Ons Kerkblad 2008
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
Heidenskipster nijs uit Ons Kerkblad
Weekblad van de protestantse gemeenten (in wording) te Hindeloopen,
Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Degdum,
Stavoren, Workum en It Heidenskip
2008


27/12/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Eerste Kerstdag is er s'morgens om 9.30 uur een Kerstdienst voor jong en oud in dorpshuis It Swaeigat. Voorganger is ds. D. M. Hasper. En muziekkorps "Studio"olv. dhr M. Miedema verleent zijn gewaardeerde medewerking aan deze dienst.
Zondag 28 december is er s'middags om 13.30 uur in gewone dienst in de kerk. Voorganger is dan ds. R. Slaar.
Oudejaarsdag 31 december is er s'avonds om 19.30 uur een eindejaarsdienst in de kerk op de buurt.Ds. Hasper hoopt in deze dienst voortegaan. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten over het (dan bijna) afgelopen jaar. We willen dat doen onder het genot van een glasje gluhwijn (voor de kinderen is er een andere versnappering) en oliebollen.
Zondag 4 januari in het nieuwe jaar is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar hoopt voor te gaan. En de kinderen van de nevendienst gaan na een korte vakantie verder met hun eigen samenzijn in de consistorie.
Tijdens alle diensten zijn er de gebruikelijke collectes voor diaconie, kerk-en gemeentewerk. Wel willen de eindejaarscollecte waarvoor u ook een acceptgiro ontvangen hebt onder uw speciale aandacht brengen. De ombrengst hiervan wordt met voorrang bestemt voor het jeugd- en jongeren werk in onze eigen gemeente. Daarom van harte bij u aanbevolen.

DE LECTUURTAFEL:
Nieuw hierop de kersteditie van de nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting. Neem gerust een exemplaar mee naar huis om in alle rust kennis te nemen van het reilen en zeilen op de missieposten in Tanzania.

AGENDA:
Huiskamer gesprekken op maandagavond 12 en woensdag 14 januari;
In Workum op 29 januari een themaavond;
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 10 februari;
Gemeenteavond maandagavond 9 maart.

Ook mede namens predikante en kerkenraadsleden
wens ik u allen Goede Dagen dagen toe,
Richtsje Noordenbos
20/12/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 21 december. De vierde zondag van Advent is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper hoopt voor te gaan. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente. De kinderen gaan onderleiding van Jitske Draayer verder met het oefenen van de liederen voor de kerst- musical.
Zaterdag 20 december is er s'middags om 15.00 uur een bijzondere dienst waarin Luc Gys en Matzen Jorritsma een zegen voor hun huwelijk willen vragen. ds. D. M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Luc en Matzen wonen in Breda.
Maandagavond 22 december is er om 20.00 uur een Kerstmusical in de kerk op de buurt. Onder leiding van Jitske Draayer is er door de gelegenheidskoren al heel druk geoefend op de te zingen liederen. Het beloofd voor jong en oud een heel herkenbaar gebeuren te worden met o.a warme chocolademelk en...? en .....? Dus net stinne mar der hinne !

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor maandagavond 10 februari genoteerd.
De datum voor jaarlijkse gemeenteavond is gewijzigd, deze is nu vastgesteld voor maandagavond 9 maart 2009.

Met een vriendlijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
13/12/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 december is er s'morgens om 9.30 uur een dienst waarin mevr. Vegt-Vellenga van Stiens in hoopt voortegaan. De kinderen van de nevendienst gaan onder de dienst verder met het instuderen van kerstliederen voor het plaatselijke kerstconcert op maandagavond 22 dec. aanstaande. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk, de uitgangscollecte is ook deze keer bestemd voor het werk in de gemeente.

PERIODIEKE AMBTSDRAGERS VERKIEZINGEN:
Periodieke ambtsdragers verkiezingen: Onze jeugdouderling dhr. Thomas van der Gaast is dit jaar periodiek aftredend. Maar gelukkig heeft hij zich voor nog een ambtsperiode van vier jaar beschikbaar gesteld. Tot en met zaterdag 27 december aanstaande kan schriftelijk en ondertekend bezwaar tegen deze herkiezing bij de scriba ingeleverd worden.

TROUWERIJ:
Trouwerij: Matsen Jorritsma en Luc Gys gaan trouwen en wel op zaterdag 20 december aanstaande. Zij willen een zegen over hun huwelijk vragen in een dienst die om 15.00 uur in de kerk op de buurt gehouden zal worden. Ds. D.M. Hasper hoopt deze dienst te leiden.

AGENDA:
Agenda: De eerst volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld voor dinsdagavond 10 februari om 20.00 uur in de consistorie.
En om alvast in de nieuwe agenda te noteren, de jaarlijkse gemeenteavond is vastgesteld voor maandagavond 2 maart ook in consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
06/12/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 december, de tweede zondag van Advent, is er s'morgens om 11.00 uur een feestelijke Fryske tsjinst met als voorganger ds. D.M. Hasper. Tijdens deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Lise Haanstra, het dochtertje van Pieter Haanstra en Jitske Draaijer. Tijdens de dienst zijn er twee collecten, het eerste ponkje is voor de diaconie, het tweede is voor de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel ligt de nieuwe startkrant om meetenemen voor diegene die afgelopen zondag niet een exemplaar uitgereikt gekregen hebben. Een eerste blik in deze krant leert ondergetekend dat er best wel goeie artikelen in staan. Dus toch maar meenemen dacht ik zo. Nu zullen enkelen van u misschien wel denken, 'de Startkrant is er toch alleen maar aan het begin van het nieuwe winterseizoen'. Maar er is wat veranderd, met ingang van afgelopen najaar wordt deze krant 4 keer per jaar uitgegeven door FD-periodieken.

VERANTWOORDING:
Ondergetekende op bezoek bij een gemeentelid kreeg 15.-- mee, om gelijkenlijk te verdelen tussen diaconie en kerk.

AGENDA:
Woensdagavond 3 dec. Kerkenraadsvergadering in de consitorie.
Woensdag 10 dec. in Oer de Toer te Workum een thema-avond met als titel Het Zwitserlevengevoel.

Met een vriendelijke groet namens de kerkeraad,
Richtsje Noordenbos.
29/11/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 november, de eerste zondag van Advent is er s'morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar hoopt voor te gaan. De collecten tijdens de dienst en die bij de uitgang zijn bestemd voor Diaconie, Kerk en het werk in de gemeente. De kinderen zijn van harte welkom in de nevendienst, waar een begin zal worden gemaakt met het door de leiding zelf bedachte adventsproject.

18+GROEP:
tongersdei 27 novimber om 20.00 oere is der wer 18-plusgroep yn it Heidenskip.
Diz kear by Jolmer en Anna de Vries, Feandyk 1a.
It sil in nijsgjirrige jûn wurde. Eltsenien is hertlik wolkom!
Groetnis fan Dingena, Thomas en Marleen

AGENDA:
Woensdagavond 26 nov. om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum "Sociaal verantwoord winkelen."
Donderdagavond 27 november om 20.00 uur, 18+ avond bij Jolmer en Anna de Vries.
Woensdagavond 3 dec. ook om 20.00 uur kerkenraadvergadering in de consistorie.

Met een vriendlijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
22/11/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 november is het Eeuwigheids-zondag, een meer eigentijdse benaming voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
In de dienst die 's middags om 13.30 uur gehouden zal worden en waar ds. D. M. Hasper in hoopt voor te gaan zal aandacht zijn voor dierbaren die in het afgelopen jaar overleden zijn. Hoewel er in het afgelopen jaar niemand van onze gemeenteleden overleden is, heeft toch bijna iedereen wel afscheid moeten nemen van mensen die hem/haar dierbaar waren.
Kindernevendienst: Deze gaat tijdens deze dienst gewoon door. Ook daar zal aandacht gegeven worden aan de Eeuwigheids zondag.

ROEMENIE ROEPT:
De opbrengst v.d. diaconie-collecte, dat is het eerste ponkje tijdens de dienst, is deze keer bestemt voor het regionaal actie comite van "Roemenië Roept". Dit hoeft denken we zo geen nadere toelichting. De naam zegt het al. Daarom namens de kerkenraad van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte tijdens de dienst is voor de kerk bestemt, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

AGENDA:
Woensdagavond 26 november om 20.00 uur een themaavond in "Oer de Toer" in Workum met als onderwerp "Sociaal verantwoord winkelen".
En de kerkenraadsvergadering staat voor woensdagavond 3 december op de kalender 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos.
15/11/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 november is er 's middags om 13.30 uur een Fryske Tsjinst. Dhr. H. Gilliam van Pingjum hoopt dan voor te gaan. Tijdens de dienst is er voor de kinderen hun eigen samen zijn in de consistorie waar vast weer iets heel leuks gedaan zal worden. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor de diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is voor het werk in de eigen gemeente.

HUISKAMERGESPREKKEN:
Afgelopen week is het eerste huiskamer gesprek van dit winterseizoen gehouden. Voor woensdagavond de 12e november en voor maandagavond de 17e november staan de volgende gesprekken op de agenda genoteerd.

AGENDA:
Na lang heen en weer gemail is de eerst volgende kerkenraadsvergadering nu vastgesteld voor woensdagavond 3 december in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos

Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Kanada
  
Okke VanderKamp
Dec 20, 1929 – Nov 5, 2008

Born in Heidenskip, Friesland, Holland and immigrated to Canada in 1954. He leaves behind a loving wife of 54 years, Suster, 2 daughters, Frances Evenson (Allan), Ruth Hassard (Fred Clarke), grandchildren, Corry, Deserae, Jordan, Erin, Shawn, and great grandchildren Abbie, Aiden and Hayden.

Okke had a great love for gardening and visiting with numerous friends, too many to mention. His smile, warm handshake, and twinkle in his eye, greeted everyone. He was a man who worked hard all his life for his family; and anyone who needed a hand, he gave it willingly. Above all else he put his greatest value in the faith he had in his Lord and Savior who he is with today.

A celebration of Okke’s life will be held at Bethel Reformed Church, 3260 Gladwin Road Abbotsford, at 11:00am on Monday, November 10th, 2008

út de Buurtsboade desimber 2009:
5 Novimber is it in jier lyn, dat Okke van der Kamp yn Abbotsford B.C. stoarn is. Fan 'e maitiid is syn jiske ferstruid by it wite húske op de Kninepôle, dêr't er berne en opgroeid is.

It wie syn winsk om op dizze wize op dit plak oan de Heidenskipsterdyk werom te kommen. It wie in lytse mar dochs bysûndere searemoanje mei in soad famylje en neiste kunde.
Okke waard berne 20 desimber 1929. Hy wie 24 en troud mei Sus, doe't se yn juny 1954 mei Lolke Smid en Albertsje Klaren op de boat stapt binne rjochting Kanada. Acht dagen wiene se ûnderweis mei de Johan van Oldebarneveld nei Quebec.
Dernei reizigen se 5 dagen yn in lang net skjinne trein nei Lethbridge yn Alberta. De domeny helle harren fan de trein en brocht harren de oare deis nei in boer. Dêr moat yn de biten wurke wurde. Okke van der Kamp hie soks noch nea sjoen. Nei 9 wike krigen se in brief fan Lolke en Albertsje, dat dy in boer fûn hiene dy't help nedich wie. It wie in pleats mei in soad kij. En sa is dizze húshâlding de earste jierren fan boer nei boer reizige.

Letter ha se in eigen hûs kocht en hat Okke 16 jier by 't spoar wurke oant er in ûngelok krige. Troch dat er lêst hâlde fan de rêch en knibbel, mocht er it swiere wurk net mear dwaan. Der waard lichter wurk socht en sa waarden hy en syn frou Sus koster by de Bethel tsjerke oant nei 15 jier dit wurk ek te swier foar harren waard.

Van der Kamp wie in hurde wurker, sawol by it spoar as by de boer. As der immen belle om help yn it hea of sa dan wie er jûns foar elven net wer thús.
Noch ris 15 jier ha se tegearre yn in flat wenne, dêr't frou Van der Kamp no allinnich fierder moat, dat har net tafalt.
08/11/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 november is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. R. Slaar hoopt ook in deze dienst voortegaan. In deze dienst vieren we met elkaar, jongeren en ouderen de Maaltijd van Onze Heer. De schaalcollecte bij het verlaten van de tafel is bestemd voor het Semenarie te Mozambiek tbv het opleiden van predikanten. Dit is een door de zendingsbond en Kerk iIn Actie en onze diakenen gesteund project.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2008:
Het jaar 2008 is al weer de een na laatste maand van het jaar ingegaan, en het moment van het afsluiten van de financiele adminestratie staat bijna alweer voor de deur. Namens het college van kerkrentmeesters het vriendelijke verzoek om binnenkort eens in uw adminestratie te duiken om na te gaan of uw vrijwillige bijdrage wel overgemaakt is. En mocht dit niet het geval zijn dan kan dat natuurlijk alsnog, het bankrekeningnr. is 37 21 02 832 ten name van Protestantse gemeente te It Heidenskip.

