Ons Kerkblad 1937
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935    |   ANBI  |  Gastenboek

1937
25/12/1937
    1e Kerstdag
Voorm. 9.30 uur: Ds. J. van Veen.
    2e Kerstdag
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
    Oudejaarsdag
Nam. 1 uurL Ds. J. van Veen. Collecte voor em. pred. en pred. weduwen.
    Nieuwjaarsdag
Voorm. 9.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
18/12/1937
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
11/12/1937
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
04/12/1937
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
27/11/1937
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.
20/11/1937
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.
13/11/1937
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen.

- De herstemming van leden voor het kiescollege zal plaats hebben op Vrijdag 19 Nov. a.s., van 9-1 uur in de hulpkerk.
  Voor verder bijzonderheden zie men de berichten onder Workum.
B.
06/11/1937
Nam. 1 uur: Ds. C.G.H. Blok.

KOUDUM  

- Vrijdag 29 October l.l. overleed plotseling br. Johannes Kampen. Het was een zeer tragisch sterven. De strijd des levens is hem te zwaar geworden. Hij heeft met heel veel moeilijkheden te kampen gehad. De Heiland zegt: "Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven". Ook br. Kampen heeft menigmaal die noodiging gehoord. Heeft hij ze gehoor gegeven? Wij geven hem over aan Gods barmhartigheid. Het oordeel is aan Hem, den Kenner der harten! Goed vertrooste zijn weduwe en zijn kinderen, en late, ook in dezen donkeren weg, het licht van Zijn vertroosting schijnen!
30/10/1937
Voorm. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok. H. Avondmaal.
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Dankzegging.

- De verkiezing van gemachtigden in het kiescollege wordt gehouden Vrijdag 5 November a.s Het stembureau houdt zitting in de hulpkerk van 10-1 uur. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar het bericht onder Workum.
Bl.

Getrouwd:
      E. H. VAN DER GAAST
                      en
               T. SIKKES
die, mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen voor
de zeer vele blijken van belang-
stelling vó'r en bij hun huwelijk
ondervonden.
  Heidenschap, Oct. 1937.


  Aan allen, die op eenigerlei
wijze blijk hebben gegeven van
medeleven tijdens de ziekte en bij
het overlijden van onze lieve
Vrouw en Moeder
       ANTJE EKE POSTMA
betuigen wij langs dezen weg
onzen hartelijken dank.
Workum,                   )
Heidenschap,           ) Fam.
Augustinusga,          ) Wiersma.
Ned. Herv. Pastorie  )
23/10/1937
Nam. 1 uur: Ds. J. van Veen. Voorber. H.A.
16/10/1937
Nam. 12.30 uurL Ds. J. van Veen.

-  In verband met de intrede van Candidaat Hoogenkamp in Hindeloopen is de beurt in het Heidenschap een half uur vervroegd en die in Workum een half uur later gezet.
- De opbrengst der collecte Zondag l.l. in Workum en Heidenschap voor de Zending onder Israël bedraagt respectievelijk f 39.90 en f 15,20.

CATECHISATIES.
- Aanstaande week vanaf Dinsdag zullen alle catechisaties worden hervat. De uren zijn evenals de laatste jaren weer als volgt vastgesteld:
...
  Woensdagmorgen Ds. van Veen in het HEIDENSCHAP
  8.15 - 9.15 jongens en meisjes beneden 16 jr.
  9.15 - 10.15 jongens boven 16 jaar.
  10.15 - 11.15 meisjes boven 16 jaar.
  11.15 - 12.15 belijdenis-catechisanten.
  Woensdagavond Ds. van Veen
  7 - 8 jongens beneden 16 jaar.
  8 - 9 jongens boven 16 jaar.
  Mogen we alle catechisanten, de oude zoowel als de nieuwe verzoeken van den eersten keer af getrouw de catechisanten te bezoeken. Er wordt in de streken maar gedurende een half jaar gecatechiseerd. Laten allen dan getrouw komen opdat het onderwijs vruchtbaar gemaakt kan worden.
v. V.

