Ons Kerkblad 2005
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931  |  Gastenboek
Heidenskipster nijs uit Ons Kerkblad
Weekblad van de protestantse gemeenten (in wording) te Hindeloopen,
Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Degdum,
Stavoren, Workum en It Heidenskip
2005
24/12/2005 en 31/12/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 25 december:
1e Kerstdag. om 9.30 uur hoopt ds. G. J. van der Ende, vlootpredikant woonachtig in Sneek. voor te gaan. Medewerking aan deze dienst wordt verleend door muziekkorps “Studio”. Voor de jongeren van de kinderkerk wordt er nadat ze ieder een op school gemaakte kerstbal in de kerstboom behangen hebben een mooi verhaal verteld en krijgen ze een boekje mee naar huis om te kleuren. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. O, ja deze kerstdienst wordt traditie getrouw vanwege ruimtegebrek gehouden in het dorpshuis.
Maandag 26 december:
Er is er geen dienst. Wel is er 's morgens om 9.30 uur dienst in de Gertrudiskerk te Workum
Oudejaarsavond 31 december:
Om 19.30 uur hoopt ds. S. Brandsma van Oppenhuizen voor te gaan. De collecte bij de uitgang zal bij de eindejaarscollecte qevoegd worden. Voor deze eindejaarscollecte, wordt binnenkort een informatiefolder plus een voorgedrukte acceptgiro bij een ieder thuis bezorgd. We willen u alvast wel melden dat de opbrengst van deze landelijk te houden collecte geheel ten goede komt aan onze eigen kleine gemeente.
Nieuwjaardag zondag 1 januari:
Er is 's middags om 13.30 uur dienst, voorganger is dan ds. W. Beekman predikant te Warns-Molkwerum. Deze dienst heeft een wat andere vorm dan gewoonlijk en is aangepast aan de bijzondere eerste dag van het nieuwe jaar Er is deze zondag geen kinderkerk. Wat er wel is, is dat we na afloop van deze dienst elkaar een goed nieuwjaar toewensen onder het genot van een kop koffie met wat lekkers er bij.

ZIEKEN:
Mevr.l.Groenhof-v.d. Wal wordt/is deze week in het Antoniusziekenhuis te Sneek opgenomen voor een operatie aan haar knie. Als alles naar wens verloopt hoopt zij voor de jaarwisseling weer thuis te zijn.

AGENDA:
Maandagavond 16 januari van 19.00 tot 19.30 uur is er voor leden van de gemeente gelegenheid om met de visitatoren te spreken. En daarna om 19.30 uur een kerkenraadsvergadering met de visitatoren.

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet en Goede Dagen toegewenst in deze laatste week van 2005,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
mevr. R. Noordenbos-Deinum.

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

IN HET ZIEKENHUIS:
In het Antoniusziekenhuis te Sneek is opgenomen de heer K. Terluin, Ielaak 24.
17/12/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 december om 11.00 uur `s morgens hoopt da. Ariesen-Holwerda van Bolsward bij ons voor te gaan. En de kinderen gaan weer verder met het kerstproject "Komt allen te samen". De collecte bij de uitgang op deze vierde zondag van Advent is bestemd voor de eigen gemeente.

AMBTSDRAGERSVOORDRACHTEN:
De kerkenraad draagt als kandidaat in de vacature van diaken voor: dhr. A. Lijcklama a Nijeholt en in de vacature van ouderling-kerkrentmeester dhr. S. Jonitsma. De kerkenraad is blij en dankbaar u deze kandidaten te kunnen voordragen. Mochten er bezwaren zijn tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de voorgedragenen als ambtsdrager dan dienen deze voor donderdag 22 december schriftelijk en ondertekend bij de scriba mevr. R. Noordenbos-Deinum ingeleverd te worden.

OM MEE TE NEMEN:
Op de lectuurtafel ligt een flink stapeltje nieuwe nieuwsbrieven van de Kilangala missie/zendingspost van Tryntsje Beimers. Wilt u dit werk steunen? In de nieuwsbrief is een acceptgiro bijgesloten, hiermee kunt u een gift overmaken op het vermelde bank-gironummer.

AGENDA:
Dinsdagavond 13 december 20.00 uur: kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Maandagavond 16 januari van 19.00 uur tot 19.30 uur: voor gemeenteleden de mogelijkheid om met de visitatoren te spreken over............?
Aansluitend om 19.30 uur kerkenraads-vergadering met en onder leiding van de visitatoren.

Met een vriendeliike groet, namens de kerkenraad
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
10/12/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag de derde zondag van advent is er `s morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger is dhr H. Giliam van Pingjum. Het is de bedoeling dat dit een dienst is in de FRYSKE taal.
Voor de kinderen is er de jeugdkerk waarin de kinderen verder gaan met het kerstproject "Komt allen te samen". De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Maandag 12 december, `s morgens om 9.30 uur najaarsvergadering van de "Stichting
Beheer Kerkgebouw" ten huize van de familie Renema. `s Avonds om 20.00 uur 18+ gespreksgroep in de consistorie.
En ook om 20.00 uur `s avonds een huiskamergesprek rondom het thema "Geloofsoverdracht" ten huize van Johannes en Hetty Terluin in Koudum.
Dinsdagavond, 13 december 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
03/12/2005
BIJ DE DIENST:
zondag, de tweede zondag van Advent, om 11.00 uur ´s morgens hoopt ds. Mook, predikant te Sneek bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst, zij gaan verder met het kerstproject "Komt allen te zamen". De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

AGENDA:
Maandag 12 december belooft een druk bezette avond te worden.
Zo is er voor de 18+groep een gespreksavond in de consistorie.
Staat er een huiskamergesprek rondom geloofsoverdracht op het programma
is er een evaluatieavond over de Liembulten-tsjerkepaad route.
En staat er voor overdag de najaarsvergadering van de Stichting Beheer Kerkgebouw op het programma.
Voor dinsdagavond 13 december staat een vergadering van de kerkenraad genoteerd.


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters
  
WIJ GEDENKEN
Op 24 november overleed ons gemeentelid mevrouw Ymkje Kampen-Deinum, in de leeftijd van 84 jaar. Mevrouw Kampen woonde de laatste jaren in het Ravelijn. Daarvoor woonde zij vele jaren aan de Bovenweg.
De rouwdienst was op 28 november in de Martinikerk. Daar gedachten wij mevrouw Kampen als een sterke vrouw, die de moeilijkheden in haar leven steeds moedig het hoofd heeft geboden.
Ymkje Deinum werd geboren in op een boerderij in 't Heidenskip. Haar moeder overleed in het kraambed, en ook haar tweede moeder moest zij al missen toen zij nog maar 9 jaar oud was. Verlies, en het accepteren van verlies, zijn een rode draad geweest in haar leven. Nog op jonge leeftijd werd zij al weduwe, toen haar man, Jan Kampen, om het leven kwam bij een ernstig auto ongeluk. Het gezin woonde toen in Makkum, en Ymkje zag het daarna als haar grote taak om haar vier kinderen goed terecht te brengen. Dat zij daarin ook is geslaagd was haar trots. Des te groter was het verdriet toen zij, twee jaar geleden ook nog haar zoon Lieuwe moest missen.
Toch was zij nuchter in haar geloof, en sterk in de aanvaarding van haar verlies. “Het leven is niet altijd rijst met rozijnen” is een tekst die bij haar aan de wand hing. Gelukkig waren die rozijnen er ook voor haar: ze genoot van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen, van de spelletjes met het gezin en de vriendinnen, van de sociale contacten, en de activiteiten in verenigingen en de kerk.
In de rouwdienst lazen we Psalm 121: “Uw Bewaarder zal niet sluimeren”, een tekst waar zij ondanks alles haar houvast in vond, en die de basis was onder haar geloof.
Wij wensen allen die verdrietig zijn om het heengaan van Ymkje Kampen-Deinum de troost en nabijheid van God en mensen.
Ds.J.P. Oosterhoff
26/11/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag, de eerste zondag van Advent, om 11.00 uur hoopt ds. Heegsma de dienst te leiden. De kinderen van de kinderkerk gaan beginnen met het kerstproject "Komt allen tezamen". De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

KERSTPROJECT:
Komende zondag begint de kinderkerk met het kerstproject "Komt allen tezamen". Via dit project gaan we op weg naar de stal. Maar hoe vinden we de weg? Marcus, Johannes en Lucas nemen ons bij de hand. Zij beschrijven hoopvolle en bijzondere gebeurtenissen die wijzen op de komst van de Messias. Vier getuigen laten zij aan het woord die alle vier vertellen over het koninkrijk van God en de komst van de Messias. Het zijn de vijgenboom, Johannes de Doper, Maria en de herders. Wegwijzers die de weg wijzen naar de stal waar iedereen welkom is. Ook vertelt er elke week een buitenlands kind een verhaaltje over hoe zij in hun land Kerst vieren. Aan de hand van deze wereldkinderen  maken de kinderen in de kinderkerk een wereldknutsel. Wij hopen dat jullie met veel plezier aan dit project zullen werken. Graag tot ziens.
De leiding van de kinderkerk

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 13 december.

Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
19/11/2005
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag om 13.30 u hoopt kandidaat Glazema voor te gaan. Voor de kinderen is er nevendienst in de consistorie. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. Let u even op de gewijzigde aanvangstijd, het kan zijn dat de wijziging bij de diverse dag- en weekbladen niet meer aangepast kon worden.

AMBTSDRAGERS AANBEVELINGEN:
Deze kunt u tot en met zondag 20 november na de dienst inleveren

HUISKAMER-GESPREKKEN:
Binnenkort hoopt de kerkenraad te starten met de jaarlijkse huiskamergesprekken. Als onderwerp is gekozen voor een gesprek rondom geloofsoverdracht, dit aan de hand van een aantal stellingen. Om alvast enkele datums te noemen: donderdag 24 november, maandag 12 december, donderdag 12 januari en dinsdag 17 januari.

THEMA-AVOND:
Dinsdagavond 22 november is er een thema-avond in Oer de Toer in Workum met als onderwerp "Kijken naar ikonen". Mevrouw Dijksterhuis is de inleidster op deze avond. Aanvang 20.00 u. Namens de kerkenraad van harte bij u aanbevolen.

DAGBOEKJES 2006:
Tot en met zondag 20 november ligt er een intekenlijst voor een bijbels dagboekje voor 2006 op de lectuurtafel, tot dan kunt u uw keus maken.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 13 december.

KERKVISITATIE:
Op maandagavond 16 januari 2006 is er Kerkvisitatie.

Met een hartelijke groet, namen de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
12/11/2005
BI DE DIENST:
Zondag 13 november is er 's morgens om 11.00 uur dienst. In deze dienst willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger is ds. Oosterhoff van Koudum. De schaalcollecte is bestemd voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan. Namens de diakenen van harte bij u aanbevolen.

CATECHISATIE:
Na wat overleg met de jeugdouderlingen te Workum is onlangs besloten om in deze vacaturetijd de catechisatie een wat andere invulling te geven dan tot nu toe gebruikelijk. Dit is / was bij de betrokken jongeren en hun ouders bekend. Nu staat voor donderdagavond 10 november om 19.00 uur de eerste avond in Oer de Toer in Workum gepland. Onderwerp van gesprek naar aanleiding van de serie Joan of Arcadia op RTL 4: Goed tegengekomen?.... Het vervoer naar en van Workum is geregeld. Alle jongeren vanaf een jaar of twaalf van harte welkom. Wie zich nog niet gemeld heeft kan dat alsnog doen bij mevr. R. Noordenbos tel.nr. 0514-521345.

SINT MAARTEN:
Vrijdagavond 11 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd, ook in It Heidenskip. Om 19.00 uur wordt in de kerk op de buurt een verhaal over Sint Maarten verteld, waarna de kinderen met hun lampionnen er op uitgaan om hun versjes te zingen. Naast snoepgoed en dergelijke staat het feest in het teken van een actie van de Clinic Clowns: Kaart voor een Kind. Deze actie roept alle mensen in Nederland op om zoveel mogelijk kaarten te sturen naar de Clinic Clowns. Het is de bedoeling dat de kinderen aan iedereen vragen om één of enkele kaarten, zo mogelijk voorzien van een persoonlijke gedachte of een moedgevende opmerking aan hen mee te geven. Deze kaarten worden ingezameld en opgestuurd naar de Clinic Clowns. De Clowns zorgen er nog vóór de feestdagen voor dat de kaarten aan zieke kinderen worden gegeven. Voor wie meer over deze kaarteactie wil weten zie www.clinicclowns.nl

OPBRENGST DANKDIENSTCOLLECTE:
Deze heeft opgebracht het mooie bedrag van 84,17 en is bestemd voor restauratie en renovatie van een school in een dorpje in het uiterste noorden van Tanzania. Alle gevers hartelijk dank!

GIFT:
Via mevr. B. Kampen-Cnossen kwam een gift binnen van 20,- euro voor diaconie en kerk. Hartelijk dank.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 13 december.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters
  
IN MEMORIAM SIJKE KUIPERS-VAN DIJK
Op zondag 30 oktober overleed ons gemeentelid Sijke Kuipers-van Dijk, in de leeftijd van 89 jaar. De laatste tijd van haar leven verbleef ze in "Bloemkamp" te Bolsward. Die periode van haar bestaan was niet de gemakkelijkste, vanwege gezondheidsproblemen. Ook voordat frou Kuipers in het verpleegtehuis opgenomen werd, had ze daar vaak mee te kampen. En er zijn andere zorgen geweest. Ik noem, dat in 1944 één van haar kinderen van het echtpaar Kuipers is verdronken in it Heidenskip. Toch heeft frou Kuipers daar ook een mooie tijd gehad, als moeder, als boerin. Later woonde ze met haar man aan de Aldewei. Daar was het vaak een gezellige boel, want ze had graag mensen om zich heen. Het was haar nooit te druk, hoe penibel de gezondheidsomstandigheden soms ook waren. Natuurlijk genoot ze vooral van bern, beppe- en oerbeppesizzers. Een hele rijkdom "Tel uw zegeningen".
Ongeveer een half jaar geleden gaf frou Kuipers aan dat Psalm 42 in de dienst voorafgaande aan haar begrafenis centraal moest staan. Uit de berijming van dat gedicht is onder meer de zinsnede "Hart onrustig vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel (...)" bekend. Destijds vonden die woorden bij frou Kuipers weerklank. Maar ze wist ook van de andere kan van het leven, opgewekt, soms zelfs uitgelaten als ze kon zijn. Sterker nog, over "de andere kant" gesproken: ze wist van het leven aan de overzijde van het graf. Met het slot van Psalm 42:
"Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
De rouwdienst werd gehouden op donderdag 3 november in de Gertrudiskerk, waar frou Kuipers trouw kwam, zolang ze kon. We wensen de familie toe, dat ze kracht uit het evangelie van Jezus Christus, dat ook hun mem, beppe en oerbeppe tot grote steun is, zullen putten."
Ds. J.D.Th. Wassenaar
05/11/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdagavond 2 november om 19.30 uur is er een oecumenische dankdienst voor gewas en arbeid. Voorgangers zijn ds. Van der Ploeg en mevrouw Y. Heins-Galema. Muzikale medewerking wordt verleend door o.a. Eize Terluin op bugel en de heer M. ter Haar bespeelt het orgel. Tijdens de dienst is er collecte voor de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor een basisschool in een klein dorpje bij de stad Bukoba in het uiterste noorden van Tanzania.

Zondag 6 november is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger is dan ds. De Jong-Wiersema predikant te Bolsward. Voor de kinderen is er de kindernevendienst. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

18+-AVONDEN
Graag nodigen we jullie uit voor de gespreksavond op maandagavond 7 november om 19.00 uur. We willen beginnen met een gezamelijke maaltijd (erwtensoep...) en dan zien we wel hoe het verder zal gaan. Neem gerust een CD mee, zodat je je meest mooie of aansprekende nummer kunt laten horen. Voor hen die nog niet eerder zijn geweest: 1 keer per maand een gespreksavond in de kerk van It Heidenskip. Er komen verschillende thema's aan bod en de "harde kern" is heel gemotiveerd; bovendien is het ook reuze gezellig en ook wij kijken uit naar de 7de! We weten zeker dat jij ook heel welkom bent! Willen jullie s.v.p. wel doorgeven of je komt of niet, dan kunnen we er rekening mee houden. Graag voor de 5e even een telefoontje naar Thomas 0514-522123 of Marleen 0514-582531.
Zo rond 18.00-19.00 uur zijn we wel thuis. Graag tot maandag de 7e november.
Marleen en Thomas.

AMBTSDRAGER AANBEVELINGEN:
De heer E. Terluin, ouderling-kerkrentmeester en de heer Y. Renema, diaken zijn na een periode van respectievelijk bijna 12 jaar en 8 jaar periodiek aftredend. Om (nieuwe) kerkordelijke reden dat de zittingsperioden niet langer dan 2 keer 4 jaar mogen zijn, wordt er een aanbevelingsprocedure opgestart. Vanaf volgende week wordt daartoe aan doop- en belijdende leden vanaf 18 jaar een brief uitgereikt waarop zij mede-gemeenteleden kunnen aanbevelen als ambtsdragers. Deze brief kan ingevuld en ondertekend tot en met zondag 20 november tijdens de dienst worden ingeleverd, of in de brievenbus gestopt bij één van de ambtsdragers. Bij de ambtsdragers en ook in de consistorie ligt een lijst met de belijdende en doopleden vanaf 18 jaar ter inzage.

VISITATIE:
Maandagavond 16 januari 2006 brengen enkele leden van het college van visitatoren een bezoek aan de Heidenskipster gemeente. Eerst is er gelegenheid voor leden van de gemeente om met het college te spreken. Aansluitend daaraan wordt er een kerkenraadsvergadering gehouden waar het wel en wee van de gemeente centraal zal staan.

VAN DE DIACONIE:
De schaalcollecte bij het H.A. (13 nov.) wordt bestemd voor hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan.

GIFT:
Via een gemeentelid die op bezoek was bij een ander gemeentelid is een gift van 10,- euro ontvangen voor diaconie en kerk. Hartelijk dank hiervoor.

AGENDA:
Dinsdag 13 december kerkenraadsvergadering.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN
Op zondag 30 oktober 2005 is in de leeftijd van 89 jaar overleden ons gemeentelid mevrouw Sijke Kuipers-van Dijk. Zij verbleef de laatste maanden in Bloemkamp te Bolsward, daarvoor op de locatie Looiersbuurt van Nij Mariënacker. De rouwdienst, die zal worden geleid door ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn wordt gehouden op donderdag 3 november om 14.00 uur in de Gertrudiskerk te Workum waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Workum. Trooste de Heer van leven en dood de kinderen, kleinkinderen en verdere familie. In het volgende nummer zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
29/10/2005
BIJ DE DIENST:
Jeugddienst!!! Aanstaande zondag om 13.30 uur is er weer een jeugddienst, georganiseerd door enkele jongeren. Voorganger is ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn. De heer Jan Nota van Tjerkwerd zal solo enkele liederen zingen. Met deze geoefende en gedreven zanger zal het ook goed samen zingen zijn.
Het thema van deze dienst is "KLEREN MAKEN DE MAN/VROUW". Deze dienst staat in het teken van kleding voor de jeugd en in het bijzonder het kledingmerk G-zus. Het belooft een leuke eigentijdse dienst te worden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de jeugdraad.
Dus jong en âld, net stinne mar der hinne!
De jeugdraad

HERRINNERING:
Donderdagavond om 20.00 uur is er een thema-avond in Oer de Toer in Workum. Onderwerp van gesprek "Geworteld in Israël", inleider in deze avond is ds. B. de Boer. Ook als u zich niet gemeld hebt bent u natuurlijk alsnog van harte welkom op deze avond.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 13 december.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
22/10/2005
BIJ DE DIENST:
´s Morgens om 9.30 uur hoopt ds. B. de Boer emeritus predikant te Workum bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de nevendienst. De uitgangscollecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

DAGBOEKEN:
Zoals u in het vorige kerkblad hebt kunnen lezen ligt er op de lectuurtafel een intekenlijst voor een bijbels dagboek 2006. Ook ligt er een fraaie folder bij met beknopte informatie over de vele dagboekjes waar u een keus uit kunt maken. Neem gerust maar even de tijd om die folder te lezen voor u uw keus maakt.

KERKBALANS 2005:
Hoewel we het door het prachtige nazomerweer bijna vergeten zijn is het al midden oktober en gaat het jaar 2005 toch zijn gang, voor dat we het in de gaten hebben is het 31 december. Op deze datum wordt het jaar boekhoudkundig afgesloten. Daarom bij deze de vraag om uw kerkelijke bijdrage voor 2005 (voor zover die nog niet overgemaakt is) gestalte te geven door uw jaarlijkse bijdrage binnenkort over te maken.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 20 oktober om 20.30 uur.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
15/10/2005
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 16 oktober om 13.30 uur hoopt ds. P. Hania van Nijland bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

MAMA JANE CHILDREN CARE CENTRE:
Dit is een stichting die door een groepje mensen uit o.a. Pingjum opgericht is om een weeshuis in Jinja, een vrij grote stad in Oeganda te ondersteunen. Om een goede toekomst voor de ongeveer 70 weeskinderen mogelijk te maken is financiële hulp nodig. Voor meer informatie hierover en het banknummer van deze stichting verwijzen wij u graag naar de informatiefolder die op de lectuurtafel in de kerk ligt.

DAGOVERDENKINGEN 2006:
Ook op de lectuurtafel ligt een bestel-intekenlijst voor o.a. het Immanuël dagboekje en de scheurkalender voor het jaar 2006. Als u hier belangstelling voor hebt kunt u hier uw naam opschrijven en er wordt voor gezorgd dat u voor het nieuwe jaar uw dagboek in huis hebt.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 20 oktober op 20.00 uur.

Met vr.gr. namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

  
IN MEMORIAM AUKJE FEENSTRA-VAN DAM:
Op woensdag 5 oktober waren we in de St. Gertrudiskerk bij elkaar om afscheid te nemen van Aukje Feenstra-van Dam. Ze werd geboren op 28 februari 1925 in Nijesyl. Toen ze vier jaar was verhuisde de familie naar It Heidenskip, waar ze in de bakkerij woonden. Ze had een prettige en onbezorgde jeugd. In 1949 trouwde ze met Otte Age Feenstra. Ze hebben altijd gewoond op Brânburren. In 1952 werd Maaike geboren. Ze heeft een fijne jeugd gehad. Maar mem was wel vaak ziek. In 1965 kwamen ze in het kruidenierswinkeltje op de buurt te wonen. In 1972 zijn ze daarmee gestopt en hielden ze alleen de beurtvaart en de fourage over. Mem werd toen weer huisvrouw. Na het overlijden van haar man Otte Feenstra brak er een moeilijke en eenzame tijd aan. Ze heeft toen veel verdriet gehad. Ze moest alleen verder maar de kinderen en de kleinkinderen hebben, door er te zijn en regelmatig te bellen geprobeerd het zo draaglijk mogelijk voor haar te maken. In de weekenden kwamen de recreanten die in de huisjes om haar heen woonden, haar trouw bezoeken en nog steeds waren er die contacten. Ze was dan ook zelf een heel sociaal voelende vrouw.
In 1994 komt ze op de Hearewei in Workum te wonen. Met lieve buren en met veel genoegen, al bleef it Heidenskip wel trekken. Van haar kleinkinderen heeft ze genoten, ze werd zelfs oerbeppe. En toen moest ze in Groningen een zware operatie ondergaan waar ze wel en niet tegenop zag, want ze hoopte dat ze beter mocht worden. En ze kwam weer thuis, maar voor korte duur want ze moest weer in het ziekenhuis worden opgenomen en toen is het heel snel gegaan.
Haar dochter en schoonzoon, haar kleinkinderen, de familie en zo veel vrienden zullen haar missen; haar medeleven en zorg, haar liefde en belangstelling. Er is nu een grote lege plaats in hun leven gekomen en wij wensen hen voor de toekomst veel kracht toe om zonder haar verder te kunnen gaan. Ze was een gelovige vrouw, die niet veel praatte over het geloof. En die ook aan het einde van haar leven het rustig kon overgeven. Ik weet waar ik naar toe ga, zei ze. Dat mag voor hen die haar missen een troost zijn. Vrijdagmorgen, 30 september, heeft de Heer haar Thuis gebracht. In de dienst hebben we nagedacht over Ps. 121:8 "De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid" Ze mag nu thuis zijn.
B. de Boer
08/10/2005
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger is de heer H. Giliam van Pingjum. Het is een dienst in de FRYSKE taal. Waarschijnlijk zal deze dienst in het teken van het Werelddiaconaat staan. De uitgangscollectie is zeker bestemd voor het landelijk gekozen project van het Werelddiaconaat. Voor de kinderen is er de kindernevendienst, welke afgelopen zondag weer van start is gegaan. Er was toen een leuk groepje kinderen, maar er kunnen nog best meer kinderen bij. Stoelen en tafels genoeg en de leiding is er klaar voor. Dus niet langer stinne mar der hinne.

RECTIFICATIE:
Beste mensen er zijn enkele foutjes iin het blauwe boekje voor het winterwerk geconstateerd. Het eerste foutje is gemaakt bij het eerste thema: "Geworteld in Israël" op donderdag 27 oktober en dus niet op woensdagavond. Het tweede foutje heeft betrekking op thema 3 "Omgaat met conflicten" op donderdagavond 26 januari 2006. In het boekje staat hier een verkeerde datum. Mocht u zich voor deze avond(en) hebben opgegeven wilt u hier dan even notie van nemen.

OPROEP:
Mocht u de ophaler(ster) van uw opgaveformulier voor het winterwerk en/of catechese gemist hebben en hebt u/je interesse voor één of enkele thema's en/of catechese dan graag zo spoedig mogelijk het formulier bezorgen bij ondergetekende of even een telefoontje plegen, dat kan natuurlijk ook.

LEDENMUTATIES:
Jouke en Caro Lientje Kampen-Veenhuizen en de kinderen Yfke Amarins en Sybrichje Nynke zijn van Brânburren 36 verhuisd naar Heidenskipsterdyk 63.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 20 oktober om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN:
Op vrijdag 30 december is overleden in de leeftijd van 80 jaar ons gemeentelid Aukje Feenstra-van Dam, Hearewei 88, De rouwdienst die geleid zal worden door ds. B. de Boer zal worden gehouden op woensdag 5 oktober om 14.00 uur in de Gertrudiskerk waarna de teraardestelling zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaatst te Workum. Wij wensen dochter Maaike, haar man Evert, hun kinderen en verdere familie veel kracht en sterkte toe voor de komende dagen. In het volgende nummere zal een "In Memoriam" geplaatst worden.
01/10/2005
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 2 oktober om 9.30 uur hoopt ds. J.P. Oosterhoff van Koudum voor te gaan. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

KINDERKERK:
Na een lange periode van vakantie gaat zondagmorgen ook de kinderkerk weer van start met hun eigen "dienst" in de consistorie. De leiding hoopt jullie allemaal weer te kunnen begroeten. Voor de jongens en meisjes die hier ook aan mee willen doen, van harte welkom. Het is er altijd knus en gezellig, er worden prachtige verhalen verteld en leuke dingen gemaakt. In de consistorie zijn stoelen genoeg om jullie allemaal een plaatsje te geven. Dus zondagmorgen allemaal op naar de kinderkerk.

MISSIE/ZENDINGSKALENDER:
Op de lectuurtafel ligt een intekenlijst voor het bestellen van de Missie/Zendingskalender 2006. Wie deze mooie maandkalender wil bestellen plaatse zijn/haar naam hierop en het wordt verder voor u geregeld.

P.C.O.B.:
Deze letters staan voor Protestants Christelijke Ouderen Bond, in dit geval afdeling Nijefurd. Deze afdeling wil graag nieuwe leden (55+sers) werven in onze gemeente. Op de lectuurtafel liggen enkele dikke enveloppen met uitgebreide informatie over het werk en de mogelijkheden van en door deze bond in het algemeen en over het winterprogramma van de afdeling Nijefurd. Hebt u hier belangstelling voor neem dan gerust een envelop mee, zijn er niet genoeg meldt het dan even bij ondergetekende.

BEROEPINGSWERK:
Naar wij tot onze dankbaarheid hebben vernomen heeft ds. Slaar te Midwolda het op hem uitgebrachte beroep naar de gemeente Workum aangenomen. Hoewel het in de bedoeling ligt dat ds. Slaar voor het overgrote deel werkzaam zal zijn in de Workumer gemeente spreken wij bij deze de wens uit dat ds. Slaar t.z.t. ook in It Heidenskip een goede bekende mag worden.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 20 oktober om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

ONTSLAGEN UIT HET ZIEKENHUIS:
Mevrouw  A. Feenstra-van Dam, Hearewei 88 is, na geopereerd te zijn in het Universitair Medisch Centrum Groningen weer thuisgekomen.
24/09/2005
STARTDIENST:
Zondagmorgen 25 september is er de jaarlijkse startdienst van het gemeentewerk voor JONG en OUD en de leeftijdsgroep daar TUSSEN IN. We beginnen omstreeks 10.00 uur met het drinken van een kop koffie met een traktatie. Voor de jongeren is er een sapje of limonade. Om 11.00 uur begint de dienst met als voorganger ds. M. Mook, predikant te Sneek. Het thema van de dienst is STARTEN....punt uit.
Medewerking wordt verleend door muziekkorps "Studio", bij iedereen verder wel bekend. Het koffiedrinken en de dienst worden gehouden of op het Fierljepterrein of in dorpshuis It Swaeigat, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Graag tot ziens.
De Jeugdraad.

STARTKRANT:
De startkrant wordt deze week bij alle kerkelijk ingeschrevenen bezorgd. Er staan ook dit jaar een aantal artikelen in die we van harte bij u aanbevelen om aandacht aan te besteden.

HET BLAUWE BOEKJE:
Bedoeld wordt het blauwe boekje van de gezamelijke commissie van toerusting en vorming. Ook dit jaar is de commissie er in geslaagd om voor jongeren en ouderen met een gevarieerd aanbod van onderwerpen te komen die uw aandacht meer dan waard zijn. Ook dit boekje vindt u deze week in uw brievenbus. Bij dit boekje is een aanmeldingsformulier gevoegd, dit formulier wordt binnenkort weer bij u opgehaald. Ook kunt u zich/kun jij je door middel van dit formulier aanmelden voor een gesprekkenreeks rondom geloofsbelijdenis en catechisatie. Natuurlijk mag u dit formulier ook tijdens een dienst of bij een ambtsdrager inleveren.

SOLIDARITEITSKAS 2005 (voorheen Generale Kas):
Aan alle gemeenteleden van de Protestantse Kerk, dus ook van de leden van onze kleine Heidenskipster gemeente, wordt gevraagd om 10 euro bij te dragen aan deze Solidariteitskas. Een klein bedrag, maar veel waard voor pastoraat en gemeenten in moeilijke en zorgvolle situaties en omstandigheden. Zoals b.v. pastoraat voor gehandicapten, studenten en jongerenpastoraat of het stichten van gemeenten in nieuwbouwwijken. Ook bestaande gemeenten met problemen rondom de kerkelijke gebouwen mogen een beroep doen op een bijdrage uit dit solidariteitsfonds. Daarom onze dringende oproep om uw medeverantwoordelijkheid te dragen en uw bijdrage over te maken op het, op de acceptgirokaart(en) vermelde banknummer. Volledigheidshalve willen we melden dat globaal gesproken de helft van uw bijdrage besteed wordt aan "werk" binnen de eigen gemeente.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 20 oktober om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
mevr. T. Noordenbos-Deinumnijs út Warkum oer (âld-)Heidenskipsters

IN HET ZIEKENHUIS:
Opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen mevr. A. Feenstra-van Dam, Hearewei 88
  
IN MEMORIAM PIER POSTMA:
Op 9 september overleed ons gemeentelid Pier Postma in de leeftijd van 91 jaar. Hij woonde in Nij Mariënacker locatie Looiersbuurt te Bolsward. Pier Postma werd geboren in It Heidenskip, hij was de vierde in het gezin, na hem volgde Maaike. Het was een warm gezin waarin hij opgroeide, hij had een goed verstand en wilde graag doorleren maar toen Pier aan de beurt was waren de financiële mogelijkheden uitgeput, hij moest dus gaan werken. Als jongen van dertien jaar naar de boer, dit was frusterend voor hem. Hij was dan ook erg trots op zijn kleinkinderen die wél konden doorleren. Als boerenarbeider wist hij van aanpakken, en stond daarom bekend.
Pier Postma trouwde met Trijntje Finnema, zij kregen twee dochters, Froukje en Jeltsje.  Hij werkte in die tijd bij boer Freerk Dijkstra in It Heidenskip, later bij Noordenbos. Het was een goede tijd, maar toen zijn vrouw ziek werd en na ongeveer twee en een half jaar overleed, werd het heel moeilijk. Er moest gewerkt worden en er was de zorg voor twee jonge kinderen, gelukkig was daar tante Maaike die zeven jaar voor het gezin zorgde.
Pier werd eenzaam, en vond een partner in Riemke met wie hij in 1969 trouwde, zij was een lieve eenvoudige vrouw en Pier zorgde voor haar met grote trouw. Pier Postma was een eerlijke en hardwerkende man. Hij hield erg van Psalm 72, want daar spreekt het verlangen naar recht en genoegdoening voor de rechtvaardige Pier. Hij kende de worsteling en pijn van onvervulde verlangens. Toch bleef hij trouw aan zijn geloof, hij woonde elke kerkdienst bij in Nij Mariënacker, tot het niet meer kon. Pier Postma is van ons heengegaan, rustig en vol overgave.
We hielden een rouwdienst op 12 september in de kerk van It Heidenskip, waar hij ook was gedoopt. Daarna vond de teraardebestelling plaats op de algemene begraafplaats te Workum. Met de woorden "weest niet bezorgd" nam Pier Postma afscheid van zijn kinderen, mogen deze woorden waaruit zoveel vertrouwen spreekt tot troost zijn voor de familie, om dit verlies te verwerken.
P.F. den Ouden de Lange

GEBOREN:
Op 10 september 2005 is in het gezin van Roelof Schraa en Nynke Schraa-Posthumus, Ursuladyk 3 een jongetje geboren. Hij heeft de namen Tymen Redmer ontvangen. Wij willen deze ouders en naaste familie van harte gelukwensen met de geboorte van hun eerste kindje en spreken de wens uit dat Tymen Redmer in gezondheid mag opgroeien en dat hij zijn ouders veel levensgeluk mag schenken.
17/09/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 september: 's morgens om 9.30 uur hoopt da. S. Cnossen-Hoekzema voor te gaan. Het is de zondag van de vredesweek, in deze dienst zal geprobeerd worden het thema dat dit jaar landelijk centraal gesteld is nader toe te lichten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

HUWELIJK:
Vrijdagmiddag 16 september willen Dennis Rients Galema en Jelske Harkema een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst die om 14.00 uur gehouden zal worden in de Gertrudiskerk te Workum. Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke dag toe met hun familie en allen die hen omringen en Gods zegen op hun verdere levenspad.

OM MEE TE NEMEN:
Er is een nieuwe nieuwsbrief van de Kilangala (Tanzania) missie-zendingspost verschenen. Wilt u geïnformeerd blijven over het werk van Tryntsje Beimers en anderen dan kunt u een exemplaar meenemen.

BEDANKT:
Een woord van hartelijke dank voor alle gastheren en gastvrouwen die één of enkele zaterdagmiddagen aanwezig waren om bezoekers aan onze kerk in het kader van de Liembultroute te ontvangen. Bedankt mensen.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN:
Op vrijdag 9 september is in de leeftijd van 91 jaar overleden de heer Pier Postma, sinds 10 maart 2005 weduwnaar van Riemke Postma-Attema. Hij woonde in Nij Mariënacker, locatie Looiersbuurt te Bolsward. De afscheidsdienst is gehouden op maandag 12 september om 14.00 uur in de Kerk te It Heidenskip waarna de teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Workum. Trooste de Here zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familieleden. In het volgende nummer zal een "In Memoriam" worden opgenomen.

IN HET ZIEKENHUIS:
Opgenomen in het Universitair Medisch Centrum Groningen mevrouw Aukje. Feenstra-van Dam.

Met een hartelijke groet, Johan Weerstra
10/09/2005
BIJ DE DIENST:
Aanstaande zondag 11 september hopen we in een middagdienst, 13.30 uur, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger in deze dienst is ds. Wassenaar van Hellendoorn. De bestemming van de schaalcollecte aan de tafel is nog niet bekend, maar ongetwijfeld bestemd voor een goed doel in binnen- of buitenland.

BEROEPINGSWERK:
Ter informatie:
Door het vertrek van ds. Droogendijk te Workum is opnieuw een gewijzigde situatie ontstaan, deze voorheen 80% predikantsplaats kan nu voor  65% opnieuw ingevuld worden. Samen met de oorspronkelijke 85% Workum en 15% It Heidenskip van de eerste predikantsplaats dus 165% predikantsplaatsen in de combinatie Workum-It Heidenskip. Om toch één volledige 100% predikantsplaats te behouden is, na overleg besloten dat deze geheel betrekking zal hebben op de Workumer gemeente. Met daarnaast een parttime predikantsplaats van 50% voor Workum + 15% voor It Heidenskip (samen 65%). Wel is het zo dat de 100% predikant de eerste consulent voor It Heidenskip zal worden/zijn. De gezamelijke beroepingcommissie is er onlangs in geslaagd om contacten te leggen met een fulltime predikant, dit in de persoon van ds. R. Slaar van Midwolda. Na overleg in de Workumer kerkenraad is besloten om die gemeente bijeen te roepen inzake het (eventueel) uitbrengen van een beroep. Verder is de beroepingscommissie nog naarstig op zoek naar de resterende 50% + 15% parttime predikant voor Workum-It Heidenskip.

AGENDA:
Vrijdag 16 september om 14.00 uur in de Gertrudis Kerk te Workum bevestiging en inzegening van het huwelijk van Dennis Rients Galema en Jelske Harkema.
Kerkenraadsvergadering op 20 oktober om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum
03/09/2005
BIJ DE DIENST:
Bij de dienst van zondag 4 september 's avonds om 19.30 uur. Dit is een oecumenische gebedsdienst in het kader van het begin van het nieuwe schooljaar. Voorganger in deze dienst is ds. P. Hania van Nijland. Het thema van deze dienst is "Niemand valt buiten de boot", ook in het nieuwe schooljaar  niet. Ter voorbereiding van deze dienst zijn er door jongeren en ouderen alvast tekeningen gemaakt.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het jongerenwerk in de eigen gemeente.

AFSCHEID DS. DROOGENDIJK:
Afscheid ds. Droogendijk te Workum: 's Morgens om 9.30 uur is er de afscheidsdienst van ds. Droogendijk in de Gertrudiskerk te Workum met daarna een samenzijn in de Klameare. Heidenskipsters die afscheid van de familie Droogendijk willen nemen zijn bij dezen uitgenodigd.

HUWELIJK:
Dennis Rients Galema en Jelske Harkema (Heidenskipsterdyk 73) zijn voornemens om op vrijdag 16 september te gaan trouwen. Zij willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in de Gertrudis kerk te Workum en wel om 14.00 uur, als voorganger in deze dienst is door het bruidspaar gevraagd ds. P. Hania.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 1 september om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
27/08/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 augustus hoopt ds. J.W. Nieboer van Gaastmeer voor te gaan. De aanvang van deze dienst is 's morgens om 11.00 uur. We gaan er van uit dat de weersomstandigheden goed zijn en dat het pontje vlot kan overvaren. De uitgangscollecte in deze dienst is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk.

OPROEP:
De kinderen van de basisschool hebben al een  tekening gemaakt voor de startdienst op (zondag 4 september) van het nieuwe schooljaar. Opdat niemand buiten de boot valt een vraag aan alle ouderen om ook een tekening te maken. Voor de kinderen is als suggestie aangedragen de ark van Noach varend onder een veelkleurige regenboog. Jullie/u kunt uw tekening/schilderij a.s zondag alvast inleveren in de kerk of in de brievenbus bij één van de kerkenraadsleden.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 1 september 's avonds om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
20/08/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 augustus 's avonds om 19.30 uur hoopt ds. Van der Ploeg van Sneek voor te gaan. Medewerking wordt verleend door één of enkele koperblazers. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de plaatselijke gemeente.

OECUMENISCHE SAMENKOMST:
Even uw aandacht voor het volgende:
De oecumenische samenkomst naar aanleiding van de start van het nieuwe schooljaar die gepland was voor maandagavond 5 september is een dag vervroegd. De samenkomst/gebedsdienst wordt nu gehouden op zondagavond 4 september om 19.30 uur. De morgendienst op die zondag is vervallen. Mooi dat het alsnog zo geregeld kon worden, temeer omdat er 's morgens om 9.30 uur in Workum de afscheidsdienst van ds. Droogendijk is.

LEDENMUTATIES:
Vertrokken naar Woubrugge: Pieter Noordam, Heidenskipsterdyk 8

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdag 1 september 's avonds om 20.00 uur.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
13/08/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 augustus hoopt ds. M. Mook predikant te Sneek voor te gaan. Omdat deze predikant eerst nog een dienst in de eigen gemeente heeft is de aanvangstijd van de dienst bij ons om 11.00 uur.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad op donderdag 1 september 's avonds om 20.00 uur.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

  
IN MEMORIAM TJITZE HUITEMA:
Op maandag 25 juli overleed Tjitze Roel Huitema (Tichtset 15). Hij werd maar 17 jaar oud, jong dus.
Tjitze is veel ziek geweest. Hij leed aan leukemie. Dat begon al, toen hij 3 jaar was. Na anderhalf jaar van behandeling leek alles weer goed te zijn, maar aan het einde van de basisschool openbaarde de ziekte zich opnieuw. Vorig jaar kreeg Tjitze te horen, dat hij - menselijkerwijs gesproken - niet meer beter kon worden. De afgelopen tijd ging het heel hard bergafwaarts.
Tjitze heeft zijn ziekte steeds dapper gedragen. Hij was eigenlijk nooit klagerig, opstandig, verbitterd. Integendeel: altijd fleurig, blijmoedig, optimistisch. Daar komt nog iets bij, om misverstanden te voorkomen: hij heeft ook van het leven genoten, als het ware nogal eens "dubbel" geleefd. Hij had aanleg voor electronische zaken. Zo interesseerde hij zich voor Scania-vrachtwagens: mooi, groot en sterk. Maar zijn belangstelling was zo breed, dat hij zich in van alles en nog wat verdiepte, al dan niet door middel van de computer en de televisie.
Twee dagen vóór Tjitzes overlijden vroeg zijn mem Hinke mij, of ik te zijner tijd de rouwdienst zou willen leiden, niet wetende dat het al snel zo ver zou zijn. In mijn ambtsperiode in It Heidenskip en Workum heb ik Tjitze talloze malen bezocht, ook nogal eens in Groningen en Leiden. Daardoor was een band ontstaan. Op geestelijk, gelovig terrein was het contact niet erg diepgaand. Daarin was Tjitze gesloten. Uit een gesprek op de vrijdag voor zijn overlijden kwam naar voren, dat Tjitze "zoekende" was. Dat gesprek had hij met de heer Tieleman, een godsdienstleraar van het "Bogerman". Dat Tjitze zoekende was, moet gezien zijn situatie niet verwonderlijk genoemd worden, veeleer is het kenmerkend voor een jongen van die leeftijd en in die toestand. Maar belangrijker is, dat de Here God hem daarin gekend heeft. Daar hebben we in de dienst, die op vrijdag 29 juli in de Gertrudiskerk gehouden werd bij stilgestaan. En wel aan de hand van Psalm 139.
Hinke heeft Tjitze opgevangen, toen hij stervende was. We mogen geloven, dat zijn hemelse Vader hem daarna opgevangen heeft en dat hij nu daar is waar geen dood meer zal zijn (Openbaringen 21 : 4).
We wensen het gezin Huitema veel sterkte, ook van Godswege, toe om het verlies van hun "soan" en "broerke" te dragen. Als ze de draad in Tjitzes geest oppakken, zullen ze zeker weer een weg vinden om verder te gaan.
Ds. J.D.Th. Wassenaar
30/07/2005 en 06/08/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 31 juli is er 's avonds om 19.30 uur dienst, voorganger is ds. Roodenburg van Parrega. Het kan zijn dat deze dienst een iets andere invulling heeft dan gewoonlijk. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk.
Zondag 7 augustus is er 's morgens om 9.30 uur dienst voorganger  is de heer H. Giliam van Pingjum. Deze dienst wordt in de Fryske taal gehouden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente.

START NIEUWE SCHOOLJAAR:
Om u alvast van in kennis te stellen:
Op maandagavond  5 september willen we als kerk en als school samen met de kinderen, ook die van het voortgezet onderwijs, personeel, ouders en verdere belangstellenden gezamelijk het nieuwe schooljaar beginnen in een laagdrempelige samenzijn in de kerk. Ds. P. Hania van Nijland, voorheen docent aan de toenmalige MAVO te Workum, is bereid gevonden om aan dit oecumenische samenzijn zijn medewerking te verlenen. In de aanloop naar deze dienst hebben de leerlingen van de basisschool alvast een tekening gemaakt van de Ark van Noach onder de Regenboog. Ook de jongeren van het voortgezet onderwijs willen we vragen om ook een tekening te maken over hetzelfde "onderwerp". Deze tekeningen kunnen voorzien van jullie naam alvast ingeleverd worden bij één van de kerkenraadsleden.

AGENDA:
Donderdagavond 1 september: Vergadering van de kerkenraad.
Maandagavond 5 september: Speciale dienst bij de start van het nieuwe schooljaar.

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
25/06/2005 tot en met 23/07/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 26 juni:
's morgens om 11.00 uur hoopt ds. Ariesen van Bolsward voor te gaan. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatstelijk gemeentewerk.
Zondag 3 juli:
's morgens om 9.30 uur hoopt ds. K. den Hartog emeritus predikant te Nijemirdum voor te gaan. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De avondmaalscollecte is bestemd voor World Servants.
Zondag 10 juli:
is er 's avonds om 19.30 uur dienst. Ds. Hania van Nijland hoopt dan voor te gaan. Verder werkt mevrouw P. Kampen-van der Heide aan deze avonddienst mee. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente.
Zondag 17 juli:
's morgens om 9.30 uur gaat ds. Van der Ploeg van Sneek voor. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk.
Zondag 24 juli:
's morgens om 11.00 uur gaat ds. Wagenvoort van Stavoren voor. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente.

Voor alle diensten het volgende:
Omdat de kindernevendienst afgelopen is zal de voorganger proberen tijdens de dienst aandacht aan de kinderen te geven door middel van een klein verhaaltje of iets dergelijks. Verder liggen er viltstiften en kleurplaten klaar om te kleuren. En natuurlijk is er de mogelijkheid voor oppas van de allerkleinsten, daarvoor kunt u van tevoren bellen, tel.nr. 0514-522836 of 0514-521345.

AVONDMAALSCOLLECTE:
Deze is bestemd voor World Servants en in het bijzonder voor de reis van ons jonge gemeentelid Beeuwkje de Vries. Zij is voornemens om op 21 juli a.s. naar Egypte te reizen om samen met andere jongeren te bouwen aan een opvang-woon-en-studiehuis voor meisjes. Deze meisjes komen uit de minder ontwikkelde gebieden van Egypte en worden in de gelegenheid gesteld om een goede opleiding te volgen, voor ze weer terugkeren naar hun geboortestreek om het geleerde in de praktijk te brengen.
Namens de kerkenraad van harte bij u aanbevolen.

GEBOREN:
Op 17 mei j.l. is Regina Hendrika Willemina geboren, dochtertje van Nancy Geerligs en Freddy Woerts, Heidenskipsterdyk 8. Zondag 12 juni mocht ze uit het ziekenhuis naar huis. Dat de kleine Regine Hendrika Willemina op mag groeien in vreugde en tot dankbaarheid van allen die haar omringen.

VAKANTIE, OOK VOOR PREDIKANTEN:
Mocht het zo zijn dat u om de een of andere reden een predikant nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Noordenbos tel.nr. 0514-521345 of met de heer M.S. Kramer tel.nr. 0515-543197. Deze weten welke predikant waarneemt.

OPROEP:
Er hebben zich al enkele vrijwilligers gemeld voor gastvrouw/gastheer voor de zaterdagmiddag in de zomermaanden in de open kerk. Maar er kunnen nog meer bij. Dus aarzel niet langer maar meldt u, er kunnen nog meer bij.

AGENDA:
Maandagavond 4 juli kerkenraadsvergadering om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM CHRISTIAAN DRAIJER
Op maandag 13 juni is in De Ielânen te Sneek Christiaan Draijer overleden, echtgenoot van Hotsche Attema. Hij is 76 jaar geworden.
Chris Draijer heeft zijn hele leven in de Zuidwesthoek gewoond. Hij is onder andere boer geweest in It Heidenskip en Nijhuizum. Toen hij daarmee ophield, verhuisden zijn vrouw en hij naar Workum, Túnikkers 2.
De laatste jaren waren moeilijk voor hem. Hij wist niet alles meer en werd steeds vergeetachtiger. Met de thuishulp kon er nog veel opgevangen worden. Hij ging eenmaal in de week naar de dagopvang, maar de achteruitgang zette door. In januari werd hij definitief opgenomen in De Ielânen. Daar had hij het goed. Op maandag 13 juni is er een einde gekomen aan zijn lijdensweg.
In zijn goede jaren was Christiaan Draijer een blijmoedig mens, die met hart en ziel boer was. Veel meer had hij niet nodig. Wel had hij een grote belangstelling voor anderen en maakte hij graag een praatje. Omdat hij gesteld was op zijn vrijheid, is er van actief meedoen met allerlei verenigingen en instanties niet veel gekomen.
Op vrijdag 17 juni hebben we het laatste afscheid van hem genomen. In de dienst hebben we nagedacht over enkele woorden van Jezus uti Mattheüs 11: "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." Deze woorden zijn in allerlei situaties van toepassing. We mogen ze ook betrekken op de vermoeidheid die een mens hebben kan als alle krachten wegvloeien en er geen fut meer is, als alles zwaar is. De dood is dan geen einde waar alles ophoudt, maar een doorgang tot het eeuwige leven, zoals we dat vroeger wel zeiden. Ook die rust, de eeuwige rust, is een belofte van de Heer. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en alle anderen die hem zullen missen, troost en sterkte toe.
J.A. Droogendijk
11/06/2005 en 18/06/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 12 juni hoopt om 13.30 uur ds. P. Hania van Nijland voor te gaan. Als thema voor deze dienst is gekozen: "God gaat met je mee". Het belooft in vele opzichten een bijzondere dienst te worden.
a. Het is een jeugddienst.
b. Het seizoen van de kinderkerk wordt afgesloten.
c. We nemen als gemeente afscheid van onze jeugdouderlinge mevr. Els Terpstra-de Boer.
d. Als nieuwe jeugdouderling zal dhr. Th. van der Gaast bevestigd worden.
Omdat  het de laatste kinderkerk van dit seizoen is blijven de jongste kinderen in de kerk, dominee houdt een bij het thema passend gesprek met de kinderen en daarna gaan ze onder de preek een mooie kleurplaat maken. De uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze gemeente.
Zondag 19 juni hoopt ds. Oosterhoff van Koudum voor te gaan. Deze dienst begint om 11.00 uur. Voor de kinderen is er een kleurplaat en waarschijnlijk een gesprekje met de dominee. De uitgangscollecte in deze dienst is bestemd voor de eigen gemeente.

AFSCHEID EN BEVESTIGING:
Els, namens de gemeente en de kerkenraad vanaf deze plaats een woord van dank voor het vele werk dat je voor de jongere gemeenteleden gedaan hebt. En dat was veel, zeker de laatste periode! En dat nog naast je gezin met drie kleine kinderen en jullie bedrijf. Bedankt!
Thomas, welkom als jeugdouderling. Dat je de taak en de verantwoordelijkheid die je op je wilt nemen met Geloof, Hoop en Liefde invulling mag geven in Hem die altijd met ons mee wil gaan.

OPROEP:
Wie wil op één of enkele zaterdagmiddagen vanaf 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur in de maanden juli, augustus en de eerste twee zaterdagen van september als gastheer/gastvrouw in de kerk aanwezig zijn. Onze kerk op de buurt is, in overleg, opgenomen in wat voorheen de Liembultroute genoemd werd. Samen met nog wat kerken in de omgeving o.a. Molkwerum, Gaastmeer, Heeg, Westhem, Blauwhuis e.a. Van de gastheer/gastvrouw wordt verwacht dat hij/zij wat toezicht houdt en de bezoekers desgewenst wat vertelt over de kerk en de gemeente en wat verder ter sprake komt. Oud-Heidenskipsters die hiervoor een zaterdagmiddag beschikbaar willen stellen kunnen zich natuurlijk ook melden. Wie zich geroepen voelt melde zich binnenkort bij mevr. Noordenbos tel.nr. 0514 - 52 13 45.

BOOTTOCHT 2 JULI 2005:
U kunt zich nog tot 18 juni opgeven voor de boottocht van 55 plussers bij mevr. B. Kampen-Cnossen tel.nr. 0514 - 52 21 63

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering maandagavond 4 juli om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
04/06/2005
BIJ DE DIENST
Ten eerste is het een avonddienst, een experiment dat we dit jaar voor enkele diensten in de zomermaanden proberen. Dit vanwege het feit dat middagdiensten in de zomermaanden weinig kerkgangers trekken. Deze dienst begint dus om 19.30 uur. Voorganger is mevr. da. De Jong-Wiersema, predikant te Bolsward. Het ligt in het voornemen om er een laagdrempelige dienst van te maken die het midden houdt tussen een Taizé- en een Thomasviering. Zo zullen er onder andere enkele liederen uit een evangelische liedbundel gezongen worden. Ook enkele deelnemers van de 18 plus gespreksgroep verlenen medewerking aan deze dienst. En het orgel wordt bespeeld door dhr. A. Landman.

BEROEPINGSWERK:
Ook leden van onze Heidenskipster gemeente worden uitgenodigd om namen van predikanten aan te dragen in de predikantsvacature van de combinatie Workum-It Heidenskip. In eerste instantie was het zo dat er in de vacature van ds. Wassenaar gezocht zou worden naar een van oorsprong hervormde predikant, maar doordat het wordingsproces van de Protestantse kerk in de afgelopen tijd voortgegaan is, is deze formulering achterhaald en zijn zowel de van oorsprong gereformeerde en hervormde nu predikant binnen de Protestantse Kerk Nederland. Mocht u één of enkele predikanten geschikt achten voor Workum-It Heidenskip schroom dan niet dit schriftelijk kenbaar te maken bij de beroepingscommissie. In It Heidenskip kan dat ook via / bij de scriba.

BOOTTOCHT 2 JULI 2005:
De boottocht voor 55+ers met de "Waterpoort" wordt dit jaar gehouden op zaterdag 2 juli a.s. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de Pampuskade te Sneek en vaart een route over de Friese meren richting Grou. Omstreeks het middaguur wordt er een diner aan boord gebracht en eten we dus gezellig met z'n allen aan boord. Na het diner is er de mogelijkheid om van boord te gaan en Grou te bekijken. Om circa 17.00 uur zijn we weer terug in Sneek. De kosten bedragen 20,- per persoon. Als u zin hebt om mee te gaan geeft u zich dan voor 18 juni a.s. op bij mevr. B. Kampen-Cnossen tel.nr. 0514-522163.

AGENDA:
De volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op maandagavond 4 juli 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters
  
IN MEMORIAM ALLE KAMPEN:
Alle Kampen werd op 4 augustus 1913 in It Heidenskip geboren. Daar heeft hij ook de langste tijd van zijn leven gewoond met zijn vrouw en kinderen: ze vormden samen een flinke "boerehúshâlding". Kampen was niet alleen veehouder, hij fokte ook paarden. Die waren zijn lust en zijn leven, ook na de arbeidzame periode. Hij heeft toen nog heel wat concoursen bezocht. Overigens: als "rinteniers" woonde het echtpaar Kampen aan de Aldewei in Workum, de laatste jaren in het Ravelijn in Koudum.
In de rouwdienst, die in de Martinikerk te Koudum werd gehouden, stond Spreuken 16 : 9, door Kampen zelf uitgekozen, centraal. Het vers luidt in de Friese vertaling van 1943: "It hert fan 'e minske betinkt syn wei, mar de Heare stjoert syn gongen." Anders gezegd, in meer bekende bewoordingen: "De mens wikt, God beschikt." Kampen heeft Gods leiding in zijn leven ervaren. In dankbaarheid kan hij zijn zegeningen tellen, vooral in het geluk dat hij in vrouw, kinderen en klein- en achterkleinkinderen heeft gekend. Maar meer dan eens heeft hij ook een forse streep door de rekening van zijn bestaan meegemaakt, vooral in het verlies van dierbaren, onder wie zoon Lieuwe. Het geloof hield hem, ook bij andere zorgen in het leven, op de been. Bovendien bleef hij iemand die de "fleur" er in hield, vooral door zijn humoristische verhalen en gezegdes. Zo genoot hij ook van de omgang met andere mensen.
We wensen de familie Kampen toe, dat zij kracht van Godswege zullen ontvangen om het plotselinge verlies van "in leave man", een heit, pake en oerpake te verwerken. Dat ook zij Gods vaderlijke zorg mogen ervaren.
Ds. J.D.Th. Wassenaar.
28/05/2005
BIJ DE DIENST:
Bij de dienst van zondag 29 mei. Als voorganger in deze middagdienst staat ds. P. Hania, predikant te Nijland, ingeroosterd. Voor de jongeren is er de kinderkerk. De uitgangscollecte bij deze dienst is bestemd voor het werk in de eigen gemeente. De aanvangstijd van deze dienst is 13.30 uur!

KILANGALA MISSIE/ZENDINGSPOST:
Er ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de stichting "Tryntsje Beimers" voor belangstellenden in de kerk om mee te nemen.

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING:
Voor wie meer wil weten over de zoektocht van mensen naar God, over je eigen geloof en dat van anderen dan  is de cursus theologische vorming misschien iets voor u. Het is een cursus die je leert begrijpen wat mensen door de eeuwen heen over God gezegd hebben: in verhaal en lied, in belijdenis en geloofsleer, in kunst en ritueel. Je leert er luisteren naar godsdienstige teksten en je krijgt oog voor gevoelens van gelovigen. Je leert niet wat je moet geloven, integendeel. De cursus laat je juist ontdekken hoe verschillend mensen kunnen geloven. Je hoeft niet zeker te zijn van je geloof, maar je moet wel een antenne hebben voor godsdienst en zingeving. Nieuwsgierig geworden? Ds. H.G. Roozendaal te Sneek is gaarne bereid om u meer informatie te verstrekken, het tel.nr. is 0515-414038. Ook bij ondergetekende is informatiemateriaal verkrijgbaar.

AGENDA:
Donderdagavond 26 mei kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad met een hartelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
14/05/2005 en 21/05/2005
BIJ DE DIENSTEN:

Pinksterzondag is er 's morgens 11.00 uur dienst, voorganger is ds. Van der Goot uit Balk. Medewerking wordt verleend door het mannenkoor "De Korenmaat" uit Dordrecht. Verder is er voor de jongeren de kinderkerk en oppas kan geregeld worden. De uitgangscollecte is deze keer bestemd voor de zending. Let u even extra op de aanvangstijd van 11.00 uur?

Pinkstermaandag is er geen dienst.

Zondag 22 mei is er 's morgens om 9.30 uur dienst, voorganger is dan de heer Gilliam van Pingjum. Dit is een Fryske tsjinst! Ook dan is er voor de jongeren de kinderkerk in de consistorie. De uitgangscollecte bij deze dienst is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

AGENDA:
Donderdagavond 26 mei kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad, met een hartelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
07/05/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag (donderdag 5 mei) is er 's morgens om 11.00 uur dienst, voorganger is dominee P. Hania van Nijland.
Let u op de aanvangstijd van 11.00 uur !!
De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Zondag 8 mei is er 's morgens om 9.30 uur dienst, voorgangster is dan mevrouw da. M. Mink predikant te Oudega-W. Tijdens deze dienst is er kinderkerk en de uitgangscollecte in deze dienst is ook bestemd voor de eigen gemeente.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 26 mei.

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
30/04/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 mei hoopt ds. B. de Boer, emeritus predikant te Workum, voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk. De uitgangscollecte is bestemd voor het werk in eigen gemeente. De aanvangstijd van deze dienst is 9.30 uur.

JUBILEUM:
Wat bladerend in het jaarboek 2003-2004 kwamen wij het volgende tegen:
Zondag 2 mei 1965 is ds. B. de Boer als gereformeerd predikant in Hellendoorn bevestigd. Dus 40 jaar geleden! Ds. B. de Boer was respectievelijk predikant te Workum, IJmuiden en Den Haag-Loosduinen en sinds 1998 met emeritaat en weer woonachtig in Workum. Een gedenkwaardige zondag voor ds. de Boer, zijn vrouw en kinderen deze eerste zondag in de bloemen- of bloeimaand.

VERKIEZING JEUGDOUDERLING:
Tot en met afgelopen zondag was er voor de stemgerechtigde gemeenteleden de mogelijkheid om bezwaar tegen de aanbevolen kandidaat in te dienen en daarnaast was er na de dienst de gelegenheid om schriftelijk in te stemmen met de voordracht. Van de mogelijkheid om bezwaar is geen (gelukkig) gebruik gemaakt, van de mogelijkheid om met de voordracht in te stemmen ruimschoots! Dit betekent dat de heer Th. van der Gaast als jeugdouderling verkozen is. Over de datum waarop de bevestiging plaats zal vinden, wordt nog overleg gepleegd, maar wij houden u op de hoogte.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 26 mei.

Namens de kerkenraad met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
23/04/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 april hoopt ds. Roodenburg van Parrega-Tjerkwerd voor te gaan. Zoals gebruikelijk is er kinderkerk en voor oppas kan gezorgd worden. De uitgangscollecte is bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. De aanvangstijd van deze dienst is deze keer 's morgens om 9.30 uur.

BEROEPINGSWERK:
Inmiddels is er een schrijven van ds. H. Dekker uit Vollenhove binnen gekomen waarin de reden verwoord is waarom hij het op hem uitgebrachte beroep niet aanvaard heeft. Ds. Dekker schrijft dat hij zich in de voorgesprekken onvoldoende gerealiseerd heeft dat hij met twee gemeenten en twee kerkenraden te maken zou krijgen. Dit was voor hem de belangrijkste reden om het beroep terug te geven. Om toch binnen afzienbare tijd de predikantsvacature ingevuld te krijgen zijn de besprekingen tussen de kerkenraden en de gezamelijke beroepingscommissie inmiddels weer opgestart.

AMBTSDRAGERSWISSELING:
In de aanstaande vacature voor jeugdouderling is dhr. Th. van der Gaast door de kerkenraad op grond van de binnengekomen aanbevelingen voorgedragen. Mocht er onverhoopt bezwaar tegen deze voordracht zijn dan kan dit tot en met a.s. zondag na de dienst kenbaar gemaakt worden. Een eventueel bezwaar dient duidelijk omschreven en voorzien van naam en handtekening ingediend te worden bij de scriba of tijdens de dienst. Tevens is er na afloop van de dienst de gelegenheid om schriftelijk met deze voordracht in te stemmen.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering donderdagavond 26 mei.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
16/04/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 april hoopt ds. Oosterhoff van Koudum voor te gaan, aan deze dienst wordt medewerking verleend door zanggroep "De Dobber" uit Elahuizen en omgeving. Aanvang van deze dienst is 11.00 u.
Het was aanvankelijk de bedoeling dat dit een jeugddienst zou zijn. Door een klein onderling misverstand wordt het een "vrij gewone" dienst voor ouderen en jongeren. Er is een kort verhaal voor de jongste kinderen in de consistorie, direct na de overweging komen die weer terug in de kerk zodat ze niks hoeven te missen van wat "De Dobber" te gehore zal brengen.
De uitgangscollecte is deze keer bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk. En het spreekt eigenlijk vanzelf dat oppas geregeld kan worden.

TERLEURSTELLING:
Met grote teleurstelling heeft de kerkenraad kennis genomen van het besluit van ds. Dekker van Vollenhove om het beroep dat op hem door de combinatie Workum-It Heidenskip uitgebracht is terug te geven. Dit teruggeven betekent onder andere dat de gezamelijke beroepingscommissie, na deze teleurstellende beslissing opnieuw aan de slag gaat om een bij onze gemeenten passende predikant te zoeken.

AMBTSDRAGER VERKIEZINGEN:
Al geruime tijd terug was er de oproep om aanbevelingen voor een nieuwe jeugdouderling in te dienen. Nu zal misschien hier en daar de gedachte opgekomen zijn: wat  duurt dat lang voordat er witte rook komt maar door allerlei drukten van de kerkenraad en vakanties is er een poosje een pas op de plaats gemaakt. De kerkenraad is verheugd u nu te kunnen melden dat de heer Th. van der Gaast op basis van de binnengekomen aanbevelingen als nieuwe ouderling voorgedragen kan worden. Na de dienst van zondag 24 april wordt de gelegenheid geboden om schriftelijk met deze voordracht in te stemmen.

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld op donderdagavond 26 mei.

Met een hartelijke groet voor u allen,
namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
09/04/2005
BIJ DE DIENSTEN
Aanstaande zondag 10 april hoopt ds. Wagenvoort voor te gaan. Deze dienst begint om 11.00 uur. Verder is er zoals gebruikelijk voor de jongeren de kinderkerk en eventuele oppas kan geregeld worden.

KENNISMAKING MET DS. DEKKER
Donderdag 31 maart hebben de kerkenraadsleden, voor zover zij niet verhinderd waren, in een goed en open gesprek kennisgemaakt met ds. Dekker van Vollenhove. Vanaf deze plaats bidden wij ds. Dekker veel wijsheid toe bij de overwegingen aangaande het beroep dat door onze gemeenten op hem uitgebracht is. Het is een spannende week voor alle betrokkenen wij hopen van harte dat er een positieve reactie van uit Vollenhove mag komen.

GIFT:
De Stichting Beheer Kerkgebouw kreeg een poosje terug een gift van de vrouwenvereniging "Helpt Elkander" overgemaakt. Vanaf deze plaats namens het stichtingsbestuur onze hartelijke dank! Na wat onderling overleg is besloten om hier 10 huisbijbels in de NBV vertaling voor te kopen voor gebruik in kerk en consistorie.

AGENDA:
Donderdagavond 7 april kerkenraadsvergadering in de consistorie

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
26/03/2005 en 02/04/2005
BIJ DE DIENSTEN:

Witte Donderdag 24 maart is er 's avonds om 19.30 uur dienst. In deze dienst willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger in deze dienst is ds. Mook, predikant te Sneek. De avondmaalscollecte is bestemd voor Mama Jane Children Care Centre te Jinja een stad in Oeganda. Dit is een stichting die een weeshuis in deze stad beheert en die daarnaast kansarme kinderen opvangt en begeleidt naar een betere toekomst in dit Afrikaanse land.

Goede Vrijdag 25 maart is er ook 's avonds om 19.30 uur dienst. Voorgangster in deze dienst is da. De Jong-Wiersema, predikante te Bolsward. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente.

Paaszondag 27 maart is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Deze dienst wordt in Dorpshuis It Swaeigat gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. Wassenaar, predikant te Hellendoorn. De kinderen gaan de laatste hand leggen aan het Paasproject "Iedereen telt mee". En muziekkorps "Studio" werkt traditiegetrouw aan deze dienst mee. De uitgangscollecte is bestemd voor de Paascollecte die ten goede komt aan het plaatselijk kerkenwerk.

Zondag 3 april is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger in deze dienst is ds. H. Engelsma, predikant te IJsselmuiden. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente.
Er is kinderkerk en oppas kan geregeld worden via telefoonnummer 0514-522836. Dat oppas regelen via het vermelde telefoonnummer geldt trouwens voor alle bovengenoemde diensten.

COLLECTE BIDDIENST:
De uitgangscollecte bij de gezamelijke dienst voor gewas en arbeid t.b.v. het Veeproject van de Kilangale missie/zendingspost te Tanzania heeft 123 euro opgebracht. Hartelijk dank namens de Tryntsje Beimers Stichting.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 7 april 's avonds op 20.00 uur.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM RIEMKE POSTMA-ATTEMA:
Op donderdag 10 maart overleed ons gemeentelid Riemke Postma-Attema in de leeftijd van 82 jaar. Ze woonde in de Looiersbuurt te Bolsward. Ze werd geboren in Koudum en groeide op in een harmonieus gezin. Al was haar vader niet altijd makkelijk in de omgang, toen haar moeder ziek werd en overleed ging ze met haar vader verder.
In 1969 trouwde ze met Pier Postma die er ook alleen voor stond met zijn twee dochters. Riemke was zacht van karakter en erg meegaand, ze kon genieten van de natuur en alles wat om haar heen gebeurde.
Toen ze ziek werd en haar einde naderde wist ze dat God haar vasthield.
Op dinsdag 15 maart werd de rouwdienst gehouden in de Gertrudiskerk, daarna vond de teraardebestelling plaats op de Algemene Begraafplaats te Workum. Er werd gelezen uit Matteús 5:5: "Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven." Moge dat een troost zijn voor hen die achter blijven.
T. Folkertsma en J.Stellingwerff
12/03/2005 en 19/05/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdagavond 9 maart om 19.30 uur:
Biddag voor gewas en arbeid; voorganger ds. Heegsma en mevr. Heins-Galema, medewerking wordt verleend door het R.K. Herenkoor van Workum. Collecte in de dienst ter bestrijding van de onkosten. De uitgangscollecte is bestemd voor het veeproject bij de Kilangala missie/zendingspost in Tanzania.
Zondag 13 maart om 13.30 uur
hoopt ds. Wassenaar van Hellendoorn voor te gaan. De kinderen gaan verder met het vijfde verhaal van het Paasproject "Iedereen telt mee" en oppas kan geregeld worden via de fam. Renema. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente.
Zondag 20 maart (Palmpasen) ook om 13.30 uur
hoopt ds. Dekker van Vollenhove voor te gaan. De kinderen van de basisschool komen, zoals gebruikelijk, op deze zondag met hun, op school gemaakte palmpaasstok naar de kerk. Ook tijdens deze dienst wordt ingespeeld op het paasproject. En oppas voor de allerkleinsten kan geregeld worden. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen kerkelijke gemeente.

EXTRA GEMEENTE AVOND:
In verband met de voortgang van het beroepingswerk in de vacature van Ds. Wassenaar is er op donderdagavond 10 maart een extra gemeenteavond en wel 's avonds om 19.30 uur in de consistorie. Als onderwerp van bespreking: Het voorstel van de kerkenraad aan de gemeente, gehoord hebbende de gezamelijke beroepingscommissie, om een beroep uit te brengen op ds. H. Dekker nu predikant te Vollenhove.

VREDESWANDELING:
Woensdag 9 maart hoopt pater Henricus al wandelende, door een waarschijnlijk nog winters landschap, met zijn medewandelaars omstreeks 13.00 uur voor een moment van rust en innerlijke bezinning onze kerk op de buurt aan te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de heer H. Jorritsma te Workum tel.nr. 0515-540990

AGENDA:
Donderdagavond 7 april
20.00 uur Kerkenraadsvergadering.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad
R. Noordenbos-Deinum
05/03/2005
BIJ DE DIENST:
Aanstaande zondag 6 maart om 11.00 uur hoopt ds. Nieboer van Gaastmeer voor te gaan. De kindernevendienst gaat verder met het vierde verhaal van het Paasproject "Iedereen telt mee". Voor oppas kan contact met de fam. Renema opgenomen worden. De uitgangscollecte bij deze dienst is bestemd voor de eigen kerk.

BIDDIENST:
Woensdagavond om 19.30 uur is er de biddienst voor Gewas en Arbeid. Voorgangers zijn ds. J. Heegsma van Balk en mevr. Y. Heins-Galama uit It Heidenskip. Mevr. Heins is lekenpastor bij de R.K. parochie van Workum. Medewerking wordt verder verleend door het R.K. Herenkoor van Workum. Tijdens deze dienst is er één collecte tijdens de dienst voor bestrijding van de onkosten.

UITGANSCOLLECTE BIDDAG:
De uitgangscollecte is bestemd voor het Veeproject van de Kilangala missie/zendingspost te Tanzania. Mellius en Ytsje Kramer (Heidenskipsters) schrijven hier het volgende over: "De missie/zendingspost Kilangala in Tanzania, opgezet door Tryntsje Beimers, is met een nieuw project bezig. Men wil naast de zorg voor de zieken en wezen, zich ook gaan toeleggen op duurzame ontwikkeling in de landbouw. Jonge mensen leren omgaan met vee en het verbouwen van verschillende landbouwgewassen. In maart gaan wij Kilangala bezoeken, en hebben aangeboden om geld in te zamelen. Het geld wordt gebruikt voor de aanschaf van 10 koeien en een landbouwtrekker. De opbrengst van de bidstondcollecte zal hiervoor worden bestemd. Giften kunnen ook worden overgemaakt op rek.nr. 29.60.71.250 van Stichting Trijntje Beimers o.v.v. "Veeproject".

AGENDA:
Woensdag 2 maart op 20.00 uur
in Trefpunt: thema avond "Geweld"
Donderdagavond 7 april
Kerkenraadsvergadering.

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad
R. Noordenbos-Deinum.
26/02/2005
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 februari hoopt dhr. Giliam van Pingjum voor te gaan in de Fryske taal. De jeugd gaat weer bezig met het Paasproject: 'iedereen telt mee', fam. Renema kan oppas voor u regelen en de uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente. Aanvangstijd van deze dienst 9.30 uur.

GEMEENTEAVOND:
Ter herinnering: De gemeenteavond wordt op maandagavond 28 februari 2005 gehouden. In afwijking tot voorgaande jaren zijn de jaarcijfers van de Diaconieën, Financiële Commissie en St. Beheer Kerkgebouw niet bij de uitnodiging gevoegd. Deze zijn vanaf 21 februari a.s. verkrijgbaar en liggen ter inzage bij mevr. Noordenbos. Verder is ds. Oosterhoff uit Koudum deze avond uitgenodigd voor een informatief gesprek over Homoseksualiteit en het zegenen van relaties.

GEMEENTEJUN:
De jaarlijkse gemeenteavond wordt gehouden op maandagavond 28 februari om 20.00 uur in de consistorie. We beginnen deze avond met het huishoudelijk gedeelte bestaande uit de notulen van de gemeenteavonden van vorig jaar, hetjaaroverzicht van 2004. Daarna staan de financiële verslagen van de Diaconieën, de Financiële Commissie en de stichting Beheer Kerkgebouw op het programma. Na de pauze is het woord aan ds. Oosterhoff met een “lezing” en gesprek rondom homoseksualiteit en levensverbintenis. De financiële verslagen en de notulen zijn alvast verkrijgbaar en liggen ter inzage bij mevr. Noordenbos. De kerkenraad hoopt deze avond veel oudere en jongere gemeenteleden te kunnen begroeten, dus graag tot ziens.

AGENDA:
Woensdag 23 februari
19.30 u. Classisvergadering in Sneek
Donderdag 24 februari
20.00 u. Kerkenraadsvergadering
Maandag 28 februari
20.00 u. Gemeenteavond
Woensdag 2 maart
20.00 u. in Trefpunt: Themaavond over geweld
Woensdag 9 maart
een Vredescirkel wandeltocht en 's avonds om
19.30 uur uur een oecumenische dienst
in het kader van biddag voor arbeid en gewas en .......
m.m.v. ds. Heegsma, mevr. Heins-Galema en het R.K. Herenkoor van Workum

Met een hartelijke groet voor allen, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM TINE DE JONG:
Afscheidsdienst in de Gertrudiskerk te Workum op 14 februari 2005.
In deze dienst gedachten we het leven en sterven van Tine de Jong. Geboren op 15 juli 1946, overleden op 9 februari 2005 in de leeftijd van 58 jaar.
Een schok ging door onze stad. Tine was een sterke vrouw. Bekend en geliefd in Workum, een goed pedagoge. Als zweminstructrice in het zwembad de Rolpeal in Workum leerde ze generaties jongeren en  ouderen de beginselen van de zwemkunst en om vertrouwd gemaakt met het natte element zich bewegen in en door het water. Later na genezing, van een ernstige ziekte werd Tine adjunct directrice.
We gedachten haar leven aan de hand van teksten over water, Genesis 1 en psalm 1. Hoe Gods geest zweefde over de wateren in het oerbegin en over de boom geworteld in het water, Tine's leven was een vruchtbaar leven. We hebben haar lievelingsliederen gezongen en geluisterd naar haar geliefde Ierse muziek. We brachten haar lichaam naar het kerkhof, in een stoet van mensen: familie, vrienden, leerlingen en collega's. er kwam een lichtstraal met donderslag uit de hemel het begon te regenen toen de stoet zich in beweging zette, die ging over in hagel en toen in natte sneeuw. Tine hield van sneeuw, zei Gerrie, zich omkerend naar mij. Toen de kist met haar lichaam werd neergelaten in het graf en we Gods zegen over dat lichaam vroegen kwam even de zon door de wolken. Een teken uit de hemel, haar geest was weer waar zij vandaan was gekomen bij haar en onze Schepper, God.
Mevrouw W. Bakker
19/02/2005
BIJ DE DIENST:
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd hoopt ds. Oosterhoff van Koudum voor te gaan. De kinderkerk gaat verder met het mooie Paasproject van dit jaar "Iedereen telt mee". En oppas voor de allerkleinsten  kan geregeld worden via  tel.nr. 0514-522836, fam. Renema. De collecten zijn bestemd voor de gebruikelijke doeleinden. De aanvangstijd van deze dienst is 11.00 uur.

NIEUWE AMBTSDRAGER:
Tot en met afgelopen zondag was er de gelegenheid om uw aanbeveling voor een nieuwe jeugdouderling uit te brengen. En gelukkig is daar door een deel van de gemeenteleden gebruik van gemaakt. Alvast wat vooruit lopend op een voorstel voor een kleine aanpassing van de Plaatselijke Regeling, inzake de procedure rondom ambtsdragerverkiezingen, op de a.s. gemeenteavond wil de kerkenraad proberen om binnenkort met een enkelvoudige kandidaatstelling te komen. Een klein gevolg van deze procedure is dat het wat langer kan duren voordat een verkiezing plaats kan vinden, temeer ook omdat er in de nieuwe regeling ook gedoopte gemeenteleden aanbevolen kunnen worden. Vandaar dus dat er nog geen verkiezingsdatum gepland is.

LAATSTE OMROEP!!:
Het kan nog net, vanavond 15 februari om 19.15 uur uiterste vertrektijd vanaf het parkeerterrein bij de kerk voor een informatief en voorlichtend gesprek over homoseksualiteit en het zegenen van levensverbintenissen in het Anna Blamanhuis te Leeuwarden. In verband met carpoolen wel even melden op tel.nr. 0514-582531 of 0514-521345.

GEMEENTEAVOND:
De gemeenteavond wordt op maandagavond 28 februari 2005 gehouden. In afwijking tot voorgaande jaren zijn de jaarcijfers van de Diaconieën, Financiële Commissie en St. Beheer Kerkgebouw niet bij de uitnodiging gevoegd. Deze zijn vanaf 21 februari a.s. verkrijgbaar en liggen ter inzage bij mevr. Noordenbos. Verder is ds. Oosterhoff uit Koudum deze avond uitgenodigd voor een informatief gesprek over Homoseksualiteit en het zegenen van relaties.

AGENDA:
Donderdag 24 februari
Kerkenraadsvergadering
Maandag 28 februari
Gemeenteavond
Woensdag 9 maart
een Vredescirkel wandeltocht en 's avonds om 19.30 uur uur een oecumenische dienst
in het kader van biddag voor arbeid en gewas en .......
m.m.v. ds. Heegsma, mevr. Heins-Galema en het R.K. Herenkoor van Workum

Met een hartelijke groet voor u allen, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
12/02/2005
BIJ DE DIENST:
Op de eerste zondag in de veertigdagentijd hoopt ds. Wagenvoort van Stavoren voort te gaan. De kinderkerk gaat dan van start met het door de leiding gekozen thema rondom Pasen. De uitgangscollecte is bestemd voor het landelijk pastoraat van de Protestantse Kerk Nederland. De aanvangstijd van deze dienst is om 11.00 uur.

PAASPROJECT:
Het Paasproject 2005 heeft als titel "Iedereen telt mee!!", kort maar krachtig. Ook de kinderen besteden aandacht aan Pasen doormiddel van een 40-dagen project. Elke zondag horen de kinderen een verhaal over de zeven kruiswoorden van Jezus, als ook verhalen van de mensen die Jezus deze woorden hebben horen zeggen. Het kruis staat dan ook centraal in de verbeelding van dit jaar. Het kruis wordt elke zondag opgebouwd met enkele groende deeltjes van hoop. Met Pasen blijkt dat de groene deeltjes geen kruis maar een bloemsteel blijken te zijn, die wortelt in de graftuin. Wij hopen dat jullie nieuwsgierig zijn geworden en zien jullie graag bij de start van het project zondag aanstaande.
Namens de leiding van de kinderkerk, Els Terpstra

OPPAS TIJDENS KERKDIENST:
Hoewel om een of andere reden nooit vermeld in Ons Kerkblad is er  nog steeds de mogelijkheid voor oppas van de allerkleinsten. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, den even een telefoontje plegen naar mevr. Renema, tel.nr. 0514-522839 en het wordt geregeld.

VEERTIGDAGENKALENDER:
Woensdag 9 februari a.s.: de woensdag na carnaval, "as-woensdag", de 40ste dag voor Pasen.... Op deze dag begint de veertigdagentijd, een tijd van bezinnen, van solidariteit, een tijd van mogelijke groei. Zowel de gemeente It Heidenskip als die van Workum willen we de gelegenheid bieden om deze tijd heel bewust mee te maken. In de Grote Kerk van Dordrecht, waar ds. Den Dekker (nog bekend uit Koudum!) predikant is, is het al langer gebruik  een veertigdagenkalender te maken die de mensen kunnen gebruiken. Een kalender boordevol tekst, overdenkingen en mogelijkheden om zinnig te bezinnen, lezingen voor het hele gezin. Toen wij er om vroegen wilde men dáár  er ook voor Friesland voor zorgen. Daar zijn wij heel blij mee. Er staan een paar Dordtse activiteiten in, voor ons niet zo van toepassing, maar wel leuk om te weten. We zijn benieuwd naar uw ervaring met deze kalender en we hopen dat het ook voor u een goede tijd mag zijn.
De jeugdouderlingen van Workum en de
kerkenraad van It Heidenskip

HERINNERING:
Denkt u nog even  aan het tijdig inleveren van uw aanbeveling voor een nieuwe jeugdouderling, dat kan tot en met de dienst van zondag 13 februari. En voor degene die meer wil naar het Anna Blamanhuis te Leeuwarden op dinsdagavond 15 februari, graag even melden.

COLLECTEOPBRENGST:
De opbrengst van de werelddiaconaatscollecte van afgelopen zondag heeft 87,00 euro opgebracht.

GASBUSJE:
Ook het "gasbusje" van de vrouwenvereniging is geleegd daarin zat 35, 47 euro ten behoeve van de zending.
Met een hartelijke groet voor allen
namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
05/02/2005
BIJ DE DIENST:
Op de zondag van het Wereldiaconaat hoopt mevr. da. S. Cnossen-Hoekzema, verpleeghuispredikant te Sneek, voor te gaan. Da. Cnossen is geen onbekende hier in de regio. Jarenlang heeft het gezin Cnossen in Workum gewoond. Het thema van de dienst is "Mensen in de knel". De dienst begint om 9.30 uur. Verder werkt een Herendubbel kwartet uit Gaasterland en wijde omgeving aan deze dienst mee. Na afloop is er, samen met de zangers, koffie voor wie nog even na wil praten. De uitgangscollecte is voor het gezamenlijk met Workum vastgestelde doel.

GELOOF EN HOMOSEKSUALITEIT:
Ter oriëntatie, informatie en voorbereiding voor de a.s. gemeenteavond is er in overleg met de werkgroep "Geloof en Homoseksualiteit" een afspraak gemaakt om op dinsdagavond 15 februari a.s. met jongere en oudere gemeenteleden, catechisanten en 18 plussers naar het Anna Blamanhuis, Noordvliet 11 te Leeuwarden te gaan, waar enkele mensen van de werkgroep G. en H. aanwezig zullen zijn om u en jullie te informeren en met elkaar van gedachten te wisselen over homoseksualiteit en zegenen van levensverbintenissen. De kerkenraad hoopt dat we met enkele auto's vol geïnteresseerde gemeenteleden richting Leeuwarden zullen gaan. Belangstellenden kunnen zich melden bij mevr. Engelenburg tel.nr. 0514-582531 of bij mevr. Noordenbos tel.nr. 0514-521345.

AANBEVELINGEN VOOR AMBTSDRAGERS:
De kerkenraad is voornemens deze week de aanbevelingsbriefjes voor een nieuwe jeugdouderling rond te brengen. Het is een handige gedachte om dan in dezelfde rondgang uw antwoord inzake Kerkbalans mee terug te nemen, voor zover die nog niet opgehaald zijn. Er is deze keer omwille van de privacy geen ledenlijst bij de aanbevelingsbrief toegevoegd. In de kerk en bij Mellius, Ytzen, Eise en Richtsje ligt een lijst ter inzage. Op elke úthoeke van It Heidenskip dus één. De aanbevelingsbriefjes kunnen voor of op zondag 13 februari a.s ingeleverd worden in de kerk of bij de ambtdragers thuis.

PAASKAARS 2005:
De bestellijst voor de huispaaskaars 2005 ligt weer in de kerk ter intekening. De paaskaars is ook dit jaar weer voorzien van een prachtige  versiering die in het teken van Bevrijding, Verbondenheid en het Licht van de Overwinning staat. Een andere keus kan natuurlijk ook, de fraaie catalogus biedt ook andere mogelijkheden.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
29/01/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 30 januari is er om 13.30 uur een jeugddienst waarin ds. P. Hania uit Nijland hoopt voor te gaan. Het belooft een hele aansprekelijke dienst te worden waarin het thema "Make me beautiful" centraal zal staan. God heeft ons allemaal mooi gemaakt. Allemaal zoals Hij dat wilde.Dus kijk maar in de spiegel en je zult het zien. Het is goed! Nieuwsgierig geworden? Kom, hoor en zie....
Verder wordt in deze dienst muzikale medewerking verzorgd door het heren duo "Ruach" uit Workum. Wij hopen jullie en u in deze dienst te mogen ontmoeten, zodat we met elkaar kunnen ervaren en zingen over de volmaaktheid van u en mij.
Namens de Heidenskipster jeugdraad, Els Terpstra.

AANBEVELINGEN:
Vervolg op het bericht van vorige week aangaande aanbevelingen van ambtsdragers. U hebt daarin kunnnen lezen dat actief en passief kiesrecht verleend is aan onder andere doopleden vanaf 18 jaar. Als een dooplid aanbevolen wordt en bereid is gevonden als ambtsdrager medeverantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente dan wordt er bij de bevestiging tot ambtsdrager eerst de vraag gesteld of de gekozene het belijden van de Protestantse Kerk van harte aanvaardt en van daaruit wil leven en werken. Eigenlijk komt het er kort gezegd op neer dat voorafgaand aan de bevestiging tot ambtsdrager eerst openbare belijdenis van het geloof afgelegd wordt in één en dezelfde dienst.

AVONDMAALSCOLLECTE:
De avondmaalschaalcollecte ten behoeve van hulpverlening aan de slachtoffers van de grote ramp in Zuid-Oost Azië heeft 111,- euro opgebracht, dit bedrag zal zeer binnenkort overgemaakt worden naar Kerken in Actie.
De diaconie

KRING FILIPPENZEN:
Op twee donderdagavonden wil ds. J.A. Droogendijk met wie daarvoor belangstelling hebben de brief van Paulus aan de Filippenzen bespreken. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdag 10 en donderdag 24 februari  in de Westbouw. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
Op maandag 31 januari om 20.00 u in Oer de Toer:
Thema-avond over de Nieuwe Bijbelvertaling door dhr. H. Ruiter te Drachten.
Op donderdagavond 24 februari om 20.00 u in de consistorie:
Kerkenraadsvergadering
Op maandag 28 februari om 20.00 u:
Gemeenteavond.

Namens de kerkenraad met vriendelijke groet,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum.
22/01/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Bij de dienst van zondag 23 januari. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Dominee Roodenburg van Parrega e.o. hoopt in deze dienst voor te gaan. De schaalcollecte in deze dienst is deze keer bestemd voor hulpverlening aan de slachtoffers van de grote ramp in Zuid-Oost Azië. Namens de kerkenraad van harte bij u aanbevolen!

OPENBARE BELIJDENIS VAN HET GELOOF:
Openbare belijdenis van het geloof. Mochten er jongere of oudere gemeenteleden zijn die overwegen belijdenis te doen dan wil de kerkenraad zich ook in deze vacature tijd van harte inspannen om een gespreksgroepje onder leiding van een predikant op te starten. Hier in It Heidenskip of eventueel in samenwerking met een belijdenis gespreksgroepje in onze grote broeder(buur)gemeente. Belangstellenden kunnen zich bij mevr. Noordenbos tel.nr. 0514-521345 melden.

AMBTSDRAGERSWISSELING:
Ambtsdragerswisseling. Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. E. Terpstra-de Boer. Op de onlangs gehouden kerkenraadsvergadering is besloten om in de aanstaande vacature van jeugdouderling te voorzien. Daartoe zullen binnenkort aanbevelingsbriefjes verspreid worden. Op de voorlaatst gehouden gemeenteavond in maart 2004 is bij de vaststelling van de plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken in de Protestantse Gemeente It Heidenskip voorgesteld en besloten om ook gedoopte leden vanaf 18 jaar en ouder stemrecht te verlenen. Dit houdt ook in dat doopleden voorgedragen en verkozen mogen worden.

GEMEENTE AVOND:
Gemeenteavond om alvast te noteren. De jaarlijkse gemeenteavond zal gehouden worden op maandagavond 28 februari. Om u alvast te informeren over één van de agendapunten, het volgende. Op deze gemeenteavond wil de kerkenraad de gemeente graag horen over hoe men denkt over het zegenen van levensverbintenissen anders dan die tussen man en vrouw. Er is een spreker bereid gevonden om de voors en tegens van boven genoemde verbintenissen met elkaar te bespreken. Nadat de gemeente gehoord is kan de kerkenraad hierover een besluit nemen. Bij deze alvast de vraag om u over bovengenoemde problematiek te oriënteren.

AGENDA:
Op maandag 31 januari 2005 om 20.00 u in Oer de Toer:
Thema-avond over de Nieuwe Bijbelvertaling door dhr. H. Ruiter te Drachten.
Op donderdagavond 24 februari 2005 om 20.00 u:
De volgende kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Koudum oer in âld-Heidenskipster
  
WIJ GEDENKEN:
Op 5 januari overleed ons gemeentelid mevrouw Martzen van der Meer-Roosjen, in de leeftijd van 94 jaar. Mevrouw van der Meer woonde in Nij Claerbergen. Zij kwam oorspronkelijk ook uit Koudum, maar woonde na haar huwelijk, met haar man Einte ook een aantal jaren in Blija. Na de oorlog kwam zij met haar gezin, dat uit acht kinderen bestond, wonen aan de Zijl. Daar was alle ruimte voor haar opgroeiende gezin. In de jaren dat Einte met pensioen was, maakten zij reizen, onder andere naar Canada, waar haar oudste zoon was heengetrokken. In 1968 overleed haar man, en korte tijd later overleed ook haar tweede zoon, Ype, die met zijn gezin in de Verenigde Staten woonde. Dat was een zware slag voor haar, en een verdriet dat zij altijd met zich meegedragen heeft.
De laatste periode van haar leven woonde zij in Claerbergen. Kleinkinderen kwamen, achterkleinkinderen, en zij werd zelfs oer-oerbeppe! Haar kamer hing vol met al hun portretten. In Claerbergen leerde ik haar ook kennen: een vrouw die veel te vertellen had, en een helder geest, en voor wie het geloof haar leven lang een sterk houvast is geweest. "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad." Die tekst uit Psalm 119 had zij zelf uitgekozen voor de afscheidsdienst, die we hielden in de Singelkerk.
Wij wensen haar kinderen en familie de troost van God en mensen in het aanvaarden van dit verlies.
J.P. Oosterhoff
15/01/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag a.s. hoopt ds Oosterhoff van Koudum 's morgens om 11.00 uur voor te gaan. En is er zoals gebruikelijk de kinderkerk foar de bern.

VAN DE SCRIBA:
Zoals we al in het vorige berichtje in ons kerkblad gemeld hebben, zal er ook  wel eens niets te melden zijn onder het kopje van It Heidenskip, mede omdat er soms ook vermeldenswaardige feiten paralel lopen met de grote broeder gemeente Workum. En eigenlijk is dat deze week het geval.

THEMA AVOND:
Op maandag 31 januari 2005 om 20.00 uur wordt in Oer de Toer een thema-avond gehouden over de nieuwe bijbelvertaling. Zie verder het bericht onder Workum:

THEMA AVOND ICONEN OP ANDERE LOCATIE:
In verband met de grote belangstelling wordt de thema-avond over Iconen op 13 januari gehouden in het Trefpunt en niet in de Latijnse School zoals aanvankelijk de bedoeling was.

LEDENSTAND PER 1 JANUARI 2005:
Protestantse Gemeente: 101 doopleden, 57 belijdende leden, 15 verbondenen (voormalige geboorteleden en niet gedoopte kinderen) plus 14 meegeregistreerden van de verschillende gezinnen. Totaal 187.

IN DE AGENDA:
Op donderdagavond 13 januari
kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Op donderdag 13 januari om 20.00 u. in het Trefpunt:
Thema-avond over Iconen.
Op maandag 31 januari om 20.00 u in Oer de Toer.
Thema-avond over de Nieuwe Bijbelvertaling door dhr. H. Ruiter te Drachten

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
08/01/2005
BIJ DE DIENSTEN:
In de dienst van zondag 9 januari om 13.30 uur, waarin de oud Heidenskipster ds. H. Engelsma hoopt voor te gaan, zal de Heilige Doop bedient worden aan Hilbrand Berend (Bernd) zoontje van Eise en Bea Terluin-Krol.

ZELFSTANDIG:
Omdat we per 1 januari 2005, in al onze dappere kleinheid, een zelfstandige gemeente met een met Workum gecombineerde predikantsplaats geworden zijn wordt voortaan de berichtgeving van It Heidenskip onder een eigen kopje in Ons Kerkblad geplaatst. Vaak zal er niet zoveel nieuws onder het kopje staan, omdat er soms ook niets te melden is. De kerkenraad hoopt dat dit voor u geen reden zal zijn om het blaadje maar ongelezen terzijde te leggen. Want wat er wel in staat is recent nieuws over ziekte en gezondheid van medegemeenteleden. En mochten zich op het laatste moment wijzigingen in aanvangstijden of een andere voorganger voordoen dan kan dit veelal op het laatste moment nog vermeld worden. Bovendien verschijnt het blaadje wekelijks met een enkele uitzondering in de vakantie maanden.

NIEUWS VAN DE 18+ GROEP:
Ook in het nieuwe jaar willen wij graag als 18+ groep weer bij elkaar komen, om samen te discussiëren over verschillende onderwerpen. De eerste avond in dit jaar staat gepland op 10 januari om 20.00 u in de consistorie. Wij willen graag, net als vorige keer, door middel van muziek / tekst verschillende onderwerpen behandelen. Dus heb je leuke muziek (eventueel met tekst) neem die dan mee. Wij gaan met nieuwe moed het nieuwe jaar in en hopen jullie daarbij te mogen ontmoeten.
Marleen en Els.

THEMA AVOND ICONEN:
Denkt u even aan de thema-avond over iconen op donderdag 13 januari 2005 om 20.00 uur in de Latijnse school? Inleider zal zijn mevr. P.H. Dijksterhuis te Workum. Mevr. P.H. Dijksterhuis houdt van reizen en heeft een brede belangstelling. Zij is onder de indruk geraakt van de waarde die iconen hebben voor de geloofsbeleving van orthodoxe christenen. Onder de christenen in het westen is er een groeiende aandacht te bespeuren voor deze oosterse wijze van omgaan met de Drie-enige God. Mevr. Dijksterhuis wil ons iets vertellen over en laten zien van deze voor velen onbekende wereld. Mevr. P.H. Dijksterhuis heeft Nederlands gestudeerd en is momenteel rector van Magister Alvinus te Sneek.

KERKBALANS 2005:
Op zondag 9 januari start de jaarlijkse actie Kerkbalans. Het motto van dit jaar is, zoals u inmiddels begrepen zult hebben 'Overal en dichtbij' . Vanaf 10 januari wordt de envelop van Kerkbalans bij u bezorgd, een week later zal deze weer worden opgehaald. U kunt ons een handje helpen door uw toezegging zo spoedig mogelijk in te vullen en de antwoordenvelop klaar te leggen. Voor de plaatselijke gemeente is uw financiële bijdrage onmisbaar voor de voortgang van het kerkelijk werk. Of u nu een trouwe kerkganger bent of als u maar een enkele keer een eredienst bijwoont uw steun is onmisbaar.
Uw College van Kerkrentmeesters.

LEDENMUTATIES:
Ingekomen:
Van IJlst: Roelof Klaas en Nynke Schraa-Posthumus, Ursuladyk 3. We heten hen van harte welkom in onze gemeente.

IN DE AGENDA:
Op dinsdag 4 januari 2005 om 20.00 u in het kerkgebouw Noard 75:
Optreden Neva Ensemble uit Sint Petersburg
Op donderdag 13 januari 2005 om 20.00 u in de Latijnse school:
Thema-avond over Iconen.
Op donderdag 13 januari 2005 om 20.00 u in de consistorie:
Kerkenraadsvergadering It Heidenskip
Op maandag 31 januari 2005 om 20.00 u in Oer de Toer:
Thema-avond over de Nieuwe Bijbelvertaling door dhr. H. Ruiter te Drachten.

Met een hartelijke groet voor u allen van de kerkenraad,
R. Noordenbos-Deinum
oude Motigoteller