Ons Kerkblad 2007
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
Heidenskipster nijs uit Ons Kerkblad
Weekblad van de protestantse gemeenten (in wording) te Hindeloopen,
Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Degdum,
Stavoren, Workum en It Heidenskip
2007

22/12/2007, 29/12/2007 en 05/01/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 23 december, de vierde zondag van Advent, is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Het Ursulakoor olv dhr. D. Terluin verleent medewerking aan deze dienst. De kinderen van de nevendienst gaan verder met het 4e onderwerp van het Kerstproject "Sporen van Licht".

Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag is er 's morgens om 9.30 uur dienst in "It Swaeigat". Ook in deze dienst hoopt ds. Hasper voor te gaan. En volgens een hele goede (oude) gewoonte verleent muziekkorps Studio olv dhr M. Miedema haar gewaardeerde medewerking aan deze feestelijke dienst. En voor de kinderen is er het afsluitende deel van het bovengenoemde kerstproject, waar ze 4 zondagen mee bezig geweest zijn.
Een vreugdebode komt aangesneld over de bergen; hij kondigt vrede aan en goed nieuws! We zijn nu echt het Licht op het spoor gekomen! Jesaja heeft er al van gehoord, en hij vertelde er over in hoofdstuk 52; Onze God brengt redding! Er wordt een Kind geboren, een heel bijzonder Kind, in een heel bijzondere nacht. En de berg van licht, waar elke week een lichtje bijgekomen is, blijkt niet zomaar een berg te zijn, ze herbergt een geheim... Het is weer Kerstmis, het feest van het licht dat kwam in de duisternis. En we gaan dat samen vieren, op 25 december, 's morgens om half 10. Welkom!
ds. Dingena Hasper

Zondag 30 december, 's morgens om 11.00 uur gaat ds. R. Slaar bij ons voor. Deze dienst wordt in de kerk gehouden.

Maandagavond 31 december is er 's avonds om 19.30 uur de oudejaarsavonddienst. In deze dienst voor iedereen, jongeren en ouderen, willen we metelkaar als kerkelijke gemeente en dorpsgemeenschap het jaar 2007 afsluiten. Deze bijzondere dienst is mee voorbereid door de jong volwassenen van de  "Lekje"-groep die ook mee invulling aan deze dienst geven in de vorm van lezingen, zang en muziek. Ook ds. Hasper, die deze dienst hoopt te leiden, heeft de assistentie van een lekenprediker. Na afloop van deze dienst willen we met elkaar nog een kop koffie drinken. De locatie waar deze dienst gehouden zal worden is nog niet geheel zeker, er wordt gedacht aan een tent op het parkeerterrein bij de kerk. Let op nader bericht!

Zondag 6 januari 2008 is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal willen vieren. Als voorganger is deze dienst staat ds. H. Engelsma uit Hellendoorn genoteerd.

COLLECTEN:
De collecten in de bovenvermelde diensten zijn bijna allemaal bestemd voor de diaconie, kerk en gemeentewerk. De diakenen beraden zich nog over een speciale bestemming voor de diaconie(eerste)collecte op eerste kerstdag en voor de schaalcollecte bij de H.A. viering. De 3e collecte bij de dienst op oudejaarsavond wordt bij de landelijke gehouden. Eindejaarscollecte gevoegd. Binnenkort wordt hierover schriftelijke informatie samen met een acceptgiro rondgebracht. De opbrengst van deze Eindejaarscollecte is bestemd voor het kerkenwerk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Maandagavond 14 januari Gezamelijke kerkenraadsvergadering in de kerk op de  buurt.

Mede namens de kerkenraad u allen Goede Dagen toegewenst, met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordebos-Deinum
15/12/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 december is er 's middags om 13.30 uur een Fryske Tsjinst. Voorganger in deze dienst is ds. J.D.Th. Wassenaar, nu predikant te Hellendoorn. De kinderen gaan onder de nevendienst verder met het 3e deel van het kerstproject "Sporen van Licht". De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeentewerk.

VERANTWOORDING:
Via mevrouw J. Kampen een gift van 20,00 euro ontvangen voor de diaconie. Hartelijk dank hiervoor.

AGENDA:
Dinsdagavond 18 december 18 plus gespreksgroep bij Jolmer en Anna aan de Feandyk.
Maandagavond 14 januari 2008 gezamelijke kerkenraadsvergadering in de kerk op de buurt.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
08/12/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 december de 2e zondag van Advent is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. D.M. Hasper hoopt dan voor te gaan. En de kinderen van de kinderkerk gaan verder met het 2e onderwerp van het kersteproject "Sporen van Licht". De collecten tijdens deze dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente.

AMBTDRAGERS(HER)VERKIEZINGEN:
Alweer een poosje geleden is gemeld dat dhr. M.S. Kramer als diaken en mevr. M. Engelenburg-van Hartinsveldt als ouderling periodiek aftredend maar herkiesbaar waren voor een tweede ambtstermijn. Van de mogelijkheid om tegenkandidaten aan te bevelen is geen gebruik gemaakt. Beide ambtdragers zijn dus bij dezen herkozen en zullen D.V. begin volgend jaar herbevestigd worden in hun ambt.

AGENDA:
Maandagavond 10 december huiskamergesprek bij de fam. Noordenbos.
Dinsdagavond 18 december 18+gespreksavond bij Jolmer en Anna aan de Feandyk.
Maandagavond 14 jan. '08 gezamelijke kerkenraadsvergadering in de kerk op de buurt.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
01/12/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 december de eerste zondag van Advent is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. R. Slaar hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. Voor de kinderen is het de eerste keer dat zij aan de slag gaan met het kerstprojekt "Sporen van Licht". Jullie komen toch ook allemaal, er is op jullie komst gerekend !!

KERSTPROJECT:
De adventsperiode staat weer voor de deur. De komende weken gaan wij bezig met het kerstprojekt van Bonnefooi. "Sporen van licht". Licht in de duisternis in ons alledaagse bestaan. De verbeelding "de lichtberg" laat ons zien dat het elke week wat lichter wordt en dat we elke week weer een spoortje van licht kunnen vinden, als wij het maar willen zoeken. Elke week hopen wij als leiding jullie een leuk verhaal te laten horen en een leuke verwerking te laten maken. De lichtberg zien we de eerste vier weken van de zijkant, maar met kerst wordt de berg gedraaid, en wat er dan aan het LICHT komt, dat laten we nog even aan uw fantasie over. Ben je nieuwsgierig geworden, probeer dan de komende weken aanwezig te zijn, wij rekenen op jullie komst.
De leiding

BOEKEN:
Voor wie nog een cadeau zoekt. Er zijn nog enkele Nederlandstalige exemplaren van "De Oerpolder" te koop, deze kosten 23,50 eur en zijn te verkrijgen bij ondergetekende.

ZENDINGSKALENDERS 2008:
Voor wie een missie/zendingskalender voor 2008 wil bestellen, er ligt een intekenlijst op de lectuurtafel.

VERANTWOORDING:
De schaalcollecte bij het Heilig Avondmaal van afgelopen zondag ten bate van de St. Roemenië Roept heeft 58,20 euro opgebracht. En via mevr. J. Kampen is een gift van 10,- euro binnen gekomen. Alle gevers heel hartelijk dank!

AGENDA:
Huiskamergesprek op maandagavond 10 december.
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 14 januari.

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Amersfoort: Jan Jacobus Kramer, Ursuladyk 2.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters

Wij gedenken  
Dinsdag 20 november hebben wij in een dienst van woord en gebed afscheid genomen van Pietje Haitsma-Van der Weerd, overleden 16 november 2007, 94 jaar oud.
Pietje van der Weerd,  geboren in Makkum als 6e van 10 kinderen, maar al gauw verhuisd naar Arum moest als zo velen van haar generatie al vanaf haar 12e jaar aan het werk. Een leven van hard werken en weinig vrije tijd. Ze trouwde op 22-jarige leeftijd met Geraldus Haitsma en woonden samen in Tjerkwerd, it Heidenskip en Koudum. Vaak verhuisd, wel 9 keer en niet altijd was dat een verbetering. Ook het feit dat Geraldus op de Grebbeberg gevochten had liet zijn sporen na en heeft in het gezin zo nu en dan voor veel verdriet en spanning gezorgd. Ze kregen samen 7 kinderen en ze waren zowat 55 jaar getrouwd toen Geraldus overleed in 1990. We lazen tijdens de afscheidsdienst uit Psalm 90, een psalm waar ze steeds weer naar teruggreep, vooral vanaf vers 10. Vanouds de oudejaarspsalm, 'de eeuwige toevlucht voor de vergankelijke mens' stond er in een oude bijbelvertaling boven die psalm. Hij begint met: 'Een gebed van Mozes, de man Gods. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht' en eindigt met: 'Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat'. En ze hebben wat afgewerkt haar handen. Middenin de psalm gaat het over de jaren van ons leven die vol moeite en zorg voorbij vliegen, maar, staat er dan: 'leer ons zó onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult'. Dat heeft Pietje Haitsma gedaan, ze heeft haar leven bekeken en verwerkt en zo haar hart met wijsheid gevuld. Ze was een lieve, bijzondere en zorgzame mem stond er op de rouwbrief. Een vrouw met respect voor de ander en vol humor. Ze keek uit naar het licht en de zon  aan het begin van elke nieuwe dag, daar op haar kamer in de Finke. Een kleinzoon zong ervan tijdens de dienst. En bij het uitdragen luisterden wij naar het lied: "Ik zie een poort wijd open staan"  gespeeld door orgel en trompet. Prachtig en bemoedigend. Pietje Van der Weerd gehuwd Haitsma ze was er klaar voor om haar adem terug te geven aan de God van liefde, de bron van alle leven. 94 jaar, het was goed zo. Opgenomen in het grote Licht. Haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar lief hadden bidden wij de troost en nabijheid toe van de God met de naam: "Ik zal er zijn voor jou" . Dat er mensen zullen zijn die voor hen die Naam waarmaken. Pietje Haitsma-Van der Weerd, haar gedachtenis zij ons tot een zegen.
Hermien Leeuw
24/11/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 25 november is er 's middags om 13.30 uur dienst. In deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hoopt ds. Hasper voor te gaan. Ook willen we tijdens de dienst met jongeren en ouderen de Maaltijd van onze Heer vieren. De schaalcollecte na afloop van de maaltijd is bestemd voor "Roemenië Roept". De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

JONGERENGESPREKSGROEP:
"Heb jij het lef? Durf jij te praten over serieuze dingen? Durf jij het achterste van je tong te laten zien? Waarbij voel jij je thuis?
Aan de jongelui vanaf 18 tot ca. 40 jaar van It Heidenskip. Graag nodigen we jullie uit voor de eerste gespreksavond op donderdag 22 november a.s. om 20.00 uur. Nemen jullie gerust al de vrienden/vriendinnen mee, zodat we met een gezellige groep kunnen starten. We hopen dit jaar op 2 verschillende groepen: een groep jongere jongeren en een groep oudere jongeren. Het is wel belangrijk dat een groep uit meer deelnemers bestaat: dat praat en werkt makkelijker voor jullie. Voor hen die nog niet eerder zijn geweest: 1x in de maand een gespreksavond in de kerk  van it Heidenskip of bij iemand thuis. Het was de vorige jaren steeds reuze gezellig, bijtijden serieus, maar vooral vertrouwd en ook jij bent heel hartelijk welkom! Wij kijken al uit naar de 22ste! Heb je nog vragen bel ons gerust: Thomas 0514 - 52 21 23 of Marleen 0514 -  58 25 31. Zo rond 18.00 - 19.00 uur zijn we thuis! Tot donderdag 22 november.
Ds. Dingena Hasper, Thomas en Marleen.