 EILE H. VAN DER GAAST
                       en
      TRIJNTJE J. SIKKES
geven U kennis van hun voorge-
nomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
D.V. Woensdag 20 October a.s.
Kerkelijke inzegening Woensdag
20 October te 12.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Heidenschap,
door den WelEerw. Heer Ds.
J. van Veen.
Heidenschap, 6 Oct. 1937.
09/10/1937
Nam. 1 uur: Dr. W. ten Boom. Collecte voor de Zending onder Israël.

ZENDING ONDER ISRAËL.
- Voor zijn zendingsarbeid onder Israël hoopt Dr. W. ten Boom, Hervormd predikant, hier en in het Heidenschap a.s. Zondag een spreekbeurt met collecte te vervullen. Nu de joden in zoovele landen  vervolgd worden en naar ons land, dat door de eeuwen heen steeds een toevlucht voor vervolgden geweest is, uitwijken, heeft de Zending onder de joden een dubbel zwaren taak met ongekende mogelijkheden. We hopen dat Dr. ten Boom dan ook in onze gemeente de steun vinden zal die zijn arbeid zoozeer verdient. Moge dit blijken uit de opbrengst der collecte, die wij hartelijk aanbevelen.

- Gedoopt Zondag 3 October in 't Heidenschap. Lieuwe, zoon van Jouke L. Kampen en Geeltje M. Dijkstra, geboren 20 Juni te Heidenschap.
- Tot nader aankondiging zullen op verzoek van Kerkeraad en Commissie in het Heidenschap de middagbeurten aldaar om één uur aanvangen.


 EILE H. VAN DER GAAST
                       en
      TRIJNTJE J. SIKKES
geven U kennis van hun voorge-
nomen Huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaats hebben op
D.V. Woensdag 20 October a.s.
Kerkelijke inzegening Woensdag
20 October te 12.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Heidenschap,
door den WelEerw. Heer Ds.
J. van Veen.
Heidenschap, 6 Oct. 1937.


  Hedenmiddag is in vrede
van ons heengegaan onze
lieve Vrouw en Moeder
ANTJE EKE POSTMA
in den ouderdom van ruim
59 jaar.
Heidenschap,
              U. J. Wiersma.
Augustinusga,
        Ned. Herv. Pastorie,
              J. Wiersma v.d.m.
Heidenschap,
              J. D. Wiersma.
              D. Wiersma.
Workum (Heidenschap),
                4 October 1937.
02/10/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Bediening H. Doop.

      Dankbetuiging
  Voor de vele bewijzen van
deelneming, ons betoond bij het
overlijden van onzen geliefden
Echtgenoot, Vader, Behuwd- en
Grootvader
         YGE WESTERBAAN
betuigen wij aan allen onzen op-
rechten dank.
                   Wed. Y. Westerbaan,
                   Kinderen, Behuwd- en
                           Kleinkinderen
  Heidenschap, Oct. '37
25/09/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

  Heden overleed zacht en
kalm, in het volle vertrou-
wen in zijnen Heer en Hei-
land, onze geliefde Echtge-
noot, Vader, Behuwdvader
en Grootvader
 Yge T. Westerbaan
in den ouderdom van 88
jaar en bijna 6 maanden, na
een Echtvereeniging van
ruim 53 jaar.
  Zwaar valt ons dit verlies,
doch wij wenschen Gode
eerbiedig te zwijgen.
  Uw diepbedroefden
     Wed. Y. Westerbaan,
Kinderen, Behuwdkinderen
     en Kleinkinderen.
Heidenschap, 19 Sept 1937.
18/09/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
11/09/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. R. A. Feenstra, van Portland Oregon (U.S.A.).
04/09/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

- De kerkbussen voor de Zending zijn geledigd en bleken te bevatten het mooie bedrag van f 83, waaronder een biljet van f 10. Bovendien werd nog een gift van f 2.50 ontvangen, zoodat in totaal f 85.50 aan den penningmeester kon worden overhandigd.
Bl.
28/08/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
21/08/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
14/08/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
07/08/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
31/07/1937
Voorm. 10 uur (n.t.): Ds. J. van Veen. Bed. H. Avondmaal.
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok. Dankz. H.A.
24/07/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok. Voorber. H.A.
17/07/1937
Voorm. 10 uur (n.t.): Ds. J. van Veen. Voorber. H. A.

