Ons Kerkblad 1945-1946
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

1945-1946
09/02/1946
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur: Ds. J. Loos.
02/02/1946
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur: Ds. J. Loos.
26/01/1946
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen

                  Ds. Bos.
Zooeven komt er bericht , dat Ds. Bos
op Dinsdag 19 Januari de gemeente hoopt
te bezoeken ter kennismaking. Mevrouw
Bos hoopt hem te vergezellen.
  In de voormiddag zal de kerk worden
bezichtigd. Kwart voor tweeën zal de
ontmoeting in het Heidenschap plaats
hebben. Des namiddags drie uur samen-
komst met den kerkenraad. Half vier met
de kerkvoogdij. Om vier uur verzoeken
wij de gemeenteleden, die tijd en gelegen-
heid daartoe hebben, met Ds. en Mevr.
Bos te komen kennismaken in de con-
sistorie. We hopen, dat ook ditmaal,
evenals vroeger, de gemeente zich niet
onbetuigd late en van haar belangstelling
blijk geve. Des avonds met de trein van
plm. zes uur hopen Ds. en Mevr. Bos weer
te vertrekken. Moge deze kennismaking
leiden tot een voor Workum gunstige
beslissing.
                                                          v. V.
05/01/1946
HEIDENSCHAP:
Nam. 1.30 uur Ds. van Veen.
29/12/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 1.30 uur: Ds. van Veen

Maandag 31 Dec. 1945:
HEIDENSCHAP.
Nam. 1.30 uur: Ds. van Veen.
  Collecte voor emeriti en predikants-
weduwen en -weezen.

Dinsdag 1 Jan. 1946.
HEIDENSCHAP:
Voorm. 9.30 uur: Ds. van Veen.
         Bevestiging ouderling en diaken.

Mededeeling van den Kerkeraad.
-  Aangezien er bij den kerkeraad
geen gebezwaren zij ingebracht, zullen de
broeders H. Tigchelaar, B.H. Haanstra,
G. Tjalsma en E. van der Gaast D.V. 1
Januari in hun ambt resp. van ouderling
en van diaken bevestigd worden.

C.J.V. ,,ORA ET LABORA'' yn 't Heidenskip.
  Gearkomste op Freedtojoun 4 Janne-
waris 1946 yn 'e consistoarjekeamer fan
'e Greate Tsjerke.
  Wurklist: Sjongen. Iepening (foarsitter),
Bibellêzing Johs. 15. Ynlieding fan 'e
skriuwer oer dit Bibelgedielte. Besprek-
king. Skoft. Tuskensang. Opstel frij ûn-
derwirp (K. van Dam). Foardracht (H.
Westra). Tankgebet (twadde foarsitter).
Slotsang.
              De Skriuwer, Jaap van der Veer.
28/07/1945
HEIDENSCHAP:
Nam. 2.30 uur Ds. Loos.

  Voor de vele blijken van
belangstelling, welke wij
mochten ontvangen op ons
Zilveren Huwelijksfeest be-
tuigen wij, mede namens
onze kinderen, onzen harte-
lijken dank.
  B. Smid.
  H. Smid-Mandemaker.
Heidenschap, Juli 1945
14/07/1945
HEIDENSCHAP:
Nam. 2.30 iur ds. J. Gras,
                van Harkstede-Scharmer.

Vereenigingen enz.
  Hieronder een lijstje van de vereeni-
gingen, werkzaam op het terrein der ge-
meente en staande in contact met den
kerkeraad:
...
Chr. Meisjesvereeniging in het Hei-
  denschap vergadert elken Donderdag-
  avond om 9 uur (off. tijd.)
                       Secretaresse A. M. Wink
Chr. Jongelingsvereen. ,,Ora et
  Labora" te Heidenschap. Secretaris
  J. W. v. d. Veer. De vereeniging
  vergadert gedurende het winterhalf-
  jaar één maal per week in de con-
  sistorie van de kerk in het Heiden-
  schap.

Advertinsje Bouke Ypes Smid en Hielkje Smid-Mandemaker 25 jier troud.

07/07/1945
HEIDENSCHAP:
Nam. 2.30 uur ds. P. ten Have,
                              van Oosterend (Henn.)
                                (H. Avondmaal.)

Mededeelingen van den Kerkeraad.
-  Op Zondag 1 Juli werd het sacra-
ment vanden heiligen Doop bediend
aan: ...Geertje
dochter van Auke Buma en Evertje
Sjaarda...
...Jan Hessel, zoon van Jan de Jong
en Geertje van de Lageweg...
-  Attestatie is aangevraagd naar Kou-
dum door Sjoerd Sj. Haitsma en Maria
de Vlugt, echtelieden.
- Met attestatie zijn ingekomen van
Gaastmeer: Trijntje Finnema, huisvrouw
van Pier Postma, en Harmen Hoekstra
en Anna Ykema, echtelieden.
30/06/1945
HEIDENSCHAP:
Nam. 2.30 uur ds. Loos
                      (Voorbereiding H. A.)

Mededeelingen vanden Kerkeraad.
-  Van de ,,Geref. Kerk" is tot de
gemeente overgekomen Evertje Sjaarda
huisvrouw van Auke Buma.
23/06/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur ds. Loos.

Vereenigingen enz.
  Hieronder een lijstje van de vereeni-
gingen, werkzaam op het terrein der ge-
meente en staande in contact met den
kerkeraad:
...
Chr. Meisjesvereen. in het Heidenschap
  Leidster mej. D. J. de Vries, Secre-
  taresse mej. A. M. Wink.
...
Chr. Jongelingsvereen. ,,Ora et
  Labora" te Heidenschap. Secretaris
  J. W. van der Veer. De vereeniging
  vergadert gedurende het winterhalf-
  jaar één maal per week in de con-
  sistorie van de kerk in het Heiden-
  schap.
16/06/1945
HEIDENSCHAP:
Nam. 2.30 uur ds. van Veen.

Mededeelingen van den Kerkeraad.
-  Zondag j.l. werd het sacrament van
den H. Doop bediend aan: Pieter, zoon
van Douwe D. Dijkstra en Beitske Kooistra
en aan Jan Johannes, zoon van Johannes
Noordenbos en Antje Boersma.

   DANKBETUIGING.
  Voor de zeer vele blijken
van innige deelneming en
die ons hebben bijgestaan
bij het zoo smartelijk ver-
lies van ons aller lieveling
          GORRIT
betuigen bij onzen oprech-
ten dank.
    Uit allernaam,
        H. F. Kuipers.
        S. Kuipers-van Dijk.
Heidenschap, Juni 1945.  
09/06/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur ds. Loos (H. Doop).

Mededeelingen van den Kerkeraad.
-  Voor de bediening van den H. Doop
in het Heidenschap moeten belangheb-
benden zich melden bij br. L. J. Kampen.

Hedenavond omstreeks 6
uur behaagde het de Heere
plotseling van ons weg te
nemen ons aller lieveling
       GORRIT
in den ouderdom van 1
jaar en 3 maanden.
De Verbondsbelofte le-
nigt onze smart.
Uit aller naam.
  De diepbedroefden,
     H. F. Kuipers
     S. Kuipers-van Dijk
Heidenschap, 3 Juni '45

  Hedenavond werd zeer
onverwacht van ons weg-
genomen onze kleine
vriend GORRIT
op den nog zoo jeugdigen
leeftijd van 1 jaar en 3 mnd.
  Sterke de Heere de
zoo zwaar beproefde
Ouders en Grootouders.
  Het personeel,
P. Westerman
P. Westerman-v. d. Werf
W. v. d. Baan
  Heidenschap, 3-6-'45
02/06/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur ds. Loos.

Mededeelingen van den Kerkeraad.
-  Zendingscollecte.
  In het Heidenschap is op den 2en
Pinksterdag nog f 92,65 voor de zending
gecollecteerd. De totale opbrengst is
hierdoor gestegen tot f 574,43     J. L.

Vereenigingen enz.
  Hieronder een lijstje van de vereen-
ingen, werkzaam op het terrein der ge-
meente en staande in contact met den
kerkeraad:
...
Chr. Meisjesvereen. in het Heidenschap.
  Leidster mej. D. J. de Vries. Secre-
  taresse mej. A. M. Wink.
Chr. Jongelingsvereen. ,,Ora et
  Labora" te Heidenschap. Secretaris
  J. W. v. d. Veer. De vereeniging
  vergadert gedurende het winterhalf-
  jaar één maal per week in de con-
  sistorie van de kerk in het Heiden-
  schap.

  Met dankbaarheid en blijd-
schap geven wij kennis van
de geboorte van ons Zoontje
en Broertje
        JAN HESSEL.
J.J. de Jong.
G. de Jong-v. d. Lageweg.
Tini en Doutje.
  Heidenschap, 25 Mei '45.
26/05/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur ds. Loos.

