloemen van de gemeente.


Ons Eeuwig Belang

Een mooie zomeravond, een unieke plek - wat een uitzicht! - en een tribune vol...verwachting. Op de Koaidyk in It Heidenskip.
De Christelijke Muziekvereniging Studio gaf een Iepenlofttheaterkonsert '125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip'.
'Een eeuwigheid'.

Een ferteller leidde ons door de geschiedenis van Studio.
Afgewisseld met authentieke filmbeelden, nagespeelde oprichtingsbeelden van ook de eerste mars oefeningen (op klompen), zelfs die sanitaire stop, mooie zang en klanken van de jubilerende fanfare..

Een prima spelend, hedendaags Studio op een, in de Hofmar gelegen ponton, kreeg na ieder stuk een welverdiend applaus.
Zo speelde Studio ook na zijn overlijden bij het afscheid van het erelid Siebe Jolles van der Wal, toen de rouwstoet op de Heidenskipsterdyk, waar heel het dorp langs de kant van de weg stond ter uitgeleide (corona), stil hield.
Hoe mooi was toen het 'Abba,Vader, U alleen, U behoor ik toe...'
Ook nu speelde Studio ingetogen het 'Abba, Vader..', aangrijpend.
Er volgde géén applaus: stilte.
Alsof iedereen de betekenis voelde en ervoer.
De Christelijke Muziekvereniging Studio deed zijn naam eer aan.

Piter Wilkens zong en Studio speelde: "d'r is altyd en ivich blaasmuzyk.. ."
En zo is dat.
04-06-2023
Bij de diensten:

Zondag 4 juni 9.30 uur: Oars as oars-tsjinst. Deze dienst wordt door ons gemeente lid Fouke de Vries voorbereid. Een aanrader.

Gelezen, in grote, dikke letters in de LC: 'De schrijver die snakt naar eeuwige roem'.
Wat is dat toch met dat... eeuwig?

Godslamp

Afgelopen bijna vijf jaar bezocht ik de meeste van uw kerkenraden en uw voorgangers. In de gesprekken ben ik onder de indruk geraakt van de wijze waarop u de Godslamp brandend houdt in de steden en de dorpen waar u leeft en met elkaar kerk bent.

Met kerkdiensten die u week in week uit viert, soms met een ruim aantal gemeenteleden, soms met een kleine, trouwe groep gelovigen. Met Bijbelverhalen die u leest, liederen die u zingt, gebeden die u opzendt, en met de gemeenschap die u samen beleeft.

U vertelde mij altijd over de vreugden van uw gemeente. Dat waren er veel, en ze waren groot. Deze inspireren u gemeente te zijn en te blijven. Weliswaar niet zonder zorgen over de toekomst, daarover vertelde u mij ook.

Tijdens de gesprekken getuigde u altijd, ieder op uw eigen manier, van uw geloof in de kerk: ,,Of en hoe de kerk in stand blijft, hangt ten diepste niet af van onszelf, maar van God en van onze Heer Jezus Christus.”

Dan dacht ik: U vertelt van het geloof dat de Heilige Geest ons geeft. En ik zag hoe u in al de mooie en de moeilijke dingen van het kerkzijn bezield werd door de Geest van God, hoe u geïnspireerd was om de vlam van God brandend te houden in uw midden.

Pinksteren vieren is niet alleen wachten op de Heilige Geest en uitzien naar Jezus’ Geest. Pinksteren is ook de zegeningen van de Geest tellen, één voor één. Er zijn vlammetjes van Gods Geest die zich op ieder van ons gezet hebben, en ons in vuur en vlam zetten.

Van harte wens ik u allen deze Pinkstergeest toe. Moge de Heilige Geest u bemoedigen, troosten en op z’n tijd vermanen om in het dorp of de stadswijk waar u woont het leven ook heilig te maken. Daartoe heeft God ons geroepen. Houdt de Godslamp brandend!

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

uit: Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk 687:2

Ik wens u een gezegend Pinksterfeest.

Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân


Ons Eeuwig Belang

Goede morgen: Praten met boven via chatbox met JesusPT.
Trouw zaterdag 27 mei 2023.

Eerst was er Jezus. Toen hij ten hemel gevaren was, kwam de Heilige Geest ervoor terug - tot zover het bijbelse verhaal. Wie met hem in contact wilde treden kon dat volgens de christelijke traditie sindsdien direct doen, of via Jezus' moeder Maria. Sporadisch manifesteerde Jezus zich ook zelf in stigma en visioen voor wie er geloof aan hechtte.

Aan die oude kanalen voegt de Maarssense internet ondernemer Alexander Wijninga (28) een nieuwe route toe: een chatbox met kunstmatige intelligentie, 'ontworpen met de eigenschappen van Jezus': JesusPT. Wijninga stelt dat 'zijn' Jezus met 'de beste online-informatie is gevoed'. Hij erkent dat die informatie nogal tegenstrijdige beelden van Jezus oplevert. JesusPT  pikt daar heel modern 'empathie en mededogen' uit. Verder laat Wijninga de keus over aan zijn tekstgenerator. "U kunt vragen stellen, dan krijgt u een antwoord van Jezus", zegt de zelfverklaarde ongelovige Wijninga.

Hij vertelt dat inmiddels 15.000 vragen zijn gesteld aan JesusPT, die volgens hem ook 'spirituele begeleiding' biedt. Het meest opvallende aan de bezoekers van zijn chatbox is, zegt Wijninga, "dat ze vooral hun zonden willen opbiechten".
We appen JesusPT. "Vervangt U de Heilige Geest?". De vraag verdwijnt in een dicht wolkendek dat even later het verrassend orthodoxe antwoord tevoorschijn tovert: "Nee, mijn kind, daar is geen vervanger voor."

Lodewijk Dros (1964) , filosofieredacteur Trouw,  theoloog, voorheen predikant Amsterdam.


Iepenlofttheaterkonsert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.
Snein 4 juny in ekstra foarstelling !!! Freed en sneon útferkocht.
Je kin it no hast net mear betinke  mar de tiid dat der in grintpaad tusken Warkum en It Heidenskip lei mei in hynderpaad yn ’e midden en Brânburren allinnich oer it wetter te berikken wie, waard 125 jier lyn de Fanfare ‘Studio’ yn 1898 oprjochte.

Dit jier is dus in jubileumjier mei trije hichtepunten.

Yn jannewaris wie der in reuny mei in lytse hûndert dielnimmers. Op 15 july wurdt der in Iepenloftfestival hâlden mei acht jubilearende 125-jierrige korpsen. Jûns wurdt as ôfslúting de Rockopera ‘It Swurd fan Damocles’ opfierd troch rockband ‘Koartslúting’ en fanfare ‘Studio’. Op snein te jûn 16 july wurdt ‘It Swurd fan Damocles’ nochris opfierd foar doarpsgenoaten en oare belangstellenden út de Súdwesthoek.

Op 2, 3 en 4 juny 2023 sil de jubilearende Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterfoarstelling opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en konserten nimme de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn It Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Yn de lêste 15 jier hat ‘Studio’ geregeld gearwurke mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ by de foarstellings :  ‘Achter santjin hikken’, ‘De Kening stjêrt’ en ‘De Brulloft’. Allegear stikken op ferskate spesiale lokaasjes. ‘Achter santjin hikken’ wie hiel bysûnder om’t dêr de muzyk spile waard fan it muzykstik: ‘The Land of Wind and Water’, skreaun foar ‘Studio’ troch Jan de Haan, by it hûndert jierrig bestean. Boppedat  waard it yn de Gerritsenpleats opfierd. Wat is der moaier om no bûten op it hiem efter de Gerritsenpleats  oan de Hofmar de foarstelling te hâlden? Ek sille dêr de klanken fan ‘The Land of Wind and Water’ oer it lân en wetter galmje.

Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha it format betocht en dogge de regy. Ytsje Kramer hat it skript skreaun en de films en foto’s útsocht. Dirigent Marten Miedema hat de muzyk útsocht, spile troch ‘Studio’.  Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
28-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 28 mei 9.30 uur: Ds. A. Vriend, Pinksteren, na afloop koffie- en theedrinken en neipetear.

Collectedoel 1e Pinksterdag:
De Stichting Kledingbus SWF (Súdwest Fryslân) is een diaconaal project dat mogelijk werd gemaakt door in eerste instantie de Rooms Katholieke parochie van Bolsward, een aantal fondsen en een aantal bedrijven, maar nu een oecumenisch project is.  De stichting is in 2016 begonnen met het ombouwen van een bus tot een mobiele tweedehands kleding winkel/ontmoetingsplek. Vanaf juli 2017 rijdt deze kledingbus volgens een vaste dienstregeling door Súdwest Fryslân. Hier onder leest u de standplaatsen van de Kledingbus.

Het doel van de Kledingbus is om mensen met een smalle beurs te ondersteunen en om mensen met elkaar in contact te laten komen. De kleding wordt gratis aangeboden. De contacten ontstaan wanneer mensen kleding inbrengen of halen. Voor wie wil is er gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie, van gedachten te wisselen met medebezoekers en/of de vrijwilligers.

De Kledingbus voorziet duidelijk in een behoefte. In toenemende mate weten mensen die kleding nodig hebben en kleding willen afstaan, ons te vinden. Hoe meer mensen komen hoe groter de sociale functie van de bus.

De opstart van de Kledingbus is mogelijk gemaakt doordat een bedrijf uit Bolsward de bus heeft geschonken. De bemensing door chauffeurs en ontvangstdames is volledig vrijwilligerswerk. Daarnaast hebben de gemeente SWF en een aantal landelijke en plaatselijke fondsen ons financieel op (de) weg geholpen.  Wij zijn nu afhankelijk van giften die we ontvangen. Om de Kledingbus een jaar te laten rijden is een bedrag nodig van minimaal 12000,-. Alleen de kosten voor het laten rijden van de Kledingbus (met onderhoud, verzekeringen, belasting en benzine) bedraagt jaarlijks 10.000 euro.
Hoewel alle medewerkers aan de Kledingbus dit volledig vrijwillig doen, willen we hen als bestuur zo af en toe ook iets kunnen schenken. Ook houden we regelmatig bijeenkomsten met de vrijwilligers om met hen te overleggen.
Uw bijdrage kan helpen om de bus de komende jaren op de weg te houden om zo een bijdrage te leveren aan de cohesie en het welbevinden van de inwoners binnen Súdwest Fryslân.

Naast 't ponkje is het ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Kledingbus.

Wilt u meer informatie over dit project dan kunt u contact opnemen met Kees van Kordelaar, diaconaal opbouwwerker (tel. 06-19905519) of kijk op www.kledingbusswf.nl

Standplaatsen van de kledingbus:

In de oneven weken:
Maandag:
Scharnegoutum speeltuin 10.00-12.00 uur
Sneek Noorderhoek
Napjesstraat                   13.00-15.00 uur

Dinsdag:
Makkum Jumbo               10.00-12.00 uur
Pingjum Burenlaan          13.00-15.00 uur

Woensdag:
Wommels Jumbo             10.00-12.00 uur
Easterein school              13.00-15.00 uur

Donderdag:
Workum Stedspôlle         10.00-12.00 uur
Bolsward Plein 1455        13.00-15.00 uur
In de even weken:
Maandag
IJlst Nij Ylostins       10.00-12.00 uur
Sneek Tinga Jumbo  13.00-15.00 uur


Dinsdag
Makkum Jumbo       10.00-12.00 uur
Pingjum Burenlaan   13.00-15.00 uur

Woensdag
Sneek Sperkhem     
Eekmolen                13.00-15.00 uur

Donderdag
Workum Stedspôlle  10.00-12.00 uur
Bolsward Plein 1455 13.00-15.00 uur


Ons Eeuwig Belang

Wij zongen (lied 317):     'spreek Heer, uw gemeente hoort'.

Wij lazen (Joh.17: 3):    'Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de enige ware God, en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus'.

Huib Oosterhuis dichtte:     
                                       Ken je mij? Wie ken je dan?
                                       Weet jij mij beter dan ik?
                                       Ken je mij? Wie ben je dan?
                                       Weet jij mij beter dan ik?

Vraagt God dat nu aan mij, de lezer of vraag ik, lezer, dat aan God?
21-05-2023
Bij de diensten:

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 08.45 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

Zondag 21 mei 2023: 11.15 uur ds. M. Mook van Sneek

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag?


Er zijn heel wat wandelaars en fietsers die regelmatig een tochtje maken. Misschien is de elfsteden-wandeltocht of de elfsteden-fietstocht wat te lang, maar om op Hemelvaartsochtend naar It Heidenskip te fietsen of te wandelen; dat zou toch mooi zijn!