- Met het oog op het afscheid van Ds. Franck is de dienst in den morgen gesteld.
v. V.
10/07/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
03/07/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. F.G. van Binsbergen, van Koudum.


26/07/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G. H. Blok.
19/06/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. F.G. van Binsbergen, van Koudum.
12/06/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

VOOR DE ZENDING.
- Nog ingekomen 1 zakje met f 10 uit het Heidenschap. Uit Workum zakjes met f 4.50, f 2, f 2.50 en f 0.50. Nagekomen f 2 en f 5.
  De totaalopbrengst voor Workum is: f 235,25 (verleden jaar Pinkster was dit f 208,42) en Heidenschap f 50.60 (verleden jaar f 44.85). In totaal samen f 285.85 (verleden jaar 253.27). Een prachtige opbrengst. Aan allen hartelijk dank.


KOUDUM

-  Ingekomen zijn met attestatie uit Workum: Trijntje Demmer (weduwe van J. Noordenbos) en Pieter Johannes Noordenbos.
05/06/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.

DOOPELINGEN.
  Op Zondag 23 Mei l.l. werden in het Heidenschap gedoopt:
  Lolkje geb. 14 Febr. '37, dochter van Harmen Terpstra en Hipkje Haanstra.
  Sake, geb. 18 Febr. '37, zoon van Pieter v. d. Kloet en Henderika Algera.
  Trijntje, geb. 4 Maart '37, dochter van Marten v. d. Wal en Antje Kampen.
  Sjerp, geb. 19 Maart '37, zoon van Sjoerd Haitsma en Maria de Vlucht.

- Met attestatie vertrokken naar Koudum:
Trijntje Noordenbos-Demmer en Pieter Johannes Noordenbos.
29/05/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

ATTESTATIES.
  Naar het Heidenschap  zijn overgekomen van Oudega H.O.N. Aukje H. Boersma, gehuwd met E. van der Wal en Antje Jac. Boersma, gehuwd met Joh. Noordenbos.
v. V.
22/05/1937
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen. H. Doop.

- Met attestatie vertrokken naar Makkum: Sietze Bouma en Akke Bouma-Westerbaan.
  Ingekomen attestatie van Oosthem c.a. Rein R. Feenstra.
15/05/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
  2e PINKSTERDAG
Voorm. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok.

DOOP HEIDENSCHAP.
  Op Zondag 23 Mei zal in den middag dienst D.V. den H. Doop worden bediend. Tijd en plaats voor opgave worden van den kansel bekend gemaakt.
v. V.

  Voor de vele blijken van be-
langstelling die wij ontvingen bij
ons 25-jarig jubileum, zeggen wij
zeer hartelijk dank.
                   F. Buma, Echtgenoote
                             en Kinderen.
  Heidenschap, Mei 1937.

  Getrouwd:
     JOHS. NOORDENBOS
                      en
          A. J. BOERSMA
die mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen
voor de zeer vele blijken van be-
langstelling voor en bij hun hu-
welijk ondervonden.
  Heidenschap, 5 Mei '37.
08/05/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

- Dinsdagavond waren ruim vijftig belangstellenden gekomen in de consistorie van de kerk, om de koster en kosterinne F. Buma en echtgenoote, of nog duidelijker gezegd, Feike en Janke geluk te wenschen met hun 25-jarig jubileum. Na het zingen van Ps. 103 : 1, las Ds. van Veen dien psalm en ging voor in gebed. Hij sprak toen namens de gemeente Feike en Janke hartelijk toe, dankte hen voor al het werk dat zij hadden gedaan en wenschte hen toe, dat zij nog vele jaren  de krachten zouden mogen ontvangen om dit werk voor Gods huis te mogen blijven doen. Ds. Blok sprak namens de predikanten en bood een spiegel aan, terwijl ouderling Kampen namens de commissie het woord voerde en een prachtige eiken tafel aanbood.
  Nog geruimen tijd bleef men bijeen, totdat te ruim half elf Ds. Blok met dankgebed sloot, nadat wij nog gezongen hadden: "Dankt, dankt nu allen God."
  Het was een echt mooie, gezellige avond, waaraan vooral Feike en Janke met veel genoegen zullen terugdenken!
EEN BEZOEKER.

    EVERT S. VAN DER WAL
                      en
      ANTJE ST. BOERSMA
hebben de eer U kennis te geven
van hun voorgenomen Huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal
plaats hebben op Donderdag 13
Mei a.s.
  Kerkelijke inzeginging in de
Ned. Herv. Kerk te Oudega
(H.O.N.) nam. 1 uur door den
Wel.Eerw. Heer Ds. J. van Veen
van Workum.
  Heidenschap         )
  Oudega (H.O.N.)  ) 29 April '37
01/05/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
  HEMELVAARTSDAG.
Voorm. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok.

HUWELIJKSBEVESTIGINGEN HEIDENSCHAP.
  Op Vrijdag 7 Mei a.s. zal D.V. in het Heidenschap het huwelijk bevestigd worden van Rein Feenstra en Rinske Schilstra, des middags om 12 uur door Ds. van Veen.

- In Oudega (H.O.N.) zal D.V. op 5 Mei a.s het huwelijk bevestigd worden van Johannes Noordenbos en Antje J. Boersma, terwijl D.V. op 13 Mei de huwelijksbevestiging aldaar zal plaats vinden van Evert van der Wal en Antje S. Boersma. Ds. van Veen hoopt ook deze beide diensten te leiden.

JUBILEUM IN HET HEIDENSCHAP.
  Op 1 Mei a.s. hopen onze koster en kosterin Feike en Janke Buma den dag te herdenken, waarop ze 25 jaar geleden in hun functie werden aangesteld. Ieder Heidenschapper weet, met hoe grooten ijver en toewijding zij al dien tijd tezamen hun taak hebben verricht. We kunnen ons het Heidenschapsche kerkje niet voorstellen zonder "Feike" en "Janke". De Commissie heeft gemeend, dat feit niet onopgemerkt te mogen laten passeeren en geeft daarom op Dinsdagavond a.s. van half acht af aan allen gelegenheid de beide jubilarissen te komen gelukwenschen in de consistorie achter te kerk.
  In den intiemeren kring hopen we daar den koster en de kosterin een prettige avond te bereiden. Mocht de consistorie te klein blijken, dan maken we ruimte in de kerk, zoodat niemand uit vrees voor plaatsgebrek hoeft thuis te blijven.
  We hopen dat de Heere beiden nog lang spare voor de hunnen en voor ons allen en dat ze nog vele jaren met evenveel toewijding het kerkje en zijn bezoekers mogen verzorgen.
v. V.

     REIN R. FEENSTRA
                  en
  RINSKE H. SCHILSTRA
geven U kennis van hu voorge-
nomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben D.V.
7 Mei a.s. Kerkelijke inzegening
door den WelEerw. Heer Ds. J.
van Veen te ongeveer 12 uur te
Heidenschap.
Koudum         )
Heidenschap ) 22 April 1937


Ondertrouwd:
      JOH. NOORDENBOS
                     en
           A. J. BOERSMA
Heidenschap         )
Oudega (H.O.N.)  )  22 April '37
  Huwelijksvoltrekking D.V. 5
Mei a.s. Kerkelijke inzegening in
de Ned. Herv. Kerk te Oudega
(H.O.N.) nam. 1 uur door den
WelEerw. Heer Ds. J. van Veen
van Workum.
24/04/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
17/04/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
10/04/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
27/03/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
  PAASCHMAANDAG
Voorm. 9 uur: Ds. C.G.H. Blok.

