Ons Kerkblad 2010
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931  |  Gastenboek
2010

18/12/2010, 25/12/2010, 01/01/2011
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 19 december , de vierde zondag van Advent, is er ’s morgens om 11.00 uur dienst in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M. Hasper. Er is weer kindernevendienst, waar de kinderen de hele adventsperiode naar het Kerstfeest toe “werken”.
Kerstavond 2010 in it Heidenskip.
Een kerstfeest voor iedereen, jong en oud.
Op verschillende lokatie's op de buurt is er een verhaal van kerst of winter.
Op 24 december tussen 19.00 en 21.00 uur is er een verhaal, klinkt er muziek,
kun je de kerststal bezoeken en kan er onder het genot van poejermolke geknutseld worden.
We sluiten de avond om half 9 af met kerstliedjes zingen in de kerk.
Vanaf 19.00 uur verzamelen bij de kerk. Komen jullie allemaal?
Zaterdag 25 december, 1ste Kerstdag vieren wij het Kerstfeest in it Swaeigat. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger Ds. D.M.Hasper en muzikale medewerking wordt door Studio verleend.
Zondag 26 december is er in it Heidenskip geen dienst.
Vrijdag 31 december, oudejaarsavond luiden we om 19.30 uur het oudejaar kerkelijk uit mèt glühwein en oliebollen. Voorganger is Ds. D.M. Hasper
Zondag 2 januari is er om 11 uur kerk en dan hoopt Ds. G. Schormans voor te gaan. Vanaf 10.30 uur ontmoeten we elkaar met gezamenlijk koffie/thee drinken en voor de kinderen is er limonade.

ORGELNIEUWS:
Restauratie van het orgel in de kerk van it Heidenskip.
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we het 100-jarig jubileum van het Bakker en Timmenga orgel in de kerk hebben gevierd. Tijdens die jubileumviering werd erop gewezen dat het, voor Heidenskipster begrippen ‘oude’, orgel op korte termijn een grote onderhouds- en restauratiebeurt nodig heeft om het ook voor de volgende generaties te kunnen behouden. Bovendien is het zo dat hoe langer dit wordt uitgesteld, hoe duurder het zal worden.
De laatste jaren is er veel gebeurd in en rond het kerkgebouw. Na de uitgebreide onderhoudsbeurt van enige jaren terug is afgelopen zomer het asfalt en de oude stoeptegels van het terrein rondom de kerk vervangen door een meer passende bestrating.
Het bestuur van de Stichting Beheer Kerkgebouw is van mening dat, gezien het keurige terrein en de goeie staat van het gebouw, ook het orgel, dat nog bijna helemaal in originele staat verkeert, eigenlijk gerestaureerd zou moeten worden.
Een voorzichtige inventarisatie van de restauratiekosten leerde dat daar ongeveer 45.000 voor nodig is.
Helaas beschikt de Stichting Beheer Kerkgebouw niet over financiële middelen om deze restauratie te kunnen betalen. Dit heeft het bestuur doen besluiten om alvast een geldwervingsactie bij fondsen, stichtingen, gemeentelijke en provinciale overheden op te starten.
Tot nu toe zijn de inspanningen zijn niet zonder resultaat gebleken. Er is voor een bedrag van ruim 30.000 aan toezeggingen binnen gekomen. Het bestuur gaat nog door met deze acties, maar er wordt ook nog nagedacht over een wervingsactie onder onze eigen streekbewoners.
Binnen afzienbare tijd hoopt het bestuur dat het voor de restauratie nog ontbrekende bedrag ook toegezegd zal zijn. Daarna kan dan de definitieve opdracht worden gegeven om tot restauratie over te gaan.
Voor wie de orgelrestauratie een warm hart toedraagt: het banknummer van de St. Beheer kerkgebouw It Heidenskip is 305044850 o.v.v. restauratie orgel.


AGENDA:
*het eerstvolgende huiskamergesprek is gepland op 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
*De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 10-01-2011.
Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg

Krystjûn yn it Heidenskip.

Op ferskate lokaasjes op 'e buert in ferhaal foar jong en âld oer de winter en it Krystfeest. Underweis kin men ferskillende ferhalen hearre, sjen en belibje.

Underoaren is yn de tsjerke fan Siebe en Trynstje in ferhaal foar grutte minsken fertelt troch Ytsie Galama of jo kinne de libjende kryststâl besykje by Jolle en Martsje. En de fotoclub hat foto's mei in ferhaal oer Winter of Kryst yn it âlde húske fan Evert en Maaike op 'e buert.

Foar de bern (mar ek foar de grutten) is der knutseljen yn it doarpshus, dêr't men ek poeiermolke krije kin om waarm te wurden. De bern kinne ek noch lûsterje nei in ferhaal yn tsjerke of yn de smûke berch van de Jorritsma's.

Fan 20.15 oere ôf wurdt foar wa't it hjerre wol yn tsjerke it Krystferhaal ferteld en slute wy de jûn om njoggen oere ôf mei it sjongen fan ferskate krystferskes.

Foar elts wat wils en lit jo mar ferrasse op in moaie Winterjûn op 24 desimber yn it Heidenskip.
Fan 19.00 oere ôf is it programma te heljen foar de tsjerke.

Sjoch ek op
04/12/2010
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 5 december , de tweede zondag van Advent, is er ’s morgens om 9.30 uur dienst in it Heidenskip. Voorganger is Ds. v. J. Olffen van Makkum.
Er is weer kindernevendienst, waar de kinderen de hele adventsperiode naar het Kerstfeest toe “werken”.

AGENDA:
*de huiskamergesprekken zijn gepland op 7/12 en 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
*De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 10-01-2011.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
27/11/2010
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 28 november , de eerste zondag van Advent, is er om half twee een kerkdienst in it Heidenskip. Ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn gaat hierin voor.
Er is kindernevendienst, waar de kinderen de hele adventsperiode naar het Kerstfeest toe “werken”.

ZIEKEN:
De heer S. Jorritsma, Brânburren 7 is weer thuisgekomen uit Sneek. Deze week moet Obe, zoon van Aiso en Douwina Lycklama à Nijeholt een oogoperatie ondergaan in het UMCG.

TWEE PUBLICATIE VANUIT DE KERKENRAAD:
It Heidenskip november 2010,
Aan alle belijdende en gedoopte gemeenteleden vanaf 18 jaar.
Hierbij willen wij u uitnodigen om uw aanbeveling uit te brengen in de a.s. vacature voor ouderling- tevens kerkrentmeester.
In januari 2011 zijn periodiek aftredend mevr. J. Kampen-Cnossen, diaken en mevr. R. Noordenbos-Deinum, ouderling en kerkrentmeester.
Mevr. J. Kampen-Cnossen heeft een 1ste ambtsperiode van 4 jaar vervuld. Volgens de kerkorde van de PKN kerken mag zij zich beschikbaar stellen voor nog een volgende periode van 4 jaar.
Mevr J. Kampen-Cnossen is bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen voor een volgende periode van 4 jaar.
De kerkenraad stelt bij dezen voor om mevr. J. Kampen-Cnossen voor te dragen in de vacature van diaken. Eventuele bezwaren tegen deze voordracht en/of de gevolgde procedure kunnen tot zondag 28 november bij de scriba mevr. R. Noordenbos-Deinum schriftelijk ingediend worden.
Mevr.R. Noordenbos-Deinum heeft 12 jaar het ambt van ouderling en kerkrentmeester vervuld.
Waarvan de laatste periode met toestemming van het breed-moderamen van de classis.
Zij stelt zich niet beschikbaar voor nog een ambtstermijn.
De kerkenraad vraagt u bij dezen een aanbeveling in de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester uit te brengen.
U kunt uw aanbeveling voorzien van uw naam en handtekening tot en met zondag 28 november tot direct na de dienst in de kerk inleveren of eerder bij de ambtsdragers Mellius, Richtsje, Marian, Marleen, Thomas, Jolmer of Janke thuis. PS. Graag in een gesloten envelop!!.
In de kerk en bij de genoemde ambtsdragers ligt een ledenlijst ter inzage.

AGENDA:
*de huiskamergesprekken zijn gepland op 24/11,7/12 en 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
* de 18-plusgroep komt 29/11 weer bij elkaar bij Elin en Simon Groenhof, Achter de Tuinen 2 te Koudum. En echt: iedereen is welkom…om 20.00 uur…
*De eerstkomende kerkenraadsvergadering is op 10-01-2011.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
20/11/2010
BIJ DE DIENST:
Vanwege het “strie-minne waar” op Sint Maartensdag is de bijeenkomst in de kerk afgelast. Wij vonden het niet verantwoord de kinderen in het donker hier te laten komen en daarna de deuren langs te gaan. We hopen dat jullie toch een fijne dag hebben gehad en intussen is er gelukkig toch nog wat lekkers via de kindernevendienst tot jullie gekomen!

Komende zondag 21 november is er om half twee een kerkdienst in it Heidenskip. Ds. D.M. Hasper gaat hierin voor. Het is dan de laatste zondag van het kerkelijk jaar en daar schenken we ook aandacht aan.
Er is geen kindernevendienst, maar- jullie zijn natuurlijk welkom en er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

EEN MEDEDELING VANUIT DE KERKENRAAD:

It Heidenskip november 2010,

Aan alle belijdende en gedoopte gemeenteleden vanaf 18 jaar.

Hierbij willen wij u uitnodigen om uw aanbeveling uit te brengen in de a.s. vacature voor ouderling- tevens kerkrentmeester.
In Januari 2011 zijn periodiek aftredend mevr. J. Kampen-Cnossen, diaken en mevr. R. Noordenbos-Deinum, ouderling en kerkrentmeester.

Mevr. J. Kampen-Cnossen heeft een 1ste ambtsperiode van 4 jaar vervuld. Volgens de kerkorde van de PKN kerken mag zij zich beschikbaar stellen voor nog een volgende periode van 4 jaar.
Mevr J. Kampen-Cnossen is bereid gevonden om zich beschikbaar te stellen voor een volgende periode van 4 jaar.
De kerkenraad stelt bij dezen voor om mevr. J. Kampen-Cnossen voor te dragen in de vacature van diaken. Eventuele bezwaren tegen deze voordracht en/of de gevolgde procedure kunnen tot zondag 28 november bij de scriba mevr. R. Noordenbos-Deinum schriftelijk ingediend worden.

Mevr.R. Noordenbos-Deinum heeft 12 jaar het ambt van ouderling en kerkrentmeester vervuld.
Waarvan de laatste periode met toestemming van het breed-moderamen van de classis.
Zij stelt zich niet beschikbaar voor nog een ambtstermijn.

De kerkenraad vraagt u bij dezen een aanbeveling in de aanstaande vacature ouderling-kerkrentmeester uit te brengen.
U kunt uw aanbeveling voorzien van uw naam en handtekening tot en met zondag 28 november tot direct na de dienst in de kerk inleveren of eerder bij de ambtsdragers Mellius, Richtsje, Marian, Marleen, Thomas, Jolmer of Janke thuis. PS. Graag in een gesloten envelop!!.
In de kerk en bij de genoemde ambtsdragers ligt een ledenlijst ter inzage.

MISSIEKALENDER:
Op de lectuurtafel ligt weer een inteken-bestellijst voor de missie-zendingskalender voor het volgende jaar. Wilt u er één hebben, schrijf uw naam erbij en het komt voor elkaar.

ZIEKEN:
In de afgelopen week is Douwe Lycklama à Nijeholt, zoon van Aiso en Douwina enkele dagen in het ziekenhuis te Sneek opgenomen geweest. Gelukkig moch hij donderdag al weer naar huis voor verder herstel na een acute medische ingreep.
En zaterdag j.l. is dhr. Sijtze Jorritsma, ouderling-kerkrentmeester in ruste, na een klein ongeval opgenomen in het ziekenhuis. Naar het zich nu laat aanzien zal hij daar nog wel enkele dagen moeten verblijven. Vanaf deze plaats sterkte en geduld gewenst.

AGENDA:
*de huiskamergesprekken zijn gepland op 23/11,24/11,7/12 en 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
* de 18-plusgroep komt 29/11 weer bij elkaar. Op dit moment is nog niet bekend waar, maar dat komt wel. In ieder geval zullen we de “Oars-as-oars- dienst” evalueren en weer verder kijken dan onze neus lang is. En echt: iedereen is welkom…

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
13/11/2010
BIJ DE DIENST:
Op zondag 14 november is er om 11.0 uur is er in it Heidenskip een kerkdienst, waarin Ds. D.Hasper hoopt voor te gaan.
Er is (gelukkig) weer kindernevendienst, héérlijk om de kinderen te zien en reken er maar op, dat wij allemaal blij zijn met jullie. Maar ook met de leiding, die zo enthousiast haar best doet, om voor onze “kleintjes” ook kerk te zijn! Dat mag ook wel eens gezegd….

COLLECTE OPBRENGST:
De collecte opbrengst tijdens de oecumenische dienst Gewas en Arbeid voor de regionale voedselbank was 97,15. Een mooi bedrag voor hen die in nood zijn!
agenda:

AGENDA:
de huiskamergesprekken zijn gepland op 9/11,23/11,24/11,7/12 en 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
De 18-plusgroep komt 29/11 weer bij elkaar. Op dit moment is nog niet bekend waar, maar dat komt wel. In ieder geval zullen we de “Oars-as-oars- dienst” evalueren en weer verder kijken dan onze neus lang is. En echt: iedereen is welkom…

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
06/11/2010
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 3 november is er in it Heidenskip om 19.30 uur een oecumenische dienst i.v.m. Dankdag voor Gewas en Arbeid. Voorganger is Ds. Schormans en medewerking wordt verleend door de Sjonggroep van de Baptisten Gemeente uit Koudum en enkele Heidenskipsters. Het thema van deze dienst is “Dank U”. De collecte is bestemd voor de voedselbank. Aan u allen de vraag om een voorwerp mee te brengen, dat uw dankbaarheid symboliseert!

Op zondag 07 november is er om 11.00 uur is er in it Heidenskip een kerkdienst, waarin Ds. D.Hasper hoopt voor te gaan en waar wij met elkaar het Heilig Avondmaal hopen te vieren. De avondmaalscollecte is bestemd voor het pastoraat in het UMCG.
Er is geen kindernevendienst, maar…..jullie zijn natuurlijk welkom en er liggen weer kleurplaten voor jullie klaar.

AGENDA:
De huiskamergesprekken zijn gepland op 9/11, 23/11, 24/11, 7/12 en 6/1
U krijgt daar een uitnodiging voor. Het thema is “Hoop”.
De datum van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 8 november.
En dan is het ook al bijna 11 november….Sint Maarten en natuurlijk zijn jullie weer hartelijk welkom in ús tsjerke….jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
30/10/2010
BIJ DE DIENST:
Op zondag 31 oktober om 11.0 uur is er in it Heidenskip een “gewone” kerkdienst, waarin Ds. A. Althuis hoopt voor te gaan. Voor de kinderen is er weer kindernevendienst en voor de jeugd is er weer een jeugddienst.

TERUGBLIK OP DE "OARS AS OARS" TSJINST:
Een heel goed bezochte dienst, waarin iedere kerkganger actief meedeed. Het thema “De Bijbel en de Koran, een ontmoeting tussen twee geloven” kwam goed uit de verf en voor wie dat nu nog eens na zou willen lezen: vanaf komende zondag liggen er een paar uitgeprinte exemplaren vóór in de kerk om mee te nemen.

of lees hier: Koran en Bijbel

LEDENMUTATIE:
Ingekomen uit Bolsward: Neeltje van Ommen, Heidenskipsterdyk 16.

AGENDA:
De datum van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering is nog onbekend

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
23/10/2010
BIJ DE DIENST:
Op zondag 24 oktober om 9.30 uur is er in it Heidenskip een “Oars as Oars” tsjinst, deze keer georganiseerd door de 18-plusgroep.
Het thema is “De Bijbel en de Koran”, een ontmoeting tussen twee geloven. Het belooft een heel bijzondere, mooie dienst te worden en we hopen u/jou ook te mogen begroeten.
Er is géén kindernevendienst, maar er liggen wel héle leuke kleurplaten voor de kinderen klaar.

TERUGBLIK:
De visitatie is goed verlopen en de kerkenraad heeft met deze commissie een waardevolle en opbouwende ontmoeting ervaren.
Afgelopen zondag is in een feestelijke bevestigingsdienst afscheid genoemen van Sytse Jorritsma en Marian de Boer is nu echt ouderling/kerkrentmeester geworden. Ook van hieruit: Sytse reuze bedankt, het ga je goed en Marian: veel heil en zegen en vreugde bij je werk in onze gemeente!

LAATSTE HERHAALDE OPROEP:
Er is het plan om als 18plus (en wie is dat niet?) naar een voorstelling van Ds. Zelle te gaan op 21 januari 2011 in Balk. (belangstellenden zijn zeker ook hartelijk welkom). Mail z.s.m. door wie ook mee wil (metgezel@planet.nl ) We hebben 30 kaartjes gereserveerd en op is op!

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering is op 25 oktober om 20.00 uur in de consistorie.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
16/10/2010
BIJ DE DIENST:
Op zondag 17 oktober is er om 11 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. D.M. Hasper. En er is ook kindernevendienst. In deze, wat ons betreft, feestelijke kerkdienst wordt afscheid genomen van Sytse Jorritsma als ouderling/kerkvoogd en Marjan de Boer zal worden bevestigd in dit ambt.

BEDANKT!
Hartverwarmend was het, alle kaarten, bezoekjes, telefoontjes die ik mocht ontvangen naar aanleiding van de spannende gebeurtenissen in mijn leven en dat van mijn gezin, en vooral alle gebed waardoor ik door de tijd ben gedragen. Het is mooi om mee te mogen leven, maar heel bijzonder om te ervaren hoe het is aan de andere kant van de lijn; ik heb me echt gedragen gevoeld door mijn broeders en zusters, heel veel dank daar voor.
Intussen vinden we onze draai een beetje in Sneek aan de Schierstins. De kinderen zijn in de even weken bij mij en in de oneven weken bij hun vader, wat betekent dat ik in de oneven weken beter  bereikbaar ben en meer tijd zal doorbrengen in Workum en It Heidenskip. Stap voor stap probeer ik alles weer op te pakken en daar kijk ik echt naar uit. Toch kan het zijn dat ik door mijn afwezigheid dingen heb gemist of niet heb door gekregen; wilt u de eerste tijd als u mij verwacht mij even waarschuwen? Mijn telefoonnummer is gelijk gebleven; 06-44199474, en ook mijn e-mailadres werkt nog prima: dmhasper@filternet.nl.
Ik verheug me er op om weer volop aan de slag te gaan,. Nogmaals: bedank, iedereen die aan mij heeft gedacht!
Ds. Dingena Hasper

NIEUWSBRIEF:
Er ligt voor in de kerk weer een nieuwsbrief van de Tryntsje Beimerstichting voor jullie klaar.

THERMOSKANNEN:
Er zijn 2 o zo mooie thermoskannen bij de fam. Noordenbos achtergebleven…..

HERHAALDE OPROEP:  
Er is het plan om als 18plus (en wie is dat niet?) naar een voorstelling van Ds. Zelle te gaan op 21 januari 2011 in Balk. (belangstellenden zijn zeker ook hartelijk welkom). Mail zsm door wie ook mee wil (metgezel@planet.nl ) We hebben 30 kaartjes gereserveerd en op is op!

AGENDA:
Agenda: 18 oktober 20.00 u 18plus bij Tryntsje Noordenbos, G.Ympmastrjitte 38, Koudum

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
  
Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Koudum

IN MEMORIAM: Jitske Westerman *10 juni 1940 - +30 september 2010
Haar jeugdjaren heeft Jikke doorgebracht in It Heidenskip op "it spultsje" van heit en mem. Jikke was wat we nu noemen een kind met een rugzakje. Haar verstandelijke beperking maakte dat ze extra zorg en aandacht nodig had. Naar een bijzondere vorm van onderwijs gaan, was er toen niet bij en dus ging ze naar de gewone lagere school. Wat lezen en schrijven hebben ze haar hier nog bij kunnen brengen.
Later verhuisde ze met haar ouders naar Koudum. De zondagse kerkdiensten waren voor Jikke vaak het hoogtepunt van de week. Al die mensen, het geluid van het orgel, het zingen, daar genoot ze van. Toen haar vader stierf woonde ze nog met haar moeder samen, maar toen die ook kwam te overlijden, bleef zij alleen achter. Voor zichzelf zorgen kon ze niet, en met behulp van de mensen, die de zorgtaak van haar ouders hadden overgenomen en met later nog de directie van Galamahiem, werd dit haar nieuwe thuis.
De mooiste tijd van haar leven heeft ze hier gehad. Hier waren mensen die haar begrepen en de aandacht gaven die ze nodig had. Maar ook toen bleef ze naar de kerk gaan, met de echte kerkauto! Haar lievelingslied was "De Heer is mijn Herder", want dit lied was ook het lied van haar aardse heit.
Vorig jaar werd ze ziek en kon niet meer beter worden. Omdat ze extra verzorging nodig had verhuisde ze naar Bloemkamp. Gemakkelijk was deze laatste fase van haar leven niet. Er is daarom dankbaarheid dat ze nu uit haar lijden is verlost.
Op 4 oktober is ze na een dienst in "haar eigen kerk" te Koudum naar haar laatste rustplaats gebracht. Hier hebben we alles wat deze vrouw tot zo'n uniek mensenkind maakte, teruggeven in de handen van haar hemelse Vader.
J.P. Boomsma
09/10/2010
BIJ DE DIENST:
Op zondag 10 oktober is er om 11 uur kerk in it Heidenskip. Voorganger is Ds. L. Marchand van Workum van Workum. Er is geen kindernevendienst, maar wel de 12-groep, lees maar hier onder:

HALLO 12+ERS!!
Vanaf zondag 10 oktober om 11.00 uur willen wij jullie uitnodigen om samen met de andere 12+ers naar de kerk te komen en dan in it Swaeigat tijdens de kerkdienst een gezellige ochtend te hebben. Het is de bedoeling dat we iedere maand een zondag tijdens de dienst bij elkaar komen in de maanden oktober, november en december 2010 en februari, maart, april en mei 2011. Meestal is het de eerste zondag van de maand, maar niet altijd lukt dat dus dan schuiven we. In oktober beginnen we op de 2e zondag, dus 10 oktober, we beginnen met een gezellige ochtend, wat lekkers en een spel. Thomas en Jitske zullen dit voorbereiden. In november is het op 31 oktober om 11uur, logisch he..? In december is het op 5 december, half 10...  Sinterklaasfeest?  In de kerstvakantie hebben we met z'n allen een gezellige avond en nog iets... De zondagochtenden in het jaar 2011 zijn op: 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei. En natuurlijk sluiten we het jaar af met een gezellige avond! Zet ze vast in je agenda! Kom je ook? Zondag 10 oktober om 11.00 uur? We beginnen in de kerk en vertrekken halverwege naar it Swaeigat. Wij hebben er weer zin in! Jullie ook? Voor vragen: Thomas 522123 of Jitske 523500 jitskedraijer@hotmail.com
Groeten Thomas en Jitske

TERUGBLIK STARTZONDAG:
De startzondag was een groot succes bij de fam. Noordenbos, met voor het eerst weer Ds. Hasper in ons midden. Behalve de mooie liturgie en overdenking was het ook heel gemoedelijk bij de koeien en tijdens het heerlijke soep- en stokbroodeten. En dat met zoveel mensen! Bedankt Jan, Richtsje en Tryntsje! En de startsneinkomissje voor het werk daaraan vooraf gaand. De collecte was kostendekkend en het restant wordt overgemaakt naar "Kinderen in de Knel".

OUDERLING-KERKRENTMEESTER:
Er zijn geen bezwaren binnen gekomen tegen de voorgestelde kandidaat ouderling-kerkrentmeester Marian de Boer en met dankbaarheid en applaus is zij welkom geheten. Datum bevestiging volgt nog.

18+AVOND:
Voorts, na een geslaagde 18+ avond is er het plan om met elkaar (en belangstellenden zijn zeker ook hartelijk welkom) naar een voorstelling van Ds. Zelle te gaan. Mail maar door wie ook mee wil, dan kunnen we z.s.m. kaartjes reserveren (metgezel@planet.nl). De datum hangt af van het aantal beschikbare kaarten...

LEDENMUTATIES:
Ingekomen van Delft: Auke Plantinga, Ursuladyk 18.
Vertrokken naar Groningen: Yfke Amarins Kampen, Heidenskipsterdyk 63.
Verhuisd van Brânburren 7 naar Brânburren 3: Ketrinus Jorritsma
Verhuisd van Heidenskipsterdyk 47 naar Brânburren 3: Sjoukje Margaretha Bakker.

AGENDA:
13 oktober 20.00 uur kerkenraad en visitatie. Wat de visitatie betreft: gemeenteleden, die graag met deze commissie willen praten zijn van 19.00 tot 20.00 uur welkom in de consistorie.

HARTELIJK DANK:
Tot slot, iedereen die meegewerkt heeft aan it Tsjerkpaad: héél hartelijk bedankt voor jullie inzet en gastvrijheid naar de bezoekers. Het was weer een geslaagde actie.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet
vanuit de kerkenraad, Marleen Engelenburg

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Koudum

OVERLEDEN:
Op 30 september is in Bloemkamp overleden ons gemeentelid Jikke Westerman, laatst wonende in Galamahiem. De rouwdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 3 oktober vanuit de Martinikerk. Een in memoriam volgt in een komend kerkblad.

02/10/2010
BIJ DE DIENST:
Op snein 3 oktober hâlde wy ús startsnein foar it winterwurk by de fam. Noordenbos. Wy begjinne fan 10 oere ôf mei kofje. It tema "Fol fan Hope" wurdt ynlieden troch ds. Hasper en foar de bern binne der spultsjes. Nei it súkses ôfrûne wike op de feekeuring yn Warkum wolle wy de kampioenen jitris bewûnderje. Wy einigje mei sop en stokbôle. Yn ferbân mei de foeraazje foar freed efkes trochjaan wa't net komt op tillefoannûmer 0514-521345 of 06-45971415 oant sjen op 3 oktober.
De startsneinkommisjeTWEEDE MEDEDELING NIEUWE AMBTSDRAGER:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, dat er, lang zoeken, een nieuwe ouderling/kerkrentmeester gevonden is en wel Marian de Boer, Helspaed 4. Tot 2 oktober a.s. kunt u bezwaren hiertegen schriftelijk indienen bij Richtsje Noordenbos. Zodra we kunnen zal de datum van afscheid gemaakt worden.

WELKOM:
Vanuit it Heidenskip een hartelijk welkom aan Ds. C. Boomsma te Koudum en wij hopen u eens in onze kerk te mogen begroeten.

GELUKWENS:
En vriendelijke gelukwensen voor Ds. J.D.Th. Wassenaar en zijn gezin met zijn 25-jarig ambtsjubileum binnenkort.

AGENDA:
13 oktober 20.00 uur kerkenraad en visitatie.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
25/09/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 september is er om 11.00 uur dienst met Ds. J. Wagenvoort van Stavoren. Er is geen kindernevendienst, maar.... de kinderen horen er natuurlijk ook bij en er liggen kleurplaten voor hen klaar.

NIEUWE OUDERLING-KERKRENTMEESTER:
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat er, na lang zoeken, een nieuwe ouderling-kerkrentmeester gevonden is en wel Marian de Boer-Terluin, Helspaed 4. Tot 2 oktober a.s. kunt u bezwaren hiertegen schriftelijk indienen bij Richtsje Noordenbos. Zodra we kunnen zal de datum van afscheid van Sijtze en bevestiging van Marian bekend gemaakt worden.

AGENDA:
27 september: 18-plus, er volgt nog een persoonlijke uitnodiging.
13 oktober: 20.00 uur kerkenraad en visitatie.

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
18/09/2010
VOORAF:
Sytse Jorritsma heeft zijn taak binnen de kerkenraad nu echt neergelegd en hij geeft de pen aan mij door..... Bedankt voor alles, Sytse, maar we nemen nog officieel afscheid van je!

BIJ DE DIENST:
Op 29 augustus j.l. heeft de voorzitter van de kerkenraad een brief van Ds. Hasper voorgelezen aan de gemeente, waarin zij aangaf tijdelijk niet te kunnen werken vanwege privé omstandigheden en daarom op buitengewoon verlof is en (mogelijk tijdelijk) naar Sneek gaat verhuizen. Voor vragen en pastorale zorg kunt u een beroep doen op de ambtsdragers. Inmiddels is Ds. Hasper ook nog in het ziekenhuis opgenomen geweest en nu eerst in de ziektewet. Mocht u haar een kaart of iets anders willen sturen, dan is haar adres: Ds. D.M. Hasper, Schierstins 50, 8604 BX te Sneek.

COLLECTEOPBRENGST:
De avondmaalscollecte van 12 september j.l. heeft 100,25 euro opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Dit bedrag is overgemaakt naar "Stichting Antwoord". Stichting Antwoord biedt kinderen in Mozambique de gelegenheid om naar school te gaan (voor de meesten een echte luxe!), geeft een maaltijd en brengt het Evangelie.

AGENDA:
27september: 18-plus, er volgt nog een persoonlijke uitnodiging.
13 oktober: 20.00 uur kerkenraad en visitatie

Oant sjen yn tsjerke en een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,
Marleen Engelenburg
04/09/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 5 september is er 's morgens om 11.00 uur een dienst, waarin voorgaat Ds. T. van Lindehuizen van Gaastmeer. De collecten in de dienst zijn voor de diaconie en kerk.

FUNCTIONEEL:
In de vorige dienst kreeg elke kerkganger een bloem mee. Naar huis lopend kwam ik twee dames tegen, die vroegen waar we die bloem gekregen hadden. In de kerk dus. O en waarom dan? Ik dacht o God. Thuis gekomen vroeg mijn vrouw, waarom hebben jullie een bloem gekregen?

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Stavoren mevr. M.J. Wiersma, Heidenskipsterdyk 40

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad, oant sjen yn tsjerke
m.vr.gr. Sytse Jorritsma
11/09/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 september is er 's morgens om 9.30 uur een Heilig Avondmaaldienst, waarin voorgaat Ds. G. Schormans. De collecte in de dienst is voor een nog te bepalen doel. De uitgangscollecte is voor de eigen gemeente.

CURSUS:
28 september start in Sneek een cursus Theologische vorming. Deze is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving. Het betreft een driejarige cursus waarin men jaarlijks in september kan instappen. De kosten bedragen per jaar 210 euro. Zie voor uitgebreidere informatie de folder die in de kerk ligt.

HET BLAUWE BOEKJE:
Bekijkt u het even en wilt u het opgaveformulier eventueel bij iemand van de kerkenraad brengen?

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad, oant sjen yn tsjerke,
m.vr.gr., Sytse Jorritsma
28/08/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 augustus is er 's morgens om 9.30 uur een "gewone" dienst in de kerk, waarin voorgaat Ds. D.M. Hasper. De startzondag die op deze dag gepland was, wordt vanwege omstandigheden een aantal weken uitgesteld. De collecten in de dienst zijn voor de diaconie, kerk en gemeentewerk. NA DE DIENST is er voor wie dat willen koffie en gelegenheid voor gesprek.

DIACONIE:
De opbrengst van de collecte in de dienst van 22 augustus voor de slachtoffers van de watersnood in Pakistan bedroeg 86,40 euro.

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad, oant sjen yn tsjerke,
m.vr.gr. Sytse Jorritsma
21/08/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 augustus is er 's morgens om 11.00 uur een dienst, waarin voorgaat drs. A. Althuis. Deze dienst staat in het teken van de kinderen en de start van het nieuwe schooljaar. De collecten in de dienst zijn voor de diaconie, kerk en gemeentewerk.

VOORAANKONDIGING:
Zondag 29 augustus om 10.30 uur zal de startzondag worden gehouden. En weer op een mooi stukje vrije natuur.

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad, Oant sjen yn tsjerke,
m.vr.gr. Sytse Jorritsma
14/08/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 augustus is er 's morgens om 11.00 uur een dienst, waarin voorgaat ds. D.M. Hasper. De collecten in de dienst zijn voor de diaconie en de kerk.

VOORAANKONDIGING:
Zondag 29 augustus om 10.30 zal de startzondag worden gehouden. En weer op een mooi stukje vrije natuur.

Namens de kerkenraad. Oant sjen yn tsjerke.
m.vr.gr. Sytse Jorritsma
10/07/2010 t/m 07/08/2010
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 11 juli is er 's morgens om 9.30 uur een Fryske tsjinst, waarin voorgaat de heer Meinema uit Balk
Zondag 18 juli is er 's morgens om 9.30 uur een dienst, waarin voorgaat ds. Harmens Engelsma uit Hellendoorn.
Zondag 25 juli is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin voorgaat ds. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn.
Zondag 1 augustus is er 's morgens om 11.00 uur een dienst, waarin voorgaat de heer Meinema uit Balk
Zondag 8 augustus is er 's morgens om 9.30 uur een dienst, waarin voorgaat ds. J. de Lange uit Stavoren.

De collecten in deze diensten zijn voor de diaconie en voor de kerk.

NIEUWSBRIEF:
Op de tafel bij de ingang ligt weer een nieuwsbrief van de Stichting Trijntje Beimers over de missiepost Kilangala/Ketembo in Tanzania.

VAKANTIE:
De kerkenraad wenst ieder een prettige vakantie en behouden terugkeer.

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad: Oant sjen yn tsjerke,
M.vr.gr. Sytse Jorritsma
  
nijs út Warns

OVERLEDEN: Maandag 28 juni overleed in het verpleeghuis De Flecke in Joure ons gemeentelid uit de Janke Trompstrjitte 12, mevrouw
FOEKJE VAN DER MEULEN-VAN DER KOOIJ.
Zij was 83 jaar oud. Wij gedenken haar als een krachtige vrouw. Als 'oude bakkersvrouw'  stond zij lange tijd midden in het dorp. Ook was zij een trouw en meelevend lid van onze gemeente. In dorp en kerk zullen we haar missen. De afgelopen maanden van ziekte en lichamelijke beperkingen waren moeilijk voor haar en hebben haar vermoeid. Naast het verdriet bleef ook haar geloof "De Heer weet mijn weg". Zo hebben we vrijdag 2 juli afscheid genomen van haar met de woorden van Mattheus 11:28 'Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zij, en ik zal u rust geven'.
Onze gedachten en ons meeleven gaan uit naar de velen die altijd in haar gedachten waren en in haar hart woonden: haar kinderen , klein- en achterkleinkinderen. Zij namen afscheid van een zorgzame en lieve Mem, Beppe en Oerbeppe.
Moge God hen troosten en nabij zijn in het verdriet.
ds. Wim Beekman
w.beekman @ hetnet.nl
03/07/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 juli is er 's morgens om 9.30 uur (oare tiid, selde plak) die dienst van het Heilig Avondmaal. Voorganger is Ds. H.M. Marchand uit Workum. De schaalcollecte is voor een nog aan te geven diaconaal doel, de uitgangscollecte is voor de kerk.

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 7 september.

Namens de kerkenraad; Oant sjen yn tsjerke
M.vr.gr. Sytse Jorritsma
26/06/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 juni is er 's morgens om 11.00 uur een doopdienst waarin ds. D.M. Hasper zal voorgaan. In deze dienst zal Akkelyn Gerjo, dochter van Jolmer & Anna de Vries gedoopt worden. De collecten in deze dienst zijn voor diaconie en kerk.

DIACONIE:
In het zendingsbusje van de Vrouwenvereniging Helpt Elkander zat 37,45 euro voor de zending.

OVERIG:
De kerkenraad wenst ds. Groeneveld een goede tijd toe in de nieuwe gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum. We hopen deze dominee nog eens als gastpredikant mee te maken.

Namens de kerkenraad, Oant sjen yn tsjerke.
m.vr.gr. Sytse Jorritsma
19/06/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 juni is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin voorgaat ds. H.M. Marchand. De collecten in deze dienst zijn voor diaconie en kerk.

TSJERKEPAED/OPENKERKENROUTE 2010:
Zoals vorige jaren doet It Heidenskip ook nu weer mee aan de openstelling van de kerk voor bezichtiging. Dit iedere zaterdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur in de periode van 3 juli t/m 11 september. Wilt u ook een middag de bezoekers ontvangen c.q. op de kerk passen? Aanmelden graag bij Richtsje Noordenbos 0515-521345.

AGENDA:
De eerstvolgende vergadering van de kerkenraad is op 21 juni.

Namens de kerkenraad. Oant sjen yn tsjerke.
M.vr.gr. Sytse Jorritsma
22/05/2010 en 29/05/2010
BIJ DE DIENSTEN:
Op de zondag van Pinksteren 23 mei is er om 9.30 uur een dienst waarin voorgaat ds. G. Schormans. In plaats van de organiste zullen een aantal koperblazers de zang begeleiden. De collecten in deze dienst zijn voor diaconie en kerk. De kinderen sluiten het seizoen (beestenboel uit de Bijbel) af met een levende vossenjacht.

Zondag 30 mei is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin voorgaat ds. H.M. Marchand. De collecten zijn voor diaconie en kerk.

VAN DE DIAKENEN:
Boottocht zaterdag 3 juli 2010. Dit jaar zal de boottocht voor 55+sers met de "Waterpoort" worden gehouden op zaterdag 3 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur vanaf de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese wateren. Dit jaar varen we koers Langweer, waar gelegenheid is om even van boord te gaan. We hopen om 17.00 uur weer terug te zijn in Sneek. De kosten bedragen 22,50 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u diverse consumpties en het diner. Lijkt het u leuk om meet te gaan? Geef u dan voor 14 juni op bij J. Kampen-Cnossen. We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie gezellige dag.

Namens de kerkenraad,
M.vr.gr. Sytse Jorritsma

  
Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

IN MEMORIAM SIKKE HARKEMA 10/10/1955 - 18/04/2010
Wat kerk, school, verenigingen enz. betreft hoorde de familie Harkema-Nauta bij Workum maar ze woonden in It Heidenskip. Sikke groeide op op de boerderij en het bleef voor hem genieten als hij bijvoorbeeld zijn broer Henk kon helpen bij het hooien. Toen Anneke en hij trouwden zijn ze in Workum gaan wonen. Aanvankelijk woonden ze op de Bûterikkers, daar plantten ze een pereboom als symbool voor hun huwelijk. Die boom moest vrij snel daarna worden verplant naar het Súd en daar is hij gebleven, daar werd hij door Sikke onderhouden en gesnoeid. Na de lts en mts was hij in dienst gekomen bij taxibedrijf Yeme de Boer en later bij Van der Bles in Makkum. Hij groeide uit tot een bijzondere chauffeur, moest een belangrijk persoon worden gereden dan deed Sikke dat. Maar het rijden met "gewone mensen" gaf hem niet minder voldoening. In de taxi heeft hij van heel veel mensen met groot geduld het verhaal van hun leven aangehoord. Altijd hulpvaardig bracht hij iemand die moeilijk liep niet tot aan de voordeur, nee hij ging mee naar binnen. Ook middenin de nacht was hij vriendelijk en opgewekt als hij jongelui na "het stappen" thuis moest brengen.

Achteraf is het ongeveer vijf jaar geleden dat zich een "vreemde" ziekte openbaarde. Hij ging in allerlei situaties anders reageren dan men van hem was gewend. Het was vooral voor de meest nabijen heel moeilijk dat ze moesten meemaken dat zijn persoonlijkheid zo veranderde. Maar er gebeurde meer, hij kreeg ook lichamelijke klachten. Uiteindelijk werd de diagnose gesteld: F.T.D. (een speciale vorm van dementie) in combinatie met A.L.S. (een spierziekte, in zijn geval de variant waarbij met name de spieren in hoofd en borst worden aangetast). Hij, de sportman, hij moest meemaken dat de spieren die hem altijd welgezind waren geweest, langzamerhand hun krachten verloren. Wat was hij trots op zijn voetballoopbaan als keeper en later als keeperstrainer. Wat heeft hij genoten van zijn fietstochten, tweede Pinksterdag stond altijd in het teken van de fiets-Elfstedentocht. Niet alleen op sportgebied, maar ook op een andere manier was hij een "warber" mens. Hij was dat in zijn zorgzaamheid voor zijn vrouw, zijn kinderen, schoonkinderen en zijn familie. En hij was het ook voor de kerk. Bij allerlei acties  en activiteiten was hij betrokken, zelfs vorig jaar nog bij de organisatie van de filmvoorstelling op keuringsdag in "Oer de toer". Vorig jaar in Oktober moest hij worden opgenomen in Bloemkamp, hij moest hun (t)huis verlaten. Maar hij werd niet vergeten, hij waardeerde het buitengewoon dat hij zoveel kaarten kreeg, ook al ging hij snel achteruit de aandacht die hieruit bleek was heel kostbaar voor hem.

Door alles wat ze hebben mee moeten maken, is in het leven van Sikke en Anneke een geheim gegroeid. Het is het geheim dat je je kunt toevertrouwen aan God. Ze brachten dit tot uiting met hun keus voor woorden die bij Psalm 139 horen "Hear dy't my sjocht sa as ik bin". God kent me vanaf het moment dat ik "geweven werd in de moederschoot". Hij aanvaardt me "ik hoef me niet anders of groter voor te doen, het is goed, ik ben veilig in Zijn armen." In deze vrede is Sikke gestorven, op zijn kist lag een mooie bundel van de takken van de pereboom. De bloesem beloofde veel, voor hen die achter zijn gebleven zal dit een jaarlijkse herinnering zijn aan dat wat  ze van Sikke hebben gekregen.
Albert Althuis
15/05/2010
BIJ DE DIENST:
Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei is er 's morgens om 9.30 uur een dienst waarin voorgaat Ds. D.M. Hasper. In deze dienst is de gemeente van Workum onze gast (vol is vol). De collecten zijn voor diaconie en kerk. Na de dienst is er voor de liefhebbers koffie.

Zondag 16 mei is er een dienst, waarin voorgaat Ds. G. Schormans. De collecten in deze dienst zij voor diaconie en kerk.

VAN DE DIACONIE:
De Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland verzoekt onze steun om voor de voedselbank mee te doen aan de zegelkaartenactie van Poiesz supermarktketen. Volle zegelkaarten kunnen hiervoor tot 22 mei a.s. worden ingediend bij Janke Kampen, Mellius Kramer en Jolmer de Vries. De Stichting Voedselbank zorgt er voor dat met de zegels voedselpakketten worden verkregen en uitgedeeld. De actie duur tot 22 mei.

Namens de kerkenraad,
M.vr.gr. Sytse Jorritsma

Nijs út Warkum

BIJ DE DIENST:

Hemelvaartsdag 13 mei:
Dit jaar vieren we Hemelvaartsdag op een bijzondere manier. Al om half 8 gaan de eersten lopend vanuit Workum naar It Heidenskip, en als daar ook de fietsers en degenen die per auto komen zijn gearriveerd is er om 9.30 u in de kerk in It Heidenskip een gezamelijke dienst. Thema: "Hoog in de hemel?" Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel gaat, om daar aan Gods rechterhand te zitten. Wij verwachten zijn wederkomst, zoals Hij van ons wegging. Maar betekent dat dat Jezus tot die tijd ver weg is? Wat kunnen wij, met een Heer, die in de hemel is? Iedereen van harte welkom!
Ds. Dingena Hasper.

HEMELVAARTSDAG 2010:
Vorig jaar hebben de Heidenskipsters bij ons in Workum de Hemelvaartsdienst bijgewoond. Toen is ook afgesproken dat de Workumers in 2010 de Hemelvaartsdienst in it Heidenskip zouden bijwonen.
Donderdag 13 mei 's morgens om 9.30 uur worden wij in de kerk van It Heidenskip verwacht, waar ds. D. Hasper hoopt voor te gaan.
Hemelvaartsdag een speciale dag, daarom is het ook speciaal om daar gezamelijk al wandelend of fietsend naar toe te gaan.
De wandelaars vertrekken om 7.30 uur, de fietsers om 8.30 uur. Verzamelen bij de Sporthal "De Rolpeal"
Voor gemeenteleden die ander vervoer wensen rijden er auto's.
U kunt zich hiervoor melden bij dhr. D.M. Wielinga tel. 0515-541942.
Na de dienst ier er de gelegenheid om gezamelijk koffie te drinken.
08/05/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 mei is er 's morgens om 9.30 uur een dienst, waarin voorgaat Ds. Harmen Engelsma uit Hellendoorn. De collecten zijn voor diaconie en kerk.
De kinderen zullen met Marian en Antje bezig gaan met de dieren uit de ark.

BLIID NIJS:
Op 22 april is geboren Akkelyn Gerjo, dochter van Jolmer & Anna de Vries-Feenstra en zusje van Klaske Matty, Feandyk 1A.

AGENDA:
Maandagavond 10 mei om 20.00 uur in de consistorie vergadering van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad
m.vr.gr. Sytse Jorritsma


Nijs út Warkum

Hemelvaartsdag 13 mei:
Dit jaar vieren we Hemelvaartsdag op een bijzondere manier. Al om half 8 gaan de eersten lopend vanuit Workum naar It Heidenskip, en als daar ook de fietsers en degenen die per auto komen zijn gearriveerd is er om 9.30 u in de kerk in It Heidenskip een gezamelijke dienst. Thema: "Hoog in de hemel?" Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar de hemel gaat, om daar aan Gods rechterhand te zitten. Wij verwachten zijn wederkomst, zoals Hij van ons wegging. Maar betekent dat dat Jezus tot die tijd ver weg is? Wat kunnen wij, met een Heer, die in de hemel is? Iedereen van harte welkom!
Ds. Dingena Hasper.

HEMELVAARTSDAG 2010:
Vorig jaar hebben de Heidenskipsters bij ons in Workum de Hemelvaartsdienst bijgewoond. Toen is ook afgesproken dat de Workumers in 2010 de Hemelvaartsdienst in it Heidenskip zouden bijwonen.
Donderdag 13 mei 's morgens om 9.30 uur worden wij in de kerk van It Heidenskip verwacht, waar ds. D. Hasper hoopt voor te gaan.
Hemelvaartsdag een speciale dag, daarom is het ook speciaal om daar gezamelijk al wandelend of fietsend naar toe te gaan.
De wandelaars vertrekken om 7.30 uur, de fietsers om 8.30 uur. Verzamelen bij de Sporthal "De Rolpeal"
Voor gemeenteleden die ander vervoer wensen rijden er auto's.
U kunt zich hiervoor melden bij dhr. D.M. Wielinga tel. 0515-541942.
Na de dienst ier er de gelegenheid om gezamelijk koffie te drinken.
01/05/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 mei is er 's middags om 13.30 uur een dienst, waarin voorgaat Ds. G. Schormans. De kinderen van 12- gaan er op uit: Ezels kijken bij Pim en Marleen Engelenburg + verhaal. De collecten in de dienst zijn voor diaconie en kerk.

WEER THUIS:
Tot slot, onze Richtsje Noordenbos is weer thuis uit het ziekenhuis.

AGENDA:
Maandagavond 10 mei om 20.00 uur in de consistorie vergadering van de kerkenraad.

Namens de kerkenraad,
M.vr.gr. Sytse Jorritsma

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

OVERLEDEN:
Op zondag 18 april is in de leeftijd van 54 jaar overleden ons gemeentelid Sikke Harkema, Súd 9 en sinds oktober vorig jaar verblijvend in Bloemkamp. Door een ernstige ziekte kwam er veel te vroeg een einde aan zijn leven. Met bewonderenswaardige moed is hij met deze ongelijke strijd omgegaan. Wie kende hem niet, de altijd vriendelijke en behulpzame taxichauffeur uit Workum. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Anneke, bij zijn dochter Anne en haar vriend Koos en bij z'n zoon Jaap en zijn vriendin Sjoerdje. Albert Althuis die hen pastoraal heeft begeleid, leidde de afscheidsdienst welke gehouden werd op donderdag 22 april om 14.00 u in de St. Gertrudiskerk, gevolgd door de gang naar de Algemene Begraafplaats om zijn lichaam aan de aarde toe te vertrouwen. Wij vragen onze hemelse Vader of hij Anneke en de kinderen en ook de verdere familie nabij wil wezen in deze dagen van diepe droefnis en rouw. Dat de goede herinneringen aan Sikke hen mogen helpen om dit verlies een plaats te geven. In gezang 442:1 vraagt de dichter of Jezus ons wil voorgaan op onze levensweg. Dat de verzen twee en drie van dit gezang hen allen tot steun mogen wezen.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geeft ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
17/04/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 april is er 's middags om 13.30 uur een dienst met als voorganger ds. D. M. Hasper. Voor de kinderen van 12- is er de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang heeft als bestemming het werk in de eigen gemeente.

BEDANKT!
Schilder-vrijwilliger Sybe J. en timmerman- vrijwilliger Sytse J. hartelijk bedankt voor het schilderen en vastzetten van de nieuwe bruine planken van het kerkhek. Het staat er nu weer netjes en compleet bij. Mooi op tijd klaar voor de a.s. reunie van de basisschool !

RESTAURATIE ORGEL:
Deze week gaat er een schrijven uit naar diverse fondsen met een vraag voor een geldelijke bijdrage om de restauratie van het 100 jarig orgel over enige tijd mogelijk te kunnen maken. De Stichting Beheer Kerkgebouw hoopt op vele positieve reacties. Mocht u ook financieel mee willen helpen om de restauratie mogelijk te maken, dan kan dat door een bijdrage over te maken op het banknummer 3050 44 850 van Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip onder vermelding orgelrestauratie.

AGENDA:
Maandagavond 10 mei om 20.00 uur in de consistorie vergadering van de kerkenraad.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

IN MEMORIAM PIERTJE BAKKER-DEINUM:  
Op 10 maart  overleed op 87 jarige leeftijd mevrouw Piertje Bakker-Deinum. Zij woonde in Nij Mariënacker. Haar hele werkzame leven woonde ze in It Heidenskip waar ze samen met haar man Klaas een veebedrijf had. Ze kregen acht kinderen. Na hun pensionering verhuisden ze naar Workum. Piertje Bakker was dankbaar voor alle zegeningen die ze in haar leven ontving. Want zo noemde ze dat consequent. Het goede in het leven is een zegen. Je werkt er voor, maar ten diepste ontvang je het. Op 15 maart hebben we in de Gertrudiskerk haar leven herdacht. In dankbaarheid voor al het goede dat in deze mens ontvangen werd. We lazen psalm 130. Een pelgrimslied dat opklinkt uit de diepte. Komend uit de laagvlakte van het alledaagse leven ziet de pelgrim in de hoogte Gods tempel blinken. En dat leidt tot vreugde en verlangen, maar ook tot huiver. Want wie kan bestaan als God onze overtredingen in gedachten houdt? Die heilige huiver komen we vaker in de psalmen tegen. Toch heeft die niet het laatste woord. Deze pelgrim klimt vrijmoedig op tot Gods huis omdat hij gelooft dat over zijn leven uiteindelijk het licht straalt van Gods genade. "Maar bij U is vergeving, opdat men U eert met ontzag". In dat geloof mocht Piertje Bakker-Deinum opgaan tot haar Heer. Op de algemene begraafplaats in Workum is zij begraven en mag ze rusten tot de dag dat Jezus terugkomt. Wij wensen haar kinderen, klein en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen kracht toe om dit verlies te dragen.
Ds. Schormans
03/04/2010 en 10/04/2010
BIJ DE DIENSTEN:
Witte donderdag 1 april, is er 's avonds om 19.30 uur een dienst waarin we met elkaar de Laatste Maaltijd die onze Heer met zijn leerlingen gebruikte en waarin hij verwees naar het lijden dat Hem te wachten stond, willen gedenken. Voorganger in deze dienst is ds. D. M. Hasper.
Goede Vrijdag 2 april is er ook 's avonds om 19.30 uur een sobere viering waarin we het lijden en sterven van onze Heer gedenken. Voorganger is ds. D.M. Hasper.
Paaszondag 4 april is er 's morgens om 9.30 uur in dorpshuis "It Swaeigat" het Feest van de Opstanding van onze Heer. Voorganger in deze dienst is ook ds. D. M. Hasper. Muziekkorps "Studio" verleend zijn medewerking. In deze dienst zal Jolmer de Vries in het ambt van Diaken worden bevestigd en nemen we afscheid van Diaken Aiso Lycklama à Nijeholt.

Stille week 2010.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag gedenken en vieren we als gemeente het laatste Avondmaal, het sterven en de opstanding van Jezus. Drie diensten in vier dagen, het is een intensieve tijd in de kerk. Maar het gaat dan ook om de meest centrale gebeurtenis van ons geloven; alles wordt nieuw, door wat Hij voor ons deed; de weg naar God werd weer vrijgemaakt en niemand van ons hoeft te doorstaan wat Hij doorstond; een duisternis zonder God. Samen met zijn leerlingen bereid Jezus zich voor, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is, op de donkerste uren sinds de schepping. Maar de leerlingen haken af, ze begrijpen het niet en het wordt steeds stiller om Hem heen. De laatste dingen moet Hij helemaal alleen doen, zodat wij nooit meer alleen hoeven zijn. En toen de zon opkwam op de morgen van Pasen, werd het voor altijd licht. Dit jaar lezen we de verhalen zoals Lukas die heeft overgeleverd; op 1 april (met Maaltijd van de Heer) en 2 april om 19.30 uur, 4 april om 9.30 uur. Welkom!
Ds. Dingena Hasper

Zondag 11 april is er 's morgens om 9.30 uur een dienst waarin mevr. Kuiper-Groeneveld van Woudsend in hoopt voor te gaan.

LITURGIEËN:
Ook dit jaar worden zijn de liturgieën voor de diensten in de Goede Week en de dienst op Paasmorgen in een boekje samengevoegd. U kunt deze gerust mee naar huis nemen als u deze dan voor de volgende dienst maar weer mee naar de kerk neemt, dit omdat de oplage niet beperkt is.

BRIEVENBUS:
Deze week vind u in uw brievenbus een schrijven voor de Paascollecte. De kerkrentmeesters hopen van harte dat u gehoor geeft aan het beroep dat op u gedaan wordt om een bijdrage over te maken naar het vermelde banknummer. Mede door uw gift kan het Licht van Pasen, het bevrijdende Woord van de Opgestane Heer, blijven branden in onze kleine gemeente. Helpt u ook mee?

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel de Paasnieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting. Neem gerust een exemplaar mee naar huis, en stel u op de hoogte van het gebeuren op en rond de Kilangala Missiepost in Tanzania. Wilt u een bijdrage overmaken naar genoemde stichting dan kan dat doormiddel van de bijgevoegde acceptgirokaart.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
27.03.2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 maart, de zondag van Palm Pasen, het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem, is er s'morgens om 9.30 uur een dienst waarin ds. v.d. Ploeg hoopt voor te gaan. De collecten in de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.
Deze week zijn de kinderen druk bezig met het versieren van hun Palmpasen stokken. Tijdens de dienst zal hier aandacht voor zijn. Een ding is zeker, het is vast een mooi gebeuren voor de kinderen maar zeker ook voor de ouderen, dus allemaal komen deze keer.

18-PLUS
Op tiisdei 30 maart is der wer in 18-plus jûn yn 'e tsjerke fan it Heidenskip. WY starte om 20.00 oere en dizze kear sil it oer de 10 geboaden en it hjoeddeistige libben gean. Allegear hertlik wolkom en ek 'nije' minsken binne tige wolkom!
Freonlike groetnis, nammens Dingena en Thomas, Marleen

AGENDA:
Agenda: maandag 10 mei om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

IN MEMORIAM IDA HENDRIKA OPPEDIJK-HAANSTRA:   
Op 1 maart 2010 overleed Ida Hendrik Oppedijk-Haanstra in de leeftijd van 98 jaar. Ida was iemand  die prachtig verhalen kon vertellen, een vrouw om nooit te vergeten.
Geboren op de boerderij in It Heidenskip verloor ze als achtjarige haar vader, iets wat haar diep aangreep. Een veilig thuis vond ze later bij Meinte Oppedijk, met wie ze in 1934 trouwde. Ide en Meinte kregen vier zoons. Ze woonden jarenlang in Nijezijl waar Meinte melkrijder was bij de zuivelfabriek. Bij al het harde werken waren zingen en toneelspelen voor Ida ontspanning, dat deed ze met hart en ziel.
De dienst van Woord en Gebed waarin we Ida gedachten vond plaats in IJlst. We lazen psalm 25, waarin het gaat om vertrouwen op Gods goedheid, juist te midden van de benauwdheid. Benauwdheid: er niet uit komen, vastlopen, geen hand voor ogen meer zien. Daartegenover staat dan de ruimte, het opgelucht adem halen. Zo is God, bij Hem te zijn is opgelucht adem halen, de wijde hemel boven je voelen, op vaste voeten staan. We mogen geloven dat dat voor Ida Oppedijk nu volkomen  waar is geworden.
Op de hof van Drylts hebben we haar lichaam in de aarde gelegd, zoals een zaad dat gezaaid wordt voor de oogst. Laten we haar zoons Piet, Harmen, Wybren en Henk, verdere familie en bekenden gedenken in onze gebeden.
Ds. Leneke Marchand.
20.03.2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 maart is er s'middags om 13.30 uur in Fryske tsjinst met als voorganger dhr. H. Gilliam fan Pingjum. Voor de kinderen is er de nevendienst in de consistorie. De diakoniecollect tijdens de dienst is bestemt voor het veertig dagenproject van Het Kan........ de tweede collecte is bestemt voor de kerk de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

OVERLEDEN: Op 10 maart is, in de leeftijd van 87 jaar, overleden ons gemeentelid Piertje Bakker-Deinum, Mariënacker 1 kamer 119. De rouwdienst is gehouden op maandag 15 maart om 13.30 uur in de Gertrudiskerk, gevolgd door de teraardebestelling op de Algemene  Begraafplaats te Workum. Dat de hemels Vader de kinderen klein- en achterkleinkinderen nabij wil zijn en hen kracht en steun mag geven in deze dagen van rouw en verdriet. Dat de mooie herinneringen aan mem, beppe en âlde beppe hen mogen helpen door deze moeilijke tijd van het definintieve afscheid. De tranen en het verdriet kunnen we brengen bij de grote Trooster, daarvan getuigen ook de woorden van Gezang 473 vers 7.

         Neem, o Trooster, mijn verdriet,
         Gij veracht mijn tranen niet
         Maak dat ook in mij uw kracht
         steeds in zwakheid wordt volbracht

In één van de volgende nummer zal in een "In Memoriam" worden opgenomen.
JW
13.03.2010
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdagavond 10 maart om 19.30 uur Oecumenische viering met Zang- en Biddag voor gewas en arbeid. Ds. G. Schormans is de voorganger en medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters en dhr R. Leenstra komt solo enkel liederen zingen. Het thema is "Leven in Vertrouwen". Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor bestrijding van de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemt voor de Voedselbank van de gemeente Nijefurd en omgeving.
Zondag 14 maart, de 4e zondag in de veertig dagen tijd, 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. D.M. Hasper voor te gaan. Tijdens de dienst is er voor de jongste groep de kindernevendienst in de consistorie. De diaconiecollecte tijdens de dienst is bestemd voor het 4e project van het veertig dagen tijd project 'Het Kan....' De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk, de collecte bij de uitgang is voor het werk in de gemeente.

AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN:
De kerkenraad heeft laten weten dat zij dhr. Jolmer de Vries voordraagt in de vacature van diaken. Tot en met zaterdag 6 maart kon tegen de gevolgde procedure bezwaar gemaakt worden. Bij dezen laten wij u weten dat er geen bezwaren binnengekomen zijn. Dat betekent dat wij u tot onze vreugde en dankbaarheid kunnen melden dat Jolmer de Vries als verkozen verklaart is. Voor Jolmer: Straks welkom in de kerkenraad.

HUISPAASKAARS:
Tot en met zondag 14 maart ligt de bestellijst op de lectuurtafel. Wilt u met Pasen de nieuwe in huis hebben dan gauw de lijst invullen, it kin noch krekt, en het wordt geregeld.

STARTKRANT:
Ook op de lectuurtafel ligt de nieuwe Startkrant voor Pasen en de komende maanden. Mocht u de vorige week zondag gemist hebben, er liggen noch enkele exemplaren. Ook deze keer staan er weer leerzame artikelen in. Dus neem gerust een mee naar huis.

AGENDA:
Woensdag 17 Maart uitstapje naar Leiden en omgeving.
En de eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor maandagavond 10 mei op de agenda.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

OVERLEDEN: Op 1 maart is in de zeer hoge leeftijd van 98 jaar overleden ons gemeentelid Ida Hendrika Oppedijk-Haanstra, Mariënacker 12. De rouwdienst is gehouden op vrijdag 5 maart in de Mauritiuskerk te IJlst, gevolgd door de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats aldaar. Wij vragen de almachtige God dat hij de kinderen, klein- en achterkleinkinderen met zijn ontferming nabij wil zijn, hun de kracht wil geven om dit verlies van mem, beppe en âlde beppe een plaats te geven. Er mag, ondanks het verdriet ook dankbaarheid zijn dat zij zo lang in hun midden mocht verkeren. Dat de woorden van Gezang 299 vers 1 en 4 de familie tot troost mogen zijn.

         Voor alle heil'gen in de heerlijkheid
         die U beleden in hun aardse strijd
         zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
         Halleluja, halleluja!

         Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,
         toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,
         wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
         Halleluja, halleluja!

In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
JW
06.03.2010
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 7 maart, de derde zondag in de veertig dagen tijd, 's morgens om 9.30 uur gaat ds. L. Marchand van Workum hier voor de eerste keer voor. Voor de jongere kinderen is er tijdens de dienst de nevendienst in de consistorie. De diaconie collecte tijdens de dienst is bestemd voor het derde hulp-project van het Paasproject "Het Kan..... . De 2e collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk, de uitgangs collecte heeft als bestemming het kerkewerk in de eigen gemeente.
Woensdagavond 10 maart is er 's ávonds om 19.30 uur een gemeenschaps-brede dienst waarin we met elkaar een zegen willen vragen voor gewas en arbeid. Ds. G. Schormans gaat in deze dienst voor. Medewerking wordt verleend door enkele Heidenskipsters en dhr. R. Leenstra van Workum komt solo enkele liederen voor ons zingen.
Het thema van deze dienst is "Leven in vertrouwen". Tijdens deze dienst is er een collecte bestemd voor de bestrijding van de onkosten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor ondersteuning van de Voedselbank in de gemeente Nijefurd en omgeving.

GEMEENTAVOND:
Maandag 8 maart 's avonds om 20.00 uur is er de jaarlijkse gemeenteavond in de consistorie. Naast de gebruikelijke jaaroverzichten die aan de orde komen willen we als kerkenraad graag met u van gedachten wisselen over de tot nu toe gevolgde procedure voor ambtsdragers wisselingen. De kerkenraad is namelijk kerkordelijk verplicht om om de zes jaar deze procedure met de gemeenteleden te bespreken. Verder is dhr. B. Ouderkerken gevraagd om enkele filmpjes van startzondagen en bijzondere diensten te vertonen. Alle doopleden en belijdende leden vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.

KANDIDAATSTELLING:
Dhr. Jolmer de Vries wordt door de kerkenraad als kandidaat voorgedragen voor de aanstaande vacature binnen het college van diakenen. Eventueele bezwaren (schriftelijk) tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met zaterdag 6 maart bij de scriba ingeleverd worden.

AGENDA:
Maandagavond 8 maart om 20.00 uur gemeenteavond in de consistorie.
Donderdag 18 maart uitstapje naar Leiden i.s.m. Workum.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
28.02.2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 februari is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin Ds. G. Schormans van Workum voorgaat. Tijdens deze dienst is er voor de jongste kinderen de nevendienst in de consistorie. De diaconie collecte tijdens de dienst is bestemd voor het 2e veertig dagen project van Kerk in Actie.(Voor ieder zondag in deze veertigd dagen tijd is er voor een ander project gekozen) De tweede collecte tijdens de dienst is bestemd voor de kerk. De uitgangscollecte heeft als bestemming gemeentewerk.

PERIODIEK AMBTDRAGERSWISSELING:
Het is al een hele poos geleden dat u uitgenodigd bent om aanbevelingen voor enkele nieuwe ambtsdragers aan te dragen. Aan de hand van de genoemde namen is de kerkenraad tussen de bedrijven door op zoek gegaan naar mensen die zich kandidaat willen stellen voor Diaken of Ouderling-kerkrentmeester. We zijn blij en dankbaar dat Jolmer de Vries, Feandyk 1a, als kandidaat voor de functie van Diaken voor gedragen kan worden. De kerkenraad is er jammer genoeg tot nu toe niet in geslaagd om u een kandidaat voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester voor te kunnen dragen. Om alles toch zijn gang te kunnen laten gaan stelt de kerkenraad dhr. Jolmer de Vries voor als kandidaat voor de binnenkort open vallende faceture van diaken. Mocht u bezwaar tegen de genoemde kandidaat en/of de gevolgde verkiezingsprocedure hebben dan kunt u dit schriftelijke en ondertekend tot en met zaterdag 6 maart kenbaar maken bij de scriba. Heidenskipsterdyk 39, 8724 HS It Heidenskip.

HUISPAASKAARSEN:
Op de lectuurtafel in de kerk ligt een bestellijst en catelogus met daarin o.a de huispaaskaarsen. Er zijn dit jaar 3 verschillende uitvoeringen waaruit u een keuze kunt maken. De uitgewerkte symbolen daarop zijn weer erg mooi van vormgeving en kleurstelling. Tot en met zondag 12 maart kunt u uw keuze daarop invullen.

VERANTWOORDING:
Door een vertraging mijnerzijds pas bij dezen gemeld. De uitgangscollecte bij de dienst voor het Wereld Diaconaat op zondag 7 februari j.l. en bestemd voor een een landbouwproject van zendings-diaconessen in Rwanda heeft 58.70 opgebracht.

AGENDA:
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Maandagavond 8 maart gemeenteavond ook in de consistorie.
Donderdag 18 maart een uitstapje naar Leiden, zie hiervoor bij de mededelingen van de Workumer gemeente: www.pgworkum.nl

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
20.02.2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 februari is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin we allemaal met elkaar de Maaltijd van onze Heer willen vieren. Ds. D. Hasper hoopt in deze viering voor te gaan. Tijdens de viering is de schaalcollecte bestemd voor de diaconie die voor de opbrengst hiervan vast wel een goed doel voor ogen heeft. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het gemeentewerk.
Ook is het deze zondag de eerste zondag in de veertig dagen tijd. In deze en ook de kommende diensten en door de week op de basisschool zal aandacht besteed worden aan de landelijk thema van Kerk in actie ''Het kan! Sta op voor een betere wereld'.
Voor de alle kinderen is er een speciale 40 dagentijd kalender beschikbaar. Ook de kindernevendienst gaat daar waarschijnlijk tijdens de kommende diensten aandacht aanbesteden.

AGENDA:
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering en maandagavond 8 maart gemeenteavond beide om 20.00 uur in de consistorie.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
13.02.2010
BIJ DE DIENST:
SPECIALE UITNODIGING
Graag nodigen wij, en dat zijn de jeugd van de jeugdkerk, u en jullie allemaal uit op zondagmorgen 14 februari. Deze dag staat voor velen bekend als de dag van de liefde, ons thema is dan ook alles is liefde. Wij hebben met onze groep deze speciale dienst met veel plezier voorbereid. We starten om 10 uur in onze kerk, en er is voor ieder wat wils kom op tijd want vol is vol.
namens de jeugdkerk,
Hielke van der Gaast

IN MEMORIAM IJBELTJE KUIPERS-BIJLSMA:  
Op 16 januari 2010 overleed, op de gezegende leeftij van 94 jaar, onze zuster IJbeltje Kuipers, geboren Bijlsma, weduwe sinds 1991 van Catharinus Kuipers. Zij werd geboren in Skuzum, op 6 maart 1915; haar moeder was tijdelijk bij haar schoonouders ondergebracht, want heit was gemobiliseerd.
Ze groeide op in It Heidenskip, waar ze ook haar Catharinus vond, en 5 kinderen kreeg, vrie dochters, Baukje, Dieuwke, Peek en Tine, en een zoon Johannes. Het was hard werken, om het gezin alles te geven wat nodig was, maar IJbeltje was niet anders gewend. Al op 13 jarige leeftijd moest ze stoppen met leren en aan het werk. En hoewel ze graag had doorgeleerd, deed ze ook haar werk met plezier en toewijding; haar kinderen moesten wel kunnen doorleren, het liefst alle vijf. IJbeltje en Catharinus waren gelukkig samen, en door de kinderen was het fijn om op te groeien in hun gezin; gezellig zingen in de schemering, koffie drinken samen. Ze gaven de kinderen alle ruimte om hun eigen weg te zoeken, in hun beroep en in hun geloof.
Meer dan 50 jaar waren IJbeltje en Catharinus getrouwd, toen hij overleed; gelukkig nog in It Heidenskip, want in Workum had hij niet kunnen aarden, daar was zij van overtuigd. Voor haar was dat anders; hoewel ze in haar hart altijd Heidenskipster bleef, heeft ze goede jaren gehad aan de Dolte, en later, in Nij Mariënacker, heeft ze ook haar draai gevonden.
Oud zijn viel niet altijd mee, ze liep steeds moeilijker en haar gehoor ging achteruit. Maar de kinderen, de 14 kleinkinderen en de achterkleinkinderen zochten haar regelmatig op; ze was zelden een dag zonder bezoek, en daar genoot ze van. Altijd had ze de koffie klaar. Scherp en helder tot het laatst leefde ze intens mee met alles wat haar kinderen en hun gezinnen beleefden. Het grote verdriet om het overlijden van Baukjes man Sjoerd en vorig jaar pas van Willem, de man van Tine. Maar ook alles wat er gebeurde in de wereld had haar warme belangstelling; dit was tenslotte de wereld waarin haar achterkleinkinderenzouden opgroeien.
Ze werd grieperig, een beginnende longontsteking, meer niet; ze overleed rustig, 's nachts in haar slaap; in dezelfde nacht waarin haar 14e achterkleinkind Donne Dieuwke werd geboren haalde de Heer haar naar huis. In It Heidenskip herdachten we haar, in een volle kerk, vol dankbaarheid om alles was zij gegeven heeft door te zijn wie ze was, 94 jaar lang. De Heer was haar herder, en het had haar aan niets ontbroken; bij de woorden van psalm 23 zochten we samen naar troost, voor haar kinderen en naasten, die haar zo zullen missen. Want ze was er altijd. Op de begraafplaats van Workum werd ze bijgezet in het graf van Catharinus; weer samen, en nu voor altijd. Moge de Heer van het Leven haar kinderen, kleinkinderen en allen die van haar hielden troosten en nabij zijn.
Ds. Dingena Hasper

