Ons Kerkblad 2009
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
2009
19/12/2009
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 20 december, de vierde zondag van Advent is er 's morgens om 9.30 uur een Fryske Tsjinst met als voorganger dhr. H. Gilliam van Pingjum. De jongere kinderen gaan tijdens de dienst verder met het inrichten van de kerststal in de kijkdoos. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het gemeentewerk.
Ten gevolge van de sneeuwoverlast is er op 20 december geen dienst
Eerste kerstdag, vrijdag 25 december is er 's morgens om 9.30 uur een dorpsgemeenschaps brede Kerstviering in doarpshuis It Swaeigat, voorganger in deze dienst is ds. J. Heegsma . Medewerking wordt verleend door muziekkorps "Studio". Deze dienst voor jongeren en ouderen is mee voorbereid met de leiding van de kindernevendienst en de jongeren van de 12 plusgroep.
De diaconie-collecte tijdens deze viering is bestemd voor het 'Kerk in actie'-project "Kinderen in de Knel". De collecte bij de uitgang is bestemd voor bestrijding van de onkosten van deze dienst.
Zondag 27 december is er 's morgens om 11.00 uur dienst in de kerk op de buurt. Ds. A. Althuis hoopt in deze dienst voor te gaan. Voor de kinderen staat er in de kerk een tafel klaar waar ze tijdens de dienst naar harte lust kunnen tekenen en kleuren. De collecten tijdens de diesnt zijn bestemd voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.
Oudejaarsavond 31 december is er 's avonds om 19.30 uur de oudejaarsavond dienst met als voorganger dhr Meinema wonende te Balk. Ook dit is een Fryske Tsjinst.
Tijdens deze dienst is er na de diaconie collecte een collecte bestemt voor bestrijding van de onkosten.
Na afloop van deze bijzondere dienst willen we met elkaar noch een glaasje lekker warme Gluwijn drinken en enkele oliebollen eten.
Zondag 3 januari is er 's middags om 13.30 uur een doopdienst.Voorganger in deze eerste dienst in het nieuwe jaar is ds. D. M Hasper. Tijdens deze dienst zal de doop bediend worden aan Hedser Christ Groenhof. Deze doop had al eerder plaats zullen vinden maar door plotselinge ziekte van vader Marten is dit toen uitgesteld.

NIEUW OP DE LECTUURTAFEL:
Op de lectuurtafel ligt de kerstnieuwsbrief van de Tryntsje Beimers stichting over het reilen en zeilen op de Kilangala en Katembo zendingsposten te Tanzania. Altijd weer interresant op de lezen. Wilt u het werk van deze Stichting steunen? Ook uw bijdrage is van harte welkom.

OUDEJAARSCOLLECTE:
Binnenkort vind u in uw brievenbus naast de kerstpost ook een schrijven van het coll. van kerkrentmeesters voor een bijdrage aan de eindejaarscollecte. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten gunste voor het werk in onze eigen gemeente. Draagt u het kerk-gemeente zijn in onze kleine dorps-en streekgemeenschap een warm hart toe? Uw bijdrage is meer dan van Harte Welkom.

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen Gezegende Kerstdagen en een genoegelijke jaarwisseling toe. Met hartelijke groet
Richtsje Noordenbos.
12/12/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 december is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Dominee D.M. Hasper hoopt dan voor te gaan. De jongere kinderen gaan tijdens de dienst in de consistorie verder met hun adventsproject. De collecten in de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

OP DE LECTUURTAFEL:
Vorige week zondag zijn er al diverse exemplaren van de kersteditie van de Startkrant zoals die door een groep predikanten, waaronder ds. G. Schormans, uitgegeven wordt uitgedeeld. Voor diegene die er toen niet was, er ligt er nog een stapeltje van op de tafel. Neem gerust een mee naar huis om te lezen, het is best wel de moeite waard.

AGENDA:
De datum van de eerst volgende kerkenraadsvergadering is of maandagavond 11 of 18 januari.
En als voorlopige datum voor de gemeenteavond is 8 maart 2010 genoemd.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
05/12/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 december is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J. Bolt predikant te Hemelum hoopt voor te gaan. Voor de jongste kinderen is er tijdens de dienst de nevendienst in de consistorie. Hier wordt verder gewerkt aan het hier bedachte kerstproject waarin Jozef en Maria, de Herders en de Engelen en het kindje dat in de stal geboren wordt centraal staat. Er worden leuke dingen voor gemaakt en de leidsters vertellen onderwijl in prachtig verhaal. Lijkt het je leuk om ook mee te doen kom dan maar gerust mee. De collecten in de dienst zijn bestemd voor diakonie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

DE 12-PLUSGROEP:
Jammer genoeg kon vanwege grieperigheid hier en daar jullie samenkomen in het dorpshuis afgelopen zondag niet doorgaan. Thomas en zijn assistenten hopen jullie nu allemaal aanstaande zondag te kunnen begroeten.

AGENDA:
Dinsdagavond 8 december huiskamergesprek.
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor 11 of 18 januari genoteerd.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
28/11/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 november, de eerste zondag van Advent, is er s'middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J. v.d. Ploeg, te Sneek, hoopt voor te gaan.
Voor de jongere kinderen is er de nevendienst in de consitorie waarin ze aan de slag gaan met een speciaal projekt voor de adventtijd.
De jongeren van 12 plus, die eerst ook in de kerk verwacht worden, is er tijdens de dienst een samenzijn in de kleine zaal van het dorpshuis.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.

BLOEMSTUK:
Het bloemstuk met een grote witte kaars dat tijdens de dienst op de Eeuwigheidszondag in de kerk stond als symbool voor ieder in onze gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar een dierbare verloren hebben, is na afloop van de dienst naar onze vrijwilliger en koster Bote en Ans Ouderkerken gebracht. Bote zijn moeder is afgelopen zomer overleden, zij woonde in Parrega.

MISSIONAIRE RONDE:
Op ruim 80 locaties in den lande worden deze avonden georganiseerd. Deze rondgang in het land is bestemd voor iedereen, maar ook voor predikanten en kerkenraadsleden die geintereseerd zijn in 'kerk naar buiten'. Een ronde die bedoelt is om in gesprek te gaan met iedereen die zich betrokken voelt bij het werk in de kerk en om samen op zoek te gaan naar goede missionaire initatieven die het mogelijk maken om ook 'kerk naar buiten te zijn'. Enkele medewerkers van het Missionair Team komen met een presentatie en filmbeelden met ideen en mogelijkheden om op een inspirerende manier 'kerk naar buiten' te zijn. Voor meer informatie hierover zie www.pkn.nl missionair.
Op dinsdagavond 1 december s'avonds vanaf 19.30 bent u allen van harte welkom in de Zuiderkerk aan de Rienck Bockmakade 7 te Sneek. Belangstelling hiervoor? Meld het even bij ondergetekende dan kunnen we carpolen.

AGENDA:
Eerst volgende kerkenraadsvergadering is op maandagavond 11of 18 januari 2010.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
21/11/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 november, Eeuwigheidszondag, is er s'middags om 13.30 uur dienst in de kerk op de buurt. Ds. D.M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Voor de jongere kinderen is er tijdens de dienst de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel: Informatie van Kerk in Actie over de wervingsactie "Help voor 15 cent per dag een kind aan onderwijs,onderdak en voedsel". Het betreft kinderen in derde wereld landen waar voedselschaarste heerst en onderwijs en huisvesting ernstig te wensen overlaten. Wilt u mee helpen? Dat kan door het invullen van de actie kaarten en die dan in de daar bij staande actiedoos te stoppen.

VERANTWOORDING:
Via ondergetekende is een gift van 15.00 ontvangen, gelijkelijk te verdelen voor diaconie en kerk. Gulle gever hartelijk dank voor deze gift.

AGENDA:
Dinsdagavond 24 november om 20.00 uur een gezamelijke thema avond in de kerk op de buurt. Onderwerp "Sociaal verantwoord winkelen".
Woensdagavond 25 november huiskamergesprek bij..... titel "Ruimte in geloven".

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
14/11/2009
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 15 november is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J.D.Th. Wassenaar hoopt voor te gaan. Voor de jongere kinderen is er tegelijk de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.
Sint Maarten: Woensdag 11 novenber 's middags om 17.30 uur wordt het feest van Sint Maarten ook in it Heidenskip gevierd. In de kerk zal eerst een spannend verhaal vertelt worden waarna de kinderen met hun lichtjes bij de huizen langs zullen gaan om hun versjes te zingen.

PERIODIEKE AMBTDRAGERSWISSELINGEN:
Tot en met zondag tijdens de dienst kunt u uw aanbeveling voor een nieuwe diaken en ouderling-kerkrentmeester nog inleveren. Een lijst met gemeenteleden die aanbevolen kunnen worden liggen in de kerk en bij de ambtsdragers thuis ter inzage.

LECTUURTAFEL:
Bestellen? Op de lectuurtafel in de kerk liggen twee intekenlijsten namelijk voor het bestellen van dagboekjes en de zendingskalenders van 2010. Als u uw naam invult dan zorgen wij dat het weer voor elkaar komt en u voor het einde van dit jaar in het bezit bent van de nieuwe boekjes of kalenders.

VERANTWOORDING:
Verantwoording: De uitgangscollecte bij de dienst op Dankdag v. Gewas en Arbeid heeft 82,40 ten bedrag komt ten bate van de Voedselbank i.o. in de gemeente Nijefurd.
De schaalcollecte tijdens de viering van het Heilig Avondmaal heeft 59.10 opgebracht ten bate van het Tamara-prject van Kerk in Actie. Allemaal hartelijk dank voor uw bijdrage.


