Ons Kerkblad 2021
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2021   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

2021
16/01/2021
BIJ DE DIENST:
De kerkenraad heeft besloten gezien de corona ontwikkelingen om tot en met 31 januari geen kerkdiensten te houden. Dan overwegen we opnieuw.

GEMEENTE AVOND:
Ook de geplande extra gemeente avond in januari wordt tot nadere aankondiging uitgesteld. De kerkenraadsvergadering gaat naar het eind van deze maand.
Het is corona wat de klok slaat, dat is jammer.
Laten we blijven bidden, geloven en vertrouwen, dat kan altijd doorgaan.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

12e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, 14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden, ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is
inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.

Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘Zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep
overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Fryslân sluiten wij ons bij deze klemmende oproep aan. U vindt het advies op

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdownniet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. Inmiddels heeft de landelijke kerk een aantal alternatieven beschreven. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid die EO, KRO en NCRV ter beschikking stellen, dat u opnames van o.a. Nederland Zingt, en Met Hart en Ziel kunt downloaden en uitzenden. Dit kan via de links

https://kro-ncrv.nl/download-liederen

https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het
Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Gemeenten die deze mogelijkheid niet hebben, wijzen we op de vieringen die Omrop Fryslân ‘s zondagsmorgens om 10.00 uur en om 12.00 uur voor de televisie uitzendt. Op de website van de Omrop kunt u die de gehele week terugzien.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel
mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u fysiek bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
(Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet,
mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
09/01/2021
BIJ DE DIENSTEN:
Er zijn geen diensten tot en met 10 januari. Afhankelijk van adviezen overheid, PKN en eigen gezond verstand bepalen we wanneer kerkgang ‘corona’ verantwoord is. Er verschijnt weer wekelijks een kerkbode, dus we houden u op de hoogte. Overigens geloven en bidden mag ook de rest van de week buiten de kerkdienst om.

FOLLE LOKE EN SEINE 2021:
Wordt u allen, gemeenteleden en andere lezers, toegewenst door de kerkenraad van de PG it Heidenskip.

VEEL DANK:
Gaat uit naar Marije, onze jeugdouderling, Fouke en Jelmer Pieter die met onze predikant een mooie vlog hebben gemaakt voor kerst en oud en nieuw. We zagen daarin de opgetuigde kerstboom ( dank jullie wel jeugd) , hoorden mooie muziek, werden voorgelezen uit de Bijbel en luisterden naar de uitleg van de dominee. Via de gemeentemail hebben allen kunnen meegenieten. Dank je wel. Voor hen die dit gemist hebben, op de website van de kerk is het ook nog te bezien.

TJA
en dan maar weer naar voren kijken. Zolang er nog geen kerkdiensten zijn proberen we het onderdeel ‘wij richten ons tot God ‘ toch in te vullen en wekelijks u te doen toekomen via de mail.
De kerkenraad nodigt, daagt! U allen uit uw bijdrage ( lied, gedicht, verhaal i.c.m. uw uitleg) te leveren om zo toch van elkaar te horen en aan elkaar te verhalen wat ons bezielt. Spontaan aanleveren vinden we fantastisch en blij zijn we ook als u op ons verzoek uw medewerking verleent.

2021
wordt een boeiend jaar, niets?? is zeker………

VAN DE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING:
Weer moet er vanwege de corona - maatregelen geschrapt worden in het Winterwerkprogramma: twee activiteiten waar velen van jullie zich voor hebben opgegeven.
Het betreft ten eerste de bijeenkomst op maandag 25 januari in It Heidenskip met als thema ‘Thank God I’m a countryboy/girl’. Ook de lezing over ‘Marc Chagall’ door ds. Hamoen kan niet doorgaan.
We hopen dat in 2021 veel ten goede zal veranderen en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oudjaar It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend
.

Kerst It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend