Ons Kerkblad 1936
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935    |   ANBI  |  Gastenboek

1936
31/12/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. A. van der Flier.

  Fam. van der Gaast.
Heidenschap, 1 Jan. 1937
p f

  Fam. L. Kampen
p f                 Heidenschap

K. Hijlkema
S. Hijlkema-Smits
wenschen allen een
   gezegend Nieuwjaar

A. van der Wijk
H. van der Wijk-Fokke
m h g

W. van der Veer
T. van der Veer-Schaper
m h g

Joh. Kuipers, timmerman
en Echtgenoote wenschen
allen
       veel Heil en Zegen

Wij wenschen allen een
     gelukkig Nieuwjaar
H. van Dam
M. van Dam-Deinum

M. Wink, schilder
         en Echtgenoote
m h g

   Nieuwjaarsgroet van
H. Hijlkema
G. Hijlkema-Smits
p f

B. Haanstra
L. Haanstra-Plantinga
v h en z

  Fam. Noordenbos
Heidenschap, 1-1-'37
p f
24/12/1936
1e Kerstdag
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
2e Kerstdag
Voorm. 9.15 uur: Ds. J. van Veen.
Zondag 27 December:
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok
Oudejaarsdag
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
Collecte voor noodlijdende emeriti, predikants-weduwen en weezen.
Nieuwjaarsdag
Voorm. 9.30 uur: Ds. J. van Veen.
19/12/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
12/12/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok
05/12/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
28/11/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
21/11/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
14/11/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

- De stemgerechtigde lidmaten worden opgeroepen voor een stemming van twee gemachtigden in het kiescollege, op Vrijdag 20 November, van 9-1 uur. Voor nadere bijzonderheden: zie de berichten onder Workum. Let er op, dat bij deze herstemming slechts twee namen op het stembiljet mogen worden ingevuld.
Bl.
07/11/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

HERDENKINGSAVOND HEIDENSCHAP.
  Dinsdagavond werd het vijftig-jarig bestaan der Heidenschapsche Gemeente in een flink bezochte samenkomst gevierd. Ds. Van Veen gaf een overzicht der geschiedenis. Achtereenvolgens voerden het woord de broeders Sikkes, namens kerkeraad en kerkvoogdij van Workum, L.J. Kampen en S. Postma, terwijl Ds. Blok het slotwoord sprak.
  Van Ds. Eerhard was telegraphisch een hartelijke gelukwensch ingekomen. De interessante geschiedenis van de groei en opkomst der gemeente zal D.V. ter gelegenertijd nog wel eens in de Kerkbode worden opgenomen.
v. V.
31/10/1936
Voorm. 9.15 uur: Ds. C.G.H. Blok. Bediening v. h. H. Avondmaal.
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Dankzegging v. h. H. Avondmaal.
Dinsdag 3 November.
Avonds half acht : Herdenking-Samenkomst.
Woensdag 4 November:
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok. Dankstond voor het gewas.

CATECHISATIE.
-  Door de herdenkingssamenkomst Dinsdag a.s. in het Heidenschap zullen de meisjes  volgende week geen catechisatie hebben. Met de kleine meisjes sprak ik af, het uur van Dinsdagavond op Woensdagavond te stellen, maar door de dankstond voor het gewas op dien avond kan dit niet doorgaan. De catechisaties op Dinsdagmiddag hoop ik echter te houden.
Bl.

-  Op Vrijdag 6 November zal plaats hebben de verkiezing van gemachtigden in het kiescollege. Het stembureau houdt zitting in de hulpkerk van 10-1 uur. Voor verdere bijzonderheden verwijs ik naar het bericht onder Workum.
Bl.