BAJOE ASIH MIDDAG TE SNEEK.
- Dinsdagmiddag werd aan alle meisjes uit de Classis Sneek die werken voor ons zendingshospitaal te Poerwakarta weer een Bajoe Asih middag aangeboden. De bedoeling van die middagen is de onderlinge band te versterken en de zendingsliefde onder onze meisjes aan te wakkeren.
  Aan de hand van mooie gekleurde lantaarnplaatjes liet Mej. Leynse, (die moeders van onze meisjes nu ook kennen) ons veel moois van haar werk zien en ook veel, waardoor we ons dankbaar voelden voor het bezit van dingen, die we vaak tot ons nemen, alsof ze ons toekomen.
  Een meisjeskoortje uit Sneek zong mooie zendingsliederen, terwijl Workum het stuk Strijd speelde. In de groote zaal, waar 425 meisjes aanwezig waren, kon men een speld hooren vallen.
  Wij hopen dat alles heeft mogen medewerken tot het doel van den middag, dat is, niet enkel een gezellige middag te hebben, maar ons eigen geestelijk leven te verdiepen, en daardoor de plicht te voelen om uit te dragen.
  Uit onze Ring Workum misten we bij de werkende leden onze Heidenschapsters, en die hooren toch bij ons! De ring is niet compleet, zoolang zij niet met ons werken. Wij weten dat hethen niet aan zendingsliefde ontbreekt; als er andere bezwaren zijn, wil ik graag eens met het Bestuur spreken. Wanneer?
H. M. v. V.-D.


  Door 's Heeren goedheid wer-
den wij verblijd met de geboorte
van een Zoon, dien wij
                     SJERP
noemden.
     SJ. SJ. HAITSMA
     M. HAITSMA-DE VLUGT.
  Heidenschap, 19 Maart 1937.
20/03/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Bevestiging van lidmaten.
  GOEDE VRIJDAG 26 MAART
Voorm. 9 uur: Ds. J. van Veen. H. Avondmaal.
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok. Dankzegging H. Avondmaal.
13/03/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

NIEUWE LIDMATEN HEIDENSCHAP.
  Op Palmzondag zullen D.V. in het Heidenschap als nieuwe Lidmaten worden bevestigd de navolgende jongelui: Trijntje Sikkes, Meintje Haanstra, IJbeltje Bijlsma, Jelte Dijkstra, Evert van der Wal, Eile van der Gaast.

06/03/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
WOENSDAG 10 MAART
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
  Bidstond voor het gewas.

- De collecte voor de kerkrestauratie gehouden bij de Friesche preek van Ds. Wiersma, heeft opgebracht f 45.37. Onze dank aan de gevers, maar vooral aan Ds. Wiersma, die ons dien avond het evangelie bracht zóó, dat ongetwijfeld ieder verrijkt naar huis ging, en genezen was van zijn vooroordeel tegen den Frieschen preek!
Bl.

NIEUWE LIDMATEN HEIDENSCHAP.
  Op Palmzondag zullen D.V. in het Heidenschap als nieuwe Lidmaten worden bevestigd de navolgende jongelui: Trijntje Sikkes, Meintje Haanstra, IJbeltje Bijlsma, Jelte Dijkstra, Evert van der Wal, Eile van der Gaast.
27/02/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

FRIESCHE PREEK.
  Zooals verleden week reeds is aangekondigd hoopt Ds. J. Wiersma, op Woensdag a.s, 3 Maart, 's avonds half acht, in onze kerk een Friesche preek te houden.
  De collecte van dien avond is voor de kerkrestauratie.
  Wij hopen dien avond op een flink bezette kerk. Niet alleen Workumers en Heidenschappers, maar ieder ook uit den omtrek is hartelijk welkom.
  Ik vestig er nog even de aandacht op dat de psalmen en gezangen, die Ds. Wiersma opgeven zal, te vinden zijn in "Bikinde psalmen en gesangen" verzameld door Ds. Wumkes, dat à 15 cent bij Sikkes' boekhandel verkrijgbaar is. Het verdient aanbeveling dit boekje aan te schaffen.
Bl.
20/02/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok

FRIESCHE PREEK.
  Op Woensdag 3 Maart D.V. hoopt Ds. J. Wiersma, Herv. pred. te Augustinusga, in onze kerk een Friesche preek te houden. Wij vermelden dit bijtijds, opdat ieder dien avond vrij houden kan.
  Ds. Wiersma, die als oud-Workumer (Heidenschapper) ook graag iets wilde doen voor de restauratie van onze oude Kerk, meende dat op deze wijze het best te kunnen doen. De collecte, die op dien avond gehouden wordt, is dus bestemd voor het bekende fonds!
  Een boekje, waarin de meest bekend psalmen en gezangen staan in Friesche vertaling, is verkrijgbaar bij Sikkes' boekhandel à 15 cent.
Bl.
13/02/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
06/02/1937
Nam. TWEE UUR: Ds. J. van Veen.