VERANTWOORDING:
Afgelopen zondag vonden we in de collectezak bij de uitgang, die bestemd was voor het werk in de eigen gemeente, een briefje van 100 euro, en de adminstrateur-kerkrentemeester meldde dat er onlangs een gift van 75 euro op de bankrekening bijgeschreven was. Heel hartelijke dank hiervoor.

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Leeuwarden: Janneke Sjoukje Tjalma, Heidenskipsterdyk 28.

AGENDA:
Woensdag 21 november gez. Thema-avond in Oer de Toer te Workum.
Onderwerp: Rwanda................
Maandagavond 10 december een huiskamergesprek bij.......?
Kerkenraadsvergadering maandagavond 14 januari in de consistorie.

nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters

PASTORAAT
Overleden
Vrijdagmorgen 16 november is in alle rust in de Finke Pietje Haitsma-van der Weerd overleden op de leeftijd van 94 jaar, sinds 12 maart 1990 weduwe van Gerardus Haitsma. De afscheidsdienst zal dinsdag 20 november gehouden worden in de Martinikerk te Koudum, 's middag om 2 uur, waarna we haar naar haar laatste rustplaats zullen brengen op de algemene begraafplaats aldaar. Vanaf half twee is er gelegenheid tot condoleantie. Dat haar kinderen en familie de nabijheid van God en mensen mogen ervaren. In een volgend nummer een "In memoriam".
Hermien Leeuw


Nijs út Kanada

Obituaries (11/22/07)
de BOER, Jetze August   
15, 1918 November 18, 2007

It is with great sadness that we announce the passing of Jetze (John) de Boer. He is survived by his loving wife Betty, his four beloved children: Andrew (Yvonne), Lisa (Gordon), John (Mary), and Mary (Patrick), and six grandchildren, Jenny, Andrew, James, Ayden, Jessie and Silas.
Born in Heidenschap, the Netherlands, Jetze moved to Canada in 1952, where he met and married the Greatest Blessing of my life," Betty Frances Coatsworth. Jetze taught music, played the violin and conducted orchestras throughout Ontario. He felt privileged to live and teach in this great country. He was a life-long learner.
He loved his family and told them so, often. He accepted people for who they were and was genuinely interested in everyone. He held progressive views and remained completely true to himself to the end. He described himself as the luckiest of men". Nothing we do, however virtuous, can be accomplished alone; therefore we must be saved by love" Reinhold Niebuhr
A Celebration of Jetze's life with family and friends will be held at the McCartney house, 1194 Maplegrove Pl., Victoria, Saturday at 1:00. 426770
Victoria Times Colonist, Area Code 250
17/11/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 november 's middags om 13.30 uur hoopt de heer H. Giliam uit Pingjum bij ons voor te gaan. Het is een dienst yn ús memmetaal n.l. in het Fries. Voor de kinderen is er de nevendienst waar juf Els een mooi verhaal vertelt en als er tijd over is nog een knutseltje gemaakt kan worden. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

VERANTWOORDING:
De uitgangscollecte die bestemd was voor de Ronald Mac Donald huizen heeft het mooi bedrag van 97,20 euro opgebracht, alle gevers hartelijk dank!

AGENDA:
Woensdagavond 21 november een thema-avond in Oer de Toer in Workum, het onderwerp is Rwanda..... met ds. J. Finnema.
Maandagavond 10 december huiskamergesprek.
Maandagavond 14 januari kerkenraadsvergadering.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
10/11/2007
BIJ DE DIENST:
Woensdag 7 november
's avonds om 19.30 uur een dankdienst voor gewas en arbeid. Voorganger is ds. B. de Boer en mevr. Y. Heins-Galema is liturg. En het koor "Ta Gods Eare" van Ferwoude en e.o. o.l.v. mevr. C. Hofman verleent medewerking aan deze dienst. Tijdens de dienst is er een collecte ter bestrijding van de onkosten, de uitgangscollecte is bestemd voor de Ronald Mac Donald-logeerhuizen.

Zondag 11 november
is er 's middags om 13.30 uur een dienst die in het teken staat van Sint Maarten. Ds. J. van Olffen van Makkum hoopt in deze dienst die in samenwerking met onze jeugdouderling en enkele anderen is voorbereid, voor te gaan.
Het belooft echt weer een hele speciale dienst te worden voor iedereen in de leeftijd van jong tot oud.
Dus net stinne mar der hinne!
(De viering van het Heilig Avondmaal is verplaatst naar zondag 25 november).

TERUGBLIK:
Afgelopen zondagavond 28 oktober was er een jeugddienst van 14 t/m 17 uit It Heidenskip. Het werd een bijzonder geslaagde dienst waarin het thema "verborgen talenten" prima naar voren kwam. Dat er veel talent onder de inwoners van It Heidenskip schuilt is geen geheim, maar ook onder de jeugd is er genoeg potentie! Zo werd er prachtige muziek gemaakt door Pieteke en Elbrich met ondersteuning van Jitske Drayer. Ook was er door de jongens een stukje cabaret gemaakt over het reilen en zeilen van de jeugd en de kerk in It Heidenskip en de meisjes hadden een nationale bijbelquiz gemaakt. Dit alles bij elkaar met de inbreng van ds. Hasper werd het een zeer geslaagde avond. De uitgangscollecte voor de stichting "Doe een Wens" bracht ook nog eens het mooie bedrag op van 111,00 euro. Zo zie je maar wat je met elkaar draagt is nooit te zwaar.
O ja, jullie komen toch zondagmiddag ook allemaal? Dan vieren we met elkaar Sint Maarten! Tot ziens allemaal,
Thomas.
PERIODIEKE AMBTDRAGERS VERKIEZINGEN:
Na een periode van 4 jaar zijn aftredend dhr. M.S. Kramer, diaken, en mevrouw M. Engelenburg-van Hartingsveldt, ouderling. Beiden stellen zich herkiesbaar voor nog een termijn van 4 jaar. Om aan de verkiezingsprocedure  zoals die in de kerkorde voorgeschreven is te voldoen is er voor de stemgerechtigde leden van de gemeente de mogelijkheid om schriftelijk en ondertekend tegenkandidaten voor te dragen. Eventuele schriftelijke aanbevelingen kunnen tot en met zaterdag 17 november a.s. bij de scriba Richtsje Noordenbos, Heidenskipsterdyk 39, ingeleverd worden. Worden er geen aanbevelingen ingediend dan worden beide periodiek aftredende ambtsdragers zondag 18 november herkozen verklaard.

AGENDA:
Maandagavond 12 nov. Huiskamer gesprek in It Heidenskip (Het eerste huiskamergesprek van 1 nov. j.l. was zeer geslaagd).
Kerkenraadsvergadering  op maandagavond 14 januari 2008.
Themamorgens en -avonden gezamelijk met Workum. Dinsdagmorgen 13 november het eerste gesprek van een serie van drie, "Waar zijn we in Godsnaam mee bezig" met ds. Slaar (in de Parkzaal van Nij Mariënacker).
En om alvast te noteren: 21 november Rwanda... met als spreker ds. J. Finnema voorheen te Makkum.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
03/11/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 4 november
is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Dominee R. Slaar van Workum hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente. Voor de kinderen is er de nevendienst., jullie komen toch ook met je ouders mee?

Woensdagavond 7 november
is er 's avonds om 19.30 uur de interkerkelijke dankdienst voor arbeid en gewas. Voorganger is ds. B. de Boer van Workum en als liturg werkt o.a. mevr. Y. Heins-Galema aan dezen dienst mee. Het koor "Ta Gods Eare" van Ferwoude onder leiding van mevr. Cobie Hofman is bereid gevonden om aan deze bijzondere dienst mee te werken. Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten, bij de uitgang is er een collecte voor een nog nader bekend te maken doel.

AGENDA:
Donderdagavond 1 november en maandagavond 5 november en maandagavond 12 november. Huiskamergesprekken.
Dinsdagavond 6 november een thema-avond in Oer de Toer te Workum met als titel: Pubers: "Engelen of draken."

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
27/10/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagavond 28 oktober is er 's avonds om 19.30 uur een jeugddienst, georganiseerd door gezamelijke jeugd van tussen de 14 en 17 jaar. Een aantal weken lang zijn we samen met ds. Hasper zeer actief geweest om dit voor te bereiden. Zeer gezellig waren deze avonden met een heel mooi resultaat. Het thema  zal zijn "Verborgen Talent". Iedereen, wie dan ook, heeft talent. Met deze motivatie zijn we te werk gegaan. De collecte bij de uitgang die voor de jeugdraad is bestemd, gaat deze keer naar de stichting "Doe een wens", "beleven wat leven is, even vergeten dat ik zieke ben...." Deze stichting vervult de liefste wens van kinderen tussen de drie en achttien jaar met een onzekere toekomst. Door het vervullen van een wens, probeert de stichting blijdschap en kracht te brengen in een moeilijke periode; even weg van het ziekenhuis, behandeling en doktoren. Het wordt een leerzame en zeker ook gezellige dienst, dus KOMT ALLEN !!
Namens de jeugdraad, Beeuwkje de Vries

HUISKAMERGESPREKKEN:
Op donderdagavond 1 november is de kerkenraad voornemens om van start te gaan met de huiskamer gesprekken. In deze gesprekken willen we verder gaan met het thema van de startzondag. Thuis zijn, thuis voelen, van jongeren en ouderen in de gemeente, in de kerk, bij het avondmaal. In eerste instantie zijn er alvast vier datums voor een huiskamergesprek geprikt, namelijk: 1 nov., 5 nov., 12 nov. en 10 dec.

AGENDA:
Woensdagavond 24 oktober thema-avond in Workum met vragen aan ds. Carl ter Linden.
29 Oktober kerkenraadsvergadering in de consistorie.
6 November bezoek aan het Joods Museum in Amsterdam en
op dezelfde dag 's avonds een thema-avond in Workum met als onderwerp "Pubers: Engelen of draken?" en
woensdagavond 7 november in de kerk op de buurt een gezamelijke dankdienst voor gewas en arbeid.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum  
20/10/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 21 oktober is er 's middags om 13.30 uur dienst. Ds. W. Beekman wonend in Koudum hoopt dan bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst waarin een verhaal uit "Vertel het maar" wordt verteld. Jullie komen toch ook allemaal?  De collecten tijdens de dienst zijn voor diaconie en kerk en de collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.

LECTUUR:
Om mee te nemen en thuis door te lezen:
1. De nieuwsbrief nr. 3 van de Kilangala missiepost ondersteund door de Tryntsje Beimers Stichting.
2. De schriftelijke motivatie van de kerkenraad aangaande het instemmend besluit rondom het zegenen van relaties.
En ook op tafel ligt een intekenlijst voor het bestellen van een dagboek voor 2008.

AGENDA:
Donderdag 18 oktober 18+ catecheseavond in  Oer de Toer en woensdagavond 24 oktober in het koor van de Gertrudiskerk te Workum een thema-avond met en rondom het door Carl ter Linden geschreven boek "Wandelen over het water". Carl ter Linden is zelf aanwezig om de vele vragen die gerezen zijn naar aanleiding van de vorige lezing te beantwoorden. En voor maandagavond 29 oktober  staat er een kerkenraadsvergadering in de consistorie genoteerd.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


VAN "STICHTING TRIJNTJE BEIMERS" HET VOLGENDE NIEUWS:

Pytsje Kampen genomineerd voor EO-prijs:
De Friese boerin Pytsje Kampen-van der Heide afkomstig uit it Heidenskip wordt in het programma "Nederland Helpt" van de EO genomineerd voor de titel "Helpende Hollander". Zij zet zich als voorzitter van "Stichting Trijntje Beimers" volledig in voor het werk op de Kilangala missiepost in Tanzania. Ze brengt daarvoor jaarlijks ook een aantal maandan door op de post om er hand in hand met de mensen daar mee te werken. Free-lance EO-medewerkster Lieneke de Groot reisde  dit keer met haar mee. Ze maakte een reportage en zorgde voor een grote verrassing. Dit is te zien in de uitzending van 25 oktober op donderdag om 17.10 uur op Nederland 2.