Vanaf de Gertrudiskerk is het zo’n 6 kilometer naar It Heidenskip. Het wandelen of fietsen kunnen jullie zelf met elkaar afspreken; maar in het Heidenskip is er voor jullie een broodje en drinken georganiseerd (vanaf ongeveer 08.45 uur). En daarna om 09.30 uur een inspirerende kerkdienst met als thema: ‘Mis je iets?’

Ook voor Heidenskipsters en voor degenen die niet zijn komen wandelen of fietsen, staat voor de dienst een broodje en drinken klaar.
Hemelvaart, donderdag 18 mei; de dienst begint om 09.30 uur. Namens de PG It Heidenskip: Hartelijk welkom om mee te eten en mee te vieren!

P.s.: Terugreis voor wandelaars “van verre” met de auto is mogelijk; neem dan even contact op met ds. Arnold Vriend.

(Aanmoediging van ds. Arnold Vriend voor Workumers  en anderen in hun Kerknieuws; met genoegen overgenomen.)


Uit: Kerknieuws van de Protestantse Gemeente te Koudum 9 mei 2023;

In Memoriam Baukje de Vries-Harkema  

Op 17 april jl. overleed Baukje de Vries-Harkema in haar appartement in Talma Hiem, Balk. Daar woonde ze samen met haar man Jan. Hun liefde was begonnen zoals veel liefdes in deze omgeving: in het bos bij Rijs. Haar pure eenvoud sprak aan en zou dat in hun 61-jarige huwelijk blijven doen. Baukje en Jan kregen vier kinderen, hoogtijdagen in hun leven. De geboorte van de tweeling Sjoukje en Jannie spande de kroon, maar van Hans en Jolle werd geen draad minder gehouden. De langste tijd van hun leven samen woonden ze in It Heidenskip, waar hun boerderij stond.

In de dankdienst voor haar leven keken we naar de rode draad in haar leven: de liefde voor haar gezin en al wie daar bij hoorde. Daar weefden we een blauwe draad bij, de draad die verwijst naar God. Want ook Hem betrok Baukje graag op haar leven.

Het hoefde voor haar allemaal niet ingewikkeld, niet ver. Een week vakantie in Nederland, tussen de aardbeien en de boontjes in, was prima. De kinderen kwamen een dagje langs, 's avonds een bordje patat en dan was er de stilte om van te genieten. Een mooi boek te lezen, iets te breien, te haken. Thuis waren er de foto's die ze veelvuldig maakte, zodat je alles nog eens kon zien.

Ongeveer 12 jaar geleden kreeg zij de ziekte Parkinson. Ze praatte er niet graag over, liever toonde ze belangstelling voor jóu. De ziekte ontnam haar meer en meer de ruimte om te leven. Zo kwam het einde. Ze ging in vrede en liet haar man en kinderen achter. Verdrietig, maar dankbaar om al het goede dat ze nog met hen heeft kunnen delen. We wensen hen toe dat dit hen tot troost blijft in de moeilijke tijd van gemis die aangebroken is.

ds. Joke van Voorst

Tsjerkepaad 2023:

Thema: Kerk als plaats van ontmoeting.

Ook worden er weer fiets- en wandeltochten georganiseerd.
Op zaterdag 1 juli is er een fiets- en wandeltocht in de omgeving van Workum. Samen met gasten uit Ostfriesland. Al vele jaren werden deze tochten georganiseerd in de omgeving van Dronrijp en Deinum. Nu is gekozen voor omgeving van Workum.
De fietstocht is plm. 50 km., maar er zijn ook afslagen waardoor de lengte bekort kan worden.

Het programma ziet er volgt uit:
Ontvangst om  9.30 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum.   
Ochtendgebed 10.00 – 10.15 uur   

Vervolgens de start van de fietstocht via fietsknooppunten langs 9 kerken en 1 klooster.
Onderweg gelegenheid voor rustpunten en  lunch.

De wandeltocht is plm. 14 km. Samen met een ‘gids’ wandelen langs bijzondere aandachtspunten.

Bij terugkomst om plm. 16.00 koffie / thee en voor de liefhebbers een rondleiding door de kerk.

De kosten voor beide activiteiten zijn  12.50 p.p.
Aanmelden uiterlijk 24 juni ( mede i.v.m. catering) bij: jjvdmeer@hetnet.nl
Evt. informatie: Jan Bremer, tel. 0515-542038 of Lammie de Vries, tel. 06 28056290

Op 2 september vindt de Kirchturmtour in de Krummhörn in Ostfriesland plaats. Dan zijn wij daar te gast. Meer informatie is te vinden op www.tsjerkepaad.nl/activiteiten .


Rondvaart vanuit Koudum


Dit jaar zal de boottocht voor 60+ers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op Dinsdag 11 juli. De boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum.

Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord.

We verwachten rond 16.00 uur weer aan te meren in Koudum

De kosten bedragen   35,00  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan voor 30 juni 2022 op bij: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft of vervoer van en naar Koudum nodig heeft.

We hopen op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.


Ons Eeuwig Belang

Gebod en verbod

U kent ze wel.
Die ronde borden met een rode rand en een wit vlak in het midden of een rood vlak met een witte balk; een verbodsbord.
Of die ronde blauwe borden met een witte pijl naar links of rechts wijzend: een gebodsbord.
Verbodsbord: verkeersbord dat aangeeft dat je iets niet moet doen.
Gebodsbord: verkeersbord dat aangeeft dat een bepaalde actie verwacht wordt; kan een richting aangeven.
Belangrijk in het verkeer.

Voor het dagelijks leven hebben we ook geboden, de 10 geboden, uit de Bijbel.
Gebod = bevel van hogere autoriteit of leefregel. Geeft richting aan, het is verstandiger of beter, dat….Je hebt dus nog een eigen keuze mogelijkheid, het is nog vrijwillig, je eigen verantwoordelijkheid.
Verbod = gebod om iets niet te doen. Bepaalde handeling strafbaar stellen, Moeten, dwang, je hebt  niet te kiezen.

De 10 geboden, géén verboden.

Het belangrijkste gebod: ” heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht ”.

Is het niet de mens die verboden oplegt?
Welke keus maakt u?


Iepenlofttheaterconcert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.


Je kin it no hast net mear betinke  mar de tiid dat der in grintpaad tusken Warkum en It Heidenskip lei mei in hynderpaad yn ’e midden en Brânburren allinnich oer it wetter te berikken wie, waard 125 jier lyn de Fanfare ‘Studio’ yn 1898 oprjochte.

Dit jier is dus in jubileumjier mei trije hichtepunten.

Yn jannewaris wie der in reuny mei in lytse hûndert dielnimmers. Op 15 july wurdt der in Iepenloftfestival hâlden mei acht jubilearende 125-jierrige korpsen. Jûns wurdt as ôfslúting de Rockopera ‘It Swurd fan Damocles’ opfierd troch rockband ‘Koartslúting’ en fanfare ‘Studio’. Op snein te jûn 16 july wurdt ‘It Swurd fan Damocles’ nochris opfierd foar doarpsgenoaten en oare belangstellenden út de Súdwesthoek.

Op 2 en 3 juny 2023 (reserve 4 juny) sil de jubilearende Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterfoarstelling opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en konserten nimme de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn It Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Yn de lêste 15 jier hat ‘Studio’ geregeld gearwurke mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ by de foarstellings :  ‘Achter santjin hikken’, ‘De Kening stjêrt’ en ‘De Brulloft’. Allegear stikken op ferskate spesiale lokaasjes. ‘Achter santjin hikken’ wie hiel bysûnder om’t dêr de muzyk spile waard fan it muzykstik: ‘The Land of Wind and Water’, skreaun foar ‘Studio’ troch Jan de Haan, by it hûndert jierrig bestean. Boppedat  waard it yn de Gerritsenpleats opfierd. Wat is der moaier om no bûten op it hiem efter de Gerritsenpleats  oan de Hofmar de foarstelling te hâlden? Ek sille dêr de klanken fan ‘The Land of Wind and Water’ oer it lân en wetter galmje.

Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha it format betocht en dogge de regy. Ytsje Kramer hat it skript skreaun en de films en foto’s útsocht. Dirigent Marten Miedema hat de muzyk útsocht, spile troch ‘Studio’.  Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
14-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 14 mei 2023: 11.15 uur ds. A. Vriend

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 08.45 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

De bloemen van de maand gingen naar ds. Albert Althuis die er toch maar stond afgelopen zondag, nog herstellende van een kleine ingreep.


Dauwtrappen op Hemelvaartsdag?

Er zijn heel wat wandelaars en fietsers die regelmatig een tochtje maken. Misschien is de elfsteden-wandeltocht of de elfsteden-fietstocht wat te lang, maar om op Hemelvaartsochtend naar It Heidenskip te fietsen of te wandelen; dat zou toch mooi zijn!

Vanaf de Gertrudiskerk is het zo’n 6 kilometer naar It Heidenskip. Het wandelen of fietsen kunnen jullie zelf met elkaar afspreken; maar in het Heidenskip is er voor jullie een broodje en drinken georganiseerd (vanaf ongeveer 08.45 uur). En daarna om 09.30 uur een inspirerende kerkdienst met als thema: ‘Mis je iets?’

Ook voor Heidenskipsters en voor degenen die niet zijn komen wandelen of fietsen, staat voor de dienst een broodje en drinken klaar.
Hemelvaart, donderdag 18 mei; de dienst begint om 09.30 uur. Namens de PG It Heidenskip: Hartelijk welkom om mee te eten en mee te vieren!

P.s.: Terugreis voor wandelaars “van verre” met de auto is mogelijk; neem dan even contact op met ds. Arnold Vriend.

(Aanmoediging van ds. Arnold Vriend voor Workumers  en anderen in hun Kerknieuws; met genoegen overgenomen.)

Muzikale begeleiding kerkdiensten:


Welke (aankomend) organist of andere musicus wil wel het zingen in de dienst begeleiden? De PG It Heidenskip biedt ondersteuning, o.a. AMV, om dat te ontwikkelen.
Laat je horen, dat horen we graag: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Zondag 15 augustus 2021 was er een Oars as oars tsjinst in onze Protestantse Gemeente in It Heidenskip. In een Oars as oars tsjinst is geen voorganger. We hadden op die mooie zondag in augustus 2021 een spreker, die wat te vertellen had en heeft: Chris van Dam, CDA-lid en voormalig voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag ( 'de toeslagen affaire' ).

Hier onder een artikel uit Trouw van 8 november 2019 van Chris van Dam:

Weg met de geloofschaamte,
religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving.

Religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving. Ten onrechte wordt de scheiding tussen kerk en staat zo uitgelegd dat kerken en kerkgangers zich koest moeten houden, schrijft Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA.

Wie vertelt dat hij of zij geregeld op zondag naar de kerk gaat, wordt vaak meewarig aangekeken. Moslims rekenen we collectief af op de daden van een handvol extremisten. En wie snapt nog waar boeken, poëzie, schilderijen en beelden naar verwijzen als de verhalen uit de Bijbel je vreemd zijn?

De afnemende kennis over en de verminderde tolerantie ten opzichte van gelovig leven hebben niet alleen betekenis voor kerken, synagogen, moskeeën en hun ‘inwoners’, ze doen afbreuk aan het functioneren van onze samenleving als geheel. De samenleving heeft groot belang bij het op waarde schatten van mensen met een levensovertuiging. En ook van organisaties die op dat vlak actief zijn. Als we niet uitkijken gaat er door onkunde en desinteresse te veel verloren.

Want er lijkt sprake van groot onbegrip, soms zelfs angst voor de rol van religie en geloof in onze tijd. En van geloofschaamte bij hen die tegen de tijdgeest van individualisme en rationaliteit in moeten uitleggen waarom zij ‘er nog in geloven’. Gelovigen worden afgerekend op uitwassen of moeten opboksen tegen gedateerde beelden over kerk en religie.

Zo is er sprake van religiestress bij overheden, in de politiek. Neem de vrijheid van onderwijs, of voltooid leven, of moskeebouw: we worstelen wat af met elkaar over de thema’s geloof en politiek. De groeiende onbekendheid met jodendom en christendom en de focus op de extremen in de islam dreigen geloof en levensovertuiging als rariteiten naar de buitenkant van de maatschappelijke discussie te drijven. We leven in een neoliberale samenleving waarin geloof tot een privézaak is gemaakt. Ten beste krijgt het geloof huisarrest, achter de voordeur. En dat is niet alleen jammer, het is een volstrekte ontkenning van de maatschappelijke werkelijkheid.