SINT MAARTEN:
Dinsdag 11 november is het Sint Maarten. Om 18.30 uur is er in de kerk op de buurt voor alle jongeren van het dorp/streek het feest van Sint Maarten. Het is een nog een verrassing wat er allemaal te gebeuren staat, mar het is vast heel aardig. Jullie komen toch ook allemaal.

LUTHER CYCLUS:
Dinsdagavond 4 november s'avonds om 20.00 uur is in de consistorie de laatse avond van Luther Cyclus. Een Luthers predikant komt vertellen over de gebruiken en rituelen in de Lutherse kerk. Iedereen is van harte welkom.

AGENDA:
De datum van de eerst volgende kerkenraadsvergadering is nog niet opnieuw vastgesteld.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
01/11/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 2 november 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. H. Engelsma, geboren en getogen in It Heidenskip en nu predikant te Hellendoorn, voor te gaan. De kinderen zijn van harte welkom in de nevendienst. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor de diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het gemeentewerk.
Woensdagavond 5 november 's avonds om 19.30 uur is er een oecumenische viering vanwege dankdag voor gewas en arbeid. Voorganger in deze dienst is ds. R. Slaar. Medewerking wordt verleend door Ytsje Heins en Hanny Bakker en een gelegenheidskoortje uit it Heidenskip en eo. olv. van dhr. Jelmer Bouma zal enkele liederen voor en met ons zingen.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING:
Voor wie mee wil naar de viering in de Lutherse kerk te Leeuwarden, a.s. vrijdagavond 31 oktober, kan zich nog melden bij mevr. H. Plantinga-Folkertsma telnr. 0515 542364. Er is vast nogwel ergens een plaats in een auto beschikbaar.
En op dinsdagavond 4 november komt ds. Reichmann, Luthers predikante, naar It Heidenskip om iets vertellen over de Lutherse kerk. Vooral in de liturgie zijn er opmerkelijke verschillen met hoe wij het in de onze diensten gewend zijn.

AGENDA:
Donderdagavond 30 oktober 18+ avond ten huize van de fam. Engelenburg te Rijs.
Donderdagavond 6 november Huiskamer gesprek bij de fam. J en B. Kampen in de Skar.
De kerkenraadsvergadering van 10 november a.s wordt verschoven naar een nader de noemen datum.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
25/10/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 oktober om 11.00 uur hoopt ds. R. Slaar voor de derde keer op rij bij ons voortegaan. De collecten in de dienst zijn zoals gewoonlijk bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente. En voor de kinderen is er de kinderkerk.
AGENDA:
Donderdagavond 30 oktober om 19.30 uur 18+avond ten huize van de fam. Engelenburg te Rijs.
Vrijdagavond 31 oktober een Viering in de Lutherse kerk te Leeuwarden. Donderdagavond 6 november een huiskamergesprek bij..... .
En maandagavond 10 november kerkenraadsvergadering in de consistorie.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
18/10/2008
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 19 oktober is er 's morgens om 11.00 een dienst waarin ds R. Slaar van Workum in hoopt voortegaan.
Voor de kinderen is er de nevendienst. De collecten in de dienst zijn voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

AGENDA:
Dinsdagavond 21 oktober is er een themaavond over Luther in de kerk in It Heidenskip. De aanvangstiijd is 20.00 uur.
En de eerst volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld voor maandagavond 10 november in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
11/10/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 oktober is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar van Workum in hoopt voor te gaan. Deze dienst is gezamenlijk met de commissie voor het werelddiaconaat voorbereid. De gebruikelijke collecten tijdens de dienst zijn voor diaconnie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werelddiaconaat in het bijzonder voor de 15 cent projecten van kerk in actie. Deze keer in het bijzonder voor een landbouwproject in Kameroen. De bewoners van dit gebied zijn voor hun levensbehoeften erg afhankelijk van de opbrengsten van hun grond. Grond die vaak verdord is, of door gebrek aan de geschikte zaden te weinig opbrengt. Ook is gebrek aan voldoende landbouwkundig kennis vaak een probleem om voldoende voedsel te kunnen produceren. Daarom ook deze uitgangscollecte van harte bij u aanbevolen.
Kindernevendienst:
Zondag aanstaande gaat na een lange rustperiode de nevendienst voor de kinderen weer van start. Els en Aiso zijn er in geslaagd voldoende vrijwilligers te vinden om de nevendienst weer doorgang te laten vinden. Dus kinderen jullie kunnen tijdens de dienst weer aan de slag met wat leuks in de consistorie. Wij zien jullie graag weer in ons midden.

