Ons Kerkblad 2017
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935    |   ANBI  |  Gastenboek
2017
Wilt u iets kwijt over huwelijk, geboorte, ziekte of overlijden?
Wilt u bezoek van ouderling, diakenen of predikant?
Dan kunt u altijd contact opnemen met voorzitter Eise Terluin of scriba Jolmer de Vries.
Of stuur een berichtje.
23/12/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag, 24 december is er ’s avonds jeugdkerstavond dienst. Met thema: “Doe open deur het naar het licht”. Aanvang is om 19.30 uur. In deze dienst willen we collecteren voor Serious Request.
Maandag 25 december, 1e Kerstdag is er ’s morgens om 9.30 u dienst met voorganger dhr. H Gileam uit Pingum. Deze dienst wordt gehouden in it Swaeigat met begeleiding van fanfare korps “Studio”.
Zaterdag 31 december is er oudjaarsavond dienst met voorganger drs. A. Althuis uit Workum. Aanvang is om 19.30 uur. Na afloop zijn er traditie getrouw weer lekkere oliebollen en glühwein.
Zondag 7 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst, met voorganger ds. M. Mook uit Sneek.

WORLD SERVANTS:
Afgelopen zondag, 17 december is er bij de uitgangscollecte gecollecteerd voor World Servants. Opbrengst was 68,75 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie

VERWONDERING:
Komt, verwondert u hier mensen, is de eerste regel van een bekend kerstlied. In verwondering en bewondering mogen we in deze kerstdagen de geboorte van Jezus vieren. In verwondering omdat Jezus als Kind op aarde gekomen is, naakt en kwetsbaar en afhankelijk, en niet als heerser. Met bewondering voor wie Jezus is en hoe hij ons heeft voorgeleefd. Laten we in deze dagen van Kerst deze verwondering en bewondering niet vergeten bij al die dingen die in onze ogen ook belangrijk zijn . Gezegende kerstdagen toegewenst.

DANK:
Het jaar 2017 loopt af naar de oudjaarsdag. Vanaf deze plaats een woord van dank aan al de vrijwilligers die zich op welke manier dan ook bezig houden bij het kerk-zijn in it Heidenskip. Velen van ons zetten zich in, een ieder op zijn/haar eigen manier. Zonder jullie konden we geen kerk zijn zoals het nu is. Nogmaals tige tank!

Mei freonlike groetnis,
E Terluin (vz)
16/12/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 17 december is het derde Advent. Er is dan 's morgens om 11.15 u kerkdienst met ds M Mook uit Sneek als voorganger.

KINDERKERK:
Voor de kinderen is er alle zondagen in de advents periode kinderkerk. We werken dit jaar met het thema "open de deur naar het licht". Iedere week gaat de deur een stukje verder open naar het licht van kerst. De kinderkerk.

WORLD SERVANTS:
In deze dienst willen we collecteren voor World Servants. Dit jaar willen er wederom jongeren uit Koudum, it Heidenskip en Workum helpen bij het bouwen van oa. klaslokalen in Malawi, Sierra Leone en Ghana. Graag aandacht hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)

Warkum

OVERLEDEN: Op 26 november 2017 is, in de leeftijd van 89 jaar, plotseling overleden ons gemeentelid Rinske Engelsma-Klijnstra, Heidenskipsterdyk 27 It Heidenskip.
Sinds 16 april 1994 was zij weduwe van Jacobus Engelsma.
De dankdienst voor haar leven is gehouden op vrijdag 1 december om 14.00 uur in de Sint Gertrudikerk te Workum, aansluitend gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen en kleinkinderen. Zij zijn dankbaar dat hun mem en beppe zo lang bij hen mocht zijn. Dat de Almachtige God hen nabij wil zijn in deze dagen van rouw, verdriet en afscheidnemen. Bovenaan de rouwkaart stonden de woorden van lied 512:1
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;
Dat Rinske Engelsma-Klijnstra ruste in vrede. In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
JW

Koudum  

PASTORAAT:
Overleden: Op 21 november jl. is Harmen Stellingwerff in de leeftijd van 88 jaar overleden. Het ging ineens erg snel nadat hij tijdens de soosmiddag in Op 'e Hichte onwel was geworden. Het huis aan 't Heale Paed is leeg. Voor de eigen kinderen, maar ook voor de kinderen van 'de Klimbeam' een vreemde gewaarwordinge. Harmen was daar het vaste punt, al jarenlang. Harmen was een Koudumer van geboorte, maar heeft later ook in It Heidenskip gewoond. Na de lagere school werd hij boerefeint en ging daarna werken bij de gemeente Hemelumer Oldeferd (later Nijefurd). Hij trouwde met Jikke Twijnstra en zij kregen zes kinderen.
Na arme en ook moeilijke jeugdjaren ging het later steeds beter en Harmen besefte de zegen daarvan. Hij genoot van het leven, werkte hard en maakte graag een praatje. Er waren maar weinig mensen die hij niet kende.
Het overlijden van zijn vrouw in 2011 en zoon Arend kwamen hard aan. Toch probeerde hij steeds weer de zonnige kant van het leven te zoeken, en dat lukte hem ook vaak.
Verdrietig, maar bovenal dankbaar hebben we op zaterdag 25 november afscheid genomen en is hij weer verenigd met zijn geliefde Jikke. Moge hij rusten in vrede.
ds. Coos Boomsma
09/12/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 10 december is het tweede Advent. Er is dan 's morgens om 11.15 u kerkdienst met ds R Numerdor uit Grou als voorganger.

KINDERKERK:
Voor de kinderen is er alle zondagen in de advents periode kinderkerk. We werken dit jaar met het thema "open de deur naar het licht". Iedere week gaat de deur een stukje verder open naar het licht van kerst. Met een mooi verhaal en een knutselwerkje voor in de kerk. Kom je ook?
de kinderkerk.


KERKBALANS 2017:
Beste gemeenteleden, Als er nog leden zijn die hun bijdrage voor kerkbalans 2017 nog willen doen zou u dit dan voor eind december willen doen i.v.m. het afsluiten van het boekjaar. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
De kerkrentmeesters

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
02/12/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 3 december s het eerste advent en is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met ds S Bergsma als voorganger.

KINDERKERK:
Voor de kinderen is er alle zondagen in de advents periode kinderkerk. We werken dit jaar met het thema "open de deur naar het licht". Iedere week gaat de deur een stukje verder oen naar het licht van kerst. Met een mooi verhaal en een knutselwerkje voor in de kerk. Deze eerste advent heeft als thema "de deur van ons huis". Kom je ook? de kinderkerk.

EXCURSIE NAAR DOKKUM:
Zoals u eerder hebt kunnen lezen staat de jaarlijkse gemeentereis voor woensdag 25 april 2018 op de rol. Op de dag van de intocht van Sinterklaas hebben we kennis kunnen maken met het reisdoel: Dokkum. Velen van jullie hebben aangegeven zelf ook eens door de straatjes van dit stadje te willen lopen, uiteraard in de hoop dat de weersomstandigheden dan beter zijn. Zij staan al op de deelnemerslijst. Maar er kunnen nog meer mee. De kosten zij 27,50 euro per persoon. Opgave graag voor 20 december via dila.de.vries@tele2.nl (Lammie) of tel.nr. 543335 (Foekje). Commissie Vorming en Toerusting

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)

Koudum

PASTORAAT: Overleden:
Op 21 november is overleden ons gemeentelid de heer Harmen Stellingwerff in de leeftijd van 88 jaar 't Heale Paed 4. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 25 november in de Martinikerk, waarna de begrafenis plaatsvond naast de kerk. Een in Memoriam volgt in het blad van volgende week.
25/11/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 26 november is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst ds.A.S.J.Smilde als voorganger. Het is dan ook eeuwigheidszondag We willen in deze dienst stil staan bij de geliefden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor ieder wie dat wil is er dan ook gelegenheid om een kaarsje te ontsteken. Van harte uitgenodigd.

Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over jaloers. de kinderkerk.

AGENDA:
De kerkenraad vergadert weer op donderdag 23 november.

GROOTHUISBEZOEKEN:
Dit seizoen zijn er weer twee avonden. De eerste is op 29 november of 7 december. In januari is dat op 22 of 25 januari. We willen het gaan hebben over een sterk of zwak geloof. Dit naar aanleiding van een bijbeltekst uit Romeinen 14. Hier is jongstleden ook over gepredikt is. de ouderlingen

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
18/11/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 19 november is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds M. Mook uit Sneek. Ook is er in deze dienst jeugdkerk. de jeugdouderling

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)

Komende zondagen zijn de volgende diensten:

Zondag 19 November: 11.15 uur Ds. Mook
In deze dienst wordt er jeugdkerk gehouden voor jongeren van ca. 12-17 jaar

Zondag 26 November: 09.30 uur Ds. Smilde Er is kinderkerk.
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Graag de aandacht voor volgende week dinsdagavond 21 November:
20.00 uur Thema avond door Ds. Wassenaar
Het handelt over de relatie tussen waarnemingen als kind en het besef wie je bent in
relatie met geloof/kerk op volwassen leeftijd. Een interessant onderwerp naar aanleiding
van het boek "De Eigenander - een ik in mij" van dorpsgenoot Dolph Kohnstamm.

Van harte welkom !
\
11/11/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 12 november is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met voorganger ds G. Groeneveld uit Parrega. Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over gelukkig.
De kinderkerk.

AGENDA:
11 november is er Sint Maarten! Alle kinderen van harte welkom om 17.30 u in de kerk, hier op de buurt. Tot dan! de kinderkerk

ZOA:
Afgelopen woensdag, tijdens de oecumenische dankdag voor gewas en arbeidsdienst is er gecollecteerd voor stichting ZOA. Collecte opbrengst was, samen met een nagekomen gift, 132 euro. Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)


Warkum  

IN MEMORIAM
AKKE VROLIJK-VAN DER KAMP

Akke van der Kamp werd geboren op 22 oktober 1920 in Nijemirdum, maar bracht het grootste deel van haar jeugd door in It Heidenskip. Kort nadat de 'molkfaarder' Vrolijk, Lolke in haar leven kwam, werd hij te werk gesteld in Duitsland. Na zijn terugkeer konden ze trouwen en een paar jaar later verhuisden ze naar Workum.
Ze was een zorgzame vrouw en moeder voor hun 10 kinderen. Vrienden en vriendinnen konden altijd mee-eten of blijven slapen. De laatste jaren kwamen er zorgen; het geheugen van Lolke werd langzamerhand minder. Kort nadat ze afscheid moesten van twee van hun kinderen, overleed hij op 14 december 2014. Ze waren meer dan 70 jaar getrouwd. Daarna voelde ze zich vaak alleen, ze waren sinds zijn pensionering al 38 jaar gewend om dag en nacht samen te zijn. Het lopen werd wel steeds minder, maar Akke Vrolijk was goed op de hoogte van het wel en wee bij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Ook interesseerde ze zich voor het nieuws en dan vooral de sport. Tot op het laatst vermaakte ze zich met sudoku's en andere puzzels.
Een paar weken geleden moest ze na een val worden opgenomen in de Ielânen. Daar verslechterde haar gezondheid en is ze overleden op 20 oktober, 2 dagen voor haar 97ste verjaardag.
In de afscheidsdienst in de Parkzaal van Nij Mariënacker lazen we Psalm 23. De psalm over de Herder die met je meegaat en die je leidt, in voor- en tegenspoed. Aan het einde van de psalm klinkt de belofte dat je terug mag keren in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Moge dit geloof tot troost zijn voor al degenen die haar zullen missen.
pastor H. Plantinga-Folkertsma


05/11/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 5 november is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met voorganger ds G Pennekamp uit Sneek.

DANKDAG:
Woensdag 1 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Er is dan een oecumenische kerkdienst om 19.30 u met voorganger ds M.C. Mook. In de dienst willen we collecteren voor stichting ZOA. Deze christelijke instelling helpt mensen die getroffen zijn door een natuurramp of waar conflicten zijn. Primair richten zij zich op eten, drinken en onderdak. Daarna helpen zij ook bij wederopbouw. Kijk eens op de site www.zoa.nl

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
28/10/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 29 oktober is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds D Hasper uit Top en Twel. Ook is er weer kinderkerk.We gaan verder met het thema ecomotion. Vandaag gaan we het hebben over bang. Ben je wel eens bang? En hoe voel je je dan? We maken er weer een leuke morgen van.
De kinderkerk

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)

Warkum

OVERLEDEN: Op 20 oktober is, twee dagen voor haar verjaardag in de leeftijd van 96 jaar, overleden ons gemeentelid Akke Vrolijk-van der Kamp, Mariënacker 11 (de Hosta). De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 25 oktober om 14.00 uur in de Parkzaal van Nij Mariënacker, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Workum. Onze deelneming met dit overlijden gaat uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Barmhartige Heer wees hen nabij in deze dagen van rouw en gemis.
Dat er ook dankbaarheid mag zijn dat zij zo lang in de familiekring mocht wezen.

't Scheepke onder Jezus' hoede,
met de kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen die in nood zijn op.
Al slaat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord,
en 't veilig strand voor oog.

Dat Akke Vrolijk-van der Kamp ruste in vrede. In één van de volgende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
JW
21/10/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag, 22 oktober is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger dhr H Gileam uit Pingum. In deze dienst wordt er jeugdkerk gehouden voor jongeren in de leeftijd van ca. 12 tot ca. 17 jaar.
Er wordt gezamenlijk in de kerk begonnen, en ze gaan al gauw verder in de consistorie met hun eigen 'dienst'.

KERK IN ACTIE:
Afgelopen zondag is er bij de uitgangscollecte gecollecteerd voor Kerk in Actie die via een partner organisatie vrouwen in Zuid Soedan helpt om dmv eigen verbouwde producten hun inkomen te verbeteren. Opbrengst was 59 euro. Hartelijk dankvoor. De werelddiaconaat commissie.

BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 22 oktober begint de dienst om 11.15 uur met als voorganger ds. H. Gilliam.
In deze dienst wordt er jeugdkerk gehouden voor jongeren in de leeftijd van ca. 12 tot ca. 17 jaar.
Er wordt gezamenlijk in de kerk begonnen, en ze gaan al gauw verder in de consistorie met hun eigen 'dienst'.
Zondag 29 oktober begint de dienst om 11.15 uur met als voorganger ds. D.M. Hasper. Er is kinderkerk.
Woensdag 1 november 19.30 uur Oecumenische dienst i.v.m. Dankdag. Voorganger Ds. M. Mook.

AGENDA:
Dinsdag 21 november Thema avond door Ds. Wassenaar over boek "de Eigenander" van prof.dr. Dolph Kohnstamm.


Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
14/10/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag,15 oktober is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. D Hasper uit Top en Twell. In deze dienst willen we aandacht schenken aan werelddiaconaat zondag.

KINDERKERK:
In de kinderkerk gaan we weer verder met het thema 'emotions'.? Deze zondag is er gekozen voor het woord 'verdriet' . Jullie zijn vast ook wel eens verdrietig. Verdrietig omdat je niet mee mag doen of verdrietig omdat je iemand mist. Jullie kunnen vast ook nog wel iets bedenken waarom je soms verdrietig bent. In de bijbel staat ook een verhaal over een vrouw Hanna. Zij is ook erg verdrietig. Wil je weten waarom? Kom dan zondag naar de kerk!
De kinderkerk

KERK IN ACTIE:
De uitgangscollecte is bestemt voor partner organisatie ERP (environmental rehabilitation program) van kerkinactie. Deze organisatie is actief in Zuid Soedan en wil daar de positie van vrouwen verbeteren door hen te steunen in inkomen. Zij krijgen bijen en zaaigoed beschikbaar om hun eigen producten en honing te verkopen om zo beter in eigen levensonderhoud te voorzien.
De werelddiaconaat commissie – Jolmer en Trijntje

AGENDA:
31 oktober Lutheranen in Workum. Lezing door Gerrit Twijnstra in de Sint Gertrudis Kerk te Workum..

9 november lezing door Reinier Sonneveld over “wat is er zo bijzonder aan Jezus?” Wordt gehouden in Op 'e Hichte te Koudum.

GIFT:
Via de kerkrentmeesters is er een gift ontvongen. Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
30/09/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 1 oktober is er 's morgens om 9.30 u kerkdienst met voorganger ds. A.P. Oosting uit Kolderwolde. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren.

SCHAALCOLLECTE:
De schaalcollecte is bestemt voor de stichting voedselbank zuidwest Friesland. Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die zich bezig houdt met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De hulp is bedoeld voor mensen, die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. Deze vorm van hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar lang verleend.
De diaconie

KINDERKERK:
Ook is er deze dienst kinderkerk. We gaan het hebben over twee kinderen die meedoen met een actie om andere kinderen te helpen die getroffen zijn door een orkaan.
De kinderkerk

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
23/09/2017
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 24 september is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger H Plantinga uit it Heidenskip.