Tegen de tirannie van de rationaliteit in

Religie heeft in allerlei opzichten essentieel bijgedragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Niet alleen in kunst en cultuur, ook in de ontwikkeling van ons onderwijs, de zorg en bovenal onze democratische rechtsstaat. Wie zich verdiept in het werk van Alexis de Tocqueville begrijpt welke belangrijke rol religie niet alleen in ons land en in onze tijd maar meer in algemene zin heeft: als hoeder van de zeden, als bijdrage aan dat wat goed en rechtvaardig is, tegen de tirannie van de rationaliteit in.

De staat heeft ook anno 2019 groot belang bij het koesteren van gemeenschappen waar waarden en normen geoefend worden en doorgegeven. Er zijn heel veel organisaties en verbanden die daar een rol in hebben. Maar gelovigen hoeven zich niet weg te cijferen. Integendeel, ze mogen in de traditie van allen die hen daarin voorgingen hun trotse bijdrage leveren en hun betekenisvolle plek opeisen. En verwachten dat de overheid hun bijdrage waardeert.

De scheiding van kerk en staat wordt steeds vaker uitgelegd als een argument voor afstand, voor het ‘met de rug naar de kerken staan’. Door dit te doen wordt de behoefte van grote delen van onze samenleving niet alleen miskend, maar ook niet benut. Respecteer de scheiding van kerk en staat, maar investeer tegelijkertijd in een grotere onderlinge betrokkenheid, in dialoog. Laat leidend zijn welke bijdrage ‘de kerk’ (in alle verscheidenheid) levert aan onze samenleving. Dat kan alleen met bezielde, verantwoordelijke burgers en dat is juist waar geloofsgemeenschappen een zeer wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Ik hoop dat de maatschappelijke waardering voor geloof en religie toeneemt. Daarbij past een moderne relatie tussen kerk en staat. Een relatie die recht doet aan de verschillende verantwoordelijkheden van kerk en staat en de scheiding ertussen in ere houdt.

Nog steeds actueel toch?   


Ons Eeuwig Belang

"Elia bracht de eeuwige dichtbij, niet in krachten en machten, maar in het suizen van de wind". Zo sprak onze voorganger.
'...het gefluister van een zachte bries'  lazen we  in 1 Kon.19 vers 8 t/m 13.
Als je dat leest en hoort voel je die bries haast letterlijk over je vel strijken.
Niet, zo eindigde de preek, een goddelijk ervaring - het is God zelf.
God is liefde.

We lazen ook Marcus 12: 28 t/m 34. Moet u ook eens doen!


Iepenlofttheaterconcert ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenskip’.

Op 2 en 3 juny 2023 (res. 4 juny) sil Fanfare ‘Studio’ yn gearwurking mei de toanielferiening ‘Yn it oare Fel’ harren Iepenloftteaterkonsert opfiere oan de boarden fan de Hofmar by de ‘Gerritsenpleats’ Koaidyk 4, It Heidenskip. Mei filmopnames fan de oprjochting yn 1898, sketches, films en foto’s fan ferskate optredens by doarpsfeesten en concerten nimt de ferteller en ‘Studio’ jim mei troch ‘125 jier Blaasmuzyk yn it Heidenkip’. Oanfang: 20.30 oere.

Regisseurs Ytsje Kramer en Ytsie Bonekamp ha mei dirigent Marten Miedema it ferhaal, de sketches en filmbylden betocht. Ferteller is Gerrit Twijnstra. Sjongers: Klaske Smid en Piter Wilkens. Nei ôfrin is der in neisit mei muzyk troch Piter Wilkens.

Kaarten te bestellen by: ticketscorner.nl/komende evenementen.
07-05-2023
Bij de dienst:
Zondag 7 mei 2023: 11.15 uur ds. A. Althuis

Donderdag 18 mei is het Hemelvaart; dan is er een gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip om 09.30 uur en dominee Vriend.
Voor de dauwtrappers en andere vroege vogels is er vanaf 09.00 uur een broodje en koffie of thee voor de dienst. Goed toeven dus.

Muzikale begeleiding kerkdiensten:
Welke (aankomend) organist of andere musicus wil wel het zingen in de dienst begeleiden? De PG It Heidenskip biedt ondersteuning, o.a. AMV, om dat te ontwikkelen.
Laat je horen, dat horen we graag.


Taboer of taboe(r) : hulp voor die agrariërs en familie die zich beklemd voelen. Neem gerust contact op.
Meer lezen over Taboer: klik hier.

Ons Eeuwig Belang
Onze predikant was vergeten op de liturgie te vermelden om na de dienst het Wilhelmus te zingen. U kent het gebruik na verjaardagen van de koning en vroeger de koningin.
Natuurlijk wel gezongen, het eerste vers en ook vers zes!, maar toch.....U leest nu Ons Eeuwig belang. Belangen zijn er altijd, maar welk belang telt.?
Lees maar.

"Brabanders dupe van Opstand tegen Spanje"
De opstand onder leiding van Willem van Oranje, Maurits van Nassau en de Staten-Generaal tegen de Spaanse bezetter in de 16e en 17e eeuw was geen glorieuze bevrijdingsstrijd maar een misdadige oorlog waarvan de Brabantse bevolking de dupe was. Dat conludeert de Nederlandse onderzoeker Leo Adriaenssen. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'Staatsvormend geweld. Overleven aan de frontlinies in de meierij van Den Bosch, 1572-1629.'

Volgens hem is het nodig dat de Nederlandse geschiedschrijving over de Tachtigjarige oorlog wordt herzien. "Het heldhaftige beeld van de bevrijdingsstrijd dat nu bestaat, is absoluut niet representatief. Willem van Oranje maakte met zijn tactiek van de verschroeide aarde zich schuldig aan oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking." Vooral de plattelandsbevolking in de frontlinies was het slachtoffer.

Volgens Adriaenssen was er sprake van een uithongeringspolitiek, waarbij Staatse troepen stelselmatig oogsten verwoestten, landerijen onder water zetten en dorpen verbrandden. Hij meent dat de mate van geweld tijdens de Tachtigjarige oorlog niet te verantwoorden is. "De Brabantse plattelandsbevolking had geen enkel belang had bij een nieuwe staat." De onderzoeker zet daarom vraagtekens bij het Wilhelmus. "Ik heb niets tegen het volkslied, maar het blijft vreemd dat onze nationale identificatie berust op het verheerlijken van een vorst die oorlogsmisdaden tegen zijn eigen bevolking beging." (anp/adv)
Bron: "Brabanders dupe van Opstand tegen Spanje" | Wetenschap & Planeet
30-04-2023
Bij de dienst:
Zondag 30 april 2023: 11.15 uur ds. A. Vriend.

Wie was Huub Oosterhuis?

Theoloog en dichter Huub Oosterhuis (1933-2023) schreef zo’n zevenhonderd kerkliederen en gebeden. Ze worden in protestantse en katholieke kerken gezongen, en daarbuiten. Ook nam hij culturele initiatieven waarin hij religie, poëzie en politiek bij elkaar bracht. Klik hier

Waar gaat de geloofsbelijdenis van Athanasius over?

De belijdenis van Athanasius neemt te midden van de overgeleverde belijdenisteksten een bijzondere plek in. Zij poneert in de eerste regels dat degene die gered wil worden toch vooral moet vasthouden aan het katholieke geloof. Klik hier.


Nu jongeren ons ontbreken.
Dat is de titel van een zeer lezenswaardig stuk van onze classispredikant Wim Beekman. Te uitgebreid om hier te publiceren, wel om het aan te raden eens te lezen. Dat kan dan via deze link: Nu jongeren ons ontbreken
Gewoon ffff doen.

Ons Eeuwig Belang
Zondag 23 april, geen dominee, dan maar wat anders en niet  eens als 'oars as oars' aangekondigd.
Wel als zangdienst, en dat we gezongen hebben dat heeft organist Aalt Landman ook geweten.
Zomaar een paar regels die er gezongen zijn:
- Hoe goed oh Heer is 't hier te zijn....
- Heer, die mij ziet zoals ik ben...
- zou ooit een vrouw vergeten, 't kind dat zij in zich droeg, er niet van willen weten, wanneer het naar haar vroeg....
- geeft ons de moed voor dit gebouw, maar niet met steen/ en hout alleen, is't     grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan...

Voor de collecte:
- ik kom met gaven in mijn handen..en breng u Heer de offeranden.....

- en laat ons hart door U geleid met liefde zijn vervuld..
- leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht...
- daarom dan niet versagen, maar moedig verder gaan....
- o lieve Heer geef vrede...
- gemeente, aan wier aardse handen, dit.....
- geef vrede door van hand tot hand...

Ook zongen we de regel...
- Gods woord bestaat in eeuwigheid!
23/04/2023
Bij de dienst:
Zondag 23 april 2023:
10.30 uur: Koffie- en theedrinken
11.15 uur: Dan gaan we zingen!
Ga alvast nadenken wat u wilt zingen. Dat horen we graag.
Nederlands (Zingen wij van harte zeer..), Frysk (Mar, wy riken, och wy blike sletten foar in oar...) of Latijn (dona nobis pacem).
Oude liedboek, Johannes de Heer, nieuwe liedboek, opwekking, gospel.
We zingen alles met elkaar.


Slechts één weg leidt naar It Heidenskip:


Wie vanaf de richting Workum naar It Heidenskip wil reizen (auto, fiets of lopend) kan niet over de spoorovergang. Deze is tot 24 april gesloten voor alle verkeer.

Wel is it Heidenskip te bereiken via Koudum (voor fietsers is het ook nog mogelijk via de Aldedyk te gaan).Dorpskerkenbeweging:


De dorpskerkenbeweging biedt een platform waar kerken ervaringen kunnen delen, elkaar helpen en inspireren. Volg bijvoorbeeld op 20 april een online inspiratiebijeenkomst met als thema ‘Een plek voor alle generaties’. Of doe in mei mee met de online voortrekkerstraining om te leren hoe je jouw dorpskerk nog beter kunt verbinden met het dorp. Bekijk de agenda op de themapagina voor meer informatie.
Klik hier voor meer informatie


De joodse wortels van Pasen:Veel gebruiken, denkbeelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel óf niet mee te maken?
Klik hier voor meer informatie


Ons Eeuwig Belang:

Al eerder kwam het begrip 'eeuwig' ter sprake. Is dat altijd ?

Huub Oosterhuis heeft in een interview ook iets over later gezegd: "Ik heb gedachten over een leven na de dood, die zijn zo fantastisch dat ik ze niet prijsgeef. Wat is er mooier dan te denken dat je je geliefden weer terug gaat zien? Je hoeft me niet uit te leggen dat het onzin is, maar het is wel de mooiste onzin die ik ken.... En is het eigenlijk wel onzin?"
Tsja, zou hij ons daarover kunnen berichten of moeten we wachten tot we ook......?

Studio 125 jier:
Op 2 en 3 juny wurdt it 125-jierrich bestean fan de Heidenskipster fanfare "Studio" fierd. Al in pear wike lang wurdt hjir yn "Ons Eeuwig Belang" reklame foar makke. Mar no blykt, dat in ferkearde link stie nei it adres, dêr't wy de kaartsjes keapje kinne.
It goeie adres is ticketscorner.nl/komende evenementen.


16/04/2023
Bij de diensten:
zondag 16 april 2023 11.15 uur (Oudpastor) Sipke Draisma, theoloog en lekendominicaan.
Niet alleen publiceren wij diensten van andere kerkgenootschappen, onze gemeente vraagt ook voorgangers van andere huize.

zondag 23 april 2023: dan gaan we zingen!
Ga alvast nadenken wat u wilt zingen. Dat horen we graag.
Nederlands (Zingen wij van harte zeer..), Frysk (Mar, wy riken, och wy blike sletten foar in oar... ) of Latijn (dona nobis pacem).
Oude liedboek, Johannes de Heer, nieuwe liedboek, opwekking, gospel.
We zingen alles met elkaar.

Peaskemoarn 2023 08.00 uur Gebed en Brochje yn  Doarpshûs It Swaeigat:
Mooie symboliek!
De brandende paaskaars vooraan in het midden, teken van Jezus' liefde; daarachter onze predikant mooi voorgaand in woord en gebed. Helder en duidelijk. "Here zegen deze spijze, amen". Met elkaar, eigen dominee en gemeenteleden, eigen blazers van Studio, melk van de eigen koeien en eieren van eigen erf; wat een warmte om zo Pasen te mogen ervaren.
Klein? Vergeet dat maar!
Bloemen:
Het bloemstuk werd op Eerste Paasdag aangeboden door de Heidenskipster Vrouwenvereniging "Helpt Elkander".