-  Den 28 Jan. j.l. hield de Chr. Meisjes Ver. "Dient den Heere met blijdschap" haar feestelijke jaarvergadering. Het weer begunstigde dien avond niet, daar het zeer slecht was. Toch was de opkomst verrassend. Zeer velen hebben de koude getrotseerd. Dit doet blijken dat zoo'n avond wel geliefd is.
  De avond werd met liturgie en gebed geopend, waarna de pres., mej. J. Grasman, de aanwezigen hartelijk welkom heette. Daarna hield de pres. een bijbelinleiding over Matth. 20 : 1-16 de gelijkenis van de arbeiders in den wijngaard. Hierna volgden de verslagen; deze getuigden van grooten dank en opgewektheid. Vervolgens werd het ernstige stuk "Geloof, Hoop en Liefde" opgevoerd, wat aandachtig gevolgd werd. Verder werden de gemaakte kleedingstukken bezichtigd, welke straks aan de gezinnen worden uitgereikt. De avond werd nog gevuld met zangstukjes, opstel, voordrachten en tableau. Dit laatste werd keurig uitgevoerd. Twee heeren zorgden weer voor een kleurrijke verlichting. Maar aan alle gezelligheid komt een eind. Het was dan ook al twaalf uur toen de pres. eindigde met dankgebed, waarna nog gezongen werd Gez. 180 : 1. Het was een mooie avond.
Een bezoekster.


  Voor de zeer vele bewijzen van
deelneming ons betoond, bij het
onverwacht overlijden van onzen
zeer geliefden Broeder, Behuwd-
broeder en Oom
HENDRIK HIELKES v. d. GAAST
betuigen wij onzen oprechten en
welgemeenden dank.
Fam. VAN DER GAAST
  Heidenschap, Febr. 1937.
30/01/1937
Nam. 1.30uur: Ds. J. van Veen.
23/01/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
16/01/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

- De collecte voor behoeftige emeriti predikanten, predikantsweduwen en weezen, op Oudejaarsdag gehouden, heeft opgebracht f 7.50.

- Mij werd ter hand gesteld het mooie bedrag, dat door de Meisjes-vereeniging is opgespaard voor de Zending: f 16.10. Ik zal voor doorzending zorg dragen. Ook hier blijkt weer, hoe door het geregeld geven van een klein bedrag toch tenslotte een flinke som verkregen wordt, waarmee ge de Zending prachtig helpt. En eigenlijkis het ook niet voor de zending zelf: zie, wat ge aan de zending geeft, als een offer voor Christus, voor Zijn koninkrijk! Hij geve Zijn zegen over de gaven.
Bl.
09/01/1937
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

Algemeene kennisgeving.

  Heden behaagde het den
Heere van leven en dood,
onverwacht van ons weg te
nemen, onzen geliefden Broe-
der, Behuwdbroeder en Oom
Hendrik Hielkes v. d. Gaast
in den ouderdom van 35 jaar

  Zijn trouwe toewijding
zullen wij smartelijk missen
-  maar des Heeren weg
is goed.

  De diepbedroefden,

Elahuizen (H.O.N.):
S. H. van der Gaast
A. van der Gaast-Haitsma

Heidenschap:
Klaaske van der Gaast

Waaxens (Henn.):
W. H. van der Gaast
J. van der Gaast-Kuipers

Nijeholtwolde:
Cath. Dijkstra-van der Gaast
J. Dijkstra

Heidenschap:
E. H. van der Gaast
                     en Verloofde
B. H. van der Gaast

  Heidenschap, 1 Jan. 1937.