Ons Kerkblad 1938
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935    |   ANBI  |  Gastenboek

1938
26/03/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
19/03/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
12/03/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.

...Laatst zei iemand in het Heidenschap, wien Ds. Blok en ik samen bezochten, met een lachend gezicht: jullie dominees zijn aarts-bedelaars! Nu - we hebben het beiden als een complimentje opgenomen! Inderdaad, het heeft er veel van, maar we vragen gelukkig niet voor onszelf - en voor ànderen te vragen is een waar genot, wanneer de gevraagden zoo gaarne geven als tot nu toe het geval was. Zoolang we blijde gezichten zien gaan we daarmee maar door. Wilt u de beide aartsbedelaars het zwijgen opleggen, kijk dan maar boos als u ze ontmoet, dan neem ik direct mijn horloge in de hand om te controleeren hoe lang of u 't volhoudt. Voor de kampioen-zwartkijker stellen we dan een klein prijsje beschikbaar! ...
v. V.
05/03/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
     WOENSDAG 9 MAART
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Bidstond voor het gewas.
26/02/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
19/02/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.

VOOR DE KERKRESTAURATIE.
...Uit het Heidenschap kwam een nagift van een gulden, -  alles tezamen vormt dit deze week (behalve de vroeger ingekomen 5 dollar) een bedrag van f 32,50 waarvoor wij alle gevers of geefsters zeer hartelijk dankzeggen.

- Begunstigd door het mooie weder hield de Chr. Meisjesvereen. "Dient den Heere met Blijdschap" op 8 Febr. haar feestelijke jaar verg. Velen hadden aan de uitnoodigingen gehoor gegeven. Door familie-omstandigheden der presidente werd de vergadering door mevr. Van Veen geleid . Geopend werd met liturgie en gebed. Waarna mevr. Van Veen een kort woord sprak over de naam der vereeniging. Daarna volgden de verslagen welke van den bloei der vereeniging getuigden. Vervolgens werd met het rijkvoorziene programma begonnen. Onderwijl werd door de meisjes voor een versnapering gezorgd. In de pauze werd het gemaakte goed bezichtigd. Er waren 105 stukken, die aan 35 gezinnen werden uitgereikt. Dit jaar werd ook zending gewerkt. Onderwijl was het al aardig laat geworden. Na het zingen vanden avondzang werd door Ds. Van Veen met dankgebed geëindigd. Bij de uitgang werd nog gecollecteerd voor het vrijbed, opbrengst zeven gulden. Zoo behoort ook deze prettige avond weer tot het verleden.  
12/02/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.

VOOR DE KERK-RESTAURATIE.
...Ds. Blok en ik hebben voorts op eigen initiatief een collectetocht ondernomen door het Heidenschap, met het doel hier bijdragen te verzamelen voor de Workumsche kerkrestauratie. We werden overal met blije, lachende gezichten ontvangen. Niemand duidde het ons ten kwade, dat we er nu zelf als een paar "omrinners" er eens op uit trokken. De dominees hadden nog nooit persoonlijk in het Heidenschap gecollecteerd, dus hebben we er ditmaal maar eens op gewaagd. Met een prachtig  resultaat: we brachten f 239 thuis (twee honderd negen en dertig gulden) en verwachten nog een paar nagiften.
  Collecteeren is meestal een moeilijk en onaangenaam werk, maar in het Heidenschap werd het ons al heel gemakkelijk gemaakt, vooral in het laatst, toen zij, die wij bezochten, door inlichtingen van anderen al van te voren wisten, waarvoor we kwamen: Zij lachten eens, en wij lachten eens en van beide zijden wisten we dan al, "hoe laat het was". Ieder heeft naar zijn vermogen geofferd, en de kwartjes werden èven dankbaar aanvaard als de briefjes, die we "vingen". Ds. Blok en ik zeggen van deze plaats in "Ons Kerkblad" allen gevers nogmaals hartelijk dank voor hun bijdragen. De Workumers zijn erg dankbaar voor dit klinkend bewijs van meeleven met en sympathie voor ons groote en mooie doel: de kerkrestauratie.

  Toen we Vrijdag op de laatstgehouden vergadering van de Restauratie-commissie de collecte van het Heidenschap dankbaar op tafel hadden uitgeteld, kwam er een nieuwe verrassing.
  De burgemeester legde er f 350 (drie honderd vijftig gulden) naast, "van gevers die onbekend wenschten te blijven".
  Wie moeten we nu bedanken?
  In de eerste plaats den Burgemeester voor zijn vriendelijke bemiddeling! En dan verder kunnen we de onbekende gevers slechts hartelijk danken. Waar zitten ze? We weten het niet. In Den Haag of elders? Dan danken we hen over de lange golf! Of zitten ze in Workum? Ook mogelijk! Dan bedanken we over de korte golf.
  Hallo! Hallo!.... Persbureau "Kerkrestauratie"! Allen hartelijk dank! Publicatie van deze berichten is niet verboden.
v. V.
05/02/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
29/01/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
22/01/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
15/10/1938
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.

BIJZONDERE KERKDIENST.
- Met het oog opde D.V. te verwachten blijde gebeurtenissen aan het Prinselijk Hof te Soestdijk is door den kerkeraad alhier besloten, dat eventueel een bijzondere dankdienst zal gehouden worden in de Kerk.
Als tijdsbepaling is vastgesteld:
  acht uur des avonds van denzelfden dag waar op de blijde gebeurtenis D.V. valt, indien de radio het bericht brengt de morgens vóór twaalf uur.
  Indien de radio het bericht na 12 uur 's middags brengt, zal de kerkdienst worden gehouden: den volgenden morgen te 10 uur.
  Met dien verstande, dat des Zaterdags geen extra dienst zal gehouden worden. In dat geval zal op Zondag den gewonen avonddienst daarvoor worden bestemd.
  In dezen dankdienst zal een extra-collecte worden gehouden voor de zending.
  In het Heidenschap wordt de Dankdienst D.V. gehouden des namiddags een uur van den dag volgende op dien van het bericht.
v. V.

- De kerkeraad benoemde als leden van de zendingscommissie P. Deinum (Heidenschap) , die aftredend was. In de plaats van Joh. Plantinga, die om zijn hoogen leeftijd niet meer in aanmerking wilde komen, werd benoemd F. Kransen. Ook op deze plaats danken wij den heer Plantinga voor al het werk dat hij voor de zending heeft willen doen.  

- Het zendingsbusje van de meisjesvereeniging in het Heidenschap bevatte f 10 precies. De nood van de zending is zóó groot, dat iedere gift buitengewoon welkom is. Hartelijk dank!
Bl.

  Met dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van een
welgeschapen Dochtertje
             CATHARINA
              J. v. d. Wal
              J. v. d. Wal-Terpstra
Heidenschap, 10 Jan. 1938.
08/01/1938
Nam. 1 uur: Ds. G.C.G. Blok.

- De collecte, Oudejaarsdag gehouden voor emeriti-predikanten, predikants-weduwen en weezen heeft opgebracht f 12,25.
Bl.

 Met dank aan God en groote
blijdschap geven wij kennis van
de geboorte van een welgeschapen
Zoon
                     JELTE
  Herre Dijkstra
  Sijke Dijkstra-van der Goot
Heidenschap, 28 Dec. 1937.
                    Alles wel.
01/01/1938
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.

  Fam. van der Gaast.
pf                    1 Jan. 1938

  Fam. L. Kampen
p f

  K. Hijlkema
  S. Hijlkema-Smits
wenschen allen een
  gezegend Nieuwjaar

W. van der Veer
T. van der Veer-Schaper
m h g

J. Plantinga en Echtgenoote
wenschen allen een
  gezegend Nieuwjaar

      B. Haanstra
p f   L. Haanstra-Plantinga

Joh. Kuipers, Timmerman
en Echtgenoote wenschen
allen
  veel Heil en Zegen

Wij wenschen allen een
  gelukkig Nieuwjaar
    H. van Dam
    M. van Dam-Deinum

  Nieuwjaarsgroet
van  H. Hijlkema
p f   G. Hijlkema-Smits