Boek "Mama Katarina"
Deze missiepost is 40 jaar geleden opgericht door Tryntsje Beimers. Onder leiding van de Tanzaniaan Moses Siame groeit het werk nog steeds.


links:
Nederland Helpt: Pytsje Kampen
Site Kilangala
13/10/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 14 oktober is 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger in deze dienst is ds. R. Slaar. Het thema van deze dienst, die met gezamelijke commissie voor het Werelddiaconaat is voorbereid, is "Beheers je zelf". Voor de kinderen is er ook deze middag de kinderkerk. De collectes tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Werelddiaconaat. Deze keer in het bijzonder voor het herstel en een duurzame ontwikkeling van de lokale landbouw in Nepal, dit op een zodanige manier dat er voordurend voldoende voedingsmiddelen beschikbaar zijn voor de eigen bevolking.

INTEKENLIJST:
Op de lectuurtafel ligt een intekenlijst met een folder voor dagboeken voor 2008. Naast de mogelijkheid om het vertrouwde dagboek "Immanuël" of "Kruimkens van 's Heren tafel" te bestellen is het ook mogelijk om voor een nieuw en meer eigentijds dagboek te kiezen, namelijk "Onverwacht dagboek", hierin staat voor iedere dag een bijbeltekst met daarnaast een prikkelend citaat.

AGENDA:
Woensdagavond 10 en 24 oktober nog een keer Carl ter Linden, donderdagavond 18 oktober 18+ catechese-avond. Deze avonden worden in Oer de Toer te Workum gehouden, behalve de avond met ds. Ter Linden (24-10) deze wordt gehouden in het koor van de Gertrudiskerk. Maandagavond 29 oktober vergadering van de kerkenraad in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
06/10/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 7 oktober hoopt ds. Slaar om 11.00 uur bij ons voor te gaan. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn zoals gebruikelijk bestemd voor diaconie, kerk en voor het werk in de gemeente.

KINDERKERK:
Na een lange poos vakantie gaan zondag de kinderkerk weer van start. Juffrouw Els heeft samen met haar medeleidsters vast weer wat leuks voor jullie uitgedacht. Jullie komen toch allemaal?

ZIEKEN:
Afgelopen week is mevrouw Beitske Kampen-Cnossen voor een operatie opgenomen geweest in het ziekenhuis. Vrijdagavond is zij weer thuisgekomen om daar nog geruime tijd verder aan te sterken.

LECTUUR:
Voor de vakantie heeft de kerkenraad een instemmend besluit genomen over het zegenen van relaties. Op de lectuurtafel ligt voor ieder gemeentelid de op schrift gestelde motivatie van het genomen besluit klaar om meegenomen te worden, zodat u thuis één en ander nog eens rustig door kunt lezen.
Ook nieuw op de lectuurtafel zijn enkele folders van CCA dat staat voor Contact Christen Agrariërs. Missie en doel van het CCA zijn het ontwikkelen en ondersteunen van agrariërs m.b.t. levensovertuiging, partner, bedrijf en omgeving.

AGENDA:
Maandagavond 8 oktober: Cursus pastoraal gesprek.
Woensdag 10 en 24 oktober: "Nog een keer Carl van der Linden".
Donderdag 18 oktober: 18+avond.
Al deze avonden worden in Oer de Toer te Workum gehouden. En voor maandagavond 29 oktober staat er een kerkenraadsvergadering in de consistorie genoteerd.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
29/09/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 30 september is er 's morgens om 9.30 uur een Lauden. Het thema van deze dienst is: De torenbouw van Babel. De meditatie wordt  verzorgd door dhr. E. Reitsma. Liturg is mevr. E. Gielink. De collectes aan het begin van dit morgen-gebed (Lauden is een andere woord voor morgengebed) zijn bestemd voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Maandagavond 8 oktober om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum is er de eerste avond van een korte cursus rondom het pastoraal gesprek. En woensdagavond 10 oktober een voorbereidend gesprek en 24 oktober een thema-avond over de zienswijzen van Carl ter Linden, ook te Workum. Voorlopig zijn deze avonden gepland in Oer de Toer. De volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op 29 oktober om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


Edmonton, Alberta, Canada  

WESTERMAN, John (Jan) On Sunday September 23, 2007 John Westerman of Edmonton, Alberta passed away at the age of 68 years.
John is survived by his loving family; his wife of forty-five years, Sarah; his sons: Randy (Leanne) and Preston (Gail); grandson, Daniel; his sisters: Rose (Harry) Secuur, Corrie (Rod) McLeod and Elsie (Hank) Wesdyk; his brothers: Henry (Irene) and Robert (Sherry). He was predeceased by his parents, Pieter and Pietje Westerman.
A Memorial Service will be held at the Royal Canadian Legion - Kingsway (Upper Level), 10425 Kingsway Avenue, Edmonton, AB on Thursday September 27, 2007 at 11:00 a.m. with Reverend Phil Gagnon officiating.
Memorial donations can be made directly to the Cross Cancer Foundation, Edmonton, Alberta. Fountain Garden Funeral Service 10969-101 Street, Edmonton, AB. Telephone 780-457-6600
Published in The Edmonton Journal on Sept. 25, 2007
22/09/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 september is het voor onze gemeente de startzondag voor het gemeentewerk. We beginnen 's morgens om 11.00 uur met gezamelijk koffie te drinken op het fierljepterrein, of bij minder goede weersomstandigheden in dorpshuis It Swaeigat. Daarna is er een ????? met aansluitend een gezamelijke lunch met soep en broodjes. En dan om 13.30 uur een dienst waarin voorgaat ds. Hasper, muziekkorps Studio verleent haar medewerking aan deze speciale dienst. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, kerk en de bestrijding van de onkosten  die aan dit alles verbonden zijn. Nieuwsgierig geworden? Kom allemaal, ouderen en jongeren en de allerjongsten. Zie voor deze dienst ook de flyer die nog verspreid zal worden.

AGENDA:
10 oktober voorbereidende avond door ds. R. Slaar, en 24 oktober nog een keer Carel ter Linden in "Oer de Toer" te Workum (zie blauwe boekje).
Maandagavond 29 oktober kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
15/09/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 16 september is er 's morgens om 9.30 uur dienst.  In deze dienst hoopt ds. D. Nijenhuis van Workum voor te gaan.
De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk en de uitgangscollecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

HERINNERING:
Wilt u uw eventuele aanmelding voor één of meerdere thema-avonden alvast ingevuld klaar leggen? Dat werkt voor de ophalers wel zo makkelijk.

BEDANKT:
Een woord van hartelijke dank aan al diegenen die één of enkele zaterdagmiddagen als gastvrouw of gastheer in onze kerk aanwezig zijn geweest. Sommigen hadden heel veel belangstellende bezoekers ontvangen anderen maar enkele, maar allemaal hartelijk dank voor jullie inzet.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
08/09/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 9 september om 11.00 uur hoopt ds. R. Slaar van Workum voor te gaan. In deze dienst willen we allemaal met elkaar, jongeren en ouderen, de maaltijd van onze Heer vieren. Het college van diakenen heeft gedacht om de schaalcollecte na de viering voor noodhulp in Azië te bestemmen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

SOLIDARITEITSKAS:
Deze week wordt de mailing van de solidariteitskas bij belijdende leden en gedoopte leden vanaf 18 jaar rondgebracht, daarin is bijgesloten een acceptgiro voor het overmaken van het gevraagde bedrag. Van  het gevraagde bedrag van de belijdende leden, 10,- euro, moet de helft afgedragen worden aan de landelijke kas van het solidariteitsfonds. De andere helft komt ten gunste aan de eigen gemeente. De bijdrage van de gedoopte leden komt geheel ten goede aan de eigen gemeente. Nu zal wellicht de vraag opkomen wat houdt het landelijke solidariteitsfonds in. Mocht er in den lande een gemeente door onvoorziene omstandigheden in financiële problemen geraken dan kan er een beroep gedaan worden op een bijdrage uit dit fonds.

BLAUWE BOEKJE:
Ook deze week wordt het welbekende Blauwe Boekje van de gezamelijke commissie voor Toerusting en Vorming, met daarin vermeld bijna alle kerkelijke activiteiten voor het komende winterseizoen bij u bezorgd. Een korte blik daarin leert dat er weer vele activiteiten georganiseerd worden, van zingen, gespreksavonden, lezingen en zelfs een uitstapje naar enkele museums in Amsterdam. In het boekje ook een invulformulier waarin u kunt aangeven waar u zich voor aan wilt melden. Dit invulformulier wordt voor woensdag 19 september weer bij u opgehaald.

MONUMENTENDAG:
Zaterdag 8 september is het de landelijke monumentendag. Omdat onze kerk op de buurt ook als een plaatselijk monument aangeduid wordt is de kerk vanaf 's morgens 10.00 uur tot 's middags 17.00 uur open voor bezichtiging. Samen met de monumentendag is het onder andere ook orgeldag en maken diverse organisten een soort van orgelestafette in het bespelen van voor hen onbekende orgels. Zo komt er 's middags om 13.30 uur een organist uit Joure het Bakker en Timminga-orgel in onze kerk bespelen.

LAATSTE KANS:
Voorlopig laatste kans: er zijn nog enkele exemplaren van de nederlands talige versie van "De Oerpolder" à 23,50 euro te koop.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 10 september om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
01/09/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 2 september is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Voorganger in deze gewone dienst is ds. Hasper. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

LEDENMUTATIE:
Ingekomen van Vlijmen: Pieter Noordam, Ursuladyk 9
Vertrokken naar Oudemirdum: Meine Kampen, Ursuladyk 9
Vertrokken naar Workum: Joukje Ouderkerken, Heidenskipsterdyk 24

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op maandagavond 10 september om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
25/08/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 augustus is er 's avonds om 19.30 uur dienst. Voorganger is ds. A. Althuis van Workum. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeenteewerk.

COLLECTEOPBRENGST:
Aardig om te vermelden is dat de 3e collecte die tijdens de túntsjinst van 12 augustus gehouden werd en die bestemd was voor de Tryntsje Beimers Stichting het mooie bedrag vaan 166,55 euro opgebracht heeft.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 10 september.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum
18/08/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 augustus is er 's morgens om 11.00 uur een speciale dienst waarin stil gestaan wordt bij de start van het nieuwe schooljaar. Ds. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Het belooft echt een hele speciale  dienst te worden voor kinderen in alle leeftijden, heiten en memmen, pakes en beppes, omkes en muoikes, leerlingen en lesgevenden en al zo meer. Eigenlijk dus een niet te missen dienst. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk en de collecte bij de uitgang krijgt vast een bij deze dienst passende bestemming.

LEDENMUTATIE:
Ingekomen van Workum:
Pieter Haanstra en Jitske Draijer en dochtertje Martzen, Heidenskipsterdyk 18B.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 10 september in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
11/08/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 12 augustus is er 's middags om 13.30 uur een speciale dienst in de tent die door de Lekje jongeren achter de buurt geplaatst zal worden.
In deze bijzondere dienst hoopt ds. R. Slaar van Workum voor te gaan.

Het thema van deze dienst is
"Opnieuw beginnen - Leuk of niet?"
Als je opnieuw moet beginnen omdat alle domino-stenen omgevallen zijn? Of als je opnieuw mag beginnen nadat alles al was verkeken? Opnieuw beginnen!  Het hangt er van af wanneer of waarom...
Als tekst staat in deze dienst het verhaal van de regenboog uit Gen. 9 centraal.
En hoe deze dienst verder nog ingericht zal worden is een verrassing.

Wel alvast even een huishoudelijke mededeling:
Tijdens de dienst worden er deze keer drie collectes gehouden, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor bestrijding van de onkosten en de derde is bestemd voor het werk van de Tryntsje Beimers Stichting op de zendings/missiepost in Kilangala te Tanzania.


de preekstoel ûnder de appelbeam
foto Yvonne Visser
AGENDA:
De eerste kerkenraadsvergadering na de vakantie staat voor maandagavond 10 september genoteerd.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
28/07/2007 en 04/08/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 29 juli is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. Van der Ploeg van Sneek hoopt dan voor te gaan. De collecten zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente.
Zondag 5 augustus is er ook 's morgens om 11.00 uur dienst. Als voorganger staat dan ds. R. Slaar van Workum genoteerd. De collectes zijn bestemd voor de reeds beovengenoemde doeleinden.

GEEN KINDERKERK:
Er is geen kinderkerk meer, maar er liggen wel kleurplaten en viltstiften voor de kinderen in de kerk, om die tijdens de dienst mooi in te kleuren.

                   
De Nederlandstalige versie van de Oerpolder is nog te bestellen door 23,50 euro + 6,50 euro voor verzendkosten over te maken op banknr. 3050.44.850 t.n.v. St. Beheer Kerkgebouw It Heidenskip.

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat genoteerd voor maandagavond 10 september om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
14/07/2007 en 21/07/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 15 juli 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. B. de Boer uit Workum bij ons voor te gaan. Misschien staat hier en daar vermeld dat ds. Slaar voorgaat maar dat is dus niet zo. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de bekende doeleinden van diaconie, kerk en gemeente.
Zondag 22 juli ook 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn voor te gaan. Ook de collecten tijdens en na de dienst zijn weer bestemd voor de bovengenoemde doeleinden.

GEEN KINDERKERK:
Er is geen kinderkerk meer, maar er liggen wel kleurplaten en viltstiften voor de kinderen in de kerk, om die tijdens de dienst mooi in te kleuren.

KENNISGEVING VAN EEN GENOMEN BESLUIT:
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te It Heidenskip in vergadering bijeen op 3 juli 2007, kennis genomen hebbend  van het bepaalde in Ordinatie 4 art. 7 ord. 5 art. 3 en 4 van de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland, en gehoord de gemeente, overwegende:
1. Dat mensen met verschillende relatievormen volwaardig deel uitmaken van onze gemeente;
2. Dat het voor de gemeente reden tot vreugde is wanneer geliefden elkaar als een geschenk uit Gods hand ervaren;
3. Dat er nauwelijk moeite bestaat in onze gemeente met niet-huwelijkse relaties, homoseksuele relaties of andere vormen van niet-huwelijks samenleven mits op basis van liefde en trouw.
Besluit:
1. Dat ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht in het midden van de gemeente kunnen worden gezegend.
2. Dat voor een dergelijke zegening dezelfde afspraken gelden als voor een huwelijksinzegening tussen man en vrouw.
3. Dat in het pastoraat aan hen die een zegen over hun levensverbintenis vragen aandacht geschonken zal worden aan de wijze waarop in de levensverbintenis inhoud wordt gegeven aan de kwaliteiten als wederkerigheid, duurzaamheid, vrijheid en veiligheid.
Na de vakantieperiode zal nog een nadere schriftelijke toelichting op het genomen besluit aan alle volwassen gemeenteleden toegestuurd worden.

NIEUW OP DE LECTUURTAFEL:
Nieuwsbrief nr. 2 van de Kilangala missie/zendingspost gesteund door de Tryntsje Beimers Stichting. Hierin staat de laatste informatie over deze missiepost. Geinteresseerd? Neem gerust een exemplaar mee naar huis. En natuulijk kunt u ook het allerlaatste nieuws uit Kilangala lezen op de website www.kilangala.nl
En ook Pytsje Kampen, die momenteel in Kilangala is, laat af en toe per e-mail van zich horen.

DE OERPOLDER:
De Nederlandstalige versie van de                 is nog te bestellen door 23,50 + 6,50 voor de verzendkosten over te maken op banknr. 3050.44.850 t.n.v. St. Beheer Kerkgebouw It Heidenskip.

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat genoteerd voor maandagavond 10 september om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet voor vakantievierders, thuisblijvers en thuiskomers,
namens de kerkenraad,
mevrouw R. Noordenbos-Deinum
23/06/2007, 30/06/2007 en 07/07/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 24 juni is er 's middags om 13.30 uur dienst. In deze dienst hoopt ds. J.D. Th. Wassenaar voor te gaan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente.
Zondag 1 juli is er 's morgens om 10.00 uur een door de jeugdraden van Workum en die van It Heidenskip voorbereide jeugddienst op het Fierljepterrein.
Het thema van deze dienst is "Een reis door de Tijd". Voorganger in deze zeer bijzondere jeugddienst is ds. D.M. Hasper. Muzikale medewerking wordt verleend door muziekkorps Studio. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar.
En ongetwijfeld zal er onder andere gecollecteerd worden voor bestrijding van de onkosten.
Even een praktische mededeling, er is een ruime parkeergelegenheid naast het Fierljepterrein beschikbaar.
Zondag 8 juli is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. A.R. Roodenburg van Parrega hoopt voor te gaan. De collecten zijn voor diaconie, kerk en gemeente.

KINDERKERK:
Tot na de grote vakantie is er tijdens de dienst geen kinderkerk meer. Maar de kinderen kunnen gerust mee naar de kerk, er liggen leuke kleurplaten klaar om in te kleuren en anders maak je zelf toch een mooie tekening, het kan allemaal.

DE OERPOLDER:
Even uw aandacht voor iets heel anders. Een poosje terug is de Nederlandse versie van DE OERPOLDER geschreven door Hylke Speerstra gereed gekomen en uitgebracht door uitgeverij Contact te Amsterdam. Ook de Nederlandse vertaling van DE OERPOLDER is de moeite van het lezen zeker waard. Naar wij vernomen hebben zijn er ook nog enkele "verhalen" die niet in de Fryske versie staan aan toegevoegd. In overleg met de schrijver en de uitgever is de Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip er in geslaagd om dit boek te mogen verkopen. Waarbij het positief verschil tussen de inkoopsprijs en de verkoopsprijs ten goede komt aan de Stichting Beheer Kerkgebouw it Heidenskip. Deze Stichting heeft enkele jaren terug de restauratie van het kerkje op de buurt gerealiseerd. Om ook in de toekomst het kerkgebouw en het orgel in een goede staat te kunnen houden is vaak veel geld nodig, vandaar deze actie. De eerste opzet van het bestuur van bovengenoemde stichting was om het boek te verkopen aan de bezoekers die in het kader van Tsjerkepaad 2007 op de zaterdagmiddagen van 30 juni t/m 8 september een  bezoekje komen brengen aan de kerk op de buurt. Van het één kwam het ander: Om ook een ieder die zich bij it Heidenskip en het kerkgebouw betrokken voelt te gelegenheid te bieden om ook de Nederlandse versie in bezit te krijgen hebben we bedacht om dat als volgt te doen. Als u nu voor 1 augustus 2007   23,50 plus 6,50 voor verzendkosten (totaal 30,00) overmaakt op banknummer 3050.44.850 t.n.v. Stichting Beheer Kerkgebouw te It Heidenskip onder vermelding van Ned. versie Oerpolder, dan wordt het boek t.z.t. bij u thuis bezorgd. Vergeet niet om duidelijk uw naam en volledig adres te vermelden. U kunt de Nederlandse "OERPOLDER" ook in de kerk kopen op de genoemde zaterdagmiddagen, dan bespaart u 6,50 aan verzendkosten. Wij hopen op vele bestellingen, namens het bestuur van de Stichting Behoud Kerkgebouw.
Richtsje.

AGENDA:
Dinsdagavond 3 juli om 19.00 uur kerkenraadsvergadering ten huize van de familie Engelenburg in Rijs.

Met een vr.gr. namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

  
IN MEMORIAM KLAAS TERLUIN:
Op 4 juni jongstleden overleed op de leeftijd van 77 jaar Klaas Terluin, echtgenoot van Foekje Terluin-Bakker. Op de rouwkaart staat een gedicht, over zware stormen en de zonneschijn die daar steeds weer op volgt; zo was het leven van Klaas en Foekje. De eerste zware storm was er al vóór hun huwelijk, toen Klaas zijn dienstmaat en Foekje haar eerste man, Klaas Deinum verloren. Klaas troostte haar en er bloeide iets moois op; de pleats yn 'e Skar in It Heidenskip kreeg een nieuwe boer, en de beide meisjes een nieuw heit. Er werden nog 5 zoons geboren, een warm en druk gezin. Maar toen werd Klaas ziek, en daar had hij het erg moeilijk mee; ziek worden en niet meer kunnen werken terwijl je een gezin met zeven opgroeiende kinderen hebt, dat is niet iets wat je gemakkelijk kunt accepteren. Opnieuw ging de zon schijnen want samen sta je sterk; het gezin sloeg de handen ineen en ieder deed wat hij of zij kon. En al kon Klaas het zware werk niet meer doen, in een druk gezin zijn er altijd veel kleinere klusjes die ook gebeuren moeten.
De kinderen werden groot en er kwamen pakesizzers en zelfs een oerpakesizzer; een nieuwe fase in het leven van Klaas Terluin. Hij leefde steeds intens mee met alle kinderen en kleinkinderen en genoot mee met alles wat ze deden. Als pake had hij veel geduld, deed eindeloos spelletjes en maakt grapjes met ze. In 2003 werd de pleats aan zoon Eise overgedragen en de oversteek naar Workum werd gemaakt. Al waren heit en mem in de eerste jaren nog wel veel in It Heidenskip te vinden.
Twee jaar geleden kwam een nieuwe  storm; er werd longkanker ontdekt. Maar de operatie slaagde wonderwel en Klaas kreeg nog twee jaren erbij. De kanker was echter niet verslagen en kwam terug. En toen ging het snel.
Een paar weken van afscheid, een rustige laatste nacht en toen begon Klaas Terluin, hand in hand met zijn vrouw, aan zijn laatste reis. God nam hem mee. Het is goed zo.
Zaterdag 9 juni herdachten we Klaas Terluin. Samen lazen we Psalm 30, de trouwtekst, die zo wonderlijk goed paste bij zijn leven en sterven. Het was een dankdienst, want dankbaarheid overheerste; voor de kracht en aanwezigheid van de Hemelse Vader, die ze steeds in hun leven mochten ervaren, voor alle goede tijden, van liefde en zonneschijn.
Op de begraafplaats van Koudum brachten we Klaas Terluin naar zijn laatste rustplaats.
Moge God ook nu weer zijn vrouw en kinderen en pakesizzers nabij zijn met zijn troost en liefde.
ds. Dingena Hasper
16/06/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 juni is er 's avonds om 19.30 uur dienst, voorganger is ds. A. Althuis van Workum. We zijn voornemens om hier een Zomers-zondagavond dienst van te maken. Een dienst met wat meer zang dan gewoonlijk en met goed zingbare liederen.
De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeentewerk.

BOOTTOCHT:
U kunt zich nog steeds opgeven voor de geheel verzorgde jaarlijkse boottocht die voor 55 plussers door de gezamelijke diaconieën uit de regio georganiseerd wordt. De datum van deze boottocht is zaterdag 7 juli a.s. Opgeven kan bij mevr. J. Kampen-Cnossen in de Skar, tel.nr. 0514-521225.

GASTHEREN/GASTVROUWEN GEVRAAGD:
Voor de zaterdagmiddagen van 300 juni t/m 8 september om bezoekers te ontvangen en desgevraagd iets te vertellen over kerkgebouw en gemeente, dorp en streek. Melden kan bij mevr. R. Noordenbos-Deinum tel.nr. 0514-521345.

AGENDA:
Dinsdagavond 3 juli om 19.00 uur kerkenraadsvergadering ten huize van de fam. Engelenburg te Rijs.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN:
Op maandag 4 juni is in de leeftijd van 77 jaar overleden ons gemeentelid de heer Klaas Terluin, Ielaak 24. De rouwdienst is gehouden op zaterdag 9 juni in de Gertrudiskerk, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Koudum. Moge de Heer van leven en dood mevrouw Terluin, de kinderen, kleinkinderen en achter-kleinkind kracht schenken in deze dagen van rouw en verdriet:

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: "zijn goedheid is groot"
(Gezang 470:4)

In het volgende nummer zal een "In memoriam" geplaatst worden.
09/06/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 10 juni is 's morgens om 11.00 uur dienst. In deze dienst willen we met elkaar, jongeren en ouderen, de Maaltijd van Onze Heer vieren. Voorganger in deze dienst is ds. D.M. Hasper. De schaalcollecte na de viering is bestemd voor Stichting Antwoord te Andijk (www.antwoord.org). Deze Stichting heeft wereldwijd verschillende hulpverleningsprojecten waar naast stoffelijke hulp ook het Evangelie verkondigd wordt. Mede namens onze diakenen van harte bij u aanbevolen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

EXTRA DIENST:
Ook op dezelfde zondag is er 's middags om 14.00 uur nog een dienst in onze kerk. Deze dienst wordt gehouden in het kader van de Internationale orgeldagen in Zuid-West Friesland (www.orgeldagenzwfriesland.nl). Voorganger in deze dienst is ook ds. D.M. Hasper en de bekende organist Dick Klomp zal het orgel bespelen. Omdat er vele gasten uit het buitenland aanwezig zijn wordt deze dienst in de Engelse taal gehouden.
Aansluitend aan de dienst hoopt dr. J.D.Th. Wassenaar een lezing te houden met als titel "Het orgel een hemelse heiligheid", ook deze lezing wordt in het Engels gehouden.
Ook bij deze dienst mag iedereen zich van harte welkom weten, ook al is er misschien sprake van een taalprobleem. Maar voor echte en minder echte Friezen hoeft dit geen probleem te zijn, want vele woorden zijn in het Fries hetzelfde als die in het Engels heb ik me laten vertellen.

GASTVROUWEN/GASTHEREN GEVRAAGD:
Net zoals enkele voorgaande jaren is onze kerk op 10 zaterdagmiddagen open in het kader van Tsjerkepaad 2007. De eerste zaterdagmiddag is 30 juni a.s. de laatste zaterdagmiddag is 8 september. Het duurt nog even voordat het zover is, maar we zijn alsvast op zoek naar gemeenteleden/dorpsgenoten die een zaterdagmiddag in de kerk aanwezig willen zijn om bezoekers te ontvangen en desgevraagd het een en ander over de kerk, gemeente, dorp en streek te vertellen. Hebt u een middag beschikbaar dan kunt u zich alvast melden bij ondergetekende, meestal wel te bereiken via telefoonnummer 0514 - 52 13 45.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 3 juli 's avonds om 19.00 uur ten huize van de familie Engelenburg te Rijs.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos
Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Kanada
  
James (Jim, Jochum) Bakker

JAMES 'JIM' BAKKER Went to be with his Lord and Savior Jesus Christ, on Monday, May 28th, 2007, of R.R. #2, Picton, at the age of 71.

Beloved husband of Sadie.
Loving father of David and his wife Carmen of Hudsonville, Michigan, Jonathan and his wife Kristin of Frankford, Timothy and Mark both of Demorestville.
Loving “Pake” to Jaben, Raisa and Caleb.
Dear brother of Tryne and her husband Abe Bakker, Nick and his wife Doreen, Shirley and her husband Gus Boschma and Barney.
Sadly missed by his many nieces and nephews.

MR. BAKKER IS RESTING AT THE WHATTAM FUNERAL HOME 33 MAIN STREET, PICTON, ONTARIO. The Funeral Service will be held at The Bethany Christian Reformed Church, Bloomfield, on Wednesday, May 30th at 2:00 PM. Pastor Kasey VanderVeen Officiating. Interment Quaker Cemetery, Bloomfield. If desired, donations to Quinte Christian School Endowment Fund would be appreciated by the family. (CHEQUES ONLY PLEASE). FRIENDS MAY CALL AT THE CHURCH ON WEDNESDAY FROM 12:30 TIL THE TIME OF SERVICE AT 2 P.M.

Jim en Sadie Bakker
in it Heidenskip tijdens de reünie Simmer 2000
26/05/2007 en 02/06/2007
BIJ DE DIENST:
Pinksterzondag 27 mei:
is er 's middags om 13.30 uur dienst, voorganger in deze dienst, voor onze gemeente heel bijzondere en feestelijke dienst is ds. D.M. Hasper.

Op deze zondag vieren we feest; en wat voor feest!
Er worden twee kinderen gedoopt: Rutger Willem Lammert, zoontje van Freddy Woerts en Nancy Geerligs en Eldert Simon zoontje van Marten Groenhof en Antje Groenhof-Zeilstra.
En er begroeten twee nieuwe lidmaten: Anna Feenstra en Jolmer de Vries. En dat allemaal  op de verjaardag van onze kerk; want dat is het wat het Pinksterfeest eigenlijk is; op die bijzondere 50ste dag na Pasen kwam de Geest om mensen aan te vuren om het Evangelie te brengen, God te loven en een gemeenschap van gelovigen te vormen. En de wind die toen opstak is nooit meer gaan liggen; zij vervulde eerst het huis en tenslotte de hele wereld. En het begon met 120 mensen, die bijeen kwamen. Volgens mij pas dat nèt in ons kerkje!
Tot zondag.
Ds. Dingena Hasper

Juf Rieteke staat deze zondag gereed om voor de kinderen een verhaal te vertellen en nog iets leuks te maken. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en kerk en de collecte bij de uitgang is de bekende Pinksterzendingscollecte. Na afloop van de dienst is er in de kerk de gelegenheid om met elkaar nog een kopje koffie te of thee te drinken.

Zondag 3 juni is er 's morgens om 11.00 uur dienst, voorganger in deze dienst is ds. J. Oosterhoff van Koudum. En dan is juf Els er voor de kinderen van de kinderkerk. De collecten tijdens en na de dienst zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 3 juli 's avonds om 19.00 uur ten huize van de familie Engelenburg te Rijs.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos
19/05/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag donderdag 17 mei, is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Ds. J. van Olfen van Makkum hoopt daarin voor te gaan.

Zondag 20 mei om 11.00 uur hoopt ds. R. Slaar bij ons voor te gaan. En volgens het rooster van de kinderkerk gaat Geeske Kampen voor de kinderen een verhaal uit "Vertel het Maar" vertellen en gaan jullie met elkaar vast ook nog wel wat leuks maken. De collecten in de bovengenoemde diensten zijn bestemd voor diaconie, kerk en gemeente.

BOOTTOCHT:
De boottocht voor 55 plussers met m.s. "Waterpoort" wordt dit jaar gehouden op zaterdag 7 juli. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de Pampuskade te Sneek. Voor vervoer naar en van Sneek wordt gezorgd. We varen een route over de wateren richting Terherne. Hier is gelegenheid om van boord te gaan. Omstreeks het middaguur wordt er een diner aan boord gebracht en gaan we gezamelijk eten. Om 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in Sneek. De bijdrage in de kosten per persoon is 20,00 euro. Voor dit bedrag krijgt u 's morgens koffie met gebak, het diner en 's middags thee met cake. Vergeet niet eventuele dieetwensen door te geven. Hebt u zin om mee te gaan, geeft u dan op vóór 1 juli bij Janke Kampen, tel. 0514-521225.
De diaconie

BEDANKT:
Nu ik al weer een poosje thuis ben uit het ziekenhuis wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor uw belangstelling in de vorm van kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Bêste minsken tige tank!  
Richtsje Noordenbos

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat gepland voor dinsdagavond 3 juli 's avonds om 19.00 uur ten huize van de familie Engelenburg te Rijs.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje en Sytse
12/05/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 13 mei is er 's morgens om 11.00 uur dienst waarin voor hoopt te gaan ds. R. Slaar van Workum.
Hemelvaartsdag 17 mei is er 's morgens om 9.30 uur dienst waarin  voor hoopt te gaan ds. J. van Olfen uit Makkum.

COLLECTEN:
De collecten tijdens de diensten en bij de uitgang zijn voor de gebruikelijke doeleinden.

THUISGEKOMEN:
Mevr. R. Noordenbos-Deinum, Heidenskipsterdyk 39 is weer thuis gekomen uit Sneek.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdagavond 10 mei.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad
S. Jorritsma
28/04/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 april is er 's morgens om 11.00 uur dienst, waarin voor hoopt te gaan Ds. R. Slaar van Workum. Het is een "gewone dienst". De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden.

ZIEKEN:
Us scriba Richtsje Noordenbos is wer thús út it sikenhûs.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdagavond 10 mei a.s.

Met hartelijke groet,
S. Jorritsma
21/04/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 april is er 's morgens om 11.00 uur dienst waarin voor hoopt te gaan ds. J. Wagenvoort van Stavoren. Voor de kinderen van de kinderkerk is juf Jeltsje of juf Els aanwezig om een verhaal te vertellen en ook nog om samen een knutseltje te maken. Komen jullie ook? De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden.

WEBSITE:
Voor wie er belang bij heeft: Ook onze gemeente heeft een eigen website waarin de het wel en wee van onze kleine gemeente op vermeld staat. Het adres van die site is: www.pgheidenskip.tk
Ook de Tryntsje Beimers Stichting heeft een eigen website en die te vinden op www.kilangala.nl.
Dus als u zit te surfen op internet kunt u ook daar best eens langs gaan.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdagavond 10 mei a.s.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM GRIETJE DE BOER-KOOISTRA
Vroeg in de morgen van maandag 26 maart 2007 overleed ze op 92 jarige leeftijd Griet de Boer. Zij was een bijzondere vrouw; ondanks haar slechte gezondheid, die haar al jaren steeds meer dwong in bed te blijven, was zij altijd optimistisch en meelevend. Zij klaagde niet maar vroeg haar vele bezoekers honderd-uit over alles wat er gaande was in Workum; weinig ontging haar, al kwam ze de deur niet meer uit. Het was gezellig om haar te bezoeken, door haar optimisme, en door de prachtige verhalen die ze vertellen kon, verhalen waar ook                          dankbaar gebruik van maakte. Verhalen over de Gastmer, over It Heidenskip, over de pleats waar ze opgroeide met 2 zussen en 2 broers, over haar heit, die wel 17 hekken door moest om in Workum te komen als hij zondags op vrijersvoeten ging...
Samen met haar man Meindert, met wie ze in 1945 trouwde kreeg ze twee kinderen en drie kleinkinderen. Maar haar gezin was vaak veel groter, want iedereen was altijd welkom, het was de zoete inval bij familie De Boer.
Het was een moeilijke periode toen hij blind werd, en zij op het laatst door haar eigen gezondheid niet meer voor hem zorgen kon. In 1996 stierf hij, en bleef Griet de Boer alleen wonen op de Stienikkers. Bang was ze niet, en alleen ook niet veel, want een zoete inval bleef het, tot op het laatst.
Zaterdag hebben we haar herdacht; het was een dienst vol dankbaarheid. We zongen háár liederen; "Jezus uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart"; zo leefde zij. De "vaste rots van mijn behoud"; dat was haar Heer voor haar. "God zij geloofd met diepst ontzag", zo hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht, vol dankbaarheid dat we haar mochten kennen, en in het vast vertrouwen dat zij Thuisgekomen is bij haar Vader.
Ds. D. Hasper
07/04/2007 en 14/04/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Witte donderdag 5 april is er  `s avonds om 19.30 uur dienst. In deze dienst hopen we met ouderen en ook jongeren het Heilig Avondmaal te vieren Voorganger in deze dienst is ds. Hasper De schaalcollecte na deze viering is bestemd voor een project van Kerk in Actie, n.l.: Kinderen in de knel. De collecte bij de utgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
Goede Vrijdag 6 april is er `s avonds om 19.30 uur een sobere dienst waarin het sterven van Jezus zoals omschreven in het evangelie van Johannes gelezen zal worden. Voorganger is ds. Hasper.
Paasmorgen 8 april is er `s morgens om 9.30 uur dienst in dorpshuis "lt Swaeigat". Ook in deze dienst gaat onze eigen predikant ds. Hasper voor. En muziekkorps 'Studio" verleent haar medewerking aan deze dienst. Voor de kinderen is het de laatste keer dat er aan het paasproject 'Jezus Wint' gewerkt wordt. Bij de uitgang is er de welbekende Paascollecte. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede voor het werk in de eigen gemeen
Zondag 15 april is er `s morgens om 11.00 uur dienst. Als voorganger staat ds. A.R. Roodenburg van Parrega-Tjerkwerd op het rooster. En juf Els staat met een verhaal voor de kinderen van de kinderkerk klaar De collecten tijdens deze dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden.

