Ons Kerkblad 2021
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Kerkblad 2021   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

2021
06-03-2021
40-Dagentijd
meditatie Marcus 1:12-13
oud-pastor Sipke Draisma
Bij de dienst:
Er is geen dienst tot en met zondag 14 maart.

Binnenkort
zal de kerkenraad zich bezig houden over de komende kerkdiensten na 14 maart.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
27/02/2021
BIJ DE DIENST:
Er zijn geen diensten tot en met zondag 14 maart.

GEBOORTE:
Vrijdag 12 februari zijn onze jeugdouderling Marije en haar man Jelle Douwe verblijd met de geboorte van een dochter, Amarins. Een wolk van een baby. Wij wensen de jonge ouders veel geluk met elkaar en een goede toekomst. Ook beide pake’s en beppe’s van harte gelukgewenst met Amarins.

VEERTIGDAGENTIJD:
Deze tijd van het kerkelijk jaar staat in het teken van de lijdenstijd en Pasen. Altijd een indringende periode, maar nu met corona des te meer. We blijven hopen dat we straks weer bij elkaar kunnen komen om lief en leed te delen. De kerkenraad heeft gemeend om op alle adressen een veertigdagen kalender te bezorgen met een korte overweging van onze predikant. Een leidraad in deze periode. Heeft u niets ontvangen, heeft u vragen, behoefte aan een gesprek of anderszins ondersteuning nodig bel dan gerust de dominee, scriba of een ander kerkenraadslid.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
20/02/2021
Perspectief
meditatie Johannes 12: 1-8
ds. Arnold Vriend

BIJ DE DIENST:
Er zijn geen kerkdiensten tot en met 14 maart.

Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen….
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste…
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar herkennen
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten….
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet….
daar kan iets van God gebeuren.

         God….
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
in de zwakte van je partner
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je zijn gelaat weerspiegeld.

         Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.
Naar Harry Faber van der Meulen.

Pasen nadert, corona blijft, vertrouwen mag u houden.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
13/02/2021
BIJ DE DIENST:
Geen diensten tot en met 14 maart.

AMBTSTERMIJN:
De termijn van Eise zit er al langer op. Reden om zijn voorzittershamer tijdens de recente kerkenraadsvergadering ( via de mail) tijdelijk aan Arnold over te dragen. Dan kunnen we , als we weer fysiek vergaderen afscheid van ouderling Eise nemen. Met dank voor bewezen diensten.

BLOEMEN:
De bloemen van de eerste zondag van de maand gingen naar Johan Weerstra als dank voor zijn jarenlange trouwe dienstverlening voor onze gemeente. De bloemen werden door onze dominee persoonlijk aan hem overhandigt en dat bleek zeer gewaardeerd te worden.

DANK:
Ook Minke Adema ontvangt een blijk van dank voor haar belangeloze inzet als organist in 2020.
In deze tijd van corona, sneeuw, wind en vorst dus redenen genoeg om dankbaar te zijn.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week heeft de kerkenraad via de mail vergaderd.
Een goede bijeenkomst, nuttig en noodzakelijk.

We hebben al meegedeeld dat er geen kerkdiensten zijn tot en met zondag 14 maart.
Gastpredikanten die zouden voorgaan hebben een afmelding gekregen.
Spontaan berichtte Sipke Draisma dat hij toch wel een miniatuur overweging wilde maken om op de website te plaatsen en om deze aan de gemeenteleden te doen toekomen.
Dat initiatief heeft de kerkenraad omarmd; ook Arnold Vriend zal een bijdrage leveren. Dat wordt zeer gewaardeerd.

In deze vergadering heeft Eise de voorzittershamer overgedragen aan Arnold, die deze honneurs tijdelijk zal waarnemen.
Zoals we weten zit de ambtstermijn van Eise er al langer op; we gaan nu toch zijn ambtsperiode afsluiten. Als we weer fysiek vergaderen zullen we formeel afscheid van Eise als ouderling nemen.
Dus er ontstaat/is nu ook een vacature bij de ouderlingen; ook ..immers we missen nog steeds een diaken.