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

'O, hoofd vol bloed en wonden,'

Kon het toepasselijker ? op de woensdag voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen een bloedende hoofdwond van Davy Klaassen bij een voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen Ajax. Een uit het publiek geworpen aansteker trof hem op zijn achterhoofd.
En wat een ophef!!!
Beleidsmakers, nieuwsmedia, TV commentatoren en alle anderen deskundigen buitelden over elkaar heen om e.e.a. af te keuren , oplossingen aan te dragen etc. Maar het is van alle tijden. Een zelfde ophef bleef achterwege toen Berghuis, nog bij Feyenoord spelend, in de Arena, Amsterdam dus, ook een aansteker op zijn hoofd kreeg in 2017.. 6 jaar terug.
Of zouden al diegene die dit veroordeelden toch ook stilletjes in deze week bezig zijn geweest met Pasen? En kwamen bij het zien van de beelden deze woorden naar boven?
09/04/2023
Bij de diensten:

Donderdag 6 april 19.30 uur Ds. L. Muilwijk-Huis. Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
De schaalcollectie tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 6 april is Werelddiaconaat Moldavië.

Vrijdag 7 april 19.30 uur  Goede Vrijdag. Een oars as oars dienst. Geen predikant maar gemeenteleden met en onder elkaar. Een sobere, korte dienst.
We luisteren onder andere naar het lijdensverhaal uit Johannes.
We bidden.
We zijn stil.
Na het gezamenlijk gebeden Onze Vader verlaten we in ook in stilte de kerk.

Zondag 9 april 08.00 uur!!! Ds. A. Vriend. Pasen in Doarpshûs It Swaeigat. Inderdaad om 8 uur smorgens, een paasontbijt dienst met medewerking van een blazersensemble van Studio. Vroeg op, dan kan de betekenis van Pasen de hele dag op ons inwerken.
Uitgangscollecte op Eerste Paasdag zondag 9 april is Sta op tegen armoede.


Collectedoelen

Witte Donderdag 6 april: Werelddiaconaat Moldavië:
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

1ste Paasdag zondag 9 april: Sta op tegen armoede:
Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. Sta samen met christenen over de hele wereld ook op tegen armoede.

Gift via de bank:
Ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer
NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van het collectedoel.


Palmpasen: In onze kleine gemeente ruim twee handen vol met kinderen. Hoera!

Bloemen:
De bloemen van deze eerste zondag van de maand gaan naar Beitske en Jan Kampen voor hun 45 jarige huwelijk. Een echt paar.
Van harte gefeliciteerd.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

Een oubollige titel - ook een beetje pedant ? - uit lang vervlogen tijden.
Maar toch gekozen als naam voor ons nieuwe kerkblad.
Dat was nodig omdat Ons Kerkblad ophield te bestaan.
Papier bleek toch niet langer geduldig.
Dus werd het een digitaal nieuwsblad met een naam uit het papieren tijdperk.
Ons Eeuwig Belang, oubollig, maar verfrissend modern.
Zelfs de volledige aankondiging van een jeugddienst van de Baptisten in Koudum werd onlangs vermeld.
Anders dan vroeger, zoals zoveel verandert. Welke boer melkt er nog met de hand?
Ook "kerkelijke" standpunten, zoals bovengenoemde aankondiging anno 2023 en de tegenstelling - niet alleen papier/digitaal maar ook inhoudelijk- in Ons Kerkblad van 7 juli 1945.

Uit Ons Kerkblad  7 juli 1945:

WAARSCHUWING.
-  De kerkenraad doet een zeer ernstig beroep op de gemeente, dat zij de door Baptisten, belegde samenkomsten in de open lucht en in “Bethel” vermijde.
  Hij kan natuurlijk niemand een bezoek aan deze samenkomsten verbieden. Hij verzoekt u echter met den meesten aandrang:
  verleen geen steun aan,
  toon geen belangstelling voor,
  luister niet naar
de onwaardige propaganda van een secte, die blijkens het onlangs verspreide geschriftje: “ Wist gij….?” de Kerk zeer vijandig gezind is.
  Gemeente bedwing uw nieuwsgierigheid!
  Ouders houdt uw kinderen thuis!
  Jonge menschen toont, dat ge van secterij en verdeeldheid niet gediend zijt!
  Gij zijt Hervormd! Weet dan, waartoe uw doop - de heilige doop, waarmede gij in Gods drieënigen Naam gedoopt zijt, en die door de secten gelasterd wordt – en uw belijdenis - waaraan de secten u ontrouw willen maken - u verplichten.
Weest dankbaar voor deze ongezochte  gelegenheid om u trouw aan Christus en Zijn Kerk te toonen.
  Blijft thuis!

Zou deze papieren waarschuwing van bijna 80 jaar geleden nu nog
kunnen / nog mogen / wel moeten of ongepast zijn? (doorhalen wat niet gewenst is)

Hoe anders dan vroeger.
We kennen het verleden, we 'weten' het nu en in de toekomst....?
02/04/2023
Bij de diensten:

Zondag 2 april 9.30 uur Mevrouw J. Hania-van der Kooi. Palmpasen. Palmpaasstokken zullen door de kinderen op de club gemaakt worden en een plaats krijgen in de dienst.
Na afloop koffie- en theedrinken.
De uitgangscollecte a.s. zondag 2 april op Palmpasen is voor Kinderen in de knel.

Donderdag 6 april 19.30 uur Ds. L. Muilwijk-Huis. Witte Donderdag, Heilig Avondmaal.
De schaalcollectie tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 6 april is Werelddiaconaat Moldavië.

Vrijdag 7 april 19.30 uur Oars as oars. Goede Vrijdag.

Zondag 9 april 8.00 uur!!! Ds. A. Vriend. Pasen.
Uitgangscollecte op Eerste Paasdag zondag 9 april is Sta op tegen armoede.


Collectedoelen

Palmpasen 2 april: Kinderen in de knel:
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.

Witte Donderdag 6 april: Werelddiaconaat Moldavië:
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche en wasgelegenheid.

1ste Paasdag zondag 9 april: Sta op tegen armoede:
Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. Sta samen met christenen over de hele wereld ook op tegen armoede.

Gift via de bank:
Ook is het mogelijk uw gift over te maken via ons bankrekeningnummer
NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van het collectedoel.


Hulplijn- Taboe(r):  
Misschien niet helemaal logisch in een kerkelijk nieuwsblad van een christelijke gemeente. Je hebt toch je geloof?
Maar het is wel erg fijn als je met je vragen ook persoonlijk het gesprek kunt aangaan met medemensen/hulpverleners die bereid zij om te luisteren en om direct antwoord te geven.
Vele boeren zitten in geestelijke nood met vragen en twijfels over de toekomst en over hun bestaan. Agrarische organisaties (LTO en ZOB) hebben de handen ineen geslagen en een hulppunt ingericht.
Taboer: www.taboer.nl of tel. 088-8886608
Bij twijfel: neem contact op en praat, het is geen taboe!


Kuierverslag:

KLEASTERKUIER JORWERT,  activiteit winterprogramma V&T-commissie
Zoals in het weekend voor 15 maart de sneeuw verdwijnt door de zon, zo ook het aantal deelnemers aan de ‘Kleasterkuier’.  
Met z’n 3-en rijden we rond 08.45 uur op de mooiste dag van die week naar Jorwert voor ‘stilte, besinning, ferbining’.  
Het thema van die ochtend is ‘Licht’:  in gedicht, liederen, bezinning en gesprekken.
Woordenloos wandelt de groep van ruim 20 pers. -na een korte viering- vanuit de kerk door de ‘fryske greiden ûnder fryske wolkeloften’.
Om halverwege de route in 2-tal in gesprek te gaan over Jezus woorden: ‘…dat wy it ljocht fan de wrald binne. Wat helpt ús om dat ék te wêzen of yn dat ljocht stean te gean en wat belemmert ús’.
Terug in de kerk is er ruimte tijdens de lunch om de ervaringen/gesprekken te delen.  
We laten Jorwert rond 12.45 uur achter ons en nemen de indrukken mee.
Ria
út namme fan de V&T commissie


Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip:
NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Nieuws van de Classis Fryslân
Afgelopen week maakte de Protestantse Kerk Nederland bekend dat de laatste coronamaatregelen zijn opgeheven. Van de classispredikant ds. Wim Beekman dan ook voor u de 23ste coronabrief: Klik hier.

Nieuwsbrief Friesch Dagblad over samenleving en religie
Sinds kort is er een wekelijks nieuwsbrief van het Friesch Dagblad over samenleving en religie. Als u deze wilt ontvangen kunt u zich via onderstaande link aanmelden. Dat kan hier.


Cursus leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
De Protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan heeft 3 gemeenteleden die de cursus voor het leiden van uitvaarten willen volgen. Echter voor deelname zijn 8-12 cursisten nodig. De cursus behelst een praktische training, waarin alle aspecten voor een uitvaartdienst worden behandeld. Van het voorgesprek tot het leiden van een uitvaartdienst wordt geoefend en doorlopen.

De training is gericht op uitvaartdiensten van zowel mensen die op afstand van kerk en geloof zijn als van gemeenteleden. Wat levert de training op?
“U leert alle vaardigheden die nodig zijn voor het voorbereiden en uitvoeren van een rouwdienst We leiden in principe zo op dat gemeenteleden zelfstandig de uitvaart kan leiden. U kunt invallen in een vacature tijd of vakantietijd van een predikant. “ Meer informatie: Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Als u belangstelling heeft kunt u contact opnemen met de scriba van de PG Surhuisterveen-Boelenslaan, mw. Mattie Bruining e-mail scriba@pgsb.nl, zodat de cursus bij voldoende deelname gevolgd kan worden.


Ons Eeuwig Belang

Deze keer in dit katern te midden van al die informatie hierboven en hierna:
STILTE    Gastvrij onthaal The Passion
door de gezamelijke kerken en christenen in Harlingen


Op Witte Donderdag 6 april vindt The Passion plaats in Harlingen. De plaatselijke kerken en christenen spelen hier enthousiast op in, met een gezamenlijk, gevarieerd en gastvrij programma. Zo kunnen gasten en pelgrims in de kerken in de binnenstad terecht vanaf 15.00 uur (z.o.z) voor een gesprek, ontmoeting, koffie en thee, het volgen van de live-uitzending, warmte, een gezamenlijk gebed, of om even van het toilet gebruik te maken. Aan alles is gedacht. Hiernaast is er een aantal kerkdiensten, uitlopend op een gezamenlijke stadsviering in de Grote Kerk bij het vallen van de avond, een sing-in met liederen uit alle windstreken, op de terp, waarop in de 8e eeuw al een kapel stond, in de dagen van Bonifatius en de missionering van Friesland.

Op het terrein is ook een Bijbelbus aanwezig. Verder is er muziek en zang in de buitenlucht en kunnen gasten via QR-codes op ‘toonhoogte’ van The Passion komen: van het samenbindende verhaal van Jezus’ lijden, dood en opstanding, als begin van nieuw leven, uitgewerkt in eigentijdse vertelvormen.

Het programma en de live-uitzending van de KRO-NCRV starten om half 9, met de processie achter het verlichte kruis door de stad, richting het hoofdpodium op de Willemskade (op het binnenterrein van de keermuur). Na afloop kunnen gasten nogmaals in een aantal kerken terecht voor ontmoeting en gesprek. Er zijn ook medewerkers met herkenbare shirts, waarmee een gesprek ‘van hart tot hart’ kan worden gevoerd. Alles op hoop van zegen en op een goed en veilig verloop van The Passion in Harlingen. Bijzonder!

PROGRAMMA
15.00 uur: Alle kerken in de binnenstad open
     Grote Kerk: Kerkpad 15.00 – 23.00 uur
     R.K. Michaelkerk: Zuiderhaven open tot 23.00 uur
     CGKV De Haven: Noorderkade 15.00 – 23.00 uur
     Bethel Baptistengemeente: Lanen 19.15 – 23.00 uur
     Leger des Heils: William Boothstraat vanaf 12.00 uur
     Doopsgezinde Vermaning: Zoutsloot 15.00 – 21.00 uur
16.00 uur: Avondmaalsviering Verzorgingshuis De Spiker, ds Teunard van der Linden
16.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel, Nicolaaskerk Midlum, ds. Rinske Nijendijk-Cnossen
16.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist David de Jong
17.00 uur: Eucharistieviering Witte Donderdag, St. Michaëlskerk, Zuiderhaven, met bisschop Ron van den Hout, pastoor Marco Conijn en pastor Dorenda Gies
17.30 uur: Orgelhalfuur Grote Kerk; organist Eeuwe Zijlstra
18.15 uur: Samenzang met evangelische liederen, Grote Kerk, Kerkplein 3 (buiten)
18.30 uur: Sing-in Grote Kerk, Kerkplein, met samenzang, gebed en stilte rond een verlicht kruis; met diverse voorgangers, muziekkorps Leger des Heils en orgel Eeuwe Zijlstra
19.15 uur: Muziek muziekkorps Leger des Heils, Kerkplein (buiten)
20.30 uur: Start processie en live-programma hoofdpodium KRO-NCRV ‘The Passion’
22.00 uur: Einde live-uitzending, na-programma’s en gelegenheid tot nazit en follow-up in de stadskerken.