LITURGIEEN:
Omdat de diensten in de Stille week en met Pasen op elkaar afgestemd zijn en in alle diensten ds. Hasper voor gaat is er bij wijze van experiment deze keer voor gekozen om een liturgie, boekje te maken. Alle drie diensten staan er in vermeld.Wilt u zo vriendelijk zijn om als u dit boekje mee naar huis neemt om het allemaal nog eens rustig na lezen, het voor de volgende dienst weer mee te brengen Het aantal exemplaren is namelijk niet onbeperkt

COLLECTEOPBRENGST:
Opbrengst diaconiecollecte van afgelopen zondag voor het spontaan naar voren gebrachte doel. n.l. voor spelletjesmateriaal voor in de huiskamer op de kinderafdeling van  het Antonius ziekenhuis te Sneek heeft zomaar ruim 59,- euro opgebracht. Hartelijk dank.

LECTUURTAFEL:
Op de lectuurlafel ligt de onlangs uitgebrachte nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers stichting. Bent u geïnteresseerd in het reilen en zelen van de missiepost te Kilangala in Tanzania, neem gerust een mee.

BEREIKBAARHJEID DS. HASPER:
Ds. Hasper is (bijna altijd) telefonisch bereikbaar op tel.nr.06 44199474. En eventueel via het teleÍoonnummer van de pastorie te Makkum.
Even nog ter verduidelijking: ds Hasper is maandag en donderdag de gehele dag, op dinsdag- en vrijdagmorgen en op dinsdag of vrijdagavond werkzaam ten behoeve van de belde gemeenten. Mocht u contact willen opnemen met ds. Hasper wilt u dan zoveel mogelijk rekening houden met deze werkafspraken.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdagavond 10 mei a.s.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
31/03/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 april, de zondag van de intocht in Jeruzalem, is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger in deze diens is ds. D.M. Hasper. De kinderen van de basisschool komen met hun mooi versierde palmpaasstok naar deze dienst en al zingend lopen zij met hun paasstok rondjes door en om de kerk. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en onze gemeente.
(Let op, in verband met ee doopdienst te Workum is de aanvangstijd gewijzigd.)

OP DE LECTUURTAFEL:
Voor diegene die de gemeenteavond van afgelopen donderdagavond gemist hebben, er liggen er nog enkele exemplaren van het jaarverslag van onze kleine gemeente over het jaar 2006.
Nieuw op deze tafel:
Informatie over een nieuw op te starten cursus voor Theologische Vorming van Gemeenteleden te Drachten. Deze cursus sluit volgens de vier betrokken organisaties, Evangelisch Werkverband, Confessioneel Gereformeerd Beraad, Confessionele Vereniging en Gereformeerde Bond aan bij het  klassieke denken in vele gemeenten in onze provicie.

HUISKAMERGESPREK:
Donderdagavond 29 maart om 20.00 uur is er het laatste huiskamergesprek rondom het thema "Raak me aan" ten huize van de familie Noordenbos. Iedereen is welkom.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdagavond 10 mei a.s.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.

24/03/2007
BIJ DE DlENST:
Zondagmorgen 25 maart om 9.30 uur hoopt ds A.R. RoodenbuÍg van Parrega bij ons voor te
gaan. En juf Els Terpstra staat klaar om met de kinderen verder te gaan met het Paasproject. De collecten in de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden.

GEBOREN:
Zondag 11 maart is in het gezin van Marten en Antje Groenhof-Zeilstra aan de Feandyk 4 een lief klein jongetie geboren die van zijn dankbare en blije ouders de naam Eldert Simon gekregen heeft. Eldert Simon is een broertje van Jelmer Pieter en Femke Roelina. Dat Eldert Simon op mag groeien tot vreugde en dankbaarheid van allen die hem omringen.

THEMA AVOND:
Op woensdag 21 maart in het koor van de Gertrudiskerk te Workum, onderwerp van gesprek
Bijbelse Beelden en hun geheim. Ds. Carl ter Linden is de inleider. Ook Heidenskipsters zijn daar van harte welkom!

GEMEENTEAVOND:
Op donderdagavond 22 maart gemeenteavond in onze consistorie. Graag allemaal komen omdat we graag met u van gedachten willen wisselen over het zegenen van relaties, ook die van relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

HUISKAMERGESPREK:
Het laatste eerder uitgestelde gesprek staat voor donderdagavond 29 maart genoteerd ten huize van de familie Noordenbos. We gaan er van uit dat diegenen die in een eerder stadium toegezegd hadden te zullen komen nu ook allemaal komen. En ook overige geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom. Het gespreks-onderwerp is “Raak me Aan". Alle boven genoemde avonden beginnen om 20.00 uur

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 10 mei.

Met vríendeljjke groet namens de kerkenraad,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum.
12/03/2007
BIJ DE DIENST:
Woensdag 14 maart `s avonds om 19.30 uur is er een oecumenische dienst om een zegen te vragen voor gewas en arbeid. Voorganger in deze dienst is ds.D.M. Hasper,liturg is mevr. Y. Heins, de lezingen worden verzorgd door dhr. A. Kramer en de muzikale begeleiding is in handen van dhr. M. ter Haar en dhr. E. Terluin. Als bestemming voor de collecte bij de uitgang is gekozen voor World Servants. Met een kleine blik in de liturgie voor deze dienst zou ik zeggen, komt allen jongeren en ouderen!!
Zondag 18 maart is er 's morgens om 11,00 uur dienst. Ook in deze dienst hoopt ds. Hasper voor te gaan. En juffrouw Rieteke van de kindernevendienst gaat met de kinderen verder met het paasproject “Jezus Wint”. In deze dienst zal ook aandacht geschonken worden aan de catechese zoals die in het bijna afgelopen seizoen gegeven is rondom de reisverhalen zoals die in de Bijbel opgetekend staan. De Heidenskipster catechisanten zullen proberen daar op de een oÍ andere manier wat over te vertellen (en misschien ook wel wat over hun eigen
reisverhalen naar Workum). De collecten in deze dienst zijn voor de bekende doeleinden, diaconie, kerk en gemeente.

THEMAAVOND:
Woensdagavond 21 maart is er om 20.00 uur een thema-avond in Het Koor van de Gertrudiskerk te Workum. Ds. Carl ter Linden komt vertellen over Bijbelse beelden en hun geheimen. Het is al een hele tijd geleden dat u zich hiervoor op kon geven, dat was al ver voordat de agenda's voor 2007 in de winkels te koop waren. Ook als u zich toen niet opgegeven hebt bent u nu natuurlijk toch van harle welkom.

GEMEENTEAVOND:
Donderdagavond 22 maart `s avonds om 20.00 uur is de jaarlijkse gemeenteavond. Naast allerhande huishoudelijk en financiële zaken zal worden gesproken over de oecumenische
diensten op bid- en dankdag voor arbeid en gewas. Ook wil de kerkenraad graag met zoveel mogelijk gemeenteleden het gesprek rondom het zegenen van levensrelaties, ook die van mensen van hetzelfde geslacht, voortzetten. Dit gespreksonderwerp is vanwege de vrij langdurige  predikantenvacatures een poosje buiten beeld geweest. Maar om als kerkenraad hierover een besluit te kunnen nemen is een gedegen ruggespraak met de gemeenteleden absoluut noodzakelijk. De kerkenraad hoopt dan ook op een grote belangstelling van jongeren en ouderen. Allemaal komen dus! Blijkt de consistorie te klein te zijn vanwege de grote opkomst dan verhuizen we à la minuut naar de kerk.

PAASKAARS:
Tenslotte, wie nog een huispaaskaars wil bestellen, het kan nog net!

AGENDA:
De volgende kerkenraadsvergadering is alvast vastgesteld voor donderdagavond 10 méi a.s.

Met vrlendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R, Noordenbos-Delnum.
10/03/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 maart `s morgens om 11.00 uur hoopt ds. R. Slaar van Workum bii ons voor te gaan. Geeske Kampen gaat met de kinderen verder met het Paasprojêct 'Jesus Wint'. De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de diaconie, de kerk en het werk in de eigen gemeente- Verder heeft het Gaasterlands mannendubbelkwartet toegezegd om aan deze dienst mee te werken. Dus als u van zingen en van mannenkoren
houdt zeker komen!

OM ALVAST TE NOTEREN:
Woensdagavond 14 maart s avonds om 19.30 is er een oecumenische dienst in het kader van Biddag voor Gewas en arbeid. Voorganger in deze dienst is ds D.M. Hasper. Ook enkele R.K. Heidenskipsters werken aan deze mee. En een koperbazer begeleidt samen met een organist op het orgel de samenzang. Voor de collecte bij de uitgang wordt ongetwijfeld een goede bestemming gevonden. Misschien is het aanvangstijdstip voor somrnigen van ons wat aan de vroege kant, maar we hopen echt dat dit voor jongeren en ouderen geen belemmering is om deze “speciale" dienst bezoeken.

AGENDA:
Kerkenraadraadsvergadering donderdagavond 8 maarl.
Huiskamergesprek op donderdagavond 29 maart.
Beide `s avonds om 20.00 uur
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. B. Noordenbos-Deinum,
03/03/2007
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 4 maart  is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Voorganger in deze dienst is ds. D.M. Hasper. Juffrouw Jelske  gaat met de kinderen verder met het 3e hoofdstuk van het Paasproject "Jezus Wint". De collecten tijdens de dienst en bij de uitgang zijn bestemd voor de bekende doeleinden.

