Ons Kerkblad 1935
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935    |   ANBI  |  Gastenboek

1935
31/12/1935
Oudejaarsdag.
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
         Collecte voor emeriti-predikanten en predikants-weduwen.
Nieuwjaarsdag:
Voorm. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok.

  Fam. L. Kampen
p.f.            Heidenschap.

  Fam. van der Gaast
Heidenschap, 1 Jan '36
p f
21/12/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
1e K. Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
2e K. Nam. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok.
14/12/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
07/12/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
30/11/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
23/11/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
16/11/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. F.G. van Binsbergen, van Koudum.
09/11/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
02/11/1935
Voorm. 9 uur: Ds. J. van Veen. H. Avondmaal.
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Dankzegging.
Woensdag 6 Nov.  Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Dankstond voor het gewas.

- Met het oog op de Dankstond voor het gewas, Woensdagmiddag aanstaande zullen de catechisanten deze Woensdag vervallen.
v. V.
26/10/1935
Nam. 1.30 uur: De Heer J. Wiersma, Cand. tot het H. D.
19/10/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
12/10/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
05/10/1935
Nam. EEN UUR DERTIG: Ds. J. van Veen.

WINTERTIJD.
  De Kerkdiensten des voormiddags vangen inplaats van om half tien met ingang van ZONDAG a.s. weer om kwart over negen aan, en in het Heidenschap half twee.

DE CATECHESATIES.
-- Deze week zullen D.V. alle catechisaties weer aanvangen op de gewone dagen en uren...
...HEIDENSCHAP:
Woensdag morgen
8½--9½ jongelui beneden 16 jaar.
9½--10½ meisjes boven 16 jaar.
10½-11½ jongens boven 16 jaar.
  Laten  a l l e  catechisanten van de eerste keer af trouw opkomen. We rekenen op de volle medewerking der ouders in dezen.
De predikanten.
28/09/1935
Nam. 2 uur: Ds. G. C. H. Blok.
  Extra collecte voor het Ned. Bijbelgenootschap.
21/09/1935
Nam. 2 uur: Ds. J. van Veen.
14/09/1935
Nam. 2 uur: Ds. Chr. Eerhard van Hillegom

VACANTIE-UITSTAPJE MET CATECHISANTEN.
  Donderdag 19 Sept. zal D. V. het uitstapje naar Amsterdam worden ondernomen. Tot en met Maandag 16 Sept. kan men zich nog opgeven, voor 't Heidenschap bij Janke, onze kosteres, en voor Workum aan de pastorie. Tijd en plaats van vertrek worden nader bekend gemaakt.
Ds. van Veen.

- Zondag a.s. is 't, zoo God wil, voor de gemeente zekere en blijde dag, dat de Workumers en Heidenschapsters uit de mond van hun oud-predikant Ds. Eerhard het evangelie weer eens mogen beluisteren. Dat zelfde onvergankelijke evangelie, zoo lang met zooveel vuur alhier door hem gepredikt, het evangelie dat altijd hetzelfde blijft, afgezien van hem, die het brengt, en dat toch altijd weer nieuw wordt, als de Geest des Heeren het tot ons brengt door middel van hen, die de Geest gebruiken wil. Een opwekking tot trouwe opkomst is natuurlijk overbodig: de kerk zal zeker overvol zijn. We verheugen ons met dankbaarheid.
v. V.
  Voor de vele bewijzen van deel-
neming ontvangen tijdens de
ziekte en bij het overlijden van
mijn geliefde Man
    JACOB BURGHGRAEFF
betuig ik mijn oprechten dank.
 A. BURGHGRAEFF-Postma.
Heidenschap, September 1935.
07/09/1935
Nam. 2 uur: Ds. C.G.H. Blok.
31/08/1935
Nam. 2 uur: Ds. C.G.H. Blok.
24/08/1935
Nam.2 uur: Ds. C.G.H. Blok.
17/08/1935
Nam. 2 uur: De Eerw. Heer J. Haanstra.