Steun dit programma met uw gift: NL97 RABO 0119 3989 07
t.n.v. Werkgemeenschap van Kerken, Harlingen; ‘bijdrage The Passion’
en / of: NL31 INGB 0009 4775 26, Youth for Christ, Harlingen,
o.v.v. ‘bijdrage The Passion

Ocke

De âlde Martinitsjerke yn Snits is hielendal fernijd. Nei in proses fan jierren wurdt ús tsjerke op 10 april feestlik iepene.

Yn dyselde wike wurdt it muzyktheaterstik 'Ocke' opfierd. Hjir nêst fine jo it parseberjocht fan dit evenemint.

Aukje Westra, predikant.


Martinikerk Sneek
Brûsplak foar de mienskip

Na een lange periode van bouwwerkzaamheden wordt in april de protestantse Martinikerk in Sneek heropend. Tijdens de feestweek van 10 tot 15 april zal een bijzondere muziektheatervoorstelling worden opgevoerd: Ocke!

In het stuk staat Ocke centraal, een fictieve organist uit de 17e eeuw. Bij de renovatie is in een hoekje in de Martinikerk een kist gevonden die van Ocke blijkt te zijn. De inhoud van de kist wordt tijdens de uitvoeringen muzikaal gedeeld aan de hand van 7 nummers in verschillende muziekstijlen, zoals barok, gospel, jazz en pop.

De Martinikerk in  Sneek wil een Brûsplak foar de Mienskip zijn en laat dit met Ocke zien. De uitvoeringen zijn op 13, 14 en 15 april, ’s avonds om 20.00 uur in de Martinikerk. Volg de berichtgeving op www.martinisneek.nl

Voor meer informatie:  
Jelbert Kramer, coördinator
ocke.muziektheater@gmail.com
Aukje Westra, predikant
aukjehwestra@gmail.com
26/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 26 maart 2023 11.15 uur Ds. A. Vriend.

Gemeenteavond
De kerkenraad heeft het genoegen U uit te nodigen voor de gemeente avond van dinsdag 21 maart 2023 om 20.00 uur in de consistorie van de kerk. De uitnodiging voor de bijeenkomst  staat online: klik hier.
Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

125 jier Studio

Ons Eeuwig Belang
Gelezen:
Spreuken 25 : 11 (Naardens Bijbelvertaling)
“Als appels van goud op schalen van zilver- is een woord, gesproken op juiste momenten”.

De filter van Socrates
Heb jij daar ook wel eens last van? Van het gemak waarmee je meedoet in het roddelen over andermans gangen? Voor je d’r goed en wel erg in hebt, doe je er vaak al aan mee.
Terwijl je weet dat de Bijbel de roddel en aanverwante vormen van kwaadsprekerij afkeurt.
Waar we de mond vol van zouden moeten hebben, het doorgeven van de woorden en naleven van de daden van Jezus, houden we vaak juist de kaken stijf op elkaar.                                                                    
Hoe kunnen we elkaar helpen waar ’t gaat over goed spreken over elkaar en anderen?
Wat is daarbij een probaat middel?
Het voorbeeld van een zeef , een filter kan ons daarbij tot nut zijn.
Er is een leerzaam verhaal over Socrates, een Griekse wijsgeer uit de Oudheid.

Op een morgen kwam er een man naar hem (Socrates) toe, die hem gebaarde dat hij iets te vertellen had. “Socrates, ik moet je iets vertellen over je vriend, die…”.
Verder kwam hij niet, Socrates onderbrak hem en vroeg: “Ging je boodschap door de drie zeven?”.
De  man keek verbaasd: “Drie zeven?!” Socrates antwoordde; “Ja, drie zeven.
De eerste zeef is de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je wilt zeggen?” De man bloosde wat en voelde zich verlegen. “Nu zeker… nee, dat niet, maar ze zeggen ,dat…”
Maar weer onderbrak Socrates hem en zei: “Dan gebruikte je zeker de tweede zeef. De zeef van het goede. Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt vertellen?””
De man aarzelde daarop en zei: “Goed? Eh…. Nee, integendeel!”
Daarop keek Socrates de man bedenkelijk aan. “Dan gebruik je zeker de derde zeef? Is het noodzakelijk dat je dit aan mij vertelt?” Ook dit laatste moest de man ontkennen.
“Wel”, zo sprak Socrates, “als dat wat je me vertellen wilt niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet het dan en belast mij er niet mee...... Gegroet!”
19/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 19 maart 2023  09.30 uur: Oudpastor S. Draisma, koffie na afloop, dat beviel goed na de laatste half tien dienst.

Een tevreden kerkbezoeker (van elders):
Beste Pim,
Een prachtig kerkje op een bijzondere locatie waar rust en vrede samenkomen. Een plek om te wíllen zijn!
Met genoegen denk ik terug aan de laatste dienst, maar dat zal je niet vreemd zijn. Een dienst afsluiten en dan een neipetear onder het genot van een kop koffie vind ik wel iets hebben. Voor mij is een kerkgang ook belangrijk door het samenzijn, de verbinding, andere mensen ontmoeten en dingen delen. Belangrijk in een tijd waarin iedereen op hol is, en individualisme - ‘ikkigheid’ - leidend lijkt te worden.

Met belangstelling kijk ik uit naar de volgende dienst in It Heidenskip.


Met hartelijke groet,
Jan


Brânburren 18
Als na de laatste orgeltonen en de zegenbede
de kerkdeur opent, de buitenlucht naar binnen valt,
dan keert de stilte weer, dit huis van vrede.
Of toch nog niet, want hoor daar schalt
ergens langs de oever vanuit het riet,
de jubelende lofzang van een karekiet.
                                                                   Jan

Kerkenraad en een sprookje.

Afgelopen dinsdag was er weer kerkenraad, Gewoon.
Later die week kregen we een kleinzoon te logeren en dus voorlezen uit ' Alle Sprookjes van de Lage Landen', Eelke de Jong en Hans Sleutelaar, tekeningen van Peter Vos en Kees de Kiefte.
Het sprookje  'Acht vingers in de koestront ' luidt als volgt:

"De kerkenraad van de gemeente vergaderde en de voorzitter telde de kerkenraadsleden.' Vreemd,' zei hij, ik tel maar vijf man en toch moeten we met z'n zessen zijn, de scriba meegerekend.'
De scriba telde op zijn beurt de kerkenraadsleden zonder zichzelf mee te tellen. Ook hij telde maar vijf aanwezigen.
Toen kreeg de voorzitter een heldere gedachte. Men zou de vinger in een plak koestront steken die voor de deur van de consistorie lag. Dan hoefden ze alleen de gaatjes te tellen. Iedereen stapte naar buiten en stak zijn vinger in de plak. Men telde de gaatjes. Het waren er zes. De kerkenraad was voltallig."
(Mearke: oerset nei de lokale situaasje)

Van over de kerkelijke grens:


Jeugddienst in Het Baken te Koudum
Op zondag 19 maart is er een jeugddienst in “Het Baken” Nieuweweg 29 te Koudum. De dienst begint om 10.00 uur en er is medewerking ds. Wouter Bandstra. Het thema is “Vriendschap met God”.

Wat is echte vriendschap? Wat maakt vriendschap sterk en wat doet het met je? En wat betekent het om vriendschap te hebben met de “onzichtbare “ God en op welke manieren kunnen we daar invulling aan geven?

In de Bijbel lezen we ook over “Vriendschap met God” . Denk maar eens aan Noach, Abraham en Mozes. Zij leefden dicht bij God en brachten tijd door met God .

We proberen vanochtend samen te ontdekken dat vriendschap met God de beste keus is die je kunt maken! Nieuwsgierig geworden? U/jij bent van harte uitgenodigd!

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Als jongeren ons ontbreken.
Dat is de titel van een zeer lezenswaardig stuk van onze classispredikant Wim Beekman. Te uitgebreid om hier te publiceren, wel om het aan te raden eens te lezen. Dat kan dan via deze link: Als jongeren ons ontbreken
Gewoon ffff doen.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang
40-dagentijd      en       ons eeuwig belang  (of toch met hoofdletters?)

De veertig-dagen tijd, de lijdenstijd is weer aangebroken.
De gang van Jezus door de woestijn, voor Pilatus en dan naar Golgotha.                 Zijn vader, God, liet hem daar sterven, greep niet in en  heeft daar zelfs een bedoeling mee gehad. Hij stierf voor onze zonden en is  ‘ten  derde dage wederom opgestaan’.                                                                   
Dat is de essentie van het christelijk geloof.

Ook Poetin gelooft, hij is in ieder geval prominent lid van een belangrijke, grote, christelijke kerkgemeenschap.                                                                                              Voor mij is het allemaal moeilijk ( te) geloven, ik kan het soms niet bevatten.          Waarom?       
            
God almachtig..?

Kijken we naar Jezus dan zien we  een goed opgeleide Joodse rabbi, een man van principes, met een rechte rug misstanden aan de kaak stellend, die leefde naar de geboden van de God van Israël. En die dat vertaalde naar het tweede gebod: heb uw naaste lief als uzelf  !!                                                           
Deze man onderging het lot van menige dwarsligger, die de gevestigde orde een spiegel voorhoudt..                              
Ook nu nog, zie Navalny, Mandela en vele anderen.                                                                                                                                    
In het Jodendom wordt Jezus niet gekend als de Messias en heeft het Pasen een geheel andere betekenis, laat staan dat de opstanding voor hen betekenis heeft.
Het is maar net wat je gelooft…    Ons Eeuwig Belang…                                                                                    
En ‘eeuwig’ , hoe lang is dat wel niet?
Geldt dat voor de toekomst en ook voor het verleden?
Dus zelfs van voor de tijd van Jezus’ geboorte?  
Is eeuwig altijd?                                                                                                                                      
Vragen genoeg. Je wordt er stil van.

Laten we leven.... naar het tweede gebod     en                                           
laten we geloven..ieder op zijn eigen wijze.


12/03/2023
Bij de diensten:

Woensdag 8 maart 19.30 uur Ds. A. Vriend, bidstond voor gewas en arbeid. Een oecumenische dienst voor alle Heidenskipsters in een jasje gegoten door leden van diverse kerken. We lezen dezelfde Bijbel, toch?
Thema: stilte in de storm.
Martje de Vries, Cronius Kramer, Gerbrand Bokma en Arnold Vriend staan aan de basis. Aalt Landman bespeelt het orgel, dwarsfuit Marije de Vries, zang en muziek Martje de Vries en Lianne Bokma.
Waar? In de kerk op de Brânburren natuurlijk.

Zondag 12 maart: 11.15 uur Ds. A. Vriend

In 2021, covid tijd, beleefden we zo bidstond op afstand.
Klik op de link en laat het binnenkomen.
8 maart 2023 is alles weer 'live', welkom dus.


Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van de protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Ons Eeuwig Belang

Gelezen in Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis na 1580, Marie-Anne de Harder, begin citaat:
“Al in de negentiende eeuw waren er dominee-dichters die de humor in de kerk misten. Een belangrijk vertegenwoordiger was P.A. de Génestet  die een hekel had aan die mensen die geen grappen toestonden wanneer het om godsdienst ging.

Hij verwoordde zijn irritatie als volgt:        
                                                                  ‘ Ik kan het met úw  vroomheid  
                                                                    Niet vinden op den duur:
                                                                    Zij kijkt me veel te deftig,
                                                                    Zij kijkt me veel te zuur! ’            

De Génestet had grote affiniteit met het Modernisme in de kerk waarin geen plaats meer was voor onwrikbare geloofswaarheden die met evenveel starheid verdedigd werden………………..Ik eindig met de Génestet omdat zijn woorden zo heerlijk relativerend zijn.
                                                 ’ t Geloof van de Eeuw, in ’t kort gezegd,
                                                   Is dit: Och, alles komt terecht.’ “                 
einde citaat.