AGENDA:
Donderdagavond 8 maart kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Woensdagavond 14 maart om 19.30 uur dienst van gebed voor gewas en arbeid.
Gemeenteavond donderdag 22 maart, waarschijnlijk in de consistorie maar we kunnen bij ruimte gebrek ook in de kerk terecht.
Donderdagavond 29 maart maart huiskamergesprek bij de familie Noordenbos.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters
  
Wij gedenken:
Woensdag 14 februari jl is overleden Douwe Haanstra, zijn hele leven doorgebracht in it Heidenskip woonde hij na een opname in Bloemkamp de laatste 3 jaar in Nij Claerbergen in Koudum. Begin januari moest hij met hartklachten en benauwdheid opgenomen worden in het Antonius en daar is hij na ook nog eens een longontsteking gekregen te hebben overleden. Hij was een aardige, blijmoedige man met gevoel voor humor. Wat heel bijzonder was want hij heeft veel verdriet in zijn leven gehad. Hij trouwde in 1953 met Durkje Eekma en samen kregen ze 6 dochters, waarvan twee al vrij jong overleden en Jitske de jongste dochter in 2000, aan kanker, 31 jaar oud. Vier maanden later moest hij zijn vrouw naar het kerkhof brengen, na jarenlange ziekte. Hoewel hij erg zorgzaam was, was hij ook een echt gezelschapsmens. Op hun oude dag zijn Douwe en Durkje zelfs nog eens op dansles geweest! Ze probeerden wat van het leven te maken. In it Heidenskip was hij actief als ouderling en heeft zich ingezet voor het restauratiefonds van het kerkje, ook afgebeeld voorop de liturgie. Speelde jaren in het muziekcorps "Studio". Onder klanken hiervan is hij dan ook afgelopen maandag de St.Gertrudiskerk in Workum uitgedragen om daarna daar te worden begraven.
Douwe, toen het boerenleven te zwaar werd, deed hij de beesten weg, plantte bomen om zijn erf en begon een mini-camping aan de Feandyk. Contact met mensen, hij genoot ervan. Elke dag telefoneren met zijn kinderen. - vaak buurten in Workum, it Heidenskip of Balk - naar zijn oude kameraden, met zijn scootmobiel of auto. Genieten van de wijde verten met zijn vogels en dieren, een ijsje eten bij Laaxum, uit kijken over mar en fjild. Douwe Haanstra, zijn naam betekent 'duif', vredesduif, hij heeft die naam waargemaakt en hij heeft zijn leven kunnen leven in de zekerheid en het vertrouwen dat God de Heer zijn huis bouwde en dat hijzelf er dus niet tevergeefs aan arbeidde. (trouwtekst ps 127).Een leave heit en pake is heengegaan. Dat zijn kinderen en kleinkinderen net als hij mogen ervaren dat ze opgevangen worden door die Heer, die zegt:" lk ben erbij voor jou, hoe dan ook".
Hermien Leeuw.
24/02/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 februari is er 's morgens om 9.30 uur dienst, voorganger in deze dienst is ds. J. van Olffen predikant te Makkum. (Ja inderdaad de man van.....) Even uw aandacht: Vanwege ziekte van ds. P. Hania is de aanvangstijd gewijzigd en ds. van Olffen is bereid gevonden om in deze dienst voor te gaan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden. En juf Jeltsje gaat met de kinderen van de kinderkerk verder met het Paasproject "Jezus Wint".

PAASPROJECT 2007:
Op de nog komende 6 zondagen staan we stil bij de gebeurtenissen die plaats vinden in de laatste weken voor het sterven van Jezus. "De strijd om de overwining” tussen de leiders van het volk die Jezus weg willen hebben en de goedheid en de liefde van Hem voor de wereld en de mensen die daarop wonen. Wie krijgt deze lauwerkrans van de overwinningng? "Jezus wint", is de naam van het project en dat is gelijk het antwoord. Maar voordat Jezus deze strijd wint gebeuren er vreselijke dingen, er zijn veel mensen die dit niet kunnen begrijpen Waarom de steniging? Waarom de zalving? Waarom de intocht in Jeruzalem? Waarom de minste willen zijn? Waarom gevangen genomen? Waarom de doornenkroon en waarom de kruisiging? En na al deze gebeurtenissen volgt de opstanding. De overwinning van de dood! De lauwerkrans is voor Jezus! HIJ WINT.

HUISPAASKAARS:
In de kerk ligt de intekenlijst voor de huispaaskaarsen Prachtige afbeeldingen dit jaar! Waarom een huispaaskaars? Wanneer steken we die aan? Natuurlijk met Pasen als teken van de overwinning van het leven door de opstanding van onze Heer. De kaars kan ook elke zondag branden als teken van verbonden zijn met overal waar het woord van God verkondigd wordt. Maar je kunt de kaars ook laten branden als teken van verbondenheid met iemand die het om wat voor reden ook moeilijk heeft, getroffen is door ziekte en zorg of die voor een moeilijke beslissing staat. Maar je kunt de kaars ook aansteken als reden van dankbaarheid voor b.v. de geboorte van een kind of voor iemand of voor je zelf als je geslaagd bent voor een moeilijk examen waar veel van afhangt. De intekenlijst ligt er tot medio maart.

AGENDA:
Donderdagavond 22 februari, thema-avond; "Overheid met een hoofdletter”.
Donderdagavond 8 maart vergadering van de kerkenraad.
Donderdagavond 22 maart gemeenteavond.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters

Overleden:
Douwe Haanstra, sinds 3 februari 2001 weduwnaar van Durkje Eekma, is woensdag 14 februari 2007 na een kort ziekbed, in het Antonius in Sneek overleden.
Hij werd 22 februari 1928 geboren in It Heidenskip en woonde sinds 3 jaar in Claerbergen in Koudum. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op maandag 19 februari vanuit de St. Gertrudiskerk te Workum, waarna wij hem daar naar zijn laatste rustplaats, dichtbij zijn vrouw, hebben gebracht. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte toe, dat ze zich gedragen mogen voelen door God en mensen. (in volgend nummer een "In Memoriam")
Hermien Leeuw

17/02/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 februari is er 's middags om 13.30 uur dienst  (Let op de gewijzigde aanvangstijd). Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant ds. D.M. Hasper. In deze dienst zal mevr. J. Kampen-Cnossen als diaken bevestigd worden en mevr. R. Noordenbos-Deinum zal als ouderlingkerkrentmeester, na toestemming van de classis, voor nog een ambtstermijn herbevestigd worden. Tevens zal er afscheid genomen worden van mevr. B. Kampen-Cnossen, die na 8 jaar trouwe en toegewijde dienst als diaken de kerkenraad verlaat. Beitske ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor je inzet voor onze gemeente.
Tijdens de dienst is er in de consistorie kindernevendienst waar juf Geeske jullie allemaal verwacht. De collecten in en na de dienst zijn voor diaconie, kerk en gemeente.

OP DE LECTUURTAFEL:
Hier ligt o.a. een intekenlijst voor het bestellen van een nieuwe huispaaskaars. Ook dit jaar staan er prachtige symbolische taferelen op afgebeeld. De mooie catalogus waarin één en ander beschreven staat ligt ook ter inzage. En natuurlijk is het zo mocht u daar nog wat ander moois uit willen bestellen dan kan dat natuurlijk ook. De bestellijst ligt er tot en met zondag 11 maart.

THEMA-AVOND:
Verder wijzen wij u op de gezamelijke thema-avond van 22 februari a.s. Het onderwerp van gesprek is deze keer "Overheid met een Hoofdletter". Deze avond wordt in onze kerk gehouden. En natuurlijk is een ieder hartelijk welkom, ook al hebt u zich niet voor deze avond aangemeld.

HUISKAMERGESPREK:
Vanwege slechte weersvoorspellingen is de laatste avond van het groothuisbezoek/huiskamergesprek zoals die georganiseerd was voor donderdagavond 8 februari uitgesteld en verschoven naar donderdagavond 29 maart a.s. ten huize van de familie Noordenbos.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 8 maart.
Gemeenteavond donderdagavond 22 maart.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
10/02/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 11 februari hoopt ds. H. Engelsma van Ysselmuiden 's middags om 13.30 uur voor te gaan, de collecten zijn voor de gebruikelijke doeleinden

THEMA-AVOND:
Bij alle onzekerheden die mensen al hebben is het van vitaal belang voor onze maatschappij dat burgers er op kunnen rekenen dat ze nog bij een gezaghebbend, onafhankelijk orgaan terecht kunnen, waar het fatsoenlijk toegaat. Dat komt niet vanzelf goed: ook overheidsinstellingen worden bevolkt door mensen, die aan allerlei invloeden en tijdsverschijnselen bloot staan. Het gaat deze avond over de intergriteit van de overheid.
NB: hoewel we daar vele pittige discussies over zouden kunnen voeren, gaat het niet in de eerste plaats om de politiek, de inhoud van het overheidsbeleid maat om de stijl, de beroepsethiek, de integere handelswijze van de Overheid.
Mr. Siebolt J. Hartkamp (1938) was werkzaam in diverse functies in het openbaar bestuur: als medewerker op het kabinet van de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, gemeenteraadslid voor de toenmalige ARP in Den Bosch, burgemeester van Franekeradeel en van Sneek. Hij schreef columns voor diverse bladen.
Datum: Donderdag 22 februari 2007; Tijd: 20.00 uur
Plaats: Prot. Kerk te It Heidenskip

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor donderdagavond 8 maart gepland en om alvast te noteren de jaarlijkse gemeenteavond staat voor donderdagavond 22 maart op de agenda.
03/02/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Op 4 februari om 9.30 uur is er een heel bijzondere dienst: de gemeentes van Workum en It Heidenskip komen samen in de Gertrudiskerk om aandacht te besteden aan het Werelddiaconaat. Dit jaar staan de mensen uit Oost-Congo centraal. In het bijzonder de vrouwen; hoe overleef je als volk, als bijna iedereen óf slachtoffer óf dader is, of beide, van oorlogsgeweld? Dat vraagt een bijzondere  hoop, die groter is dan wij begrijpen kunnen. Een hoop waar mensen toe geroepen worden, door de Heer die leven is, en hoop geeft, zelfs tegen beter weten in. We lezen in Jesaja 6:1-8 en Lukas 5:1-11 over dat roepen van God. "Laus Deo"  zal tijdens deze dienst zingen. U bent allen van harte welkom. Dus allemaal op naar Workum.
ds Dingena Hasper

JUBILEUM:
Woensdag 10 januari 2007 was het 60 jaar geleden dat onze vrouwenvereniging "Helpt Elkander"  opgericht is. Dit jubileum is door de leden en genodigden op feestelijke wijze in het dorpshuis gevierd. Dames vanaf deze plaats van Harte Gefeliciteerd met dit jubileum en dat jullie als vereniging nog lang, het vaak stille maar o zo belangrijke "werk" voor gemeente en de dorpsgemeenschap mogen blijven verrichten door er te zijn bij blijde en droeve gebeurtenissen, ziekte en zorg, maar ook als er op het huishoudelijk gebied van kerk of dorpshuis een beroep op jullie gedaan wordt.