- De heer Haanstra verzocht mij mede te deelen, dat allen, die zijn vrouw en hem de hand ter afscheid wenschen te drukken, daartoe de gelegenheid hebben in de Consistorie-kamer, na afloop van den dienst 's morgens in Workum en 's middags in het Heidenschap.
Bl.
          K. M. DEINUM
    JOH. DEINUM-DE JONG
geven u kennis van de geboorte
van een welgeschapen Dochter
            ELISABETH.
  Heidenschap, 10 Augustus 1935
10/08/1935
Nam. 2 uur: Ds. Chr. J. Schweitzer.
03/08/1935
Nam. 2 uur: De heer P. Tietema. Evangelist te Zurich.
Collecte voor de evangelisatie te Zurich.

-  Zondagmiddag zijn de nieuwe benoemde kerkeraadsleden in hun ambt bevestigd.
L. Kampen als ouderling en B. Haanstra als diaken. De Heere geve aan die broeders bekwaamheid en kracht voor hun taak, en stelle hen tot een rijken zegen voor de gemeente.
-  Zondag a.s. hoopt de heer Tietema, evangelist te Zurich, de beurt in het Heidenschap te vervullen, terwijl hij dan tevens collecteeren zal voor zijn werk. Naar ik vernam, heeft die evangelisatie steun van buiten zeer noodig. Hartelijk aanbevolen.
Bl.
27/07/1935
Nam. 2 uur: Ds. C. G. H. Blok.
20/07/1935
Nam. 2 uur: Ds. J. van Veen.
13/07/1935
Nam. 2 uur: Ds. J. van Veen.

-  Door het kiescollege is in zijn vergadering van Maandag 8 Juli tot diaken gekozen in de vacature L. Kampen, broeder B. Haanstra. We hopen van harte, dat Br. Haanstra vrijmoedigheid ontvangen zal, om de benoeming te aanvaarden.
- Nu de hooitijd voor de meesten voorbij is, hoop ik Maandag a.s. te kunnen beginnen met huisbezoeken buitenaf, in het Heidenschap. Het ligt in mijn voornemen, de volgende week elken dag van Maandag tot en met Vrijdag een bepaalde streek te nemen. Zoo mogelijk zou ik graag met alle oudere huisgenooten spreken ; ik zou daarom vooral de gezinshoofden willen verzoeken, zoo mogelijk in de omgeving van hun huis te willen blijven, indien ze mijn aanwezigheid in hun buurt hebben opgemerkt.
- De heer Van der Wijk, hoofd der Chr. school in het Heidenschap, verblijdde de Zendingscommissie met de toezending van f 25, de opbrengst van de zendingsbusjes op zijne school, over het jaar '34. Onze hartelijke dank aan het personeel, de ouders en de kinderen voor dit prachtig resultaat.
v. V.
06/07/1935
Nam. 2 uur: Ds. J. van Veen.

-  Op Maandag 8 Juli a.s. des avonds te half negen (nieuwe tijd) zal D. V. in de consistorie een vergadering van het Kiescollege worden belegd te verkiezing van een diaken voor het Heidenschap (vacature Kampen).
-  Op 11 Juli a.s. hoopt voor de Meisjesvereeniging te spreken Zuster Hazewindus, van het Zendingsveld te Poerwakarta. Ook de meisjes van de vereeniging in het Heidenschap zijn hartelijk welkom.
v. V.
29/06/1935
Nam. 2 uur: Ds. C. G. H. Blok.
22/06/1935
Nam. 2 uur: Ds. C. G. H. Blok.

OUDERLING L. KAMPEN.
- Het kiescollege heeft in zijn Vrijdag gehouden vergadering tot Ouderling gekozen broeder L. Kampen, die sinds vele jaren de kerk in het Heidenschap als diaken heeft gediend. Het zal niet gemakkelijk zijn in de plaats te treden van onzen overleden broeder H. van der Gaast. Broeder Kampen is zich dat volkomen bewust. Hij zelf had vele en groote bezwaren. Maar de Heere heeft broeder Kampen getoond dat hij, waar zoo grooten aandrang op hem werd uitgeoefend, niet bedanken mocht - zoodat we met dankbaarheid kunnen melden, dat hij de benoeming heeft aangenomen. De Heere zegene onzen broeder en stelle hem tot een zegen.
v. V.
15/06/1935
Nam. 2 uur: Ds. C. G. H. Blok.
08/06/1935
Nam. 2 uur: Ds. A. van der Hey, van Stavoren
10 Juni. Voorm. 10 uur: Ds. J. van Veen.

  Voor de vele blijken van be-
langstelling ontvangen bij ons
Zilveren Huwelijksfeest betuigen
wij, mede namens onze kinderen,
onzen oprechten dank.
            H. SCHILSTRA
                              en Echtgenote.
Heidenschap, Mei 1935.
01/06/1935
Nam. 2 uur: Ds. F. G. van Binsbergen, van Koudum.

- Op Zondag 26 Mei l.l. werden in de hulpkerk Heidenschap gedoopt:
  Siebrigje, geb. 22 Febr. 1935 dochter van Klaas Westra en Antje Koopmans.
  Dieuwke geb. 2 Maart 1935 dochter van Arjen Fennema en Johanna Kuipers.

Getrouwd:
     GERBEN ZWERVER
                      en
     EELKJE MUIZELAAR
die, mede namens wederzijdsche
ouders, hunnen hartelijken dank
betuigen, voor de vele blijken
van belangstelling vóór en bij hun
huwelijk ontvangen.
  Heidenschap, Mei 1935
25/05/1935
Nam. TWEE UUR: Ds. J. van Veen. H. Doop.
Hemelvaartsdag Nam. 2 uur: Ds. C.G.H. Blok.

  Aangifte voor den H. Doop op a.s. Zondag ten huize van L. Kampen vóór of op Zaterdagavond.

  Zoo de Heere wil en zij
leven, hopen onze geliefde
Ouders
  HERRE P. SCHILSTRA
                     en
   GRIETJE H. KROEZE
   den 27 Mei a.s hunne
25-jarige Echtvereeniging
             te gedenken
Hunne dankbare Kinderen.
  Heidenschap, Mei 1935.


Getrouwd
          P. WESTERMANN
                        en
         P. J. VAN DER WERF
die mede namens wederzijdsche
familie hunnen hartelijken dank
betuigen voor de vele blijken van
belangstelling voor en bij hun
Huwelijk ondervonden.
Koudum, 16 Mei 1935.


  Voor de vele blijken van be-
langstelling ondervonden bij ons
35-jarig Huwelijksfeest betuigen
wij, mede namens onze kinderen,
onzen oprechten dank.
                             Sj. B. HAITSMA
                             en Echtgenoote.
  Heidenschap, Mei 1935.
18/05/1935
Nam. TWEE UUR: Ds. C.G.H. Blok.

  Zondag den 19 Mei hopen
onze geliefde Ouders
     JELTE DIJKSTRA
                 en
JETSKE SCHOONHOVEN
              hunne
30-jarige Echtvereeniging
           te gedenken.
  Hun dankbare Kinderen
  en Behuwdkinderen.
Heidenschap, Mei 1935.
      Geen receptie.
11/05/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

  Zoo de Heere wil zij leven
hopen onze geliefde Ouders
        SJERP HAITSMA
                   en
TETTJE HAITSMA-BOUMA
Zondag den 12 Mei hunne
35-jarige Echtvereeniging
         te gedenken.
Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wensch
hunner dankbare Kinderen,
Behuwd-, Kleinkinderen en
              Verloofden.
Heidenschap, Mei 1935.