Petrus Augustus de Génestet ( 1829-1861), dichter en theoloog, werd maar 31 jaar. Hij overleed aan de gevolgen van tbc. Hij was predikant in Delft tot hij om gezondheidsredenen ontslag moest nemen. Populair vanwege zijn humoristische en ontroerende gedichten toegankelijk voor een breed publiek.                                    
Een vrijzinnig protestant, even scherp stelling nemend tegen oppervlakkige vrijzinnigheid als tegen de steile onverdraagzaamheid. Van zijn hand ook het volgende gedicht.

 “Een bladvulling wilt u gaan schrijven,
   hier voor dit slecht gevuld  blad?..
   Och -'k zou het maar wit laten blijven!
   Daar wordt genoeg papier beklad."
05/03/2023
Bij de dienst:
Zondag 5 maart: 9.30 uur Mevrouw J. Hania van Sneek. En..(nog niet door haar verzocht, maar wel te verwachten) koffie na afloop!

Wist u dat.....het ringsteken hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong in het Heidenschap heeft? Tijdens de collecte, ponkje (aan de stok) rinnen, haalde de diaken de stok terug naar achteren en stak daarbij bijna door het oog onder aan de 'kroonluchter'. Voor onze predikant voldoende reden om bovengenoemde veronderstelling uit te spreken.
En waarom ook niet, er zijn immers meer kerkelijke gebruiken verwereldlijkt.

Nog een weetje:
In de Nederlandse Staatscourant van 31 januari 1887 staan de statuten van Ons Eeuwig Belang.
Nederlandsche staatscourant » 31 jan 1887 - Pag. 10 | Delpher

Húskeamergesprekken:
Húskeamer-gesprekken over ‘Een eigenzinnig schaap’. Een verslag van Arnold Vriend.

In drie huiskamers hebben we de afgelopen dagen gemerkt dat er veel makke schapen in een hok passen. En misschien ook wel veel eigenzinnige schapen. We waren welkom bij Jolle en Martje, bij Jan en Beitske en bij Jan en Richtsje. Dank voor de gastvrijheid! Drie avonden over hetzelfde thema: het eigenzinnige schaap en de kudde schapen. Drie verschillende gesprekken.

In It Heidenskip zijn we gezegend met veel onderlinge verbondenheid. Maar we merken ook de spanning tussen individu en gemeenschap. We hebben allerlei keuzes en mogelijkheden. En we kiezen vaker voor korte termijn dan voor lange betrokkenheid. We deden ‘wat ben ik’ om er achter te komen dat anderen ons helpen te ontdekken wie we zelf zijn. We keken naar hoe vaak het woordje ‘ik’ voorkomt in het Onze Vader.

We waren het er over eens dat het een zegen is dat we zoveel mogelijkheden hebben en dat we ons persoonlijk kunnen ontwikkelen. En tegelijk is het wel belangrijk om te erkennen dat we verbonden zijn. En dat we dus ook verantwoordelijkheid dragen voor verbondenheid. We zagen dat; sterker nog: we maakten het mee tijdens deze húskeamer-gesprekken.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van uw protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Ons Eeuwig Belang

Ons Eeuwig Belang reikt ver!!
Herinnert u zich nog het jaarschrift 2022 van dominee Pennekamp?
Het eindigde met een gebed voor vrede (van Australische bisschoppen) in de Oekraïne. Met een mooie vertaling in het Fries en Nederlands door Gerrit Twijnstra.
Ze zijn ons erkentelijk voor de plaatsing ervan.

Aan: scribapgheidenskip@outlook.com
CC: info@catholicenquiry.com
Onderwerp: Prayer for Ukraine
Dear Sir/Madam

Thank you for your email.
You are most welcome to use our prayer for peace and justice in Ukraine.
We continue to hold them in prayer.

God bless,

Sharon Brewer
Catholic Enquiry Centre
A work of the National Centre for Evangelisation
P: 1300 432 484
W: catholicenquiry.com

--------------- Original Message ---------------
From: Catholic Enquiries [dto@catholic.org.au]
Sent: 14/02/2023 3:32 AM
To: scribapgheidenskip@outlook.com
Subject: Thank you for your Enquiry!

Dear Protestant Church of It Heidenskip,

Thank you for your enquiry, which has been referred to the relevant team.

Enquiries
Australian Catholic Bishops Conference

ref:_00D281amdO._5008w1o4kt:ref


Ons Eeuwig Belang: voor iedereen.
26/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 26 februari: 11.15 uur Ds. A. Vriend.

Húskeamergesprekken:
Maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Het bankrekeningnummer van uw protestantse gemeente It Heidenskip: NL21RABO 0372 1028 32  

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.
Kerk zet deuren open
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.
Steun dit werk
De uitgangscollecte van zondag 19 februari in de Heidenskipster kerk om dit belangrijke, levensreddende werk te steunen heeft voor onze kleine gemeente een groot bedrag opgeleverd van 258 euro. Een bijdrage over maken op NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie It Heidenskip o.v.v. Noodhulp aardbeving is nog steeds mogelijk.

De Diaconie


Ons Eeuwig Belang

Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.

Bij de aardbeving in Turkije en Syrië zijn tot nu toe bijna 50.000 doden geteld, vele gewonden en 345.000 woningen verwoest. Er zullen er nog wel velen volgen. Hoeveel tranen hebben er gevloeid bij moeders en vaders?
De Russische "militaire operatie" in Oekraïne heeft aan beide zijden ook, geschat, 50.000 doden geëist en even zovele gewonden. Hoeveel tranen hebben moeders en vaders ook hier weggeveegd?  
Ook Maria huilde toen ze haar zoon zag sterven aan het kruis.
En het werd donker.

Geloofsbelijdenis van PKN: " Ik geloof in een God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.................."

Dat wat we zien doet je twijfelen aan de almacht en wat weten we van wat we niet zien?

Blijf dan maar eens overeind in dat geloof.
19/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 19 februari: 11.15 uur Ds. F. Welbedacht van Sneek.

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Op 6 februari werd Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

Kerk zet deuren open
De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.
Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië. Uiteraard gaan onze gebeden net zo hard uit naar de getroffen bevolking van Turkije.

Steun dit werk
Aanstaande zondag 19 februari wordt in de Heidenskipster kerk hier collecte voor gehouden (uitgangscollecte) om dit belangrijke, levensreddende werk te steunen. Ook kunt u dit doel steunen door een bijdrage over te maken op NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie It Heidenskip o.v.v. Noodhulp aardbeving.

De Diaconie
Gemeentereis naar Elburg
Vanuit de commissie Vorming & Toerusting

Vanaf nu kunt u zich opgeven voor de gemeentereis naar Elburg. De datum is woensdag 19 april. Na aankomst in Elburg krijgt u eerst koffie/thee met gebak. Daarna bezoeken we de tentoonstelling Zandverhalen.  

Met meer dan 4000m³ zand op een oppervlakte van 5000m² zijn prachtige zandsculpturen gemaakt. Hier komen historische verhalen over boten en bijbel tot leven. Zandverhalen is een culturele parel in Elburg: ontdek bijbelverhalen in zand!

Voor de lunch kunt u een lunchpakket meenemen, maar er is ook voldoende horeca in Elburg om u zelf te verwennen.

’s Middags staat een rondwandeling met gidsen op het programma. Daarna kunt u nog op eigen gelegenheid in Elburg ronddwalen en/of plaatsnemen op een terras of in een restaurant.

De kosten voor deze reis:  50,00.  Hierbij zijn inbegrepen: de busreis; koffie/thee met gebak; entree Zandverhalen en de stadswandeling o.l.v. gidsen.
Deze reis gaat door bij voldoende belangstelling. U kunt zich opgeven via: ventcommissiepgworkum@gmail.com.
Hierbij graag vermelden: Naam, adres, telefoonnummer en mailadres.
De  50,00 kunt u overmaken naar: NL 69 RABO 0123 2608 84 t.n.v. S.Stoel-Valk o.v.v. Gemeentereis Elburg.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Trienke Grooters-BoumaJaarschrift 2022:

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 5 Slot)Bea foar frede
en gerjochtichheid yn Oekraïne

God fan frede en gerjochtichheid,
dy ’t it ferhurde hert feroaret
en de krêft fan geweld brekt,
wy fertrouwe de minsken fan
Oekraïne oan jo ta.

Beskermje se yn dizze tiid fan gefaar;
lit se net de dea, mar it libben kenne,
gjin slavernij mar frijheid.

Jo binne de Heit fan alles;
wy binne bruorren en susters.

Jou ús de krêft
om dy wierheid yn leafde te libjen,
te kiezen foar frede, net foar oarloch.

Troch Kristus ús Hear.

Amen

Australyske katolike biskoppekonferinsje
Gebed voor vrede
en gerechtigheid in Oekraïne

God van vrede en gerechtigheid,
die het verharde hart verandert
en de kracht van geweld breekt,
wij vertrouwen de mensen van Oekraïne aan u toe.

Bescherm ze in deze tijd van gevaar;
laat ze niet de dood, maar het leven kennen,
geen slavernij maar vrijheid.

U bent de Vader van alles;
wij zijn broers en zusters.

Geef ons de kracht
om die waarheid in liefde te leven,
te kiezen voor vrede, niet voor oorlog.

Door Christus onze Heer.

Amen

Australisch katholieke bisschoppenconferentie


curriculum vitae:
Gerrit Peter Robert Pennekamp
Geb. datum: 02-09-1964 te Westervoort.
Getrouwd met Martzen Tjerkstra, vader van vier uit huis wonende kinderen, trotse opa van een kleindochter.
Huidige woonplaats: Oosthem.
Opleiding: HEAO Arnhem, B.Ec., Drs. Theologie (Kampen en VU).
Gemeentepredikant te Vrouwenpolder (1995)
IJlst (2000)
Vlootpredikant Koninklijke Marine (2005-heden)


Ons Eeuwig Belang

Spreuken 25: 11  ( Naardense Bijbelvertaling )

Als appels van goud op schalen van zilver
is een woord, gesproken op juiste momenten.

12/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 12 februari: 11.15 uur Ds. L. Muilwijk-Huis

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Jaarschrift 2022:

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 4)

Standing NATO Maritime Group-1
Deze SNMG-1* inzet heeft, zo wordt gezegd, een dubbel doel. Deterrence (het aloude afschrikkingsmotief) en Assurance (zekerheid).

Hiermee wordt een signaal aan de NAVO-bondgenoten in regio gegeven: Wij zijn hier om jullie, indien nodig, te beschermen. Met name Estland, Letland en Litouwen die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, zijn bang om net als Oekraïne, aangevallen te worden. De Russische enclave Kaliningrad, het voormalige Oost-Pruisische Köningsberg (de stad van filosoof Immanuel Kant), ligt om de hoek. Ook in de Baltische staten kan Poetin zich geroepen voelen om de Russischtalige minderheid ‘te hulp te schieten’. In Tallinn wordt het vlootverband met applaus ontvangen. Selfies met locals, ‘Thank you for your service’, dit heb ik bij de Koninklijke Marine zo nooit eerder meegemaakt. Tijdens het havenbezoek wordt nog eens duidelijk, hoezeer de Esten zich verbonden weten met de Oekraïners. Overal hangen blauw-gele vlaggen en spandoeken. Bij de Russische ambassade wordt zo ongeveer permanent gedemonstreerd.Tijdens het havenbezoek in Hamburg komen er veel familieleden, vrienden en vriendinnen over. Wie wil, mag een paar dagen naar Nederland. Een uniek en welkom ontspanningsmoment. Voor mij de eerste mogelijkheid om Mette-Marrit, ons eerste kleinkind, vast te houden. Zij is dan drie weken oud en blijkt net zo mooi te zijn als op de eerste foto’s!

Als iedereen weer aan boord is, vertrekken we richting Noordzee en doen andere havens aan. Daar wordt, samen met collega-chaplain’s, een International Prayer for Peace gehouden: een Engelstalige samenkomst waarin alle bemanningen welkom zijn. Een mooi moment van verlangen en verbondenheid.

*SNMG-1: Standing NATO Maritime Group 1 bestaat uit 6 tot 10 jagers en/of fregatten. Canada, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Nederland leveren permanent allemaal één schip. België, Denemarken, Noorwegen, Portugal en Spanje leveren op onregelmatige basis schepen.