HERDENKING HEIDENSCHAP.
  Dinsdagavond half acht zal D. V. in het Heidenschap een herdenkings-bijeenkomst worden gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der gemeente.
  De Zangvereeniging van het Heidenschap heeft zicht bereid verklaard hare medewerking te verleenen.
v. V.
24/10/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
17/10/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

CATECHESATIES.
- Volgende week beginnen op de gewone uren onze catechisaties. Mogen we de ouders vriendelijk verzoeken hunne medewerking te willen verleenen, opdat van den aanvang af hunne kinderen, voorzoover ze daarvoor in aanmerking komen, getrouw de catechisaties volgen.
  De uren hiervoor gesteld, zijn de volgende:
...
Woensdagmorgen Heidenschap
  8½ - 9¼ jongens en meisjes van 12-16 jaar.
  9¼ - 10 jongens boven 16 jaar.
  10 - 10¾ meisjes boven 16 jaar.
  10¾ - 11¾ belijdenis catechisaties.
...
De Predikanten.
10/10/1936
Voorm. 9.15 uur: Ds. J. van Veen.
03/10/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

- Zondag j.l. werden alhier gedoopt:
Tietje, geb. 15 Aug. 1936, dochter van Gerben Zwerver en Eelkje Muizelaar.
Murk, geb. 6 Juli 1936, zoon van Hendrik Haanstra en Elizabeth Viersma.
- De wekelijksche vergaderingen der C.J.V. beginnen a.s. Woensdagavond om 7.30 uur. Leden en niet-leden zijn allen van harte welkom.
26/09/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok. Bediening H. Doop.
19/09/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
12/09/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
05/09/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
29/08/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. Chr. Eerhard, van Hillegom.
22/08/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
15/08/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

  Langs dezen weg betuigen wij
onzen oprechten dank voor de
zeer vele bewijzen van deelne-
ming ondervonden bij het plotse-
ling overlijden van onze lieve
Man en Vader
           J. NOORDENBOS.
                Fam. NOORDENBOS.
Heidenschap, Aug. 1936.
08/08/1936
Nam. 2 uur (n.t.): De heer P. Tietema, Collecte voor de evangelisatie te Zurich-Pingjum.

- Met attestatie ingekomen van Wyckel Geeltje M. Dijkstra, echtgen. van J. Kampen.
01/08/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
25/07/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Wordt nader bekend gemaakt.
18/07/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.

  Heden overleed, zeer on-
verwacht, onze innig ge-
liefde Man en der kinderen
zorgdragende Vader
Jan J. Noordenbos
in den ouderdom van ruim
68 jaar, na een genoegelijke
echtvereeniging van bijna 30
jaar.
  De diepbedroefden,
TR. NOORDENBOS-DEMMER.
P. NOORDENBOS.
A. NOORDENBOS.
JOH.NOORDENBOS.
A. BOERSMA, Verl.
11/07/1936
Voorm. 10 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.

DIENST HEIDENSCHAP.
- De dienst in het Heidenschap zal a.s. Zondag gehouden worden om  n e g e n  uur oude tijd, (Stadstijd 10 uur).
04/07/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. A. Tammens van Parrega.
27/06/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
20/06/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.
13/06/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
06/06/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.

-  Ingekomen met attestatie...
...van Koudum
...Janna Tjalma, echtgenoote van Jolle de Vries.
30/05/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. J. A. Tammens, van Parrega.
1 Juni. Voorm. 9.30 uur (n.t.): Ds. J. van Veen.

Getrouwd:
      JOLLE J. DE VRIES
                    en
       JANNA T. TJALMA
die, mede namens wederzijdsche
familie, hartelijk dank zeggen
voor de vele blijken van belang-
stelling voor en bij hun huwelijk
ondervonden.    
  Heidenschap, Mei 1936.


KOUDUM

-  Met attestatie vertrokken naar Workum Pietje Faber en Janna Tjalma. We hopen, dat het deze beide zusters der gemeente, van wie laatstgenoemde verleden week in het huwelijk trad met Jolle de Vries, ook verder goed moge gaan.
23/05/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

ZENDING.
-  Evenals andere jaren zal ook ditmaal in Workum en Heidenschap de Pinkstercollecte voor de Zending met offerzakjes gehouden worden. Deze worden bij de kerkbode ingesloten en zullen de week na Pinksteren door de meisjes worden opgehaald. Buitenmenschen (ook de Heidenschappers) worden verzocht hun zakje in de kerkcollecte te werpen.
v. V.

       DANKBETUIGING.
 Voor de zeer vele bewijzen
van belangstelling en erkentelijk-
heid bij onze 25-jarige Echtver-
eeniging den 11 Mei aan ons
betoond, betuigen wij mede na-
mens onze kinderen onzen har-
telijken dank.
              TH. DIJKSTRA
              G. DIJKSTRA-JANSEN.
Molkwerum,Mei 1936.
16/05/1936
Nam. 2 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.
HEMELVAARTSDAG
Voorm. 9.30 uur (n.t.): Ds. C.G.H. Blok.

Ondertrouwd:
JOLLE J. DE VRIES
en
JANNA T. TJALMA.
Heidenschap,)
Koudum,        ) 7 Mei 1936.
  Huwelijksvoltrekking D.V. 22
Mei a.s. Kerkelijke inzegening
door den Weleerw. Heer Ds. F.
G. van Binsbergen om half twaalf
in de Ned. Herv. Kerk te Koudum.

Getrouwd:
      J. L. KAMPEN
                en
      G. M. DIJKSTRA
Heidenschap, 7 Mei 1936.
                   ----
    J. D. DIJKSTRA
               en
     A. L. KAMPEN
Hemelum, 7 Mei 1936

die mede namens wederzijdsche
Ouders en Familie hun hartelijken
dank betuigen voor de vele blij-
ken van belangstelling voor en
bij hun Huwelijk ondervonden.


Getrouwd:
      J. A. DIJKSTRA
                  en
   C. H. VAN DER GAAST
die mede namens wederzijdsche
Familie hun hartelijken dank be-
tuigen voor de vele blijken van
belangstelling voor en bij hun
Huwelijk ondervonden.
  Oldeholtwolde, 8 Mei 1936.
09/05/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

  Den 11en Mei a.s. hopen
D. V. onze geliefde Ouders
    TH. B. DIJKSTRA
              en
     G. S. JANSEN
hunne
25-jarige Echtvereeniging
te gedenken.
Hunne dankbare Kinderen.
              BRECHTUS.
              TRIJNTJE.
              SIETSCHE.
Molkwerum, Mei 1936.
  Receptie te 7.30 uur bij
     K. de Haan, Warns.


  Maandag 11 Mei a.s.ho-
pen D.V. onze oude Vrien-
den
     TH. B. DIJKSTRA
                en
       G. S. JANSEN
voorheen wonende in 't Hei-
denschap (thans te Molkwe-
rum) hunne
25-jarige Echtvereeniging
             te gedenken.
                 Hunne Vrienden.
Heidenschap, Mei 1936.


  Den 11den Mei a.s. hopen
     THOMAS B. DIJKSTRA
                     en
     GRIETJE S. JANSEN
hunne
25-jarige Echtvereeniging
             te gedenken.
Molkwerum bij Warns.
02/05/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

HUWELIJKSBEVESTIGING.
- Op Donderdag 7 Mei, om 12.15 zal in de kerk in het Heidenschap D.V. de huwelijksbevestiging plaats hebben van twee paren: Jouke L. Kampen en Geeltje M. Dijkstra, benevens Jan D. Dijkstra en Antje L. Kampen.
- Op Vrijdag 8 Mei, eveneens te 12.15 zal D.V. de kerkelijke huwelijksbevestiging plaats hebben van Jan A. Dijkstra en Catharina van der Gaast.
v. V.

   JOUKE L. KAMPEN
                  en
 GEELTJE M. DIJKSTRA
Heidenschap, )
Wijckel,           ) 23 April 1936
              ---------
     JAN D. DIJKSTRA
                 en
   ANTJE L. KAMPEN
Heidenschap, 23 April 1936.

hebben de eer U kennis te ge-
ven van hun voorgenomen Hu-
welijk, waarvan de voltrekking
D.V. zal plaats hebben op Don-
derdag 7 Mei a.s.
  Kerkelijke inzegening 12.15 uur
in de Ned. Herv. Kerk te Hei-
denschap door den WelEerw.
Heer Ds. J. van Veen.
25/04/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

JAN A. DIJKSTRA
en
CATHARINA H. V. D. GAAST
geven U kennis van hun voorge-
nomen Huwelijk, waarvan de vol-
trekking D.V. zal plaats hebben
op Vrijdag 8 Mei a.s.
  Kerkelijke inzegening Vrijdag
8 Mei te 12.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Heidenschap door
de Wel Eerw. Heer Ds. J. van
Veen.
Teroele o/d Woudsend,) 22 April
Heidenschap,                ) 1936.
18/04/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
11/04/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.
13 April. Voorm. 9 uur: Ds. M.C. Groenewoud, van Tjerkwerd.

  In het Heidenschap werden bevestigd: Germen Zwerver, Eelkje Zwerver-Muizelaar, Dieuwke de Vries, Sytje Feenstra en Afke Westerman.
v. V.

-  Donderdagavond 2 April l.l. werd alhier een samenkomst gehouden van de Chr. meisjesvereeniging. Mede waren aanwezig de meisjesvereen. van Workum en Hindeloopen.
  Deze avond, die onder leiding stond van Mej. J. Grasman, presidente van de vereen. van het Heidenschap, werd geopend met liturgie, waarna gelezen werd Jesaja 53 en een openingswoord werd gesproken.
  Verder werd de avond gevuld met inleidingen, voordrachten en samenspraken. Ter afwisseling werd er gezongen uit "Blijde Stemmen".
  Ongeveer elf uur werd deze gezellige en leerzame avond door Mevr. van Veen van Workum met een kort slotwoord en dankgebed gesloten. Hierna werd nog staande de Avondzang gezongen, en keerden allen voldaan huiswaarts.

      DANKBETUIGING.
  Voor de deelneming ondervon-
den tijdens de ziekte en het over-
lijden van onze geliefde Moeder
        RINKJE IJKEMA
    Wed. F. WESTERBAAN
betuigen wij aan allen onzen har-
telijken dank.
                Fam WESTERBAAN.
Heidenschap, April '36
04/04/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok. Bevestiging van lidmaten. Voorber. H.A.

- Zondag 5 April zullen D. V. in het Heidenschap als lidmaten worden bevestigd: Germen Zwerver, Eelkje Zwerver-Muizelaar, Dieuwke de Vries, Sytje Feenstra en Afke Westerman.
v. V.
28/03/1936
Nam. 1.30 uur: De Heer J. Kortenhoeve, van Heemstede. Collecte.

Wed. R. J. WESTERBAAN-IJKEMA +  
  In den ouderdom van ruim 73 jaar is na een langdurig en smartelijk, maar geduldig gedragen lijden bovengenoemde zuster, naar wij mogen vertrouwen, de rust ingegaan, die daar blijft voor het volk Gods. Haar ziekbed van jaren was een stil en geduldig dragen van het kruis, dat de Heere haar had opgelegd. Haar lijden was zwaar, maar nooit kwam er een klacht over haar lippen. Met weinige, sobere woorden kon ze rustig getuigen van de zielevrede, die de Heere haar schonk. Aan haar ziekbed werd ik menigmaal herinnerd aan de daar voor-allen-waarneembare beleving van het schoone psalmwoord:
    "In de grootste smarten
    Blijven onze harten
    In den Heer gerust"...
  Haar langdurig lijden is voor allen, die haar bezochten, een prediking geweest van de kracht des Heeren, in zwakheid volbracht.
v. V.

  Hedenmorgen overleed
tot onze diepe droefheid, na
een smartelijk, docht gedul-
dig gedragen lijden, onze
lieve Moeder, Behuwd- en
Grootmoeder
 Rinkje J. IJkema
sedert 2 Febr. 1911 Wed.
van Foppe Westerbaan
in den ouderdom van 73
jaar en 4 maanden.
  Haar leven was Christus -
haar sterven gewin.
         Uw bedroefden,
    Th. Westerbaan.
    S. Westerbaan-Visser.
    A. Bouma-Westerbaan.
    S. Bouma.
    A. Westerbaan
                en Kleinkinderen.
Heidenschap, 23 Maart '36.     
21/03/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok
14/03/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C. G. H. Blok.
07/03/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
WOENSDAG 11 MAART
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen. Bidstond voor het gewas.

BIDSTOND VOOR HET GEWAS.
  Woensdagavond zal D. V. om half acht in de kerk te Workum bidstond voor het gewas gehouden worden. In het Heidenschap om half twee.
29/02/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok
22/02/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.
15/02/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok

-- De meisjesvereeniging "Dient den Heere met Blijdschap" vierde 5 Febr. l.l. onder buitengewone belangstelling haar jaarfeest. De Presd. opende met liturgie en gebed en heette alle aanwezigen welkom en deelde tevens mede dat Mej. Westerbaan bedankt had als Presd. hetwelk de vereeniging te zeerste speet. Ook werd nog even stilgestaan bij wijlen Mej. S. Kroese de oprichtster der vereeniging die juist dezen dag grafwaarts werd gedragen. Vervolgens werd gelezen Math. 5 vers 1-16 met bijbelinleiding, waarna de verslagen. Hieruit bleek dat in het afgeloopen jaar 126 kleedingstukken door de leden vervaardigd werden. Verder werd de avond gevuld met zang, voordracht, opstel, samenspraken en tableau. Het mooie stuk "Om Blijdschap" werd met stille aandacht gevolgd, hetwelk ook keurig werd uitgevoerd. Waar ook de verlichting (die gratis door twee Heeren verzorgd werd) een schitterend effect maakte. Door verschillende tractatie's en verrassingen was  het een genotvolle avond. Met dank aan God voor dezen avond, werd gesloten en vervolgens werd nog gezongen Gez. 180 : 1 waarna een ieder voldaan huiswaarts keerde.
Verslaggeefster.
08/02/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok
01/02/1936
Nam. 1.30 uur :Ds. J. van Veen.
25/01/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. J. van Veen.

       J. P. JAARSMA
    D. JAARSMA-VISSER
geven met dankbare blijdschap
U kennis van de geboorte van een
welgeschapen Zoon
WIGLE.
  Heidenschap o.d. Workum,
1             8 Jan. 1936.
18/01/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

-- Woensdag beginnen de catechisaties weer. Door verschillende omstandigheden moesten ze wel wat lang stil staan, maar als allen dadelijk weer trouw komen en wij wat harder werken, is de verloren tijd spoedig weer ingehaald.
  Meteen begint ook de belijdeniscatechisatie. Willen degenen die belijdenis des geloofs wenschen af te leggen, zich Woensdagmorgen om half twaalf in de consistorie aanmelden? Ik hoop, dat het er velen zijn!.

-- Nog steeds is er in het Heidenschap geen antwoord gehaald op de circulaire voor de Kerkrestauratie. Dat zal nu toch heel spoedig gebeuren. Misschien is ondertusschen de circulaire wel zoek geraakt! Dag geeft niet hoor. U zoekt maar een andere envelop op, en als u daar uw gave insluit, is de commissie zeer tevreden. 't Verstandigste is, dat u uw gave vast gereed legt, dan behoeven zij, die het geld ophalen, niet tweemaal te loopen! Bij voorbaat hartelijk dank!
Bl.
11/01/1936
Nam. 1.30 uur: De heer P. Tietema, Evangelis te Zurich.

-- De collecte voor behoeftige predikantsweduwen en -weezen, gehouden op den Oudejaarsdag, heeft opgebracht f 10.20.
Bl.
04/01/1936
Nam. 1.30 uur: Ds. C.G.H. Blok.

CATECHISATIES:
  Alle catechisaties in Workum en Heidenschap, van de beide predikanten, vangen D.V. weer aan in de week vanaf Maandag 13 Januari.

  Zondag 29 Dec. l.l. is in het Heidenschap gedoopt Elisabeth, geb. 10 Aug. 1935, dochter van Klaas Deinum en Johanna de Jong.
v. V.