WORLD SERVANTS:
Vorig jaar is er in onze kerk gecollecteerd voor World Servants, nadat Liesbeth Siemensma had verteld over haar reis die ze (samen met haar zus Rienke) met World Servants zou maken naar Ecuador. Afgelopen zomer zijn zij daarheen geweest, waar ze hebben gebouwd aan een distributiecentrum voor een cacaoplantage (zie ook www.worldservants.nl/nieuws/EC117). Ook anderen van de actiegroep Workum-Koudum hebben een reis gemaakt. Als u nieuwsgierig bent naar hun verhaal, dan kunt u vrijdag 22 september om 20:00 uur komen luisteren naar hun verhaal in het gebouw Op ‘e Hichte in Koudum (naast de kerk). U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn!

In de zomer van 2018 zullen ook Wilma Engelsma (naar Ghana) en Marije de Vries – Siemensma (naar Sierra Leone) uit It Heidenskip een reis maken met World Servants. Samen met de actiegroep van Workum-Koudum zullen zij de komende tijd acties voeren. Wellicht komen ze straks bij u langs om aardappelen te verkopen!
De jeugdouderling
Marije de Vries – Siemensma

GIFT:
Via de kerkrentmeesters is er een gift binnen gekomen. Hartelijk dank daarvoor.
De kerkrentmeesters.

AGENDA:
Dinsdag 21 november: Thema avond over "de Eigenander" door Ds. Wassenaar

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
16/09/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 september is er 's morgens om 11.15 u kerkdienst met voorganger ds. F. Welbedacht uit Sneek.

KINDERKERK:
Komende zondag is er weer kinderkerk. Tot adventstijd gaan we eens in de twee weken met elkaar verschillende emotions (gevoelens) behandelen. Jullie herkennen ze vast wel van de telefoon of IPad. Deze zondag is er gekozen voor het woord 'boos' Jullie zijn vast ook wel eens boos! Boos op iets of boos op iemand? Ook in de bijbel zijn er verhalen van mensen die 'boos' zijn. Ben je benieuwd, kom dan naar de kinderkerk.....!

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
09/09/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 september is er 's morgens om 9.30 u een Fryske tsjinst met voorganger dhr H Giliam uit Pingum

STARTZONDAG:
Even een terugblik op de startzondag. Wat hadden we een prachtige morgen afgelopen zondag, op een zonovergoten plek bij Jan en Beitske kwamen we bijeen voor de start van het winterwerk. Na koffie en taart hadden we de dienst met als thema: open huis. Via het verhaal van Zacheus ging Hieke Plantinga dit uitdiepen naar het thema. Hierna hadden de kinderen hun eigen spelletjes en gingen we in twee groepen om de Wolvetinte door de natuur waar twee vertellers een verhaal over het gebied e.d. vertelden. Als afsluiting was er lunch voor iedereen. Alle helpers, baksters, vrijwilligers, vertellers soepmaaksters enz. tige tank!!  Klik hier voor de foto's.
Eise Terluin

LAATSTE KANS:
Zaterdag 9 september is de laatste keer dat de kerk op de buurt is geopend in het kader van Tsjerkepaad. Het is dus ook de laatste kans om de expositie te zien met meer dan 30 doopjurken van Heidenskipsters. De reacties van de bezoekers tot nu toe zijn heel positief, ook omdat er enkele heel oude exemplaren bij zitten. Elke doopjurk heeft een verhaal en dat maakt bij bezoekers ook weer verhalen wakker. Alle reden dus om te komen. U bent welkom van 13.30-17.00 uur op zaterdagmiddag 9 september in de kerk van It Heidenskip op de Brânburren. Alvast hartelijk dan en oant sjen,
Hieke

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)

Warkum  

IN MEMORIAM
GRIETJE HAANSTRA-SCHILSTRA
*11 september 1933 - +15 juli 2017
Bij het doen van haar belijdenis in Oudega kreeg ze de Bijbeltekst mee: 'Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de  kroon des levens' (Openbaringen 2:10b). Deze tekst is haar leven lang met haar mee gegaan. Ze geloofde in deze woorden en probeerde ze in praktijk te brengen. Dat deed ze in de trouw aan haar man, na zijn overlijden op vrij jonge leeftijd bleef ze zijn gedachtenis in ere houden. Dit jaar zouden ze 59 jaar getrouwd zijn geweest.
Met haar drie kinderen ging ze van It Heidenskip naar Workum. Ze vervolgde haar levensweg en toen overviel haar het plotselinge overlijden van haar dochter Liesbeth. Haar memmehart werd er blijvend door gewond, maar ze werd getroost door haar beppesizzertjes: 'Trije sinnestrieltsjes op 'e rij kamen krekt op tiid foar my. Dounsje, springe, drave, elke dei. Mei beppe ferske sjonge, wat prachtich foar my.'
Trouw was ze aan zichzelf, ze wilde er altijd verzorgd en goed uitzien, trouw was ze in haar aandacht en zorg voor de groter wordende familie. Haar leven verwerkte ze door haar gedachten op te schrijven, dat hoorde bij haar en daarin was ze trouw aan zichzelf. Zo bracht ze haar verdriet schrijvend onder woorden, maar ze schreef ook vrolijke teksten, bijvoorbeeld over het ouder worden met zijn kwaaltjes en ze maakte veel kleine gedichtjes. In de stilte van het schrijven was ze zichzelf, ze schreef: 'Als de nood heel hoog gerezen was heeft God steeds mijn rechterhand gevat'. Op welke manier ze dat ervoer verwoorde ze zo: 'k Mocht genieten van mijn kinderen, mijn lieve beppesizzers, zeven in getal.' Safolle rykdom, tankber bin ik; dat allegearre is hast to folle lok foar my.' En achter op de liturgie van de dankdienst wilde ze als laatste tegen iedereen zeggen" 'Tankber bin ik foar alles, folle mear as in bytsje.' Oprecht probeerde ze het goede te doen, ze was daarin 'getrouw tot de dood' en ze was er zeker van dat ze 'de kroon des levens' zou ontvangen. In dat geloof van haar hebben we in de dankdienst voor haar leven gezongen: 'aanvaard de kroon die God biedt aan zijn kind'ren.'
Albert Althuis
02/09/2017
STARTZONDAG – 3 september om 10.00 u bij Jan en Beitske Kampen, Skar 3

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Ook deze zondag willen we weer laten zien dat alle mensen welkom zijn in de gemeente; groot en klein. Bij deze bijzondere dienst is pastor Hieke Plantinga aanwezig. Voor de kinderen is er een actief programma gemaakt. Jullie zijn van harte uitgenodigd; ook de jeugd die niet meer op de basisschool zit. Tot dan!

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)


STARTSNEIN
Thema ‘Open huis’

Een feestelijk begin van het nieuwe seizoen
van de protestantse gemeente It Heidenskip.

Datum : zondag 3 september 2017

Start : 10.00 uur; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar!
Locatie : fam. J. Kampen (Skar 3)
Programma:
09.45 uur Inloop en koffie
10.15 -12.15 uur Programma (wandelschoenen zijn handig)
12.30 uur Lunch
13.00 uur Einde

Fan herte wolkom!
26/08/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 augustus is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek

BIJZONDERE DIENST:
6 augustus hadden we een bijzondere dienst in it Heidenskip, in deze dienst namen Marten Groenhof als ouderling/kerkrentmeester en Jitske Drayer als jeugdouderling afscheid. Ook vanaf deze plaats heel hartelijk dank voor jullie inzet in de gemeente en in de kerkenraad. Als nieuwe jeugdouderling werd Marije de Vries Siemensma bevestigd en als ouderling/kerkrentmeester Pim Engelenburg. Pim en Marije, een goede tijd toegewenst onder Gods trouwe zegen.

AGENDA:
3 september – startzondag

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
22/07/2017 - 19/08/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 23 juli is er 's morgens om 9.30 uur een Oars as oars -dienst. Deze dienst staat het thema: muziek in de bijbel centraal. Voor de kinderen is er kinderkerk. Jolmer en Gerlof

Zondag 30 juli 11.15 uur ds. A.Althuis uit Workum

Zondag 6 augustus is er 's morgens om 11.15 uur dienst met voorganger ds. M.Mook. In deze dienst zal mevr. M de Vries Siemensma als jeugdouderling en de heer W. Engelenburg uit Rijs als ouderling/kerkrentmeester bevestigd worden.

