Ons Kerkblad 2021
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931    |   ANBI  |  Gastenboek

2021
25/12/2021
Tweede Kerstdag

Voor hen die niet aanwezig zijn en wel mee willen leven bij deze de orde van dienst voor morgen. Ook is deze dienst te volgen via: www. kerkomroep.nl

Liturgie 26-12-2021 Johannes 1 vs. 1-5, 14 WItH

Thema: ‘Is Kerst onlogisch?’

Welkom en mededelingen:
K: We groeten elkaar met vrede en alle goeds. G: Vrede en alle goeds
K: we vragen dat de Heer bij ons is G: en bij de hele wereld
(K: doet overige mededelingen)
We richten ons tot God:

Luisteren: ‘Christmas day’ van en door Theo van de Logt jr., m.m.v. Theo van de Logt sr.


Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is tot in eeuwigheid G: en niet loslaat waaraan Hij is begonnen.

Liet (lof) Frysk Liet 487 fs 2 ‘Eare-oan God, ús Heit en Heare…’

Eare oan God, ús Heit en Heare
en ús kening grut yn macht.
Eare oan God dy’t kaam op ierde,
dy’t ús ’t ljocht is yn ‘e nacht
Gloria in excelsis Deo.

Gebed

Bijbellezing: Johannes 1 vs. 1-5, 14

Lied: Lied 478 vs. 1 ‘komt verwondert u hier mensen…’

Overdenking bij de Bijbellezing

Meditatieve muziek

Lied: Lied 506 vs. 2 ‘Al zijt gij nu nog maar een kind…’

Collecte: We dragen elkaars lasten (collecte in de bus bij de uitgang)
(Evt. moment van gedenken, geboorte, overlijden gebedsintenties)

Gebed: We dragen elkaar op in gebed.

Slotlied: Lied 481 vs. 3 ‘Lof aan u die eeuwig leeft..’

Zegen
De gemeente antwoordt: met Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Komt verwondert u hier mensenEerste Kerstdag:

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene.
Grote kaars, ik steek je aan
want het licht is opgestaan.
Wie het horen wil die horen,
de Messias is geborenBIJ DE DIENST:
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 19 december geen kerkdiensten te houden in onze gemeente tot en met 9 januari 2022. We hopen dat U begrijpt dat we deze keus gemaakt hebben n.a.v. de ontwikkelingen op “coronamarkt”. Juist in een tijd waarin het licht komt en we de geboorte van Jezus vieren is er deze duisternis. Die kan echter nooit sterker zijn dan dat licht.
Na iedere nacht volgt immers altijd de dag. En is het licht van Jezus niet meer dan dat…?

KERSTCOLLECTE 2021:
Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Een gammele tent. Extreme kou of juist de ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doe mee! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Geef aan de kerstcollecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’
Van harte aanbevolen!

ONDERSTEUNING: heeft u een vraag, wilt u steun – financieel, moreel of anderszins – neem dan gerust contact op met onze predikant, scriba of een van de andere kerkenraadsleden en we zijn er.

DE KERKENRAAD
wenst een ieder een betekenisvolle Kerst, een goede jaarwisseling en een hoopvol 2022.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
Beste gemeenteleden,

Als u naar de persconferentie hebt gekeken is het u wel duidelijk dat er morgen en vervolgens tot nadere aankondiging GEEN kerkdiensten zijn in onze gemeente in it Heidenskip.
Omikron variant heet de boosdoener.

De kerkenraad vindt het niet verantwoord om onder de gegeven omstandigheden bijeen te komen in een dienst.

Als we niet samenkomen kan het corona virus, want daar gaat het om, daar niet toeslaan en kunnen we elkaar niet besmetten of anderszins een besmetting meenemen naar elders en anderen.

Het zij zo.
Houd moed, heb lief.
De preek van ds. Mook volgt morgen via de gemeente mail; de orde van dienst kunt u hier onder wel inzien.
namens de kerkenraad
Pim Engelenburg, scriba

De paaskaars brandt, er klinkt muziek, we zijn welkom
het is vierde advent

THEMA: “De toon is gezet”.

Welkom en mededelingen:
K: De kerkenraad heet u allen hartelijk welkom, in het bijzonder onze voorganger vandaag dominee Mook uit Sneek en onze organist...We zijn dankbaar en blij dat we hier weer kunnen en mogen zijn. We groeten elkaar met vrede en alle goeds. G: vrede en alle goeds. K: we vragen dat de Heer bij ons is. G: en bij de gehele wereld. K: ( doet overige mededelingen)

Wij richten ons tot God:

Waar mensen zich toewenden naar elkaar kerkganger 1
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen….
Daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in kerkganger 2
het recht van de sterkste….
Daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar herkennen kerkganger 3
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten….
Daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen van elkaar willen weten, kerkganger 4
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet….
Daar kan iets van God gebeuren.

God…. voorganger
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen,
in de zwakte van je partner,
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je zijn gelaat weerspiegeld.
Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.

ouderling van dienst:
Deze God gaf zich aan ons in de mens Jezus, die in woord ons voorhield en in daad ons voorleefde hoe mens te zijn met God en medemens.
We vieren de komst van Jezus.

Aansteken vierde adventskaars:
Vierde kaars, nu jij ook schijnt,
zien wij hoe de nacht verdwijnt.
Want jouw vlam is ons een teken,
dat de vrede aan gaat breken.

Bemoediging:
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid,
G: en niet loslaat waaraan Hij is begonnen.

Groet

Zingen (gebed) : Lied 442 : 1,2

Lezen : Filipp. 4 : 4-7

Zingen : Lied 482 : 1

Gebed om de opening van het Woord

Aandacht voor kinderen, indien aanwezig

Schriftlezing: Micha 5 : 1 – 4a

Zingen : Lied 476 : 1

Schriftlezing : Lukas 1 : 57 - 80

Zingen : Lied 158a : 1,3

Preek

Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus,

Wanneer er,- zo was het tot voor kort,- een naam gezocht moest worden voor een pasgeborene, zocht men die praktisch altijd onder de naaste familieleden. Naar de grootvader werd het genoemd of naar de groot- moeder, soms ook wel naar vader of moeder, of naar een ander familielid. Zo goed als zeker werd het een naam die in de familie al bekend was. Zeker als je stamdrager was, de oudste zoon van de oudste zoon. Tja, en zo was het gebruik bij de joden ook in Jezus’ dagen. Toen dan ook het kind van Elisabeth en Zacharias een naam moest krijgen, lag het voor de hand dat het Zacharias zou gaan heten. Die naam van zijn vader zou beter dan welke andere ook passen bij dit zo welkome kind. Eigenlijk sprak het in die tijd vanzelf. Wat steekt er achter, achter dit gebruik van naamgeving binnen de familiekring?

Willekeurig kunnen we het gebruik niet noemen, alsof het even goed anders had kunnen zijn. Zo was het tot voor betrekkelijk kort geleden algemeen gebruik . Op de dag van vandaag kiezen ouders liever een naam die ze mooi vinden en waarvan ze denken dat hun kind graag zo door het leven zou gaan. TV sterren met mooie namen scoren. Engelse klinkende namen vaak. Achter het traditionele gebruik van weleer steekt het besef dat het leven van een nieuwe mens diepgaand bepaald wordt door het milieu waaruit het voortkomt. Ook wij weten nog dat karakter en aanleg, begaafdheid en temperament, uiterlijk, lengte, voorkomendheid en je manier van doen sterk een erfelijke inslag hebben. Vroeger was de bepaaldheid door de familie algemeen. Ieders bestaan was erfelijk bepaald. Voor de middelen om een bestaan op te bouwen was men aangewezen op de familie, en die kon alleen de middelen bieden die zij zelf door het voorgeslacht aangereikt kreeg. Het kan niet anders dan dat men zou leven in de lijn van de familie waaruit men voortkwam. Vandaar die naamgeving in aansluiting bij het voorgeslacht.

Daarom was het iets heel ongewoons dat Elisabeth en Zacharias wilden afwijken van dit traditionele gebruik en hun zoon Johannes wilden noemen. Iedereen merkte spontaan op : “Maar er is in uw familie niemand die zo heet.” Maar Zacharias en Elisabeth zetten door. De engel heeft hun duidelijk gemaakt dat hun kind een heel ongewoon kind zou zijn. Het moet een ongewone naam krijgen. Waarin dit ongewone gelegen is, zegt de naam zelf. De naam die de engel heeft genoemd, betekent : God is genadig geweest. Zonder Zijn goedgunstigheid was dit kind er nooit geweest. Zonder Gods goedgunstigheid was de schoot van Elisabeth gesloten gebleven. Dat dit mensenkind er is, dat het zijn stem zal laten horen, dat is niet afgeleid van de vitale kracht van mensen die elkaar het leven doorgeven, voor elkaar het leven mogelijk maken, In de geboorte van dit kind heeft zich Gods genade getoond. Gods genade alleen zal de grond- slag van dit leven zijn. Dat geeft de naam aan.

Bij de geboorte van dit kind zijn wij beland aan het begin van het tijdperk van Gods genade. Het ongewone waar we getuigen van zijn, de geboorte uit een toegesloten schoot, een naam van buiten de eigen familie, het is alles een voorafschaduwing van wat nu te gebeuren staat. De mensen zullen niet meer gebonden zijn aan de mogelijkheden die zij zelf meekrijgen. Er staat iets nieuws de gebeuren. De mensen zullen niet meer gebonden zijn aan de mogelijkheden die zij zelf hebben meegekregen. God reikt nieuwe mogelijkheden aan, om niet, uit louter goedgunstigheid. Grote gevolgen heeft het, dat iemands mogelijkheden niet afgeleid worden uit zijn voorgeschiedenis. Dat betekent dat er toekomst is, echt toekomst. Niet alleen maar herhaling van wat al zo vaak te zien is geweest. Niemand hoeft zich door zijn of haar verleden, door aanleg, door verworteling in wat voorafgegaan is, beslissend beperkt te voelen. In de ruimte van Gods genade wordt mogelijk wat geen basis nodig heeft in dat wat mensen zelf meebrengen.

Ongewoon gaat het er aan toe in de orde van de genade. God kijkt niet naar afkomst, bemiddeldheid, prestatie. God ziet niet het hebben aan, maar het zijn. God ziet het hart aan. Gods genade, die is bepalend. Zijn genade, het is een scheppende kracht, die iets nieuws tot stand brengt, ongeacht wat er allemaal aan is voorafgegaan. Genade, het is een scheppende kracht, een nieuw leven scheppende kracht, die ook dan nog werkzaam is, wanneer het leven al afgestorven lijkt bij twee oudere mensen.

Door zijn prediking zal Johannes straks de orde van de genade inluiden, voorbereiden. Hij zal oproepen tot bezinning, tot het opgeven van doodlopende wegen. Johannes zal oproepen tot terugkeer van die doodlopende wegen. Hij zal verwachting wekken, het koninkrijk van God als zeer nabij aankondigen. In zijn woorden zullen vóórklanken te horen zijn van de woorden zo vol genade die Jezus zal spreken, zoals ook zijn geboorte is getekend de eigen wijze waarop God heil zal gaan stichten. Zusters en broeders, God is genadig. Dat is de boodschap die vervat ligt in de wondere geboorte van Johannes de Doper. God is genadig. Daaruit vloeit alles voort dat ons christenen boeit en gelukkig maakt. Wij mogen onze beperktheden overstijgen. Wij zijn geroepen tot een bestemming die onze mogelijkheden verre te boven gaat. De grondslag van ons bestaan is niet dat wat ons eigen ‘ik’ is, maar dat wat ons door Gods genade is geschonken. Wij mogen leven in de door God geschonken tijd van Zijn genade. Door de genade mogen wij leven, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Die genade vieren we optima forma volgende week wanneer een ander aangekondigd kind het goddelijke levenslicht ziet. Een kind in een voederbak, in een kribbe. Een genade brengen voor de mensheid. Een vredevorst. Nu al mogen we de voorsmaak beleven en genieten in de komst van Johannes, de heraut van Jezus. We vieren Advent, we beleven de 4e zondag, we staan aan het voorportaal van kerst. Het Licht der wereld is komende. Maar kunnen we nog wel blij zijn met de woorden van Paulus in zijn brief aan de gemeente te Filippi. Kunnen we nog wel blij zijn, als gemeente van It Heidenskip. De tegenslagen belagen ons. Een ziekmakend virus weet van geen wijken. De milieuregels bezwaren ons gemoed en bestaan. De wereld kent volop natuurrampen. Vluchtelingen vinden geen plaats in de wereldstal. Onze kinderen worden groot in een haast bangmakende wereld.

En toch, en toch… mogen we geloven dat God deze wereld vasthoudt en draagt. En tot zijn bestemming brengt. Op U mijn Heiland blijf ik hopen, zingen we. Er is uit ’s werelds duis’tre wolken een licht der lichten opgegaan. Het staat te geschieden, en het verandert de tijd, dat kind Johannes, wegbereider voor dat kind Jezus. God lof, nu is gekomen Gods aangename tijd. Danken wij die God en Heer van ganser harte.

Amen

Meditatief orgelspel

Zingen : Lied 444 : 1,2,3,4,5

Collectes, bij de uitgang staan de collecte schalen

Dienst der gebeden.(dankgebed, voorbede, stilgebed en gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”)

Slotlied : Lied 441 : 1,7,8,10

Zegen

18/12/2021
20e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, vierde adventszondag, 19 december 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis  Fryslân,

Nieuwe beperkingen
Het was onze verwachting en onze hoop dat we dit jaar Kerstmis in elkaars aanwezigheid
zouden kunnen vieren. Helaas heeft de overheid nieuwe beperkende maatregelen moeten
afkondigen. Dit uit voorzorg vanwege een snelle verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus. Deze beperkingen in de samenleving hebben ingrijpende gevolgen voor de wijze  waarop we in de kerken Kerstmis en de jaarwisseling kunnen vieren.

Zoveel als mogelijk online kerkdiensten
Onze landelijke Protestantse Kerk heeft gisteravond laat het volgende dringende advies aan onze plaatselijke Gemeenten gegeven:
Vandaag is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 14 januari  2022.
Na overleg met het CIO (landelijke kerkenkoepel) komen we tot de volgende aanbevelingen:
1. Maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te  zenden en mee te maken.
2. Als er redenen zijn - in uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te  houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 50  kerkgangers (exclusief 'medewerkers'). Dit aantal is gebaseerd op een  later door het ministerie te publiceren regeling.
Hierbij gelden verder alle voorschriften over veilige afstand, placeren,  handen wassen en de andere basisregels. (…)
Het CIO komt volgende week met een advies. Ook de Protestantse Kerk zal  in de loop van de week met een uitgebreider advies - onder andere over  kerstvieringen, jeugdwerk en andere kerkelijke activiteiten - komen.

Geduld en volharding
Het Breed Moderamen van de Classis Fryslân beseft dat deze maatregelen helaas opnieuw nodig zijn. En ook dat wij in deze donkere tijden opnieuw een beroep doen op uw
uithoudingsvermogen en uw vertrouwen. Van harte hoop ik dat wij als kerken de lange adem  vinden waarin deze weken van Advent ons voorgaan, en dat het licht van de geboorte van Gods zoon ons troosten en bemoedigen zal. Mogen onze (online) vieringen ons de kracht geven die wij deze dagen nodig hebben. En bovenal, moge God ons, onze kerk en ons volk behoeden en bewaren in deze bewogen tijden.

Die bloem van Gods behagen
Heeft, naar Jesaja sprak,
De winterkou verdragen
Als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
In 't midden van de dood. (NLB 473:3)

Aan u allen mijn hartelijke groet,
mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant


BIJ DE DIENST:
Zondag 19 dec. 1.15 uur ds. M. Mook 4de advent

GEEN KERSTAVONDDIENST
24 december en geen oudjaarsdienst 31 december om 19.30 uur.
Conform de adviezen van de PKN en de overheid. De kerstdienst op eerste kerstdag zal ‘gewoon’ in de kerk gehouden worden zonder begeleiding van Studio, wel met in achtneming van de hygiënische adviezen en de 1.5 meter afstand.

GEEF LICHT
sprak onze voorganger zondag en het is aan ons om te stralen.

VASTE VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Het jaar loopt ten einde; vandaar een herinnering aan hen die hun toegezegde bijdrage over 2021 ( misschien ook van langer geleden) nog niet voldaan hebben, dit alsnog voor de jaarwisseling in orde te maken. Alvast dank van de penningmeester. Rek.nr. NL21RABO 0371 1028 32.

MEDIO JANUARI 2022
worden er weer 4 huiskamergespreksavonden georganiseerd met als thema ‘van u is de toekomst’. Dinsdag 8 februari 2022 zal er een gemeente avond zijn.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Workum
OVERLEDEN:
Op 8 december 2021 is, in de leeftijd van 85 jaar, overleden ons gemeentelid Hotske de Boer-Koopmans, Mariënacker 1 App. 207. Zij was sinds 5 april 2009 weduwe van Douwe de Boer. De rouwdienst zal plaatsvinden op dinsdag 14 december om 13.30 uur in de Sint Gertrudiskerk. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren. Daarna zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Workum. Onze condoleanties gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen. Hemelse Vader geef hun kracht en sterkte in deze dagen van rouw en verdriet. Zondag 12 december hebben we haar in de kerkdienst herdacht. Tijdens het leggen van de steen in de gedachtenishoek zongen we Lied 904:1. De tekst hiervan luidt:
Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.   
11/12/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 december 11.15 uur mw. J Hania 3de advent

TWEEDE KAARS,
ga nu je gang, want het wachten duurt al te lang.
Het woordje te werd toegevoegd bij het voorlezen van deze woorden. Wel toepasselijk, want het kostte enige moeite om de kaarsen aan te steken. Maar och, wachten deden we toch ook op de komst van Jezus sprak de dominee.
Een bijzondere dienst van verwachting, maar ook van afscheid van Hedzer, Klaske en Lise die deze kinderkerk ontgroeit zijn. Zij kregen een bijbel voor de jeugd mee. De andere kinderen luisterden naar het verhaal van Jezus als Goede Herder. Zij kregen een lammetje met de boodschap dat de Goede Herder hen altijd zoekt. De structurele bijeenkomsten van de kinderkerk stoppen. Wel is er leiding die stand by blijft voor incidentele, zo nodige, dan wel bijzondere diensten. Hoopvol.
Als dank van de gemeente kreeg de leiding van de kinderkerk een amaryllisbol.
Met af en toe iets water ontluikt een prachtige bloem. Vol verwachting.
Maar we blijven zeker weten: God zal ons toch niet vergeten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
04/12/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 dec. 11.15 uur ds. A. Vriend 2de advent.

AFSCHEID:
Zondag nemen we afscheid van de kinderen uit de kinderkerk en ook van de dames die jaar in, jaar uit de kinderkerk geleid hebben. De kinderkerk stopt.
Dank voor al die jaren!
Er is geen nieuwe aanwas van voldoende kinderen, wel zal en kan er incidenteel gehandeld worden.
Het belooft dus een bijzondere advents dienst te worden.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
27/11/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 november 1 ste advent 11.15 uur ds. M. Mook

ADVENT:
Je weet wat er komen gaat en waar we uitkomen,
maar met Corona weet je dat niet. Houd moed.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
20/11/2021
BIJ DE DIENST:
Koffie vooraf zondag 21 november. Welkom vanaf 10.30 uur.
11.15 uur ds. A. Vriend laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Gezien de corona ontwikkelingen zal er voor de dienst van zondag GEEN koffie drinken zijn.
Wel houden we nog dienst, minder zingen en minder uit volle borst.
-Houd 1,5 meter afstand
-mondkapje op bij verplaatsen in de kerk
-thuisblijven bij klachten passend bij corona/verkoudheid
-handen desinfecteren bij binnenkomst
-houd moed
tot zondag
uw kerkenraad

AVONDMAALSCOLLECTE:
Opbrengst avondmaals collecte: 113,45 euro. Dit bedrag gaat naar de UNHCR voor de vluchtelingen bij de Pools- Wit Russische grens.

Afgelopen zondag vierden we met elkaar Avondmaal en komende zondag gedenken we de gemeenteleden en allen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

DAARNA BEGINT ADVENT!
Van het donker naar het licht… links om of rechts om, corona, volle kerk of leeglopende kerk, altijd weer komt na regen zonneschijn en na duisternis licht. Een cyclus die er ‘gewoon’ is.  Dat blijft bijzonder.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
13/11/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 november 11.15 uur ds. A. Vriend. We vieren dan ook weer het Heilig Avondmaal.

WE LAZEN:
“Wee jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid!” uit Ezechiël 34 vers 1 - 6 en 11-23. We lazen ook Johannes 10 vers 1-16. De kudde heeft een goede herder nodig. En ook de deur is belangrijk. Dominee Pennekamp sprak prachtige woorden. Na afloop herkenden velen het gemis van een herder in ons land.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
06/11/2021
BIJ DE DIENST:
Woensdag 3 november 19.30 uur dankdag voor gewas en arbeid ds. L. Muilwijk
Zondag 7 november 11.15 uur ds. G. Pennekamp uit Sneek

ALS U DIT LEEST
is de klok weer een uur achteruit gegaan, in tijd terug dus.
Hoe bijzonder is het begrip ‘tijd’. Moet je ook Prediker maar eens lezen en niet alleen Pred.5. vers 7 en 8.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
30/10/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 oktober 11.15 uur ds. F. Welbedacht uit Sneek.
Woensdag 3 november 19.30 uur dankdag, oecumenische dienst voor geheel it Heidenskip.
Zondag 7 november 11.15 uur ds. G. Penneweert uit Sneek.

Na aankoop van de nieuwe NBV21 keek ik later ook even in onze oude statenbijbel die mijn vader van zijn opa kreeg voor zijn huwelijk. Er is veel veranderd als je beide Bijbels vergelijkt, maar de opdracht van mijn overgrootvader aan mijn ouders voor hun huwelijk geldt nog steeds: ”ken Hem in al uw wegen”.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
23/10/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 24oktober: ds. D. Hasper om let op 09.30 uur.

DE KOP IS ER AF:
Afgelopen zondag heeft dominee Muilwijk ook bij ons gepreekt.
De nieuwe predikant uit Workum heeft de weg weten te vinden en meerdere kerkgangers ook.
Zij preekte over trouw en hoe. God blijft trouw; voor de mens is dat (soms) moeilijk.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
16/10/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 oktober 11.15 uur ds. L. Muilwijk uit Workum

AMBTSDRAGERS:
Na het afscheid van onze jeugdouderling is er ook goed nieuws. Gerrit Twijnstra heeft ja gezegd op de vraag of hij diaken wil worden. Dat biedt hoop voor de andere vacatures.
De kerkenraad is aan de slag.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
09/10/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 oktober 11.15 uur ds. A. Vriend afscheid van onze jeugdouderling Marije en koffie vooraf! Vanaf 10.30 uur welkom voor de koffie en de kerkdienst.

COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING: ACTIVITEITENGIDS 2021 - 2022
Als commissie zijn we erg verheugd met opnieuw het grote aantal aanmeldingen voor het winterwerkprogramma: alle geplande bijeenkomsten kennen voldoende deelname! Getalsmatig zien we ongeveer hetzelfde resultaat als vorig seizoen Goed dat er gekozen is voor een herhaling van het aanbod.
Een woord van dank voor een ieder die heeft meegewerkt aan het drukwerk, de verspreiding en het verwerken van de aanmeldingsformulieren.
Mocht opgave voor een bepaalde activiteit nog mogelijk zijn, dan staat dit duidelijk vermeld in het aankondigingsbericht in de kerkbladen. Omdat we streven naar een zo veilige mogelijke ontvangst van een ieder vanwege de situatie rondom het coronavirus, is aanmelding vooraf beslist noodzakelijk: digitaal via ventcommissiepgworkum@gmail.com of telefonisch via 06 - 2008 4993 (Trienke Grooters).
Hopelijk hebt u in het boekje of in uw agenda een notitie gemaakt van uw aanmelding(en): er wordt gerekend op uw aanwezigheid! Als extra service sturen wij degenen, die een mailadres hebben opgegeven, ongeveer een week van tevoren een herinneringsmail.
Bij verhindering het verzoek om dit tijdig te laten weten. Voor contactgegevens zie boven.

Thema-avond: Zelfvoorzienend leven – hoe doe je dat?
Op donderdag 14 oktober komen Durk en Ykje Kramer, wonende aan de Lange Leane alhier, vertellen over hoe zij tot nu toe hun leven hebben vorm gegeven. Tijd: 20.00 – 22.00 uur, plaats: ‘Oer de Toer’.
Ook nog belangstelling? Dan (beslist) vooraf contact opnemen via ventpgworkum@gmail.com of via 06 – 2008 4993.
Commissie Vorming en Toerusting

HOBBELS:
Er komen hobbels op de Heidenskipsterdyk. Onze kerk ligt in het midden. Het hangt er maar vanaf van welke kant je de kerk en het kerkzijn benadert of je er last van hebt.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
02/10/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 oktober 11.15 uur ds. M. Mook kerk en Israël.

CORONA:
We mogen weer meer. In onze kerk gaan we er nog steeds vanuit dat je bij klachten passend bij corona, niet ter kerke gaat. Handen ontsmet bij binnenkomst, lekker meezingt en bidt als dat nodig is. U blijft welkom, wel of niet gedoopt, gevaccineerd of belijdend. Maar gebruik dus wel uw verstand bij klachten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
25/09/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 september 11.15 uur mw. J. Hania fryske tsjinst

HET GEWONE NORMAAL:
Nu de corona wat ( ? ) op zijn retour lijkt, komen we weer in de buurt van het “ gewone normaal ”. De boodschap uit de Bijbel is eigenlijk altijd dezelfde. Dat kun je niet zeggen van de politiek. Goed voorgaan doet goed volgen…. Laten we dan maar het voorbeeld van Jezus volgen, en van daaruit gewoon, normaal handelen en omzien naar elkaar en een ieder.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
18/09/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 september 09.30 uur ds. M. Mook. Let op tijdstip!

AFGELOPEN ZONDAG
was het de startzondag 2021 waar het accent op de toekomst ( ‘die is van u’ ) lag.
Liederen, Bijbellezing en overdenking werden verwerkt in een mozaïek.
Met z’n allen dat mozaïek gemaakt van de scherven van zelf meegebrachte en stuk gegooide kopjes, schoteltjes , borden etc. Inspirerend.
En zo geïnspireerd de toekomst tegemoet. Vol verwachting.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
11/09/2021
11-09-2021

Enige aanvullende informatie voor komende zondag=morgen.
Wijzigingen voorbehouden.
Vergeet uw aardewerk' niet en vooral uw humeur en liefde niet.

Openluchtdienst ‘Van u is de toekomst’

Er klinkt muziek, we zijn welkom.
We beginnen met koffie en cake
Welkom en mededelingen: (kerkenraad)
K: de kerkenraad heet u allen hartelijk welkom in deze bijzondere bijeenkomst: de startzondag van een nieuw seizoen. We hopen met elkaar op een goed en inspirerend seizoen.
Wij zijn dankbaar en blij dat we hier weer kunnen en mogen zijn.
K: We groeten elkaar met vrede en alle goeds. G: Vrede en alle goeds
K: we vragen dat de Heer bij ons is G: en bij de hele wereld
(K: doet overige mededelingen)
We richten ons tot God:

Lied 215 vs. 1, 3 en 7 ‘Ontwaak o mens, de dag breekt aan…’

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw is tot in eeuwigheid G: en niet loslaat waaraan Hij is begonnen.

Gebed

Bijbellezing: Jeremia 29 vs. 11

Zingen: Lied 605 vs. 1, 4 en 5 ‘De toekomst is al gaande

Overdenking bij de Bijbellezing
Achtergrond bij bijbelgedeelte

Kaartjes beeld van de toekomst (met elkaar delen, aan tafeltjes/groepjes)
Bij elkaar brengen en afronden.
Luisteren naar ‘Toekomst vol van Hoop (via MP3)
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Refr.: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.                      
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Collecte: We dragen elkaars lasten (collecte in de bus bij de uitgang)
Iets over de toekomst van onze gemeente.
Gemeenteavond geweest. Afgesproken: eerst op de reguliere manier bestuur op orde brengen. Dan verder bouwen aan de toekomst.
Veel namen doorgekregen, breed spectrum.
Willen graag mensen in groepjes vragen (zou jij het zien zitten om samen met die en die in het bestuur van onze gemeente mee te draaien)
Als je gevraagd wordt: denk er eens over na en overleg misschien met elkaar.
Gebed: We dragen elkaar op in gebed.
Slotlied: Lied 416 vs. 1 en 2 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn…’)
Zegen zingend beantwoord met ‘Amen, amen, amen

Thema-verwerking:
Mozaïek maken van zelf meegebracht aardewerk.
Toelichting (kiezen; wat neem ik mee, wat wil ik wel en niet mee de toekomst in nemen, wat ik nu wel heb)
Stuk maken
Met 2 of 3 een mozaïek maken (met de stukken van het verleden of heden, iets nieuws maken, samen, niet het oude herstellen, maar iets nieuws. Toekomst gemeente; samen een steentje bijdragen, een brokje van onze tijd, mogelijkheden en ideeën; niet om iets te bewaren, maar om iets samen te maken.
Één vraag voor onder het mozaïeken: wat zou je, als je één ding moest kiezen, in de toekomst willen zien? Hoe zouden wij daar als gemeente aan kunnen bijdragen?
Blik werpen in de toekomst (met en zonder blinddoek, met een spiegel achteruit)
Tijdcapsule maken (wat is er over een half jaar?)
Afsluiten met soep en broodjes.

08-09-2021:
Zondag 12 september is het weer de start van het nieuwe kerkelijk seizoen.
Dat onderstrepen we we met een bijeenkomst , die we startzondag noemen.
Dit jaar in en rond de kerk met als thema: Toekomst.
Welkom om 10.00 uur, we ontvangen iedereen met koffie/thee en cake en eindigen met soep en een broodje.
De tussenliggende tijd wordt onder andere besteed aan het maken van een mozaïek van scherven van glas, aardewerk etc.van door een ieder meegenomen oud? servies. Dat wordt ter plekke stuk gegooid en van die stukjes wordt een mooi nieuw geheel gemaakt, door alle aanwezigen.
Dus het verzoek is om zelf iets mee te nemen, wat u kunt of wilt missen, waarvan we de scherven dus gaan gebruiken.
Wordt vervolgd.


BIJ DE DIENST:
Zondag 12 september 10.00 uur startsnein in en rond ons kerkgebouw.
Thema: ‘Van U is de toekomst’. We beginnen met koffie.
Meer info via de gemeentemail deze week. Oh ja, dominee Vriend komt, u ook?

KERKENRAAD:
Aanstaande dinsdag is er een kerkenraadvergadering waarin o.a. ook gesproken wordt over uw aanbevelingen voor ambtsdragers. Over de toekomst dus. Het wordt een boeiende week, ongetwijfeld uitmondend in een mooie startzondag.

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
04/09/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 september 11.15 uur ds. F. Welbedacht

DOOP:
“Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt” zegt Psalm 139, een deel van de Bijbellezing tijdens de doopdienst van Amarins de Vries in onze gemeente. Ze had veel familie meegenomen, om daar getuige van te zijn. Een dienst vol waarden en betekenis.


ACTIVITEITENGIDS 2021/2022: U kunt zich aanmelden bij de scriba of een van de ambtsdragers.

KOMENDE WEEK:
is de laatste gelegenheid voor inlevering van de aanbevelingsbrieven.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

ACTIVITEITENGIDS 2021/2022
Eén dezer dagen kunnen alle gemeenteleden de gids met daarin het programma voor het winterwerk 2021/2022 in de bus verwachten. De geplande activiteiten voor het vorige seizoen konden door corona niet doorgaan. En dat was jammer, want voor alle activiteiten/thema-avonden was veel belangstelling. We hebben daarom gemeend het programma nogmaals aan te bieden, met hier en daar een aanvulling.
Anders dan in voorgaande jaren worden de aanmeldformulieren niet opgehaald, maar moeten worden ingeleverd. De lijst met inleveradressen staat o.a. duidelijk in de gids vermeld.
Laten we hopen dat we elkaar dit ‘winterskoft’ wel kunnen ontmoeten. We zien in ieder geval uit naar jullie reacties.
Commissie Vorming en Toerusting

Koudum

IN MEMORIAM  
Hinke Klijnstra-Tjerkstra:
Op 17 augustus jl. overleed, kort na het vieren van haar 100e verjaardag, Hinke Klijnstra-Tjerkstra. Hinke werd geboren in It Heidenskip op een schip. Ze was een schippersdochter. Ze ging ook vaak mee aan boord als kind en dan schoot onderwijs er bij in. Al vroeg moest ze aan de slag om een centje mee te verdienen. Hinke ontmoette Hendrik Klijnstra en trouwde met hem. Het was een goed koppel, hun drie kinderen noemden hun thuis "gezellig". Een lieve, zorgzame mem die altijd voor je klaarstond was de typering die zij van haar gaven. Hij overleed in 1995. Daarna was Hinke nog een aantal jaar de "levensvriendin" van Gabe Draijer. Velen in Koudum kennen haar als kosteres van de Gereformeerde kerk. Dit werk heeft ze ruim 25 jaar gedaan. Ook zong ze graag bij het koor. Haar vrolijke aard, haar zanglust, het bleef allemaal bewaard, ook toen zij oud werd en haar geheugen haar in de steek begon te laten. Zes jaar geleden verhuisde ze naar de Finke. Bij een bezoek aan haar stak ze van wal met het lied "Ga niet allen door het leven".  "Nee hoor", sloot ze af. "Dat zou ik niet willen, alleen door het leven". In de dienst voorafgaand aan de begrafenis op zaterdag 21 augustus, lazen we uit 1 Johannes 4: 10-16. Hoe onze liefde begint bij God die ons eerst heeft liefgehad. We vertrouwen Hinke toe aan deze God en dagen in onze gebeden haar kinderen, kleinkinderen en iedereen die haar zal missen, aan Hem op.
28/08/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 augustus 11.15 uur ds. A. Vriend, een dienst waarin Amarins, dochter van Jelle Douwe en Marije de Vries gedoopt zal worden.

KERKBODE:
Na enkele weken kerkbode “lockdown” is hij/zij/deze er weer. Je mist toch wel wat. En dan heb je in zo’n kleine zin direct een aantal maatschappelijke thema’s te pakken. Niet de politiek, die kwam voorbij in de dienst met Chris van Dam. Mooi hoe hij woorden gaf aan zijn bezieling om vanuit Bijbelse woorden in de maatschappij te willen staan. De kerk staat daar midden in.
En het bestaat nog, zelfs in ons midden, dat er jonge mensen, Marije en Jelle Douwe, zijn die, in het openbaar, beloven hun kind op te voeden naar christelijk eer en geweten. Je moet het lef maar hebben anno 2021: een tijd van sociale media, fake news, toenemend individualisme, toenemende angsten etc.
Amarins , hartelijk welkom in onze gemeente.
Tot zondag.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Warkum

OVERLEDEN:  
Op 26 juli is, in de zeer hoge leeftijd van 99 jaar, overleden ons gemeentelid Feikje van Dam-Haanstra, Mariënacker 1 App. 116. Sinds 27 april 2012 was ze weduwe van Hans van Dam, met hem was ze 63 jaar getrouwd. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 juli in de St. Gertrudiskerk, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats van Workum. Onz condeleanties gaan uit naar haar familie waaronder veel neven en nichten.
Zondag 1 augustus heben we haar in de kerkdienst herdacht, onder het zingen van Abba, Vader, U alleen werd de steen naar de gedachtenishoek gebracht. De tekst van dit lied luidt:
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Dat Feikje van Dam ruste in vrede. In dit nummer is ook een "In Memoriam" opgenomen.

IN MEMORIAM
FEIKJE VAN DAM-HAANSTRA:
Feikje Haanstra werd geboren op 20 april 1922 in It Heidenskip, de op één na jongste in een boerengezin met 12 kinderen.Na haar huwelijk met bakker Hans van Dam werd ze bakkersvrouw op de Brânburren.
Ze kregen zelf geen kinderen, maar neefjes, nichtjes en andere kinderen uit het dorp kwamen graag bij hen. Bij slecht weer mochten schoolkinderen, die ver moesten lopen, tussen de middag een verse boterham met hagelslag halen bij tante Feikje. Toen ze ouder werden stopten ze met de bakkerij en verhuisden ze naar de Bûterikkers. Ook hier voelden ze zich snel thuis. Zo'n 10 jaar geleden moest Hans in het ziekenhuis worden opgenomen en ging Feikje tijdelijk naar Nij Dekema in Weidum. Ook Hans verbleef daar korte tijd, totdat er een appartement vrij kwam in Nij Mariënacker. Enkele maanden later is Hans overleden, op 27 april 2012.
Feikje van Dam was een vrouw die hield van gezelligheid, van spelletjes doen en buiten zijn. Ze kreeg altijd veel bezoek, ook van jongere mensen. De laatste jaren ging haar gezondheid langzaam achteruit en bleef ze steeds meer op haar kamer. Naast de verpleging waren er tantezeggers die tijdens hun trouwe bezoekjes dingen voor haar regelden. Als je zo oud wordt, zijn er steeds meer mensen waar je afscheid van moet nemen. Hier had ze het moeilijk mee, vooral wanneer deze veel jonger waren dan zijzelf. Op 26 juli 2021, is ze op 99-jarige leeftijd overleden. "It is goed west!"
In de dankdienst voor haar leven klonken waarden van liefde, zowel in de herinneringen aan dit mooie lange leven als in 1 Korintiërs 12. Ook al gaat alles voorbij, de liefde blijft bestaan. Moge die liefde voortleven in de harten van allen die Feikje van Dam-Haanstra hebben gekekend.
pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
Zondag 22 augustus is er geen dienst in onze eigen kerk.
We zijn uitgenodigd om de intrededienst van ds. Muilwijk in Workum bij te wonen
om 09.30 uur in de Gertrudis kerk.
Welkom.
uw kerkenraad
Komende zondag is er kerk om 09.30 uur.
Een oars as oars dienst, dus er is geen predikant. Wel koffie na afloop.
Ook een herkenbare dienst met de heer Chris van Dam , CDA politicus, als spreker.Hij heeft een mooi, herkenbaar verhaal wat hem "bezield" .
Een voorbeeld voor ons.
Als bijlage is een artikel uit Trouw van hem is toegevoegd en ook de link naar Trouw van dat artikel. Lezen dus: Weg met de geloofschaamte religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving
Tevens een verzoek aan u om uw aanbeveling briefjes bij ambtsdragers in te leveren. Er is al een mooi aantal binnen, maar het kan altijd meer.
Tot zondag
uw kerkenraad


Zondag 15 augustus is er een oars as oars tsjinst in onze prot. gemeente in it Heidenskip.
Er is dan geen voorganger, maar wel een spreker die wat te vertellen heeft:
Chris van Dam, CDA lid en was voorzitter van de toeslagen commissie.
Het is maar dat u het weet.
Bijgevoegd een artikel van zijn hand.
uw kerkenraad


Religieuze burgers zijn waardevol voor de samenleving.
Chris van Dam 8 november 2019

Ten onrechte wordt de scheiding tussen kerk en staat zo uitgelegd dat kerken en kerkgangers zich koest moeten houden, schrijft Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA.

Wie vertelt dat hij of zij geregeld op zondag naar de kerk gaat, wordt vaak meewarig aangekeken. Moslims rekenen we collectief af op de daden van een handvol extremisten. En wie snapt nog waar boeken, poëzie, schilderijen en beelden naar verwijzen als de verhalen uit de Bijbel je vreemd zijn?

De afnemende kennis over en de verminderde tolerantie ten opzichte van gelovig leven hebben niet alleen betekenis voor kerken, synagogen, moskeeën en hun ‘inwoners’, ze doen afbreuk aan het functioneren van onze samenleving als geheel. De samenleving heeft groot belang bij het op waarde schatten van mensen met een levensovertuiging. En ook van organisaties die op dat vlak actief zijn. Als we niet uitkijken gaat er door onkunde en desinteresse te veel verloren.

Want er lijkt sprake van groot onbegrip, soms zelfs angst voor de rol van religie en geloof in onze tijd. En van geloofschaamte bij hen die tegen de tijdgeest van individualisme en rationaliteit in moeten uitleggen waarom zij ‘er nog in geloven’. Gelovigen worden afgerekend op uitwassen of moeten opboksen tegen gedateerde beelden over kerk en religie.

Zo is er sprake van religiestress bij overheden, in de politiek. Neem de vrijheid van onderwijs, of voltooid leven, of moskeebouw: we worstelen wat af met elkaar over de thema’s geloof en politiek. De groeiende onbekendheid met jodendom en christendom en de focus op de extremen in de islam dreigen geloof en levensovertuiging als rariteiten naar de buitenkant van de maatschappelijke discussie te drijven. We leven in een neoliberale samenleving waarin geloof tot een privézaak is gemaakt. Ten beste krijgt het geloof huisarrest, achter de voordeur. En dat is niet alleen jammer, het is een volstrekte ontkenning van de maatschappelijke werkelijkheid.

Tegen de tirannie van de rationaliteit in
Religie heeft in allerlei opzichten essentieel bijgedragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. Niet alleen in kunst en cultuur, ook in de ontwikkeling van ons onderwijs, de zorg en bovenal onze democratische rechtsstaat. Wie zich verdiept in het werk van Alexis de Tocqueville begrijpt welke belangrijke rol religie niet alleen in ons land en in onze tijd maar meer in algemene zin heeft: als hoeder van de zeden, als bijdrage aan dat wat goed en rechtvaardig is, tegen de tirannie van de rationaliteit in.

De staat heeft ook anno 2019 groot belang bij het koesteren van gemeenschappen waar waarden en normen geoefend worden en doorgegeven. Er zijn heel veel organisaties en verbanden die daar een rol in hebben. Maar gelovigen hoeven zich niet weg te cijferen. Integendeel, ze mogen in de traditie van allen die hen daarin voorgingen hun trotse bijdrage leveren en hun betekenisvolle plek opeisen. En verwachten dat de overheid hun bijdrage waardeert.

De scheiding van kerk en staat wordt steeds vaker uitgelegd als een argument voor afstand, voor het ‘met de rug naar de kerken staan’. Door dit te doen wordt de behoefte van grote delen van onze samenleving niet alleen miskend, maar ook niet benut. Respecteer de scheiding van kerk en staat, maar investeer tegelijkertijd in een grotere onderlinge betrokkenheid, in dialoog. Laat leidend zijn welke bijdrage ‘de kerk’ (in alle verscheidenheid) levert aan onze samenleving. Dat kan alleen met bezielde, verantwoordelijke burgers en dat is juist waar geloofsgemeenschappen een zeer wezenlijke bijdrage aan kunnen leveren.

Ik hoop dat de maatschappelijke waardering voor geloof en religie toeneemt. Daarbij past een moderne relatie tussen kerk en staat. Een relatie die recht doet aan de verschillende verantwoordelijkheden van kerk en staat en de scheiding ertussen in ere houdt.

17/07/2021
BIJ DE DIENST:
11.15 uur ds. Mook van Sneek
OPLOPENDE CIJFERS
van corona besmettingen doen je de wenkbrauwen fronsen over het overheidsbeleid.
Iedereen weet bijvoorbeeld dat een vogelgriep, ook een virus, in Duistland, ver weg, leidt tot langdurige ophokplicht van kippen in Nederland.
Heeft de regering in deze coronatijd, covid virus, toch een gevoel van almacht? Zelfoverschatting? Eigen wijsheid? Gebrek aan deskundigheid?
In deze kerkbode voor u de diensten bij ons in it Heidenskip t/m 22 augustus. Vakantietijd, bijzondere tijd.
Laten we met respect naar de natuur blijven kijken, bescheidenheid en geduld betrachten. Iedere zondag kunnen we daarin gevoed worden, een uurtje bezinning, nadenken , stilte, met elkaar zingen, samen zijn , kennis nemen van het leven zoals Jezus ons voorgeleefd heeft.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
10/07/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 juli 11.15 uur ds. M. Mook

VAKANTIETIJD:
is weer aangebroken, corona dreiging wordt minder, in de kerk wordt weer gezongen, nagedacht en gesproken over God, Jezus en de toekomst. Altijd aansprekend.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
Gemeenteavond It Heidenskip.
Op een doordeweekse dinsdagavond 29 juni kwamen we in de kerk van It Heidenskip bij elkaar. We waren uitgenodigd voor een gemeenteavond over hoe we met onze gemeente verder willen. De directe aanleiding was, dat we als gemeente maar moeilijk mensen kunnen vinden voor het kerkbestuur. Daardoor staat het voortbestaan van onze gemeente op de tocht. Ds. Wim Beekman, classispredikant van de classis (kerk-regio) Fryslân, vertelde iets over de twee belangrijkste moeilijkheden waar veel kerkgemeenschappen in Fryslân tegenaan lopen: beperkt contact met de jongste twee generaties, en: moeite met het vinden van mensen voor de kerkenraad. Hij noemde ook mogelijkheden om hier mee om te gaan: tijdelijk met een minimale kerkenraad werken, samenwerken of samengaan met andere gemeenten. Beekman zag dat we onze ‘basistaken’ van zelfstandig kerk-zijn steeds invulling konden geven. Ds. Arnold Vriend wees er op dat we op veranderingen reageren door iets te proberen. In de kerk proberen we vormen te vinden om inspiratie van God te ontvangen en door te geven. We mogen er op vertrouwen dat het zoeken naar Gods koninkrijk ook in It Heidenskip toekomst heeft, in welke vorm dan ook.

Aan de hand van een elftal stellingen zetten alle aanwezigen op een rijtje wat volgens hun een manier is om met deze vragen om te gaan. En tijdens en na een bakje koffie en cake gingen we daarover met elkaar in gesprek.

Daar kwamen 3 grote lijnen uit: doorgaan als zelfstandige gemeente door aanpassingen van het kerkbestuur, doorgaan door samen te werken of samen te gaan met een buurgemeente en: er moet een goed plan komen voor onze jeugd. Dat betekent dat niemand bereid was om het bijltje er bij neer te gooien. Hoe geven we onze gemeenschap dan vorm? De manier waarop gemeenschappen ontstaan en de manier waarop (jonge) mensen zich met gemeenschappen verbonden voelen, is sterk veranderd. Of je ergens bij betrokken bent, is elke keer weer een keuze. Deze manier van verbondenheid past beter bij losse activiteiten dan bij de manier waarop wij onze kerkgemeenschappen hebben ingericht. Dat is een reden waarom we moeilijk mensen kunnen vinden voor de kerkenraad. Een kerkenraad is wel nodig als we een zelfstandige gemeente willen zijn. Zelfstandigheid als gemeente is geen doel op zich, maar bij samengaan met een andere gemeente zijn we ook wel bang dat we de aansluiting met het dorp verliezen en iets ‘eigens’ kwijtraken.
Het doel van de vergadering was niet om besluiten te nemen, maar om elkaars gedachten te horen. Dat is gelukt. De kerkenraad gaat deze vergadering bespreken en laten bezinken. We gaan door. Maar hoe is nog een vraag. We houden elkaar op de hoogte.

Na de sluiting was de vergadering afgelopen, maar het gesprek nog niet. Onder de afwas werd er iets geregeld voor een dorpsgenoot, deelden we zorg over en hoop voor de toekomst met elkaar. Onderweg naar het Koninkrijk.
Beste gemeente leden,

Uitnodiging vergadering op dinsdagavond 29 juni a.s. om 20.00 uur:

Onze gemeente, PG it Heidenskip, en de toekomst.

Aanleiding en inleiding:
Na de vacature in de diaconie is er nu ook een vacature bij de ouderlingen. Eise is gestopt. Marije, jeugdouderling verlengt haar ambtstermijn niet.
Vele weken, maanden hebben we geen kerkdiensten gehad in twee opeenvolgende jaren. Gemis of genot?
Reden om eens na te denken met elkaar hoe we de kerkelijke toekomst in it Heidenskip zien.

Doel
is gesprek opgang brengen, in gesprek komen en praten met elkaar.
Willen we wekelijks een kerkdienst en ‘t liefst een volle kerk ? Willen we geloof doorgeven? Willen we leefregels doorgeven? Durven we na te denken over…...en gesprek aangaan?
En hoe dan?

De kerkenraad komt met een extra gemeente avond voor iedereen en heeft de volgende werkwijze.
Na twee korte inleidingen zijn er een aantal discussie stellingen, in volstrekt willekeurige volgorde. Oriënterend, opiniërend en niet besluitvormend!

Tijdschema
20.00 uur opening door avondvoorzitter ds. A.Vriend
20.00-20.15 uur ds. W. Beekman, kleine gemeentes in Friesland.10 min. 5 min. discussie/vragen: Als een kleine gemeente kwetsbaar wordt.
20.15-20.30 uur ds. A.Vriend, kleine gemeente it Heidenskip. 10 min. 5 min. discussie/vragen.
20.30-20.45 uur discussie stellingen in prioriteit aangeven, ieder voor zich.
Pauze kerkenraad inventariseert de belangrijkste uitkomsten: Discussiestellingen
21.00-21.45 uur plenaire discussie over top tien stellingen
22.00 uiterlijk! Sluiting.

Nadien evalueert de kerkenraad, concludeert en vervolgt.

In Matteüs 22 vanaf vers 15 zet Jezus eerst de Herodianen op hun nummer , vervolgens doet hij de Sadduceeën zwijgen en als de Farizeeën hem dan in het nauw denken te drijven door te vragen: “Meester wat is het grootste gebod in de wet?”, antwoordt Jezus; “ heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod”.

Je mag dus ook je verstand gebruiken.

Hij vervolgt: “Het tweede gebod daaraan gelijk is : heb uw naaste lief als uzelf”

Links naar een informatief stuk van de PKN (ds. W.Beekman) en de discussiestellingen.

uw kerkenraad
26/06/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 juni 11.15 uur ds. M. Mook, Sneek

EXTRA GEMEENTEAVOND:
Dinsdag 29 juni (niet 26 juni zoals onlangs vermeld was). Aanvang 20.00 uur in de kerk. We willen met elkaar in gesprek over de gemeente. Dominee Beekman en dominee Vriend zullen spreken. Nadere informatie  zal u via de gemeentemail bereiken (of zie hier boven).

DIENST VAN AFGELOPEN ZONDAG:
Afgelopen zondag preekte dominee Vriend: "God communiceert".
Laten we luisteren.
Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
19/06/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 juni 11.15 uur ds. A. Vriend , Heilig Avondmaal

EXAMENS:
Afgelopen donderdag kregen onze Heidenskipster examen kandidaten hun uitslag.
Namens onze kerk kregen Jesse, Tymen, Jelmer Pieter, Hiske, Metta en Bernd een roos als felicitatie, zij waren geslaagd. Tjalling kreeg die roos natuurlijk ook , maar met succes wensen; hij heeft een her.

BUITEN DIENST:
Niet alleen het weer was mooi ook de dienst in de buitenlucht afgelopen zondag. Echt oars as oars. Wij zongen, inderdaad ja zingen!, aan de hand van Filippenzen 2 vs. 5-11 ons door de kerkelijke feestdagen heen en hebben zo die gemiste vieringen toch samen kunnen ervaren.

EXTRA GEMEENTE AVOND:
N.a.v. de vacatures van in de kerkenraad willen we graag met elkaar als gemeenteleden in gesprek. De kerkenraad belegt daartoe een extra gemeente avond op dinsdag 26 juni. Dominee W. Beekman, classispredikant en dominee Vriend zullen spreken, maar vooral hopen we met elkaar het gesprek aan te gaan. Noteer die datum.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
12/06/2021
Buiten dienst.
Dat waren we de afgelopen weken en maanden.
Maar we zijn weer begonnen met kerkdiensten en komende zondag om half tien beginnen we ook weer met zingen.
Een oars as oars tsjinst!
Een zangdienst.
Aan de hand van Filippenzen 2 vs.5-11 zingen we liederen passend bij alle kerkelijke feestdagen.
Omdat we gezamenlijk geen Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren hebben gevierd doen we dat nu zingend in 1 dienst: op het parkeerterrein.
Buiten dienst dus.
Welkom zondag om 09.30 uur en na afloop kunnen we met elkaar koffie of thee drinken.
uw kerkenraad

BIJ DE DIENST:
Zondag 13 juni 09.30 uur oars as oars tsjinst. We overwegen een zangdienst; de PKN adviseert een zachtjes meezingen, dus jubelend de zang hervatten is nog een vraag. Maar kom maar gewoon, het is toch oars.

AFSCHEID:
Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen in de dienst van Eise Terluin als ouderling.
Jarenlang een rustige rots in de branding, zeker als voorzitter van de kerkenraad. Heel veel dank daarvoor. Naar we hopen blijft hij wel zijn partij mee blazen.
Dat brengt ons bij de vacatures in onze kerkenraad. Daarover en nog veel meer praten we maandag 7/6 in de eerste kerkenraadvergadering sinds lange tijd. Voelt u zich misschien geroepen om mee te besturen?
Aan melden kan en mag.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
05/06/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 juni 11.15 uur ds. A. Vriend.
Zondag 13 juni om 09.30 uur is er een ‘oars as oars’ tsjinst. De kerkenraad overweegt een zangdienst. Welke ideeën, voorstellen heeft u? Graag doorgeven aan de kerkenraad.

DE KERKENRAAD":
Probeert ook weer een fysieke vergadering te plannen. Gemeente avond, vacature diaconie, ouderling etc. vele zaken die onze en uw aandacht behoeven.

KORTOM:
We zijn weer begonnen. Doet u mee?

Vriendelijke groet
PimEngelenburg
22/05/2021
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 mei 11.15 uur ds. A. Vriend. Pinksteren!
zondag 30 mei 09.30 uur mw. J Hania
Zoals u ziet zijn we weer gestart en we hoorden dominee Mook bevlogen over eenheid preken en zingen. Johannes 17 het nalezen waard. Stof tot nadenken en gesprek.

HET ARAMESE-JEZUS GEBED
staat dichter bij het oorspronkelijk door Jezus uitgesproken gebed dan het ‘Onze Vader’ zoals dat is overgeleverd in de kerkelijke traditie, aldus Eppie Dam, werd uitgesproken door Marten en luidt als volgt:

"Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is,
Ik geef Je een naam opdat ik Je een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Jouw licht in mij- maak het nuttig.
Vestig Jouw rijk van eenheid nu,
dan valt Jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit Jou wordt de al werkzame wil geboren,
de levende kracht om  te handelen,
en het lied dat alles verfraait en dat zich tot in eeuwigheid vernieuwt'.
Overgenomen uit " Waar gaat dit over? " het nieuwe boek van Albert Althuis.

FELICITATIES
zijn er voor onze zustergemeente in Workum, omdat ds. E.P.Muilwijk- Huis het op haar uitgebrachte beroep heeft aangenomen. We spreken onze dank uit voor de samenwerking in deze.

COLLECTE OPBRENGST HEMELVAARTSDIENST:
Kerk 36, 25 euro
diaconie 59,30 euro t.b.v. Serve India bij corona.
Nog een bijdrage overmaken aan de DIACONIE it Heidenskip? :
NL 12 RABO 0372 1627 46
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
15/05/2021
WIJ RICHTEN ONS TOT GOD:
Vandaag in onze kerk in it Heidenskip,
gezien: de paaskaars en gehoord: dit onze Onze vader
"Bron van Zijn, die ik ontmoet in mijn ontroering over wat is, Ik geef Je een naam opdat ik Je een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Jouw licht in mij- maak het nuttig.
Vestig Jouw rijk van eenheid nu, dan valt Jouw en ons verlangen samen in ons handelen.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons ketenen aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit Jou wordt de al werkzame wil geboren, de levende kracht om te handelen, en het lied dat alles verfraait en dat zich tot in eeuwigheid vernieuwt'.
Overgenomen uit " Waar gaat dit over? " het nieuwe boek van Albert Althuis.
Nu we weer ter kerke kunnen stopt deze wekelijkse bijdrage, het is immers deel van de nieuwe orde van dienst (liturgie) in onze kerk.


VAN DE KERKENRAAD:
In een korte bijeenkomst heeft de kerkenraad besloten om na de gezamenlijke dienst in Workum ook in it Heidenskip de kerkdiensten weer te hervatten. Zondag 16 mei openen we weer onze eigen kerkdeuren en bent u allemaal hartelijk welkom. We volgen ons coronaprotocol en de orde van dienst, die u van de vorige periode nog kent.
We menen dat dit verantwoord is.

BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 13 mei Hemelvaart 09.30 uur in de Gertrudis gezamenlijk dienst met Workum. Voorganger dominee Vriend, m.m.v. Aalt Landman orgel, Eise Terluin bugel, Martje de Vries zang en keyboard. We volgen onze orde van dienst. Opgeven voor woensdag bij Shirley Stoel tel. 0515-541992.
Zondag 16 mei 11.15 uur dominee Mook ( hij heeft er weer zin in) in it Heidenskip.


COLLECTEDOEK HEMELVAARTSDAG: STICHTING SERVE INDIA
Serve India is een stichting welke mensen ondersteunt bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen. En kunnen er levensvatbare kerken ontstaan.
De tweede golf van Covid-19 heeft India stormenderhand veroverd. Bijna elke familie heeft iemand met Covid-symptomen. Het is een enorme golf, maar ernstig onder-gerapporteerd. E zijn ongeveer 10000 of meer mensen gestorven, maar slechts rond 2000 worden gemeld. Mensen sterven door gebrek aan ziekenhuizen, zuurstof etc. Er is geen plaats in crematoria dus op sommige plaatsen worden dode lichamen verbrand op de stoep!
In deze tijd van crisis doet Serve India er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen boodschappen, medicijnen en medische zorg hebben. De onlangs geopende kliniek is een grote zegen voor de dorpsbewoners. Er zijn heel veel ziekenhuisbedden, zuurstof, medicatie enz. nodig. Financiële hulp is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Er is ook geld nodig voor kinderen waarvan de ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Steun Serve India bij Corona!
Van harte aanbevolen! De Diaconie

GIFT:
Jolmer de Vries heeft 10 euro voor de kerk ontvangen van N.N. als dank voor het uitdelen van het paasbrood en de begeleidende brief. Hartelijk dank.
Kijkt u ook weer uit naar de ontmoeting?

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
08/05/2021
BIJ DE DIENST:
9 mei nog geen dienst.

HEMELVAART:
Donderdag 13 mei 09.30 uur onze gezamenlijke dienst met Workum,maar in de Gertrudis. Voorganger dominee Vriend, medewerking van Aalt Landman op orgel, Eise Terluin bugel en Martje de Vries, zang en keyboard. Kerkgangers graag tevoren melden bij Shirley Stoel: tel.0515-541992.

COLLECTEDOEL HEMELVAARTSDIENST:
Serve India is een stichting welke mensen ondersteunt bij het leren lezen en schrijven. Zo kunnen mensen zelf het Woord van God bestuderen. En kunnen er levensvatbare kerken ontstaan.
De tweede golf van Covid-19 heeft India stormenderhand veroverd. Bijna elke familie heeft iemand met Covid-symptomen. Het is een enorme golf, maar ernstig onder-gerapporteerd. Er zijn ongeveer 10000 of meer mensen gestorven, maar slechts rond 2000 worden gemeld. Mensen sterven door gebrek aan ziekenhuizen, zuurstof etc. Er is geen plaats in crematoria dus op sommige plaatsen worden dode lichamen verbrand op de stoep!
In deze tijd van crisis doet Serve India er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen boodschappen, medicijnen en medische zorg hebben. De onlangs geopende kliniek is een grote zegen voor de dorpsbewoners. Er zijn heel veel ziekenhuisbedden, zuurstof, medicatie enz. nodig. Financiële hulp is hard nodig om aan de behoefte te voldoen. Er is ook geld nodig voor kinderen waarvan de ouders niet meer voor ze kunnen zorgen. Steun Serve India bij Corona!
Van harte aanbevolen!
De Diaconie

VAN DE KERKENRAAD:
In een korte bijeenkomst heeft de kerkenraad besloten om na de gezamenlijke dienst in Workum ook in it Heidenskip de kerkdiensten weer te hervatten. Zondag 16 mei openen we weer onze eigen kerkdeuren en bent u allemaal hartelijk welkom. We volgen ons coronaprotocol en de orde van dienst, die u van de vorige periode nog kent.
We menen dat dit verantwoord is.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg


STARUM

IN MEMORIAM: Foekje Groenhof-Hofstra.  
Nei in warber libben is ûnferwachts ferstoarn, ús leave, krêftige en altyd belangstellende mem, beppe en myn libbensfreondinne Foekje Groenhof-Hofstra.
Foekje werd geboren op 19 maart 1935 als schoolmeestersdochter in Elahuizen. Zij groeide daar en later in It Heidenskip op en ontmoette Pieter Groenhof, een boerenzoon uit It Heidenskip. Zij trouwden in 1963 en gingen op de boerderij wonen in It Heidenskip. Zij kregen vier kinderen: Christiaan, Feikje, Simon en Marten Brugt. Foekje genoot van het wonen op de ruimte  en het boerenleven. Ook toen ze er niet meer woonde, kwam ze nog zeer geregeld.
In 1986 overleed Pieter. Foekje moest verder en zette de boerderij voort samen met haar zoon. Uiteindelijk nam haar zoon en zijn gezin de boerderij over en ging Foekje verhuizen. Na een tijdje kwam ze definitief in Stavoren wonen aan de Dwinger 19. Zij vertelde mij, dat ze graag dichtbij het water en de trein woonde en Stavoren had beide. Ze deed volop mee aan het sociale leven. Zij sloot zich aan bij de protestantse gemeente en was actief in gespreksgroepen. Zij hield ervan om van gedachten te wisselen. Zij was geïnteresseerd in hoe anderen dachten. Zo was zij ook actief bij de leesclub. Op 19 april is zij onverwacht overleden. Op vrijdagavond 23 april hebben velen afscheid van haar genomen in haar huis aan de Dwinger. Op zaterdag 24 april was de afscheidsdienst in besloten kring vanuit de kerk van It Heidenskip. Op de algemene begraafplaats te Workum is zij begraven bij haar man Pieter.
Op de kaart staat "Loslitte yn ús libben, fêsthâlde yn ús hert." Dat de vele mooie herinneringen aan deze bijzondere en krachtige vrouw, mem, beppe en libbensfreondinne degenen die achterblijven mag troosten.
Ds. Aafke Nicolai

Warkum
  
IN MEMORIAM GEORG (COR) BUMA:
Cor Buma werd geboren op 5 maart 1940 in It Heidenskip. Na zijn schooltijd werkte hij eerst bij boeren in de buurt. Later werd hij timmerman bij Houthandel Fekkes in Workum.
In 1966 trouwde hij met Tineke Lemstra en gingen ze wonen aan de Spoardyk, later verhuisden ze naar de Tademahof. Ze kregen twee kinderen: Jacqueline en Richard.
Cor raakte arbeidsongeschikt toen hij nog maar in de 40 was en had het hier erg moeilijk mee. Hij hield van gezelligheid met familie, vrienden en bekenden, was 's zomers vaak te vinden op de volkstuin bij het spoor en was fanatiek lid van de damclub. Ook pasten ze op bij Jacqueline en Robert. Hun zoontjes Brian en Joël hadden veel intensieve zorg nodig en zijn maar 3½ en 1½ jaar geworden. Een onmenselijk groot verdriet. Vier jaar geleden ging de zon weer een beetje schijnen met de geboorte van een gezonde kleindochter Linde.
In 2014 kreeg Cor een hersenbloeding en kort daarna verhuisden ze naar de Hosta. De liefdevolle zorg van Tineke kon niet voorkomen dat zijn mobiliteit langzaam achteruitging. Na een beenbreuk in februari moest zij revalideren in de Flecke. Cor werd opgenomen in de Finke, toen hij meer zorg nodig had. Op 3 april 2021 is hij daar rustig heengegaan.
Tijdens de afscheidsdienst in het crematorium te Sneek klonken liederen die door hemzelf waren uitgekozen. Deze liederen en de gelezen Psalm 121 vertellen dat God trouw blijft. Ook wanneer het leven je zwaar valt mag je weten: "De Heer houdt de wacht, over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid".
Dat de mooie herinneringen en dit geloof tot troost mag zijn voor zijn vrouw Tineke, zijn kinderen en kleinkind en allen die Cor Buma nu moeten missen.
Pastor Hieke Plantinga-Folkertsma
01/05/2021
WIJ RICHTEN ONS TOT GOD:
Dit keer aangereikt door Eise.

Mijn God
Ik hoef niet naar de hemel op te klimmen
Om met U te spreken en bij U mijn vreugde te vinden.
Ik hoef mijn stem niet te verheffen om met U te praten.
Al fluister ik heel zacht,
Gij hoort het al: want Gij zijt in mij,
Ik draag U in mijn hart
Teresa van Avila


Beste gemeenteleden,
Donderdag 13 mei uur is het weer Hemelvaart en dus een gezamenlijke kerkdienst met Workum.
Maar ditmaal in de Gertrudis in Workum om 09.30 uur. Voorganger is dominee Vriend.
Deze gezamenlijke dienst heeft de kerkenraad doen besluiten om de diensten in onze eigen kerk ook te hervatten.
Zondag 16 mei is er dienst in onze eigen kerk en daarna weer wekelijks.
We volgen ons corona protocol en de nieuwe orde van dienst, zoals na de eerste lockdown.
Een nieuwe start, op naar een nieuwe periode en een levende bloeiende gemeente.
uw kerkenraad

BIJ BIJ DE DIENST:
Voorlopig ( nou ja misschien toch wel binnenkort) nog geen kerkdienst.

HEMELVAART:
Donderdag 13 mei 09.30 uur gaat ds. A. Vriend voor in een gezamenlijke dienst met Workum in de Gertrudis te Workum. Hoewel groot genoeg voor beide gemeentes worden er maar 30 kerkgangers toegelaten. Opgeven bij Shirley Stoel tel 0515-541992.

BINNENKORT:
Hopen we te besluiten of we de diensten weer hervatten. Misschien wel na Hemelvaart op zondag 16 mei. Overeenkomstig de corona regels natuurlijk.

MEELEVEN:
We leven mee met Marten, Antje, hun kinderen en overige familie van Foekje Groenhof-Hostra. De moeder van Marten overleed onverwachts op 86 jarige leeftijd.
Loslitte yn ús libben, fêsthâlde yn ús hert.

Paascollecte: Deze heeft voor schuldhulpmaatje 107,50 euro opgebracht. Prachtig.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

STARUM

OVERLIJDEN:
Op 19 april is op de leeftijd van 86 jaar onverwacht overleden Foekje Groenhof-Hofstra. Zij woonde aan de Dwinger 19 (8715 HV) Stavoren. De uitvaart en begrafenis waren vanuit de kerk en It Heidenskip in besloten kring op zaterdag 24 april.
In het volgende kerkblad volgt een in memoriam.
24/04/2021
BIJ DE DIENST:
De komende zondagen nog geen dienst, maar Pinksteren lonkt.
Ook Loesje zegt het: als iedereen meetelt kan je op elkaar rekenen.


Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Warkum

WE GEDENKEN LOLKJE REITSMA-TERPSTRA:  
Plotseling, zonder waarschuwing, is op maandagmorgen 22 maart overleden: Lolkje Reitsma-Terpstra. Ze werd geboren op 14 februari 1937 op de pleats van haar ouders in It Heidenskip, als tweede in een gezin van drie kinderen. Ze keek terug op een fijne jeugd met het gezinen ook met het werk wat er moest gebeuren. Aan haar schooltijd heeft ze een hechte vriendinnenclub overgehouden. Ze ging aan het werk op een boerderij. En op een hemelvaartsdag in Rijs trof ze Houk Reitsma en ze lieten elkaar niet meer uit het oog. Ze trouwden in 1960 en begonnen met z'n tweeën een bedrijf in Allingawier op een oude pleats zonder electra en met 10 koeien. Het bedrijf groeide, en ze vonden een nieuwe kans op een boerderij in Vierhuizen bij Allingawier.
Het gezin groeide ook; ze kregen vier kinderen die terugkijken op een mooie jeugd en een warm, open huis, waar iedereen welkom was. De spil in huis, met aandacht en liefde voor man en kinderen en gasten. De kinderen vlogen uit en voor Lolkje Reitsma kwamen de "beppe-jaren".  Ze verhuisden een jaar of 14 geleden naar Workum. Ze voelde zich rijk en ze telde de zegeningen die ze van heer Heer kreeg. Dat ze 84 jaar mocht worden, samen waren en veel mochten meemaken van hun gezin.
Ook van de buurt kon ze genieten en deelde haar aandacht met een snoepje, een kaartje, een doosje eieren of een bloemetje. In de dankdienst voor haar leven stonden we stil bij haar trouwtekst uit prediker: "Twee zijn beter dan één... indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op." En zo was het ook ze stonden er samen voor en samen werden ze gesteund door hun vertrouwen op hun Heer en Heiland. In de hoop en het vertrouwen dat Hij ons niet loslaat bij onze levensgrens, maar doordraagt tot in het nieuw Jeruzalem, hebben we haar opgedragen in Gods handen. Dat deze God ook ieder mag troosten die Lolkje Reitsma-Terpstra moet missen.
Ds. A. Vriend
17/04/2021
BIJ DE DIENST:
Geen diensten komende weken

BLOEMEN:
De bloemen van de eerste zondag van de maand zijn naar Klaasje IJlstra gegaan. Na een eerdere polsbreuk, ijs en dus schaatsen - die winterweek - heeft ze onlangs klachten gekregen die haar via Sneek bij de hartspecialist in Leeuwarden deden belanden.
Gelukkig bleek de schade zeer beperkt en is ze weer in goede doen, zich bewust van de kwetsbaarheid van het bestaan. Een blijk van medeleven en een steun voor haar.

PAASACTIE:
Daar waar kerkgangers toch (gezien corona) de kerk binnen gingen en enkelen hen die in de weg stonden, dan maar schopten was onze actie naar buiten, de kerk uit en It Heidenskip in. Jezus ging ook op pad en sprak onderweg mensen aan. Op elk adres hebben we onze paasboodschap gebracht; zelfs een enkele vakantiegast kreeg een paasbrood met overweging en Elisabeth bode. Aangename verrassing bij velen. "wat leuk of... ja maar ik hoor bij een andere kerk". De betekenis van Pasen geldt voor iedereen. Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

PAASCOLLECTE:
Mogen we de paascollecte nog eens in herinnering brengen. Diaconie It Heidenskip NL12RABO0372162746 o.v.v. schuldhulpmaatje.

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg

Workum
OVERLEDEN:
Op 3 april is, in de leeftijd van 81 jaar, overleden ons gemeentelid Georg (Cor) Buma, Mariënacker 24 (de Hosta). Hij was 54 jaar getrouwd met Tineke Lemstra. Wij condoleren zijn vrouw en de kinderen Jacqueline en Robert en hun gezin en Richard en Paola met dit verlies van haar manen van de kinderen hun vader en grootvader. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 9 april om 11 uur in Sneek.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen kracht en sterkte toe in deze dagen van rouw en verdriet. Op zondag 11 april hebben wij hem in de kerkdienst herdacht en onder het brengen van de steen naar de gedachtenishoek werd gezonden Gezang 304:1, de tekst van dit gezang luidt:
God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.
In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
10/04/2021
WIJ RICHTEN ONS TOT GOD:

Efeziërs 4; 2-4: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.BIJ DE DIENST:
Geen diensten komende weken.

BLOEMEN:
De bloemen van de eerste zondag van de maand zijn naar Klaasje IJlstra gegaan. Na een eerdere polsbreuk, ijs en dus schaatsen- die winterweek- heeft ze onlangs klachten gekregen die haar via Sneek bij de hartspecialist in Leeuwarden deden belanden. Gelukkig bleek de schade zeer beperkt en is ze weer in goede doen, zich bewust van de kwetsbaarheid van het bestaan. Een blijk van medeleven en een steun voor haar.

PAASACTIE:
Daar waar kerkgangers toch (gezien corona) de kerk binnen gingen en enkelen, hen die in de weg stonden, dan maar schopten. Was onze actie naar buiten, de kerk uit it Heidenskip in. Jezus ging ook op pad en sprak onderweg mensen aan. Op elk adres hebben we onze paasboodschap gebracht; zelfs een enkele vakantiegast kreeg een paasbrood met overweging en Elisabeth bode.
Aangename verrassing bij velen. “wat leuk of.. ja maar ik hoor bij een andere kerk”.
De betekenis van Pasen geldt voor iedereen.
Dank aan allen die zich hier voor hebben ingezet.

PAASCOLLECTE:
Mogen we de paascollecte nog eens in herinnering brengen. Diaconie it Heidenskip NL12RABO 0372162746 o.v.v. schulphulpmaatje.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
03/04/2021
Pasen


Pasen: het mooiste reddingsverhaal.

Ik weet niet of je wel eens actiefilms ziet. Zo’n film waarin de hoofdpersoon vaak met veel geweld, achtervolgingen en ontploffingen uiteindelijk het doel bereikt. De wereld redden of zoiets. Daar moet ik wel eens aan denken als ik in de bijbel lees. Juist omdat het reddingsverhaal van Jezus er een beetje slapjes bij af lijkt te steken. Bij Jezus geen brute kracht waarmee de vijand de mond wordt gesnoerd. Geen superkracht die Hij inzet om Zijn tegenstanders op het laatste moment onderuit te halen. Geen ‘katharsis’ in het verhaal van Jezus, geen moment dat je opgelucht adem kunt halen omdat de dingen in één klap rechtgezet worden. Geen moment dat je gevoel van rechtvaardigheid wordt recht gedaan.

Wat we wel zien is een mens die leefde uit Gods liefde. Dag in dag uit. Zo verbonden met God, dat Gods bijzondere kracht door Jezus zichtbaar werd. Mensen werden daar beter van, bevrijd, voluit levend zelfs. Hij deed dat om te laten zien hoe Zijn nieuwe koninkrijk er uit zou zien.

En dat deze man werd verraden door Zijn vrienden. Sterker; dat Hij Zich liet verraden. Dat Hij werd gepest, gemarteld, uitgelachen, in het openbaar werd bespot en geëxecuteerd. Dood en begraven.

Waarom is dit dan toch een ‘reddingsverhaal’? We zien toch helemaal niet dat de vijand verslagen is? Voor ons idee is de wereld toch niet veel veranderd?
Dan komt Pasen om de hoek kijken. Een gebeurtenis die uniek is in deze wereld. Dat Jezus opstaat uit de doden! Pasen laat ons zien, dat een leven uit Gods liefde niet doodloopt. Het Paasverhaal is een verhaal dat vraagt om geloof. Het is een verhaal dat uitdaagt om zelf te leven uit Gods liefde. Een verhaal dat ons uitnodigt om de weg van Jezus te volgen. En elke keer als je struikelt op die weg, mag je merken dat je kunt opstaan. En verder mag leven uit Gods liefde. Want op die weg is het onrecht overwonnen en krijgen we zicht op een nieuwe toekomst. Dat is wel reden voor een feestje.

Vrolijk Pasen!
Namens de protestantse kerk van It Heidenskip
Ds. Arnold Vriend


DE GRAANKORREL

“Als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij alleen; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht” (Johannes 12:24, Naardense Bijbel).

Voor mij is deze uitspraak uit het evangelie van Johannes één van de mooiste beelden uit het christendom over opstanding.

Het beeld van de graankorrel is van een grote kracht en van een onuitroeibare hoop vervuld, omdat we dit beeld herkennen in wat elk voorjaar om ons heen gebeurt: uit de weerbarstigheid van schijnbaar dode grond en levenloze takken springt nieuw en fris leven tevoorschijn.

Het betekent dat je je angst voor de dood en verlies mag inruilen voor de hoop die in het leven, ook in de neergang ervan, schuil gaat. Je mag je aan de waarheid, die in dit beeld verborgen zit, overgeven: je kunt je aan het leven toevertrouwen, omdat alles wat ons overkomt, fysiek en geestelijk, lijden en dood, zaad van de toekomst is.

De kracht van de hoop

Als in geen ander heeft deze gedachte in Jezus handen en voeten gekregen. In een enorme toewending naar het leven, in een ontvankelijkheid voor wat anderen overkwam en in een grote betrokkenheid op mensen, op hun leven. Voor ontelbaren in zijn voetspoor – na zijn dood – is dat zaad opgekomen in een voortgaande geschiedenis van hoop. En in die geschiedenis van hoop heeft deze gedachte aan de graankorrel een weg gebaand door afgronden van pijn en vernedering en hebben mensen, met de dood voor ogen, hun vertrouwen en hun levensmoed zien groeien. Dit is wat het evangelie de kracht van Pasen, Opstaan, Opstanding noemt.

De kruiswegstaties van Aad de Haas


Het woord over de graankorrel heeft een aansprekende verbeelding gekregen in de kruisweg die de schilder Aad de Haas kort na de tweede wereldoorlog maakte voor de Cunibertuskerk in het Zuid-Limburgse Wahlwiller. Hij gebruikte voor de zestien staties van zijn kruisweg een soort stippeltechniek. Daardoor kregen ze iets transparants, iets doorzichtigs. En de figuren die de kunstenaar schildert hebben bijna iets sprookjesachtigs.

Helaas wekte de verbeelding die De Haas bij de kerkelijke overheid van die dagen niet de devotie die de kunstenaar er in gelegd had en werd het werk veroordeeld. Het moest uit de kerk verwijderd worden.

Diep gegriefd deed Aan de Haas dat zelf. Op Goede Vrijdag 1949 droeg hij demonstratief de zestien staties één voor één de kerk uit.

Door de dood heen

Ondertussen is de kruisweg in 1980 weer teruggeplaatst in de kerk, al heeft de kunstenaar deze rehabilitatie niet persoonlijk meer meegemaakt.

Er valt over de zestien staties – twee meer dan de gebruikelijke veertien – veel te vertellen, maar waar het mij hier speciaal om gaat is de vijftiende statie, de graflegging van Jezus. Onmiskenbaar associeert Aad de Haas zijn verbeelding daarvan met de gelijkenis van de graankorrel. De lijkwade waarin de Christusfiguur is gewikkeld heeft in zijn schilderij helemaal de vorm en de structuur gekregen van een graankorrel, die in de aarde wordt gelegd. Maar als kunstenaar wilde hij ook het proces van vruchtdragen laten zien en daarom moest op die graflegging nog een statie volgen: die van de opstanding. Deze laatste statie laat zien hoe de graankorrel door de dood heen leven schenkt. Een prachtige, transparante schildering die je het mysterie van Pasen op indringende wijze doet ondergaan.

ds. F. Welbedacht, Sneek


Stille Zaterdag


De stilte rond het kruis, van Goede Vrijdag loopt over in Stille Zaterdag. We beleven de paaswake. ”Uit de diepte roep ik tot u, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade”, klinkt het in Psalm 130. We lezen in de Bijbel de teksten waaruit blijkt dat God altijd mensen in hun bitterste nood heeft bijgestaan en gered. En ook nu blijkt Gods redding voor ons: de dood van Jezus is niet ten einde. Sterker nog: het is een nieuw begin. Het licht komt terug in de wereld. De Heer is waarlijk opgestaan! We lezen het evangelie van Jezus’ opstanding.

Jan Toorop, dertiende statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen (gesigneerd 1918)

Mattheüs 28:1-20 NBG51
Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop. Zijn uiterlijk was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en zij werden als doden. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Weest gij niet bevreesd; want ik weet, dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft; komt, ziet de plaats, waar Hij gelegen heeft. En gaat terstond op weg en zegt zijn discipelen, dat Hij is opgewekt uit de doden. En zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult gij Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide: Weest gegroet. Zij naderden Hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden Hem. Toen zeide Jezus tot haar: Weest niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea gaan, en daar zullen zij Mij zien. Toen zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad om de overpriesters al het gebeurde te berichten. En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot een besluit en zij gaven de soldaten veel geld, en zij zeiden: Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. En indien dit de stadhouder ter ore komt, wij zullen het in orde brengen en maken, dat gij buiten moeite blijft. En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot [de dag van] heden toe. En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden had. En toen zij Hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
NBG51: NBG-vertaling 1951


Stille zaterdag’, zo wordt de dag vóór Pasen genoemd. Als kerk verwijlen wij bij het graf van Jezus. We vallen stil, we waken in de avond. We nemen daarvoor de tijd. Zo ontstaat er in de stilte, bij een gebed of een lied, bij de oude verhalen die we horen, een ruimte waarbij eigen ervaringen bij ons op kunnen komen. De afgelopen tijd kan door ons heengaan, momenten die pijn gedaan hebben, onze tranen om wat ooit was, vreugde ook. We kunnen stilstaan bij wat was en ook bij wat is, ons leven.

Zijn leven gegeven. Dominicaanse preken. Veertigdagentijd en Pasen


Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.’
Mattheüs 28,10


MUZIEK / ZANG :
“Daar juicht een toon….”


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheidPasen
Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag lezen we in de kerk traditiegetrouw het hele evangelie dat gaat over deze dag. Jezus bracht voor ons het ultieme offer: de dood aan het kruis. “Rond het middaguur”, zo vermeldt het evangelie van Matthéüs, ”viel er duisternis over het land, die drie uren duurde.” Die duisternis staat als het ware model voor onze duisternis: Jezus is niet langer onder ons. Het licht is gedoofd !

Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.
En toen Hij daar te lijden hing,
- een spijker is een lelijk ding –
zei Hij: Vader vergeef het hun.
Zei Hij: ze weten niet wat ze doen,
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!
Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.
En ik stond in de verte quasi wat te praten
met ’n paar onnodige, onnozele soldaten.
Ze deden immers tóch, wat ze niet konden laten.
Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
de handen van Zijn Vader; - nog vóór Pasen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.
Gerrit Achterberg

Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg; de Heer liet op hem neerkomen de misdaad van ons allen. Men mishandelde hem en hij heeft het aanvaard, hij heeft zijn mond niet geopend. Als het lam dat naar de slachtbank geleid wordt en als het schaap dat voor zijn scheerder verstomt, zo heeft hij zijn mond niet geopend.
Jesaja 53 : 6 - 7.


MUZIEK / ZANG :

“Jezus om Uw lijden groot…”

1
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.

2
Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

3
Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

4
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

5
Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

6
Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vrucht'loos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7
Om het woord van godlijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
zelf hebt Ge uw geding beslecht,
Kyrie eleison.

8
Om de doornen van uw kroon,
om de gees'ling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9
Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

10
Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Liedboek voor de Kerken 1973


Bij het aanschouwen van het graf kan ik me ook de vraag stellen wat er allemaal begraven moet worden. Misschien is het goed om mijn eigen pijn, waar ik steeds om heen draai en die ik altijd weer als excuus gebruik, eindelijk te begraven. Of ik moet mijn eigen mislukkingen die ik me steeds maar kwalijk neem begraven. Ik moet mijn leefpatronen begraven die me hinderen in het gaan van mijn eigen weg. Mijn gewoonte begraven om steeds de schuld bij mezelf of juist steeds bij een ander te zoeken. Ik moet mijn innerlijke criticus begraven die me mijn levensvreugde ontneemt. De misverstanden in mijn relaties moet ik begraven, zodat een nieuw begin mogelijk is. Ik moet sommige relaties die me niet meer tot leven brengen begraven. We slepen vaak zo veel met ons mee dat het ons leven hindert. Zo vaak ligt er een blokkerende steen op ons. Het is de steen van alle emotionele ballast, die we meeslepen en die tussen onszelf en het leven staat. Het is goed om dat allemaal in het graf van Christus te begraven, zodat wij ook deelhebben aan zijn verrijzenis.
Anselm Grün & Franck Ploum, Een weg ten leven. Bezinning op de lijdensweg van Jezus


‘Jonge held wint harten.’ Als er in Jeruzalem kranten hadden bestaan in het jaar dat wij nu aanduiden als A.D. 33, dan zou daarin geen bericht met deze kop zijn verschenen. Toen Jezus daar een gruwelijke dood stierf, gekruisigd door soldaten van het Romeinse leger, was er niemand die hem als een held zag. En toen vervolgens zijn lichaam haastig in een graf werd gelegd, was er niemand die zei dat zijn dood een schitterende overwinning was geweest, een heroïsche marteldood. Zijn beweging was eigenlijk maar een zootje ongeregeld geweest, en nu was het voorbij. Er was niets veranderd. De zoveelste jonge leider was op wrede wijze uitgeschakeld. Rome was daar heel goed in. De keizer heerste. De dood had, zoals gebruikelijk, het laatste word.
Behalve dan in dit geval…
Tom Wright, Goede Vrijdag. De dag dat de revolutie begon.

Jan Toorop, kruiswegstatie Bernulphuskerk, Oosterbeek


Witte Donderdag
Op deze dag, lang geleden, hield Jezus met zijn leerlingen voor het laatst een avondmaal. Het was de vooravond van het Joods Pesachfeest, het feest waarop de Joden herdenken dat God het uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. De mensheid, inclusief de leerlingen, stonden aan de vooravond van een andere bevrijding door God: de bevrijding uit de macht van de zonde. Zonde is het wat dure woord voor alles wat een mens van God afhoudt: eigenliefde, eigenbelang, egoïsme. God heeft de mensen gemaakt om van Hem en van elkaar te houden, maar de mensen zetten zichzelf op de troon van God. Toch blijft God van de mensen houden en Hij ‘bedacht’ daarom een manier waarop de mens de uiterste consequentie van de zonde - de dood - zelf zou dragen, maar zonder echt dood te gaan: God zelf kwam als de mens Jezus naar de aarde (kerst !) om de straf voor de zonde op zich te nemen. Tijdens dat avondmaal van Jezus en zijn leerlingen brak Jezus het brood en schonk Hij de wijn voor zijn leerlingen. Hij noemde het brood “mijn lichaam” en de wijn “mijn bloed”, gegeven en vergoten voor de volkomen verzoening van God met mensen. Jezus droeg zijn leerlingen op om telkens opnieuw het avondmaal te vieren “ tot mijn gedachtenis”. En dat is precies wat we op Witte Donderdag doen.

Voorstelling van een agapefeest in de catacomben
van de H. Marcellinus en Peter, Rome

Toen Hij dan hun voeten had gewassen, zijn bovenkleren had aangetrokken en weer aan tafel was gegaan sprak Hij tot hen: ‘Begrijpt gij wat Ik u gedaan heb? Gij spreekt Mij aan als Leraar en Heer, en dat doet gij terecht, want dat ben Ik. Maar als Ik, de Heer en Leraar, uw voeten heb gewassen dan behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat gij zoudt doen zoals Ik u gedaan heb.’

Johannes 13, 12-15
MUZIEK/ZANG: beluister en bekijk:

"Ik wil mij gaan vertroosten...."
Liedboek voor de Kerken 1973

1.
Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot
Al heeft 't gestaan ten boosten,
het mocht nog worden goed
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaän.
Dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

2.
Mijn zuchten en mijn kermen
zie aan, genadig God!
Eilaas, wil mijns ontfermen,
al heb ik uw gebod
versmaad te meen'ger ure,
ik wil mij beet'ren gaan.
Dit doet mijn herte treuren:
o Jesu, zie mij aan!

3.
De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan.
Oorsprong der eeuw'ge vreugden.
O Jesu, zie mij aan!

U dwingt niemand, u trekt of duwt niet. U wilt dat wij vrijwillig naar u toe komen, in het vertrouwen dat we in uw hart de vrede en vreugde zullen vinden waarnaar we ten diepste verlangen. U stelt geen enkele voorwaarde aan ons; U verwacht niet dat onze erkentelijkheid zich uit in grote gebaren of daden. Het enige wat U terugvraagt is vertrouwen. U kunt Uw hart alleen geven aan mensen die zich aan U willen toevertrouwen.
Het initiatief komt van Uw kant. Duidelijker dan U het zei, kan het niet gezegd worden: Jou heb ik uitgekozen.

Dat U ons hebt uitgekozen, is een groot blijk van vertrouwen. U vertrouwde erop dat ons zondige, beschadigde en kwetsbare hart in staat is zich tot Uw hart te wenden met de vraag: ‘Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.’ Het enige waarop u hoopt, is ons eenvoudige, vertrouwenvolle ‘JA’.
(Henri Nouwen, Van hart tot hart. Meditaties op weg naar Pasen)


BIJ DE DIENST:
De komende zondagen geen kerkdiensten. Wel een paasactie vanuit onze kerk.

DE LIJDENSWEEK:
Witte Donderdag: het eerste deel van een drieluik van ds. M. Mook bereikt u via de gemeentemail.
Goede Vrijdag: deel twee van dat drieluik.
Stille Zaterdag: deel drie van het drieluik.

PAASDIENST:
Geen, maar omdat wij wegens corona als gemeente niet binnen bij elkaar kunnen komen, gaan we maar op pad! De kerk, wij gaan naar buiten…
Zaterdag 3 april vanaf 15.00 uur wordt er op ieder adres in it Heidenskip door gemeenteleden een boodschap van onze dominee, een Elisabeth bode en een paasbrood overhandigd. Op initiatief van de kindernevendienst. Prachtig!
Zo dragen wij de boodschap van Pasen, opgewekt, aan iedereen uit.
Jongere en oudere gemeenteleden die daarbij behulpzaam willen zijn verwachten we vanaf 15.00 uur bij de consistorie.

PAASCOLLECTE:
Zondag 4 april is het eerste paaszondag, wij willen u graag de mogelijkheid geven om een goed doel te steunen, voor deze zondag is het goede doel: SchuldHulpMaatje.
SchuldHulpMaatje is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal. Naastenliefde is de basis en het evangelie de inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. SchuldHulpMaatje wil een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek.
U kunt uw bijdrage overmaken op het banknr. van de diaconie it Heidenskip NL12RABO0372162746 ovv gift schuldhulpmaatje. Alvast hartelijk Dank!
De Diaconie

Een goede week toegewenst en een hartelijke groet
Pim Engelenburg
27/03/2021
Wie ben ik?
Misschien kennen jullie dat spelletje; wie ben ik? Je hebt een kaartje met een band op je hoofd, zodat je het kaartje zelf niet ziet. En op dat kaartje staat dan wie je bent, bijvoorbeeld een artiest, of jullie huisdier, of.. noem maar op dat kan van alles zijn. Jij ziet het niet, maar de mensen om je heen wel. En door te vragen, moet je proberen te achterhalen wie je bent. Leuk spelletje. En bovendien zit er een kern van ‘waarheid’ in. Is het niet zo dat wij in ons leven ontdekken wie wij zijn, door hoe anderen met ons omgaan? Dat we onze identiteit ontwikkelen door met anderen om te gaan. Door ons aan ze te spiegelen. Door ons tegen ze af te zetten. Door met ze mee te gaan. Hoe belangrijk zijn je ouders, je vrienden of je partner wel niet voor jouw keuzes in het leven? Wie ben ik?
In de bijbel staat de bekende psalm 139, waarin de dichter zegt: God kent mij beter, dan ik mezelf ken. Met andere woorden; de vraag ‘Wie ben ik?’ kunnen we misschien het beste aan God stellen.

In deze veertig dagen tijd, staat voor deze zondag de geschiedenis centraal waarin Jezus wordt gevangen genomen. Hieronder staat de tekst helemaal. Wat mij daarin opvalt is dat Jezus uitkomt voor wie hij is. Dat is mooi. Hij mag er zijn. En dat hij niet bang is. Hij weet wat er gaat gebeuren en hij verschuilt zich niet. Dat is sterk. Dat je de machten in de wereld herkent, maar je identiteit er niet door laat veranderen. En als Jezus zich zo voor zijn leerlingen als een bescherming neerzet, ontdekken we nog iets. Hij is met God zo verbonden, dat we God in Hem zien. Jezus zegt: zoeken jullie Jezus van Nazareth? Ik ben het. In het Grieks is dat korter, krachtiger: Ik ben. De naam van de eeuwige God. God is met Jezus verbonden. En dat blijkt. Jezus is met ons verbonden. Hij is de link die ons met God verbindt. Door Jezus mogen we zeggen: Ik ben. Onze naam verbonden met God. Wie ben ik? Ik ben een kind van God. Hij en ik zijn verbonden. Dat is deel van wie ik ben. Wie ben ik? Ik ben van God. En Hij laat mij niet uit Zijn hand vallen. God zij dank!
Johannes 18 vs. 1-14

Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met zijn leerlingen. 2 Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3 Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4 Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5 Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn verrader, erbij stond. 6 Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond. 7 Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze: ‘Jezus uit Nazaret.’ 8 ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het,”’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9 Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’ 10 Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf. 11 Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede. Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’
12 De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en boeiden hem. 13 Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14 en hij was het die de Joden had voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’


BIJ DE DIENST:
Er zijn deze maand geen kerkdiensten.

PAASFEEST:
Er zijn gevorderde plannen om dat feest ‘naar buiten’ te vieren. Daar kan uw hulp nog bij gebruikt worden. Meld je aan bij Els of Anna. Uw bijdrage, ook financieel, wordt op prijs gesteld.

VOLHOUDEN:
een vak = deugd apart.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
20/03/2021
Oude vragen, nieuwe antwoorden
uit de Doornse cathechismus:

Wie is Jezus?

Over wie Jezus werkelijk geweest is,kunnen we alleen met zekerheid zeggen dat hij een joodse rabbi was. Hij gaf invulling aan zijn geloof tot de dood erop volgde, op een manier die velen heeft geraakt en aangesproken.

Vier evangelisten hebben een portret in woorden geschilderd van Jezus. Geen van hen was echter ooggetuige van het leven van Jezus. Zij waren er dan ook niet op uit om feitelijk verslag te doen, maar om de betekenis van Jezus 'leven te verkondigen. Daarbij legden zij ieder hun eigen accenten. Over een ding zijn ze het allemaal eens: in deze mens klinkt iets van God door.

Zijn volgelingen zagen in Jezus het antwoord op lang gekoesterde verwachtingen van bevrijding uit de hand van de Romeinen, van een koningschap van vrede en recht. De door de joden langverwachte vredekoning was in Jezus gekomen. Waar hij kwam, werd iets zichtbaar van het vrederijk waar de mensen naar verlangden. In hem leek Gods koninkrijk dichtbij gekomen te zijn.

Ja, God zelf leek in Jezus bij de mensen gekomen te zijn. wat men zich voorstelde bij Gods liefde en trouw, werd levendig verbeeld door Jezus.'Sprekend zijn vader', zei men.'Hij is een kind van God, Gods zoon'.

Zo heeft Jezus ook over zichzelf gesproken, als een mens die in zijn levenswijze verwijst naar God: 'Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien'.( Johannes 14:9). In Jezus hebben we met God van doen.

En Jezus was een visser,
die het water zo vertrouwde,
dat hij zomaar over zee liep,
omdat hij had leren houden
van de golven en de branding,
waarin niemand kan verdrinken.
Hij zei:'als men blijft geloven,
kan de zwaarste steen niet zinken'.

Maar de hemel ging pas open,
toen zijn lichaam was gebroken
en hoe hij heeft geleden,
dat weet alleen die visser aan het kruis
en je wilt wel met hem meegaan,
samen naar de overkant
en je moet hem wel vertrouwen,
want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.

Herman van Veen, Suzanne

Voor mij is Jezus navolging waard in zijn levensdurf en levensmoed. Hij liep over de zee, omdat hij had leren houden van de golven en de branding. Hij was niet bang om te leven, zelfs niet toen dat inhield dat hij moest lijden en uiteindelijk zou sterven.

Jezus was niet bang om na te streven waarin hij geloofde: Gods koninkrijk dat de heelheid zou brengen en een plaats voor de minsten van de mensen. Als een levend teken daarvan viste hij mensen op die dreigde te verdrinken. Hij bevrijdde wie werden vastgehouden door ziekte, beperkingen of schuld.

Zo gaf hij hoop aan mensen en voedde hij hun vertrouwen dat de overkant haalbaar was. Hij richtte hen op zodat zijzelf met voeten zouden kunnen treden wat hen beangstigde of hen ervan weerhield voluit te leven.BIJ DE DIENST::
De komende zondagen geen dienst. We proberen iedere zondag de gemeenteleden iets mee te geven onder het hoofdstuk ‘wij richten ons tot God’.

VERKIEZINGEN:
Komende week kunt u uw stem laten horen in de verkiezingen voor de tweede kamer.
Vol goede hoop zijn we dat we deze zomer onze stemmen weer kunnen laten horen in onze kerk.

Lied 657:
Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

PAASKAARS:

Hoewel kerkgang nu niet mogelijk is gaat het kerkelijk jaar wel door.
In deze 40 dagen tijd op weg naar Pasen.
Dus tijd om de paaskaars weer te bestellen.
Zie de bijlagen.
Wilt u voor uzelf een huispaaskaars (200/70 mm) die verbonden is met onze gemeentekaars, geef dat dan op dan bestellen we die mee.Kost nog geen tientje!
Indien mogelijk z.s.m. bericht liefst per omgaande.
Pim Engelenburg, scriba
13/03/2021
Bidstûne 2021
Sipke Draisma
Preker 3

BIJ DE DIENSTEN:
Geen dienst komende zondagen. De af te zeggen gastpredikanten zal gevraagd worden om een korte overweging, gesproken of geschreven, aan te leveren die op de website geplaatst kan worden en die u ook allen via de gemeentemail zal bereiken.

WOENDSDAG 10 MAART:
Biddag voor gewas en arbeid: bekijk de bijdrage van pastor Draisma op onze website.

FOTOGRAFEREN MET JE SMARTPHONE....
Wat zijn er veel gemeenteleden die zich graag laten bijscholen over het maken van foto ’s met de mobiel. Maar jullie begrijpen, ook deze activiteit kan voorlopig niet doorgaan. We hopen op betere tijden.
Commissie Vorming en Toerusting

WIJ RICHTEN ONS TOT GOD:
Het nieuwe onderdeel van onze corona orde van dienst, waarin een gemeentelid zijn/haar persoonlijke bijdrage levert in de dienst. Het onderdeel ook dat we iedere zondag aan onze gemeenteleden sturen met zo een bijdrage. Heeft u zo een bijdrage te leveren? We kijken er verlangend naar uit!
Krijgt u geen gemeentemail? Bericht de scriba en u komt op de verzendlijst.
En.. jongeren grijp je kans, laat nu van je horen! Of willen jullie terug naar het gewone normaal?

NAAST
geboorte horen we ook andere positieve gezondheidsberichten van zieke dorpsgenoten. Dat mag niet onvermeld blijven.
We zijn daar blij en dankbaar mee.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Wij richten ons tot God:
We lezen Johannes 10: 17-21. In vers 19 staat: 'opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij zei '.
Niets nieuws onder de zon dus en zingen mag straks ook weer.
lied 657

06/03/2021
Een stem, een prik en je ziel.
ds. Arnold Vriend

Als ik voor de komende tijd een paar adviezen mag geven: Ga stemmen, laat je inenten en zorg voor je ziel. Stemmen is goed voor onze samenleving. Als je je stem uitbrengt, dan laat je zien dat je bij onze samenleving betrokken bent. Door te stemmen laat je weten dat je keuzes wilt maken voor onze gezamenlijke toekomst. Als je gaat stemmen, laat je merken dat je niet cynisch bent. En alleen als je gestemd hebt, mag je, tot de volgende verkiezingen, zeuren over het beleid. Zullen we dat afspreken? Niet stemmen, niet zeuren. Stemmen is goed. En dan heb ik het nog niet eens over op welke partij je stemt. Ik heb persoonlijk wel een voorkeur, maar dat hoeft niet dezelfde te zijn als jouw voorkeur. Je kunt verschillend over dingen denken en volgens mij is dat zelfs de beste basis voor een goede samenleving. Maar misschien toch nog een vraag bij een stemkeuze: als je mensen wilt uitsluiten van een samenleving, wat is er dan nog precies ‘samen’ aan een samenleving?

Prikken is goed voor jezelf en voor de mensen om je heen. Als je je laat inenten, dan beperk je de risico’s voor jezelf en anderen. Misschien heb je er vragen bij. Dat lijkt me prima. Van vragen wordt je wijs. En wie vertrouw je dan met het antwoord? Want het is goed om te bedenken dat als het over deze dingen gaat, niet iedere mening hetzelfde gewicht heeft. Als het bijvoorbeeld gaat over een probleem met je gezondheid, dan heb ik daar wel een mening over. Maar daar zou ik niet teveel naar luisteren. Luister liever naar iemand die er verstand van heeft. Kennis is ook voor je gezondheid belangrijk.

Stemmen is goed voor de samenleving, prikken is goed voor jou en de mensen om je heen. Maar wat is er goed voor je ziel? Een lastig begrip, want een ziel bestaat niet zoals een appeltaart bestaat. Maar als we het vergelijken met je ‘levenskern’, dan krijgt het misschien wat meer richting. In je ziel komt je hele leven samen. Het samenleven met anderen. Je gezondheid. De verantwoordelijkheid die je voelt of die je hebt voor de mensen om je heen en voor jezelf. Wat je weet, wat je hebt meegemaakt, waar je op hoopt, je liefde, je angst; allemaal samengebald in je levenskern. Wat is er goed voor je ziel? Belangrijke vraag, want vanuit je levenskern neem je beslissingen. Over stemmen. Over je gezondheid, over je bedrijf. Als dat de plek is waar je je beslissingen neemt, als dat je ‘onbewuste en bewuste bij elkaar’ is, hoe zorg je dan voor je ziel? Door je te verbinden met God. Hij waakt over jouw ziel. Hij verkwikt je ziel. Hij brengt je ziel tot rust. Zoek de God, zoek de bron van liefde en leven op. God heeft verstand van jouw ziel.

Luister eens naar dit Taizé lied; lied 62 b uit het liedboek:
Mijn ziel vindt rust en vrede bij God alleen, mijn heil (heelheid) komt van Hem. Ja, bij God alleen vindt mijn ziel rust en vrede.


Bij de dienst:
Er is geen dienst tot en met zondag 14 maart.

Binnenkort
zal de kerkenraad zich bezig houden over de komende kerkdiensten na 14 maart.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg
27/02/2021
40-Dagentijd
meditatie Marcus 1:12-13
oud-pastor Sipke Draisma

BIJ DE DIENST:
Er zijn geen diensten tot en met zondag 14 maart.

GEBOORTE:
Vrijdag 12 februari zijn onze jeugdouderling Marije en haar man Jelle Douwe verblijd met de geboorte van een dochter, Amarins. Een wolk van een baby. Wij wensen de jonge ouders veel geluk met elkaar en een goede toekomst. Ook beide pake’s en beppe’s van harte gelukgewenst met Amarins.

VEERTIGDAGENTIJD:
Deze tijd van het kerkelijk jaar staat in het teken van de lijdenstijd en Pasen. Altijd een indringende periode, maar nu met corona des te meer. We blijven hopen dat we straks weer bij elkaar kunnen komen om lief en leed te delen. De kerkenraad heeft gemeend om op alle adressen een veertigdagen kalender te bezorgen met een korte overweging van onze predikant. Een leidraad in deze periode. Heeft u niets ontvangen, heeft u vragen, behoefte aan een gesprek of anderszins ondersteuning nodig bel dan gerust de dominee, scriba of een ander kerkenraadslid.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg
20/02/2021
Perspectief
meditatie Johannes 12: 1-8
ds. Arnold Vriend

BIJ DE DIENST:
Er zijn geen kerkdiensten tot en met 14 maart.

Waar mensen zich toewenden naar elkaar
en ervan afzien om over elkaar
macht uit te oefenen….
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen niet meer geloven in
het recht van de sterkste…
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen elkaar herkennen
en aanvaarden als kwetsbare levensgenoten,
als breekbare reisgenoten….
daar kan iets van God gebeuren.

Waar mensen van elkaar willen weten,
dat ze geen van allen zonder liefde kunnen,
dat ze zich geen van allen kunnen beschermen
tegen de pijn die het leven hun aandoet….
daar kan iets van God gebeuren.

         God….
Hij komt nooit met vertoon van macht.
Maar in de ogen van zwakken en weerlozen
in de zwakte van je partner
in de weerloosheid van je geliefde,
in de eenzaamheid
zie je zijn gelaat weerspiegeld.

         Zie je het?
Dan is er iets met jou van God gebeurd.
Naar Harry Faber van der Meulen.

Pasen nadert, corona blijft, vertrouwen mag u houden.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg
13/02/2021
BIJ DE DIENST:
Geen diensten tot en met 14 maart.

AMBTSTERMIJN:
De termijn van Eise zit er al langer op. Reden om zijn voorzittershamer tijdens de recente kerkenraadsvergadering ( via de mail) tijdelijk aan Arnold over te dragen. Dan kunnen we , als we weer fysiek vergaderen afscheid van ouderling Eise nemen. Met dank voor bewezen diensten.

BLOEMEN:
De bloemen van de eerste zondag van de maand gingen naar Johan Weerstra als dank voor zijn jarenlange trouwe dienstverlening voor onze gemeente. De bloemen werden door onze dominee persoonlijk aan hem overhandigt en dat bleek zeer gewaardeerd te worden.

DANK:
Ook Minke Adema ontvangt een blijk van dank voor haar belangeloze inzet als organist in 2020.
In deze tijd van corona, sneeuw, wind en vorst dus redenen genoeg om dankbaar te zijn.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,

Afgelopen week heeft de kerkenraad via de mail vergaderd.
Een goede bijeenkomst, nuttig en noodzakelijk.

We hebben al meegedeeld dat er geen kerkdiensten zijn tot en met zondag 14 maart.
Gastpredikanten die zouden voorgaan hebben een afmelding gekregen.
Spontaan berichtte Sipke Draisma dat hij toch wel een miniatuur overweging wilde maken om op de website te plaatsen en om deze aan de gemeenteleden te doen toekomen.
Dat initiatief heeft de kerkenraad omarmd; ook Arnold Vriend zal een bijdrage leveren. Dat wordt zeer gewaardeerd.

In deze vergadering heeft Eise de voorzittershamer overgedragen aan Arnold, die deze honneurs tijdelijk zal waarnemen.
Zoals we weten zit de ambtstermijn van Eise er al langer op; we gaan nu toch zijn ambtsperiode afsluiten. Als we weer fysiek vergaderen zullen we formeel afscheid van Eise als ouderling nemen.
Dus er ontstaat/is nu ook een vacature bij de ouderlingen; ook ..immers we missen nog steeds een diaken.

De extra gemeenteavond is ook afgelast ,maar zal zeker plaatsvinden als corona dat weer toelaat.

hartelijke groet, wij wensen u vrede en alle goeds
uw kerkenraad

Lied 973


06/02/2021
BIJ DE DIENST:
Geen kerkdiensten tot en met zondag 14 maart. Via omrop Fryslan en kerkdienstgemist.nl kunt u diensten volgen, de Workumse diensten via www.pgworkum.nl.

KERKENRAAD:
Komende week, 3 februari hebben we weer overleg/vergadering via de mail. Altijd mooi, nu bijzonder in deze tijd, zeker ook met het nieuws van de overheid op 2 februari. We wachten af.
‘’t faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is “.

REKENINGNUMMER:
Penningmeester PG it Heidenskip: NL 21 RABO 0372102832
Penningmeester diaconie : NL 12 RABO 0372162746

Hartelijke groet,
Pim Engelenburg
30/01/2021
BIJ DE DIENST:
Gezien de corona ontwikkelingen heeft de kerkenraad besloten om voor een langere periode duidelijkheid te geven wat betreft onze kerkdiensten. Tot en met zondag 14 maart worden er geen diensten gehouden. Uiteraard zullen we er “ als de kippen bij zijn als de ophok plicht” voorbij is.
We proberen u iedere zondag ons ‘wij richten ons tot God’ via de gemeente mail te doen toekomen.
Ook uw bijdrage wordt op prijs gesteld.

DANK:
Ook vanuit onze gemeente een woord van dank aan Johan Weerstra voor de vele jaren van redactie voeren van Ons Kerkblad en bijhouden van de ledenadministratie . Johan, op jouw geheel eigen wijze, nauwgezet, nauwkeurig en precies. Dank je wel.

KERKBALANS:
Mag ik u allen nog eens wijzen op de actie kerkbalans. Laat zien waarin onze kleine gemeente groot kan zijn.

HULP:
Mocht u hulp, financieel, huishoudelijk dan wel bemoediging of anderszins nodig hebben, schroom niet, maar neem contact op met onze predikant of onze scriba.

Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Wij richten ons tot God:

Heer, geef ons de kracht om te handelen als in Johannes 3 vers 14-21.


23/01/2021
BIJ DE DIENST:
Er zijn geen kerkdiensten tot en met 31 januari. De kerkenraad gaat zich beraden of die lockdown langer moet gezien de corona ontwikkelingen.

KERKBALANS:
De actie kerkbalans waarin u gevraagd wordt uw VVB voor 2021 aan te geven gaat ook van start. De enveloppe met acceptgiro valt binnenkort bij u op de deurmat. Uw antwoord kunt u afgeven aan een kerkenraadslid, opsturen naar de scriba of rechtstreeks naar Fouke de Vries, penningmeester. Mailen kan ook.
Mail Fouke de Vries: foukedevries@planet.nl
Mail scriba: scribapgheidenskip@outlok.com

GEMEENTE:
houd moed en heb lief. Nooit kan ’t geloof teveel verwachten.
Nooit kan ’t geloof teveel verwachten.

Vriendelijke groet
Pim Engelenburg

Beste gemeenteleden,
Balans en diensten dienen in verhouding te staan, zijn niet gelijk,maar wel verbonden.
In de bijlage bij deze ail wordt u gevraagd uw VVB aan te geven voor 2021.
Dat in het kader van de landelijke actie 'Kerkbalans'.
Financieel is het balanceren geblazen, maar ook onze wekelijkse samenkomst, zingen en belijden is in deze corona tijd balanceren.
Desalniettemin heeft de kerkenraad besloten, gezien de tentakels van het covid 19 virus om tot en met zondag 14 maart geen kerkdiensten te houden.
U begrijpt dat, als het eerder mogelijk is, we er als de kippen zonder ophokplicht bij zullen zijn.
Vrede en alle goeds.


Wij richten ons tot God

Een gebed van bemoediging van Augustinus, benedictijner monnik uit de zesde eeuw en eerste aartsbisschop van Canterburry.

Goede God,
Waak over hen die vannacht van verdriet niet kunnen slapen,
en laat Uw engelen waken over wie slapen.
Zorg voor Uw zieken, o Heer Christus,
geef Uw vermoeiden rust,
zegen uw stervenden,
troost Uw lijdenden,
heb medelijden met Uw bedroefden, bescherm Uw blijmoedigen;
doe het omwille van Uw liefde.
Moge de God van de hoop ons vervullen met alle vreugde en vrede,
in het geloof dat wij het volste vertrouwen mogen hebben
in de werking van de Heilige Geest.

Voorwaarts, christen strijders....


16/01/2021
BIJ DE DIENST:
De kerkenraad heeft besloten gezien de corona ontwikkelingen om tot en met 31 januari geen kerkdiensten te houden. Dan overwegen we opnieuw.

GEMEENTE AVOND:
Ook de geplande extra gemeente avond in januari wordt tot nadere aankondiging uitgesteld. De kerkenraadsvergadering gaat naar het eind van deze maand.
Het is corona wat de klok slaat, dat is jammer.
Laten we blijven bidden, geloven en vertrouwen, dat kan altijd doorgaan.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

12e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Koudum, 14 januari 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Onze regering heeft deze week aangegeven dat de verspreiding van het coronavirus nog altijd reden geeft tot grote behoedzaamheid. Daarom blijven de beperkingen zoals die sinds de afgelopen maand golden, ook voor de komende weken van kracht. Met name de verwachte toename van besmettingen met de zogenaamde Britse mutatie van het virus, dat een hogere besmettelijkheid heeft, geeft reden tot grote voorzichtigheid.

Ook horen we van besmettingen binnen twee kerkelijke gemeenten in Nederland die plaatsvonden bij de opname/uitzending van een onlineviering rond de kerstdagen. Het is
inmiddels vrijwel zeker dat deze besmettingen plaatsvonden door het (voor)zingen van enkele gemeenteleden in deze vieringen.

Deze ontwikkelingen maken het nodig dat we een nog grotere terughoudendheid betrachten dan wij tot nu toe deden. De expert-werkgroep ‘Zingen in de kerk’ heeft de kerken deze week geadviseerd alle zang in kerkdiensten en opnames van kerkdiensten te stoppen. Ook het bespelen van blaasinstrumenten wordt u ontraden.

Het moderamen van de Generale Synode heeft inmiddels het advies van de werkgroep
overgenomen en doet met klem het verzoek aan de gemeenten om met ingang van heden tot vooralsnog 9 februari alle zang, ook voorzang, achterwege te laten. Als Breed Moderamen van de Classis Fryslân sluiten wij ons bij deze klemmende oproep aan. U vindt het advies op

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/dringend-advies-gedurende-verlengde-lockdownniet-zingen-tijdens-kerkdienst/

Het is een hard gelag dat, naast alle beperkingen die wij deze maanden al in acht namen, wij nu ook voor zang en voorzang een alternatief moeten vinden. Inmiddels heeft de landelijke kerk een aantal alternatieven beschreven. Wij wijzen u ook op de mogelijkheid die EO, KRO en NCRV ter beschikking stellen, dat u opnames van o.a. Nederland Zingt, en Met Hart en Ziel kunt downloaden en uitzenden. Dit kan via de links

https://kro-ncrv.nl/download-liederen

https://www.eo.nl/thema/samen-geloven/nederland-zingt-liederen

De verdere regelingen in het coronaprotocol van onze kerk blijven vrijwel ongewijzigd. Het
Breed Moderamen van onze classis blijft u dringend adviseren geen fysieke kerkdiensten te houden, en vieringen alleen online aan te bieden. Gemeenten die deze mogelijkheid niet hebben, wijzen we op de vieringen die Omrop Fryslân ‘s zondagsmorgens om 10.00 uur en om 12.00 uur voor de televisie uitzendt. Op de website van de Omrop kunt u die de gehele week terugzien.

Ook willen wij u nogmaals dringend vragen ook andere fysieke bijeenkomsten zoveel
mogelijk achterwege te laten. Indien mogelijk kunt u ze uitstellen of online houden. Alleen bij strikte urgentie zou u fysiek bij elkaar kunnen komen in de kleinst mogelijke samenstelling.

De regelingen van onze kerk vindt u op de site van de PKN:

https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/

Laten wij bidden en hopen dat de maatregelen van onze overheid en de mogelijkheden die de komst van vaccins ons bieden, ons binnen afzienbare tijd weer de gelegenheid zullen geven elkaar van aangezicht tot aangezicht onbevangen te ontmoeten. Mogen ook degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus in hun gezondheid of in hun bedrijf en inkomen, in onze gebeden en gedachten zijn. Moge God ons behoeden en bewaren in deze bewogen tijden. En mogen wij elkaar in het oog hebben en houden, in het bijzonder de kwetsbaren in ons midden.

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
(Psalm 65:1b)

Aan u allen mijn hartelijke groet,
mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
09/01/2021
BIJ DE DIENSTEN:
Er zijn geen diensten tot en met 10 januari. Afhankelijk van adviezen overheid, PKN en eigen gezond verstand bepalen we wanneer kerkgang ‘corona’ verantwoord is. Er verschijnt weer wekelijks een kerkbode, dus we houden u op de hoogte. Overigens geloven en bidden mag ook de rest van de week buiten de kerkdienst om.

FOLLE LOKE EN SEINE 2021:
Wordt u allen, gemeenteleden en andere lezers, toegewenst door de kerkenraad van de PG it Heidenskip.

VEEL DANK:
Gaat uit naar Marije, onze jeugdouderling, Fouke en Jelmer Pieter die met onze predikant een mooie vlog hebben gemaakt voor kerst en oud en nieuw. We zagen daarin de opgetuigde kerstboom ( dank jullie wel jeugd) , hoorden mooie muziek, werden voorgelezen uit de Bijbel en luisterden naar de uitleg van de dominee. Via de gemeentemail hebben allen kunnen meegenieten. Dank je wel. Voor hen die dit gemist hebben, op de website van de kerk is het ook nog te bezien.

TJA
en dan maar weer naar voren kijken. Zolang er nog geen kerkdiensten zijn proberen we het onderdeel ‘wij richten ons tot God ‘ toch in te vullen en wekelijks u te doen toekomen via de mail.
De kerkenraad nodigt, daagt! U allen uit uw bijdrage ( lied, gedicht, verhaal i.c.m. uw uitleg) te leveren om zo toch van elkaar te horen en aan elkaar te verhalen wat ons bezielt. Spontaan aanleveren vinden we fantastisch en blij zijn we ook als u op ons verzoek uw medewerking verleent.

2021
wordt een boeiend jaar, niets?? is zeker………

VAN DE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING:
Weer moet er vanwege de corona - maatregelen geschrapt worden in het Winterwerkprogramma: twee activiteiten waar velen van jullie zich voor hebben opgegeven.
Het betreft ten eerste de bijeenkomst op maandag 25 januari in It Heidenskip met als thema ‘Thank God I’m a countryboy/girl’. Ook de lezing over ‘Marc Chagall’ door ds. Hamoen kan niet doorgaan.
We hopen dat in 2021 veel ten goede zal veranderen en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.
Hartelijke groet
Pim Engelenburg

Oudjaar It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend
.

Kerst It Heidenskip 2020 - ds. A. Vriend