AGENDA:
Maandagavond 16 november kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Dinsdagavond 24 november om 20.00 uur in de kerk "Sociaal verantwoord winkelen" een themaavond van de gez. com. Van toerusting en Vorming.
Woensdagavond 25 november Huiskamergesprek "Ruimte in Geloven".

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
07/11/2009
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdagavond 4 november om 19.30 uur is er de Zang- en Dankdienst voor arbeid en gewas. Ds. M. Mook predikant te Sneek hoopt in deze dienst voor te gaan. Het thema van deze dienst is "Talenten" en sluit aan op de dienst in het voorjaar. Medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters en het Ursulakoor olv. Doede Terluin komt zingen. In de dienst is er een collecte voor bestrijding van de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de VOEDSELBANK in de gemeente Nijefurd. Dit is een regionaal interkerkelijk project voor voedsel verdeling en hulpverlening voor inwoners van onze burgerlijke gemeente. Daarom van Harte bij u aanbevolen. Klik hier voor de flyer.

Zondag 8 november ‘s morgens om 11.00 uur willen we met kinderen, jongeren- en ouderen samen de Maaltijd van onze Heer vieren. Ds. D.M. Hasper hoopt in deze viering voor te gaan.
De schaalcollecte na de viering is in het kader van de najaarszendingsweek bestemd voor een project in Zuid-Afrika. Op de flyer zoals die door Kerk in Actie uitgegeven is staat het volgende: Tamar, een van de dochters van koning David, was een krachtige vrouw. Zij werd misbruikt door haar eigen broer en durfde daartegen te protesteren. Dit verhaal uit 2 Samuel 13 staat centraal in de Tamarcampagne van het Ujamaa Centrum te Pietermaritsburg in Zuid Afrika. Veel Zuid-Afrikaanse vrouwen lijden in hun huwelijk onder seksueel misbruik en geweld. Ze durven onbeschermde seksuele gemeenschap niet te weigeren. Als gevolg daarvan lopen ze het risico besmet te raken met het hiv/aids virus. Het Ujamaa Centrum vangt deze vrouwen op en begeleid hen naar een betere leefomgeving. Ook worden er cursussen georganiseerd om predikanten en zorgverleners toe te rusten om de bovengenoemde problematiek onder de aandacht te brengen. Hierdoor wordt getracht de stilte en de taboes rondom deze mistoestanden te door breken. Helpt u door middel van uw gaven ook mee??

Afgelopen week is Marten Groenhof vanwege een acute operatie enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis te Sneek. Vanwege deze onverwachte gebeurtenis kon de gepande doopdienst waarin zoontje Hedser Christ gedoopt zou worden niet doorgaan.

AGENDA:
Maandagavond 9 november Huiskamergesprek met als Thema "Ruimte in Geloven".
Woensdagavond 11 november om....uur Sint Maarten.
Maandagavond 16 november om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
31/10/2009
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 1 november is er s'middags om 13.30 uur  geen doopdienst. Voorganger in deze dienst is ds. D. M. Hasper. In deze dienst zal de Heilig Doop bedient worden aan Hedser Christ Groenhof, zoontje van Marten en Antje Groenhof- Zielstra en broertje Jelmer Pieter, Femke Roelina en Eldert Simon. Tijdens de dienst is er voor de jongere kinderen de nevendienst in de consistorie. In de dienst zijn er twee collecten, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. De collecte bij de uitgang is krijgt als bestemming voor het werk in de eigen gemeente.
Meidieling: Foar oansteande snein-te-middei stie it dopen fan lytse Hedser Christ Groenhof it programma, dat giet efkes net troch omreden dat heit Marten yn de nacht fan 27 of 28 oktober opereard is oan de bline term. Nei oerlis is besletten, dat de oanfangstiid fan die tsjinst no 'gewoane tsjinst' om 13.30 oere bliuwt, omdat dat sa yn de media stiet en net mear oanpast wurde kin. gr. Richtsje

Woensdagavond 4 november 's avonds om 19.30 uur is er een gemeenschappelijke brede dienst waarin we dank willen zeggen voor gewas en arbeid. Ds. M. Mook hoopt in deze viering voor te gaan. Medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters en het UrsUla koor olv. dhr Doede Terluin komt zingen. Het thema van de dienst is "Talenten". In deze dienst is er een collecte voor bestrijding van de onkosten. Het collectedoel voor de uitgang collecte is nog niet vastgesteld maar ongetwijfeld zal er gekozen worden voor een goed doel. Klik hier voor de flyer.

PERIODIEKE AMBTSDRAGERSWISSELING:
Dhr. Sytse Jorritsma, ouderling en kerkrentmeester, en dhr Aiso Lycklama à Nijeholt, diaken, zijn aankomend voorjaar periodiek aftredend. Beide heren hebben jammer genoeg te kennen gegeven dat zij zich om te respecterende redenen niet herkiesbaar stellen voor nog een periode van vier jaar. Hopelijk nog deze week worden de gemeenteleden vanaf 18 jaar en ouder aangeschreven om schriftelik en ondertekend een aanbeveling uit de brengen voor invulling van de aanstaande vacatures in de kerkenraad. Het antwoordstrookje kan tot en met zaterdag 15 november bij een van de kerkenraadsleden bezorgd worden of nog op zondag 15 november aanstaande tijdens de dienst ingeleverd worden. In de kerk liggen enkele lijsten ter inzage met personen die aanbevolen kunnen worden.

AGENDA:
Maandagavond 9 november Huiskamergesprek.
Maandagavond 16 november om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
24/10/2009
BIJ DE DIENST:
Een paar keer per jaar wordt de kerkdienst door de eigen gemeente georganiseerd. Op 25 oktober zal de 18-, of toch 20-plusgroep? dit voor haar rekening nemen. Het wordt mooi, het wordt leerzaam en we hopen dat u allen erbij wilt zijn. Lees het onderstaande van Jolmer maar eens:
Volgende w eek 25 oktober hebben we ’s morgens om 9.30 uur dienst. Deze dienst wordt verzorgd door de 20+ groep. Het is dan de bedoeling dat gastspreker dhr. D. Eisenga gaat vertellen over de voedselbank. De voedselbank is een Europese organisatie met een heel breed netwerk, die als doel heeft om verspilling van voedsel te voorkomen en het te her verdelen onder de armen. Na uitleg over de werking van de voedselbank willen met z’n allen hierover nadenken onder het genot van een bak koffie of limonade met koek. Tot ziens
Groeten, 20+ groep van It Heidenskip, Jolmer de Vries
P.S.: De útgongskollekte is foar de 'Voedselbank' bestemd.

Heb je een gering inkomen?
Download dan hier
Heb je vragen (zelfs al woon je niet in Skarsterlân)
mail dan naar versus53@home.nl


17/10/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 oktober s'morgens om 9.30 uur hoopt ds. J. Wagenvoort voor te gaan. Voor de jongere kinderen is er dan de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de Diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
HUISKAMERGESPREKKEN:
Voor maandagavond 26 oktober staat de eerste avond van de 5 huiskamergesprekken van dit seizoen op de agenda. Als thema voor deze gesprekken staat ook hier het thema Geloven centraal. Aan de hand van verschillende,ook meer eigentijdse, geloofsbelijdenissen willen we met elkaar van gedachten gaan wisselen. Omdat elk vaak op eigen manier zijn of haar geloof beleeft hebben we als samenvattende titel voor deze avonden bedacht "Ruimte in Geloven"! Ook dit jaar gaan we ieder persoonlijk uitnodigen om een van deze avonden te bezoeken.

VERANTWOORDING:
De collecte voor het Wereld Diaconaat afgelopen zondag heeft het mooie bedrag van 65,85 opgebracht. alle gevers hartelijk dank.
AGENDA:
Kerkenraadsvergadering maandagavond 16 november om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
10/10/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 oktober s'morgens om 11.00 uur hoopt ds. Majoor, emeritus vlootpredikant en wonende te Sneek, voor te gaan. Deze dienst is voorbereid door de gezamelijk commisie voor het Wereld diaconaat. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Werelddiaconaat.

COLLECTE VOOR HET WERELDDIACONAAT:
De opbrengst van deze collecte is deze keer bestemd voor een gebied in Brazilie waar wenig neerslag valt en het grondwater erg zilt is om te gebruiken voor de landbouw, dit gebied in Brazilie wordt ook wel het gebied van de Veelhoek van droogte genoemd. Door de voortdurende droogte zijn de oogsten klein, heerst er armoede en zijn de hygiensche omstandigheden voor de bewoners slecht. Hierdoor betekent regenwater voor deze mensen echt een geschenk uit de Hemel. Kerk in Actie wil de opbrengst van de collecten gebruiken om ontziltingsinstallaties te bouwen en om waterreservoirs interichten om het regenwater dat er in de natte periode valt in op te kunnen vangen zodat het beschikbaar is in de droge periode voor de bewoners en voor de landbouw. Daarom van harte bij u aanbevolen.