Zondag 13 augustus 09.30 uur ds. P.R.v. Commenee uit Balk

Zondag 20 augustus 09.30 uur ds. S.Bergsma uit Balk

VAKANTIE:
Dit is een kerkblad voor een aantal weken, in deze periode van vakanties is het goed om een bepaalde periode te doorbreken, om dingen te doen die je anders niet doet bijvoorbeeld.

Voor de een zal dit betekenen om erop uit te gaan, een ander zal thuis andere dingen gaan doen. Dit alles met het oog om weer fris een nieuwe periode in te gaan. Ook in de kerk merken we van deze periode elk jaar, eigen gemeenteleden die vakantie hebben, en gasten die we in onze kerk mogen verwelkomen. We hopen dat een ieder op zijn/haar wijze iets van deze vakantie periode mag beleven ongeacht of je thuis bent of elders.
E. Terluin, namens de kerkenraad

AGENDA:
3 september – startzondag

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)


Warkum

OVERLEDEN: Op zaterdag 15 juli is, in de ouderdom van 83 jaar, overleden ons gemeentelid Grietje Haanstra-Schilstra, Lynbaen 11. Zij was sinds 12 november 1982 weduwe van Bokke Haanstra. De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 20 juli om 14.00 uur in de St. Gertrudiskerk gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Workum. Onze deelneming met dit overlijden gaat uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Goede Herder wil hen bijstaan in deze dagen van rouw en verdriet. Dat ze allen kracht van de Allerhoogste een plaats mogen ontvangen om dit gemis te verwerken en een plaats te geven. In de kerkdienst van zondag 16 juli hebben we haar herdacht waarna tijdens het zingen van lied 23b:1 (nieuw liedboek) de steen naar de gedachtenishoek werd gedragen.
Lied 23b vers 1 luidt als volgt:
De Heer is mijn Herder!
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
Dat Grietje Haanstra-Schilstra ruste in vrede. In één van de eerstvolgende nummers na de vakantie zal een In Memoriam geplaatst worden.
JW
15/07/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 juli is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger dhr. H Gileam uit Pingum.

JEUGDOUDERLING:
Blij is de kerkenraad en dat de vacature voor jeugdouderling vervult zal worden door Marije de Vries – Siemensma.

AGENDA:
6 augustus is er bevestiging van de beide ambtsdragers

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
08/07/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 juli is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger mevr. H Plantinga. Let op de gewijzigde aanvangstijd.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
01/07/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 juli is er geen dienst in it Heidenskip. We zijn dan welkom in de Gaastmeer om 9.45 u. Voorganger is meneer Jakob Bijlsma. Vanaf 9.30 u staat er koffie klaar. Overset M Sappé is vanaf 8.00 u open.


Beste mensen,

Komende zondag hebben we een gezamenlijke kerkdienst in Gaastmeer
en is er dus geen kerkdienst in It Heidenskip.

Vanaf 09.30 uur staat in Gaastmeer de koffie met wat lekkers klaar.
Voorganger is dhr. Jakob Bijlsma en de dienst begint om 09.45 uur.
Bij mooi weer kunnen we er op de fiets heen.

Om 09.15 uur is er de mogelijkheid om bij de "Oerset" aan te sluiten bij ds. Tieneke
van Lindenhuizen om daarvandaan gezamenlijk naar de kerk in Gaastmeer te fietsen.
Onderweg daarheen heeft ze een aantal kleine opdrachtjes gemaakt.

Van harte welkom zondag in Gaastmeer

De kerkenraad

TSJERKEPAAD – DOOPJURKEN:
Deze zomer is de kerk op de buurt weer een aantal zaterdagen geopend in het kader van Tsjerkepaad. Dit jaar is hier een mooie expositie te zien. Janke Kampen en Sijke van der Wal hebben een heel aantal dorpsgenoten bereid gevonden om hun doopjurk te tonen. Er zijn er op dit moment al 24. Sommige zijn al heel erg oud, andere wat jonger. Aan elk van deze doopjurken zit een, soms heel bijzonder, verhaal. Deze verhalen zijn tijdens deze expositie te lezen of te horen van één van de vrijwilligers.

Belangstellenden zijn welkom van 13.30-17.00 uur op de volgende zaterdagmiddagen:

1 juli – 22 juli – 29 juli (NFM) – 12 augustus – 2 september – 9 september.

INFORMATIEBRIEF 2017:
Op de welbekende tafel voorin in de kerk ligt weer een nieuwe informatiebrief 2017 van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. In deze Kansbrief staat waar u bij een laag inkomen hulp kunt aanvragen en welke regelingen u gebruik kunt maken. Ook is er informatie waar je terecht kunt voor advies. De diaconie

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
24/06/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 juni is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger mevr. H Plantinga uit it Heidenskip.

SCHAALCOLLECTE:
Afgelopen zondag is er tijdens de Heilig Avondmaal vierin gecollecteert voor Wurkgroep fryske fakansjewike Roosevelthus. De schaalcollecte bedroeg 86 euro. Hartelijk dank daarvoor. De diaconie

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
17/06/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 juni is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds J D Wassenaar uit Hellendoorn. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. De schaalcollecte is bestemt voor Wurkgroep Fryske Fakânsjewike Roosevelthus. Zij organiseren een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke beperking in het F. D. Roosevelthuis in Doorn. Om voor deze kwestbare groep uitstapjes te organiseren doen zij een beroep op de diaconieen van de Friese Protestantse gemeenten. De diaconie

AMBTSDRAGERS:
Zoals u weet is Marten Groenhof, ouderling/kerkrentmeester, dit jaar aftredend uit de kerkenraad. We hebben Pim Engelenburg bereid gevonden om zijn plek in de kerkenraad over te nemen. Daar mogen we als gemeente erg blij mee zijn en wensen hem een goede ambtsperiode toe. We zijn als kerkenraad nog bezig om iemand te vinden voor het ambt jeugdouderling. Datum voor bevestiging ambtsdragers komt nog.

GAASTMEER:
Agenda: 2 juli is er geen dienst in it Heidenskip. We zijn dan welkom bij de gehouden dienst in Gaastmeer om 9.45 u. Voorganger is ds Jakob Bijlsma. Vanaf 9.30 u staat er koffie klaar. Overset M Sappé is vanaf 8.00 u open.

KANSBRIEF:
Op de welbekende tafel voorin in de kerk ligt weer een nieuwe informatiebrief 2017 van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. In deze Kansbrief staat waar u bij een laag inkomen hulp kunt aanvragen en welke regelingen u gebruik kunt maken. Ook is er informatie waar je terecht kunt voor advies. De diaconie

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
03 en 10/06/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 4 juni is er 's morgens om 9.30 u dienst met mevr H. Plantinga uit it Heidenskip als voorganger. In deze dienst willen we ook afscheid nemen van groep 8 die dit jaar de basisschool zal verlaten en de sprong gaan maken naar het voortgezet onderwijs. Ook is er kinderkerk. We gaan het hebben over het onkruid tussen de tarwe.
De kinderkerk

Zondag 11 juni is er 's morgens 11.15 u dienst met voorganger ds. J Boomsma. In de kinderkerk gaan we het hebben over: Je deed het voor mij. Dit is de laatste keer voor dit seizoen, in september beginnen we weer.
De kinderkerk

KANSBRIEF:
Op de welbekende tafel voorin in de kerk ligt weer een nieuwe informatiebrief 2017 van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. In deze Kansbrief staat waar u bij een laag inkomen hulp kunt aanvragen en welke regelingen u gebruik kunt maken. Ook is er informatie waar je terecht kunt voor advies.
De diaconie

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)


IN MEMORIAM  

Op maandag 22 mei is Pietje Wink-Smit - na een ernstige ziekte - overleden op de leeftijd van 83 jaar.
Mevrouw Wink werd geboren in Leeuwarden, hier groeide zij op, ging er naar school en vervolgens (tot haar huwelijk) ook aan het werk als conductrice bij bus-maatschappij 'de Zuid-Westhoek' (later 'FRAM'). In 1955 trouwde ze met Wiebe Wink. Na 8 jaar werd hun zoon Meije geboren: een prachtige en gelukkige periode! ...zij het dat ook ziekte, zorg en tegenslag hem niet bespaard is gebleven. Maar Pietje was ook een vrouw die troost en houvast vond in haar geloof! Ze voelde zich gedragen en gekend! in haar geloof.

In een dienst van Woord en Gebed hebben we in de Sint Gertrudiskerk in Workum afscheid genomen van Pietje. We lazen psalm 139 'Gij doorgrondt en kent mij'... dat wil zeggen een kennen tot op de bodem van je bestaan. Dit kennen heeft alles te maken met liefhebben! en geborgenheid.