... Wordt vervolgd.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant


Ons Eeuwig Belang:

oars as oars
Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
            
GOD wie heeft daar niet van gehoord.
Ieder mens is een uniek mens, een unieke persoon, geschapen naar Gods evenbeeld. In Genesis 1: 27 lezen we: “God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep  Hij mensen”.                                                                              
Ieder mens heeft dus ook zijn/haar eigen unieke bij hem/haar passend Godsbeeld.
Zo begon de introductie van de oars as oars dienst afgelopen zondag.                                                                                                                          

We spraken er vrijmoedig over God.
Een kerkdienst zonder dominee in onze eigen kleine gemeente. Ook dat kan, dat bleek maar weer.                
Menig gemeentelid was actief, een bijbellezing, een gedicht of zélf sprekend vanuit het eigen geloof.                              
Samen zingen, bidden.

Oars as oars.


Wat ook oars was…. de dialoog tussen Sipke Draisma en Tjum Arts. En dialoog tussen God en de mens bij de boom van kennis van goed en kwaad.
De appel hing er nog.                               
Zij spraken open en vrijmoedig.                                                                                                               
Bekijk de volgende link, luister en verwonder:


Bijzonder.

Na de dienst was er koffie, daar kwam het gesprek pas goed op gang.
“Maar ik heb geen antwoord gekregen”.

God, koffie, eeuwig van belang.
05/02/2023
Bij de dienst:
Zondag 5 februari: 9.30 uur Oars as oars tsjinst. Neipetear en koffie na de dienst!

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:
U kunt het artikel nog een keer lezen. Vinden we een aanrader en denk dan eens rustig na.
Voor de jeugd hebben we het via de app zo verwoord:
Hoi allemaal, in de oars as oars dienst van zondag 5 februari hebben we het over God. In een vloek of een zucht komt Zijn naam soms voorbij. Of in een schietgebedje. Maar zou je kunnen noemen wanneer of waar jij iets van God ervaart? Dat is misschien een pittige vraag om op te reageren, maar we dagen je toch uit. Voel je vrij om in de groepsapp of in een persoonlijk appje naar Pim Engelenburg of Arnold Vriend een reactie te sturen. Dan kunnen we het natuurlijk anoniem ook die zondag noemen. We zijn benieuwd!

Húskeamergesprekken:
Donderdag 16 februari, maandag 20 februari en dinsdag 21 februari bent u weer van harte welkom van 20.00-22.00 uur voor  't húskeamergesprek bij een gemeentelid thuis. Thema is 'een eigenzinnig schaap'. (column van Wim Beekman in de L.C.) De kerkenraad benadert u telefonisch welke avond uw voorkeur heeft.

In memoriam Botte Ouderkerken  
Botte Ouderkerken is op 4 april 1942 geboren in Parrega als oudste zoon in het gezin van Durk en Griet Ouderkerken. Hoewel hij niet kon zwemmen, ging hij varen; eerst bij de marine en toen dat niet zo beviel, op de Rijnvaart. Toen zijn vader ernstig ziek werd, stopte Botte met varen om het gezin te kunnen ondersteunen. Hij ontmoette Ans en de liefde bloeide op. Ze trouwden en verhuisden naar It Heidenskip. Daar werd hun kinderen geboren: Klaske, Durk, Grietje en Joukje. Durk was te vroeg geboren en heeft maar tien dagen geleefd. Dat maakte grote indruk op het leven van Botte en Ans.
Botte was een zorgzame, lieve broer, man, vader en pake. Hij zat nooit stil, zette zich in voor anderen; beheerder van It Swaeigat, koster van de kerk, schoonmaken van de school, kranten bezorgen en foto’s en films maken van bijna alles wat er op het dorp te doen was. Het was moeilijk dat hij de laatste jaren dat allemaal niet meer kon. Gelukkig bleef zijn humor. Hij heeft alle kinderen en kleinkinderen nog gezien, voordat hij 20 december 2022 is overleden. Hij is in Parrega te ruste gelegd, naast zijn zoon Durk. We wensen Ans, de kinderen en kleinkinderen en ieder die hem missen zal, Gods troost en sterkte toe.  

Heel blij zijn wij als gemeente dat Ans officieel de taak van koster, dat was Botte, in onze kerk wil voortzetten. Dat voelt vertrouwd. Dank je wel Ans.

Ook de derde aflevering van het jaarschrift 2022 van ds. Gert Pennekamp is het lezen waard.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. U krijgt binnenkort een mail met info en betaalmogelijkheden , alsook nog een papieren versie daarvan.
Voor hen van 'buiten', die onze gemeente financieel willen steunen is het goed te weten dat dit, NL21RABO 0372 1028 32, het rek.nr. van de prot.gemeente It Heidenskip is.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg


Oars as oars tsjinst 5 februari 2023 om 09.30 uur met koffie na de dienst.

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad


Jaarschrift 2022:
  
Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 3)

Ondertussen varen wij rond met de wapens in de hoogste gereedheidsstatus. Als het moet kunnen onze ‘vuurpijlen’ elk moment gelanceerd worden. In de commandocentrale  wordt oorlogswacht gelopen. Dat betekent dat er 24/7 gereageerd kan worden op welke dreiging dan ook. Om de alertheid van de commandocentrale  te testen, worden allerlei oefeningen gehouden. De werkdruk loopt op. Dit geldt trouwens voor het hele schip: er gaat bijna geen dag voorbij of er is een calamiteitenoefening. Dat maakt deze vaarperiode anders. Intenser.

de zinkende kruiser "Moskva'

De kruiser 'Moskva' gezonken.
Op 15 april zinkt het Russische vlaggenschip van de Zwarte Zee vloot , de kruiser ‘Moskva’. Over de oorzaken is  aanvankelijk veel onduidelijkheid. Maar na een paar dagen wordt ons door de inlichtingenofficieren aan boord verteld dat het naar alle waarschijnlijkheid Oekraïense raketten zijn geweest, die haar tot zinken hebben gebracht. Naar verwachting zijn veel opvarenden hierbij  omgekomen. Wat zal de Russische reactie zijn? Zullen ze iets gaan doen in onze richting? Hierover bestaat enerzijds een soort stoere nuchterheid: ‘We zijn er klaar voor’.  Maar ook: ‘Dat wil je niet meemaken, niemand zou uit moeten zijn op een confrontatie’.


Op Paasmorgen, 17 april, steken we tijdens ons bezinningsmoment (McChurch) ook een kaarsje aan voor de omgekomen bemanning van de ‘Moskva’. Honderden mannen komen vermoedelijk nooit meer thuis. Is het hun oorlog? Wat is hen verteld? Om hen, om de waanzin van dit conflict, zijn wij een moment stil. “Arme, kansloze drommels”, fluistert een van de oudere onderofficieren. Een zacht Kyrië klinkt op de achtergrond.

... Wordt vervolgd.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant

Ons Eeuwig Belang:
Leeuwarder Courant, zaterdag 28 januari 2023
29/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 29 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:
U kunt het artikel nog een keer lezen. Vinden we een aanrader en denk dan eens rustig na.
Dominee Mook sprak zondagochtend over Jezus die zijn volgelingen wierf onder vissers, Mattheus 4:12-22. Thema van de preek was "Wie volg je?". Hij sprak de gemeente ook rechtstreeks toe over roeping, ambtsdragers etc. en vroeg ons ( hij zou vast verrast geweest zijn als we direct geantwoord hadden) : 'Laat u zich uitdagen? Laat u zich roepen?'.
Die uitdaging zit ook in de voorbereiding van de oars as oars tsjinst.
Durft u daaraan gehoor te geven?
Graag.

Ook de tweede aflevering van het jaarschrift 2022 van ds. Gert Pennekamp is het lezen waard.

Kerkbalans:
Op de radio hoor je de reclame al voor de actie Kerkbalans. Vanzelfsprekend krijgt u daar de komende weken meer informatie over.

Ons Eeuwig belang:
De invulling daarvan komt deze week van de pen van ds. Maarten Mook.
  
7 maart 1945 werd Jan Pieter Dykstra Hzn geboren in It Heidenskip. Een deel van zijn jeugd heeft hij hier ook doorgebracht. Hij overleed in Workum 12 januari 2023 op 77 jarige leeftijd. Dat hij It Heidenskip nog een warm hart toedroeg blijkt uit zijn enthousiasme als hij als uitgever bij Utjouwery DeRyp voor diverse boekpresentaties graag de kerk op de Brânburren 18 als locatie koos. Veelzijdig in historie en creatief in taal, zeker yn 't Frysk, heeft hij zijn Fryske oersetting van 'mijn gebed' uit 1970 van D.C. Lewis gemaakt. Het lied dat we toegespitst op Minke, als gemeente voor haar zongen vanwege haar 50 jarig jubileum als organist, begeleid door de broers Doede op orgel en Eise op bugel. Mijn gebed werd ook tijdens de presentatie van het boekje Brânburren 18 uitgevoerd door Eise zang, Fouke trompet en Minke op orgel. Dat gebed heeft Jan Pieter oerset yn't Frysk. Op zijn wijze.
Een bijzonder mens, de herinnering blijft.

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg


Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 2)


Ondertussen hebben wij het ruime sop gekozen en koersen naar noordelijke wateren om ons aan te sluiten bij een internationaal vlootverband, de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Daar zal De Zevenproviciën als stafschip fungeren. Dat betekent dat er een Commandeur (1 ster) en zijn internationale staf aan boord komen, om het commando te voeren over meerdere schepen van allerlei NAVO landen. Inmiddels is onze vaarperiode omgedoopt tot ‘ernstmissie’. Wat dit precies betekent, is onduidelijk.

Ik krijg als dominee, als geestelijk verzorger van het schip, de eerste verontruste - vaak jonge - bemanningsleden op mijn hut. “Wat denkt u, als we straks de Baltic ingaan, komt er dan een confrontatie met de Russen?”. En ook: “Dit was niet de bedoeling, kan ik in de eerstvolgende haven niet gewoon van boord?” Ja, wat zeg je dan? ‘Start Praying’? . Een vader: “Onze dochter heeft trouwplannen, dat willen we graag meemaken. Kunt u niet regelen dat ze afgevlogen wordt?”. Hij besluit zijn mailtje met: “Onze José* wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!”. Ik informeer de leiding, zonder namen te noemen, over deze gevoelens. Wat onzekerheid doet met de achterblijvers is ook hen niet ontgaan.

Er wordt besloten om middels MS-Teams sessies (beeldbellen) de beschikbare informatie te delen met ons thuisfront. Belangrijker: hen de gelegenheid geven om vragen te stellen. Niet alleen aan de commandant en andere leidinggevenden, maar ook aan je relatie aan boord. Een gouden greep! “Hoeveel broden worden er dagelijks gebakken?”, “Hoe ziet jullie Gym eruit?”. Maar ook: “Hebben jullie al Russische vliegtuigen neergeschoten?” (Wat niet aan de orde was).

De invoelende, ontspannen en professionele manier waarop deze vragen beantwoord werden, heeft veel kou uit de lucht gehaald. Tegelijkertijd is en blijft het een lastige inschatting. Hoe actueel is de dreiging? Finland en ook Zweden overwegen lid te worden van de NAVO. Zij vertrouwen het niet langer. Vanuit Moskou wordt allerlei onvriendelijks geroepen, om deze twee landen hiervan af te houden.

*de naam José is gevingeerd

... Wordt vervolgd.ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant

Ons Eeuwig Belang:
Leven
Gegeven
Van meet af aan
Geschenk van de Schepper

Mens, gekomen om te gaan
Met vallen en opstaan
Adem in adem uit
Gods Geest doet  bewegen

Onmisbare zegen
Bij zon en bij regen
Zit het mee of ook tegen
Een leven lang :”Zijn”

Met Talenten , charismata
Somber of in-de-gloria
Onderweg in de tijd

Tot in de eeuwigheid leven
Voor lang of voor even
Maar gedragen door Hem
Die jou gaf zijn Stem
Hij is je nabij
Die (mee)loopt zij aan zij
De Ik ben die Ik ben

De God die je kent
Zijn Naam zijn program
Zoals Hij op aarde kwam

In een mens in zijn Zoon
Een mens heel gewoon
Maar als een God ook bijzonder
In Hem zetelt het Wonder

Van Dood en weer zijn
Hij maakt mensen rein
Hij opent de tijd
Tot in eeuwigheid

Hij “Ons eeuwig belang”
Aan Hem uw lofgezang.

Ds. Maarten Mook


22/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 22 januari: 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek

Rubrieken:
Deze keer in Ons Eeuwig Belang een korte en heldere reactie. Deze spreekt voor zich.

Vlootpredikant ds. Gert Pennenkamp heeft z'n jaarschrift 2022 gestuurd. Dat zullen we integraal, zij het stapsgewijs, met u delen. Deze keer deel 1. De titel en de inhoud spreken voor zich. Fijn dat hij ons deelgenoot van zijn werk maakt. Wij kennen hem alleen van de kansel, gewoon een voorganger met een andere "toga". Een inkijk in een bestaan, waar twijfel, angst en onzekerheid ook voorkomen.

Tot slot een verzoek en aanbeveling om mee te werken aan de oars as oars tsjinst op 5 februari 2023. Dit geldt voor alle lezers.

Toch nog een mededeling voor de PG's in Hindeloopen, Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Dedgum, Stavoren en Workum. U kunt in deze nieuwsbrief ook uw kerkdiensten kwijt. Die zullen dan vermeld worden 'bij de dienst'. En het is u toegestaan om deze nieuwsbrief te verspreiden onder uw gemeenteleden. Hebben we toch nog een soort Ons Kerkblad. Wees dus welkom. Mailadres: ScibaPGHeidenskip@outlook.com
Individuele belangstellenden kunnen zich ook melden via subscribe.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oars as oars tsjinst 5 februari 2023:

GOD

U heeft vast weleens de volgende quote gelezen: Spreek vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet.
God, wie heeft daar niet van gehoord.

In Genesis 1 vers 27 ( Fryske Bibel 2002 ) lezen we “Dat sa skoep God minske nei syn eigen byld. Nei it byld van God hat Er him skepen. Manlik en froulyk hat Er har skepen“.                                                                                                                        

Ieder mens is een uniek mens , een unieke persoon, geschapen naar Gods beeld.
Ieder mens heeft dus ook zijn eigen, unieke en bij hem/haar passend Godsbeeld. Daar moet je niet aan tornen, dat kun je niet in twijfel nemen, ook al is jouw Godsbeeld een ander.

Begin februari is er weer een oars as oars tsjinst. Een dienst dus zonder predikant of voorganger, een dienst ingevuld door de gemeente zelf; daar willen we vrijmoedig over God spreken.

Als we ieder zijn/haar eigen Godsbeeld erkennen is de vraag waar vind JIJ God?
Oef…..Waar lk God vind?

Waar, wanneer, hoe jij God ( vanuit je eigen Godsbeeld dus ) vindt, ziet, hoort of beleeft is de vraag die we aan u willen stellen. Heel persoonlijk en misschien te intiem. Maar we stellen een korte reactie ( een preek met drie punten al dan niet met tussenzang wordt geweigerd) met liedadvies zeer op prijs.

En met uw bijdragen willen we de oars as oars tsjinst invullen. Geheel anoniem worden die verwerkt. Als u aangeeft zelf de bijdrage te willen uitspreken is dat ook goed.
Een voorbeeld: ik vind God in een prachtige wolkenlucht- lied: er ruist langs de wolken.
Iedere bijdrage komt vanuit een ieders individuele beeld van God. Daar spreken we dus vrijmoedig over en respecteren elke bijdrage van iedereen ook al zouden we het er niet mee eens zijn. Dat kan, immers ieder mens is uniek zagen we hierboven al.

Wij zijn benieuwd en hopen op een veelheid en vooral op een grote verscheidenheid aan bijdragen om er een mooie bijeenkomst van te maken.

Uw kerkenraad

Jaarschrift 2022:  

Onze José wordt niet geofferd op het altaar van Poetin!” (Deel 1)


Zr.Ms. De Zeven Provinciën (ZPRV) is zojuist afgemeerd. Ze komt vanuit Schiedam, daar zijn een aantal technische problemen aangepakt. Het is een drukte van belang op steiger 24: naast de kraan van het schip, worden ook twee kranen op de wal gebruikt. Met man en macht wordt ZPRV beladen. Wat normaal gesproken in minimaal twee weken gedaan wordt, moet nu in drie dagen!  Van brandstof, voeding, reserve-onderdelen tot toiletpapier - je kunt het zo gek niet bedenken -  gaat zoveel mogelijk mee. Ook heel veel munitie en de maximale hoeveelheid missiles. Het is lang geleden dat dat gebeurd is.Zondag 6 maart, 12:00 uur vertrek.
Waar naar toe en voor hoe lang? Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Niet alleen mijn mede-bemanningsleden, maar ook de achterblijvers, ons thuisfront. Normaal gesproken staan de vertrek- en thuiskomstdata, redelijk vast. Dit keer niet. “Uw relatie, partner, zoon of dochter etc. vertrekt voor onbepaalde tijd, met onbekende bestemming...”. In dezelfde mailing wordt expliciet naar de sinds de Russische inval in de Oekraïne veranderde, geopolitieke situatie verwezen. Onzekerheid en ook onrust. Vlak voordat de trossen los gaan, houdt de minister van defensie, Kajsa Ollongren, een korte speech. ‘Oorlogsretoriek’, volgens sommigen. De speculaties aan boord nemen toe, er is veel ‘kombuispraat’: “We gaan naar de Zwarte Zee!” (Geen optie geweest). Deze verhalen sijpelen door naar ‘thuis’.

ds. Gert Pennekamp
Vlootpredikant


Ons Eeuwig Belang:

Beste meneer Engelenburg,

Heel vriendelijk om uw kerkblad digitaal aan te bieden, maar schrap mij a.u.b. van de verzendlijst.
Ik kan alle kerkbladen van de gemeentes, waar ik wel eens preek niet lezen.
Alle goeds voor uw gemeente en tot ziens,

Hartelijke groet,
(naam bij de redactie bekend)
15/01/2023
Bij de dienst:
Zondag 15 januari: 11.15 uur Ds. A. Vriend: Heilig Avondmaal

Nummer 2 alweer. Er komen positieve reacties binnen. Er blijkt dus belangstelling. En er is al een "vaste rubriek". Onder het kopstuk Ons Eeuwig Belang plaatsen we reacties van (gast)predikanten, commentaren van anderen, derden op die titel. Altijd lezenswaardig voor u. Schroom niet  en pak ook gerust de pen en schrijf een opinie voor die rubriek. Als eerste een bekende van ons, een voorganger van weleer ds. J.D. Wassenaar.

Onder de kop Nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente It Heidenskip staat een tekst die we uit het commentaar van ds. Kerssen over genomen hebben. We hebben er wel een Fries lokaal van gemaakt.

Hartelijke groet
Pim EngelenburgOns Eeuwig Belang:
Het kerkelijke leven nam in It Heidenskip aan het einde van de jaren ’70 van de negentiende eeuw een aanvang, en wel met de komst van Geart de Boer, in 1877.

‘Yn ’t Heidenskip gie it er dytiids snijsum troch. Tsjerkjen dieden hja net oan, wol waerd der keapmanne, napoleonne, kloppe, krús- en skutjasse, dochs net út tiidkoartinge, mar hja jeneveren, flokten, swetsten en pûlken ienoar de gounen út de pong.’ Aldus dr. G.A. Wumkes in de eerste druk van It Fryske Réveil yn portretten (1911). (Het hoofdstuk over Geart is niet in de tweede druk opgenomen.) Op een avond las Geart Openbaring 2: 13: ‘Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat.’ Hij zei toen tegen zijn vrouw: ‘Dat slaat ook op ons.’ Geart richtte een zondagsschool op. Dat zou je het begin van het kerkelijke leven in It Heidenskip kunnen noemen.

Sindsdien is er veel gebeurd. Wumkes: ‘de rouwens en it maltiergjen fen eardertiid habbe dien krige.’ Er is oog gekomen voor ‘ons eeuwig belang’ en dat is bijna anderhalve eeuw later nog steeds het geval. De uitdrukking ‘ons eeuwig belang’ is weliswaar ouderwets, maar inhoudelijk juist toekomstgericht!
ds. Jan Dirk Wassenaar  


Een tweede reactie:
De titel: Ons Eeuwig Belang doet aanvankelijk pathetisch aan.
Bij nadere lezing over de herkomst krijgt de naam waardevolle historische betekenis, en dan als b.v. als kopje in iedere Nieuwsbrief.
Iets als:

Naam van de Nieuwsbrief:
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht,
met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen
voor evangelisatie en catechisatie in It Heidenskip.
Deze Nieuwsbrief is van januari 2023 af ons “lokaaltje”.

Hartelijke groet en inspiratie als Bouwlieden bij deze Nieuwbouw !
Ds. O.C. Kerssen, Sloten.
08/01/2022
Bij de dienst:
Zondag 8 januari 2023 om  11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum.
Om 10.30 uur beginnen we deze eerste dienst in het nieuwe jaar met koffie- en thee.

Dezelfde voorganger dus als bij de oudejaarsdienst, waarna we met z'n allen nog een neipetear hadden en genoten van oliebollen en glühwein. Deze predikant zond ons heen - we zijn als pelgrims onderweg - met de volgende zegen:

Gezegend ben jij Pelgrim,
Als je ontdekt dat “de weg” de ogen opent
Voor wat niet zichtbaar is.
Gezegend  ben jij pelgrim,
Als je je geen zorgen maakt
Over of jij je bestemming zult bereiken
Maar of je die samen met anderen zult bereiken.
Gezegend ben jij pelgrim
Als je ontdekt dat de echte weg
Begint na het bereiken van de bestemming.
Gezegend ben jij pelgrim,
Wanneer jouw knapzak steeds leger wordt
En je hart zich vult met inzicht en wijsheid.
Gezegend ben jij pelgrim,
Als je ontdekt dat een stap achteruit om iemand te helpen
Meer waard is dan honderd stappen vooruit
Zonder te zien wat er om je heen gebeurt.
Gezegend ben jij pelgrim, als je onderweg jezelf tegenkomt
En je jezelf de tijd gunt
Zodat de verbeelding in je hart gevoed wordt.
Gezegend ben jij pelgrim als je ontdekt dat je op je weg
Altijd gedragen wordt door de eeuwige.
Ga met God, jouw adem is Zijn adem,
Jouw glimlacht is Zijn glimlach
Jouw liefde is Zijn liefde
Jouw weg is Zijn weg.
Zegen en wees gezegend
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
God gaat met jou.
Amen.

We zijn op weg.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
31/12/2022 - 01/01/2023
Ons Kerkblad bestaat niet meer.
Maar onze gemeente wel en we zullen proberen een nieuwsbrief per mail rond te sturen, die als informatie bron zal functioneren. Frekwentie weten we nog niet.
Dit is het eerste exemplaar, nog eenvoudig en op proef om te zien en om terug te horen of het allemaal lukt. En beperkt in informatie.
Zo hopen we toch een gevoel van betrokkenheid met elkaar op een andere wijze te bewerkstelligen.

Vragen kunt u gerust op ons afvuren.
Ons: dat zijn Gerrit Twijnstra, hij opperde deze mogelijkheid en baande de weg - top Gerrit! - en ondergetekende.

Bij de dienst:
Zaterdag 31 december 2022 19.30 uur ds. L. Muilwijk uit Workum. Oudejaarsdienst en na afloop oliebollen, glühwein en neipetear.
Zondag 1 januari 2023 is er geen kerkdienst in It Heidenskip. U kunt naar Workum om 09.30 uur.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Ons Eeuwig Belang
Nadat in 1877 de timmerman Geart de Boer eerst met een zondagschool en later samen met ds. Horn van Sneek met succes een eigen Baptistenkerk begint, voelen de Heidenskipster Hervormden zich genoodzaakt hier iets tegen te doen. Eerst beginnen ze met het laten varen van een veerschip van Brânburren op Nijega-H.O.N. Het schip vaart alleen, wanneer op zaterdag een korf in de mast hangt. Het is geen succes.  
In 1886 wordt de vereniging Ons Eeuwig Belang opgericht, met het doel om een eigen "lokaal" te laten bouwen voor evangelisatie en catechisatie. Voor fl. 1640,- wordt het door Ane Wiersma van Gaastmeer gebouwd. De Heidenskipster timmerman Catharinus Kuipers maakt bestek en tekening en is opzichter bij de bouw. Op 8 december 1886 wordt het "lokaal" in gebruik genomen.
Het oude notulenboek van deze vereniging wordt keurig bewaard in de kluis van de kerk. Even leek het er op, dat het oude boek zoek was, maar het zit veilig in de doos van de Financiële Commissie, die er tot en met 2011 gebruik van heeft gemaakt.
Hiernaast ziet u de eerste bladzijde van het boek afgebeeld.

Notulenboek der Gereformeerde Vereeniging Ons eeuwig belang
Gevestigd in het Heidenschap
opgerigt in het jaar 1886

handtekeningen van de eerste bestuursleden Age Ottes Feenstra, Anne Tjerks Demmer, Klaas Douwes Kooistra en Douwe Lolkes Dijkstra