AGENDA:
Woensdagavond 31 januari 's avonds om 20.00 uur een thema-avond in Oer de Toer in Workum. Onderwerp "De Kerk als helende gemeenschap" .
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor donderdagavond 8 maart gepland en om alvast te noteren de jaarlijkse gemeenteavond staat voor donderdagavond 22 maart op de agenda.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM TRIJNTJE ANTJE GEERLIGS:
Op maandag 22 januari j.l. overleed Tine Geerligs. Ze was 82 jaar, bijbels gesproken een gezegende leeftijd, maar Tine ervoer het niet meer als een zegen, tenminste niet op dat moment, toen ze de knoop doorhakte en haar laatste keuze in de daad omzette. Ze kon niet meer, de onrust in haar was te groot, groter dan haar leven, haar geest zocht een rust die hij hier niet kon vinden. Zij zocht het huis van de Vader, het huis met de vele kamers (Joh. 14). Die woorden hoorden we als troost tijdens de dankdienst voor haar  leven. Een bewogen leven.
Haar leven begon in Osingahuizen, in de zomer van 1924. Het gezin waarin zij werd geboren had al het nodige meegemaakt. Drie kinderen uit een eerder huwelijk, drie jongens uit het tweede huwelijk en een dochter: Tine.
Tine kon goed leren; ze had graag door willen leren, maar dat lukte niet, want haar moeder werd ziek en overleed. Tine was thuis nodig, zij voedde haar jongere broer mee op. En dat terwijl ze helemaal niet zo moederlijk was, ze had veel jongenskwaliteiten, ze was een durfal, met humor en soms ook wel een grote mond.
Tine Geerligs was heel zelfstandig. Ze bleef ongetrouwd en thuis wonen bij vader, vanaf 1952 op Dwarsnoard 60 in Workum. Ze ging aan het werk in de kruidenierswinkel twee deuren verder en later toen het een pension was geworden werkte ze er nog steeds. Ze was heel netjes en steeds aan het werk, ze stond klaar voor iedereen, vooral als er nood aan de man was. Behulpzaam, gezellig en vol humor, een leuke en pittige tante. Vanuit haar huis op Dwarsnoard onderhield ze contact met de hele familie en de familie van haar voormalige bazin. Vooral met Theo, hij was een goede vriend en woonde in Amsterdam. Theo was sinds 1991 weduwnaar. Het contact met Tine was van dien aard dat ze ervoor kozen om bij elkaar te blijven. In 1999 kwam Theo naar Workum. Ze zouden een fijne tijd tegemoet gaan. En heel even was dat ook zo. Maar het kwam anders dan verwacht. Tine werd ziek, in haar geest, ze werd zwaarmoedig, depressief. Het ging van kwaad naar erger en zo kon gebeuren wat die laatste maandag gebeurde: in een stil moment, toen ze even alleen thuis was, schreef ze een paar laatste regels, een kort afscheid en daar ging ze. Ze ging daarheen waar mensen weer mens kunnen zijn, waar je elkaar ontmoet in een nieuw leven, in een wereld naar Gods wil, het huis van de vader.
Ds. Richard Slaar
27/01/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 januari is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Dit is een JEUGDDIENST. Het thema van deze dienst is: "Wat leidt de jeugd?"  Voorganger is ds. R. Slaar van Workum. Jitske Drayer onde andere bekend van haar prachtige zingen bij het theaterstuk van afgelopen zomer, is bereid gevonden om medewerking te verlenen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Jeugdraad. Komen jullie en u ook allemaal?

AGENDA:
Woensdagavond 24 januari om 20.00 uur wordt de vanwege de barre weersomstandigheden uitgestelde kerkenraadsvergadering gehouden.
En woensdag 31 januari een thema-avond in Workum, het onderwerp is "De kerk als helende gemeenschap".
Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
20/01/2007
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 januari is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant ds. D. Hasper. In deze dienst willen we met ouderen en ook jongeren met elkaar de maaltijd van onze Heer vieren. Let u even op de aanvangstijd van 13.30 uur. Om haast-toestanden te vermijden is de aanvangstijd van deze dienst naar de middag verschoven. Misschien dat hier en daar in de media de aanvangstijd niet meer aangepast kon worden. Maar het is dus om 13.30 uur! De schaalcollecte tijdens de viering is bestemd voor de Stichting Sviatoslav. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk binnen de eigen gemeente.

AVONDMAALSCOLLECTE:
Van de diakenen kwam de volgende informatie over de stichting Sviatoslav.
Wat is het doel van deze stichting met een voor ons bijna niet uit te spreken naam. de stichting Sviatoslav is opgericht door Tjitze Walinga en een groep jongeren uit Scharnegoutum en omgeving die zich inzetten voor kansarme en zieke kinderen in Sint Petersburg en een internaat voor kinderen met polio in Tadzjikistan. De stichting heeft een aantal projecten opgezet die tot doel hebben wees- en zieke kinderen extra liefde en aandacht te geven: liefde die ze nu vaak missen.
Voorbeelden van de projecten zijn een weeshuis, een ziekenhuis voor gehandicapte kinderen, een ziekenhuis voor kinderen met kanker en het werken met straatkinderen. De stichting heeft Russische en Tadzjiekse medewerkers in dienst, die ter plekke de kinderen steunen en leuke dingen met hen ondernemen. Sviataslav werkt vanuit een Christelijke levensovertuiging. Voor wie nog meer wil weten kan terecht op de site van Sviataslav. Van harte bij u aanbevolen!

KERKBALANS 2007:
Deze week worden de enveloppen voor de jaarlijkse Kerkbalans actie weer rondgebracht. En in de week daarna wordt uw reactie/toezegging weer opgehaald. De opbrengst is geheel  bestemd voor het financiele huishoudboekje van onze gemeente. In de bijgevoegde folder staat in het kort weergegeven hoe de begroting van het college van kerkrentmeesters er voor 2007 uitziet, waarbij opvalt dat er een tekort begroot is van ruim 3000 euro. Het college van KRM hoopt van harte dat u, om daarbij de slogan van de wervingsactie van de restauratie van onze kerk te gebruiken, de gemeente "net fersûpe lit". Bent u geinteresseerd in de totale begroting, deze ligt ter inzage bij dhr. F. de Vries aan de Feandyk.

AGENDA:
Maandagavond 22 januari Huiskamergespreksavond bij dhr. G. Twijnstra.
Woensdagavond 31 januari een thema-avond in Workum onderwerp is dan: De kerk als helende gemeenschap.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM JAN S. TJERKSTRA
Op nieuwjaarsdag 1 januari j.l. overleed br. Jan S. Tjerkstra. Hij was 68 jaar oud. Jan was gehandicapt, hij had een verstandelijke handicap, hij was, om het maar even bij de naam te noemen, een mongooltje. Maar zoals een mens altijd meer is dan zijn uiterlijke of innerlijke beperkingen, was ook Jan een uniek mens die veel heeft gegeven; hij heeft veel gegeven aan de mensen om hem heen en veel gegeven om de mensen om hem heen. Op zijn eigen manier. Jan Tjerkstra werd 66 jaar.
Uiteindelijk gaat het niet eens  zo zeer om hoe lang je leeft, maar om hoe je leeft. Jan was iemand die positief in het leven stond. Hij genoot van het leven, van de mooie en goede dingen, de lekkere dingen en de muziek.
In de dankdienst voor zijn leven stelden we ons de vraag of zijn manier van genieten niet veel puurder is dan die van de zogenaamd "gewone" mensen. Zijn leven begon moeilijk. Hij was het jongste kind in een groot gezin, hij had 5 broers en 3 zussen. Het grote gezin voer op een skûtsje; het was een armoedig bestaan in de jonge jaren van Jan. Zo lang het kon woonde hij bij zijn moeder op de Nonnestrjitte in Workum. Zijn vader was overleden toen Jan nog jong was. Jan had het goed bij zijn moeder, maar toen zij ziek werd, verhuisde hij naar Koudum en kwam terecht in Galamahiem. Hij bleef houden van lekkere en mooie dingen. En hij hield van van de mensen om hem heen, in het bijzonder van Afke en later van Bea.
Eerlijk gezegd is het bij mensen als Jan vaak moeilijk om te peilen hoe diep een gevoel gaat, omdat het vaak zo onnozel lijkt en tegelijk is het ergens ook heer puur. Neem het verdriet van Jan: toen zijn vader overleed en drie van zijn broers en zussen; samen met moeder was hij verdrietig. En toen zijn moeder overleed was Jan opnieuw verdrietig. Hij miste haar, en tegelijk wist hij ook waar ze allemaal waren, namelijk in de hemel.
De laatste jaren was het geleidelijk aan achteruit gegaan met hem. Daarom woonde wij sinds 2002 in de Swettehiem in Leeuwarden. Jan was de feestdagen over wat grieperig, de ene dag ging het wat beter dan de andere. Vrijdag ging het helemaal niet goed. Drie dagen later was het dan ook al voorbij. Toen is hij naar de hemel gegaan, daar waar je heengaat als je dood bent; dat wist Jan heel goed. Zalig, zo'n geloof, het is niet voor niets dat Jezus zegt: "neem een voorbeeld aan Jan, want alleen mensen die het koninkrijk ontvangen als een kind, zullen er komen."
Ds. Richard Slaar
13/01/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 14 januari is er 's morgens om 11. 00 uur dienst.In deze dienst hoopt ds. J. Oosterhoff van Koudum bij ons voor te gaan. Ook de vakantie van de kinderkerk is weer voorbij, alle kinderen zijn weer van harte welkom bij de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst en die bij de uitgang zijn bestemd voor de welbekende doeleinden van diaconie en kerk.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel is de nieuwsbrief van de "Tryntsje Beimers Stichting", hierin staat de meeste aktuele informatie over het werk van deze stichting te Kilangala in Tanzania. Wilt u het werk van deze stichting ook financieel ondersteunen, in de nieuwsbrief is een acceptgiro ingevouwen.

LEDENSTAND PER 1 JANUARI 2007 IT HEIDENSKIP:
Bijgaand de ledenstand van  onze gemeente per 1 januari 2007, met daarbij tussen haakjes de aantallen per 1-1-2006.
Aantal doopleden 93 (97), aantal belijdende leden 57 (58), aantal verbondenen en niet gedoopte kinderen 13 (12), aantal meegeregistreerden in de verschillende gezinnen 13 (13). Totaal 176 (180). Aantal pastorale eenheden 60 (62).

AGENDA:
Maandag 15 en 22 januari een huiskamergespreksavond
18 januari kerkenraadsvergadering

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters
  
IN MEMORIAM HINDRIK BOKKE HAANSTRA:
Op zaterdag 16 december jl. overleed Hindrik Haanstra op de leeftijd van 99 jaar; over nog geen vier maanden was hij 100 geworden en dat zinde hem wel: twee weken voor zijn dood zei hij nog dat hij ernaar uitkeek om honderd te mogen worden. Hij verwachte de burgemeester enz. Dat was in één van zijn helderste momenten, want helder was hij de laatste tijd niet meer continu. Hij was niet meer de man die hij ooit was. Hij was geboren in Ysbrechtum als oudste in een gezin met 12 kinderen, maar zijn eigen leven speelde zich voornamelijk af in It Heidenskip. Daar was ' zijn'  boerderij, daar had zijn actieve leven zich afgespeeld, dat was zijn stek. In 1930 trouwde Hindrik met Lysbeth Viersma. Samen kregen ze tien kinderen. In 1943 verloren ze één van hun kinderen. Hoe erg dit ook voor hen was, het leven ging door en Hindrik probeerde zich dat ook altijd voor te houden: 'Tel uw zegeningen' en ga door! Zijn kinderen hadden - naar eigen zeggen - lieve flinke vader. Hindrik was heel praktisch en hij was vooruitstrevend, hoewel hij tegelijk iets had van de gestrengheid van de 'oude garde' . Toen hij 65 werd, verliet hij It Heidenskip en ging in Workum wonen, op het Noard, samen met zijn vrouw. Maar tot zijn grote verdriet overleed zijn vrouw heel plotseling in 1979, van het ene op het andere moment, zonder afscheid. Zo moest hij alleen verder, liefdevol opgevangen door negen kinderen, maar toch ergens alleen. Want de negen kinderen waren ondertussen groot geworden en hadden hun eigen gezinnen gesticht. Hindrik was een lieve pake geworden, later zelfs oerpake. Hij was wijs met zijn kleinkinderen, en hij had het er moeilijk meer, toen hij ook daar met de dood werd geconfronteerd. Ondertussen moest hij ook nog twee keer een(schoon-)zoon naar het kerkhof brengen. En hij, Hindrik, leefde maar door, onverwoestbaar leek het, al werd hij wel minder, vooral geestelijk.
Na een korte tijd in Mariënacker te hebben gewoond, ging hij naar de Ielânen in Sneek. En daar kwam - een week voor z'n dood - langzame afbraak ineens in een stroomversnelling. Vrijdag ochtend werd de familie gebeld en kwamen de kinderen in de Ielânen. Het was duidelijk: nu loopt het af. Het heeft niet eens meer een hele dag geduurd. Zaterdag ochtend om half zeven... een laatste adem... de mond ging dicht.. en einde verhaal. Het was goed geweest, hij was oud, hij was op. In de uitvaartdienst hebben we stilgestaan bij de woorden uit Micha 7 die ook tijdens de uitvaart van zijn vrouw hebben geklonken: "Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God."
Ds. Richard Slaar    
oude Motigoteller