JEUGDKERK:
Om onze jongeren na het verlaten van de nevendienst vanwege de overgang naar het voortgezet onderwijs betrokken te houden bij Geloof en Kerk en Gemeente zijn heeft de kerkenraad op initatief van jeugdouderling Thomas bedacht om op de eerste zondag van de maand tijdens de gebruikelijke dienst in de kerk de jongeren vanaf 12 tot 16 jaar uit te nodigen voor een onderling samenzijn in het dorpshuis. Daarbij zullen ook enkele ouderen aanwezig zijn om samen met de jongeren op eigentijdse manier het gesprek over Geloven te begeleiden. Aanstaande zondag is de eerste keer dat onze jongeren daarvoor uitgenodigd worden. Het is de bedoeling dat we wel allemaal samen de dienst in de kerk beginnen en dat daarna de jongsten naar de consistorie gaan en de oudere groep naar het dorpshuis. De oudere jeugd blijft in het dorpshuis en sluit daar de bijeenkomst af, de jongsten komen tijdens het slotlied weer terug in de kerk. Aanstaande zondag staat, hoewel het deze keer niet de eerste zondag van de maand is, de eerste bijeenkomst op de agenda. Wij hopen echt jullie allemaal aanstaande zondag te mogen begroeten.

DAGBOEKJES:
Op de lectuurtafel ligt een bestellijst voor de nieuwe dagboekjes van 2010, ook ligt er een folder bij waarin de verschillende dagboekjes gepresenteerd worden, ook dit jaar is de keuze reuze. Als u belangstelling hebt, vul uw naam en het boekje van uw keus in en het wordt voor u geregeld.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
03/10/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 oktober om 13.30 uur hoopt ds. D.M. Hasper voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel is de nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers stichting. Hierin staat het laatste nieuws over het reilen en zeilen op de missieposten te Kilangala en Katembo in Tanzania. Neem gerust een exemplaar mee naar huis om alles eens rustig door te lezen.

AGENDA:
Maandagavond 16 november om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
26/09/2009
BY DE TSJINST:
Zondag 27 september is er s'middags om 13.30 uur een Fryske Tsjinst waarin dhr H. Gilliam van Pingjum hoopt voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

THEMAAVOND:
Maandagavond 28 september om 20.00 uur is er in gebouw 'Oer de Toer' de eerste themaavond van dit seizoen. Het onderwerp van deze avond is Schepping en/of evolutie.Zie hiervoor ook het zgn Blauwe Boekje.

VERANTWOORDING:
Het zendingsbusje dat rondgaat op de avonden van onze vrouwenvereniging Helpt Elkander rondgaat zat overvol. Bij het tellen van de inhoud bleek dit het mooie bedrag van 45,42 te bevatten. Dames hartelijk dank.

AGENDA:
Agenda: Kerkenraadsvergadering 16 november om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
19/09/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 september hoopt ds. J Oosterhoff, voorheen predikant te Koudum en sinds kort predikant te Dokkum en nu woonachtig te Oosternijkerk, 's morgens om 9.30 uur bij ons voor te gaan. Tijdens de dienst is er voor de kinderen de nevendienst in en rond te consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemt voor de diaconie en de kerk de collecte bij de uitgang is bestemt voor het gemeentewerk. (Fijn dat ds. Oosterhoff de lange reis uit Oosternijkerk nog een keer wil maken om hier voortegaan.)

TSJERKEPAAD 2009:
Afgelopen zaterdag was de laatste middag de de kerkdeur open stond in het kader van Tsjerkepaad 2009. In totaal hebben een 130 mensen kommende uit allerlei windstreken een bezoek aan onze kerk gebracht. En soms was er ook weleens een bezoeker die op het orgel bankje krop om spontaan een klein concert te geven op het bijna 100 jaar oude orgel. Ook afgelopen zaterdag was dat het geval, naast dat een van onze vaste organisten bijna een uur lang het orgel bespeelde kwam er in in Almere woonde bezoeker die ook een klein concert gaf en ons complimenteerde met de nog steeds goede kwaliteit van het Bakker en Timmenga orgel.
Vanaf deze plaats een woord van Hartelijke Dank aan de gastvrouwen-en heren die belangeloos een zaterdagmiddag aanwezig wilden zijn om onze bezoekers te woord te staan. Beste mensen hartelijk dank en naar wij hopen tot volgend jaar bij tsjerkepaad 2010.

AGENDA:
De eerst volgende kerkeraadsvergadering is vastgesteld voor maandagavond 16 november 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad Richtsje Noordenbos.

12/09/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 september is er 's morgens om 9.30 uur een dienst waarin ds A. Althuis, emeritus predikant te Workum, hoopt voor te gaan. Ook de kinderen zijn van harte welkom in deze dienst, er is nog geen kinderkerk maar er liggen wel mooie kleurplaten klaar om ingekleurd te worden. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk, de uitgangscollecte is bestemd voor het werk in de gemeente.

PRIMA GESLAAGD!
Zondag 30 augustus is op een van de verste punten van It Heidenskip, namelijk op de zgn. Demmershoek helemaal achterin de Skar, de jaarlijkse startzondag gehouden onder prima weersomstandigheden, dit na een stormachtige zaterdag die van de organisatoren nogal wat extra inspanning vergde. Aanwezig waren bijna de helft van al onze gemeenteleden waarvan de leeftijd varieerde van bijna 2 maanden tot ruim 80 jaar. Ds. Hasper heeft een toespraakje gehouden over het landelijk jaarthema "Wij geloven". Hylke Speerstra, in It Heidenskip zo langzamerhand bijna mede-inwoner, las voor uit eigen werk. Voor de kinderen waren er leuke spelletjes, voor de wat ouderen ruim tijd voor onderling gesprek en verkenning van de voor velen nieuwe omgeving met prachtige vergezichten. Er was koffie, limonade, appeltaart gebakken door gemeenteleden, Frisdrank wijn en.... en een heerlijke barbeque met als stokers Auke en Beeuwkje. Kortom in welverdiend applaus voor Janke, Aiso en Thomas en gemeenteleden die op wat voor wijze ook een steentje bijgedragen hebben om de startzondag te laten slagen !


ANTWOORDCOUPONS:
Deze week worden de antwoordcoupons die in het Blauwe boekje van de gezamenlijke commissie van toerusting en vorming weer bij u opgehaald. We hopen dat er ook vanuit It Heidenskip veel belangstelling is voor de genoemde onderwerpen. Tegelijk met het ophalen van uw antwoord worden de startkranten uitgereikt.
Deze kranten zijn best de moeite waard om te lezen. Ook hierin staat het jaarthema "Wij geloven" centraal.

CURSUS:
Binnenkort start in Sneek een nieuwe cursus Theologische vorming. Meer informatie over deze interessante cursus kunt u vinden op de lectuurtafel in de kerk.

AGENDA:
Zaterdagmiddag 12 september staat van 13.30 uur tot 17.00 uur de deur van de kerk voor de laatste keer van dit zomerseizoen open. Het is dan ook de landelijke monumenten-en orgeldag. Deze keer hebben zich geen organisten van elders gemeld om het orgel te bespelen, maar wellicht worden onze eigen organisten bereidt gevonden om even langs te komen om het orgel te bespelen. En anders, een bezoek aan onze eenvoudig en sober kerkgebouw is best de moeite waard.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.

  
nijs oer âld-Heidenskipsters
út Markelo

Piet Albada

WIJ GEDENKEN
Op vrijdag 4 september 2009 is volgens zijn wensen in Harich, Friesland, begraven de heer P. Albada. De dienst van Woord en Gebed is gehouden in Markelo onder leiding van een neef, Zandrie.

Hij stierf op maandag 31 augustus in het ziekenhuis te Deventer na een ziekenhuisopname van enige weken. Hij was meer dan tien jaar geleden hier komen wonen op het adres Beusbergen 14, omdat hij zo graag in de buurt van iemand van zijn familieleden wilde zijn. Zijn op één na oudste broer woonde immers al enige jaren in Markelo op de Diekink 14. Voor een gepensioneerd iemand valt het niet mee om nog goede contacten te krijgen. Maar hij heeft buitengewoon veel gehad aan zijn buren, onder meer de familie Van der Put en aan mevrouw Ziggers van de kerkenraad. Dat is ook met ere vermeld in de dienst.

Hij was op 3 augustus 1925 geboren in het gehucht It Heidenskip (het Heidenschap) aan de Fluessen, één van de grote meren van Friesland. Tegen het einde van de oorlog dreigde hij als achttienjarige te werk gesteld te worden in Duitsland en hij dook onder bij een familie in Stolwijk, in de Krimpenerwaard, de familie Verburg. Met hen heeft hij zijn leven lang goede banden onderhouden. Hij zocht hen op, iedere zaterdagmiddag en zij (en later hun kinderen) zochten hem op toen hij zelf niet meer mobiel genoeg was. Hij was bijzonder trouw, dat blijkt hier wel uit.

Zijn werkzame leven heeft hij helemaal besteed aan het onderwijs. Op zijn eerste school in Gouda trof hij veel Molukse medelanders aan. Hij heeft zich hun lot zeer aangetrokken en tenminste één van zijn leerlingen heeft hij financieel en moreel altijd gesteund, zodat
deze een goede toekomst kon opbouwen. Als teken van dankbaarheid waren dan ook familieleden uit Moordrecht van die bewuste jongen aanwezig in de dienst. Relatief laat in zijn carrière heeft hij zijn hoofdakte gehaald. Maar collega’s in het onderwijs maakten
graag gebruik van zijn vaardigheden, bijvoorbeeld wanneer het om onhandelbaar geachte jongelui ging. Hij kreeg ze wel in het gareel.

Meer dan zeven jaar heeft hij last gehad van de ziekte van Parkinson. Het was toch niet moeilijk hem op te zoeken, hij was altijd heel blij met elk bezoek. Een hartelijke, dankbare en goedgeefse man is heengegaan.