De extra gemeenteavond is ook afgelast ,maar zal zeker plaatsvinden als corona dat weer toelaat.

hartelijke groet, wij wensen u vrede en alle goeds
uw kerkenraad

Lied 973


06/02/2021
BIJ DE DIENST:
Geen kerkdiensten tot en met zondag 14 maart. Via omrop Fryslan en kerkdienstgemist.nl kunt u diensten volgen, de Workumse diensten via www.pgworkum.nl.

KERKENRAAD:
Komende week, 3 februari hebben we weer overleg/vergadering via de mail. Altijd mooi, nu bijzonder in deze tijd, zeker ook met het nieuws van de overheid op 2 februari. We wachten af.
‘’t faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is “.

REKENINGNUMMER:
Penningmeester PG it Heidenskip: NL 21 RABO 0372102832
Penningmeester diaconie : NL 12 RABO 0372162746

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
30/01/2021
BIJ DE DIENST:
Gezien de corona ontwikkelingen heeft de kerkenraad besloten om voor een langere periode duidelijkheid te geven wat betreft onze kerkdiensten. Tot en met zondag 14 maart worden er geen diensten gehouden. Uiteraard zullen we er “ als de kippen bij zijn als de ophok plicht” voorbij is.
We proberen u iedere zondag ons ‘wij richten ons tot God’ via de gemeente mail te doen toekomen.
Ook uw bijdrage wordt op prijs gesteld.

DANK:
Ook vanuit onze gemeente een woord van dank aan Johan Weerstra voor de vele jaren van redactie voeren van Ons Kerkblad en bijhouden van de ledenadministratie . Johan, op jouw geheel eigen wijze, nauwgezet, nauwkeurig en precies. Dank je wel.

KERKBALANS:
Mag ik u allen nog eens wijzen op de actie kerkbalans. Laat zien waarin onze kleine gemeente groot kan zijn.

HULP:
Mocht u hulp, financieel, huishoudelijk dan wel bemoediging of anderszins nodig hebben, schroom niet, maar neem contact op met onze predikant of onze scriba.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Wij richten ons tot God:

Heer, geef ons de kracht om te handelen als in Johannes 3 vers 14-21.


23/01/2021
BIJ DE DIENST:
Er zijn geen kerkdiensten tot en met 31 januari. De kerkenraad gaat zich beraden of die lockdown langer moet gezien de corona ontwikkelingen.

KERKBALANS:
De actie kerkbalans waarin u gevraagd wordt uw VVB voor 2021 aan te geven gaat ook van start. De enveloppe met acceptgiro valt binnenkort bij u op de deurmat. Uw antwoord kunt u afgeven aan een kerkenraadslid, opsturen naar de scriba of rechtstreeks naar Fouke de Vries, penningmeester. Mailen kan ook.
Mail Fouke de Vries: foukedevries@planet.nl
Mail scriba: scribapgheidenskip@outlok.com

GEMEENTE:
houd moed en heb lief. Nooit kan ’t geloof teveel verwachten.
Nooit kan ’t geloof teveel verwachten.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,
Balans en diensten dienen in verhouding te staan, zijn niet gelijk,maar wel verbonden.
In de bijlage bij deze ail wordt u gevraagd uw VVB aan te geven voor 2021.
Dat in het kader van de landelijke actie 'Kerkbalans'.
Financieel is het balanceren geblazen, maar ook onze wekelijkse samenkomst, zingen en belijden is in deze corona tijd balanceren.
Desalniettemin heeft de kerkenraad besloten, gezien de tentakels van het covid 19 virus om tot en met zondag 14 maart geen kerkdiensten te houden.
U begrijpt dat, als het eerder mogelijk is, we er als de kippen zonder ophokplicht bij zullen zijn.
Vrede en alle goeds.


Wij richten ons tot God

Een gebed van bemoediging van Augustinus, benedictijner monnik uit de zesde eeuw en eerste aartsbisschop van Canterburry.

Goede God,
Waak over hen die vannacht van verdriet niet kunnen slapen,
en laat Uw engelen waken over wie slapen.
Zorg voor Uw zieken, o Heer Christus,
geef Uw vermoeiden rust,
zegen uw stervenden,
troost Uw lijdenden,
heb medelijden met Uw bedroefden, bescherm Uw blijmoedigen;
doe het omwille van Uw liefde.
Moge de God van de hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede,
in het geloof dat wij het volste vertrouwen mogen hebben
in de werking van de Heilige Geest.

Voorwaarts, christen strijders....


16/01/2021
BIJ DE DIENST:
De kerkenraad heeft besloten gezien de corona ontwikkelingen om tot en met 31 januari geen kerkdiensten te houden. Dan overwegen we opnieuw.

GEMEENTE AVOND:
Ook de geplande extra gemeente avond in januari wordt tot nadere aankondiging uitgesteld. De kerkenraadsvergadering gaat naar het eind van deze maand.
Het is corona wat de klok slaat, dat is jammer.
Laten we blijven bidden, geloven en vertrouwen, dat kan altijd doorgaan.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

12e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, 14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden, ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is
inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.

Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘Zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep
overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Fryslân sluiten wij ons bij deze klemmende oproep aan. U vindt het advies op

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdownniet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. Inmiddels heeft de landelijke kerk een aantal alternatieven beschreven. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid die EO, KRO en NCRV ter beschikking stellen, dat u opnames van o.a. Nederland Zingt, en Met Hart en Ziel kunt downloaden en uitzenden. Dit kan via de links

https://kro-ncrv.nl/download-liederen

https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het
Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Gemeenten die deze mogelijkheid niet hebben, wijzen we op de vieringen die Omrop Fryslân ‘s zondagsmorgens om 10.00 uur en om 12.00 uur voor de televisie uitzendt. Op de website van de Omrop kunt u die de gehele week terugzien.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel
mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u fysiek bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
(Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet,
mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
09/01/2021
BIJ DE DIENSTEN:
Er zijn geen diensten tot en met 10 januari. Afhankelijk van adviezen overheid, PKN en eigen gezond verstand bepalen we wanneer kerkgang ‘corona’ verantwoord is. Er verschijnt weer wekelijks een kerkbode, dus we houden u op de hoogte. Overigens geloven en bidden mag ook de rest van de week buiten de kerkdienst om.

FOLLE LOKE EN SEINE 2021:
Wordt u allen, gemeenteleden en andere lezers, toegewenst door de kerkenraad van de PG it Heidenskip.

VEEL DANK:
Gaat uit naar Marije, onze jeugdouderling, Fouke en Jelmer Pieter die met onze predikant een mooie vlog hebben gemaakt voor kerst en oud en nieuw. We zagen daarin de opgetuigde kerstboom ( dank jullie wel jeugd) , hoorden mooie muziek, werden voorgelezen uit de Bijbel en luisterden naar de uitleg van de dominee. Via de gemeentemail hebben allen kunnen meegenieten. Dank je wel. Voor hen die dit gemist hebben, op de website van de kerk is het ook nog te bezien.

TJA
en dan maar weer naar voren kijken. Zolang er nog geen kerkdiensten zijn proberen we het onderdeel ‘wij richten ons tot God ‘ toch in te vullen en wekelijks u te doen toekomen via de mail.
De kerkenraad nodigt, daagt! U allen uit uw bijdrage ( lied, gedicht, verhaal i.c.m. uw uitleg) te leveren om zo toch van elkaar te horen en aan elkaar te verhalen wat ons bezielt. Spontaan aanleveren vinden we fantastisch en blij zijn we ook als u op ons verzoek uw medewerking verleent.

2021
wordt een boeiend jaar, niets?? is zeker………

VAN DE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING:
Weer moet er vanwege de corona - maatregelen geschrapt worden in het Winterwerkprogramma: twee activiteiten waar velen van jullie zich voor hebben opgegeven.
Het betreft ten eerste de bijeenkomst op maandag 25 januari in It Heidenskip met als thema ‘Thank God I’m a countryboy/girl’. Ook de lezing over ‘Marc Chagall’ door ds. Hamoen kan niet doorgaan.
We hopen dat in 2021 veel ten goede zal veranderen en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oudjaar It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend
.

Kerst It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend