Ons Eeuwig Belang 2024
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Kerkdiensten   |   Ons Eeuwig Belang 2024   |   Activiteiten   |   Profiel van de Protestantse Gemeente It Heidenskip   |   Kerkhistorie   |   Foto's   |   In Memoria   |   Links   |   Heidenskipster Argyf   |   Protocol corona kerkdienst PKN gemeente it Heidenskip    |   ANBI  |  Gastenboek

2024
inschrijven voor de gratis nieuwsbrief
Ons Eeuwig Belang
klik hier
21/07/2024
Bij de diensten:

Zondag 21 juli: 11.15 uur Ds. F. Welbedacht van Sneek.


Collectedoel schaalcollecte Heilig Avondmaal: Actie Vakantietas

Tijdens de schaalcollectie hadden de diakenen nog niet bedacht wat het doel zou zijn. Maar tijdens het "neipetear" hebben de ouderlingen voorgesteld, dat de "Actie Vakantietas" een goed doel zou zijn:

Actie Vakantietas is een actie om kinderen van kwetsbare gezinnen in onze eigen regio toch een fijne vakantie te bezorgen door ze een vakantietas te geven.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met Actie Vakantietas kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

De Voedselbank Zuidwest-Fryslân heeft een lijst aan de diaconieën geleverd met de aantallen kinderen tot en met 16 jaar, die hiervoor in aanmerking komen. Tevens verzorgen zij het uitdelen van de tasjes voor ons, zodat de privacy van de gezinnen gerespecteerd wordt.

De kinderen zijn grotendeels woonachtig in Balk, Koudum en Workum. Hieronder het overzicht van het aantal kinderen per plaats:

Balk 15
Hemelum 1
Hindeloopen 2
Koudum 19
Stavoren 8
Workum 19
totaal: 64

In It Heidenskip wonen (gelukkig) geen kinderen die hier voor in aanmerking komen. Toch willen we deze actie van harte steunen, zodat de andere diaconieën in Zuid-West Fryslân wat worden ontlast.

Wilt u ook bijdragen aan : Actie Vakantietas, dan kunt u een bedrag overmaken op de rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip o.v.v. Actie Vakantietas.


Ons Eeuwig Belang

Ik heb jullie het verhaal van de vrouw die, gebukt onder een juk met beiderzijds een waterkruik, iedere dag 2 km heen en terug liep in de woestijn om water te halen bij de waterput, vast al wel 4 of 5 maal verteld en ik vertel het gerust een 6 de keer. Zo begon de dominee zijn preek.
De meeste kerkgangers leken het nog niet te kennen.
Iedere dag liep zij naar de bron om water te halen.
Nu zat  er in de rechter kruik een barst. Dus bij thuiskomst was die kruik altijd halfleeg; de helft was er uit gesijpeld.
Op een dag vroeg de kruik met barsten of hij wel voldeed, was hij wel tot nut?
De vrouw antwoordde dat hij de volgende keer maar goed om zich heen moest kijken dan zag hij het antwoord wel.
Hoe de kruik op de heenweg links en rechts ook keek en op de terug rechts en links, hij zag niets.
Hij vroeg 'wat moet ik dan zien?'
Zie je die grasstrook niet aan de rechter kant van weg, fris groeiend groen?
Dát is jouw bijdrage.

Ieder mens, ook met barsten, is van betekenis....

Na de dienst kwam een kerkganger de consistorie binnen en vroeg aan de dominee wat de betekenis van de linker, niet gebarsten kruik was.
Hij had een antwoord verwacht, maar bleef met een vraag zitten...

Daarna haalde hij een oud-Heidenskipper aan die eens naar de kerk was geweest en daar antwoord had gekregen.
'Dan hoef ik niet meer naar de kerk'. sprak de oud-Heidenskipper.

Ieder zijn eigen geloof, maar zo, bij elkaar, hoor je nog eens wat.


Afscheid van It Heidenskip.


Vanaf 2005 wonen we weer in Workum en vanaf dat jaar was ik gastpredikant in de Zuidwesthoek en natuurlijk ook in It Heidenskip. Ik kwam op zondagmorgen graag naar jullie toe. Het voelde vertrouwd en tegelijk ook bijzonder. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er maar een paar kilometer zit tussen It Heidenskip en Workum. Al snel ken je de meeste mensen. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat jullie mij snel kenden en dat velen het waardeerden dat ik voorging in de zondagmorgendienst.

De leeftijd zegt me nu dat het goed is om afscheid te nemen van het gastpredikant zijn. Ooit heb ik na mijn studie theologie en de kerkelijke examens, gekozen voor werken in het onderwijs. Maar het voorgaan in kerkdiensten heb ik ook altijd gedaan. Dit was om op die manier ook contact te hebben met leerlingen, studenten en kerkmensen. Zo ben ik naast mijn werk en de daarvoor noodzakelijke studie op allerlei manieren in gesprek geweest met heel veel mensen, ook met verschillende van jullie. Soms was er iemand die na de kerkdienst iets vroeg of een opmerking maakte, soms was er iemand die me later aansprak op iets wat hem/haar had getroffen.

Na de dienst kreeg ik, met een geestig toespraakje van Pim Engelenburg, twee flessen: een fles pelgrimswater en een fles rode wijn. Hij verwees daarbij naar het verhaal waarin wordt verteld dat Jezus water in wijn veranderde. Het doet me zeggen dat ik hoop dat jullie soms in een dienst met mij (de voorbijganger-pelgrim) het gevoel hadden dat het 'gewone' water als wijn was.
En toen kreeg ik nóg een iets: een mooi ingelijste foto van het kerkraam waarin staat 'Foar elk ding is in oere en foar alles...ûnder de himel in tiid'. Heel toepasselijk!

Tot slot een korte samenvatting van de dienst van 30 juni.
Het thema was: 'Bijbel en levenshouding: Grond onder de voeten.'

De Bijbel met de grote diversiteit aan verhalen over wat mensen ervoeren in hun relatie met de Eeuwige, is voor mij bepalend voor mijn levenshouding. Dat geldt in het bijzonder voor Jezus' leven en werk. Hij werd gedoopt met de heilige Geest, die hielp hem daarna in de woestijn het kwaad te bestrijden. Met die Geest liet Jezus daarna zien en horen dat je je niet moet laten leiden door jaloezie en egoïsme, wees maar bereid 'de voeten van de ander te wassen'. In navolging van hem zou daarom in het 'gewone' leven en ook in het maatschappelijke en politieke leven, het motto kunnen zijn: 'Niet heersen, maar dienen'. Dit liefdegebod als basis voor het leven geeft grond onder de voeten. Daarbij is het goed te weten dat Christus de heilige Geest doorgaf aan mensen. Gaandeweg ben ik beter gaan begrijpen hoe die heilige Geest altijd aanwezig is. Dat gegeven bepaalt de thematiek voor mijn laatste twee diensten in Workum.Beste mensen van It Heidenskip, erg bedankt voor het vertrouwen dat ik van jullie kreeg. Graag wens ik jullie voor je persoonlijk leven en voor je leven als gemeente, 'vrede en alle goeds'.   

Een hartelijke groet Albert Althuis

Tsjerkepaad Fryslân -  6 juli t/m 14 september 2024.Tijdens Tsjerkepaad is de kerk van It Heidenskip elke zaterdag voor bezichtiging geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Vindt u het leuk om op een zaterdagmiddag op de kerk te passen en gasten te ontvangen, dan kunt u zich melden bij de scriba: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Meer informatie over Tsjerkepaad Fryslân vindt u op: Tsjerkepaad Fryslân


Oargelpaad Fryslân - ?6 juli t/m 14 september 2024


Tijdens Tsjerkepaad kan in de kerk van It Heidenskip elke zaterdagmiddag het orgel worden bespeeld van 13.00 tot 17.00 uur.

Stichting Organum Frisicum (het Friese orgel) heeft voor It Heidenskip al twee organisten geregeld op twee verschillende zaterdagmiddagen. Omdat deze organisten op zo'n middag in meerdere kerken spelen, zijn ze er slechts een deel van de middag.

Zaterdag 3 augustus:   
14.30 - 15.00 uur:
S. Schoon van Kollumersweach.

Zaterdag 7 september:
16.30 - 17.00 uur:
W. Koopmans van Groningen.

Alle andere zaterdagmiddagen zijn nog beschikbaar. Wilt ook graag een keer op het Heidenskipster orgel spelen, mail dan naar de scriba: ScribaPGHeidenskip@outlook.com

Meer informatie over Oargelpaad Fryslân vindt u op: Oargelpaad Fryslân

De Orgelkrant kunt u hier downloaden: Friese Orgelkrant 2024


Uw bijdrage is van belang.Beste allemaal,

We schrijven jullie deze brief omdat we samen betrokken zijn bij de kerk in It Heidenskip. We zoeken met elkaar naar mogelijkheden om iets van het goede nieuws van Jezus praktisch te maken. Dat lukt lang niet altijd, maar we blijven het proberen, omdat we er in  geloven.

Elk jaar brengen we met elkaar een flink bedrag op voor onze gemeente. Zo kunnen de wekelijkse kerkdiensten doorgaan en ook een doop of een uitvaart, een kerst- of paas-viering. Ook de zorg voor armen dichtbij en ver weg, de bezinning op wat er in onze wereld gebeurt en het omzien naar elkaar wordt zo gestimuleerd in ons dorp.
Het bedrag dat we daarvoor bij elkaar brengen, blijft behoorlijk constant. Maar met dat bedrag kunnen we inmiddels niet meer doen wat we gewend waren. We teren als gemeente in op onze beperkte reserves. Als we op deze voet doorgaan, is ons eigen vermogen in een paar jaar verdampt.

We kijken naar kostenbesparingen, subsidies en fondsen, maar we willen jullie ook vragen om zo mogelijk jullie jaarlijkse bijdrage te verhogen.
Als we per adres een tientje per maand extra bijdragen, kunnen we aanwezig en betrokken blijven in It Heidenskip.

Als jullie mee willen doen, is het het handigst om via je bank door te geven dat je periodieke overboeking verhoogd wordt.

Er staat ook een QR-code in deze brief
om eenmalig een bedrag over te maken.
Het bedrag kan worden gewijzigd:


Bedankt voor jullie betrokkenheid!

Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente It Heidenskip


Van de diaconie
Schuldhulpmaatje
De aanpak van SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. Gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Ze nemen de mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen. Hun doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Ze doen dit vrijwilligerswerk, omdat we rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat ze geloven dat het kan. Samen lukt ‘t.  schuldhulpmaatje.nl

* * *

De energieprijzen zijn zo hoog niet meer als ze geweest zijn, maar toch nog hoger dan voorheen. Er zijn "potjes" waarvoor velen in aanmerking komen, om zo de lasten te verlichten. Misschien denkt u, dat u er niet voor in aanmerking komt, maar probeer het toch maar eens. Niet geschoten is altijd mis.* * *
Potjes-check via Geldfit
Welke potjes kunt u nog aanvragen? Geldfit stelt u een aantal vragen over uw situatie. Zo komt u er snel achter welke potjes u kunt aanvragen. Verwachte tijd ongeveer 15 minuten:

* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *

Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  


Wêr kinne wy hinne?:

Zomeravond orgelconcerten 2024.


Het is hoogzomer, tijd om in de zoele avonden verkoeling te zoeken
En wat is er een betere plaats dan de koele middeleeuwse St. Gertrudiskerk in Workum.
Je kunt luisteren naar de orgelklanken van het beroemde hoofdorgel, in 1697 gebouwd door Jan Harmens en soms naar de klanken van het ook historische koororgel, gebouw in 1784 door J.P. Künckel. De concerten beginnen ’s avonds 20.00 uur en duren ruim een uur.

Op 17 juli geeft Feike Dijkstra zijn concert. De volgende data zijn 31 juli, 14 augustus, 18 augustus en 11 september.
Op 7 september a.s. doen we mee aan “ Orgelpaed”. Dan spelen verschillende organisten tussen 13.00 uu en 17.00 uur
Gun u een uurtje luistergenot bij elk concert.

Van harte welkom!

De orgelcommissie St. Gertrudiskerk.


Meeleefdagen Klooster Westerhûs 15 augustus

Wil je zelf eens ervaren hoe het leven op Klooster Westerhûs is? Wees welkom op een van onze meeleefdagen. Na het ochtendgebed en de koffie steken we samen de handen uit de mouwen voor het kloosterwerk, binnen of buiten. Om twaalf uur ronden we het werk af om naar de kapel te gaan voor de middagviering. Na de lunch heb je eerst tijd voor jezelf. Later op de middag maken we gezamenlijk een kleasterkuier door het weideland rondom het Klooster. Donderdag 15 augustus van 9:15 tot 17:00 uur
Kosten:  20,00 Aanmelden via info@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN HijlaardIepen dei – 25 augustus (14.00 – 16.00)
Kleaster Westerhûs en de Kaple fan de âlde Friezen
Utnûging oan alle tsjerklike mienskippen yn FryslânKleaster Westerhûs is nei jierren fan tarieding iepene op Pinkstersnein 2023. De kapel fan de Alde Friezen is iepene mei Pinkster 2024. Wy wolle de tsjerklike mienskippen fan Fryslân no fan herte útnûgje om dit te besjen op ús iepen dei fan sneintemiddei 25 augustus.

Troch de jierren ha wy in protte bemoediging en stipe krigen fan tsjerklike mienskippen út hiel Fryslân wei. Dêr binne wy jimme tige tankber foar. En yn de Kapel fan de Alde Friezen binne Alde Friezen (kloostermoppen) ferwurke dy’t oarspronklik komme út de Fryske Midsiuwske tsjerken en kleasters. Wês wolkom en sykje de stien út jimme eigen tsjerke of út it kleaster by jimme yn ’ e buert.

Wy fine it fijn om jimme te ûntfangen. Jim kinne frij rûnrinne op it hiem en yn kleaster
Westerhûs. Tige wolkom!

Ut namme fan de Nijkleaster-mienskip. ds. Hinne Wagenaar

Sjoch ek op: https://nijkleaster.frl/ en
Opening Kapel fan de Alde Friezen - Nijkleaster

Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hilaard


Zangdiensten in Wyckel en Sloten:De zangdiensten in Wyckel en Sloten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wyckel en te Sloten.

Tijdens deze diensten worden er meestal liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen.

De zangdiensten in Wyckel worden gehouden in de Vaste Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke.

zondag 22 september, zangdienst in Sloten, aanvang 19.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar

zondag 20 oktober, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: dhr. Jan de Boer, Urk, organist: Dirk Coenen, Urk

donderdag 2e kerstdag 26 december, zangdienst in Sloten, aanvang 9.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar


Weekend jongeren 18-25 jaar op 29 november - 1 december
Klooster Westerhûs


Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten…. Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagten op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantalkloosterlingen leven en werken. Met dehulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.  Kosten:  60,-
Meer informatie : www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend
Aanmelding via: reservering@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard
14/07/2024
Bij de diensten:

Zondag 14 juli: 11.15 uur Ds. A. Vriend. Heilig Avondmaal

Bloemen: De bloemen deze maand gaan naar Klaasje en Hielke als blijk van medeleven met het overlijden van haar vader.


Meditatie

Niet meer elke zondag een kerkdienst

Hieronder een deel van een citaat uit het blad Protestant. Het gaat over drie protestantse gemeentes in Friesland.

'Minder mensen en middelen en soms ook niet meer een eigen kerkgebouw en predikant. Voor steeds meer gemeenten verandert het kerk-zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de zondagse kerkdienst. Een groeiend aantal gemeenten kiest ervoor om nog om de week een dienst te houden, bijvoorbeeld door een gebrek aan ambtsdragers. Voor de andere zondag is er altijd wel een naburige gemeente die bezocht kan worden'.
(Janet van Dijk)

Voor ons staat dit nog ver van ons bed. We hebben elke zondag een dienst en ook elke zondag een voorganger. Toch is de situatie in grote delen van Nederland anders. Misschien zijn we in het westen een beetje verwend? Met meer dan 15 kerken in Zwijndrecht zijn we goed voorzien.

In het stukje uit Protestant staat dat een gemeente uit het noorden het al 25 jaar  moet doen zonder eigen predikant. Als Develhof (één van de kerken in Zwijndrecht- red.) zijn we nu een jaar vacant zoals dat heet. We missen de predikant echt. Meestal slaap ik prima, maar dit zorgt weleens voor slapeloze nachten in de zin van 'Krijgen we nog wel een eigen predikant?' Gelukkig worden we goed ondersteund door onze interim-predikant ds. Dick van Arkel en door Anja Matser-Verhoeven.

Ik zou graag eens in zo'n heel kleine gemeente willen rondkijken. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Hoe ziet zo'n dienst er uit met tien tot vijftien mensen zonder predikant, misschien met een preeklezer? Hoe doen ze dat met het Heilig Avondmaal? Kortom heel veel vragen.

Het voordeel van een kleine groep is dat je alles met elkaar moet doen. Dus niet alles door één of twee personen. Zo wordt een dienst rijker doordat een ieder iets inbrengt.

Ook ik ben verwend: ik mis de zondagmiddagdiensten. Juist de middagdiensten waren voor mij momenten van rust en bezinning, niet  de drukte van de morgendienst, maar na een middagdutje weer tijd maken voor onze Schepper, samen zingen, stil zijn en luisteren naar Gods woord. Hiermee kon ik de week weer aan. De vesperdiensten rond Kerst en Pasen zijn daar ook mooie voorbeelden van. Zou het mogelijk zijn om met elkaar, om de week  een eenvoudige middagdienst te houden met zang, stilte, gebeden en een Bijbellezing?

Kom over en help ons.

Wat kunnen wij in het 'rijke' westen voor deze gemeenten betekenen?
Vakanties in eigen land kunnen we gebruiken om zo'n gemeente te bezoeken. Na de dienst volgen de gesprekken vanzelf bij de koffie. Soms is alleen luisteren voldoende. Van een gemeente uit het hoge noorden hoorde ik dat predikanten niet meer naar het noorden komen omdat de reistijd te lang is. In de Bijbel wordt er gesproken over het geven van onze tienden. We zouden onze predikanten eens in de tien weken naar  het 'Noorden' moeten sturen, zodat onze broeders en zusters ook eens een predikant in de dienst hebben. Koppel er een overnachting aan dan is de lange reistijd ook wel te overzien. Het 'Noorden' staat voor alle plekken waar weinig predikanten zijn. Het kan ook het Oosten, Brabant of Limburg zijn.
Wat kunnen we zelf betekenen voor de ander, er zijn immers zoveel problemen en noden.
God heeft ons veel gaven gegeven, soms hoef je geen geld of tijd te geven, maar kun je heel veel betekenen door er gewoon te zijn voor de ander, naast iemand te gaan staan of zitten.
Zo krijgt het begrip naaste meer betekenis ook voor onze naasten in het 'Noorden'.

Rembert Slotema
*  *  *

Onze kleine gemeente redt het nog.
Zullen we hen eens uitnodigen?
07/07/2024
Bij de diensten:

Zondag 7 juli: 11.15 uur Ds. M.C. Mook van Sneek.


Ons Eeuwig Belang


Heel vaak hebben wij een gastpredikant bij ons op de kansel.
Dan is de voorganger eigenlijk een voorbij-ganger.
Zondag heeft onze gemeente afscheid genomen van zo een voorbij-ganger. (Met respect gesproken natuurlijk.)

Het is voorbij: dominee Albert Althuis is het die stopt met preken.
Afgelopen zondag zijn laatste preek in It Heidenskip.
We zullen zijn wijze, doorleefde, op het dagelijks 'hoe te leven' gerichte preken missen.

Eén van de bijbel lezingen was uit Jakobus 3:
"Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten".


Na de dienst ging de gemeente weer even zitten en werd hij op gepaste wijze bedankt en tot slot zong de gemeente, staande, hem een zegenwens toe. Lied 416 vers 1 en 2.
'Ga met God en Hij zal met u zijn......'

Daarna was er koffie met cake.
Enne...last but not least: de bloemen van deze week gingen naar mw. Althuis. Zij verdient dit óók.  Fietstocht op zaterdag 6 juli 2024Dit jaar organiseren wij op zaterdag 6 juli opnieuw een fietstocht. Wij hebben gekozen voor een route rond Workum. Ook in deze omgeving zijn er bijzondere kerken die de deuren voor ons openstellen en die het bekijken en beleven waard zijn. Na de ontvangst met koffie/thee in de St. Gertrudiskerk (9.30 uur)  en de opening wordt er om 10.15 uur gestart.

Via aangegeven fietsknooppunten bezoeken wij de kerken van It Heidenskip, Gaastmeer, Oudega-SWF, Blauwhuis, Dedgum en Parrega en fietsen dan weer terug naar Workum, waar de laatste kerk te bezichtigen is. Daarna staat de koffie/ thee weer klaar in “Oer de Toer”. De afstand is plm. 35 km.

Ook dit jaar hebben gasten uit Ostfriesland aangegeven weer mee te fietsen.
Er is onderweg een lunchmoment geregeld. Mede daarom is het nodig om u voor zaterdag 1 juli aan te melden. De kosten van de activiteiten en lunch zijn  13.00.p.p. Graag contant betalen bij de start.

Aanmelden bij Lammie de Vries: vries.steen@gmail.com tel. 06-28056290
of bij Jan Bremer: jp.bremer44@gmail.com tel 06-12903813

Boottocht

Koudum bij de Galamadammen

Na een succesvolle zondagmorgen van de Regio Makkum, waar de Heidenskipster ouderlingen bij zijn aangesloten, was het dinsdag en woensdag tijd voor de jaarlijkse boottocht van de Regio Balk, georganiseerd door de diakenen van onze overburen Elahuizen en de diakenen van It Heidenskip.

Op dinsdagmorgen 25 juni stapte de eerste groep, waaronder een aantal Heidenskipsters, aan boord van de salonboot "Klifrak" van De Oorden Partyvaart. Het was een prachtige dag met veel zon en warmte. Een ideale dag om op het water te zijn. Van Koudum werd richting Heeg gevaren en daarna richting Langweer, waar iedereen de benen kon strekken, voordat het diner werd geserveerd.

Op de terugweg werd tot ieders verrassing nog een rondje op de Hofmar gedaan, wat vele tongen losmaakte, want bijna iedereen bleek wel een herinnering aan It Heidenskip te hebben.

Ook woensdag 26 juni werd een succes! Deze keer onder leiding van de diaconie van Elahuizen. Wederom ideaal weer voor een boottocht. De bemanning aan boord, Age, Siegfried en kapitein Haaije, zorgden beide dagen goed voor de passagiers.

De samenwerking met Elahuizen, voorheen Nijega H.O.N., is goed bevallen. Dat er een samenwerking was tussen beide gemeente was, is al weer een tijdje geleden, voor zover we kunnen nagaan ergens in 1902. It kin wolris wer!

Langweer


It bankje op de Buertsbrêge (diel 2)Fûnen wy de foarige kear it betonnen bankje al prachtich mei de blauwe loft en de sinne. No is der noch mear te sjen. It binne allegear wolkepartijen, planten en in moaie ielreager. Ek om de bank hinne is it beton feroare yn balstiennen, reiden, pompeblêden en wetter.It gehiel is opfleure troch Maria Bouwhuis fan Warkum, dy't mear sokke projekten docht. Dat kinne grutte konteners en hege muorren wêze oant de piano yn de Klameare. Fansels moast it âlde hûs fan de skoalle yn it lân, dêr Maria har beppe Marie Zeinstra-Westendorp in grut part fan har libben wenne hat, ek op it bankje stean.
Wêr kinne wy hinne?:

Zomeravond orgelconcerten 2024.


Het is hoogzomer, tijd om in de zoele avonden verkoeling te zoeken
En wat is er een betere plaats dan de koele middeleeuwse St. Gertrudiskerk in Workum.
Je kunt luisteren naar de orgelklanken van het beroemde hoofdorgel, in 1697 gebouwd door Jan Harmens en soms naar de klanken van het ook historische koororgel, gebouw in 1784 door J.P. Künckel. De concerten beginnen ’s avonds 20.00 uur en duren ruim een uur.

Het eerste concert is woensdag 3 juli a.s. door Klaske Deinum en 17 juli geeft Feike Dijkstra zijn concert. De volgende data zijn 31 juli, 14 augustus, 18 augustus en 11 september.
Op 7 september a.s. doen we mee aan “ Orgelpaed”. Dan spelen verschillende organisten tussen 13.00 uu en 17.00 uur
Gun u een uurtje luistergenot bij elk concert.

Van harte welkom!

De orgelcommissie St. Gertrudiskerk.


Zangdiensten in Wyckel en Sloten:De zangdiensten in Wyckel en Sloten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wyckel en te Sloten.

Tijdens deze diensten worden er meestal liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen.

De zangdiensten in Wyckel worden gehouden in de Vaste Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke.

zondag 7 juli, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: ds. J.M. peschar, organist: Dirk Coenen, Urk

zondag 22 september, zangdienst in Sloten, aanvang 19.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar

zondag 20 oktober, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: dhr. Jan de Boer, Urk, organist: Dirk Coenen, Urk

donderdag 2e kerstdag 26 december, zangdienst in Sloten, aanvang 9.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar


Meeleefdagen Klooster Westerhûs 27 juni en 15 augustus

Wil je zelf eens ervaren hoe het leven op Klooster Westerhûs is? Wees welkom op een van onze meeleefdagen. Na het ochtendgebed en de koffie steken we samen de handen uit de mouwen voor het kloosterwerk, binnen of buiten. Om twaalf uur ronden we het werk af om naar de kapel te gaan voor de middagviering. Na de lunch heb je eerst tijd voor jezelf. Later op de middag maken we gezamenlijk een kleasterkuier door het weideland rondom het Klooster. Donderdag 27 juni en donderdag 15 augustus van 9:15 tot 17:00 uur
Kosten:  20,00 Aanmelden via info@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard


Open Dag Klooster Westerhûs 25 augustus

Benieuwd naar Klooster Westerhûs? Kom bij ons langs voor een korte rondleiding met verhalen over het klooster, de kloosterlingen en Nijkleaster. Zondag 25 augustus 2024 tussen 14:00 en 16:00 uur.
Gratis, aanmelden is niet nodig.
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard


Weekend jongeren 18-25 jaar op 29 november - 1 december
Klooster Westerhûs


Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten…. Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagten op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantalkloosterlingen leven en werken. Met dehulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.  Kosten:  60,-
Meer informatie : www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend
Aanmelding via: reservering@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard


30/06/2024
Bij de diensten:

Zondag 30 juni: 09.30 uur Ds. A. Althuis van Workum (zijn laatste dienst als predikant in It Heidenskip) koffie en thee na afloop!

Ons Eeuwig BelangRivieren van hoop.

Zo luidde het thema van de PKN regio dienst in het Anker in Makkum.
Vanuit Kimswerd tot Parrega en vanuit Achlum-Hitzum tot Workum toog het volk naar de kerk. Geen dienst in de eigen kerk.
Het stroomde vol en over.
Stoelen moesten erbij gezet worden.
Dat leidde tot een gesprek vol herkenning met m'n buurman, een gewaardeerd gemeentelid uit Workum, dat het lang geleden was dat ik dat meemaakte.
Zo herkende ik als puber tijdens een drukbezochte dienst de stoelen die bijgezet werden. Die kwamen uit de woonkamer van mijn schoolvriend- zijn vader was de wijkpredikant-, waarop mijn buurman reageerde dat er eens een Hervormde en een Gereformeerde kerk waren in Workum, die allebei iedere zondag stijfvol zaten.
Vroeger....
Ook waren we het wel eens dat " 'n preek net sa dreech wêze moat".
Tja, ook nu zat de kerk dus stampvol.. met ouderen. Grijs en/of kaal.
En voor de kindernevendienst meldden zich 5 kinderen.

Toch was het de moeite waard om met z'n allen, vreemden voor elkaar, maar vertrouwd door de kerkelijke achtergrond te luisteren naar "het heldere water dat God via Jezus laat stromen", rivieren van hoop.

Na de dienst kon je een workshop uitkiezen.
Dat werd natuurlijk de geschiedenis van de kerk in It Heidenskip.
Prachtig, helder en aanstekelijk door Gerrit verteld, ondersteund door lichtbeelden en met zang van Zelle en van Freek de Jong, de stem van vader.
Velen hadden die keus gemaakt en dat ontlokte Gerrit de opmerking, dat er niet vaak zóveel mensen bij óns in de  kerk zaten.
Via de heilige Ursela kwamen we bij Ons Eeuwig Belang in het heden.
Laat Gerrit maar vertellen..
Een gemeend en welverdiend applaus viel hem ten deel.
Geestelijk gevuld met de welluidende klanken van Theo zijn loflied over It Heidenskip  nog in de oren, naar huis.
Een mooie ochtend.
Wêr kinne wy hinne?:

Zangdiensten in Wyckel en Sloten:De zangdiensten in Wyckel en Sloten zijn een initiatief van de Protestantse Gemeenten te Wyckel en te Sloten.

Tijdens deze diensten worden er meestal liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen.

De zangdiensten in Wyckel worden gehouden in de Vaste Burchtkerk en in Sloten in de Grutte Tsjerke.

zondag 16 juni, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: dhr. Jan de Boer, Urk, organist: Dirk Coenen, Urk

zondag 7 juli, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: ds. J.M. peschar, organist: Dirk Coenen, Urk

zondag 22 september, zangdienst in Sloten, aanvang 19.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar

zondag 20 oktober, zangdienst in Wyckel, aanvang 19.30 uur
voorganger: dhr. Jan de Boer, Urk, organist: Dirk Coenen, Urk

donderdag 2e kerstdag 26 december, zangdienst in Sloten, aanvang 9.30 uur
voorganger: ds. J.M. Peschar


Meeleefdagen Klooster Westerhûs 27 juni en 15 augustus

Wil je zelf eens ervaren hoe het leven op Klooster Westerhûs is? Wees welkom op een van onze meeleefdagen. Na het ochtendgebed en de koffie steken we samen de handen uit de mouwen voor het kloosterwerk, binnen of buiten. Om twaalf uur ronden we het werk af om naar de kapel te gaan voor de middagviering. Na de lunch heb je eerst tijd voor jezelf. Later op de middag maken we gezamenlijk een kleasterkuier door het weideland rondom het Klooster. Donderdag 27 juni en donderdag 15 augustus van 9:15 tot 17:00 uur
Kosten:  20,00 Aanmelden via info@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard


Open Dag Klooster Westerhûs 25 augustus

Benieuwd naar Klooster Westerhûs? Kom bij ons langs voor een korte rondleiding met verhalen over het klooster, de kloosterlingen en Nijkleaster. Zondag 25 augustus 2024 tussen 14:00 en 16:00 uur.
Gratis, aanmelden is niet nodig.
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard


Weekend jongeren 18-25 jaar op 29 november - 1 december
Klooster Westerhûs


Je herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten…. Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagten op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantalkloosterlingen leven en werken. Met dehulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.  Kosten:  60,-
Meer informatie : www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend
Aanmelding via: reservering@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard
23/06/2024
Bij de diensten:

Sneon 22 juni: 20.00 oere Fryslân Ferbynt Dei. Sjoch hjir ûnder foar mear ynformaasje.

Zondag 23 juni: 9.30 uur Regiodienst in Makkum. Zie verderop voor meer informatie.

Zondag 30 juni: 9.30 uur Ds. A. Althuis van Workum (zijn laatste dienst als predikant in It Heidenskip)Fryslân Ferbynt Dei
op 22 juny 2024
yn de Heidenskipster tsjerke
Brânburren 18, It Heidenskip

Fryslân Ferbynt Dei

Op sneon 22 juny is yn hiel Fryslân de “Fryslân Ferbynt Dei”. Ek yn It Heidenskip wurdt dit fierd. Mei tank oan de Provinsje Fryslân, dy’t in bydrage jûn hat, kinne wy in gesellige jûn organisearje foar de Heidenskipsters en oare belangstellenden.


Heidenskipster argyf

De brânkast fan it Heidenskipster Argyf is fol. Der binne 48 doazen fan wol 30 ferienings. It âldste notuleboek is dy fan de feriening “Ons Eeuwig Belang” (1886) en it âldste boek is de “Geschiedenis der Martelaren” (1868).   

Wibern Jorritsma, eigener fan Moai Makke,  hat in nije argyfkast makke yn âlde styl. De selde styl as de twa kasten dy’t der al steane. Theo Jolle van de Logt, eigener fan Van de Logt Spuit- en Schilderwerken, hat de kast ferve. De kast is dus in Heidenskipster produkt.

Mei tank oan de Pleatsenkommisje, dy’t it boek “Heidenskipster Pleatsen” skreaun hat, en de Gemeente Súdwest-Fryslân wie it finansjeel mooglik de argyfkast meitsje te litten.

Dizze nije argyfkast sil dizze jûn feestlik ynwijd wurde.Ons Eeuwig Belang
1000 jier Heidenskipster tsjerkeskiednis

Yn totaal ha der fjouwer tsjerken yn It Heidenskip stien: de Roomsk-Katolike Sint Ursula-parochy, de Baptistengemeente (letter de Grifformearde tsjerke), de Herfoarme tsjerke (no de Protestantske tsjerke) en de Grifformearde tsjerke (no wenhûs). Gerrit Twynstra sil hjir it ien en oar oer fertelle.

Untfangst mei kofje en tee. Nei ôfrin nimme wy der ien op.


Regiozondag 23 juni 2024 in Makkum.

Zondag 23 juni is er geen kerkdienst in onze eigen kerken maar hebben we met de hele regio Makkum, waar wij als gemeenten bij horen, een dienst in de Protestantse kerk het Anker, Buren 17 in Makkum.

De kerkdienst begint om 9.30 uur. De voorgangers zijn ds. Arnold Vriend van Workum en ds. Marco Roepers van Achlum-Hitzum. Organist en pianist is Bob Pruiksma. Het thema van de dienst is "Een rivier van hoop". Tijdens de dienst is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er een oppasdienst aanwezig.
Na de dienst zijn er workshops die door de gemeenten uit de regio verzorgd worden.  De volgende workshops zijn er:
- Volksdansen
- Collage maken of schilderen rond het thema Rivieren van hoop.
- Bijbelse pubquiz
- Lezing over de heilige Antonius en andere stemmen uit de stilte.
- Het diaconale Moldaviëproject en Moldavische hapjes maken.
- Lezing over 1000 jaar kerkgeschiedenis van It Heidenskip.
- Een kinderactiviteit
- Zuster Dorothea vertelt over haar werk als pastoraal werkster in de Titus Brandsmaparochie te Bolsward-Makkum-Witmarsum-Workum.

Na de workshops is er een maaltijd. De aanwezigen dienen zelf hun brood mee te nemen. Voor soep, koffie, thee, melk en karnemelk wordt gezorgd.
Ook vragen we mensen iets mee te nemen voor de koffie na de dienst. We denken daarbij aan (zelfgebakken) koek, cake. Graag thuis al in stukjes snijden.
We hopen op een mooie opkomst en een goed gevulde kerk waarbij de leden van de verschillende gemeenten in de regio elkaar kunnen ontmoeten op deze feestelijke dag.


Zwaan-kleef-aan-fietstocht
van Workum via Fokkema-oord naar Makkum
op de regiozondag 23 juni 2024

Op zondag 23 juni hebben we de regiozondag! Daarom organiseren we een Zwaan-kleef-aan-fietstocht naar Makkum toe. We beginnen om 8.15 uur op de Merk in Workum (A). Om 8.40 uur hopen we op Fokkema-oord (B, Meerweg 1) te zijn waar de mensen uit Parrega/Hieslum en Tjerkwerd/Dedgum kunnen aansluiten.  Vervolgens fietsen we door naar de kruising bij het kasteeltje van Allingawier. Daar komen de deelnemers uit Exmorra/Allingawier erbij.  Dan gaan we hopelijk als een rivier van fietsers naar Makkum (C) om daar ruim op tijd te arriveren voor de dienst.

Zwaan-kleef-aan-fietstocht
van Achlum via Arum, Witmarsum en Wons naar Makkum
op de regiozondag 23 juni 2024


Op zondag 23 juni hebben we de regiozondag! Daarom organiseren we een Zwaan-kleef-aan-fietstocht naar Makkum toe. We beginnen om 8.00 uur in Achlum, bij de bankjes onderaan bij de kerk. Om kwart over acht hopen we in Arum te zijn waar we de mensen uit Arum hopen op te pikken bij de Lambertuskerk.  Vervolgens fietsen we door naar Witmarsum waar we de deelnemers uit die plaats hopen op te pikken bij de Hoeksteen om half negen. Dan vervolgen we onze tocht naar Wons waar we hopen dat deelnemers uit dat dorp zich bij ons aansluiten bij de kerk aldaar om kwart voor negen. Dan gaan we hopelijk als een rivier van fietsers naar Makkum om daar ruim op tijd te arriveren voor de dienst.
ds. Marco Roepers


Rondvaart vanuit KoudumBeide dagen zijn volgeboekt. Zou u nog mee willen op dinsdag 25 juni of woensdag 26 juni, dan komt u op de reservelijst.

Dit jaar zal de boottocht voor 60+ers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden. De boten van dinsdag 25 juni en woensdag 26 juni zijn volgeboekt. Beide boten vertrekken rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum.

We varen naar Langweer, waar we even van boord kunnen.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord.

We verwachten rond 16.00 uur weer aan te meren in Koudum

’s Morgens krijgt u koffie met cake, het diner en ’s middags thee met een traktatie en tot slot ook nog een sorbet.
De extra drankjes en eventuele andere consumpties zijn voor u eigen rekening.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan vóór 15 juni 2024 op voor de reservelijst bij:

Gerrit Twijnstra
T 06 57 39 50 99
E g.twijnstra@hccnet.nl

U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft of vervoer van en naar Koudum nodig heeft.

We hopen op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.


16/06/2024
Bij de diensten:

Zondag 16 juni 9.30 uur: Ds. W. Beekman van Koudum.
Na afloop koffie en thee.

Zondag 23 juni: geen dienst, wel een regiodienst in Makkum. Zie verderop voor meer informatie.


Ons Eeuwig Belang

De meeste lezers weten wel dat wij een kleine gemeente zijn, slechts 0,15 fte predikant hebben en dus veel gastpredikanten vragen.
Maar er zijn ook 'oars as oars' diensten. Dan is er geen professionele voorganger, maar wordt de kerkdienst voorbereid door één of meerdere gemeenteleden.

Voor dit verhaal noem ik de veehouder (het merendeel van onze gemeente leden) toch maar even boer. Klinkt veel stoerder!
De kerkenraad heet u allen hartelijk welkom in het bijzonder onze voorganger dominee.....etc. Zo begint de ouderling van dienst de kerkdienst.
Maar bij een oars as oars dienst klopt die dominee niet, voorganger wel!

Zo hebben boer M. en boer A. samen met hun dames (beetje oneerbiedig om hen boerinnen te noemen, of niet?) een bijzondere 'oars as oars' dienst voorbereid:
Ik ga niet naar de kerk. Waarom niet?
Je kon het ook omdraaien: waarom ga ik wel naar de kerk?
Deze boeren hadden elkaar uitgedaagd wie er het meest in de kerk zit.

Afgelopen zondag weer een 'oars as oars' dienst verzorgd door boer J. ondersteund door zijn vrouw (ook boerin dus).
Hoewel, sprak ze tegen, haar bijdrage zich beperkte tot het tijdig aanreiken van natje en droogje aan haar man.
Behâld fan frede was zijn thema.

Je moet het lef maar hebben, je moet de verantwoordelijkheid maar voelen en durven nemen om zo voor je eigen gemeente iets te presenteren vanuit geloof en de Bijbel.

Zo een kwetsbare opstelling is dapper, verdient waardering en dank.

We zongen zondag als slot lied 422:  laat de woorden
                                                     die we hoorden
                                                     klinken in het hart.
                                                     Laat ze vruchten dragen
                                                     alle, alle dagen
                                                     door uw stille kracht.

Goed voorgaan doet goed volgen.

Oh ja, boer M. was ook aanwezig. Zou hij nu op voorsprong staan?

09/06/2024
Bij de diensten:

Zondag 9 juni 11.15 uur: Oars as oars tsjinst mei as tema: Behâld fan frede.


Kleintje kerkdienst na het “kleintje dorpsfeest”.

De kerkdienst na het ‘Kleintje Dorpsfeest’ had als thema: Een verborgen schat. We begonnen met koffie. Dat is niet zo bijzonder, dat gebeurt wel vaker.

De dienst zag er wel een beetje anders uit dan anders. Er was bijvoorbeeld een kleine kwis in willekeurige teams. En de laatste vraag van die kwis was: Wat is volgens jullie de verborgen schat van It Heidenskip? Dat kon natuurlijk niet goed of fout zijn, maar het was wel mooi om te merken dat alle drie teams hetzelfde antwoord hadden: de mienskip. Dat is een schat van It Heidenskip; dat er zoveel inzet is door zoveel mensen en dat iedereen dat waardeert en dat het aan de ene kant vanzelfsprekend is en aan de andere kant juist heel bijzonder. Aan de ene kant een schat die voor iedereen duidelijk is en aan de andere kant gebeurt het meeste achter de schermen, verborgen.

Dat zat ook in het thema van de dienst. Van een echte verbinding, van een echte ‘mienskip’ ben je geen toeschouwer, maar deelnemer. Dat geldt voor de verbinding met mensen en ook voor de verbinding met God. Voor de verbinding met de plek waar je nu woont en voor de verbinding met een weg naar een betere wereld. Mienskip met God en mensen als de verborgen schat in onze wereld. Mooi dat je af en toe die verborgen schat ziet…

Arnold Vriend

Ontdek de vele torens boven het Friese maaiveld.

Kerken zijn er in Súdwest-Fryslân in overvloed en in alle vormen en maten. Spitse torens, stompe torens; als liefhebber van kerkgebouwen kun je je hart ophalen. De kleinste dorpen vind je als je de boven het maaiveld uitstekende kerktorens volgt.

De kerk van It Heidenskip is opgenomen in een fietsroute, waar je langs de mooiste kerken komt. Elke kerk heeft zijn eigen geschiedenis waarover je meer te weten komt. De totale is route is 60 kilometer en betreft 18 kerktorens.

Op de muur van onze kerk is een bordje geplaatst met een QR-code. Hiermee kun je alle gegevens van onze kerk vinden. Je kunt thuis alvast bekijken wat er over onze kerk bekend is: Klik op deze link


Ons Eeuwig Belang

‘……. nou vooruit’: nog één keer Zelle.

In het boek ‘Een tussenweg is er niet’,  biografie van dominee J.H. Zelle van de hand van  Bearn Bilker lezen we in hoofdstuk 11 dat Zelle naast zijn preekbeurten ook vaak spreekbeurten, politieke, hield  meestal voor de ARP. Zelle hing de beginselen van dr. Abraham Kuyper aan, en die liet hij niet los.

Op pagina 98 lezen we: ‘Zelle bezat de gave moeilijke zaken eenvoudig voor te stellen en met aansprekende voorbeelden te komen waardoor toehoorders het gevoel hadden dat ze in hun mening werden gesterkt’.

Naar aanleiding van zo een toespraak van Zelle, getiteld ‘Wat doen we met Soekarno als hij komt?’ – e.e.a. speelde in 1947 n.a.v. de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië (politionele acties Ned.), red.- schreef Jan Tjittes Piebenga een hoofdredactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant.

Het boek vervolgt:
‘Deze man (Piebenga- red.), die tijdens de oorlog in de illegaliteit zat, begon zijn artikel tegen Zelle, want zo kan men dat rustig kwalificeren, met de beschrijving van de nazi propaganda. De nazi’s gebruikten op geraffineerde wijze hun propaganda om hun doelen te bereiken. Dat gebeurde door het vereenvoudigen van de vraagstelling tot een simpel en direct aansprekend beeld. Want ‘een caricatuur blijft dikwijls beter in het geheugen hangen dan een waarheidsgetrouwe afbeelding’.

vervolgens…...Piebenga stelde dat dit niet een uitvinding was van de nazi’s, want zolang politiek een zaak was die de brede volksmassa beroerde, moet men er rekening mee houden dat deze strijdwijze werd gebruikt. Politiek ontbeerde nooit een element van demagogie maar, aldus Piebenga, de politiek verloor haar karakter als dat element ging overheersen’.
Daarna gaat Piebenga in op dat wat Zelle gesproken heeft.

Op pagina 101 lezen we hoe Douwe Tamminga hen (Zelle en Piebenga-red.) ziet:
‘Het artikel van Piebenga laat ook zien dat het hier gaat om twee mannen uit de klasse van de ‘kleine luyden’ die elk op hun eigen wijze wel wat bereikt hadden. Piebenga was autodidact, een man die alles goed afwoog en een heldere analyse kon neerzetten en Zelle was populair door zijn duidelijke stellingname in spreekbeurten en preken. Men kon hem echter niet betrappen op relativeringen of nuances, of op een goed doortimmerde analyse van een probleem.
Piebenga stond open voor wat zich afspeelde en afgespeeld had achter de horizon, aldus Douwe A. Tamminga (- Fries schrijver, red.- neef van Zelle en zwager van Piebenga) in zijn biografie over Piebenga.
Zelle juist niet, hij was een populist’.

Kerk en politiek gescheiden?  Moeilijke vraag..
Maar voor mij herken ik in bovenstaande veel van wat er nú in den Haag gebeurt.
‘Al die asielzoekers zorgen ervoor dat ons volk geen woning kan vinden’.
Voor een meerderheid in de eerste kamer heeft Forum voor Democratie zich al gemeld bij de huidige a.s. regeringspartijen.

‘Niet bij brood alleen’  heette een verkiezingsprogramma in de jaren 70 en ‘omzien naar elkaar’ was de titel van het coalitieakkoord in 2022. Daarin herken ik nog iets van de boodschap van Jezus: heb uw naaste lief als uzelf.
Dat mis ik nu.

Pim Engelenburg


Ook andermans bijdrage is van belang.Al enige tijd wordt in Ons Eeuwig Belang vermeld "Uw bijdrage is van belang".
Nu hangt bij de lijst met aankondigingen van kerkdiensten en het gedicht van Freek de Jonge een tweetalige vraag om een bijdrage van de toevallige voorbijganger. Via een QR-code kan men geld overmaken. Een bedrag van 10 euro is alvast ingevuld, maar dat kan natuurlijk worden gewijzigd.


Wêr kinne wy hinne?:


Op sneon 8 juny o.s. ferskynt it twadde boek fan Klaas Ybema dat as titel meikrigen hat:

Bern op 'e romte

De boekpresintaasje fynt plak yn de tsjerke fan Skettens (Van Osingaweg 3, 8744 EV) en begjint dy middeis om 15.00 oere. Wat kinne jo sa al ferwachtsje? Der is muzyk fan kwartet Zarabanda, der is in koarte ynlieding fan de âld direkteur Henk Dijkstra fan it Lânboumuseum te Goutum en fansels sil Klaas Ybema ek oan it wurd. Benijd binne wy wa't it earste eksimplaar oanbean kriget. As jo fan doel binne te kommen, dan graach efkes opjaan by faberhillebrand@gmail.com.

Harkje hjir nei fiif ferhalen út it boek:


Jo binne fan herte wolkom.

Klaas Ybema & Hille Faber
(skriuwer)       (útjouwer DeRyp)
02/06/2024
Bij de diensten:

Zondag 2 juni
10.45 uur: Koffie en thee
11.15 uur: Ds. A. Vriend uit Workum.
Als afsluiting van het ‘Kleintje Dorpsfeest’ is er zondag een ‘Kleintje Kerkdienst’. Een iets anders dan anders kerkdienst met vooraf koffie (inloop vanaf 10.45 uur) met zingen, verdiepen, een kleine kwis, een verhaal over alles op het spel zetten, bidden en delen. Koffie vanaf 10.45 uur, viering vanaf 11.15 uur. Welkom!
Collectedoel: De Heidenskipster jeugdclubs op de vrijdags en zaterdagochtenden.

Maar eerst naar het:


C.M.V. Studio wint 1e prijs op Gouden Spiker FestivalZaterdagavond heeft de Heidenskipster fanfare Studio een top optreden gegeven bij het 27e Gouden Spiker Festival in Ureterp. Met als resultaat: De Gouden Spiker (1e prijs) voor het gehele programma, 1e prijs voor de uitvoering van het verplichte werk en de 2e prijs op het solo werk van Marike Jansen!

Luister het optreden terug via de onderstaande link:

Optreden C.M.V. Studio It Heidenskip op Gouden Spiker Festival
Studio begint bij 02:50:00 uurSterilisator voor missie dankzij oliebollengeld
Balkser Courant donderdag 23 mei 2024

De missiepost in Kilangala is blij met de sterilisator. FOTO STB

NIJEMIRDUM Dankzij de oliebollenactie van Anna Ruivenkamp, die als verpleegkundige bij Bos en Meerzicht werkt, beschikt de tandarts op de Kilangala missiepost in Tanzania sinds kort over een nieuwe sterilisator.

De oliebollenactie leverde 283 euro op. Pytsje Kampen, voorzitter van de Stichting Trijntje Beimers, is blij met de gift van Anna en vooral blij dat het zo’n goede bestemming krijgt. Het was nog wel even regelen om het apparaat op de locatie te krijgen.

Een bedrijf in medische apparaten in de Tanzaniaanse hoofdstad Dar el Salaam wilde uiteindelijk de kosten betalen voor het transport naar de missiepost, een reis van ruim 1200 kilometer. „We dogge wol faker saken mei dat bedriuw. Dat skeelt”, zegt Kampen, die vorig najaar voor de 22ste keer de missiepost bezocht. Ze deed dat samen met Anneke Witteveen uit Nijemirdum. De Stichting Trijntje Beimers werkt samen met het Zeister Zendingsgenootschap.


Ons Eeuwig Belang

Van onze organist: 'Een voetpedaal piept bij het loslaten en ik kan Ytzen niet bereiken'.
Ytzen is de man van stichting beheer kerkgebouw en regelneef.
Dus de scriba kreeg dit bericht.      
Het ging om voetpedaal A.
Het kerkgebouw is uit 1886 en het orgel is er in 1910 geplaatst door Fa. Bakker en Timmenga, dus er kan zomaar iets kraken en piepen. Hoewel muizen onwaarschijnlijk zijn.
Mailen, bellen en ja hoor vrijdagochtend komt de stemmer/werknemer van de orgel bouwer Reil (heeft Fa. B. en T. overgenomen).
Mooi voor het weekend. De kerk en het orgel worden nog wekelijks gebruikt.
De heer Dijkstra - we vonden geen relaties met lokale Dijkstra's - schroeft wat los, constateert dat er maar 1 voetpedaal A is en achterhaalt de piep. Overigens, merkt hij op, heeft het orgel een relatief klein front...
Pakt zijn potlood en brengt grafiet, potloodstift, aan op de plaats waar wat slijtage door schuren zichtbaar is. Ook andere voetpedalen worden gecontroleerd en zo nodig met potlood bewerkt. Alles weer op zijn plek, plankje vastgeschroefd en klaar is Dijkstra.
Dijkstra is zelf ook organist en laat horen dat er geen piep meer in zit.
Het bleek dus zo gepiept.
Hartelijk dank, wat een dienstverlening!


26/05/2024
Bij de diensten:

Zondag 26 mei 11.15 uur: Ds. L. Muilwijk uit Workum.


Pinksterzondag

De door Ans gemaakte Pinksterbloem

Met Pinksteren is de kleur rood  Wij vieren de uitstorting van de Heilige Geest. De zeven rode gerbera’s verwijzen naar de gaven van de Heilige Geest: Liefde, vrede, geduld, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en ingetogenheid.
De nederdaling van de Geest wordt weergegeven door vlammen.
Spreken in vlammentongen met hart en ziel geraakt worden en getuigen.


Ons Eeuwig Belang

Pinksterzondag was er een prachtige Fryske tsjinst in ons kerkje op de Brânburren.

Mei foargonger dûmny Giliam.
Wat zong hij daar, op de kansel, mooi het Gloria Patri.
Ere zij de Vader en de Zoon (lied 195).
Alleen en à capella!

Ook wij zongen:
Zoals het lied, geschreven door de Amerikaanse folk singer-songwriter Ed McCurdy in 1950, dat o.a. door Simon en Garfunkel bekend werd: last night I had the strangest dream:


Wij zongen de Fryske oersetting van  Piter Wilkes: fannacht hie ik in frjemde dream:

Wij zongen de Fryske oersetting van Piter Wilkes: fannacht hie ik in frjemde dream:

Het slotlied was lied 289 uit de Doopsgezinde bundel:

          Ik fiel Jo wyn hjoed waaien, God.
          En heech set ik it seil.

Pinksteren in It Heidenskip.


It bankje op de BuertsbrêgeIt betonnen bankje op de Buertsbrêge hat kleur krigen. Der is in rizende sinne op skildere. Ek it beton der omhinne is no beskildere.

De rizende sinne hat in soad skilders en dichters ynspirearre. Sa skreau Dirk Jelles Troelstra (broer fan Pieter Jelles Troelstra) it bekende "Morgenrood", dat oant de 70-er jierren faak foar de V.A.R.A. te hearren wie:

Morgenrood, uw heilig gloeien
Heeft ons steeds den dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer,
In den groten volk'rennacht
Laat uw gloren hope geven
Hun die worst'len in den nacht
Geef hun moed in 't voorwaarts streven
Tot hun 't daglicht tegenlacht
Tot hun 't daglicht tegenlacht

Maria Bouwhuis fan Warkum hat de ôfbylding makke. Maria hat in bân mei It Heidenskip. Har beppe Marie Zeinstra-Westendorp wenne yn it âlde skoalhûs yn it lân oan de Ursuladyk en in pear generaasjes fierder wennen har foarâlden op Groot Welgelegen.

Der wurdt grute, dat it skilderij op it bankje en dêr omhinne noch net klear is. Wa wit, komt der in ferfolch...


PinksterenWêr kinne wy hinne?:

Kennismaken met Klooster Westerhûs - Nijkleaster - 23 mei

Aandacht geven aan je binnenkant, de weg van je ziel, ruimte maken voor God. Geestelijke begeleiding kan je helpen op deze weg. Donderdagmiddag 23 mei kun je in Klooster Westerhûs proeven van verschillende vormen van Geestelijke begeleiding en kennismaken met geestelijk begeleiders uit de regio. Na een gezamenlijke opening zijn er twee rondes met workshops.
Aanmelding via t.hibma@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard
Weekend jongeren 18-25 jaar op 24-26 mei Klooster WesterhûsJe herkent het vast: druk zijn met je studie of werk, deadlines, sociale contacten, verwachtingen van buiten…. Waar en wanneer vind je tijd en rust voor jezelf? Voor je binnenwereld, voor de zaken van het hart, voor uitwisseling met anderen waarin je (h)erkenning ervaart.

Klooster Westerhûs nodigt je graag uit voor een weekend waarin je vertraagten op adem komt. Het klooster is een open retraitecentrum waar een aantalkloosterlingen leven en werken. Met dehulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alles goed loopt.  Kosten:  60,-
Meer informatie : www.nijkleaster.frl/jongeren-weekend
Aanmelding via: reservering@nijkleaster.frl
Adres: It Westerhûs 1, 9027 BN Hijlaard
19/05/2024
Bij de diensten:
Snein 19 maaie 1e Pinksterdei 9.30 oere: De hear Giliam. Fryske tsjinst. Nei ôfrin kofje en neipetear.

Hemelvaartsdag

In de dienst van Hemelvaartsdag had onze koster Ans Ouderkerken een prachtig symbolisch bloemstuk gemaakt over hemelvaart. Hierbij een foto en de toelichting bij het bloemstuk. Wij waren de gelukkigen die dat bloemstuk mee mochten nemen naar huis. Waarvoor veel dank!
fam. Vriend

Hemelvaart.
De liturgische kleur is wit. De witte roos in het midden symboliseert Jezus en het gipskruid daaronder een wolk. Jezus geeft Zijn leerlingen een opdracht; ze moeten op weg gaan om het evangelie te verkondigen naar de vier windstreken. Dit symboliseren de vier witte bloemen en de bladen daaronder. De bladeren daaronder en daaromheen drukken een ontvankelijke houding uit: de houding van de leerlingen van Jezus is gericht op de hemel. Jezus neemt geen afscheid; Hij zegt: ik blijf bij jullie. Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn, blijf ik in jullie midden. Dit laten de witte bloemetjes van het gipskruid zien en de groene bladen van de klimop: God blijft trouw; Hij laat ons niet in de steek.


Ons Eeuwig BelangDe protestantse gemeente van It Heidenskip gedenkt alle slachtoffers van oorlog en geweld.
Wij geloven dat ieder mens het leven gekregen heeft...
én zich geliefd mag weten.Ieder dag opnieuw mag ik zó leven, dat de ander zich geliefd voelt.


Ds. Zelle yn It Heidenskip (7 slot)

Ynterieur Grifformearde tsjerke It Heidenskip
foto Botte Ouderkerken

Faak preket domeny Zelle yn de Grifformearde tsjerke fan It Heidenskip. Earst as kandidaat en letter, neidat er op Rockanje wenne hat, as domeny sûnder gemeente.


Ljouwerter Krante sneon 1 septimber 1979

Op snein 2 septimber 1979 preket domeny Zelle foar it lêst yn de Grifformearde tsjerke fan It Heidenskip. De Heidenskipster Grifformearden en Herfoarmen geane "Samen op Weg". Sûnt dy tiid wurdt der twa kear preke yn de Herfoarme tsjerke en ien kear yn de Grifformearde en dan wer twa kear yn de Herfoarme, ensfh. Sa steane der ek twa kear in Herfoarme en ien kear in Grifformearde domeny op de preekstoel. It is (bewust?) sa pland, dat der altiten in Herfoarme domeny yn de Grifformearde tsjerke preket en de Grifformearde domenys steane altiten yn de Herfoarme tsjerke.

Ljouwerter Krante sneon 12 septimber 1981

Sa komt domeny Zelle op snein 13 septimber 1981 foar it earst yn de Herfoarme tsjerke fan it Heidenskip. Der stean twa mikrofoans op de preekstoel. Ien dêrfan is fan Radio Fryslân, want Gryt van Duinen en noch in frou (faaks Yt van der Tol) sitte achter de âlderlingenbank en nimme de tsjinst op. Der binne mear minsken as oars, ek út oare plakken wei. Mei de âlderlingen en de diakens komt domeny Zelle de tsjerke yn. Hy rint as in bokser, dy't de ring yn komt. It hier glêd achteroer, dat yn de nekke yn bytsje opkrollet. Nei in skoftke yn gebed foar de preekstoel stien te hawwen,  beklimt er de preekstoel. Mei in soad muoite wrakselet er him troch it doarke. Mei lûde stim begjint te praten. It falt op dat er faak net meisjongt, mar dat er him liket ta te rieden op wat er dêrnei sizze sil. Mar by it lêste liet dan barst er los en sjongt er lûd en mei twadde stim boppe alles út. De minsken fine it prachtich.

In pear wike letter komt in fraachpetear fan Gryt van Duinen mei domeny Zelle foar Radio Fryslân en hearre wy de Heidenskipster klok lieden. Ek it gesellich lûdop praten yn tsjerke is goed te hearren en fansels it lûde preekjen en it lûde sjongen fan de domeny mei op de achtergrûn it oargel en de Heidenskipsters.

Op tongersdei 8 july 1982 wurdt it fraachpetear nochris útstjoerd.

Ljouwerter Krante sneon 27 novimber 1982

Op snein 28 novimber 1982 komt domeny Zelle wer yn It Heidenskip. It blykt achterôf de lêste kear te wêzen. Op woansdei 11 maaie 1983 komt er te ferstjerren.
41 Jier letter, op snein 12 maaie 2024, wurdt der yn Heidenskip in spesjale tsjerketsjinst wijd oan domeny Zelle ûnder lieding fan Bearn Bilker en bolderet Zelle's stim noch ien kear troch de tsjerke.

De útstjoering fan Gryt van Duinen mei domeny Zelle hat sa'n tsien jier lyn by Omrop Fryslân in skoft online stien. Mar is no net mear te finen. Wol stiet in fraachpetear mei Bearn Bilker op de side fan Omrop Fryslân, dêr't wy in lyts part fan de opnamen fan 1981 yn hearre kinne, û.o. op 14.00 min.:


Hjir is in hiele tsjerketsjinst mei domeny Zelle te beharkjen, opnommen yn Oerterp:Rondvaart vanuit Koudum

Dit jaar zal de boottocht voor 60+ers met de salonboot ‘Klifrak’ worden gehouden op Dinsdag 25 juni Woensdag 26 juni de boot vertrekt rond 10.00 uur vanaf de kade tussen de Kuilart en de Galamadammen te Koudum.

We varen naar Langweer, waar we even van boord kunnen.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord.

We verwachten rond 16.00 uur weer aan te meren in Koudum

De kosten bedragen 38,00 euro  per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met cake, het diner en ’s middags thee met een traktatie en tot slot ook nog een sorbet.
De extra drankjes en eventuele andere consumpties zijn voor u eigen rekening.

Lijkt het u leuk om mee te gaan, geef u dan vóór 15 juni 2024 op bij:

Gerrit Twijnstra
T 06 57 39 50 99
E g.twijnstra@hccnet.nl

U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet heeft of vervoer van en naar Koudum nodig heeft.

We hopen op een leuke groep deelnemers en een gezellige dag met prachtig weer.

De diakenen ring Zuid-West Fryslân.
12/05/2024
Bij de diensten:

Donderdag Hemelvaartsdag 9 mei 9.30 uur Ds. A. Vriend. Op het orgel Aalt Landman en op de trompet of bugel Eise Terluin.
Gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip.
Zowel vóór de dienst als ná de dienst: koffie en thee!

Zondag 12 mei 14.00 uur De heer Bearn Bilker. Een bijzondere kerkdienst waarin Bearn Bilker vertelt over ds. Johannes Hendrikus Zelle en waarin zijn favoriete Psalmen worden gezongen. Na afloop biedt Stichting Kerkgebouw It Heidenskip u een gezellig "neipetear" met een koffie, thee en/of een borrel aan in Doarpshûs It Swaeigat, waar u ook het boek "Een tussenweg is er niet" kunt kopen en laten signeren.
Een dienst zoals u Zelle meemaakt.


Collectedoel Hemelvaartsdag: Actie Vakantietas

Actie Vakantietas is een actie om kinderen van kwetsbare gezinnen in onze eigen regio toch een fijne vakantie te bezorgen door ze een vakantietas te geven.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met Actie Vakantietas kun je hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

De Voedselbank Zuidwest-Fryslân heeft een lijst aan de diaconieën geleverd met de aantallen kinderen tot en met 16 jaar, die hiervoor in aanmerking komen. Tevens verzorgen zij het uitdelen van de tasjes voor ons, zodat de privacy van de gezinnen gerespecteerd wordt.

De kinderen zijn grotendeels woonachtig in Balk, Koudum en Workum. Hieronder het overzicht van het aantal kinderen per plaats:

Balk 15
Hemelum 1
Hindeloopen 2
Koudum 19
Stavoren 8
Workum 19
totaal: 64

In It Heidenskip wonen (gelukkig) geen kinderen die hier voor in aanmerking komen. Toch willen we deze actie van harte steunen, zodat de andere diaconieën in Zuid-West Fryslân wat worden ontlast.

Tijdens de dienst op Hemelvaart zal voor dit doel worden gecollecteerd. Ook kunt u een bedrag overmaken op de rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46 t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip o.v.v. Actie Vakantietas.

Ons Eeuwig BelangEen feest zo een kerkdienst!

Schreven we recent nog enkele malen over het boek De toekomst van de kerk  ('de kerk is niet meer te redden, maar redden wij het zonder kerk') dan laat de liturgie van 5 mei zien dat er hoop is.

De tekening van een aanwezige beppe op de liturgie voor Sybrich, die van die plek tijdens de dienst heen en weer huppelde naar mem.
Mem, veehouder, had, als diaken 'achter het hek', het oog te houden op haar jongste van 2 jaar.
De dominee preekte onverstoorbaar en vriendelijk door.

" Liefde delen! " was het thema.

En eindigde JDW zijn boekrecensie niet vol vertrouwen als volgt: "...omdat wat er in (ook kleine vergrijsde) geloofsgemeenschappen nog altijd gebeurt, betekenisvol is"!

Ds. Zelle yn It Heidenskip (6).

Neidat domeny Zelle yn de Grifformearde tsjerke yn Warkum preke hat, moat er yn sân hasten nei It Heidenskip ta, om dêr te preekjen. Oan de ein fan de tsjinst yn Warkum stiet de auto nei It Heidenskip al startklear foar tsjerke. En dan fia it Dwarsnoard op nei it Heidenskip...

De Noarderbrêge yn de simmer fan 1974
foto Willem G. Twijnstra

Simmerdeis is it in toer, om op tiid te kommen. De Noarderbrêge stiet dan om it hoartsje iepen. Lyk as dizze kear. De auto stoppet foar de iepensteande brêge, om de boatsjes ôf te wachtsjen. Mar Zelle is hastich. Hy spat út de auto wei en draaft nei de brêge ta ropt de brêgewipper ta: "Die brug moet dicht!! Ik ben dominee Zelle en ik moet preken in het Heidenschap!!!" De brêgewipper set fan skrik gau de ljochten foar de skippen op read en lit de brêge sakje, dit alles foar de goeie saak: de tsjerketsjinst yn it Heidenskip.

Kommende snein op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".


Wêr kinne wy hinne?:


Ds. Zelle yn It Heidenskip

Ds. Zelle yn It Heidenskip

Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip en de Tsjerkried fan It Heidenskip
nûgje jo fan herte út
ta it bywenjen fan in bysûndere byienkomst
yn de Heidenskipster tsjerke

Op snein 12 maaie o.s. om 14.00 oere
is der in spesjale tsjerketsjinst
mei as sprekker Bearn Bilker
oer ds. Johannes Hendrikus Zelle
Nei oanlieding fan syn boek
“Een tussenweg is er niet”


De tagong is fergees
Der binne tidens de tsjinst twa kollekten: diakonije en tsjerke
En by de útgong in noch in kollekte
foar de ûnkosten.

Nei ôfrin neipetear yn it Swaeigat
dêr’t Bearn Bilker syn boek sinjearret
en wy meielkoar der ien op nimme
op kosten fan de
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip


UITNODIGING JAARVERGADERING RAAD VAN KERKEN in FRYSLÂN
‘Agrarisch pastoraat’

Dinsdag 14 mei a.s. mogen we elkaar ontmoeten om te horen en te spreken binnen  de oecumene in Fryslân.

Hoofdthema van deze avond: ‘Agrarisch pastoraat’
met Werkgroep Kerk & Landbouw, die bekend is met de problematiek
in de agrarische sector van Fryslân.

   Stand van zaken in breed perspectief
   Ontwikkeling in Fryslân
   Wat kunnen we als kerken en kerkleden doen?


De avond is open voor een ieder die geïnteresseerd is. Weet u van harte welkom!

UITNODGING JAARVERGADERING RAAD VAN KERKEN in FRYSLÂN
Dinsdag 14 mei in ‘de Oerdracht’ te Joure
‘Agrarisch pastoraat’
 
Programma

19.00 uur            Inloop met koffie en thee
19.30 uur            Welkom en liturgische opening door ds. Idske van der Pol,
                         voorzitter a.i. Raad van Kerken Fryslân
19.40 uur            Mededelingen
19.45 uur            Afscheid bestuursleden van de Raad van Kerken in Fryslân
20.00 uur            ‘Agrarisch pastoraat’
20.30 uur            Pauze met ruimte voor ontmoeting en gesprek
20.45 uur            Gesprek en vragen over ‘Agrarisch pastoraat’    
21.20 uur            Afronding en Sluiting

Het is prettig als u laten weten dat u komt.
Dat kan middels het versturen van een berichtje naar rvkfryslan@gmail.com
                                                                          
Frits Pasveer, secretaris

Datum: Dinsdag 14 Mei 2024
Tijd: 19.30 uur – 21.30 uur
Plaats van samenkomst: Kerkelijk centrum ‘de Oerdracht’
Adres: E.A. Borgerstraat 46 te Joure

Zangdienst

Op maandag 20 mei wordt in de Vaste Burchtkerk te Wyckel een zangdienst gehouden.
Aanvang 9.30 uur. Voorganger: ds. J.M. Peschar. Organist: Dirk Coenen, Urk
05/05/2024
Bij de diensten:

Zondag 5 mei 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek.

Donderdag Hemelvaartsdag 9 mei 9.30 uur Ds. A. Vriend. Op het orgel Aalt Landman en op de trompet of bugel Eise Terluin.
Gezamenlijke dienst met Workum in It Heidenskip.
Zowel vóór de dienst als ná de dienst: koffie en thee!


Ons Eeuwig Belang

Ons Eeuwig Belang, meer dan een eeuw geleden opgericht, het verre verleden.
Opgericht met het oog op een bijzondere toekomst, de eeuwigheid.
In die gang van verleden naar toekomst zit het heden, 'het nu'.  
En over 'het nu' gaat de brief, binnenkort bij u bezorgd, van de kerkenraad onder de foto van onze kerk.
Van harte aanbevolen.

Ds. Zelle yn It Heidenskip (5).

By Klaas en Foekje yn de Skar komt ds. Zelle wol gauris te iten. Hy gedraacht him altiten fatsoenlik. Der binne fan dy sterke ferhalen, dat er de hiele panne leech iet, mar dat is by Klaas en Foekje nea bard.

Nei iten sûnderet ds. Zelle him altiten eefkes ôf yn de keamer der nêst, om him ta te rieden foar de preek.

Ds. Zelle hat altiten noch wol ien winsk: dat Foekje foar him in pear stikken bôle smart foar de weromreis nei Ljouwert ta.
Op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".


Wêr kinne wy hinne?:

Herdenking 4 mei
Via deze weg willen wij een ieder van harte uitnodigen voor de 4 mei herdenking, die vanuit de commissie ‘Kerk en Israël’ classis Fryslân wordt georganiseerd in de Petrustsjerke te Garyp.

Bij deze herdenking willen we in het bijzonder stilstaan bij de slachtoffers van de Shoah, maar uiteraard ook bij alle overige oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog.

We zien in de wereld om ons heen dat vrijheid en vrede kwetsbaar zijn. Dat de prijs van vrede en vrijheid hoog is. Het is goed, om één avond in het jaar bewust stil te staan bij de vele slachtoffers die tirannie in de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt, ook in ons land.
Toen, en ook in de huidige tijd, zien we dat door het creëren van een zondebok, autoritaire leiders, machthebbers en regimes hun positie versterken. Veelal gebeurt dit door alle problemen te projecteren op één bevolkingsgroep, en deze door taalgebruik en beeldvorming steeds verder te isoleren en te ontmenselijken.

We hebben daarom voor deze herdenking gekozen bijzonder aandacht te schenken aan de gevolgen van antisemitisme. In de Tweede Wereld oorlog heeft dit tot onnoembare gruwelen geleid. Helaas zien we ook in de huidige tijd het antisemitisme weer oplaaien.

Tijdens de viering zullen getuigenissen van en over Joden uit Fryslân gedeeld worden, luisteren we naar gedichten geschreven door kinderen uit de bovenbouw van CBS “De Wrâldpoarte” uit Garyp, klinken psalmen als gebeden.
Om 8 uur zal de twee minuten stilte in acht worden genomen.

Locatie: Petrustsjerke Garyp, Tsjerkepaed 18
Datum: 4 mei 2024
Tijd: Inloop 19.00 uur, aanvang 19.15 uur
Spreker: ds. Herman de Vries uit Feanwâlden / Ljussens
28/04/2024
Bij de diensten:

Zondag 28 april 11.15 uur Ds. A. Vriend.


Ons Eeuwig Belang

In Trouw zaterdag 20 april 2024 antwoordt Job Cohen op de vraag 'Voelt u zich Joodser dan vóór 7 oktober? : 'Nee, ik ben niet gelovig.
Maar ik heet Cohen en ik heb twee Joodse ouders, dus ben ik Joods.'

"Ik wil rabbijn worden maar ik geloof niet in God" met die woorden werd rabbijn Marianne van Praag (66) twintig jaar geleden tijdens de ballotage toegelaten tot de rabbijnenopleiding.
De decaan, een rabbijn, reageerde op mijn opmerking met :
'is er dan iemand die dat van je vraagt? Ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt'.
Gelezen in Volzin nr. 12/1 jaargang 21/22, interview met Marianne van Praag.

Even verderop:  'het christendom is een geloof en zonder het geloof in Christus heb je als christen geen identiteit meer. In het jodendom wordt er niet om geloof gevraagd, wordt er niet over gepraat.'
En later hoorde ze weer de woorden van de rabbijn: "Ik weet niet wat voor beeld jij van God hebt' en ik (M.v.P. red.) realiseerde me dat ik tot dan toe het christelijk beeld van God had: God als vader, zoon - ik kon daar helemaal niets mee. En dat terwijl ik super joods ben opgevoed!
Toen kreeg ik het beeld van het goddelijke als een diamant.
En daar kon ik wel wat mee. Iedere keer als er iets moois gebeurt, is het net alsof een van de facetjes van die diamant wordt opgepoetst en straalt.
Dat is voor mij een goddelijk moment."

Godsbeeld, geloven... oei oei wat is dat toch....


Wij, de protestantse gemeente in It Heidenskip lazen zondagochtend Johannes 10 vers 14, 15: ' Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.'.
Wij, de protestantse gemeente in It Heidenskip zongen dezelfde ochtend lied 653:7:
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Godsbeeld, geloven... het is een avontuur.

Ds. Zelle yn It Heidenskip (4).


Wiene, master oan de Heidenskipster "School met den Bijbel, hellet mei syn giele Dyane ds. Zelle ek wolris fan de trein. Zelle lit oan Wiene dan wol in bytsje blike, dat er eins wol wat teloarsteld is. It leafst wurdt er ophelle troch "die jongens van Bakker, want die kunnen zo lekker racen!"

Ut tsjerke wei bringt Wiene ds. Zelle wer nei it treinstasjon yn Warkum. Mar somtiden moat Zelle ek noch yn in oar plak yn de omkriten preekje. Yn de Dyane wurdt er dêr dan hinne brocht. Underweis komt der in roltsje Rang út de bûse. It papierke wurdt der omhinne weihelle, de Rang yn de mûle stutsen en it papierke as in propke de auto yn slingere. Wiene kriget der net ien...

Op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".
21/04/2024
Bij de diensten:

Zondag 21 april 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek.

Afgelopen zondag 7 april was oars as oars, een dienst verzorgd door de eigen gemeente, klein en kwetsbaar(?). Oordeelt u zelf via deze link


Ons Eeuwig Belang

“Alles van waarde is weerloos”, schreef Lucebert in het gedicht 'De zeer oude zingt'. Het is een dichtregel die vele betekenissen oproept, maar misschien vooral verwijst naar wat klein en kwetsbaar is, en hoe dat het meest waardevolle is wat er bestaat. “Wordt van aanraakbaarheid rijk”, lezen we in hetzelfde gedicht.


Lucebert

De zeer oude zingt:
er is niet meer bij weinig
noch is er minder
nog is onzeker wat er was
wat wordt wordt willoos
eerst als het is is het ernst
het herinnert zich heilloos
en blijft ijlings
alles van waarde is weerloos
wordt van aanraakbaarheid rijk
en aan alles gelijk
als het hart van de tijd
als het hart van de tijd

Lucebert (1924-1994)


Ds. Zelle yn It Heidenskip (3).

Om 1980 hinne helje Botte en Ans domeny Zelle geregeld mei de auto op fan it Warkumer treinstasjon.

Foardat de tsjinst begjint kriget er by Botte en Ans thús earst kofje. Dêrnei giet er yn de hal foar de spegel stean, pakt syn doaske skuonpoets út de bûse en mei in kaam kjimt er de skuonpoets yn it hier, sadat er der wer kreas útsjocht.

Op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".  
14/04/2024
Bij de diensten:

Zondag 14 april 11.15 uur Oars as oars-tsjinst. Het liedboek is onze leidraad deze ochtend, daaruit zingen we en lezen we gebeden en teksten. Laat ons ook uw lied zingen, even opgeven dan.

Ons Eeuwig Belang

We zongen eens: ''Laat ons er zijn, een eeuwig even'' uit lied 948 vers 2.
Onder dat lied staat de volgende keltische zegenbede

Levensavond
Het zij je vergund
in je levensavond
te oogsten wat je hebt gezaaid.
Dat velen mogen putten
uit de wijsheid
waarin je bent gegroeid.
Dat je ouderdom
je niet bedrukt
met angst en zorgen,
maar een voorproef is
van de eeuwige vrijheid
die op je wacht.

De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?

DE TOEKOMST VAN DE KERK
In eerdere edities van Ons Eeuwig Belang werd het boek De toekomst van de kerk besproken door Jos van Oord en door dr. Jan Dirk Wassenaar.
Graag citeren we nog eens de laatste regels van dominee Wassenaar:

"de auteur rouwt daarom, maar hij kan het accepteren, mede omdat wat er in ( ook in kleine vergrijsde) geloofsgemeenschappen nog altijd gebeurt, betekenisvol is!  Waarvan acte!"


Ds. Zelle yn It Heidenskip (2).

Dizze kear wer in in bryfkaart rjochten oan Gerben Stellingwerf, "scriba der Geref. Kerk Heidenschap" ôfkomstich fan "cand. J.H. Zelle", dy't by syn heit en mem ynwennet op de Gysbert Japikstraat 82 te Ljouwert.

De kaart is op 14 april 1949 yn Ljouwert ôfstimpele. De Twadde Wrâldkriich is krekt in pear jier foarby en Nederlân moat wer opboud wurde. Dêrom stiet op it stimpel "NEDERLAND WERKT" mei in grutte kraan en in rikjend fabryk der by ôfbylde.

Ds. Zelle syn heit, Jacob Zelle (1879-1955), krijt op in dei in lilke domeny oan de tillefoan. It blykt, dat Zelle besocht hat om syn plak yn te nimmen as preker. Zelle moat op in jûn yn Starum preekje, dus komt it him better út, om op dy middei yn It Heidenskip te preekjen. Wêrom docht dy oare domeny no sa dreech?:

                     Geachte br. Scriba
Mijn Vader werd opgebeld door een booze Dominé, ik was
helaas niet thuis. Ik moet 's avonds om 8 uur in Stavoren
preeken, die belden mij het eerste op, [wat moest ik doen?]
Kan ik 's middags niet bij u preeken, om 2 uur of 3
uur of 4 uur of 5 uur, als ik 8 uur in Stavoren ben.
Kan dat niet? Het ligt in de buurt. Laat die
predikant mij morgen vroeg even opbellen, dan zal ik
thuis blijven tot half elf, dus vóór half elf s morgens
even bellen, dan komt alles gewoon in orde.
Alles kan nog goed komen. Tot elf uur zal ik thuis
blijven om op de telefoon te letten.
                                                   mr.vr.gr. J.H. Zelle.

Hoe't it ôfrûn is, is sa net nei te gean en om hokker snein it giet ek net. Wol kin sein wurde, dat de skiednis him werhellet, want op 12 maaie soe ds. Arnold Vriend preekje, mar dy wurdt no ferfongen troch Bearn Bilker. Lokkich dizze kear yn goed oerlis.

Op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".


Wêr kinne wy hinne?:

Wereldkunst in Noord-Nederland

Op vrijdag 19 april 2024, om drie uur ’s middags, wordt in Workum een unieke dubbelexpositie geopend, die in 2023 reeds in Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) in Lochem en in het Kinderboekenhuis in Winsum (Gr.) te zien was. Tot 18 april aanstaande is deze tentoonstelling nog in het Hernhuttermuseum in Zeist en vanaf 19 april aanstaande kunt u deze interessante tentoonstelling dus bezoeken in Workum.

De boodschap van Balinese schilders
- De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief
en
Een heidens karwei!
- Zendingsverhalen voor kinderen

De boodschap van Balinese schilders
    De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was zendeling ds. Henk Visch gevestigd op Bali. Hij vond het jammer dat de Balinese christenen geen eigen afbeeldingen hadden. Alles: liederen, kerkbouw, liturgie, plaatjes e.d. was overgenomen uit het Westen.
Bali stond, ook al in die tijd, wereldwijd bekend om de prachtige, typisch Balinese, in traditionele stijl uitgevoerde schilderijen; een stijl die voortkomt uit de traditionele Balinese Hindoe hofcultuur.

Kunstenaars hadden nauwelijks een bestaan uit de inkomsten van hun werk, waarop Visch hen aanmoedigde om Bijbelse taferelen te gaan schilderen. Door toedoen van ds. Visch maakten de schilders kennis met Bijbelverhalen en zo ontstond een klein oeuvre van christelijke schilderkunst in traditioneel Balinese stijl, gemaakt door Balinese kunstenaars, zowel hindoes als christenen. De schilderijen vonden goed aftrek bij Westerse bezoekers.

De collectie van stichting Zendingserfgoed bevat veel werk van de Balinese schilders, die in traditionele wajang- of kamasan-stijl Bijbelse taferelen weergeven.

Op de tentoonstelling De boodschap van Balinese schilders wordt een twintigtal schilderijen getoond van o.a. I Wayan Turun, een hindoestaanse schilder die door de Nederlander Rudolf Bonnet is opgeleid, en die als eerste de in 1955 geuite wens van Henk Visch vervulde. En verder I Ketut Lasia, een leerling van Turun, die de stap naar het christendom zette en zijn hele leven als kunstenaar in dienst van het schilderen van Bijbelse voorstellingen heeft gesteld en zijn jongere broer I Nyoman Tulus, die zich kortstondig aan christelijke thema’s in Balinese stijl heeft gewijd. Hij heeft de stap naar het christendom, voor zover bekend, nooit gezet.

Een heidens karwei!
 - Zendingsverhalen voor kinderen
In  de tentoonstelling Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling, door de jaren heen, van dit genre kinderboeken. Bij de boekjes worden voorwerpen, waarover in de boekjes wordt verteld, tentoongesteld. Een fraai uitgevoerde tentoonstellingsgids leidt de bezoekers langs de boekjes en de voorwerpen. Uitgebreide informatie is ook te beluisteren via QR-codes


De tentoonstelling geeft een interessant beeld van een westerse kijk op gebieden ver weg, met name het huidige Indonesië.
- Hoe werd Indonesië - eind negentiende eeuw, eerste helft van de twintigste eeuw gezien door de ogen van Nederlandse zendelingen?
- Hoe zag het werk van de zendeling er uit?
- Hoe werd de lokale bevolking ten tonele gevoerd?
- Wat voor ideeën en vooraannames lagen er aan ten grondslag?
- Wat deed het met de beeldvorming?

Het overzicht van de boeken is in drie periodes verdeeld:
Tot 1900 - Dit is de periode van ‘Stichtelijke en fatsoenlijke verhalen voor de jonge-man en jonge-dame’. De jeugd werd benaderd als volwassene-in-spe met alle fatsoensnormen van toen.
In de eerste helft van de vorige eeuw staat de zendeling centraal in deze boekjes; hij is de rustige, geduldige blanke man uit het verre land, die met een rotsvast geloof ouders en kinderen tot dat nieuwe geloof brengt. Jongeren kunnen er een voorbeeld aan nemen, zijn werk steunen en - wie weet - in zijn voetsporen treden.
Na 1950 tot aan de jaren zeventig kent het genre nog steeds een groot lezerspubliek. Maar vanaf de jaren zeventig begint het genre op te drogen doordat het zondagschoolwerk verdwijnt, scholen - ook die ‘Met den Bijbel’ - een ander curriculum krijgen en de leescultuur in protestants-christelijke kring door de ontzuiling veralgemeniseert.


Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt tevens een boek met
achtergrondinformatie over schrijvers, illustratoren en uitgevers van (jeugd)zendingsverhalen.Dit boek is verkrijgbaar op de tentoonstellingslocatie of te  bestellen via secretariaat@zendingserfgoed.nl

Op de tentoonstellingslocatie zijn drie boeken te koop:
a. De tentoonstellingsgids De boodschap van Balinese schilders - De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief (2 euro)
b. De tentoonstellingsgids Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen. (2 euro)
c. Het boek Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen
In dit boek is, naast beeldmateriaal, veel achtergrondinformatie te vinden over
schrijvers, illustratoren en uitgevers van (jeugd)zendingsverhalen. (15 euro).

De Dubbelexpositie zal van 19 april tot en met 25 juli 2024 te zien zijn in de St. Gertrudiskerk in Workum.

Interviews:
Voor een interview, beeldmateriaal of verdere informatie kunt u terecht bij Albert Ferwerda (Assen) of Hylkje Steensma (Groningen) van Stichting Zendingserfgoed:

Albert Ferwerda (Leeuwarden, 1950) was als predikant, namens de zending van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgezonden naar Bangladesh en Ghana. tel. 06-3059 1003 / ds40da@gmail.com


Hylkje Steensma (IJsbrechtum, 1951) was namens de Raad voor de Zending van de Ned. Hervormde Kerk uitgezonden naar Indonesië.
Tel. 06-1026 0368 / hylkjes@gmail.com

secretariaat@zendingserfgoed.nl
www.zendingserfgoed.nl
07/04/2024
Bij de diensten:

Zondag 7 april 9.30 uur Ds. J. Bruin van Workum.

Witte Donderdag
Dienstbaarheid kreeg gestalte toen Jezus de voeten waste van zijn leerlingen, dit symboliseert de schaal met water en de kan naast de avondmaalstafel en ook de klimoptakken.

Op de tafel een bloemstuk met druiven, dat ons herinnert aan het beeld van Jezus als de ware wijnstok.

De zeven rode rozen verwijzen naar het bloed, dat vergoten is en zeven is ook het getal van de volheid.

De matses op de tafel herinnert ons aan Pesach het Joodse paasfeest.

Goede Vrijdag
De kleur is zwart.

Centraal staat het kruishout met een doornenkroon van prikkeldraad en rozentakken.

De rietstengel verwijst naar de hysopstengel met zure wijn.

De judaspenning herinnert aan de zilverlingen, die Judas kreeg voor zijn verraad van Jezus.

De hamer en spijkers verwijzen naar de kruisiging.

De zeven rozen symboliseren het bloed, dat vergoten is voor onze zonden. Zeven rozen het getal van de volheid.

De stenen op de grond symboliseren het graf.


Pasen
De kleur is wit.

Het witte kleed, de witte rozen en de lelie symboliseren de reinheid.

De witte lelie is het symbool van Jezus; opgestaan uit de dood.

De twee witte rozen vormen samen met de lelie de drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De stenen in het bloemstuk verwijzen naar de opstanding uit het graf.

De uitlopende takken van de hazelaar is een beeld van nieuw leven na de dood.

Deze liturgische bloemstukken zijn door Ans gemaakt.


Witte donderdag, Goede Vrijdag, Pasen 2024
Witte donderdag: het enige 'échte' avondmaal, het laatste maal dat Jezus samen met zijn discipelen genoot. Wij als kleine gemeente stonden in een kring met elkaar rond de tafel stil bij dit Bijbelverhaal.
Goede Vrijdag: Sober, God is liefde en negen gemeenteleden spraken woorden en lazen het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. Jezus stierf, de paaskaars werd gedoofd. In stilte verlieten we de kerk.
Pasen: 'U zij de glorie, opgestane Heer'... bij de kerk en op de brug gezongen en gingen door de geopende voordeur de kerk in. De nieuwe, brandende paaskaars, teken van liefde en hoop, werd weer in ons midden verwelkomd. Een lopend en lekker paasontbijt, korte uitleg van onze dominee over de Oosters Orthodox Christelijke benadering van Pasen aan de hand van iconen, we zongen, dronken koffie en na het dankgebed huiswaarts.


Ons Eeuwig Belang

Sfeerbeeld van de PG It Heidenskip. Links op de achtergrond de kerk, herkenbaar aan de vredesvlag. Foto van paasochtend 2024 08.15 uur.
Dit beeld mogen we koesteren en mag niet alleen de gemeente maar ook Jan Dirk Wassenaar hoop geven.


De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?
Dat was de kop van een recensie door Jos van Oord over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Gepubliceerd in eerdere edities van dit blad.

Maar ook dominee Wassenaar schreef een recensie over dat boek.
Thans predikant te Hellendoorn, maar destijds verbonden aan onze gemeente en aan de gemeente in Workum.
Als theoloog, gepromoveerd op ds. Oepke Noordmans, en als publicist
schrijft dr. Jan Dirk Wassenaar het volgende:


DE TOEKOMST VAN DE KERK (laatste deel)

Adviezen en troostende woorden
De gesprekspartners van Van der Deijl reikten hem ook adviezen en troostende woorden aan. Ik geef ook daarvan het een en ander door, en wel wat mij het meeste aansprak.
     Een van de gesprekspartners verweet Van der Deijl, die gezegd had dat hij geen valse hoop wilde koesteren, somberheid. Die gesprekspartner hield hem toen voor : 'Jouw somberheid over de kerk is wel een teken van dorheid van geloof - durf ik nu hardop tegen je te zeggen. Als er iets christelijks is, dan is het: 'Zie Ik maak iets nieuws. Zie maar, het is al begonnen. (vette druk door red.) 'Het gaat altijd achter jouw rug om. Dat is geloof.'
     Een andere gesprekspartner gaaf aan van der Deijl als zijn mening door dat de kerk, die zich de afgelopen decennia heeft bezig gehouden met het opleuken, met marktdenken, juist op het vreemde van het geloof zou moeten inzetten. Die gesprekspartner schreef: 'De kerk wordt echt kleiner, radicaal kleiner. (...) Laat mensen zich juist apart gezet voelen. Zoals de eerste christenen(...) Laat de vreemdheid bestaan.(...) Ik ben in homilie of preek altijd zo blij met die confrontatie met het vreemde. Het is zo anders dan het dagelijks leven. Dat is de kern en de kracht van de kerk.'
     Een andere gesprekspartner bepaalde Van der Deijl bij de les van de kloosterlingen. Die gesprekspartner zei: 'Zij gaan gewoon door (vette druk door red.), omdat ze weten dat het zinvol is wat ze doen. Het helpt om het grotere plaatje te blijven zien en je niet door ieder probleem dat zich als acuut voordoet, uit het veld te laten slaan.'
     Deze adviezen en troostende woorden van de gesprekspartners van Van der Deijl spraken mij dus het meeste aan. Al reflecterend, al mediterend dacht ik: het zijn juist de adviezen en troostende woorden die uitstijgen boven het immanente karakter ( moeilijk woord, red.) van wat we zouden missen, die vier verworvenheden, hoe mooi ze ook mogen zijn.
De drie door mij doorgegeven adviezen en troostende woorden weerspiegelen iets van de overtuiging dat God er ook nog is! Dat besef, dat geloof, dat vertrouwen inspireert mij tot volharding.
Prof. dr. Henk Roest schreef over De toekomst van de kerk: 'Dit is een boek waarop we gewacht hebben. Eerlijk en in uiterst persoonlijke stijl geeft de auteur (...) aan dat in de afgelopen drie decennia ontwikkelde plannen om de kerk te redden, het verlaten van de kerk niet hebben kunnen stoppen.(...) Er zijn hier en daar groeiende kerken, maar toch  moet in veel dorpen en steden in Nederland rekening worden gehouden met het verdwijnen van gemeenten, parochies en hun kerkgebouwen.
De auteur rouwt daarom, maar hij kan het accepteren, mede omdat wat er in (ook in kleine vergrijsde) geloofsgemeenschappen gebeurt nog altijd betekenisvol is.' (vette drukdoor red.)

Waarvan acte!

dr. Jan Dirk Wassenaar


Begraafplaats om de Workumer Sint Gertrudiskerk en Toren.

De gemeente Súdwest-Fryslân is met de Protestantse  gemeente Workum overeengekomen, om de huur van de begraafplaats rond de kerk en toren per 1 januari 2024 te beëindigen.

Het college van kerkrentmeesters heeft de bestaande Stichting tot behoud van de Begraafplaats Sint Gertrudiskerk bereid gevonden, om de begraafplaatsen te beheren. De bestaande stichting bestond uit twee personen en wel uit de heren Egbert de Boer en Cor Dijkstra. Deze beide heren hebben bedankt voor deelname aan de stichting.

De stichting wordt nu voortgezet door de heren Peet Sterkenburgh (voorzitter), Jan Stellingwerff, Feike van Dijk, Miks van Schelven en Henk Hooghiemstra (secretaris). Egbert de Boer blijft ons adviseren, hij is zeer bekend in de materie.

Het is de bedoeling zo veel mogelijk te weten te komen over de rechten en plichten van degene, die hier begraven liggen, dus kunt u ons van informatie voorzien, beleefd aanbevolen.
De graven van Age Ottes Feenstra (1838-1919) en zijn vrouw Jacoba de Vries (1842-1907). Age Ottes Feenstra is in 1886 een van de oprichters van Ons Eeuwig Belang. Hij en zijn vrouw stellen in dat jaar een deel van hun grond beschikbaar voor de bouw van de Heidenskipster kerk naast hun woning.

Er liggen nog meer Heidenskipsters om de Workumer Sint Gertrudiskerk. Op Graftombe.nl kunt alle ze allemaal vinden en eventueel een foto van de grafsteen opvragen.

Ds. Zelle yn It Heidenskip (1)

Tanksij Botte Ouderkerken is der fan it argyf fan de Heidenskipster Grifformearde Tsjerke in soad bewarre bleaun. Tusken de papieren sit dizze bryfkaart oftewol it "Formulier voor adreswijziging". It is rjochten oan Gerben Stellingwerf, "scriba der Geref. Kerk". Gerben Stellingwerf wennet oan de Heidenskipsterdyk 27, dêr't Yde Engelsma no buorket. Dat de ôfsinder as adres "Heidenschap (bij Hindeloopen)" skreaun hat, is net sa nuver, want de Heidenskipster Grifformearden binne op dat stuit kombinearre mei de Grifformearden fan Hylpen. De PTT hat it ferbettere yn "Workum".

De kaart is op 6 juny 1944 ôfstimpele yn Ljouwert. Der sit in stimpel trochhinne. Nammentlik in stimpel dy't mei de oarloch te krijen hat. Wy sjogge trije dravende mannen en der stiet by "BIJ LUCHT ALARM VAN DE STRAAT".
De adreswiziging komt fan de "candidaat der Geref. Kerken" Johannes Hendrikus Zelle. Mei syn âlden is er ferhuze nei de Van Heemstrastraat 39 yn Ljouwert, dêr't syn heit en mem in Vivo-winkel hawwe.

Op 12 maaie o.s. om 14.00 oere komt Bearn Bilker yn de Heidenskipster tsjerke fertellen oer ds. J.H. Zelle. Nei ôfrin is der in gearkomste yn it Swaeigat.
Sjoch ek de oankundiging ûnder "Wêr kinne wy hinne?".


Wer kinne wy hinne?

Samen eten verbindt.

Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen met de Walking Dinner die de Commissie
Vorming en Toerusting 6 april wil organiseren.

Voor degenen die niet precies weten hoe een Walking Dinner werkt hieronder een korte uitleg:
Walking Dinner houdt in dat 6 personen (gekoppeld per 2) bij drie verschillende adressen eten.
Koppels A,B,C, gaan voor het voorgerecht naar adres 1
Koppels D,E,F gaan voor het voorgerecht naar adres 2, etc.
Voor het hoofdgerecht gaan alle koppels naar een volgend adres. De koppels blijven alle drie gangen bij elkaar.

Voor het hoofdgerecht gaat koppel A naar adres 2 (en ontmoet daar koppels D en E.
Koppel B gaat naar adres 3 en (en ontmoet daar koppels F en G).
Koppel C gaat naar adres 4 en ontmoet koppels H en I)).
Bij de derde gang komen de koppels weer andere koppels tegen.
Alles onder voorbehoud dat er genoeg kookadressen en eters zijn.
We hebben minimaal 4 kookadressen nodig en liefst 24 eters. De kookadressen gelden niet als eters;
zij mogen uiteraard wel mee eten maar moeten dan voor 7 of 8 -of net uit hoeveel personen uit hun huishouding mee eten- koken.

Het lijkt ons logisch dat mensen die zich met z'n tweeën opgeven (wel graag beide namen noemen bij opgave) de drie gangen bij elkaar blijven. Mensen die zich alleen opgeven, worden aan iemand gekoppeld waar ze alle drie adressen samen naar toe kunnen gaan.

Het zou fijn zijn als u mee wilt doen. Wilt u bij opgave dan aangeven
-of u wilt koken
-of u wilt eten
-met hoeveel personen u komt
-aan wie wilt u graag alle drie gangen gekoppeld blijven
-als er verhoudingsgewijs meer kokers zijn dan eters, zou u dan ook als eter willen meedoen? Er hebben zich inmiddels al 6 mensen opgegeven om te koken. We hebben nog eters nodig! Schroom dus niet u op te geven als eter (of als koker).

Zo ziet het ‘Walking Dinner’ er ongeveer uit:
16.30 verzamelen in Oer de Toer (uitleg gang van zaken en opening)
16.45 vertrek naar het eerste adres
17.00 voorgerecht
17.45 vertrek naar het tweede adres
18.00 hoofdgerecht
19.00 vertrek naar het derde adres
19.15 nagerecht
20.00 vertrek naar Oer de Toer
20.15 gezamenlijke afsluiting

Opgave van (kokers en) eters via: ventcommissiepgworkum@gmail.com
Informatie of vragen ds. Liesbeth Muilwijk: tel. 0515-769040, domineeskemuilwijk@gmail.com
Ervaring van andere gemeentes is dat het naar meer smaakt; daar wordt het jaarlijks georganiseerd!

Datum:  zaterdag 6 april 2024
Tijd:      16.30-20.15 uur start
Plaats:   Oer de Toer, en verder verspreid door Workum
Kosten:   5,-- per persoon


Ds. Zelle yn It Heidenskip

Ds. Zelle yn It Heidenskip

Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip en de Tsjerkried fan It Heidenskip
nûgje jo fan herte út
ta it bywenjen fan in bysûndere byienkomst
yn de Heidenskipster tsjerke

Op snein 12 maaie o.s. om 14.00 oere
is der in spesjale tsjerketsjinst
mei as sprekker Bearn Bilker
oer ds. Johannes Hendrikus Zelle
Nei oanlieding fan syn boek
“Een tussenweg is er niet”


De tagong is fergees
Der binne tidens de tsjinst twa kollekten: diakonije en tsjerke
En by de útgong in noch in kollekte
foar de ûnkosten.

Nei ôfrin neipetear yn it Swaeigat
dêr’t Bearn Bilker syn boek sinjearret
en wy meielkoar der ien op nimme
op kosten fan de
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip

31/03/2024
Bij de diensten:

Witte Donderdag 28 maart 19.30 uur Ds. A. Vriend  HA

Goede Vrijdag 29 maart 19.30 uur Oars as oars, sober. Korte uitleg/overweging, gemeenteleden lezen lijdens- evangelie uit Johannes, een enkel passend lied, stilte en samen bidden.

1e Paasdag zondag 31 maart 08.00 uur Ds. A. Vriend samen met een blazers kwartet van Studio. In onze eigen kerk. Paas aubade buiten, korte wandeling, lopend ontbijt binnen en natuurlijk meditatie momenten met ds.Vriend.

Schaalcollectie Witte Donderdag: Schuldmaathulpje
De aanpak van SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. Gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Ze nemen de mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen. Hun doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Ze doen dit vrijwilligerswerk, omdat we rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat ze geloven dat het kan. Samen lukt ‘t.

Paascollecte Kerk in Actie Wereldiaconaat Colombia:
KANSARME JONGEREN OPLEIDEN VOOR HORECA In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren worden opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. Meer lezen kerkinactie.nl/jongerenhoreca

Ons Eeuwig Belang

Palmzondag in It Heidenskip werd dit jaar verzorgd door de vrouwenvereniging 'Helpt elkander'.
Wat bijzonder en mooi!
De dames van de vrouwenvereniging hadden een pracht verhaal van internet geplukt, zeer goed te volgen en te begrijpen voor kinderen, juíst voor kinderen. Uitstekend passend bij de overdenking  van ds. René de Reuver (ook van internet geplukt, modern hè) van de koning op een ezel.
Een ezel, jazeker een ezel, geen paard.
Eenvoudig, zachtmoedig. Hij kwam niet om te heersen maar om te dienen.
Maar zachtmoedig is niet soft.
Jezus schrok zich rot toen Hij bij de tempel aankwam en die herrie, handel en financieel gewin daar zag.
Dáár was de tempel niet voor. Hij werd boos en sloeg ze allemaal van het tempelerf af.
Jezus maakt ruimte voor de armen, de zwakkeren en de kinderen, voor kwetsbare mensen dus.
Tsja.... of dat gepruimd werd door de gevestigde orde? (red)

Bijzonder hoe de dames van 'Helpt elkander', grijze haren of niet, ons, kinderen en volwassenen, zo fijn zijn voorgegaan.

De ezel

Moge de Heer ons leren
de ezel naar waarde te schatten
en te waarderen.

Moge de ezel ons leren
wat dienstbaarheid
en volharding is.

Mogen wij allen
naar het voorbeeld van de ezel
leren wat deemoed beduidt.

                                                                Antoine Bodar

Gemeentevergadering 2024 van onze kerk in It Heidenskip;

realisme en hoop
Op een bijeenkomst van kerkgemeenschappen in onze regio werd een tekst gelezen die aan Vaclav Havel wordt toegeschreven. Het gaat over hoop. Een stukje daarvan meende ik ook te herkennen in onze gemeentevergadering van afgelopen week.

Hoop […]
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.

Hoop
is ergens voor werken omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop
is niet hetzelfde als optimisme;
ook niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid
dat iets zinvol is
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat.

Op onze gemeentevergadering vergeleek de voorzitter onze gemeente met een stoel met vier poten. Als er aan één poot gezaagd wordt, dan kun je met drie poten nog wel een beetje evenwicht bewaren. Maar als er aan twee poten gezaagd wordt, dan wordt het moeilijker. We hebben niet veel mensen voor het kerkbestuur en uit de cijfers blijkt dat we ook moeten oppassen met de inkomsten en uitgaven.

De combinatie van die twee “uitdagingen” bracht ons bij de vraag: hoe nu verder? We begonnen met de vaststelling dat we dat niet goed weten. Er is ten eerste, geen format voor “succes”, dus het is ook niet verstandig om daar alle kaarten op te zetten. We mogen, ten tweede, wel vertrouwen hebben. Dat is immers een centrale boodschap van de kerk. Maar elk geloof, elk vertrouwen bestaat ook uit handelen en het nemen van beslissingen. Want de omstandigheden veranderen. Bijvoorbeeld in Workum, waar wordt gekeken naar de formatie. Wat betekent dat voor onze combinatie-akte met Workum?

We deelden met elkaar beelden en woorden van de kerk op haar best. Dat is waar we ons voor inzetten, dat is wat ons gegeven is, waar we van mogen genieten en wat we mogen proberen door te zetten. We zochten naar woorden en beelden om onze gemeente te beschrijven. Dat is wat onze gemeente nu is, met plussen en minnen. En we zochten naar richting om verder te gaan. Om wat we aan goeds hebben ervaren, in de gemeente zoals ‘ie nu is, voort te kunnen zetten.


Er kwamen een paar praktische opmerkingen voorbij; stel taakgroepen in. Voor financiën bijvoorbeeld en voor samen vieren. Haal daar een ‘externe’ met ervaring bij. We kwamen er ook op dat we willen proberen door te gaan. Omdat we hoop hebben. Niet ‘omdat alles goed gaat’, we willen ons ook niet inzetten ‘voor het succes’. Maar we hebben hoop dat we iets doen dat de moeite waard is. We hebben hoop dat we iets doen dat zinvol is; onafhankelijk van de afloop.

Daarom willen we ‘gewoan’ doorgaan met zingeving door te geven. Om ons heen kijken hoe we de verbinding kunnen maken onderling en met ons dorp. Want we hebben hoop.

ds. Arnold Vriend


De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?
Dat was de kop van een recensie door Jos van Oord over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Gepubliceerd in eerdere edities van dit blad.

Maar ook dominee Wassenaar schreef een recensie over dat boek.
Thans predikant te Hellendoorn, maar destijds verbonden aan onze gemeente en aan de gemeente in Workum.
Als theoloog, gepromoveerd op ds. Oepke Noordmans, en als publicist
schrijft dr. Jan Dirk Wassenaar het volgende:

DE TOEKOMST VAN DE KERK (deel 2)

Refrein in mineur
Zo bespreekt Van der Deijl nog vier strategieën. Hij illustreert die allemaal met tal van voorbeelden uit zijn loopbaan als predikant, en hij doet dat met een zeldzame vlotte pen.
Hij schrijft werkelijk meeslepend.
      Ik sprak over 'herkenning'. Inderdaad ik heb het ook allemaal meegemaakt, ik heb er ook altijd aan meegedaan.
Alles heeft tijdelijk en/of partieel 'gewerkt', maar ik stem in met het 'refrein in mineur' als slotconclusie van de auteur.
Ik ontwaar dat gevoel ook bij mensen die met hart en ziel met de kerk verbonden zijn: verdriet om de teruggang.
Vaak gerelateerd aan het gegeven dat hun kinderen en kleinkinderen weinig of niets meer met de kerk hebben. Ook 'peptalks' vanuit 'Utrecht' kunnen dat verdriet niet opheffen...
Van der Deijl ziet de rouw dus eerlijk onder ogen. In dat verband wijst hij op Vreemdelingen en preisters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving van de missioloog prof. dr. Stefan Paas, die de minderheidspositie van de kerk ronduit accepteert.
Paas neemt afscheid van instrumenteel denken over de kerk, ook van het dominante denken in aantallen en successen.
Het raakt aan de thematiek van mijn eigen boek Vreemdelingschap, Historisch en hedendaagse stemmen uit kerk en theologie.
Denk ook aan de theologische positie van prof. dr. Bram van de Beek.

Wat gaan we missen
Van der Deijl laat het niet bij het 'refrein in mineur'.
Hij luistert vervolgens zorgvuldig naar de stemmen van een aantal kritische gesprekspartners.
Ze zijn niet allemaal gelovig, ze hebben ook niet allemaal een positief beeld van de kerk.
Ze hebben allemaal wel intensief over de kerk en het geloof nagedacht. Ook welwillend. De aanduiding 'kritisch' staat hier dus beslist niet voor 'negatief'.
De gesprekken geven een beeld van 'wat gaan we missen' als er geen kerk meer zou zijn:
(1) taal voor en duiding van ervaringen; (2) gemeenschap en rituelen; (3) gebouwen , kunst , verhalen; (4) een plek voor ethische reflectie.
Daarna komt het hoofdstuk "wat we niet ( cursivering door mij, JDThW) gaan missen':  'de opvattingen en dogma's'.
Gepokt en gemazeld in de confessionele beweging als ik ben , begon ik met enige weerzin aan het lezen van dat hoofdstuk.
Maar tot mijn verrassing besluit de auteur het hoofdstuk met een paragraaf met de titel 'Moet je het wel willen, de opvattingen loslaten?'
De vraag stellen is de vraag beantwoorden.
Een kerk zonder opvattingen is moeilijk voorstelbaar.
Je kunt nooit straffeloos het domein van de opvattingen uit een organisatie schrappen, dat luidt haar einde in.
De kwestie is volgens Van der Deijl, hoe je er mee om gaat.
Gebruik je de opvattingen om elkaar de maat te nemen, om je eigen gelijk te halen of weerspiegelen die opvattingen diepgewortelde overtuigingen over bepaalde waarden?
In het laatste geval geven ze richting aan de organisatie, en daar kan het niet zonder.

volgende week deel 3


Wereldkunst in Noord-Nederland

Op vrijdag 19 april 2024, om drie uur ’s middags, wordt in Workum een unieke dubbelexpositie geopend, die in 2023 reeds in Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK) in Lochem en in het Kinderboekenhuis in Winsum (Gr.) te zien was. Tot 18 april aanstaande is deze tentoonstelling nog in het Hernhuttermuseum in Zeist en vanaf 19 april aanstaande kunt u deze interessante tentoonstelling dus bezoeken in Workum.

De boodschap van Balinese schilders
- De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief
en
Een heidens karwei!
- Zendingsverhalen voor kinderen

De boodschap van Balinese schilders
    De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was zendeling ds. Henk Visch gevestigd op Bali. Hij vond het jammer dat de Balinese christenen geen eigen afbeeldingen hadden. Alles: liederen, kerkbouw, liturgie, plaatjes e.d. was overgenomen uit het Westen.
Bali stond, ook al in die tijd, wereldwijd bekend om de prachtige, typisch Balinese, in traditionele stijl uitgevoerde schilderijen; een stijl die voortkomt uit de traditionele Balinese Hindoe hofcultuur.

Kunstenaars hadden nauwelijks een bestaan uit de inkomsten van hun werk, waarop Visch hen aanmoedigde om Bijbelse taferelen te gaan schilderen. Door toedoen van ds. Visch maakten de schilders kennis met Bijbelverhalen en zo ontstond een klein oeuvre van christelijke schilderkunst in traditioneel Balinese stijl, gemaakt door Balinese kunstenaars, zowel hindoes als christenen. De schilderijen vonden goed aftrek bij Westerse bezoekers.

De collectie van stichting Zendingserfgoed bevat veel werk van de Balinese schilders, die in traditionele wajang- of kamasan-stijl Bijbelse taferelen weergeven.

Op de tentoonstelling De boodschap van Balinese schilders wordt een twintigtal schilderijen getoond van o.a. I Wayan Turun, een hindoestaanse schilder die door de Nederlander Rudolf Bonnet is opgeleid, en die als eerste de in 1955 geuite wens van Henk Visch vervulde. En verder I Ketut Lasia, een leerling van Turun, die de stap naar het christendom zette en zijn hele leven als kunstenaar in dienst van het schilderen van Bijbelse voorstellingen heeft gesteld en zijn jongere broer I Nyoman Tulus, die zich kortstondig aan christelijke thema’s in Balinese stijl heeft gewijd. Hij heeft de stap naar het christendom, voor zover bekend, nooit gezet.

Een heidens karwei!
 - Zendingsverhalen voor kinderen
In  de tentoonstelling Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling, door de jaren heen, van dit genre kinderboeken. Bij de boekjes worden voorwerpen, waarover in de boekjes wordt verteld, tentoongesteld. Een fraai uitgevoerde tentoonstellingsgids leidt de bezoekers langs de boekjes en de voorwerpen. Uitgebreide informatie is ook te beluisteren via QR-codes


De tentoonstelling geeft een interessant beeld van een westerse kijk op gebieden ver weg, met name het huidige Indonesië.
- Hoe werd Indonesië - eind negentiende eeuw, eerste helft van de twintigste eeuw gezien door de ogen van Nederlandse zendelingen?
- Hoe zag het werk van de zendeling er uit?
- Hoe werd de lokale bevolking ten tonele gevoerd?
- Wat voor ideeën en vooraannames lagen er aan ten grondslag?
- Wat deed het met de beeldvorming?

Het overzicht van de boeken is in drie periodes verdeeld:
Tot 1900 - Dit is de periode van ‘Stichtelijke en fatsoenlijke verhalen voor de jonge-man en jonge-dame’. De jeugd werd benaderd als volwassene-in-spe met alle fatsoensnormen van toen.
In de eerste helft van de vorige eeuw staat de zendeling centraal in deze boekjes; hij is de rustige, geduldige blanke man uit het verre land, die met een rotsvast geloof ouders en kinderen tot dat nieuwe geloof brengt. Jongeren kunnen er een voorbeeld aan nemen, zijn werk steunen en - wie weet - in zijn voetsporen treden.
Na 1950 tot aan de jaren zeventig kent het genre nog steeds een groot lezerspubliek. Maar vanaf de jaren zeventig begint het genre op te drogen doordat het zondagschoolwerk verdwijnt, scholen - ook die ‘Met den Bijbel’ - een ander curriculum krijgen en de leescultuur in protestants-christelijke kring door de ontzuiling veralgemeniseert.


Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt tevens een boek met
achtergrondinformatie over schrijvers, illustratoren en uitgevers van (jeugd)zendingsverhalen.Dit boek is verkrijgbaar op de tentoonstellingslocatie of te  bestellen via secretariaat@zendingserfgoed.nl

Op de tentoonstellingslocatie zijn drie boeken te koop:
a. De tentoonstellingsgids De boodschap van Balinese schilders - De Bijbel verbeeld vanuit Balinees perspectief (2 euro)
b. De tentoonstellingsgids Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen. (2 euro)
c. Het boek Een heidens karwei! Zendingsverhalen voor kinderen
In dit boek is, naast beeldmateriaal, veel achtergrondinformatie te vinden over
schrijvers, illustratoren en uitgevers van (jeugd)zendingsverhalen. (15 euro).

De Dubbelexpositie zal van 19 april tot en met 25 juli 2024 te zien zijn in de St. Gertrudiskerk in Workum.

Interviews:
Voor een interview, beeldmateriaal of verdere informatie kunt u terecht bij Albert Ferwerda (Assen) of Hylkje Steensma (Groningen) van Stichting Zendingserfgoed:

Albert Ferwerda (Leeuwarden, 1950) was als predikant, namens de zending van de
Gereformeerde Kerken in Nederland, uitgezonden naar Bangladesh en Ghana. tel. 06-3059 1003 / ds40da@gmail.com


Hylkje Steensma (IJsbrechtum, 1951) was namens de Raad voor de Zending van de Ned. Hervormde Kerk uitgezonden naar Indonesië.
Tel. 06-1026 0368 / hylkjes@gmail.com

secretariaat@zendingserfgoed.nl
www.zendingserfgoed.nl

Van de diaconie
Schuldhulpmaatje
De aanpak van SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. Gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Ze nemen de mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen. Hun doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Ze doen dit vrijwilligerswerk, omdat we rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat ze geloven dat het kan. Samen lukt ‘t.  schuldhulpmaatje.nl

* * *

De energieprijzen zijn zo hoog niet meer als ze geweest zijn, maar toch nog hoger dan voorheen. Er zijn "potjes" waarvoor velen in aanmerking komen, om zo de lasten te verlichten. Misschien denkt u, dat u er niet voor in aanmerking komt, maar probeer het toch maar eens. Niet geschoten is altijd mis.* * *
Potjes-check via Geldfit
Welke potjes kunt u nog aanvragen? Geldfit stelt u een aantal vragen over uw situatie. Zo komt u er snel achter welke potjes u kunt aanvragen. Verwachte tijd ongeveer 15 minuten:

* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *

Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  


Wer kinne wy hinne?

Samen eten verbindt.

Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen met de Walking Dinner die de Commissie
Vorming en Toerusting 6 april wil organiseren.

Voor degenen die niet precies weten hoe een Walking Dinner werkt hieronder een korte uitleg:
Walking Dinner houdt in dat 6 personen (gekoppeld per 2) bij drie verschillende adressen eten.
Koppels A,B,C, gaan voor het voorgerecht naar adres 1
Koppels D,E,F gaan voor het voorgerecht naar adres 2, etc.
Voor het hoofdgerecht gaan alle koppels naar een volgend adres. De koppels blijven alle drie gangen bij elkaar.

Voor het hoofdgerecht gaat koppel A naar adres 2 (en ontmoet daar koppels D en E.
Koppel B gaat naar adres 3 en (en ontmoet daar koppels F en G).
Koppel C gaat naar adres 4 en ontmoet koppels H en I)).
Bij de derde gang komen de koppels weer andere koppels tegen.
Alles onder voorbehoud dat er genoeg kookadressen en eters zijn.
We hebben minimaal 4 kookadressen nodig en liefst 24 eters. De kookadressen gelden niet als eters;
zij mogen uiteraard wel mee eten maar moeten dan voor 7 of 8 -of net uit hoeveel personen uit hun huishouding mee eten- koken.

Het lijkt ons logisch dat mensen die zich met z'n tweeën opgeven (wel graag beide namen noemen bij opgave) de drie gangen bij elkaar blijven. Mensen die zich alleen opgeven, worden aan iemand gekoppeld waar ze alle drie adressen samen naar toe kunnen gaan.

Het zou fijn zijn als u mee wilt doen. Wilt u bij opgave dan aangeven
-of u wilt koken
-of u wilt eten
-met hoeveel personen u komt
-aan wie wilt u graag alle drie gangen gekoppeld blijven
-als er verhoudingsgewijs meer kokers zijn dan eters, zou u dan ook als eter willen meedoen? Er hebben zich inmiddels al 6 mensen opgegeven om te koken. We hebben nog eters nodig! Schroom dus niet u op te geven als eter (of als koker).

Zo ziet het ‘Walking Dinner’ er ongeveer uit:
16.30 verzamelen in Oer de Toer (uitleg gang van zaken en opening)
16.45 vertrek naar het eerste adres
17.00 voorgerecht
17.45 vertrek naar het tweede adres
18.00 hoofdgerecht
19.00 vertrek naar het derde adres
19.15 nagerecht
20.00 vertrek naar Oer de Toer
20.15 gezamenlijke afsluiting

Opgave van (kokers en) eters via: ventcommissiepgworkum@gmail.com
Informatie of vragen ds. Liesbeth Muilwijk: tel. 0515-769040, domineeskemuilwijk@gmail.com
Ervaring van andere gemeentes is dat het naar meer smaakt; daar wordt het jaarlijks georganiseerd!

Datum:  zaterdag 6 april 2024
Tijd:      16.30-20.15 uur start
Plaats:   Oer de Toer, en verder verspreid door Workum
Kosten:   5,-- per persoon

Ds. Zelle yn It Heidenskip

Ds. Zelle yn It Heidenskip

Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip en de Tsjerkried fan It Heidenskip
nûgje jo fan herte út
ta it bywenjen fan in bysûndere byienkomst
yn de Heidenskipster tsjerke

Op snein 12 maaie o.s. om 14.00 oere
is der in spesjale tsjerketsjinst
mei as sprekker Bearn Bilker
oer ds. Johannes Hendrikus Zelle
Nei oanlieding fan syn boek
“Een tussenweg is er niet”


De tagong is fergees
Der binne tidens de tsjinst twa kollekten: diakonije en tsjerke
En by de útgong in noch in kollekte
foar de ûnkosten.

Nei ôfrin neipetear yn it Swaeigat
dêr’t Bearn Bilker syn boek sinjearret
en wy meielkoar der ien op nimme
op kosten fan de
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip
24/03/2024
Bij de diensten:

Dinsdag 19 maart 20.00 uur gemeente avond consistorie. Voor de pauze alle formele verplichtingen, o.a. financiële verantwoording, en daarna gesprek over de toekomst van de gemeente in zo breed mogelijke zin. U bent niet alleen welkom, ook nodig.

Zondag 24 maart 10.00 uur Oars as oars-tsjinst met medewerking van de leden van de Vrouwenvereniging "Helpt Elkander". We vieren dan Palmpasen. En koffie drinken na afloop!

Uitgangscollecte Palmpasen: Actie Waterkracht!
Een kwart van de wereldbevolking, dat zijn maar liefst twee miljard mensen, hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Het drinken van vervuild water leidt vaak tot ziektes zoals diarree, cholera, difterie en tyfus. Jaarlijks sterven miljoenen mensen aan de gevolgen van vervuild drinkwater.

Dorcas zorgt via verschillende waterprojecten voor toegang tot schoon drinkwater. Bijvoorbeeld in Ethiopië, waar we met behulp van waterpompen en tappunten schoon en veilig water geven. Dat doen we niet alleen in dorpen, maar ook op scholen. Dankzij het schone water en goede voorlichting worden kinderen niet meer ziek en kunnen ze elke dag naar school. Dat is belangrijk voor hun toekomst.

We willen graag nog veel meer mensen toegang geven tot schoon drinkwater. Dat kunnen we echter niet alleen, we hebben de hulp van uw kerk of gemeente daarbij nodig!

Mocht u de Palmpasen niet bijwonen,  maar wilt u ook een bijdrage leveren, dan kunt u doneren op rekeningnummer NL 12 RABO 0372 1627 46. t.n.v. Diaconie PKN It Heidenskip onder vermelding van: Actie Waterkracht

De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?
Dat was de kop van een recensie door Jos van Oord over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Gepubliceerd in eerdere edities van dit blad.

Maar ook dominee Wassenaar schreef een recensie over dat boek.
Thans predikant te Hellendoorn, maar destijds verbonden aan onze gemeente en aan de gemeente in Workum.
Als theoloog, gepromoveerd op ds. Oepke Noordmans, en als publicist
schrijft dr. Jan Dirk Wassenaar het volgende:

DE TOEKOMST VAN DE KERK

Onder bovenstaande titel publiceerde dr. Aarnoud van der Deijl, die in 1992 aan zijn ambtelijke loopbaan als predikant begon, een 'essay vol rouw en hoop'.
Eerlijk gezegd: ik moest me er echt toe zetten om het boek te lezen.
De titel sprak me niet erg aan 'Weer is er iemand die me wel even zal vertellen hoe het allemaal beter kan, hoe het vast wel goed komt', dacht ik.
Maar De toekomst van de kerk heeft mij vanaf de eerste bladzij zeer geboeid.
Al gaat het meer over het verleden dan over de toekomst, meer over rouw dan over hoop....
Maar misschien heeft het mij juist daarom wel in de greep gekregen.
Het riep in ieder geval veel herkenning bij mij op.

Zeven strategieën
In het eerste deel van De toekomst van de kerk bespreekt Van der Deijl zeven strategieën die de kerk uiteindelijk niet hebben kunnen redden, alle inzet ten spijt. Ik geeft enkele door.
   Er is bijvoorbeeld gezegd: 'Laten we de opvattingen van de kerk moderniseren.' Denk aan concepten als 'het algemeen betwijfeld christelijk geloof 'en 'Geloven in een God die niet bestaat'.
Er zijn mensen die zulke benaderingen als buitengewoon bevrijdend hebben ervaren en daardoor de band met de kerk vastgehouden hebben. maar een afdoende remedie is het beslist niet geweest.
Het zijn juist de kerken die de orthodoxe opvattingen gekoesterd hebben, die nog redelijk overeind gebleven zijn.
   Er is een oplossing gezocht in wat Van der Deijl 'rituele opleuken' noemt.
Maar die  methode keerde als een boemerang op de organisator ervan terug.
Want wat 'leuk' was, duurde meestal niet lang.
Daar komt bij dat de kerkganger zich spoedig als consument ging gedragen, hij ging 'shoppen'.
Voor hem of haar was een gewone kerkdienst al gauw niet erg aantrekkelijk meer. Trouwens: als het om 'opleuken' gaat, is de concurrentie altijd moordend.
   Er is gewerkt aan het vergroten van de maatschappelijke relevantie van de kerk.
Het leidde nog al eens tot polarisatie. Mensen haakten daardoor af: ze vonden de kerk te politiek ( Lees: 'links').
Buitenstaanders vinden de maatschappelijke inzet van de kerk vaak geweldig, maar ze zullen niet om die reden tot de kerk toetreden of er bij blijven.
Je kunt trouwens ook zonder de kerk op de samenleving in dorp of stad betrokken zijn.

volgende week deel 2

Herinnert u zich deze nog?
Nog een reactie!
Begin januari hebben wij als Protestantse Gemeente It Heidenskip alle Tweede Kamerfracties van de politieke partijen een brief gestuurd, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de gevolgen van het landbouwbeleid. De brief, gepubliceerd in Ons Eeuwig Belang nummer 3, is online te lezen. Daarin stelden we de volgende vraag: 'welke raad of welk advies heeft ú voor ons?

Deze week hebben we nog een reactie ontvangen. Nu van de fractie van het Christen Democratisch Appèl (CDA). De brief is geschreven door het kamerlid Eline Vedder: "Ik herken uw beschrijving van het leven in een gemeenschap als Drentse boerin enorm, en ook de grote zorgen die daarbij zijn gekomen. Het is als Kamerlid soms moeilijk om te zien hoe gezinsbedrijven inderdaad zijn gereduceerd tot een getal waar ‘iets’ mee moet."
De brief kunt u hier lezen

De Boer Burger Beweging (BBB) reageerde als eerste. De partij deelt onze zorgen en eindigt met: Geloof steunt, en bidden troost. Mooie woorden, en wij hopen uw gemeenschap de komende tijd hoop te bieden. De brief kunt u hier lezen

De Socialistische Partij (SP) kwam vorige week als tweede met een uitgebreide reactie met de volgende onderwerpen:
- Wat is stikstof en waarom is het belangrijk?
- De plannen van het kabinet.
- SP wil méér boeren
- De rol van banken
- Volksgezondheid
De brief kun u hier lezen.


Ons Eeuwig Belang

De Johannesbroodboom


Een rabbi zag, hoe een man een johannesbroodboom aan het planten was. Hij bleef staan en vroeg: ‘Wanneer zal dit boompje wel vruchten dragen?' ‘Over zeventig jaar', antwoordde de man. Toen zei de rabbi: ‘Dwaze man, denk jij over 70 jaar nog te leven om dan de vruchten van deze boom te kunnen plukken? Plant liever een boom die eerder vruchten draagt, zodat je daarvan in je leven nog kunt genieten'. Maar de man antwoordde: ‘Rabbi, toen ik op de wereld kwam, vond ik daar een johannesbroodboom en ik at daarvan, zonder dat ik die geplant had, want mijn voorouders hadden hem voor mij geplant. Zo wil ik nu deze boom planten, opdat mijn kinderen en kleinkinderen daarvan kunnen genieten'.

Een verstandige man en hij leert de rabbi ook een wijze les.
Had Jezus kunnen zijn.

Van de diaconie
Schuldhulpmaatje
De aanpak van SchuldHulpMaatje richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. SchuldHulpMaatje biedt hulp met getrainde vrijwilligers. Gecertificeerde Maatjes begeleiden en ondersteunen mensen met financiële problemen. Ze nemen de mensen niet de verantwoordelijkheid uit handen. Hun doel is: de hulpvrager helpen naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. De vrijwilligers zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Ze doen dit vrijwilligerswerk, omdat we rotsvast geloven in de optelsom van samen sterk. Omdat ze geloven dat het kan. Samen lukt ‘t.  schuldhulpmaatje.nl

* * *

De energieprijzen zijn zo hoog niet meer als ze geweest zijn, maar toch nog hoger dan voorheen. Er zijn "potjes" waarvoor velen in aanmerking komen, om zo de lasten te verlichten. Misschien denkt u, dat u er niet voor in aanmerking komt, maar probeer het toch maar eens. Niet geschoten is altijd mis.* * *
Potjes-check via Geldfit
Welke potjes kunt u nog aanvragen? Geldfit stelt u een aantal vragen over uw situatie. Zo komt u er snel achter welke potjes u kunt aanvragen. Verwachte tijd ongeveer 15 minuten:

* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *
Tijdelijk Noodfonds Energie (tot met 31 maart 2024)

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt u om energieschulden te voorkomen.

De waarde van uw onroerend goed en spaargeld, wordt hier wel meegewogen. Maar is het proberen waard.

Begin met de situatie check. Dan krijgt u advies over het doen van de aanvraag.
* * *
Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  


17/03/2024
Bij de diensten:

Woensdag 13 maart 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid, een oecumenische dienst voor heel It Heidenskip. Deze keer gaat voor pastor Dorenda Gies namens de RK kerk.

Zondag 17 maart 11.15 uur Sipke Draisma, lekendominicaan (Orde van de Predikers). 18 jaar werkzaam als pastor in het bisdom Groningen-Leeuwarden, nu met emeritaat.

Voor de gemeente: Noteert u de gemeente avond 19/3 om 20.00 uur in de consistorie?!

Oars as oars - laatste nieuws: En zomaar worden we genoemd in een artikel op de voorpagina van de Leeuwarder Courant van vandaag:De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?

Een verkorte boekrecensie (in 4 delen) van Jos van Oord, theoloog, oud predikant en presentator bij KRO-NCRV, over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Overgenomen uit VOLZIN nr.12/01 jaargang 23

Deel 4 laatste deel

kritische vrienden
Ik lees verder en raak nog meer in vervoering. Want Aarnoud gaat op zoek naar een antwoord bij kritische vrienden als Stephan Sanders, Nadia Kroon en Yvonne Zonderop.
Al in het begin van het boek meldde hij dat hij een dialoog wil tussen kerkelijk en seculier Nederland.
Het blijkt dat bij die laatste groep veel humus te vinden is waarop een toekomst van de kerk zou kunnen gedijen.
Columnist Stephan Sanders zegt dat hij Aarnoud maar somber vindt:" Als er iets christelijk is, dan is het: "zie Ik maak iets nieuws. Zie maar, het is al begonnen."

En dan volgt er een tweede hoofdstuk met vier stevige antwoorden op de vraag: Wat gaan we missen als de kerk er niet meer is?
Antwoorden die zijn gevormd in gesprek met die kritische vrienden en uit mijn hart gegrepen.
Bijvoorbeeld dat van kloosterlinge Nadia Kroon die Aarnoud aangeeft dat er een nieuwe generatie opgroeit die met frisse, naïeve onwetendheid de wereld van de kerk bekijkt.
Dat geeft hoop.
Hoop geeft ook dat de kerk van dienst kan blijven als een bewaarplek voor taal die nodig is om in deze geseculariseerde (toegenomen oriëntatie op de wereld van het aardse-red.) wereld ervaringen te duiden.
Als de kerk wegvalt zullen 'gemeenschap en rituelen' wegvallen en ook de 'gebouwen, kunst, de verhalen'.
En is er dan nog 'plek voor ethische reflectie ( terugkijken op hoe je te werk bent gegaan en daarvan leren-red.)'?
En al dat gemis geeft verdriet, het brengt je aan het rouwen.

Het is een meerwaarde van dit boek dat het je wijst op het recht om te rouwen.
Ik voel dat wat diep in mij verborgen zat, nu boven durft te komen.
Rouwen om wat niet te keren was, om wat doodliep.
En na het rouwen komt de vraag 'hoe verder?'
Het brengt mij weer bij dat bladerenpad in het herfstbos, de humus als vruchtbare grond.
Er kán weer wat gaan groeien.
Na een donkere winter wordt het lente.
Misschien ook in de kerk.

Volgende week een bespreking van ditzelfde boek 'de toekomst van de kerk' door dr. Jan Dirk Wassenaar, predikant te Hellendoorn en voorheen in Workum, van waaruit hij ook It Heidenskip 'bediende'.

De jeugd heeft de toekomst…

Er logeerde een kleinzoon van 9 bij ons en die ging natuurlijk met ons mee naar de kerk.
Niet van harte, zo te zien: zijn hoofd gebogen en zijn hoodie over zijn hoofd, capuchon dáár weer overheen en met stijve passen liep hij mee…
Op mijn vraag daarover zei hij dat hij en zijn vader en zijn zus en misschien ook wel zijn andere zus er ook geen zin in hadden en het maar een saaie bedoening vonden. Tsja, beppe……
In de dienst luisterde ik ineens met andere oren, zong met zorgen de liederen en snapte wat hij dus bedoelde.
De dominee deed echt zijn best, betrok de kleinzoon er in maar die bleef hardnekkig afzijdig. At wel de snoepjes op??

Zomaar wat stukjes tekst van de liederen die we zongen:
“….wijs ons de weg der zaligheid….”
“Leg Heer uw stille dauw van rust”
“Jeruzalem, de stad van de belofte”……….?
“voed ons met Uw leven….”
“wees voor ons de pijn, dat wij in U zinken, dat wij in U zijn”

Wij, ouderen, zijn opgegroeid met de tale Kana?ns en begrijpen wat bedoeld wordt met barmhartigheid en goedertierenheid, zaligheid, brood en wijn.
Wij leerden de versjes en zongen ze. Bovendien gingen we minstens 1 keer per zondag naar de kerk, iedere week weer. Na al die jaren snappen we het een beetje.
Het is nu anders.
Maar áls ze dan een keer meegaan dan zou het toch heerlijk zijn als we “gewone” taal gebruiken. Helder en voor iedereen te begrijpen; ook voor niet-kerkelijke mensen…
En als de liederen dan ook wat eenvoudiger zouden zijn dan geeft het misschien toch meer waarde .
En toekomst!

Beppe Engelenburg

Herinnert u zich deze nog?
Begin januari hebben wij als Protestantse Gemeente It Heidenskip alle Tweede Kamerfracties van de politieke partijen een brief gestuurd, waarin wij onze zorgen hebben geuit over de gevolgen van het landbouwbeleid. De brief, gepubliceerd in Ons Eeuwig Belang nummer 3, is online te lezen. Daarin stelden we de volgende vraag: 'welke raad of welk advies heeft ú voor ons?

De Boer Burger Beweging (BBB) reageerde als eerste. De partij deelt onze zorgen en eindigt met: Geloof steunt, en bidden troost. Mooie woorden, en wij hopen uw gemeenschap de komende tijd hoop te bieden. De brief kunt u hier lezen

De Socialistische Partij (SP) kwam vorige week als tweede met een uitgebreide reactie met de volgende onderwerpen:
- Wat is stikstof en waarom is het belangrijk?
- De plannen van het kabinet.
- SP wil méér boeren
- De rol van banken
- Volksgezondheid
De brief kun u hier lezen.


Ds. Zelle yn It Heidenskip

Ds. Zelle yn It Heidenskip

Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip en de Tsjerkried fan It Heidenskip
nûgje jo fan herte út
ta it bywenjen fan in bysûndere byienkomst
yn de Heidenskipster tsjerke

Op snein 12 maaie o.s. om 14.00 oere
is der in spesjale tsjerketsjinst
mei as sprekker Bearn Bilker
oer ds. Johannes Hendrikus Zelle
Nei oanlieding fan syn boek
“Een tussenweg is er niet”


De tagong is fergees
Der binne tidens de tsjinst twa kollekten: diakonije en tsjerke
En by de útgong in noch in kollekte
foar de ûnkosten.

Nei ôfrin neipetear yn it Swaeigat
dêr’t Bearn Bilker syn boek sinjearret
en wy meielkoar der ien op nimme
op kosten fan de
Stifting Tsjerkegebou It Heidenskip


Ons Eeuwig Belang

Van de diaconie

De energieprijzen zijn zo hoog niet meer als ze geweest zijn, maar toch nog hoger dan voorheen. Er zijn "potjes" waarvoor velen in aanmerking komen, om zo de lasten te verlichten. Misschien denkt u, dat u er niet voor in aanmerking komt, maar probeer het toch maar eens. Niet geschoten is altijd mis.* * *
Potjes-check via Geldfit
Welke potjes kunt u nog aanvragen? Geldfit stelt u een aantal vragen over uw situatie. Zo komt u er snel achter welke potjes u kunt aanvragen. Verwachte tijd ongeveer 15 minuten:

* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *
Tijdelijk Noodfonds Energie (tot met 31 maart 2024)

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt u om energieschulden te voorkomen.

De waarde van uw onroerend goed en spaargeld, wordt hier wel meegewogen. Maar is het proberen waard.

Begin met de situatie check. Dan krijgt u advies over het doen van de aanvraag.
* * *
Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  

Wêr kinne wy hinne?:
Luister mee – Pioniersplek Nijkleaster
Met Pinksteren 2023 is het klooster ‘nieuwe stijl’ Nijkleaster-Westerhûs te Hilaard officieel geopend. En zijn Kleasterlingen ingewijd. De monumentale boerderij midden in het weiland is gerestaureerd en aangepast aan de nieuwe bestemming: plek van stilte, bezinning en verbinding. Een plek om na te denken over het leven, het geloof en spiritualiteit. Een oefenplek voor geloof en een pleisterplek voor de ziel. Een inspirerende omgeving voor verbinding met iedereen die denkt in termen van humor en openheid, genade en goedheid, solidariteit en duurzaamheid. Het Kleasterterrein herbergt ook 3 appartementen voor vaste bewoning en 9 kamers voor gasten.

Nijkleaster is ontstaan uit een droom van Sietske Visser en Hinne Wagenaar. In 2009 ontstond de stichting Nijkleaster officieel. Er ontstonden contacten met de Protestantse gemeente Westerwert (in de dorpen Bears, Jellum, Jorwert en Weidum) in 2010. In 2011 toonde de afdeling Missionair Werk (van de Protestantse Kerk in Nederland) ook belangstelling om samen te werken en te komen tot een pioniersplek Nijkleaster.

Deze avond neemt een spreker ons mee in woord en beeld naar deze pioniersplek, wat gebeurt er in een modern protestants kleaster, wat zijn de ervaringen en de verhalen, enz.

Datum: dinsdag 12 maart 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum10/03/2024
Bij de diensten:

Zondag 10 maart 11.15 uur Ds. M. Mook van Sneek.

Woensdag 13 maart 19.30 uur Bidstond voor gewas en arbeid, een oecumenische dienst voor heel It Heidenskip. Deze keer gaat voor pastor Dorenda Gies namens de RK kerk.

Voor de gemeente: noteert u de gemeente avond 19/3 om 20.00 uur?


De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?

Een verkorte boekrecensie (in 4 delen) van Jos van Oord, theoloog, oud predikant en presentator bij KRO-NCRV, over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Overgenomen uit VOLZIN nr.12/01 jaargang 23

Deel 3

Rouwproces
Ik leg het boek terzijde. Ik moet afstand nemen.
Loop naar het bos achter mijn huis voor een wandeling door de herfststorm.
Bladeren worden van de takken gerukt en bedekken het pad.
Ik loop erdoorheen en schop ze omhoog.
Rouwen is het, stelt Aarnoud.
Dat is zijn grote pleidooi in het boek.
Ga het gehele rouwproces aan: van ontkennen naar aanvaarding.

"DE KERK IS NIET TE REDDEN EN NIEMAND IS DAAR SCHULDIG AAN"

Tijdens die lange wandeling in het bos komt het inzicht dat dit dikke tapijt van bladeren, dat veert onder mijn voeten, tot humus zal worden; een vruchtbare bodem voor nieuw leven.
Zou dat ook kunnen gelden voor de kerkelijke puinhopen?
Zit ook daarin potentie? Kunnen die oude stenen afgebikt worden en gebruikt worden voor iets nieuws?
Er valt toch meer te zeggen, Aarnoud?
Ik pak het boek weer op, in verwachting dat daar een positief antwoord op zal komen, want de ondertitel van het boek is 'essay vol rouw en hoop'.
"We gaan de kerk niet redden, maar redden we het zonder de kerk?"
Een uitstekende vraag.

volgende week deel 4

Ons Eeuwig Belang

Luister naar Libbene Stiennen van Piter Wilkens:

Van de diaconie

Van de onderstaande mogelijkheden is al druk gebruik gemaakt, in ieder geval zijn de mogelijkheden onderzocht. We hopen dat u van een of meer regelingen gebruik kunt maken, om zo de kosten te drukken.

Op de vraag of u nog een regeling wist, die door ons niet genoemd werd, kregen we van een lezer een link door gestuurd, namelijk van Geldfit.nl, waarop de link staat naar de "Potjes-check". Dankzij de Potjes-check kunt bijna alle "potjes" ontdekken, die voor u van toestemming zijn. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Nu u belastingaangifte moet doen, zou u die gegevens in uw aangifte op kunnen zoeken.

We beginnen met de "Potjes-check", de regelingen die de vorige keer zijn genoemd staan daar onder:

* * *
Potjes-check via Geldfit
Welke potjes kunt u nog aanvragen? Geldfit stelt u een aantal vragen over uw situatie. Zo komt u er snel achter welke potjes u kunt aanvragen. Verwachte tijd ongeveer 15 minuten:

* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *
Tijdelijk Noodfonds Energie (tot met 31 maart 2024)

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt u om energieschulden te voorkomen.

De waarde van uw onroerend goed en spaargeld, wordt hier wel meegewogen. Maar is het proberen waard.

Begin met de situatie check. Dan krijgt u advies over het doen van de aanvraag.
* * *
Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  


Wêr kinne wy hinne?:

Op adem komen

03/03/2024
Bij de diensten:

Zondag 3 maart 11.15 uur Ds. A. Vriend. Doopdienst van Ysbrand.


Uit de gemeente: Mellius heeft afgelopen week een operatie ondergaan in het UMCG. Hij is goed herstellende en mag vermoedelijk deze week weer naar huis.
Mellius:  beterschap, de gemeente leeft mee, we hopen jou en Ytsje spoedig weer te verwelkomen.


De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?

Een verkorte boekrecensie (in 4 delen) van Jos van Oord, theoloog, oud predikant en presentator bij KRO-NCRV, over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Overgenomen uit VOLZIN nr.12/01 jaargang 23

Deel 2

Wat niet werkte
Het eerste hoofdstuk met zijn zeven plannen die de kerk niet konden redden, hakt er meteen in. Ik heb ze allemaal ter hand gehad, ben er met liefde en passie mee bezig geweest. Ik volg de zeven punten van Aarnoud en leg mijn eigen ervaringen ernaast.

Ik was op de kansel een moderne predikant, die gebruik maakte van de Bijbelwetenschap zoals opgedaan in mijn opleiding. Mijn preken en toerustingwerk werden gevoed door menselijke ervaringen en een Godsbeeld waarin het geheim overeind bleef en waarin iets doorklonk van wat niet te zeggen was.
'Geloven in een God die niet bestaat'. ( Plan 1)
Ik heb kerkdiensten aantrekkelijker gemaakt door ze 'op te leuken', met alternatieven te komen. Ik denk met warmte terug aan dialoogdiensten, politieke avondgebeden, filmvieringen. (Plan 2)
Ik heb mij van harte ingezet om de gemeente mee te nemen in de beeldkracht van de Bijbelse verhalen, 'niet echt gebeurd, toch waar'. De Bijbel uitgelegd als mensenboek. (Plan 3)
Ook was ik van de partij om anderen de maatschappelijke relevantie van de kerk te laten zien, 'de waarden van de kerk'. (Plan 4)
In het 'vitaliseren van de gemeente', met andere vormen dan alleen de zichtbare kerk, heb ik veel tijd gestoken. een inloophuis, een herberg, een cultuurhuis, een pioniersplek. (Plan 5)
Ook was ik verrukt over mogelijkheden die beeldende kunst en theater gaven om de erediensten te verrijken. (Plan 6)
Tot slot heb ik van harte laten zien dat het in dit alles om menselijke ervaringen gaat.(Plan7)

Aarnoud houdt mij met dit alles een spiegel voor, want het heeft 'in de praktijk geen ongelovigen opeens tot toegewijde volgelingen van Christus gemaakt'.
Het heeft geen zoden aan de dijk gezet.
En dat is een keiharde boodschap voor menigeen van ons die met hart en ziel gewerkt hebben aan al deze zeven plannen.
Hij schrijft gelukkig nog dat ze niet zinloos waren, maar concludeert dat al dit werk niet heeft bijgedragen aan de toekomst van de kerk.
Hij schrijft heel genuanceerd over al die mooie en bezielde plannen, maar zegt ook dat ze het tij niet konden keren en dat in al die jaren dat we ermee bezig waren 'vrijwel niemand is toegetreden tot de kerk'.
De kerk is niet te redden en niemand is daar schuldig aan.
'Liever een harde waarheid dan een deprimerend zelfverwijt'.
Pats. Boem!

volgende week deel 3

Ons Eeuwig Belang

Goede God,
wij komen tot u met alles wat we zijn,
en wie we zijn.
Met alles wat ons leven kleur geeft,
en alles wat het leven zwart kan maken.

Wij roepen U aan
om alles wat hier op aarde ten hemel schreit,
voor uw wereld,
zo vol van geweld,
voor alle mensen in de hoeken waar de klappen vallen,
voor iedereen die snakt naar vrede roepen wij:
Heer, ontferm U.

En we bidden: raak ons aan.
Geef ons een teken van uw aanwezigheid,
dat wij in woorden, liederen of gebeden,
iets mogen beleven van wie wij zelf zijn
en wie U bent voor ons,
door Jezus Christus uw zoon.
Doe ons thuiskomen in uw liefde,
doe ons wonen in uw vergeving. Amen.

Ds. Fedde Welbedacht


Van de diaconie

De kosten van energie zijn nog steeds hoog. Om deze kosten te compenseren zijn er enkele regelingen in het leven geroepen. Wie weet komt u er voor in aanmerking. Niet geschoten is altijd mis.


* * *

Energietoeslag (tot 30 juni 2024)

De energietoeslag is een eenmalige uitkering om mensen te helpen om de energierekening te betalen. Er wordt hier niet gekeken naar bezit van bijvoorbeeld onroerend goed of spaargeld. Bestaan uw inkomsten alleen uit AOW, dan is de kans groot, dat u voor de energietoeslag in aanmerking komt.

Vul het formulier online in via deze link:

Of maak een afspraak met SWF Tichtby (kan ook bij u thuis).
Of loop zonder afspraak binnen in:
Oer de Toer, Merk 7, Workum:
Elke dinsdag tot en met 26 maart van 9.30 - 16.00 uur.
MFC de Kaap, Voorstraat 80, Stavoren:
Elke woensdag tot en met 27 maart van 9.30 - 16.00 uur
De Tiid, Jongemastraat 2, Bolsward.
Elke dinsdag van 9.00 - 16.00 uur.

Heeft u eind 2022 al energietoeslag aangevraagd, dan heeft u eind 2023 automatisch de energietoeslag op uw rekening ontvangen. Heeft u dit niet, neem dan contact op met SWF Tichtby telefoon 14 05 15

Misschien heeft u ook recht op andere regelingen:

* * *
Tijdelijk Noodfonds Energie (tot met 31 maart 2024)

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Het Noodfonds helpt u om energieschulden te voorkomen.

De waarde van uw onroerend goed en spaargeld, wordt hier wel meegewogen. Maar is het proberen waard.

Begin met de situatie check. Dan krijgt u advies over het doen van de aanvraag.
* * *
Weet u iemand die "Ons Eeuwig Belang" niet ontvangt, maar denkt u dat hij/zij er voor in aanmerking komt? Stuur deze nieuwsbrief dan aan diegene door.

Weet u nog een regeling, die hier boven niet wordt genoemd. Geeft dit ons dan door, zodat we ook die regeling in ons volgend "Ons Eeuwig Belang" kunnen noemen. scribapgheidenskip@outlook.com  

Kerkbalans

Laat de kerk niet in de kou staan...

It Heidenskip, januari 2024.

Beste leden van de protestantse gemeente van  It Heidenskip,   
                                    
Onze gemeente is een kleine gemeente. We bestaan nog en dat is groots. Het samenkomen, samen bidden, het zingen gaan door. We houden verbinding.

Het nieuwe kerkblad “Ons Eeuwig Belang” gaat zijn 2de jaargang in.

De dagen lengen, het wordt weer lichter. Op naar de toekomst!

Maar voor de voortgang van onze gemeente hebben we ook financiële middelen nodig. Met uw VVB, uw vaste vrijwillige bijdrage, steunt u onze gemeente. Het jaar 2023 levert echter een, zo lijkt het, 3x groter tekort op dan eerdere jaren. De kerkenraad zal zich met de penningmeester (en later met u) beraden over de uitgaven , de kosten. Daar zijn wíj toe gehouden.

Aan de inkomsten kant staat u.

In deze kerk balans maand vragen we weer om uw toezegging en uw bijdrage voor 2024. Dat kunt u op onderstaande strook aangeven en deze kunt u inleveren bij een kerkenraadslid, per brief of mail sturen naar de scriba: Smitsleane 15 8572WC Rijs. Mailadres:  scribapgheidenskip@outlook.com

Rek.nr. prot. gemeente It Heidenskip: NL  21RABO 0372 1028 32

Tip: vul onderstaand formulier in, maak een foto met je smartphone, ’mobieltje’ , en stuur die foto naar de penningmeester 06-15251847 of naar de scriba 06-21820536


Deze gemeente gaat ook mee in de digitale vaart der volkeren. Net zoals er geen boer meer is die met de hand melkt is het nu mogelijk via onderstaande knop uw gegevens met bijdrage digitaal in te vullen en te versturen.

Klik op deze balk (handig bij de mobiel)


of vul dit formulier in (handig op de laptop of pc)Wandel mee

Wandelend naar Pasen. 2024 zal het derde jaar zijn dat we op de 6 zondagen vóór Pasen een wandeling van plm. een uur willen maken. De wandeling bestaat uit 3 ‘gangen’:
1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon gezellig kletsen met degene naast wie u loopt.
2. Vervolgens, na lezing van een Bijbelgedeelte met korte toelichting een stukje in stilte wandelen waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor uzelf overdenkt.
3. U praat met iemand die meeloopt over dit Bijbelgedeelte en de vragen.

Het thema van deze serie wandelingen zal zijn: ‘Wie is toch die Jezus dat Hij….’. Over mensen kun je je verwonderen. Ze doen meer, minder of anders dan je van ze verwacht had. Over Jezus was dat niet anders! Om een beetje variatie in de wandelingen te maken zullen we vanaf verschillende plekken in of vlakbij Workum (echt niet ver) vertrekken. De eerste keer vertrekken we vanaf Oer de Toer. De volgende zondagen zal wel altijd iemand bij Oer de Toer staan om mensen de startplaats van de betreffende zondag aan te geven. U loopt toch ook mee?!

Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of meerdere keren is natuurlijk ook prima!


Dieuwke Tjalma en Liesbeth Muilwijk

Data:   zondag 3, 10, 17 en 24 maart 2024
Tijd:    13.30-14.30 uur
Plaats: Oer de Toer

Bid mee – Wereldgebedsdag
Ieder jaar de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond .

Gedurende 24 uur vinden samenkomsten plaats ergens op de wereld en vormen zo een sterke ketting van gebed om te bidden voor de nood in de wereld, voor mensen die geteisterd worden door natuurrampen, onderdrukking, oorlog, honger, ziekte en armoede.

Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen zich gesterkt door de vieringen en gebeden uit de 173 landen die meedoen.

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale en oecumenische dimensie. Wereldgebedsdag geeft gelegenheid om over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel solidair te zijn met mensen over de hele wereld.

Elk jaar wordt de viering voorbereid door een ander land. Voor 2024 is dat Palestina. Het thema is ‘Verdraag elkaar in Liefde’.

Gebed en actie zijn onafscheidelijk en hebben invloed in de wereld! De kerken van Workum willen ook een stukje van die ketting van gebed zijn. Jong en oud, man en vrouw, iedereen is welkom. Het is meer dan ooit nodig. Informatie tel. 0515-541992 en www.wereldgebedsdag.nl

Wereldgebedsdagcomité Workum

Datum: vrijdag 1 maart 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk De Vermaning, Noard 100, Workum
25/02/2024
Bij de diensten:

Zondag 25 februari 11.15 uur Ds. F. Welbedacht van Sneek. Eerste zondag van de 40-dagentijd.

Oars as oars, zo heette de dienst afgelopen zondag en dat was het ook.
Een voetballende jongedame vroeg je direct al na binnenkomst wat je eigenlijk in de kerk deed. Wat verwacht je daar?
En waarom naar de kerk of waarom niet?
Antje, Aiso, Douwina en Marten hebben op een prachtige en heel persoonlijke wijze over die vragen gesproken. Afgewisseld met gezang en verhalen via de beamer.
Het bleek een aanrader.
De koffie achteraf bood gelegenheid tot een neipetear..
Je moet dus toch wel eens naar de kerk, want anders mis je zulke diensten.
In de katern Ons Eeuwig Belang een voorbeeld van hun inbreng.
Dit is gemeente zijn.
Heel erg bedankt !!


De kerk is niet meer te redden - maar redden wij het zonder de kerk?

Een verkorte boekrecensie (in 4 delen) van Jos van Oord, theoloog, oud predikant en presentator bij KRO-NCRV, over het boek 'De toekomst van de kerk' geschreven door Aarnoud van der Deijl. Overgenomen uit VOLZIN nr.12/01 jaargang 23

Deel 1:
Een leven zonder kerk? Gedurende zijn predikantschap zag Aarnoud van der Deijl de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw; de fases van ontkennen tot berusten heeft hij allemaal doorlopen. Hij schreef er een boek over, toepasselijk getiteld   De toekomst van de kerk- essay vol rouw en hoop.

Naarmate je ouder wordt, is de tijdlijn van het verleden veel langer en mediteer je niet alleen over het afgelopen jaar, maar komt je hele leven in het vizier. Het gedane werk komt in gedachten. Ook ik heb me een groot deel van mijn leven ingezet als predikant voor de kerk. Was het van betekenis, zinnig? Heb ik lijnen uitgezet naar de toekomst?

Titanic-gevoel
Onze levens kruisten elkaar ooit toen Aarnoud van der Deijl als theologiestudent stage liep bij mij in de gemeente. Hij was en is al decennia lang actief als predikant en schreef een aantal boeken.
Ik val maar met de deur in huis: het is een thriller.
Het confronteerde mij met mijzelf en mijn werk voor de kerk. Aarnoud stelt mij de vraag of het wel zoden aan de dijk heeft gezet. Ik kijk best goed en positief terug op het werk op het erf van de kerk, maar besef ook dat het zich heeft afgespeeld 'tegen het decor van secularisatie en ontkerkelijking'.

Kerk en krimp zijn tegenwoordig broer en zus, bijna onlosmakelijk gekoppeld aan elkaar. Een collega van Aarnoud zei hem: "Als we niet uitkijken, zijn we onze hele loopbaan bezig met achteruitboeren". ( onze gemeenteleden kennen dat wel, red.)
Het doet denken aan een opmerking van mijn jongste zoon: "Pap, ik vind het spijtig voor jou dat jij je een leven lang hebt ingezet voor de kerk, maar dat nu elke week wel een kerk sluit. Wat doet dat met je? Is dat niet een beetje Titanic-gevoel? Ben je teleurgesteld?"
Ik weet niet meer precies wat mijn reactie was, maar het zal zoiets geweest zijn als: "Plezier gehad in mijn werk", "Veel mensen bereikt", "Mooie projecten tot stand gebracht".
Je moet toch wat zeggen, maar hij raakte wel degelijk een gevoelig punt.

Volgende week 2de deel.


Ons Eeuwig Belang

Eenzaam hout

Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis.

Na een paar weken besloot de predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam, heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen gaande die rond de brandende houtblokken speelden.

Na een paar minuten nam de dominee de tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het helemaal koud.

Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien.

Toen de dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’


Wandel mee

Wandelend naar Pasen. 2024 zal het derde jaar zijn dat we op de 6 zondagen vóór Pasen een wandeling van plm. een uur willen maken. De wandeling bestaat uit 3 ‘gangen’:
1. Eerst even opstarten, d.w.z. gewoon gezellig kletsen met degene naast wie u loopt.
2. Vervolgens, na lezing van een Bijbelgedeelte met korte toelichting een stukje in stilte wandelen waarin u het gelezen stukje met een paar vragen die op papier staan voor uzelf overdenkt.
3. U praat met iemand die meeloopt over dit Bijbelgedeelte en de vragen.

Het thema van deze serie wandelingen zal zijn: ‘Wie is toch die Jezus dat Hij….’. Over mensen kun je je verwonderen. Ze doen meer, minder of anders dan je van ze verwacht had. Over Jezus was dat niet anders! Om een beetje variatie in de wandelingen te maken zullen we vanaf verschillende plekken in of vlakbij Workum (echt niet ver) vertrekken. De eerste keer vertrekken we vanaf Oer de Toer. De volgende zondagen zal wel altijd iemand bij Oer de Toer staan om mensen de startplaats van de betreffende zondag aan te geven. U loopt toch ook mee?!

Natuurlijk zou het mooi zijn als u iedere keer mee loopt. Maar één of meerdere keren is natuurlijk ook prima!


Dieuwke Tjalma en Liesbeth Muilwijk

Data:   zondag 18 en 25 februari, 3, 10, 17 en 24 maart 2024
Tijd:    13.30-14.30 uur
Plaats: Oer de Toer (de eerste keer)


Zangdienst in Wyckel

Op 18 februari is een zangdienst in de Vaste Burchtkerk te Wyckel.
Aanvang 19.30 uur, voorganger is ds. P. Hulshof van Jubbega, en de organist: Dirk Coenen van Urk.

Tijdens deze dienst worden er o.a. liederen uit onze eigen bundel "Sjong foar de Hear" gezongen, dit zijn hoofdzakelijk Johannes de Heer liederen.

Datum: zondag 18 februari 2024
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Vaste Burchtkerk, Menno van Coehoornweg 2, Wyckel
18/02/2024
Bij de diensten:

Zondag 18 februari 10.00 uur Oars as oars-tsjinst met Aiso, Antje, Douwina en Marten. Na afloop koffie en thee.

Stelt u zichzelf weleens de vraag: ‘Waarom ga ik eigenlijk naar de kerk?’

Wy ek wolris!

Is het om het verhaal?

Is het om het sociale?

Of is it omdat it der op snein by heart?

Nijsgjirrich kom dan snein nei de oars as oars tsjinst


Ons Eeuwig Belang

Verbondenheid..

Van de website PKN: verdieping, over onopgeefbare verbondenheid met Israël:
Joden en christenen drinken uit dezelfde Bron. Die Bron vloeit over naar de gehele mensheid. Vanuit het hart van Tora, Profeten en Evangelie worden kernvragen gesteld. Hoe leef je? Ben je hoeder van je medemens? Waar ben je, mens? Vanuit Gods compassie worden Joden en christenen, samen met alle mensen van goede wil, geroepen om compassievol met alle levende schepselen om te gaan. De Tora en de Profeten en het Evangelie wijzen daarbij de weg.

Uit ochtendkrant ‘Trouw’ , 9 februari 2024, citaat van paus Franciscus:
“Ik zegen geen homohuwelijk, ik zegen twee mensen die van elkaar houden en ik vraag ze ook om voor mij te bidden.”
Iets eerder in het artikel:
“De ernstigste zonden zijn de zonden die zich vermommen met een meer ‘engelachtig’ uiterlijk. Niemand is geschokt als ik een ondernemer een zegen geef die misschien mensen uitbuit: en dit is een zeer ernstige zonde, terwijl ze geschokt zijn als ik deze aan een homoseksueel geef… Dit is hypocrisie! We moeten elkaar allemaal respecteren. Iedereen.”

Verbondenheid..


Paaskaars

DE TIID HÂLDT GJIN SKOFT

Na Kerst komt Pasen.
Een nieuwe paaskaars 2024 gaat dus besteld worden, zie foto.
Daarvan kan voor belangstellenden ook een huiskamerformaat 300/60 mm besteld worden. Nog geen 30 euro per stuk.
Zowel op de grote kerkpaaskaars als op de huiskaars staat hetzelfde reliëf afgebeeld.
Een en ander in lijn met de vredesvlag die boven de kerk uitwappert.
Een witte duif over de aarde vliegend.
Gewoon even doorgeven aan de scriba:
scribapgheidenskip@outlook.com


Wêr kinne wy hinne?

Kijk mee – Film – Sorry we missed you…..

100 minuten, drama, Engels gesproken, Nederlands ondertiteld ‘Sorry we missed you…’ werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie van het Filmfestival van Cannes.

Ricky en Abby wonen met hun kinderen, hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen.

Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.

Een greep uit de recensies in diverse landelijke dagbladen: ‘IJzersterk, aangrijpend manifest’ ????? ‘Schrijnende, uitstekende film’ ???? ‘Na deze film kijk je anders naar een pakketbezorger’ ???? ‘Een van de beste, meest urgente en aangrijpende film van het jaar’ ???? ‘Aangrijpend, levensecht en vlekkeloos geacteerd en geregisseerd’ ???? en tot slot de Filmkrant: op scherpzinnige en indringende wijze wordt de crisis van ons economische systeem ontleed’ ????

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de vrijwilligers van het filmtheater

Datum: dinsdag 13 februari 2024 of donderdag 15 februari 2024
Tijd:     19.45 uur
Plaats:  Filmtheater Workum Emmabuert
Prijs:     9,-- inclusief 1x koffie/thee vooraf


Laat zien wat mensen dragen

In een tijd dat schilders vooral moesten weergeven hoe groots de vorst en zijn veldslagen waren vulde Hans Baluschek (1870 – 1935) zijn taak als kunstenaar anders in.

Hij wilde zichtbaar maken wat mensen (mee)dragen. De armoede onder boeren dreef velen naar de stad, waar ze uit het zicht raakten. Baluschek bracht hen op schilderijen met medegevoel in beeld. Daar kunnen we voor vandaag nog van leren.

Op donderdag 15 februari, 19.45 uur in Op ‘e Hichte, maken we aan de hand van zijn schilderijen wat nader kennis met Hans Baluschek. Door samen te kijken, met toelichting door ds. Michiel de Zeeuw, is er veel te ontdekken.

Datum: donderdag 15 februari 2024
Tijd:     19.45 uur
Plaats:  Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1, Koudum

11/02/2024
Bij de diensten:

Zondag 11 februari 11.15 uur ds. L. Muilwijk

Vooraankondiging: Zondag 18 februari oars as oars, inhoud en vorm gegeven door Aiso, Antje, Douwina en Marten. Aanvang 10.00 uur. En koffie en thee na afloop!
Moet je bij zijn!

Húskeamergesprekken

Vrede en alle goeds

In It Heidenskip hebben we een drietal húskeamer-gesprekken gehad over het thema vrede. Met elke avond rond de 10 mensen een mooie gelegenheid om in klein verband elkaar te ontmoeten en ons leven met God en met elkaar te verdiepen en te laten groeien. En elke avond een ander gesprek over Vrede.

Vrede is wel een thema dat leeft. De kerk in It Heidenskip heeft bij de kerk een vredesvlag gehesen die boven de Branburren wappert. We komen er in het nieuws van alles over tegen (hoewel de oorlogs-daden meer aandacht krijgen dan de vredes-diplomatie en de hulpdiensten). En we zijn er in het kerkelijk jaar ook mee bezig. We hebben het Kerstfeest achter ons, waarbij we zongen we van ‘vrede op aarde’. Nu is het kerkelijk jaar met de Epifaniëntijd bezig. Daarin gaat het er over hoe die vredevorst aan het licht komt. Hij brengt vrede vóór onze wereld ín onze wereld.
Er waren plaatjes en stellingen en één van gastheren had een gedicht met AI laten maken over vrede (met een ‘christelijk sausje’). Zo gingen we met elkaar in gesprek. Is vrede een toestand van rust, of is het voortdurend balans zoeken? Zijn symbolen van vrede (zoals onze vredesvlag) nobele idealen die helaas steeds door de realiteit worden tenietgedaan?

In de gesprekken kwamen we er op dat ‘vrede’ een werkwoord is. Iemand zei zelfs: voor vrede moet je vechten (“en dan in de positieve zin, zonder geweld.” zei hij er direct achteraan.) En vrede heeft te maken met kwetsbaarheid. Als strijdende partijen niet meer (kunnen) zien dat “die ander” net zo kwetsbaar is als “wij-zelf”, dan is vrede ver weg. Terwijl wederzijdse erkenning van de wonden de mogelijkheid van vrede biedt.

Uiteraard kregen we het ook over macht. Als je probeert onder woordne te brengen wat macht is, dan kom je al snel uit op: de mogelijkheid om een ander te laten doen wat jij wilt. Maar als je goed naar die verwoording kijkt, dan zit het grensoverschrijdende gedrag er al ingebakken. Een andere gedachte over macht is dat het het vermogen is om gelijkwaardige communicatie open te houden. Dat geeft een heel ander zicht op onvrede en op een eventuele oplossing van een conflict.
Vrede heeft in de bijbel te maken met het herstel van verstoorde verhoudingen. Maar een weg naar herstel is voor ons niet altijd duidelijk. Misschien blijkt zelfs dat een weg naar herstel niet (meer) mogelijk is. Dat is een moeilijke en vaak pijnlijke situatie om in te zitten. Dat kwam ook in de gesprekken aan de orde. Toch mogen we hopen en geloven dat er een weg verder is. Dat het gaan van de weg van vrede, ook al leidt dat misschien niet tot herstel, toch een weg is die toekomst geeft.

In de bijbel lezen we hoe God als kwetsbaar mens in onze situatie stapt. Hoe Hij Zijn macht gebruikt om de communicatie met ons open te houden. Om te proberen heel te maken wat is verstoord en verbroken. Die weg van ‘vrede en alle goeds’ is een reële weg, waarop Jezus met ons gaat. Een weg van balans, moed, kwetsbaarheid, communicatie en eerlijkheid. Een weg van vredestichters. In It Heidenskip en wereldwijd.


#protestant   ook voor u


Ons Eeuwig Belang

Vertellen over de Bijbel kan op vele manieren.
Luister maar:Wêr kinne wy hinne?

Dan draagt mij uw muziek*

Willem Barnard heeft met zijn liederen en teksten zoveel aloude woorden geopend. Je kunt ze weer met je mee dragen en soms nemen ze jou mee. Door samen van zijn bekende liederen te zingen, afgewisseld met korte toelichting, worden we meegenomen in zijn rijke bijdrage. Geeske Buma bespeelt het orgel, ds. Michiel de Zeeuw vertelt.

Wees welkom op dinsdag 6 februari, 19.45 uur in de Martinikerk van Koudum.

*Gezang 512: 7 ‘…als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij uw muziek’.

Datum: dinsdag 6 februari 2024
Tijd:     19.45 uur
Plaats:  Martinikerk, Jacob Binckesstraat 2, KoudumKoffieconcert Feike Dijkstra

Opnieuw geeft Feike Dijkstra een orgelconcert in de Sint Lebuïnuskerk te Molkwerum. Een verrassend orgelconcert, waarbij u kunt genieten van een kopje koffie (of thee).

Op zondag 11 februari 2024, van 15.30 - 16.30 uur. Vanaf 15.00 uur kunt u binnenlopen en is de koffie klaar.

Datum: zondag 11 februari 2024
Tijd:    15.30  uur (inloop vanaf 15.00 uur)
Plaats: Sint Lebuïnuskerk, Molkwerum

04/02/2024
Bij de diensten:
Zondag 4 februari 11.15 uur ds. M. Mook van Sneek.


Húskeamergesprekken

Het laatste Húskeamergesprek zal zijn op donderdag 1 februari 2024 bij Hans en Mirella van 20.00-22.00 uur.
Heeft u zich nog niet gemeld bel dan gerust nog even.
Onze gemeente heeft 40 belijdende leden en 77 doopleden.
Liefst 33 deelnemers aan die gesprekken. Wat een belangstelling!!
Onze eigen dominee leidt de avond in over het onderwerp 'vrede'.


Zo gezegd, zo gedaan...
Het blijft boeien...ons eeuwig belang.
Nu maar eens de nadruk op belang.
De kerkenraad heeft de brief (te lezen in de vorige Ons Eeuwig Belang) naar 'den Haag' verstuurd.

En ze zijn aangekomen!   
Dat blijkt uit de reactie van de beleidsmedewerker Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit BBB.
Die eindigt met: "geloof steunt, en bidden troost. Mooie woorden en wij hopen uw gemeenschap de komende tijd hoop te bieden".


Ons Eeuwig Belang

Je kent je plaats....

Het thema van de preek van afgelopen zondag.
De dichter van Psalm 8 heeft misschien wel ter troosting zijn huilend kind ( Salomo?) op de arm genomen, is het platte dak op gelopen en samen hebben zij de sterrenhemel bekeken.
Zo schetste onze predikant de dichter van psalm 8.
Een pracht gedicht waarin de dichter zijn nietigheid ziet en voelt. Lees zelf maar.
Hij ziet de hemel, de maan en de sterren, de vogels aan die hemel, de vissen in de zee en de dieren in het veld.
De dichter vraagt zich af wie hij dan wel niet is dat de Heer aan hem denkt.
Hem bijna een god maakt, hem gekroond heeft met glans en glorie, hem het werk van Zijn handen toevertrouwt.

De nietigheid van de sterveling, het mensenkind.

En nergens grootspraak van die mens over zijn eigen prestaties of die van andere stervelingen.
Ken je plek.

'Alle stjerren binne,hear
yn jo hân besletten.....'                          liet 919
Wêr kinne wy hinne?

Opvoeden gaat vanzelf…

Als je kinderen hebt, weet je dat er – hoe leuk ook – best wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Daarom is er eind januari een ‘parenting course’. Zo willen we met elkaar van elkaar leren en bewust en waarderend kijken naar het samenspel van gezinsrelaties. Dat doen we aan de hand van materiaal van de Parenting Course; een opvoedcursus voor ouders van 0- tot 10- jarigen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding. Koffie, ontmoeting, herkenning en inspiratie staan centraal. De Parenting Course is gebaseerd op christelijke waarden, maar is waardevol voor alle opvoeders. We organiseren vijf avonden, met elk een ander thema. Ook welkom als je één avond mee wilt doen. De eerste avond is op dinsdag 30 januari.

Contactpersoon: Marije de Vries tel. 06-14169385
We zien jullie opgave graag tegemoet!

Datum:           dinsdag 30 januari 2024
Tijd:                20.00 uur
Plaats:            Oer de Toer, Merk 7, Workum


Samen (stamppot) eten

Met elkaar eten is al vele keren een goede formule gebleken om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten. Dit seizoen vragen we een ieder een stamppot te maken zodat we donderdag 1 februari 2024, om 18.00 uur in Op ‘e Hichte een heus stamppotbuffet kunnen maken. Misschien kent u iemand die het gezellig zou vinden om bij dit buffet aan te schuiven, neem hem of haar dan gerust mee!

Datum:  1 februari 2024
Tijd:      18.00 uur
Plaats:  Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1, Koudum

28/01/2024
Bij de diensten:

Zondag 28 januari 11.15 uur ds. A. Vriend, Heilig Avondmaal.

Medeleven: de gemeente leeft mee met Jitske, haar man en haar gezin . Haar moeder is aan een ernstige ziekte overleden en haar vader moeizaam herstellende van een vervelende aandoening. Wij wensen haar en haar gezin sterkte.
De gemeente is blij en dankbaar met een geslaagde ingreep bij Eise. We zijn blij met hem.

Beweging? - met een vraagteken - was het thema van de preek zondagochtend.
In beweging komen, geroepen worden, roeping.
In Jesaja 43 : 18 en 19 lezen we:
" Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, denk niet terug aan het verleden. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? ".

Het laatste deel van die persoonlijke preek van onze bevlogen voorganger, volgend jaar 75! en nog steeds in beweging, willen we graag letterlijk plaatsen.
Het staat onder de kop Ons Eeuwig Belang.

En lees hoe dat vraagteken een uitroepteken wordt.

Húskeamergesprekken


di 23/1 bij Fouke en Gerjo, woe 24/1 bij Gerrit en do 1/2 2024 bij Hans en Mirella van 20.00-22.00 uur zijn er weer de jaarlijkse huiskamergesprekken.
Heeft u zich nog niet gemeld bel dan gerust nog even.
Onze gemeente heeft 40 belijdende leden en 77 doopleden.
Liefst 33 deelnemers aan die gesprekken. Wat een belangstelling!!
Onze eigen dominee leidt de avond in over het onderwerp 'vrede'.

Kerkbalans
Laat de kerk niet in de kou staan...

It Heidenskip, januari 2024.

Beste leden van de protestantse gemeente van  It Heidenskip,   
                                    
Onze gemeente is een kleine gemeente. We bestaan nog en dat is groots. Het samenkomen, samen bidden, het zingen gaan door. We houden verbinding.

Het nieuwe kerkblad “Ons Eeuwig Belang” gaat zijn 2de jaargang in.

De dagen lengen, het wordt weer lichter. Op naar de toekomst!

Maar voor de voortgang van onze gemeente hebben we ook financiële middelen nodig. Met uw VVB, uw vaste vrijwillige bijdrage, steunt u onze gemeente. Het jaar 2023 levert echter een, zo lijkt het, 3x groter tekort op dan eerdere jaren. De kerkenraad zal zich met de penningmeester (en later met u) beraden over de uitgaven , de kosten. Daar zijn wíj toe gehouden.

Aan de inkomsten kant staat u.

In deze kerk balans maand vragen we weer om uw toezegging en uw bijdrage voor 2024. Dat kunt u op onderstaande strook aangeven en deze kunt u inleveren bij een kerkenraadslid, per brief of mail sturen naar de scriba: Smitsleane 15 8572WC Rijs. Mailadres:  scribapgheidenskip@outlook.com

Rek.nr. prot. gemeente It Heidenskip: NL  21RABO 0372 1028 32

Tip: vul onderstaand formulier in, maak een foto met je smartphone, ’mobieltje’ , en stuur die foto naar de penningmeester 06-15251847 of naar de scriba 06-21820536

Uw kerkenraad


Zo gezegd, zo gedaan...
Het blijft boeien...ons eeuwig belang.
Nu maar eens de nadruk op belang.
De kerkenraad heeft de brief (te lezen in de vorige Ons Eeuwig Belang) naar 'den Haag' verstuurd.


Ons Eeuwig Belang

vervolg van - beweging?

Maar in de kracht van deze woorden en deze bewegingen gaat Jezus mensen roepen tot zijn dienst. Simon en Andréas, Jacobus en Johannes. Twee maal twee broers, als Kaïn en Abel, Jacob en Esau etc. en dat gaat vaker zo in de Bijbel.  Maar Hij roept ook u en mij. Zij mogen “vissers van mensen worden”. Wij ook ! Lieve mensen, wat is die oproep ook vandaag nog belangrijk en actueel. Mensen hebben mensen nodig. Pastoraat is brood nodig. Brood voor het hart mag gepredikt, brood voor de mond, in een tijd van recessie, oorlog, vluchtende mensen, natuurrampen, en puzzelen op een begaanbare weg naar de toekomst. We hebben elkaar broodnodig. Pastoraal en diakonaal. Samen gemeente . Kom in beweging. En bevestig uw beweging en bereidheid, uw geloof,  aan zijn grote beweging.
Vier tot zijn eer, uw leven, uw geloven, van harte ook in 2024.
'Op zij op zij op zij,' zingt Herman van Veen, want we hebben ongelofelijke haast !

Kom op, in beweging, gaan in Gods naam.

AMEN

Ons Eeuwig Belang


DE TIID HÂLDT GJIN SKOFT

Na Kerst komt Pasen.
Een nieuwe paaskaars 2024 gaat dus besteld worden, zie foto.
Daarvan kan voor belangstellenden ook een huiskamerformaat 300/60 mm besteld worden. Nog geen 30 euro per stuk.
Zowel op de grote kerkpaaskaars als op de huiskaars staat hetzelfde reliëf afgebeeld.
Een en ander in lijn met de vredesvlag die boven de kerk uitwappert.
Een witte duif over de aarde vliegend.
Gewoon even doorgeven aan de scriba:
scribapgheidenskip@outlook.com

21/01/2024
Bij de diensten:
Zondag 21 januari 11.15 uur ds. M. Mook uit Sneek.


Húskeamergesprekken

di 23/1, woe 24/1 en do 1/2 2024 van 20.00-22.00 uur
zijn er weer bij gemeenteleden thuis de jaarlijkse huiskamergesprekken.
Heeft u zich nog niet gemeld bel dan gerust nog even.
Onze gemeente heeft 40 belijdende leden en 77 doopleden.
Liefst 33 deelnemers aan die gesprekken. Wat een belangstelling!!
Onze eigen dominee leidt de avond in over het onderwerp 'vrede'.


Kerkbalans

Laat de kerk niet in de kou staan...

Binnenkort meer over de actie kerkbalans.


Ons Eeuwig Belang

Het blijft boeien...ons eeuwig belang.
Nu maar eens de nadruk op belang.
De kerkenraad wil de volgende brief sturen naar 'den Haag':

It Heidenskip januari 2024
Aan alle 2de kamer fracties van politieke partijen                

Geachte 2de kamer fractie,

Ergens in Europa, in Nederland, in de zuidwesthoek van Fryslân, ligt een klein dorp, eigenlijk een buurtschap, te midden van de weilanden: It Heidenskip.
Rondom de kleine woonkern met kerk liggen weilanden, water, boerderijen en een enkel toeleveringsbedrijf, ‘fourage handel’. In de familiebedrijven wordt gewerkt vanuit het hart; je leeft en werkt als boerin en boer. Als ondernemer runnen we onze bedrijven, maar we zaaien bijvoorbeeld ook bloemenstroken, we beheren ook plasdras-weides, we doen ook mee met weidevogelbescherming. We diversifiëren en zoeken naar nieuwe mogelijkheden.
In onze gezinnen voeden we op, we vieren feest, sporten (bijv. de Nationale Fierljep Manifestatie), we doen vrijwilligerswerk en we doen ons best om samen te leven.

In deze gemeenschap worden abstracte politieke beleidsbeslissingen concreet.

Boerin en boer worden in toenemende mate gedwongen tot een bedrijfsvoering los van hun hart en hun verbondenheid. Nadruk op efficiëntie, doelmatigheid, rendement denken (met name financieel) wordt hen gepresenteerd als enige weg naar bestaanszekerheid van hun boerenbedrijf. De familiebedrijven worden op deze manier gezien als ‘getallen’ en ‘rekeneenheden’ waarmee geschoven kan worden op een ‘balans’.
Bijvoorbeeld: het vervallen van de derogatie zet van elk bedrijf 30% van het vee, en daarmee van de productie (dus omzet, dus inkomen), op het spel. In 2024 5%  en in 2025 20% weer, verplicht, minder stikstof uitstoot.
Dat zijn geen abstracte getallen. Dit zet de zekerheid van familiebedrijven onder druk.

In deze gemeenschap is een levende kerkelijke gemeente (PKN), die wekelijks na het klokgelui samenkomt.
U begrijpt dat die gemeenschap voornamelijk bestaat uit veehouders. De kerkelijke gemeente lijkt in zijn geheel geraakt te worden door de te nemen maatregelen. En we weten niet goed raad met de toenemende onzekerheid en steeds grotere zorgen.  

Geloof steunt, maar je bedrijf blijft afhankelijk van de bank.                       
Bidden troost, maar levert geen boterham op.
Geloof biedt perspectief in moeilijkheden, maar daarmee zijn de moeilijkheden nog niet weg.

Vanuit de zorg van en voor onze gemeenteleden schrijven wij deze brief.
Welke raad of welk perspectief heeft ú voor ons?

Namens de kerkelijke gemeente en de kerkenraad van de PG It Heidenskip
Pim Engelenburg, scribapgheidenskip@outlook.com


Ut de bondel van AI (Artificial Intelligence)

Op de fraach: "Meitsje in lietsje oer de tsjerke fan it Heidenskip" jout AI it antwurd: "Fansels, ik kin in lietsje skriuwe oer de tsjerke fan It Heidenskip! Hjir is myn besykjen:"

Yn it hert fan It Heidenskip stiet in tsjerkje sa lyts,
Mei in toer dy't rekket nei de himel sa fyn.
De muorren binne âld, de ruten sa helder,
En de doar stiet altyd iepen, foar elkenien in welder.

De klokken lûke sêftjes yn de moarnssinne,
En de fûgels sjonge harren lietsjes sa leaf.
De minsken komme gear, yn freugde en yn rou,
En de tsjerke biedt treast en hoop, foar elkenien in trou.

It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak sa moai en sa fol fan libben.
It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak om te koesterjen en te beskermjen.

De tsjerke is in symboal fan leauwe en fan hoop,
In plak dêr't minsken gearkomme, om te bidzjen en te dreamen.
De skiednis is ryk, de takomst sa helder,
En de tsjerke bliuwt altyd stean, foar elkenien in welder.

It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak sa moai en sa fol fan libben.
It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak om te koesterjen en te beskermjen.

Lit ús de tsjerke leafhawwe en respektearje,
En soargje foar de takomstige generaasjes.
Lit ús de tsjerke koesterje en beskermje,
En de skientme fan de tsjerke fan It Heidenskip fieren.

It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak sa moai en sa fol fan libben.
It Heidenskip, oh It Heidenskip,
In plak om te koesterjen en te beskermjen.

Ik hoopje dat jo dit lietsje leuk fine en dat it de skientme fan de tsjerke fan It Heidenskip fieren kin! ??????

Hjir en dêr in flaterke of in net te begripen wurd. Ach dat ha wy minsken en ek wolris...


Lees mee – ‘Samen Jong’
In de Protestantse Kerk wordt ijverig nagedacht over het boek: ‘Samen Jong. Kernwaarden van een kerk met alle generaties.’ Hoe kun je gemeente zijn met alle generaties? Hoe zorg je ervoor dat in jullie kerk oud én jong zich thuis voelt en dat er sprake is van een levendige gemeenschap? Dat is waar ‘Samen Jong’ over gaat. Niet een trukendoos om mensen tevreden te stellen, maar een manier van kijken, denken en doen. Een praktisch boek met op de achtergrond de Nederlandse samenleving en de Nederlandse kerken. Wat kunnen we hiervan meenemen in onze eigen situatie? We lezen vooraf delen uit dit boek en op deze avond bespreken we onze leeservaringen met elkaar. Ds. Arnold Vriend

Datum: donderdag 18 januari 2024
Tijd:      20.00 – 22.00 uur
Plaats:  Oer de Toer, Merk 7, Workum


Bid mee

Bidden, wie zal dat nooit gedaan hebben….. spontaan, uit gewoonte, tot je erbij in slaap viel….. Maar wat doen we als wij bidden? Tot Wie? Wanneer? Wat? Waar? Hoe? Werkt bidden? Wat zijn uw ervaringen? Kunnen we van elkaar leren? Ideeën opdoen? Kortom: ‘wat doen wij eigenlijk als wij bidden?’ Ik zou het leuk vinden om met u daarover na te denken en over te praten op drie maandagavonden. Ds. Liesbeth Muilwijk

Data:   maandag 22 januari, 5 februari, 19 februari 2024
Tijd:    20.00 – 22.00 uur
Plaats: Oer de Toer, Merk 7, Workum
14/01/2024
Bij de diensten:

Zondag 14 januari 11.15 uur ds. A. Vriend

Zondag 7 januari sprak de dominee over de zegen.
Gaf uitleg over de zegen; ook de betekenis in het dagelijks spraakgebruik.
Daarna gingen we met elkaar, en koffie, in gesprek wat ons aansprak en hoe wij de zegen ervaren.
In de Bijbel wordt kracht ontleent niet alleen aan de zegen maar ook aan de vloek. Wat roept dat bij je op? Wat wens je de ander toe?
De dienst werd weer "klassiek" voortgezet, afgesloten met lied 415 - zegen ons Algoede - en keerden we na de zegen weer naar huis terug.

Húskeamergesprekken: Eerdaags zult u gebeld worden om mee te doen met één van de húskeamergesprekken.
Er kan gekozen worden voor woe 17/1 , di 23/1, woe 24/1 of do 1/2 2024
U mag zich nu ook al opgeven bij één van de kerkenraadsleden of de scriba.


Reactie:

Die dappere Heidenskipsters!

Al vanaf de tijd dat ik het boek ‘De Oerpolder’ van Hylke Speerstra had gelezen, heb ik een zwak voor het dappere volk van it Heidenskip.
Het was écht ‘luctor et emergo’ = ‘Ik worstel en kom boven’.

Dit heeft mij een hele tijd behoorlijk beziggehouden.

We fietsten ook vaak door het uitgestrekte dorp en dan probeerde ik te traceren, waar de boerderijen nog staan, die ondanks de beproevingen eeuwen gespaard zijn gebleven…

Afgelopen 31 december kregen mijn man en ik de gelegenheid om een dienst bij te wonen in de sfeervolle kerk van it Heidenskip. Wát een mooie ervaring, mede door de hartelijke houding van de aanwezigen.

Rita van Asperen-van Doorn, Ferwoude.


Discussiëren over gelovig zijn, geeft alleen maar oorlogen

Pim Engelenburg (72) uit It Heidenskip zet zich sinds zijn pensionering in voor de kerk. Hij is nu zo’n zeven jaar actief als ouderling en scriba.

Iets doen voor een vereniging waar je lid van bent: Pim Engelenburg uit It Heidenskip ziet het als een vanzelfsprekendheid. „Dat kreeg ik van huis uit mee.” Toen hij nog werkzaam was als huisarts, vond hij het geen goede combinatie om ook als ouderling te werken. „Ik vind niet dat ik mei beide petten op, als ouderling én arts, bij de patiënten of gemeenteleden kan komen.”

Maar in It Heidenskip hadden ze al gauw in de gaten dat hij vrijwilligerswerk na zijn pensioen wél zag zitten. „Ze vroegen gelijk of ik ouderling wilde worden.” Daarnaast rijdt Engelenburg als vrijwilliger op de buurtbus.

Ouderling
Hij ziet een verandering in de taken van een ouderling. „Vroeger ging je als ouderling regelmatig op bezoek bij de gemeenteleden. Dat wordt niet meer zo op prijs gesteld.” Daarom organiseert de kerk vier keer in het jaar een huiskamergesprek. Dat betekent niet dat Engelenburg voor de rest geen contact heeft met gemeenteleden. „De gemeenschap is zo klein. Je komt elkaar zo vaak tegen dat je dan toch altijd wel dat gesprek kunt hebben.”

Die gesprekken zijn wel anders dan vroeger. „Toen waren het echt geloofsgesprekken. Nu ga je meer in discussie en stel je vragen als: wat betekent het geloof voor jou? Wat doe je ermee?” Andere meningen of zienswijzen toetsen ook Engelenburg zijn eigen mening. „Dat maakt het ook leuk. De Bijbel wordt, naar mate je ouder wordt, steeds interessanter.” Over het al dan niet gelovig zijn, voert hij nooit discussie. „Iedereen heeft zijn eigen geloof. Discussiëren over gelovig zijn, geeft alleen maar oorlogen.”

Boerenstreek
Engelenburg kwam in 2002 naar It Heidenskip, waar hij woont met zijn vrouw, een hond en enkele ezels. Daarvoor woonde hij in Dordrecht. Hij vindt de kerk een fijne plek. „Toen we hier een van de eerste keren kwamen, was het mooi weer. Een aantal boeren zat met korte broek in de kerk.” Toen zaten er zo’n twintig mensen in de kerk. „Ik zei tegen mijn vrouw: ‘die houden het geen vijf jaar meer vol’. Maar ze houden het nog steeds vol.”

Soms zitten er bij diensten maar zes gemeenteleden, maar tijdens de nieuwjaarsdienst waren er zestig. Ook de raad waarin Engelenburg vrijwilligerswerk verricht, vindt hij een fijne club. „We zijn met zijn allen de kerk. Dat ben ik niet alleen.” Niet voor niets dus, dat hij in eerste instantie wilde dat de gehele kerkenraad op de foto zou komen.

Volgens Engelenburg is de kerkgang niet het belangrijkste aan het geloof. „De essentie is eigenlijk dat je gelovig bent en je leeft vanuit een overtuiging. We komen nu steeds meer tot het besef dat je goed moet voorleven en goed moet volgen.” Daarmee wijst hij onder andere op het uitsluiten van mensen. „Wij vinden dat een homohuwelijk hier bevestigd kan worden. Het gaat om mensen. Om naastenliefde. Dat is misschien nog wel de essentie van gelovig zijn. Heb uw naaste lief als uzelf.”

Bent u of kent u iemand die zich als vrijwilliger inzet voor de kerk en daarover wil vertellen? Mail naar wykein@frieschdagblad.nl


Tekst: Binnita Poelman
Foto: Simon Bleeker
Uit het Friesch Dagblad van zaterdag 6 januari 2024
Wêr kinne wy hinne?:

Geannuleerd: Activiteit op donderdag 11 januari door Matthias Olthaar

Door gebrek aan belangstelling, gaat deze activiteit niet door.
Gelukkig zijn er op deze avond alternatieven in Koudum en Sneek. Zie hier onder.

Info:          ventcommissiepgworkum@gmail.com of 06 2008 4993Gezonde voeding: daar plukt je lichaam de vruchten van!

2400 jaar geleden gaf Hippocrates, grondlegger van de geneeskunde, aan hoe belangrijk het verband is tussen wat we eten en onze gezondheid. Martien Lankester is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige (niet praktiserend) en specialist in wat Hippocrates benadrukte. Al in 1977 zette hij naast zijn medische praktijk een biologische boerderij op om de relatie tussen de gezondheid van mensen, voeding, landbouw en ecosystemen aan te tonen. Momenteel is hij voortrekker van de Greidhoeke als Bioregio. Langzaam stapelen de bewijzen zich op dat ons eetpatroon leidt tot sterk toenemende gezondheidsproblemen en toenemende kosten in de gezondheidszorg. Maar als gezond eten zoveel oplevert, waarom doen we het dan nog niet?

Op donderdag 11 januari 2024 organiseert de Werkgroep Spirit i.s.m. de diaconie een avond met Martien Lankester als inleider. U kunt hem vragen stellen over grond, voeding en gezondheid. Schrijf ze nu alvast op en deponeer uw vraag bij aanvang van de bijeenkomst in de schaal. Ga tot op de bodem!

Martien Lankester uit Iens werd in 2018 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding als waardering voor zijn levenslange inzet voor boeren, burgers en biologische landbouw.

Meer informatie mail naar spirit@pknsneek.nl
of kijk op de website www.martinisneek.nl
Kijk ook op Fryslân DOK:
'De boaiem berikt': "Biologysk ite moat mainstream wurde"

Datum:    donderdag 11 januari 2024
Tijd:        19.30 - 21.30 uur
Plaats:     Martinikerk, Oud Kerkhof 1, Sneek
Toegang: vrij, collecte bij de uitgang (QR code aanwezig)Wat helpt bij wat je draagt?
De uit de media bekende psychiater Dirk de Wachter wordt onverwacht ernstig ziek. In zijn werk hoorde hij van talloze mensen wat ze te dragen hebben. In het boek ‘Vertroostingen’ onderzoekt hij wat hij zelf te dragen kreeg. Hij vraagt zich af wat hem nu echt troost in deze tegenslag. We luisteren naar zijn ervaringen en gedachten in dit boek. ds. Michiel de Zeeuw geeft daartoe een voorzet op donderdag 11 januari ‘24, 19.45 uur in Op ‘e Hichte. Het is dan niet nodig om het boek gelezen te hebben.

Datum: donderdag 11 januari 2024
Tijd:     19.45 uur
Plaats:  Op 'e Hichte, Jacob Benckesplein 1, Koudum

07/01/2024
Bij de diensten:

Zondag 7 januari 11.15 uur ds. L. Muilwijk koffie drinken vooraf vanaf 10.30 uur. Ook om elkaar het beste voor 2024 toe te wensen. Een 2de kopje koffie is mogelijk tijdens de dienst. Dat wordt ingebed in de orde van dienst door onze voorganger.

Oudjaarsdienst 2023


31 december 2023 It Heidenskip oudjaarsdienst.
Samen met Workum, net als de dominee.
Een volle kerk...

Oef....fluisterde de ouderling van dienst, 60 mensen, straks misschien maar  even naar huis, zoveel oliebollen zijn er niet gebakken.
De andere ouderling beaamde dat er door hen ook op minder mensen was gerekend met de glühwein maar ja, dan de bekers maar wat minder vol.
Bijbels of niet, er bleek van beide na de dienst voldoende.

In de dienst konden we de drempel over naar het nieuwe jaar.
Dat wat je achter je wilde laten werd op papier gezet en in een doos gedaan, je ging de drempel (niet uit de pastorie!) over en je pakte een leeg papier voor het nieuwe jaar.
Na de dienst werd dat wat we achter ons wilden laten verbrand.

Dominee Vriend las psalm 46:
            'God is voor ons een veilige schuilplaats'
en ook enkele regels uit Romeinen:
             'Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan'.
en          'Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen'
alsook:   'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede'.

Een waardige afsluiting van 2023


Ons Eeuwig Belang

Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is...

Onze hond blaffen en de jonge poes, tegen de warme muur van het huis gedrukt, blazen.
Hond naar binnen en  poes weer weg.

Uurtje later zelfs voor de deur die kleine poes, vertederd opgepikt door de vrouw des huizes. Misschien 10-11 weken oud.
Vermagerd, vies, uitgedroogd, een scharminkel dus.
Oké, eerst wassen, ontvlooien en pil tegen wormen en  maar in de schuur met wat voedsel en drinken.
Daarna  zien we wel hoe verder.
Toen we later gingen kijken bleek de vogel gevlogen.
Kon hij echt onder die deur door?
Nou ja we hadden goede bedoelingen.

Loopt daar nog later een kat voorbij? Dat is 'm niet, maar ho eens even, er achteraan loopt "onze" poes.
Alsof hij werd afgeleverd.
Naar binnen in de bench van de hond, warme kruik, diarree en stinken natuurlijk. Oudjaarsdag naar de dierenarts, erg ziek, vermagerd en een pinkdikke darm, verstopping? laxeren etc. Kosten: hoog.
Kerkelijk commentaar: een zieke koe is goedkoper!
Maar wat kon hij spinnen..!
Ondanks 2 kruiken, vocht en voeding via een spuitje is de poes, die Hugo is gaan heten, toch rustig overleden.

Onze, zo voelde het wel, kleine poes en de ellende in de rest van de wereld.
Zeker zo kort na Kerst.

Wat een contrast.


Wêr kinne wy hinne?:
Geannuleerd!
Extra activiteit op donderdag 11 januari 2024 door Matthias Olthaar

Klimaatverandering, is dat echt zo’n groot probleem? Kan techniek ons nog redden, of is er iets anders nodig? En wat kunnen we doen aan de uitbuiting van mijnwerkers, cacaoboeren en textielmedewerkers?

Zijn alle problemen die op ons af komen als een steeds donker wordende schaduw, of is er ook nog reden tot hoop? En wat zegt de Bijbel hierover?

Op deze avond kijken we naar ecologisch en sociale rechtvaardigheid in grote en kleine verhalen. We leren van de wetenschap en ontdekken verrassende perspectieven vanuit de Bijbel. We draaien niet om de ongemakkelijke waarheden heen, maar maken tevens op realistische wijze hoop concreet.

Matthias Olthaar is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij is gepromoveerd op onderzoek naar eerlijke handel en werkt als lector (onderzoeker) vitale economie aan NHL Stenden Hogeschool. Samen met Paul Schenderling schreef hij het boek ‘Hoe Handel ik Eerlijk’ over eerlijke handel vanuit Bijbels perspectief. Naar aanleiding van dat boek is de stichting Genoeg om te Leven gestart. Tevens heeft hij bijgedragen aan het boek ‘Er is leven na de groei’, is hij columnist bij het Friesch Dagblad en mede-initiatiefnemer van Just Enough.

Datum:            donderdag 11 januari 2024
Tijd:                20.00 -22.00 uur
Plaats:             Oer de Toer, Merk 7, Workum

Opgave:          ventcommissiepgworkum@gmail.com of 06 2008 4993