Een kleine schare van zijn familie, de meeste schoonzussen en een aantal nichten en neven, heeft zijn laatste, lange tocht van Markelo naanaar Harich met hem gemaakt.

Zandrie Albada

bron: Markelo's Kerkblad 86e jaargang nr 730 oktober 2009 www.pkn-markelo.nl
04/09/2009
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 5 september om 9.30 uur willen we met iedereen de Maaltijd van onze Heer vieren. Ds. D.M. Hasper hoopt in deze viering, waar ook de kinderen van harte welkom zijn, voor. De schaalcollecte na de viering is deze keer bestemD voor het werk van de Zending.

DS. OOSTERHOFF:
Afgelopen zondag is er in Koudum afscheid genomen van ds. Oosterhoff. Ook in it Heidenskip heeft ds. Oosterhoff tijdens de vrij lange vacature tijd hand en span diensten verleend, met name rondom het zegenen van relaties anders dan die tussen man en vrouw. Ds. Oosterhoff bedankt voor de plezierige contacten ook met onze gemeente en graag tot ziens (op zondag de 20 september). Wij wensen u en de uwen een goede en gezegende tijd toe in de Dokkumer gemeente.

SOLIDARITEITSFONDS:
Deze week worden de de enveloppen met inhoud aangaande de jaarlijkse wervingsactie voor het Solidariteitsfonds rondgebracht. Zoals omschreven in de folder is de helft van de opbrengst, bijgedragen door de belijdende leden, bestemd voor het eigen gemeentewerk. De andere helft wordt afgedragen ten behoeve van fondersteuning van gemeenten die tijdelijk in een financieel moeilijke situatie verkeren. Ook doopleden vanaf 18 jaar worden aangeschreven voor een bijdrage. Hiervan blijft de gehele opbrengst in de eigen gemeente. Het gevraagde bedrag is niet erg groot, maar alle kleine bijdragen bijelkaar opgeteld maakt dat het samen toch een leuk bedrag wordt.

VORMING EN TOERUSTING:
Het nieuwe kerkelijke activiteiten seizoen staat weer op het punt om te beginnen. De gezamelijke commissie van vorming en toerusting olv. Ds. Hasper heeft weer een leuk programma samengesteld. Voor elk is er wel wat interessants bij dunkt ons. In het zogenaamde Blauwe Boekje dat ook deze week bij u bezorgd wordt zitten twee antwoordcoupons. Een waar u zich kunt melden voor een thema-avond of ander activiteit en een specifiek voor het (pastoraal) bezoekwerk. Deze antwoord coupons worden binnenkort weer opgehaald. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze alvast ingevuld klaar te leggen of bij ondergetekende in de brievenbus te stoppen. Wel graag even uw naam vermelden, dat voorkomt namelijk dubbele actie.

AGENDA:
Op zaterdagmiddag 5 september van 13.30 uur tot 17.00 uur staat de deur van de kerk open in het kader van Tsjerkepaad "09.
Maandagavond 7 september om 20.00 uur vergadering van de kerkenraad in de consistorie.
Namens de kerkenraad met een hartelijk groet voor iedereen
Richtsje Noordenbos.
29/08/2009
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 30 augustus vanaf 11.00 uur startzondag van het kerkelijk-activiteieten-seizoen. We beginnen om 11.00 uur met koffie en....verder is er in BBQ. Wordt er verteld, is er een springkussen voor de jongeren en verder alle ruimte voor ontmoeting. Aan deze startdag werken ds. D.M. Hasper en dhr. Hylke Speerstra mee. Plaats van ontmoeting is helemaal achter in de Skar daar waar vroeger de Demmershoek was. Bij minder goede weersomstandigheden worden de activitieiten verplaatst naar Skar 5.
Voor bestrijding van de onkosten wordt een collecte gehouden. Wel graag uw komst aanmelden bij Aiso 0514 521531, Janke 0514 521225 of Thomas 06 51277746

klik hier voor foto's van de Startzondag

AGENDA:
Zaterdagmiddag 29 aug. vanaf 13.30 tot 17.00 uur staat de kerkdeur open in het kader van Tsjerkepaad 2009.
Maandagavond 7 september om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
22/08/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 augustus, s'morgens om 11.00 uur hoopt ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn voor te gaan. De kindernevendienst heeft nog even vakantie, maar er liggen wel mooie kleurplaten klaar om te kleuren of een blank stuk papier om zelf een mooie tekening te maken, dus ook de kinderen zijn van harte welkom bij de dienst.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Open kerkdeur in het kader vant Tsjerkepaad 2009 zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.
Maandagavond 7 september om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
15/08/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 augustus is er om 11.00 uur een dienst die in het teken staat van het nieuwe schooljaar. Ds D.M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan.

*Bij de dienst van 16 augustus.*
Een mooie, lange vakantie zit er weer op, de scholen gaan weer beginnen. Samen willen we Gods zegen vragen over het nieuwe schooljaar en in deze dienst besteden we daar, net als in voorgaande jaren, extra aandacht aan. Dit jaar gaat het over groeien en bloeien. We lezen stukken uit Mattheüs 13, over het zaad dat gezaaid wordt, en de plantjes die daaruit opgroeien. Hoe ze opgroeien, onder welke omstandigheden, dat maakt nogal veel uit; goede, volle grond of rotsen.
Maar ook in de goede grond groeit een plantje niet altijd veilig op, want daar voelt het onkruid zich ook erg thuis. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst, in het bijzonder alle kinderen en jongeren die weer aan een nieuw schooljaar gaan beginnen en hun leraren, en iedereen die betrokken is bij het onderwijs.
Marleen Engelenburg en ds Dingena Hasper


AGENDA:
Zaterdagmiddag 15 augusus vanaf 13.30 uur is de kerk open in het kader van Tsjerkepaad 2009. En de eerste kerkenraadsvergadering van het nieuwe seizoen staat voor maandagavond 7 september op de agenda.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
08/08/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 augustus is er om 13.30 uur een "Verrassingsdienst" op de pôle bij Frâns Smit aan de Heidenskipsterdyk nr  51. Ds. D. M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan.
Deze dienst wordt in samenwerking met de jongerengroep van caravan "It Lekje" georganiseerd. Vast staat wel dat er zeker de gebruikelijke collectes gehouden zullen worden.
En verder is het, ook voor de meer ingewijden, echt nog in verrassing van wat er tijdens en rondom deze dienst op het programma komt te staan.
Zeker is wel dat het een viering is voor alle leeftijden.

Dus net stinne mar der meielkoar hinne
middeis om 13.30 oere


GEBOREN:
Dankbaar en Blij laten Marten en Antsje Groenhof-Zeilstra, Feandyk 4, weten dat op woensdag 22 juli hun zoontje Hedser Christ geboren is. Hedser Christ is het broertje van Jelmer Pieter, Femke Roelina en Eldert Simon. Dat Hedser Christ op mag groeien in blijdschap en tot vreugde en dankbaarheid van allen die hem met liefde en zorg omringen.

AGENDA:
Iedere zaterdagmiddag tot en met zaterdag 12 september van 13.30 tot 17.00 uur staat de kerkdeur open in het kader van Tsjerkepaad 2009. Maandagavond 7 september om 20.00 uur staat er kerkenraadsvergadering op het programma.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
01/08/2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 augustus hoopt ds K. den Hartog, emeritus predikant te Nijemirdum, 's morgens om 9.30 uur voor te gaan. De colecten in de dienst zijn bestemt voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

LECTUURTAFEL:
Al een poosje op de lectuurtafel: Een nieuwe folder van de "Tryntsje Beimers Stichting " over het werk en de voortgang daarvan op de missieposten in Kilangala en Katembo in Tanzania. Nieuw gerust een mee naar huis om te lezen. En natuurlijk is ook een financiele bijdrage aan de stichting van harte welkom.

OPROEP:
Wie wil/kan er zaterdagmiddag 15 augustus a.s. gastvrouw/heer in de de kerk op de buurt zijn? Graag even melden bij Richtsje telnr. 0514 521345.

OM ALVAST TE MELDEN:
En om alvast even te melden: Zondagmiddag 9 augustus om 13.30 uur een dienst op de pôle bij Frans Smit, e.a. in samenwerking met jongeren van caravan "It Lekje".

AGENDA:
Tot en met zaterdag12 september van 13.30 tot 17.00 uur open kerk in het kader van Tsjerkepaad 2009.
Kerkenraadsvergadering maandagavond 7 september om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
27-06-2009
BIJ DE DIENSTEN:
In volgorde de diensten voor de kommende tijd:
Zondag 28 Juni s'middags om 13.30 uur dhr. H. Gilliam van Pingjum. Dit is een Fryske tsjinst
Zondag 5 Juli s'morgens om 11.00 uur ds. J.D. Wassenaar van Hellendoorn.
Zondag 12 juli 's avonds om 19.30 uur ds. v.d. Ploeg van Sneek,
Zondag 19 juli 's morgens om 9.30 uur ds. J. de Lange van Stavoren
Zondag 26 juli 's morgens om 11.00 uur ds.D. Nijenhuis van Workum.
In alle diensten is er tijdens de dienst voor de kinderen gelegenheid om een kleurplaat te maken.
En in alle diensten zijn de collecten bestemd voor diaconie en kerk, de collecten bij de uitgang zijn bestemd voor het gemeentewerk.

Met een hartelijke groet aan iedereen, namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
20-06-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 juni willen we met elkaar de Maaltijd van onze Heer vieren in een dienst die om 11.00 uur begint. Ds. D.M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan.
De bestemming van de schaalcollecte na de viering is voor de "hulpactie voor Sri Lanka". In Sri Lanka zijn veel mensen op de vlucht geslagen voor geweld in hun land. De nood in de vluchtelingenkampen is hoog,waar half mei 190.000 mensen worden opgevangen.Er is de vluchtelingenkampen dringend humanitaire hulp nodig.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

UITNODIGING:
Ook de kinderen van de nevendienst zijn bij de bovengenoemde viering van harte welkom. Er wordt op jullie komst gerekend !!

AGENDA:
Woensdag 1 juli s'avonds om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
13-06-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 juni is er 's avonds om 19.30 uur een zomers-zondagavond-zangdienst met als voorganger ds. j. Bolt van Hemelum. Voor deze dienst staan o.a enkele liederen uit de bundel "Tussentijds" op het programma. Er gekozen voor liederen met bekende melodieen. (Dus het zingen hiervan hoeft geen problemen op te leveren.) De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de bekende doeleinden van daiconie, kerk en gemeentewerk.

FOTO'S:
Tijdens de onlangs gehouden Classicale kerkendag zijn er door Botte Ouderkerken prachtige foto's gemaakt. Deze zijn o.a op deze site te vinden. Ook ds. J. Heegsma te Balk email adres johheegsma@planet.nl is gaarne bereid u foto's van deze prachtige ontmoetingsdag toe te mailen.

SCHILDERIJ:
De Stichting Beheer Kerkgebouw heeft van de Vereniging Warkums Erfskip een prachtig schilderij van het Ursulaklaooster zoals dat eertijds bij de Ursulapoel gestaan moet hebben in bruikleen ontvangen. Blij verrast hebben we dit een mooi plaatsje in de consistorie gegeven. Nieuwsgierig hoe of dit er uit ziet, kom gerust maar kijken !

TSJERKEPAAD 2009:
Ook dit jaar zijn we voornemens om onze kerk vanaf 4 juli tot en met 12 september op zaterdagmiddag weer open te stellen voor bezoekers. Nu even een vraag wie wil kan één of twee keer een middag als gastheer of vrouw in de kerk aanwezig zijn. U kunt zich melden, (maar niet allemaal tegelijk) bij Richtsje telnr. 0514 521345.

VERANTWOORDING:
De collecte voor Word Servants zoals die na de dienst op Pinksterzondag gehouden is heeft het mooie bedrag van 117.70 opgebracht. Namens de dames die deze zomer naar Jamaica hopen te gaan Hartelijk Dank aan de gevers en geefsters voor dit eigentijds reisgeld voor het Evangelie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
29-05-2009 en 06-06-2009
BIJ DE DIENSTEN:
Pinksteren:
Op 31 mei vieren we het Pinksterfeest, het feest waarbij we gedenken dat de Heilige Geest werd uitgestort op de leerlingen van Jezus. Vanaf dat moment waren ze niet langer discipelen (leerlingen) maar apostelen (gezondenen)! Ze gingen aan het werk en de eerste christengemeente was een feit. Daarom noemen we Pinksteren ook wel: de verjaardag van de kerk.
In deze dienst zullen Douwe en Tjitte afscheid nemen van de kinderkerk; ze gaan naar de middelbare school, en dan begrijp je de preek ook wel zonder uitleg! Ze gaan de wereld in, en krijgen een toepasselijk cadeautje daarbij. In de dienst wordt ook een stukje wereld naar It Heidenskip gebracht; twee jongedames komen beelden laten zien van het werk van de World Servants.
We lezen uit de 2e Korinthe-brief, een gedeelte uit het derde hoofdstuk; waar de Geest is, daar is vrijheid, zegt Paulus. Maar ervaren wij dat echt zo?
Welkom, iedereen. Let op: de dienst begint om 9:30u!

Zondag 7 juni is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J. Bolt, predikant te Hemelum, hoopt voor te gaan. Er is dan geen kindernevendienst meer. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

AGENDA:
Woensdagavond 1 juli kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de consistorie.

Met een Hartelijke Groet, namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
22-05-2009
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag  21 mei 's morgens om 9.30 uur worden we met z'n allen in de Gertrudes kerk te Workum verwacht. Ds.M. Mook die eerst in It Heidenskip ingeroosterd was hoopt daar dan voor te gaan.   
Zondag 24 mei is er de Classicale ontmoetingsdag in It Heidenskip. Deze dag begint om 13.00 uur met een viering in dorpshuis It Swaeigat. Ds. J. v. Olffen van Makkum hoopt in deze viering voor te gaan. Er is deze keer geen kindernevendienst, de kinderen zijn van harte welkom in de dienst. Tijdens de dienst is er één collecte ter bestrijding van de onkosten die deze dag met zich meebrengt. Na afloop van de dienst is er koffie of thee en ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. In de kerk op de buurt is een expositie ingericht en wordt er uitleg gegeven over allerhande creatieve zaken die in de diverse gemeenten van de Classis aanwezig zijn. Zoals schilderijen, wandkleden, antepentia, liturgiesche bloemstukken en nog diverse andere zaken. Ook is er uitleg over een maatschappelijke stage voor jongeren en over de opzet en draaiende houden van de Tsjerkekroech in Gaastmeer. En der is nog in expositie van allerhande wilde planten en bloemen die in It Heidenskip groeien en bloeien, deze is in de oude timmerschuur van de fam. Kuipers ingericht. En om 15.30 uur gaan we zingen in het dorpshuis en luisteren naar de muziekgroep Agua Viva uit Cuba. Kortom een middag om niet te missen. En natuurlijk is iedereen van harte welkom ook al bent u /  jij,  misschien niet rechtstreeks betrokken bij werk in de kerk. Nieuwe ideeên opdoen kan altijd. We zijn namelijk met z'n allen samen kerk in onze regio. Dus met z'n allen op naar de Oerpolder!


BOOTTOCHT:
Zaterdag 4 juli is er de jaarlijkse boottocht zoals die elk jaar door de gezamenlijke diaconieën uit de regio voor 55-plussers georganiseerd wordt. De boot vertrekt om 9.00 uur van de Pampuskade te Sneek. En vaart dan richting Grou waar gelegenheid is het vasteland te betreden. Omstreeks 12.00 uur wordt aan boord van de Waterpoort een heerlijk diner geserveerd, waarna de vaartocht wordt voortgezet. Omstreeks 17.00 uur meert de boot weer af aan de kade te Sneek. De kosten van deze vaartocht bedraagt 20,.00 per persoon. Dat is inclusief koffie, thee, diner, gebak en cake. Met in eventueel dieet kan rekening gehouden worden. Lijkt het u leuk om mee te gaan, dan graag voor 15 juni opgeven bij Janke Kampen, telnr. 0514 521225.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering woensdagaond 1 juli in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
16-05-2009
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 mei is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. J. Oosterhoff van Koudum in hoopt voor te gaan. Tijdens de dienst gaan de kinderen van de nevendienst op hun manier verder met het thema "Ljocht". De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk, de uitgangscollecte is bestemd voor het gemeentewerk.
Hemelvaartdag 21 mei worden we 's morgens om 9.30 uur in de Gertrudeskerk te Workum verwacht voor een dienst waarin ds. M. Mook, predikant te Sneek hoopt voortegaan.
Om even een verduidelijking te geven voor deze gezamenlijke dienst: Omreden van het vrije snelle vertrek van ds. Slaar, lukte het in Workum niet om zo gauw een predkant te vinden die op Hemelvaartdag voor kon gaan. Na onderling overleg is besloten dat de Heidenskipsters voor deze keer samen met de hier ingeroosterde predikant ds. Mook naar Workum gaan. Ook is alvast afgesproken dat de dienst op Hemelvaartdag 2010 dan gezamenlijk in It Heidenskip gehouden zal worden.
Van de Kindernevendienst: De leiding van de kindernevendienst gaat samen met de kinderen op woensdag 20 mei 's morgens om 9.00 uur een bezoek brengen aan de replica van de 'Ark van Noach' die momenteel in Sneek afgemeerd ligt. Omstreeks 12.00 uur hopen ze weer terug te zijn. Ook de kinderen die al ietsje ouder zijn mogen gerust mee.
Voor de kinderen zijn er geen kosten aan verbonden. Om voldoende vervoer te kunnen regelen graag aanmelden voor 15 mei bij Jitske telnr. 523500 of bij Douwina telnr 521531.
Classicale Ontmoetingsdag op zondag 24 mei in It Heidenskip. Het Breed Moderamen van de Classis Sneek organiseert in samenwerking met een plaatselijke commissie een de ontmoetingsdag in it Heidenskip. Deze middag is vooral bestemd voor kerkenraadsleden, Liturgiewerkgroepjes, Bloemschikteams, Cantorij-leden en anderen die actief betrokken zijn bij de vormgeving van de Erediensten. Maar natuurlijk zijn ook gemeenteleden van harte welkom. Deze Classicale ontmoetingsdag heeft tot doel om het samen kerk zijn in onze regio te benadrukken. De commissie die aan de voorbereiding van deze dag heeft gewerkt staan 3 zaken voor ogen. Namelijk ontmoeten van elkaar- uitwisselen van ervaringen en het opdoen van inspiratie. Deze elementen krijgen vorm in de onderdelen van deze middag; We beginnen deze middag om 13.00 uur met een viering voor bezoekers en onze eigen gemeenteleden in dorpshuis It Swaeigat ds, Jeroen van Olffen hoopt in deze viering voortegaan. Na het nuttigen van kofie of thee is er de mogelijheid om de expositie van, liturgisch bloemschikken, wandkleden, antependia die door gemeenteleden gemaakt zijn en schilderijen die geloofsthema's als inspiratie hebben, in de kerk te bezoeken. Er wordt uitleg gegeven over de opzet en gebruik van internet in de kerk. Er wordt uitgelegd hoe er in een gemeente vorm wordt gegeven aan een maatschappelijke stage van jongeren en ook zal duidelijk worden hoe de Tsjerkekroeg in Gaastmeer werkt. Kort samengevat ziet het programma er als volgt uit: 13.00 uur: Viering in het dorpshuis met ds. Jeroen van Olffen met koffie/thee na de dienst. 14.00 uur: Bezichtiging Expositie Creativiteit in de Kerk. Bezichtiging 'It Heidenskip Bloeit" met ongeveer 150 in deze omgeving voorkommende planten en bloemen. Uitleg van diverse creatieve zaken die voorkomen in de Classis en om 15.30 uur: Samenzingen in het dorpshuis en luisteren naar de muziekgroep AGUA VIVA uit Cuba. Voor een goede gang van zaken is het noodzakelijk dat wij weten hoeveel personen deze dag zullen bezoeken. Daarom het vriendelijke verzoek u via de scriba van uw gemeente voor maandag 18 mei aanstaande aan te melden.
Nog even een tip: It Heidenskip is langs vele wegen, vaarten, meren en pontjes te bereiken. Waarom niet met een groepje op de fiets gestapt of met een boot richting It Heidenskip. Ook dat is op zich al een belevenis, samen onderweg naar/in de prachtige Oerpolder.