     HERRE G. V. BRUG
                   en
     SIJKE J. HAITSMA
hebben de eer u kennis te geven
van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op Zaterdag 18 Mei a.s.
te Sneek.
Kerkelijke inzegening in de Geref.
Kerk te Heeg door den WelEerw.
Heer Ds. v. Rennes van Heeg.
Nijland


Ondertrouwd:
   GERBEN ZWERVER
                  en
 EELKJE J. MUIZELAAR
  Huwelijksvoltrekking D.V. 23
Mei a.s. Kerkelijke inzegening in
de Ned. Herv. kerk te Koudum
11.30 uur (o.t.) door den WelEerw.
Heer Ds. F.G. van Binsbergen.
  Heidenschap )
  Koudum         ) 9 Mei 1935
04/05/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

  Zoo de Heere wil zij leven
hopen onze geliefde Ouders
        SJERP HAITSMA
                   en
TETTJE HAITSMA-BOUMA
Zondag den 12 Mei hunne
35-jarige Echtvereeniging
         te gedenken.
Dat zij nog lang gespaard
mogen blijven is de wensch
hunner dankbare Kinderen,
Behuwd-, Kleinkinderen en
              Verloofden.
Heidenschap, Mei 1935.


  GERARDUS S. HAITSMA
                    en
  PIETJE W. V.D. WEERD
geven u kennis, mede namens
wederzijdsche ouders, van hun
voorgenomen Huwelijk, waarvan
de voltrekking C.V. zal plaats
hebben op Woensdag 8 Mei te
Witmarsum.
Kerkelijke inzegening in de Ned.
Herv. Kerk te Arum te 3.15 uur,
door den WelEerw. Heer Ds. A.
van der Flier van Gaast.
Ferwoude
Arum        } 24 April 1935.
       Geen Receptie.


     HERRE G. V. BRUG
                   en
     SIJKE J. HAITSMA
hebben de eer u kennis te geven
van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op Zaterdag 18 Mei a.s.
te Sneek.
Kerkelijke inzegening in de Geref.
Kerk te Heeg door den WelEerw.
Heer Ds. v. Rennes van Heeg.
Nijland
Heidenschap } 2 Mei 1935.


Ondertrouwd:
  PIETER WESTERMANN
                    en
  PIETJE J. VAN DER WERF
Heidenschap
Bakhuizen     } 2 Mei 1935
  Huwelijksvoltrekking D.V. 16
Mei a.s. Kerkelijk inzegening
door den WelEerw. Heer Ds. F.
G. van Binsbergen te 11.30 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Kou-
dum.
27/03/1935
Nam 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

Dinsdag 30 April, van 10 - 12 uur v.m., zal de financieele commissie zitting houden in de consistorie der Hulpkerk, om gelegenheid te geven tot betaling der zitgelden.
20/03/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
22 April. Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

Zondag l.l. zijn voormiddags in Workum tien en namiddags in 't Heidenschap vijf nieuwe lidmaten bevestigd. het was een plechtige ure, waarin alle aanwezige lidmaten weer herinnerd werden aan de ure van hun eigen belijdenis. De Heere zegene de pas bevestigde broeders en zusters en geve hun dagelijks nieuwe kracht om hun belijdenis te beleven in een aan Hem gewijde levenswandel.
13/04/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Bevestiging van lidmaten. Voorber. H.A.
Goede Vr. Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok. H. Avondmaal.
06/04/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

Op Palmzondag, 15 April a.s. zullen D.V. als lidmaten der gemeente bevestigd worden: Catharina van der Gaast; Catharinus Kuipers; Wiepkje Postma; Rinske Schilstra; Jolle de Vries.
30/03/1935
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

CATECHISATIES:
Met ingang van 1 April zullen alle catechisaties in Workum en Heidenschap, behalve de lidmatencatechisaties, worden stopgezet. We danken de ouders, voorzoover zij hebben meegewerkt hunne kinderen trouw de catechisaties te doen bezoeken, hartelijk voor hun medewerking. Dit jaar was het catechisatiebezoek over 't geheel genomen zeer bevredigend.