Mededeelingen van den Kerkeraad.
-  De collecte voor de zending, ge-
houden gedurende de Pinksterdagen, heeft
opgebracht f 481,78. De opbrengst der
collecte van Maandagmorgen in het Hei-
denschap is hierbij niet inbegrepen.

Vereenigingen enz.
  Hieronder een lijstje van vereenigingen
enz. werkzaam op het terrein der ge-
meente en in contact staanden met den
Kerkeraad:
...
Chr. Jongelingsvereen. ,,Ora et
  Labora" te Heidenschap. Secretaris
  J. W. v. d. Veer. De vereeniging
  vergadert gedurende het winterhalf-
  jaar één maal per week in de con-
  sistorie van de kerk in het Heiden-
  schap.
...
  De lijst is, zooals men ziet, gegroeid
maar zij is nog niet volledig. De eind-
redacteur moet blijkbaar nog wat geduld
oefenen. Komen er meer gegevens? Een
behoorlijk overzicht van de vereenigingen,
die de bezetting doorstaan hebben, is zoo-
wel voor de geheele gemeente als voor
haarzelf van groot belang.    J. L.

  God verblijdde ons op 7
Maart l.l. met de geboor-
te van een welgeschapen
Zoontje
      JAN PIETER.
  H. J. Dijkstra
  S. Dijkstra-v. d. Goot.
Heidenschap, Mei 1945

Onze lieve Grootouders
  J. H. DIJKSTRA
en
  J. J. DIJKSTRA-
      SCHOONHOVEN
herdachten op 19 Mei
j.l. hunne
40-jarige Echtvereeniging
                    Jelte
                    Geeske
                    Jan Pieter.
Heidenschap, Mei '45
19/05/1945
1e PINKSTERDAG
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur ds.Loos

2e PINKSTERDAG
HEIDENSCHAP.
Voorm. 10.30 uur de heer Rienstra
                    (Friesche Dienst, Afscheid)
  Bij het einde van alle diensten collecte
voor de Uitwendige Zending.
12/05/1945
HEIDENSCHAP.
Nam. 2.30 uur de heer Rienstra.

Aan alle leden der gemeente.
  Voor de eerste maal sedert Augustus
1940 verschijnt deze week ,,Ons Kerk-
blad". Contact met de ring was nog niet
mogelijk, zoodat dit eerste nummer alleen
berichten voor Workum bevat en daar-
om alleen aan de leden der Workumsche
gemeente toegezonden wordt. Het zijn
ditmaal niet alleen de abonné's, diehet
blad ontvangen. Het leek ons nuttig dit
eerste nummer aan alle gemeenteleden te
doen toekomen. Moge deze verspreiding
op ruime schaal voor velen een aanspo-
ring zijn zich te abonneeren. Geregelde
lezing van het Kerkblad bevordert immers
het medeleven met de gemeente, het con-
tact met de predikanten, de kennis van
alles, wat er in kerk en plaatselijke ge-
meente omgaat, en zij versterkt den on-
derlingen band.
  Het artikel ,,Geen Feest" in het nummer
van 1 September 1940 van de hand van
Ds. v. Veen was de onmiddelijke aan-
leiding tot het verbieden van ons blad.
Wij zijn op dit verbod uiteraard niet
weinig trotsch. Dat het Kerkblad nu in
ons bevrijde Nederland opnieuw verschijnt
verheugt ons zeer. Moge het spoedig zijn
plaats in de gemeente weder ingenomen
hebben. Moge het velen telkens weêr een
opwekking zijn tot een getrouw hooren
van de prediking en een veelvuldig ge-
bruik van de heilige sacramenten. Moge
het er aldus toe medewerken, dat wij meer
en meer leeren verstaan, wat de Kerk in
ons nationale en in ons persoonlijke leven
beteekent.
                                                          J. L.

Mededeelingen van den Kerkeraad.
  Op Dinsdag 8 Mei werd kerkelijk be-
vestigd het huwelijk van Jan L. Kampen
en IJmkje P. Deinum.
  Gaarne zou ik in het nummer van de
volgende week een lijstje willen opnemen
van alle vereenigingen, die op het terrein
der gemeente werkzaam zijn en die in
contact met den Kerkeraad staan. Haar
werkzaamheden en vergaderingen moeten
opnieuw onder de aandacht der belang-
hebbende gemeenteleden worden gebracht.
Mag ik daarom de secretarissen of secre-
taressen der verschillende vereenigingen
verzoeken mij zoo spoedig mogelijk de
noodige gegevens te doen toekomen.
                                                 J. L.