AGENDA:
Maandagavond 15 februari thema-avond "Over de Gertrudis." De eerste twee avonden worden in gebouw Oer de Toer in Workum gehouden.
Donderdagavond 11 februari Huiskamergesprek, thema "Ruimte in geloven" (locatie nog niet bekend).
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering en maandagavond 8 maart gemeenteavond in de consistorie.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Thomas van der Gaast
06.02.2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 februari om 11.00 uur hoopt ds. G. Schormans van Workum bij ons voor te gaan. Tijdens de dienst is er voor de jongere kinderen de nevendienst in de consistorie.
De collecten in de dienst zijn bestemd voor diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang krijgt als bestemming het kerkewerk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Agenda: Maandagavond 1 en 8 februari Cursus 'Wegwijs in de bijbel' en
maandagavond 15 februari themaavond 'Over de Gertrudes'.
Deze eerste drie avonden worden in gebouw Oer de Toer in Workum gehouden. Donderdagavond 11 februari Huiskamergesprek Thema 'Ruimte in geloven", (locatie nog niet bekend).
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering en
maandagavond 8 maart gemeenteavond in de consistorie.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
Met een vriendelijke groet namens de Kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
30/01/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 januari is er 's middags een om 13.30 uur een wat speciale dienst met als voorganger ds. D. M. Hasper, dhr. Theo Jellema zal het orgel bespelen. Er is tijdens de dienst wel gewoon kinderkerk. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. Bij de uitgang komt grote melkbus bus te staan, hierin kunt alvast een bijdrage doen voor de zo langzamerhand dringend noodzakelijke groot-onderhoud beurt voor het orgel.

100 JAAR ORGEL:
Aanstaande zondag 31 januari is het precies honderd jaar geleden dat het Bakker en Timmenga-orgel aan de toenmalige Financieele Commissie van de Hervormde hulp-gemeente te It Heidenskip overgedragen is. Aan dit heugelijke feit willen we tijdens de dienst en in een samenzijn daarna aandacht besteden. De stichting "Beheer Kerkgebouw It Heidenskip" wil dit doen met speciale Eredienst, met daarna koffie of thee en limonade voor de kinderen. Dr J.D. Th Wassenaar (secretaris van de Commissie orgelzaken voor de PK in Nederland) en dhr. G. Twijnstra (dorpshistoricus) zijn bereid gevonden om een presentatie over het orgel en aardige wetenwaardigheden daaromtrent te verzorgen en dhr Theo Jellema organist van de de Grote Kerk van Leeuwarden en orgeldocent bij enkele conservatoriums zal tijdens de dienst het orgel bespelen en na de presentatie over het orgel nog een concert verzorgen. Iedereen is welkom en in het bijzonder oud Heidenskipster organisten, oud 'pustetrappers' oud Heidenskipsters en verder ieder die onze gemeente en het orgel een warm hart toedragen.

18+GROEP:
Hoi allegear. Tongersdei 28 jannewaris is der wer 18-plusgroep.
Dizze kear by Marleen yn Riis. We begjinne om 8 oere jûns en jim binne allegear wer o sa hertlik wolkom.
Ek minsken dy't graach ris meidogge binne wolkom. Leeftyd is net belangryk, de groep stiet iepen foar noch mear gesellige minsken!
Hoopje jim gau wer ris te moetsjen. Dus oant tongersdei.
Hertlike groetnis fan
Dingena, Thomas en Marleen

AGENDA:
Maandagavond 1 februari in "Oer de Toer' te Workum Cursus 'Wegwijs in de Bijbel'.
Donderdagavond 11 februari Laatste huiskamergesprek thema "Ruimte in Geloven".
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering, Maandagavond 8 maart gemeenteavond. De aanvangstijd van alle genoemde bijeenkomsten is om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
23/01/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 januari is er 's middags om 13.30 uur dienst. Ds. J. van Olffen van Makkum hoopt dan voor te gaan. Voor de kindereren is er dan nevendienst in de consistorie, waar ze verder gaan met het volgende beest dat in de Bijbel genoemd wordt. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk, De collecte bij de uitgang is bestemt voor het gemeentewerk.

RAMP:
Afgelopen zondag is de diaconie collecte bestemd geweest voor hulpverlening voor de verschrikkelijke aardbevingsramp op Haiti. Mocht u meer- of alsnoch uw steentje hieraan willen bijdragen dan kan dat via het banknummer van de diaconie 37 21 62 746 onder vermelding ramp Haiti. Of u kunt uw bijdrage storten op het landelijk gironummer 456 tnv. Kerk In Actie, onder vermelding van noodhulp voor Haiti. Namens de diakenen en de landelijke PKN-kerken van harte bij u aanbevolen

KERKBALANS:
Deze week worden de enveloppen bij u thuis bezorgd. Het is het voornemen van de kerkenraadsleden om uw antwoord hierop in de daarop volgende week weer op te halen. Maar u kunt natuurlijk ook uw antwoord bij een van de kerkenraadsleden in de brievenbus deponeren, wilt u dan wel even uw naam op de antwoord-envelop vermelden? Dat kan dan een vergeefse actie van een kerkenraadslid voorkomen. Wij hopen van harte dat u met uw positief antwoord de kerk van blijvende waarde wilt laten zijn, en blijven ook in onze kleine gemeente !

VORMING EN TOERUSTING:
Volgende week maandag 25 januari is de eerste avond van een korte 3 avonden durende cursus "Wegwijs in de Bijbel" in 'Oer de toer ' te Workum.
En woensdagavond de 27 januari is er een thema-avond over de eerste Christenen op dezelfde locatie. Beiden onderwerpen wekken nieuwsgierigheid op. Ook als u zich hiervoor niet opgegeven hebt u bent zeker van harte welkom.

WELKOM:
Ds. Van den Berg- Nieuwpoort welkom, ook van uit It Heidenskip. Wij wensen u samen met onze de buurgemeente in Hindeloopen een Goede en Gezegende tijd in Zuidwest Fryslan toe. En wellicht tot ziens als wij u t.z t. eens als gastpredikant mogen begroeten.

AGENDA:
25 januari,1 en 8 februari cursus Weg wijs in de Bijbel.
Woensdagavond 27 januari themaavond 'De eerste Christenen'.
Maandagavond 1 maart kerkenraadsvergadering en
maandagavond 8 maart gemeenteavond, beiden worden in de consistorie gehouden.

Met een hartelijke groet ook namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos-Deinum


nijs oer âld-Heidenskipsters
út Warkum

OVERLEDEN: Op 16 januari is in de hoge leeftijd van 94 jaar overleden ons gemeentelid IJbeltje Kuipers-Bijlsma, Mariënacker 1 Kamer 202. De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 20 januari om 14.00 u in de kerk van It Heidenskip gevolgd door de teraarbestelling op de Algemene Begraafplaats te Workum. Wij bidden de hemelse Vader dat Hij steun en kracht mag geven aan haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen nu zij hun mem, beppe en oerbeppe naar haar laatste rustplaats moeten brengen. Laat voor de tijd die komt de woorden van Gezang 455:1 hen tot steun mogen zijn.

Als Hij maar van mij is
en ik ben van Hem
als ik, tot de dood nabij is,
luister naar zijn trouwe stem,
heb ik niets te lijden,
leef ik in een vroom en stil verblijden.

In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
JW
16/01/2010
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 januari om 11.00 uur hoopt, ds. G. Schorman, een van de nieuwe predikanten van Workum, bij ons voor te gaan.Voor de kinderen is er tijdens de dienst het Bijbelse beesten project in de consistorie. De collecten in de dienst zijn bestemd voor de diakonie en de kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.

WINTER:
Wat sinds lange tijd niet gebeurd en nodig was: De kerkenraad heeft in een tijdsbestek van 4 weken in overleg met de voorganger dhr. Gilliam 2 keer moeten besluiten om een geplande Fryske dienst vanwege de barre weersomstandigheden en onbegaanbare paden en wegen aftegelasten. We hopen op ieders begrip voor deze besluiten.

KERKBALANS:
Begin volgende week worden de enveloppen voor de kerkbalans actie 2010 bij u bezorgd. Het college van kerkrentmeesters hoopt van harte dat u met uw bijdrage het werk in onze gemeente wilt steunen. De volledige begroting voor 2010 ligt vanaf maandag 18 januari tot 29 januari bij Fouke de Vries aan de Feandyk 1, ter inzage.
Omdat ook Fouke zo zijn werkzaamheden heeft is het wel handig om eerst even een afspraak te maken om bij hem langs te komen om e.a. in te kunnen zien.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
09/01/2010
BIJ DE DIENST:
dizze tsjinst is troch de sniedunen net troch gien:
Zondag 10 januari is er, ijs en wederdienende, 's morgens om 9.30 uur in Fryske tsjinst. Voorganger in deze dienst is dhr. H. Gilliam van Pingjum. Voor de jongere kinderen is er tijdens de dienst in de consistorie de nevendienst. De collecten zijn bestemd voor de welbekende doeleinden nl. voor diaconie, kerk en gemeentewerk.

Ook is er op zelfde morgen om 10.30 uur de bevestigings en intrededienst van ds. G. Schormans en ds. L. Marchand in de Gertrudeskerk te Workum. Deze dienst zal geleid worden door de beide vaders van dit predikanten echtpaar.
Welkom.Vanaf deze plaats alvast een hartelijk welkom voor ds. Giel en da. Leneke, vanaf volgende week predikanten in onze grote buurgemeente. Wij hopen jullie ook vaak in it Heidenskip te mogen begroeten. Wij wensen jullie en jullie gezin een Goede Tijd toe in Zuidwest Fryslan.

THEMA:
De kindernevendienst gaat met ingang van aanstaande zondag met een nieuw thema aan de slag. Zo zullen er verhalen vertelt worden over de vele verschillende dieren die in de Bijbel genoemd worden. En er zullen vast ook wel enkele kleine of grotere beesten in elkaar geknutselt worden. Jullie komen toch ook allemaal meedoen? Dan wordt het vast bere gezellig.

VERANTWOORDING:
Via Janke Kampen is een gift van 10.-- voor de kerkrentmeesters ontvangen. Hartelijk dan aan de gulle gever.

AGENDA:
Maandagavond 11 januari s ávonds om 20.00 uur is de eerste kerkenraadsvergadering in het jaar 2010. Plaats van samenkomst is de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.