Gedragen door deze gedachte en dit geloof hebben we haar lichaam toevertrouwd aan de aarde.
Moge zij rusten in vrede!
Ds. Marijke van den Berg-Nieuwpoort
27/05/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds. H. Engelsma. Deze dienst wordt samen gehouden met de buurgemeenten Gaastmeer en Workum.
Deze dienst wordt muzikaal begeleidt door zanggroep Vocal Roses uit Oudemirdum.
Na de dienst is er koffie, met wat lekkers er bij!


Zondag 28 mei is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds. J. van Olffen uit Menaldum.

INFORMATIEBRIEF 2017:
Op de welbekende tafel voorin in de kerk ligt weer een nieuwe informatiebrief 2017 van de gemeenten Súdwest-Fryslân en Littenseradiel. In deze Kansbrief staat waar u bij een laag inkomen hulp kunt aanvragen en welke regelingen u gebruik kunt maken. Ook is er informatie waar je terecht kunt voor advies.
De diaconie

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)

Op Hemelvaartsdag, is er een bijzondere kerkdienst.
Aanvang 09.30 uur, voorganger is ds. H. Engelsma uit Hellendoorn
Deze dienst wordt, net zoals elk jaar, samen gehouden met Workum
en dit jaar is onze buurgemeente Gaastmeer er ook bij.
De dienst wordt muzikaal begeleid door
zanggroep Vocal Roses uit Oudemirdum
Na de dienst is er koffie met wat lekkers erbij.
Van harte welkom !

20/05/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 21 mei is er 's morgens om 9.15 u dienst met voorganger ds. M. Mook uit Sneek
Donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Er is 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger H Engelsma. Deze dienst wordt samen gehouden met de buurgemeenten Gaastmeer en Workum. Deze dienst wordt muzikaal begeleidt door zanggroep Vocal Roses uit Oudemirdum.

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)
13/05/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 mei is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We willen gaan lezen over De trotse Farizeeër. Komen jullie ook? De kinderkerk

DE EIGENANDER:
‘Misschien weet u het nog: dat ik vorig jaar een uitvoerige recensie heb gepubliceerd in de Workumer krant ‘Friso’ over een boek dat aan de Brânburren in It Heidenskip is geschreven. Het heet ‘De eigenander’. Auteur: prof.dr. Dolph Kohnstamm. Wij hebben afgesproken dat wij het daar nog eens over zullen hebben, na een door mij te leiden kerkdienst in It Heidenskip, zo liet ik destijds in die recensie weten. Ik voegde er toen aan toe: ‘Ik denk dat het dan in de preek over het begin van Psalm 139 zal gaan:

Heer, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

De psalmist belijdt dat de menselijke zelfreflectie wordt overstegen door ‘reflectie’ van Godswege.’ In de dienst op zondag 7 mei zal dat het thema van de preek zijn.’
Ds. J.D.Th. Wassenaar


  Workum


In memoriam Maaike Folkertsma-Postma:

Maaike Postma werd geboren in It Heidenskip, als jongste in het gezin van Johannes en Jeltje Postma. Na de lagere school had ze verschillende werkadressen. Ook hielp ze veel in de gezinnen van broer Pier en zus Wiepkje. Op 40-jarige leeftijd trouwde ze met Sjouke Folkertsma en verhuisde ze naar de boerderij aan de Aldedyk. Ze kregen een dochter, Jeltje, en later nog een levenloos geboren meisje. In 1987 verhuisden ze naar de Blomikkers. Ze fietsten veel en waren dankbaar voor de drie kleinkinderen Maaike, Wieger en Elisabeth, die in het gezin van Jeltje en schoonzoon Jan werden geboren. Eén van de uitspraken die haar typeerden, was “wat bin ik ryk!”

Toen Sjouke ziek werd, verzorgde ze hem tot zijn overlijden in 1995. Daarna kon ze de draad weer oppakken. Tot haar 89ste  fietste ze bijna dagelijks en ze kreeg veel bezoek van familieleden en vele anderen. Met hulp van buren en later ook thuiszorg kon ze lang in haar huis blijven wonen. na een val in februari werd ze opgenomen in Nij Mariënacker, waar ze een week voor Pasen haar 95ste verjaardag mocht vieren. Op Witte Donderdag vierde ze nog het Heilig Avondmaal, in haar eigen kamer. Een week later, op 20 april is ze overleden.

De dankdienst voor haar leven vond plaats in een volle St. Gertrudiskerk. Daar stond opnieuw de trouwtekst centraal: “Werpt al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5:7). Al onze zorgen mogen we in ons gebed bij God brengen, dat maakt de koffer die we meenemen op onze levensreis een stuk lichter. Maaike Folkertsma-Postma heeft geleefd in dat geloof. Ze had een rotsvast vertrouwen in Gods liefde, die ‘foar ivich’ is en niet ophoudt bij de dood. Moge dit geloof en de mooie herinneringen voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen, tot zegen, troost en bemoediging zijn.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma   
06/05/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 mei is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds M Mook uit Sneek. Het is een speciale dienst voor de jeugd. Thema is nog een verrassing.

BEDANKT!:
Hartelijk dank aan een ieder die mee geholpen heeft om de kerk van binnen schoon te maken, ook dank aan hen die de “ponkjes” zo netjes hebben gemaakt.

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)  Koudum

PASTORAAT:
Overleden: Op 13 april jl. is overleden Jacoba Schakel. De laatste jaren verbleef ze in Bloemkamp te Bolsward. Daarvoor woonde ze in de Túnkerstrjitte. Een belangrijk deel van haar leven heeft ze in Zuid-Afrika gewoond. Gemakkelijk is haar leven niet geweest, maar Coba was een sterke vrouw met een positieve levensinstelling. Ze noemde dat de kracht van haar geloof. Ook de laatste moeilijke jaren in Bloemkamp is dat haar tot steun geweest. Dat ze mag rusten in vrede.
29/04/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 april is er 's morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds M Mook uit Sneek.

SCHAALCOLLECTE:
Op Witte donderdag is er tijdens de Heilig Avondmaal viering gecollecteerd voor de bootvluchtelingen op Lesbos. De schaalcollecte bedroeg 135 euro.

JOP:
Zondag, 16 april, Eerste Paasdag is er in de dienst gecollecteerd voor JOP. JOP staat voor Jeugd organisatie Protestantse kerk Nederland. Er is 95 euro in gezameld. Hartelijk dank voor beide inzamelingen. De diaconie.

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
15/04/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Witte Donderdag, 13 april is er 's avonds om 19.30 u dienst met voorganger ds. M Mook. In deze dienst willen we het Heilig Avond vieren.
Goede Vrijdag, 14 april is er 's avonds om 19.30 u dienst met voorganger ds. M Mook uit Sneek
Zondag Eerste Paasdag, 16 april, is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds O.C. Kerssen. Deze dienst is in 't Swaeigat en muziekvereniging Studio zal voor de muzikale begeleiding zorgen.
Zondag 23 april is er 's morgens om 11.15 uur dienst mevr. H.Plantinga.

KINDERKERK 1E PAASDAG:
Ook is er kinderkerk. We gaan bezig met de laatste verhalen over Jezus rondom het Pasen.
De kinderkerk

JOP:
Met Pasen willen we ook collecteren voor JOP. Dat staat voor Jeugd organisatie Protestantse kerk Nederland. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn. Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van materialen en trainingen. Helpt u mee?

PASSION 13 APRIL IN IT SWAEIGAT:
Dag jongelui!
Van de jeugdkerk it Heidenskip. Jullie worden uitgenodigd om op donderdagavond 13 april vanaf  20.15 uur in het dorpshuis te komen kijken naar de Passion die dit jaar vanuit Leeuwarden wordt uitgezonden. De jeugd van de jeugdkerk uit Workum wordt hiervoor ook uitgenodigd. En wanneer jullie iemand willen meenemen is dat ook goed!
Groet! En tot 13 april witte donderdag 20.15 uur in dorpshuis it Swaeigat!
Jitske Draijer
jeugdouderling PG it HeidenskipAls er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)
08/04/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag, 9 april, Palmpasen, is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds S. Cnossen uit Scharneqoutum .

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over: Kom te voorschijn! Veel mensen gaan Jezus tegemoet als hij op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. Omdat ze gehoord hebben dat hij woorden spreekt die sterker zijn dan de dood. Ze roepen hem toe: Hosanna! Ook gaan we verder met het afmaken van de palmpasenstok. De kinderkerk

Palmpasen It Heidenskip 9 april 2017

OPBRENGST COLLECTE:
Zondag 2 april is er in de dienst gecollecteerd voor “Help slachtoffers in hongersnood!” in Afrika. De collecte opbrengst was 107 euro. Hartelijk dank daarvoor. De diaconie.