AGENDA:
1 Juli om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.

nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum
  
IN MEMORIAM DOUWE DE BOER
Op zondag 5 april jl. overleed Douwe de Boer in de leeftijd van 75 jaar. Zoals zo vaak had de kanker de strijd gewonnen. En een strijd is het geweest, m.n. de laatste weken en maanden. Maar je hoorde hem zelf er niet over; over zichzelf en zijn ziekte wilde hij het liever niet hebben. Letterlijk "als geen ander" wist alleen zijn vrouw Hotske, hoe hij ervoor stond, want zij heeft het opgebracht om hem tot het einde toe te verzorgen; petje af!
Op Palmpasen overleed Douwe de Boer en in de stille week, op Witte Donderdag namen we afscheid en begeleiden we hem op zijn laatst tocht. Ook op die tocht klonk Ps. 121, een psalm voor elke dag, maar zeker  ook voor de laatste dag: Ga met God, vaya con Dios!
75 Jaar geleden werd Douwe de Boer als het eerste van vijf kinderen geboren op de boerderij in Spannum. Na de lagere school ging hij naar de MULO en de landbouwschool. Ondertussen was de oorlog gekomen en ook weer gegaan, maar die had wel een onuitwisbare indruk gemaakt door het fenomeen van de onderduikers en het wegvoeren van het vee en de paarden. Douwes hart lag bij het vee en de boerderij, al was er in zijn hart ook ruimte voor meer: daar was een meisje uit Welsrijp, Hotske Koopmans. In 1961 gingen Douwe en Hotske trouwen. Douwes vader zorgde ervoor dat het jonge stel een eigen start kon maken op een boerderij in It Heidenskip. Het jonge geluk werd gezegend door de komst van vier kinderen: Anne, Tjitske, Ruurdje en Auke.
Toen de kinderen wat groter waren, trokken Douwe en Hotske er graag even op uit: naar overzee voor de koeien, maar ook naar Mallorca, naar Oostenrijk en Zwitserland. Ook Terschelling was een geliefde plek: daar ontpopte hij zich als een ware fietsfanaat, terwijl hij dat ding thuis niet zag staan.
De fietssport en andere sporten waren een passie van Douwe; een aantal keren schaatste hij de elfstedentocht en 50 jaar geleden stond Douwe aan de wieg van de kaatsvereniging         van Spannum. En dan was er ook nog - niet te vergeten - de voetbal!
Een paar jaar geleden verhuisde hij samen met zijn Hotske naar de Algeraburren in Workum en werd het een klein beetje rustiger voor hem. Doordat hij ziek werd, moest hij steeds meer uit handen geven. Wat had hij graag nog de nieuwe stal op de pleats in bedrijf willen zien; dat zat er helaas niet meer in. Zijn weg ging een andere kant op, zijn pelgrimstocht is voorbij en hij is thuis.
Ds. Richard Slaar

Friso 29/09/2009:

In Memoriam

Yn 1961 giene Douwe A. de Boer (berne Spannum 24.12.1933) en Hotske Koopmans fan Wjelryp mei elkoar de lange hier oan.
As nijboer en boerinne kamen hja yn it Heidenskip to wenjen, op de pleats oan it Fliet fan Klaas Werumeus Buning, ien fan dy pommeranten yn de skiednis fan Keuringsdei. Ek Douwe A. de Boer biheart wis en seker ta dat riichje. Yn de jierren fan rûchwei 1970-2000 sloech hy fakentiden foar master op mei syn kij op Keuringsdei: forskate kearen kaem in kampioenskip - bygelyks Metje 353, Metje 399, Metje 557, Metje 611 om mar inkelde suksessen fan in hiele rige to boekstaverjen - of de priis foar de bêste kolleksje of fokfamylje op syn bidriuw tolânne. Hy wie fokker yn ieren en sinen en de berte op syn pleats fan Metje 6 bitsjutte, sa kin nou fêststeld wurde, de berte fan in dynasty fan bêste en rastypyske (kampioens)kij, dy't ûnderwilens al in neiteam hat fan mear as tûzen bisten. Doe't er de buorkerij oer die oan Anne, syn soan, en sels hwat mear piipskoft hâlde koe, gie er gauris njonken stamboek- en oare keuringen nei symposia oer de fokkerij en de techniken, dy't dêrby tsjintwurdich hiem binne.
Hoewol't bisten út syn bislach al in tal jierren net mear yn de keuringscatalogi fan Warkum foarkomme, wie er noch elts jier as in bilangstellend taskôger oan en om de ringen to finen en hie er tiid foar in praetsje oer syn greate leafde, de féfokkerij.
Nei in tiid fan ôfnimmende sounens kaem dizze maitiid op 'e fiifde fan de gersmoanne in ein oan it ierdske bistean fan Douwe A. de Boer, de man dy't mei syn fokfé in greate bydrage levere hat oan de romrofte skiednis fan it fenomeen dat Keuringsdei noch altiid is.
Requiescat in pace
Jan Piter Dykstra
09-05-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 mei is er 's morgens om 9.30 uur een FRYSKE TSJINST. Voorganger in dien dienst is dhr. Giliam van Pingjum. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De collecten tijdens de dienst bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang heeft het plaatselijk kerkenwerk als bestemming.

AGENDA:
Zondag 24 mei vanaf 13.00 uur classicale kerkendag in en om de kerk en het dorpshuis.
Maandagavond 1 juli om 20.00 uur Kerkenraadsvergadering.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
02-05-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 mei is er s'middags om 13.30 uur een dienst waarin Klaske Matty de Vries, dochtertje van Jolmer de Vries en Anna Feenstra, het teken van de Heilige doop zal ontvangen. Voorganger in deze doopdienst is ds. D. M. Hasper. Voor de kinderen is er tijdens de dienst de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk en de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

AGENDA:
Zondag 24 mei vanaf 13.00 uur classicale kerkendag in en om de kerk en het dorpshuis.
Maandagavond 1 juli om 20.00 uur Kerkenraadsvergadering.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
25-04-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 april s'morgens om 9.30 uur hoopt de oud Heidenskipster ds. H. Engelsma, momenteel predikant te Hellendoorn, hier voor te gaan. Er is ook kindernevendienst, wat er gedaan zal worden is voor iedereen een verrassing, maar vast weer iets leuks. De collecten in de dienst zijn voor de diaconie en de kerk, de uitgangscollecte is bestemd voor het werk in de gemeente.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel is de nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers stichting. Nieuwsgierig naar het reilen en zeilen op de missieposten in Kilangala? Neem gerust een exemplaar mee naar huis.

18-PLUS:
Tongersdei 23 april is der wer 18plus yn it Heidenskip.
Dizze kear komme wy by Jolmer en Anna de Vries. Wy begjinne om 20.00 oere en eltsenien is tige wolkom!
Oant dan, Dingena, Thomas en Marleen.

Met een vriendelijke groet, ook namens de overige kerkenraadsleden,
Richtsje Noordenbos.

Heidenskipster tsjerke no ek op Hyves:

11-04-2009 en 18-04-2009
BIJ DE DIENSTEN:
Ook dit jaar vieren we weer als gemeente samen de Stille Week, de opmaat naar Pasen.

Witte Donderdag:  Op de dag dat volgens de Bijbel Jezus met zijn leerlingen voor de laatste keer het Pesachmaal vierde, komen ook wij als gemeente samen voor de viering van de Maaltijd van de Heer. Bij dit bijzondere feest sluiten we dit jaar het 40dagentijd-project af, dat gedurende bijna 7 weken ging over het Avondmaal. De kinderen weten nu alles over brood en wijn, over gedenken en samen-zijn als gemeente; en nu zullen zij dat, de meesten voor het eerst, echt meemaken. We lezen het verhaal uit Marcus, hoofdstuk 14: 12- 25 en eten van een tafel die deze ene keer nog feestelijker gedekt zal zijn dan anders! Welkom groot en klein, jong en al wat levens-wijzer, aan de Tafel van de Heer!

Goede Vrijdag is de dag waarop we stilstaan bij het lijden en sterven van Christus; samen naderen we het kruis, door te lezen uit Marcus 14 en 15, door samen te zingen, en vooral ook door samen stil te zijn.

En Paaszondag zal het weer feest zijn! We komen bijeen in het Swaeigat rondom het verhaal van de Opstanding uit Marcus 16, met de muziek van Studio en allemaal prachtige Paasliederen. Welkom!
Ds Dingena Hasper

Donderdag 9 april, Witte Donderdag s'avonds om 19.30 uur vieren we met elkaar de Laatste Maaltijd van onze Heer. Ook de kinderen van de nevendienst zijn bij deze dienst betrokken. Ds. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. De schaalcollecte na de viering is bestemd voor het project van Kerk in Actie "Een ramp laat je niet los", namens de diaconie van harte bij u aanbevolen.
De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag, ook s'avonds om 19.30 uur een sobere viering waarin ook ds. Hasper voorgaat.

Zondag 12 april, Pasen. De overwinning van de dood door de opstanding van onze Heer vieren we om s'morgens om 9.30 uur in dorpshuis It Swaeigat. Ds. Hasper hoopt ook in deze dienst voor te gaan. En muziekkorps "Studio" olv. dhr M. Miedema verleent zijn medewerking. Ook de kinderen zijn nauw bij deze dienst betrokken.
De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk de collecte bij de uitgang is de bekende Paascollecte en komt ten goede aan het gemeentewerk.

Zondag 19 april is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar al voor de laatste keer in onze gemeente hoopt voor te gaan. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemt voor de bekende doeleinden. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie.

OPPAS:
Voor de allerkleinsten in onze gemeente is er tijdens de dienst op Paasmorgen oppas geregeld in het dorpshuis. Voor alle leeftijden is er dus wel wat te beleven en kan de zorg, ook voor de allerjongsten, gedeeld worden.

LITURGIEËN:
Omdat alle diensten rond Pasen één geheel vormen wordt er een boekje gemaakt waarin alle liturgieen vermeld staan. Omdat de oplage beperkt is het vriendelijke verzoek, mocht u die thuis alvast door willen lezen dan dit boekje voor de volgende dienst weer mee naar de kerk te nemen. Of in de kerk achter laten en dan pas na de dienst op Paasmorgen meenemen kan natuurlijk ook.

PAASCOLLECTE:
Deze week vind u in uw brievenbus een envelope met een mooie folder samen met een acceptgirokaart voor de jaarlijkse Paascollecte. Sytse, Fouke en Richtsje, kerkrentmeesters, bevelen deze collecte van Harte bij u aan. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan het werk binnen onze gemeente. Om het Licht van Pasen blijvend in onze kleine gemeente te laten schijnen en het Evangeliewoord uit te kunnen dragen is ook uw bijdrage meer dan welkom. Het banknummer waar u uw bijdrage naar kunt overmaken is 37 21 02 832 tnv. Protestantse gemeente It Heidenskip.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdag 21 april s'avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een Hartelijke Groet en u allen Goede Paasdagen,
mede namens de kerkenraad, gewenst.
Richtsje Noordenbos.


Nijs oer âld-Heidenskipsters
yn Warkum

OVERLEDEN:
Zondag 5 april is, in de leeftijd van 75 jaar, overleden ons gemeentelid de heer Douwe de Boer, Algeraburren 39. De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 9 april om 11.00 uur in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de teraardebestelling.
Dat de Heer van leven en dood mevr. De Boer, de kinderen en kleinkinderen nabij wil wezen in deze dagen van rouw en verdriet om het heengaan van man, vader en pake. Dat zij troost mogen vinden bij de woorden van gezang 182:1

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

In één van de volgende nummers zal een "in Memoriam" worden opgenomen.
JW
04-04-2009
BIJ DE DIENST
Zondag 5 april, Palmzondag is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper hoopt voor te gaan. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het gemeentewerk.

foto Tryntsje Wijnja 05.04.2009
OPTOCHT
Zondag hopen de kinderen met hun op school gemaakte palmpasen stok naar de kerk te komen. Als het weer meezit trekken ze onder het zingen van palmpasenliederen door de kerk en om de kerk. Na de optocht blijven de kinderen in de dienst waar een aangepaste viering wordt gehouden.

Namens de kerkenraad met een hartelijk groet voor iedereen,
Richtsje Noordenbos.
28-03-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 maart s 'morgens om 9.30 uur hoopt ds J.C. Trouwborst, vlootpredikant en wonende te Sneek hier voor te gaan.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente. De kinderen van de nevendienst gaan verder met hun eigen project rondom de instelling van het Heilig Avondmaal.

AGENDA:
Nu donderdagavond 26 maart vanaf 20.00 uur is de 18 plus gespreksavond in de consistorie.
Maandagavond 30 maart om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum een lezing van E. Reitsma over de uitvoering van de Johannes Passie die zal zijn op
zaterdagavond 4 april in de Gertrudes kerk te Workum.
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 21 april in de consistorie.

Met een hartelijk groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.

Freark Smink as ds. Zelle:

21-03-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 maart is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar in hoopt voor te gaan. Op deze vierde zondag in de veertig dagentijd gaan de kinderen in de nevendienst verder met hun project rondom het Heilig Avondmaal. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

HUISPAASKAARS:
Tot en met zondag ligt de bestellijst voor een huispaaskaars nog op de lectuurtafel. Dus de laatste kans om uw huiskaars te bestellen. Nog even een aanvulling hierbij; de kaars met motief B is ook leverbaar in de kleur groen.

VERANTWOORDING:
De uitgangscollecte bij de op biddag voor gewas tbv. van de St.Sviatoslaw voor hulp aan gehandicapte kindern heeft het ronde bedrag van 110.-- opgeleverd. Alvast namens de kinderen in Rusland Hartelijk Dank!

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor dinsdagavond 21 april genoteerd.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
14-03-2009
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdagavond 11 maart om 19.30 uur een interkerkelijk viering van Woord en Gebed voor Gewas en Arbeid.
Het thema is "Verblijd u, met uw Talenten?". Voorgander is ds. M. Mook predikant te Sneek. Medewerking verlenen Ytsje, Klaas, Richtsje, kinderen van de bovenbouw van cbs "De Brege" en het Ursulakoor olv D. Terluin. Tijdens de dienst is er èèn collecte voor de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemt voor de St. Sviatoslaw, tbv. hulp voor gehandicapte kinderen in Rusland. Zie ook www.sviatoslav.com
Zondag 15 maart, de derde zondag in de veertig dagen tijd, is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper hoopt voor te gaan. De kinderen van de nevendienst gaan verder met hun eigen project rondom de viering van het Heilig Avondmaal. De collecten tijden de dienst zijn voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente.

HUISPAASKAARS:
De intekenlijst voor uw huispaaskaars kaars ligt nog 2 zondagen op de lectuurtafel. Als u een kaars wilt bestellen het kan nog !!

VERANTWOORDING:
Via mevr. J. Kampen-Cnossen een gift van 20 voor de diaconie ontvangen. Namens de diaconie hartelijk dank voor deze gift.

AGENDA:
10 Maart om 20.00 uur een themaavond in Oer de Toer over Daklozen-opvang.
21 April om 20.00 uur vergadering van de kerkenraad in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
07-03-2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 8 maart is er 's morgens om 9.30 uur een dienst waarin ds. J. Wagenvoort hoopt voor te gaan. De kindernevendienst gaat verder met hun 40 dagen project rondom de maaltijd van de Heer. De collecten tijdens de dienst zijn voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in onze gemeente.
Woensdag 11 maart is er 's avonds om 19.30 uur een Interkerkelijke dienst vanwege Biddag voor Gewas en Arbeid. Ds. M. Mook ,predikant te Sneek, hoopt in deze dienst voor te gaan. Het Ursula koor olv. D. Terluin komt zingen en verder werken Klaas Bokma, Ytsje Heins en Richtsje Noordenbos mee aan de dienst. En hoewel nog niet helemaal zeker zijn ook de schoolkinderen bij deze dienst betrokken. Het thema van de dienst is "Verblijd u, met uw Talenten?". Tijdens de dienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemt voor de st.Sviatloska. ( hulp aan gehandicapte kindern in Rusland).

GEMEENTEAVOND:
Maandag 9 maart is s'avonds om 20.00 uur de jaarlijkse gemeenteavond. Op deze avond zijn alle gemeenteleden van harte welkom. Naast de gebruikelijke verslagen en financieele overzichten komen er enkele jongeren vertellen over hun aanstaande werkvakantie via World Servants. Dus eigenlijk ook best wel interesant voor je jongeren in onze gemeente.

AGENDA:
Dinsdagavond 10 maart om 20.00 uur een Themaavond over hulp aan daklozen in Oer de Toer te Workum, georganiseerd door de gezamenlijke com. voor toerusting en vorming.
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor dinsdagavond 21 april op de agenda.

Met een vriendlijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
28-02-2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 maart is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper hoopt voor te gaan. Het is een Doop-en bevestigingsdienst, Mark en Jeltsje Riem-Lanting willen hun zoontje Mark Jelte laten dopen. En Thomas v.d. Gaast wordt opnieuw bevestigd in het ambt van jeugdouderling. De collecten tijdens de dienst zijn voor diaconie en kerk bestemt, de collecte bij de uitgang is voor het werk in de eigen gemeente.
Veertig dagen project voor de kindernevendienst: Zondag 1 maart gaat de kindernevendienst van start met het door de leiding zelf gekozen onderwerp: De Maaltijd van onze Heer. Dit om de kinderen in onze kleine gemeente vertrouwd te laten worden met de betekenis van het Heilig Avondmaaal. Ook Ds. Hasper is bij dit project nauw betrokken.

18-PLUSGROEP IT HEIDENSKIP:
Tongersdei 26 febrewaris om 20.00 oere is der wer 18-plusgroep yn tsjerke. Thomas en Dingena sille der fanalles oan dwaan om mei jim wer in moaie jûn te hawwen. Allegear tige wolkom.

Hertlike groetnis,
Dingena,Thomas en Marleen

AGENDA:
Gemeenteavond maandag 9 maart om 20.00 uur en
de eerst volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld voor dinsdagavond 21 april.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
21-02-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 februari 's middags om 13.30 uur hoopt ds. J.D. Th. Wassenaar voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst waarvast weer wat leuks gedaan zal worden. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang heeft het gemeentewerk in de gemeente als bestemming.

MODERAMEN:
Volgens onze plaatselijke regelingen dient ieder jaar op de eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe kalenderjaar het moderamen opnieuw benoemd worden. Dus zo ook op de vorige week gehouden kerkenraadsvergadering. Er is niks gewijzigd, Dhr. M.S. Kramer blijft voorzitter, Mevr. R. Noordenbos-Deinum blijft scriba en als derde maar zeker niet minder belangrijk is ds. D.M. Hasper diegene die het moderamen compleet maakt.

HUIS-PAASKAARS:
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen zult u wel denken en dan nu alweer nadenken over bestellen van Paaskaarsen, maar toch, het gaat wel door. En daarom ligt de bestellijst voor uw huis-paaskaars alvast op de lectuurtafel om ingevuld te worden.

AGENDA:
Maandagavond 9 maart om 20.00 uur gemeenteavond in de consistorie.
En dinsdagavond 21 April is de volgende kerkenraadsvergadering gepland.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
14-02-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 februari is er s'morgens om 9.30 uur een Oars as Oars dienst. Aan deze werkt o.a. het Gaasterlands heren dubbel kwartet mee. In deze dienst, zonder officiele voorganger, staat het bijbelboek Jona centraal. We gaan met elkaar lezen, zingen en nadenken over het verhaal van Jona geplaatst in deze tijd. En we gaan ook metelkaar koffiedrinken. Het beloofd voor jong en oud een aantrekkelijk gebeuren te worden. Dus net stinne mar hinne.

AGENDA:
Gemeenteavond maandag 9 maart om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendlijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
07-02-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 februari is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waar ds. D.M. Hasper in hoopt voortegaan. De collecte zijn bestemt voor de welbekende doeleinden van Diaconie, Kerk en Gemeentewerk. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie en als ik het goed begrepen heb gaan jullie weer samen oefenen om een bijdrage te leveren aan de dienst van de zondag daarop.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 10 februari om 20.00 uur. Jaarlijkse gemeenteavond maandagavond 9 maart om 20.00 uur in de consistorie.

GEBOREN:
Woensdag 28 januari is in het gezin fan Jolmer F. de Vries en Anna Feenstra, Feandyk 1a, een lief klein meisje geboren. Klaske Matty haar naam. Dat Klaske Matty op mag groeien tot vreugde van allen die haar omringen.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
31-01-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 februari is er s.middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. R. Slaar van Workum in hoopt voortegaan. En voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie, daar is vast weer iets heel leuks voor bedacht, jullie komen toch wel allemaal ? De collecten tijdens de dienst is bestemt voor de Diaconie en de Kerk de collecte bij de uitgang is voor het Wereld Diaconaat.

AGENDA:
10 Februari kerkenraadsvergadering
9 Maart gemeenteavond.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
24-01-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 januari is er s'morgens om 9.30 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper voorgaat en waarin we met jongeren en ouderen de Maaltijd van onze Heer willen vieren. Het doel voor de schaalcollecte aan de tafel is nog niet bekend, maar ongetwijfeld zullen de mensen van de diaconie een goede bestemming op het oog hebben. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.


KERKBALANS 2009.
Deze week is de jaarlijkse actie voor kerkbalans. De enveloppen met informatie voor deze actie worden deze week rondgebracht. Op de bijgevoegde folder kunt u lezen hoe het er financieel voorstaan in onze kleine gemeente. Op de voor dit jaar opgestelde begroting is sprake van een klein tekort. Wat zou het mooi zijn als aan het eind van het jaar 2009 zou blijken dat we als kerkrentmeesters de inkomstenposten te laag hebben ingeschat. We doen als predikante en kerkenraad ons best om ook in onze kleine gemeente de Kerk van Blijvende waarde te laten zijn. Helpt u ook mee met uw bijdrage? Zou u uw antwoord klaar willen leggen, binnenkort wordt de antwoord envelop weer bij u opgehaald.

HUISKAMERGESPREK:
Woensdagavond 28 januari is het laatste huiskamergesprek van dit seizoen. We zijn voornemens om dan met z'n allen naar Johannes en Hieke Plantinga te gaan. Er is al een aardig groepje gemeenteleden voor deze avond uitgenodigd en die toegezegd hebben om aanwezig te zijn. Johannes en Hieke hebben een grote huiskamer dat mocht u zin hebben om nog een keer mee te praten dan kan dat naturlijk altijd. Weet u welkom.

AGENDA:
29 Januari 18+ gespreksavond in de consistorie. Op dezelfde avond is er In Oer de Toer In Warkum een themaavond over Annovyn (hulpverlening in Roemenie).
10 Februari om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.
9 Maart is de jaarlijkse gemeenteavond in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
yn Balk
  
IN MEMORIAM
Hinke Volbeda-Draaijer
Warkum, 18 juni 1922
Balk, 20 januari 2009

Op 20 januari 2009 is overleden Hendrikje Volbeda-Draaijer, Talmapark 1, K-222, op de leeftijd van 86 jaar. De rouwdienst werd gehouden in de Protestantse Kerk te Harich op 24 januari 2009, alwaar aansluitend de begrafenis op het kerkhof plaatsvond.

In de periode dat zij en haar man in Eefde woonden, heb ik veel contact met hen gehad. Vandaar dat ik mocht voorgaan in deze uitvaart. Na een gevuld leven, keerden zij en haar man weer naar hun geliefde Fryslân terug. Op diverse plekken hebben ze gewoond.

Hendrik was altijd druk met schilderen, tuinieren, buiten zijn. En met de weefcursussen die ze met veel verve gaf. Tot op hoge leeftijd bleef ze creatief weven en maakte veel moois. Gelukkig en trots was ze op haar kinderen en kleinkinderen.
Innig verknocht aan haar man Dirk.

Hendrikje: een pittige, eigengereide, exuberantie, intenslevenslustige vrouw was ze. De laatste jaren vertraagde het levenstempo, kwam er meer verstilling. Na een kort ziekbed is ze te midden van de haren vredig ingeslapen.

Het was fijn in een mooie oude Friese kerk afscheidswoorden te zeggen, te denken en te bidden. Mooi dat haar twee dochters en een paar kleinkinderen hierin een aandeel hadden.

Hen en bovenal Dirk wens ik goede herinneringen en Gods nabijheid toe.

Ds. J. Fijn van Draat, Eefde

bron: Kerkblad Underweis, 10e jaargang nr. 3 www.kerkpleinbalk.nl
17-01-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 januari is er s'middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J.D. Th Wassenaar in hoopt voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

AGENDA:
29 Januari themaavond in Workum.
10 Februari kerkenraadvergadering.
9 Maart gemeenteavond.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
10-01-2009
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 januari is er s'middags om 13.30 uur een Fryske tsjinst. Voorganger in die dienst is dhr H. Gilliam van Pingjum. Voor de kinderen is er de nevendienst in consistorie.
De collecten in de dienst zijn voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

GEBOREN:
Maandag 29 december 2008 is in het gezin van Mark Riem en Jeltsje Lanting, Heidenskipsterdyk 20, een jongentje geboren. Mark Jelte is zijn naam. Mark Jelte is het broertje van Sanne, Nellie en Johanna. Dat Mark Jelte op mag groeien tot vreugde van allen die hem omringen.

PERIODIEKE AMBTSDRAGERVERKIEZINGEN:
Dhr Thomas v.d Gaast (jeugdouderling) was aftredend maar heeft zich beschikbaar gesteld voor nog een periode. Er zijn geen bezwaren tegen een herkiezing binnengekomen. Dat we kunnen tot onze blijdschap melden dat Thomas herkozen is. Binnen afzienbare tijd zal Thomas herbevestigd worden.

VERANTWOORDING:
Via een gemeentelid op bezoek bij een ander gemeentelid is een gift van 10 euro voor de kerk ontvangen.
En gevonden in een collectezak een envelop met inhoud en een bedankje voor het geslaagde 'kerstconcert' met warme chocolade melk, een boek en een dikke sinaasappel voor de kinderen. Beste mensen hartelijk dank voor deze bijdrage.

AGENDA:
Huiskamergesprek 12 en 14 januari.
29 Januari themaavond Annofyn in Workum.
10 Februari kerkenraadsvergadering in de consistorie en
9 Maart de jaarlijkse gemeenteavond.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
oude Motigoteller