IN MEMORIAM:   
Op woensdag, 22 maart jl. is – toch nog plotseling – overleden Siebe van der Wal, echtgenoot van Tine van der Wal-Postma, Heit en trotse Pake, op de leeftijd van 74 jaar. Velen hebben Siebe gekend. In een ‘Dankdienst voor zijn leven’ hebben we op dinsdag, 28 maart in een overvolle Gertrudiskerk in Workum afscheid genomen van Siebe. Tijdens deze dienst werden door zowel kinderen en kleinkinderen veelzeggende en aangrijpende ervaringen en verhalen naar voren gebracht. Dit gebeurde in de vorm van gedichten, een ‘in Memoriam’ geflankeerd met een power-point-presentatie en een prachtige muzikale begeleiding door ‘Studio’, het sublieme korps waaraan ook Siebe lange tijd met zijn eufonium – met passie en kwaliteit – zijn bijdrage heeft geleverd. Muziek en sport waren ook een grote passie van Siebe; activiteiten die hij ook stimuleerde bij de kinderen. Maar ook verdriet en tegenslag is het gezin van Siebe niet bespaard gebleven. Toen zoon Klaas getroffen werd door acute leukemie WAS Siebe er voor hem en zette alles op alles om ’t werk op de boerderij te laten doorgaan! Siebe was ook een gelovig mens. Naast de zorg die hij deelde – voelde hij zich gedragen. Dit vertrouwen wist hij door te geven!....om verder te kunnen!
Moge ook Tine, kinderen en kleinkinderen deze Kracht ervaren!
Ds. Marijke van den Berg-Nieuwpoort

VACATURE OUDERLING EN JEUGDOUDERLING:
Na een ambtsperiode van 6 jaar neemt ouderling Marten Groenhof afscheid van de kerkenraad. Ook Jistke Draijer neemt na een ambtsperiode van 4 jaar afscheid. De kerkenraad zijn beide zeer dankbaar voor hun inzet voor de gemeente van de afgelopen jaren. Nu komen beide afscheid gaan nemen zijn er weer 2 vacatures. De aanbevelingsbriefjes voor nieuwe kerkenraadsleden worden deze week via de mail toegezonden. Ook liggen er aanbevelingsbriefjes op de tafel voor in de kerk. De briefjes kunnen eventueel in gesloten envelopbij de kerkenraadsleden of in de dienst ingeleverd worden.

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,
E Terluin (vz)
01/04/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag, 2 april is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds M van de Berg -Nieuwpoort uit Hindeloopen .

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over: sterker dan de dood. Tegen de dood kan niemand op. En toch.. Jezus gelooft dat er iets sterker is dan de dood. Het woord van God blijft bestaan. “wie mijn woord bewaart, zal de dood nooit zien”. Komen jullie ook?
De kinderkerk

HELP SLACHTOFFERS IN HONGERSNOOD:
In deze dienst willen we ook collecteren voor: “Help slachtoffers in hongersnood!” De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Er wordt de komende maanden tot juli geen regen verwacht. Kerk in Actie wil met SHO (samenwerkende hulporganisaties) hongersnood bestrijden in gebieden in zuid-Soedan, noordoost Nigeria , Somalië en Jemen. Graag jullie aandacht voor.
De diaconie.

OVERLEDEN:
Afgelopen woensdag, 22 maart is van ons heen gegaan Siebe van der Wal, geboren 28 juli 1942 te it Heidenskip. Echtgenoot van T van der Wal – Postma. Adres Heidenskipsterdyk 18 8724 HV it Heidenskip.

VAN PESACH NAAR PASEN:
Uitleg Pesach maaltijd op dinsdag 4 april 2017 om 20.00 uur in de kerk van It Heidenskip. Op deze avond gaan we kijken, proeven en luisteren naar een boeiende uitleg door Hennie Keegstra over hoe Jezus het avondmaal instelde tijdens de Pesach maaltijd.
Er wordt uitleg gegeven vanuit de joodse gebruiken en doorgetrokken naar de opstanding van Jezus met Pasen. Van harte welkom!

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
25/03/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag, 26 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds J Kok uit Balk.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over: Meer dan genoeg. Het bijbelverhaal van vandaag gaat over vertrouwen. Vertrouwen dat er genoeg is, dat je maar je hand heoft op te houden en dat je dan ontvangt. “Geef ons heden ons dagelijks brood”- dat gebed wordt in dit verhaal verhoord.
De kinderkerk

GIFT:
Afgelopen week mocht de kerkrentmeesters een gift ontvangen.

AGENDA:
Dinsdag 28 maart gemeente avond

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
18/03/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag, 19 maart is er 's morgens om 9.00 u dienst met voorganger ds M Mook uit Sneek.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over: Levende woorden. Jezus geneest een man die niet kan praten. Er zijn heel veel mensen erbij als het gebeurt. De meesten van hen zijn verbaasd. Maar er zijn een paar mensen die denken dat het niet goed kan zijn. Komen jullie ook
De kinderkerk

BIDDAG:
Woensdag 8 maart was het biddag voor gewas en arbeid. In de dienst is er gecollecteerd voor de opvang van straatkinderen in een jeugdhuis El Salvador. Zie ook op de site: www.vastenactie.nl De opbrengst van 70,40 euro. Bedankt namens de voorbereidingsgroep.

AGENDA:
28 maart gemeente avond

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
11/03/2017
BIJ DE DIENST:
Zondag, 12 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds J. Kok uit Balk.

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan het hebben over: met wie leef je? Dit verhaal gaat niet alleen over Jezus. Het gaat ook over een vrouw. Zij laat zich niet uit het veld slaan door Jezus' opmerking dat je het brood van de kinderen niet aan de honden geeft. Want de huden eten de kruimels die onder de tafel vallen. Zo heeft ook zij aan een klein kruimeltje genoeg. Maat we beginnen met het weerbericht van Pieter en Petra Zonneschijn.
De kinderkerk

BIDDAG:
Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. 's avonds is er om 19.30 u dienst met voorganger ds H. ten Cate, predikant baptisten gemeente Zuidwest-Friesland, uit Koudum.

BLOEMENGROET:
Afgelopen zondag was weer de 1e zondag van de maand. De bloemengroet was voor Fouke en Gerjo de Vries ivm 40-jarig huwlijk.

AGENDA:
28 maart gemeente avond

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
04/03/2017
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag, 5 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger H. Giliam uit Pingum. Ook is het weer de eerste zondag van de 40-dagentijd. Er is daarom weer kinderkerk en we werken met het thema: Kind op zondag, op de zonnige toer. We hebben een mooi programma jullie met o.a. het weerbericht van Pieter en Petra Zonneschijn.

Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. 's avonds is er om 19.30 u dienst met voorganger ds H. ten Cate uit Koudum.

OPROEP:
Graag willen we, als kerkenraad een beroep doen op de gemeente. Zoals jullie weten is er al een beroepingscommissie. Toch willen we u vragen om mee te denken/zoeken naar een nieuwe predikant voor onze beide gemeenten. Weet u een predikant die ons zou willen helpen? Laat het dan ons weten. Dat kan via de e-mail of telefoon.
De kerkenraad

MEDEDELING:
Nu we vacant zijn hebben wij als kerkenraad een consulent toegewezen gekregen. Voor ons is dat ds C. Boomsma uit Koudum. Ook hebben we ds M v/d Berg uit Hindeloopen bereidt gevonden, om crisispastoraat te verlenen. Mochten we haar nodig hebben dan wel graag via de kerkenraad.
De kerkenraad

Als er nog bijzondere gebeurtenissen zijn geweest of nog komen, wat voor de kerkenraad belangrijk kan zijn, wilt u ons dat mededelen? Dit kan via de mail of telefoon.

Met vriendelijke groeten,

E Terluin (vz)
25//02/2017
BIJ DE DIENSTEN:
26 februari is er geen dienst. Er is dan een afscheidsdienst van het domineesechtpaar Schormans – Marchand uit Workum. Deze dienst wordt gehouden in de St Gertrudeskerk. Allen hartelijk welkom!

5 maart is er 's morgens om 9.30 u dienst met voorganger dhr H Giliam uit Pingum. Ook is het weer de eerste zondag van de 40 dagentijd. Er is daarom weer kinderkerk en we werken met het thema: Kind op zondag op de zonniget toer. We hebben een mooi programma met o.a. het weerbericht van Pieter en Petra Zonneschijn.

INTREDE VOORBURG:
We onderzoeken de mogelijkheid om op zondag 12 maart met gemeenteleden aanwezig te zijn bij de intrede van ons predikanten-echtpaar Schormans en Marchand in Voorburg. Het plan is om bij voldoende deelname een bus te huren. De prijs zal afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. De richtprijs is 15,- à 20,- p.p. Opgave uiterlijk 1 maart per telefoon 0515 542180 of per e-mail: ehdeboer@hetnet.nl.
Saapke de Boer en Rienk Harkema.

AGENDA:
28 maart is er gemeenteavond

Met vriendelijke groeten,

Eise Terluin


"Lopen we nou voor of achter?"
Gedeelte uit de afscheidspreek van ds. W.F. Schormans in It Heidenskip

Het had eigenlijk veel eerder moeten gebeuren, maar niemand deed het. Iedere keer weer zagen we het, maar lieten we het maar zo. Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering gebeurde het dan toch. Als voorganger moet je soms ook leiderschap tonen, zelfs als het je laatste kerkenraadsvergadering is. En dus klom ik op een stoel en zette de klok in de kerkenraadskamer een uur terug. Die stond namelijk nog steeds op zomertijd. De kerk in It Heidenskip is weer bij de tijd. We liepen wat achter, maar we zijn weer helemaal bij.

Althans... dat dacht ik. Pas later zag ik mijn vergissing in en kreeg ik spijt van mijn onbezonnen daad. Want die klok, die al een paar maanden op zomertijd stond, die gaf wel degelijk de juiste tijd aan. We lopen achter, dacht ik. Maar het was natuurlijk anders. Feitelijk liepen we voor. Lópen we voor als kerk. Want in de kerk gaat het niet om de klok. Daar gaat het om de eeuwigheid, om de onthaasting. Op dat ene uurtje kijken we daarom niet.

De tijd lijkt in de gemeente in It Heidenskip niet zo'n belangrijke rol te spelen. Zeker, dingen gebeuren op tijd, ze komen altijd voorelkaar. Maar het gaat eigenlijk nooit gehaast. Het gebeurt in alle ontspanning. Er wordt dan ook regelmatig gelachen op kerkenraadsvergaderingen. En als er eens iets te laat is of vergeten wordt, dan is dat ook niet erg. Dan improviseren we toch? En dat is weldadig. Als ik gehaast uit Workum kwam - een dienst liep uit -, dan had koster Botte de koffie al klaar staan. 'Kopje koffie dominee? Kan nog wel. Er is tijd.' En dat is iets van genade. Dat tekent de kerkelijke gemeente, en misschien wel heel It Heidenskip. Een land waar boerderijen als schepen in een groene zee lijken te varen en er rust over het land ligt.

In de stad heeft men de klok, op het platteland de tijd, maar in de kerk hebben we de eeuwigheid. In de kerk is het altijd zomertijd, omdat we weten dat de winter die over deze wereld ligt - de bevroren grond, de kou - eens verdreven zal worden door koning Jezus. De Zomerkoning die ons hart zal verwarmen.

Misschien moeten we als kerk de klok op de toren in het vervolg altijd maar op zomertijd laten staan. Een klein getuigenis: hier word je bij de tijd gebracht, mag je je klok afstemmen op Gods tijd.

Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.

18/02/2017
BIJ DE DIENST:
19 februari is er ’s morgens om 9.30 u dienst met voorganger ds. M. van de Berg uit Hindeloopen.

UIT DE PASTORIE:
We kijken met veel plezier terug op afgelopen zondag. Fijn dat er zoveel gemeenteleden en gasten waren. Wat was er een werk gemaakt van het afscheid! De smaakvol aangeklede kerkenraadskamer, de goede woorden van de sprekers, het mooie en humoristisch geschreven lied dat door de kerkenraad ten gehore werd gebracht, de lieve wensen van de kinderen, het was hartverwarmend. En natuurlijk het fotoboek dat door u is samengesteld. Een mooie herinnering aan de goede jaren in It Heidenskip.
Deze week werk ik nog, daarna begint onze voorjaarsvakantie. Op zondag 26 februari 10.00 uur zal de (gezamelijke) afscheidsdienst in Workum zijn.
1 Maart betrekken we de pastorie in Voorburg. Zondagmiddag 12 maart doen we daar intrede in de Oude of Martinikerk.
Een hartelijke groet,
Familie Schormans

Kerkenraad en ds. Giel Schormans (12 februari 2017)
v.l.n.r.: Jolmer de Vries, Eise Terluin, Gerlof Terpstra, Marten Groenhof, ds. Giel Schormans, Jitske Draijer, Rieteke Douma en Klaasje IJlstra-Nauta.

AGENDA:
26 februari is er geen dienst. Er is dan een afscheidsdienst van het domineesechtpaar Schormans – Marchand uit Workum. Deze dienst wordt gehouden in de St Gertrudeskerk. Allen hartelijk welkom!

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin

  Abbotsford BC Canada

SMID, Lolke (Len)
August 25, 1933 - February 8, 2017

Lolke Smid passed away peacefully in the presence of his Lord and Savior at Holmberg House Hospice in Abbotsford on February 8, 2017.
Lolke was predeceased by his grandson, Carter Lolke Nivins in 2002 and 4 siblings. He is survived by his wife Albertje (Appie) and his children: Bernie (Yvonne), Ed (Shannon), Joanne, Arthur (Claire) and Leenora (Paul), grandchildren and great- grandchildren along with a brother and sister in Friesland.
Lolke was born in Twisk, the Netherlands and married Albertje Klaren shortly before immigrating to Canada in 1954 to Vancouver, BC.
A graveside service will be held at Valley View Memorial Gardens, located at 14644 72nd Avenue, Surrey, BC, February 18, 2017 at 10:00 a.m. followed by a celebration of life at Bethel Reformed Church, 3260 Gladwin Road, Abbotsford, BC, at 2:00 p.m.
Special thanks to the Oncology Care unit, Dr. Loewen, Doctors and Nurses at the ARHCC as well as the Holmberg House Hospice staff for the amazing, loving care he received. In lieu of flowers donations may be made in Lolke's name to the Cancer Society.
11/02/2017
BIJ DE DIENST:
12 februari is er ’s morgens om 10.45 u dienst met voorganger ds W.F. Schormans uit Workum. Dit is de laatste dienst dat onze predikant voor gaat in onze Heidenskipster gemeente. De dienst zal ongeveer 11.30 u afgelopen zijn. Daarna is er gelegenheid om onze predikant te bedanken voor al zijn inzet afgelopen jaren.

KINDERKERK:
Ook is er kinderkerk. We gaan lezen over de rijke man. Komen jullie ook?
De kinderkerk

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin
04/02/2017
BIJ DE DIENST:
5 februari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds. M. Mook uit  Sneek.  

AGENDA:
12 februari is er 's morgens om 10.45 u dienst. In deze willen we speciaal aandacht schenken aan  onze predikant ds W.F. Schormans, die dan voor het laatst voorgaan zal. Er is ook kinderkerk.

BEROEPINGSCOMMISSIE:
Zoals jullie weten worden we aan komende tijd weer vacant. Daarom willen we de gemeente informeren over wie er in de beroepingscommissie gaan deelnemen.  Dat zijn: voorzitter Bert Grooters (kerkrentmeester),  Klaas Hofman (secretaris), Siska Dykstra (jeugdouderling), Botsje Koopmans (diaken), Siebren Reitsma (ouderling), Willem de Vries (gemeentelid) en Gerlof Terpstra (ouderling)

Met vriendelijke groeten,
Eise Terluin (vz)
28/01/2017
BIJ DE DIENST:
29 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds WF Schormans uit Workum.  

KINDERKERK:
Ook is er weer kinderkerk. We gaan lezen over het verhaal van de luie dienaar.  Oant sjen!
De kinderkerk.

LEERHUISOCHTEND:
25 januari, 9.30 u.  is er weer leerhuisochtend in de consistorie. Ds G Schormans

BEROEPINGSCOMMISSIE:
Zoals jullie weten worden we aan komende tijd weer vacant. Daarom willen we de gemeente informeren over wie er in de beroepingscommissie gaan deelnemen.  Dat zijn: voorzitter Bert Grooters (kerkrentmeester),  Klaas Hofman (secretaris), Siska Dykstra (jeugdouderling), Botsje Koopmans (diaken), Siebren Reitsma (ouderling), Willem de Vries (gemeentelid) en Gerlof Terpstra (ouderling)

Met vriendelijke,
groeten,Eise Terluin (vz)
21/01/2017
BIJ DE DIENST:
22 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger da. L Marchand uit Workum.

COLLECTEOPBRENGST:
In de dienst van 15 januari is er gecollecteerd voor Amnesty International. De schaalcollecte bedroeg 112,95 euro. Dank daarvoor! De diaconie

LEERHUIS:
Woensdagochtend is er leerhuis over het boek Openbaring. We zitten in de kerk.
Tijd 9:30-11:00 uur. We lezen Openbaring 1 en 3.
Ds. Schormans

Met vriendelijke groeten
Eise Terluin

Workum  

IN MEMORIAM SIJTSKE ENGELSMA-SMIT:
Op donderdag 22 december overleed op 86 jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid, mevrouw Sijtske Engelsma-Smit. Zij woonde aan de Inthiemasingel 16 in Workum.
Geboren in Harlingen, leerde ze haar man Jan Engelsma kennen in Tjerkwerd waar ze werkte in de bakkerij van haar oom en tante. It Heidenskip was de plek waar ze samen gingen wonen en waar hun kinderen Yde en Ypie geboren werden. Hier bloeide ze temidden van haar gezin.
Enorm was de schok toen ze in 1988 haar man Jan op een avond plotseling overleed. In 2004 verloor ze haar dochter Ypie. Opnieuw een enorme tegenslag die ze te verwerken kreeg. Sijtske wérkte zich door deze moeilijke perioden heen zoals ze zelf zei: in beweging blijven en geen vragen stellen waar je geen antwoord op krijgt. Ze was er in die moeilijke periode voor Bauke en zijn gezin, voor haar kinderen en kleinkinderen. Dat zou zo blijven, ze was een steunpilaar: een liefdevolle mem en beppe. Krachtig, nuchter, bescheiden en humoristisch.
In de dienst op woensdag lazen we over Hanna die in de tempel 'erbij komt staan' als Simeon het kind Jezus in zijn handen neemt. Hanna komt iedere dag in de tempel en schaart zich bij de kring om de Heiland, maar heeft minder woorden dan Simeon. Sijtske Engelsma was meer een Hanna dan een Simeon, meer een Martha dan een Maria. Iedere zondag zat ze in de kerk, trouw op haar plek. Ze had het hart niet op de tong als het ging over het geloof, maar het was de onderstroom in haar leven, de bron waaruit ze de kracht vond om door te gaan. Toen haar leven hier voltooid was, heeft ze het vol vertrouwen in de handen van haar Heer en Heiland kunnen leggen, in het geloof dat er een stad is waar geen nacht meer is, waar Jezus  zelf het licht zal zijn. In dat vertrouwen hebben haar kinderen en kleinkinderen haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Daar mag ze rusten tot de dag van de opstanding. Dat Yde en Herma en hun gezin, en allen die Sijtske Engelsma-Smit zullen missen troost mogen vinden bij het kind van Bethlehem.
Ds. G. Schormans

Koudum

BEDANKT:
Lâns dizze wei wolle wy elkenien tank sizze foar it geweldige meilibjen nei in perioade fan siikwêzen yn it sikenhús, yn Bloemkamp en by it ferstjerren fan myn leave frou, ús soarchsume mem, beppe en oerbeppe Elisabeth de Koe-Deinum. It docht ús tige goed.
Fam. Jan de Koe, Koudum

14/01/2017
BIJ DE DIENST:
15 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met voorganger ds. G Schormans uit Workum. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren. De schaalcollecte is bestemd voor Amnesty International. Ook is er weer kinderkerk!  

Amnesty International strijd voor het recht van meningsuiting over de hele wereld. Zij onderzoeken schendingen, lobbyen om onderdrukkende wetgeving te verbeten en in actie komen tegen onrecht. Kijk ook eens op de site van www.amnesty.nl
de diaconie

TERUGBLIK:
Nu Driekoningen achter ons ligt kunnen we terugkijken op een advents- en kerstperiode om dankbaar voor te zijn, zowel als gemeente en als kinderkerk zijn we toegeleefd naar het grote feest, het kerstfeest.
Op kerstavond waren we welkom in een prachtig versierde kerk waar bekende kerstliederen werden gezongen, waar jonge blaasmuzikanten van zich lieten horen en waar kinderen kerstliederen zongen, halverwege de dienst werd het kerstverhaal ten gehore gebracht.
Eerste kerstdag waren we welkom in It Swaeigat waar Hiek Plantinga de dienst leidde. Studio verleende de muzikale begeleiding.
Met oud en nieuw zijn we in twee diensten overgestapt van het oude jaar naar het nieuwe jaar, bij dezen allen nog een gezond en gelukkig nieuw jaar toegewenst. Allen hartelijk dank voor haar/zijn inzet tijdens deze periode van het jaar.  

Met vriendelijke groeten
Eise Terluin
07/01/2017
BIJ DE DIENST:
8 januari is er ’s morgens om 11.15 u dienst met ds. M Mook uit Sneek als voorganger

COLLECTEN:
In de afgelopen diensten tijdens de Kerst is er gecollecteerd voor kinderen met een handicap in Pakistan. De organisatie NOAD (Netwerk van Organisaties voor Agrarische Ontwikkeling) werkt aan een menswaardiger bestaan voor deze kinderen.  Ouders ervaren hoe hun kind opbloeit als het de juiste zorg en aandacht krijgt. Totale collecte opbrengst was 240 euro. Hartelijk dank daarvoor.
De diaconie.

Met vriendelijke groeten
Eise Terluin

  Molkwerum

OVERLEDEN: Op vrijdag 16 december jl. hebben we met overweldigende hoeveelheid mensen afscheid genomen van Elisabeth (Lies) de Koe-Deinum. Lies is op 10 augustus 1935 geboren in It Heidenskip. Ze was de jongste in een gezin met vijf kinderen. Twee waren er al jong overleden. Lies kon goed leren, maar mocht toch niet naar de middelbare school. Iets wat ze altijd heeft betreurd. Behalve een goed stel hersens was ze ook muzikaal. Al jong nam ze plaats achter het kerorgel en begeleidde de gemeentezang. Later heeft ze op allerlei plekken en bij gelegenheden gespeeld.
In 1954 kreeg ze kennis aan Jan de Koe. Na vijf jaar werden ze een paar en mochten dat 57 jaar blijven. Zelf kregen ze vier kinderen. Jan had een boerenbedrijf in Molkwar, waar ze tot midden jaren negentig hebben gewoond en gewerkt. Daarna verhuisden ze naar Koudum in een nieuw huis aan de Snakke. Bij de bouw in inrichting zijn veel eigen ideeën in inzichten van Lies uitgevoerd. In alles was ze een sturende kracht op de achtergrond. Met het klimmen der jaren werden haar mogelijkheden door een ongeluk en afnemende gezondheid minder. Voor de familie bleef ze de spin in het web die alle draadjes met elkaar verbond. Dankbaar voor alles wat ze heeft betekend, maar ook verdrietig om haar heengaan hebben we haar begeleid naar haar laatste rustplaats naar de kerk. Dat alle mooie herinneringen een troost mogen zijn voor Jan en allen die haar zullen missen.
Ds. Coos Boomsma


Workum

OVERLEDEN: Vlak voor de Kerst is, in de leeftijd van 86 jaar, op 22 december overleden ons gemeentelid Sijtske Engelsma-Smit, Inthiemasingel 16. Zij was sinds 26 maart 1988 weduwe van Jan Engelsma.
De dienst van Woord en Gebed is gehouden op woensdag 28 december om 14.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats alhier. Onze deelneming met dit overlijden gaat uit naar Yde en Herma en hun drie kinderen. We gedenken in liefdevolle herinnering ook aan haar overleden dochter Ypie. Onze deelneming gaat ook uit naar Bouke en zijn huidige vrouw Joke en de drie kinderen van Ypie en Bouke. Dat de goede God hen mag bijstaan in deze dagen van verdriet en rouw om het verlies van hun mem en beppe. Wij wensen hen allen veel sterkte voor de tijd die komen gaat om dit verlies te verwerken en een plaats te geven. In de kerkdienst van 1e Kerstdag hebben haar als gemeente herdacht waarna we samen zongen lied 150:3 uit de Johannes de Heer bundel:

Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg.
Dierb're Heiland, onze Toe-vlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer,
In Zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Dat Sijtske Engelsma-Smit ruste in vrede. In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" geplaatst worden.
JW