GEBOREN:
Op zondag 5 oktober is Lise geboren dochtertje van Piter Haanstra en Jitske Drayer en een zusje van Martzen. Heidenskipsterdyk 18 b.
En het kon niet op voor pake Hotse en beppe Sjoukje.
Maandag 6 oktober is een dochtertje geboren in het gezin van Hendrik Haanstra en Martine v.d. Berg, zij hebben haar de naam Berber gegeven. Berber is het zusje van Rutger en Inger. Hendrik en Martine en hun kinderen wonen aan de Heidenskipsterdijk 32.
Dat beide famkes in gezondheid mogen opgroeien tot grote vreugde van hun ouders en allen die hen lief en dierbaar zijn.

SCHILDEREN:
Vorig week noemden we de dames die de ramen van de kerk gezeemd hebben. Deze keer een woord van dank voor Siebe J en Tsjeard zij hebben de hekken bij de kerk van een nieuwe verflaag voorzien. Hoewel dit al een poosje terug gedaan is alsnog onze hartelijke dank voor die inzet. En als straks het schildersbedrijf, na enkele droger perioden, klaar is met het buitenom schilderen van de kerk staat alles er weer keurig netjes bij. Hartelijk dank mannen !

THEMA-AVOND:
Woensdag 8 oktober is er een themaavond in Oer de Toer in Workum aanvang is 20.00 uur. dhr Piet Heemskerk van 'Kleurijk Fryslan' houd een lezing met als titel Islam en vrijheid van meningsuiting. Natuurlijk is iedereen welkom, ook als u zich hiervoor niet opgegeven heeft.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
04/10/2008
BIJ DE DIENST:
Zondagavond 5 oktober 's avonds om 19.30 uur komt op uitnodiging van de Workumer en de Heidenskipster kerkenraad de zanggroep Majim uit Koudum met een thema viering naar dorpshuis It Swaeigat in it Heidenskip.
De titel van deze viering is "Is dit Alles".....???
Deze viering gaat over onze moderne, snelle tijd. Doe je aan alles mee? Welke keuzes maak je ? Welke weg volg je? Vragen waar niet alleen de mensen van nu mee worstelen, maar ook de mensen van het begin van onze jaartelling.
Majim probeert op speelse wijze door gebruik van zang. choreografie, muziek en gebed, toneel en samenzang het thema uit te beelden.
Deze themaviering is geschikt voor jongeren en ook ouderen. En daarom nodigen we iedereen van harte uit om deze viering mee te maken.
Na afloop van de viering willen we iedereen uitnodigen om onder het genoot van een kop koffie nog even na te praten

BEDANKT:.
Onlangs hebben enkele dames de ramen van kerk en consistorie gezeemd. Hartelijk dank, Dieuwke, Jellie, Rieteke en Els. Dankzij jullie inspanningen is alles nu weer glashelder.

LECTUURTAFEL:
Op de lectuurtafel liggen 2 intekenlijsten, de ene is voor de Zendingskalender en de andere is voor het bestellen van Dagboekjes voor 2009. Belangstelling??, vul uw naam in en het wordt voor u geregeld.
Ook nieuw op de tafel is de nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting, hierin staat de lmeest actuele informatie over de Killangala Missie/zendingspost.

VERANTWOORDING:
Het zendingsbusje dat altijd rondgaat tijdens de bijeenkomst van de vrouwenvereniging "Helpt Elkander" was overvol, bij telling van de inhoud bleek het 'gasflesje' het mooie bedrag van 43.72 te bevatten. Dames hartelijk dank.

AGENDA:
Voor maandagavond 6 oktober om 20.00 uur staat er een vergadering van de kerkenraad genoteerd.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
27/09/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 28 september is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. J. Wagenvoort, emeritus predikant te Stavoren, hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

OM ALVAST TE NOTEREN:
Volgende week zondagavond komt zanggroep Majim uit Koudum met een themaviering met als titel "Is dit alles.........naar It Heidenskip. In het kerkblad van volgende week hierover meer.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering maandagavond 6 oktober s'avonds om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
20/09/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 september is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin ds. J. van Olffen in hoopt voor te gaan. De collecten in de dienst zijn bestemt voor de Diaconie en de Kerk de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.
Misschien is er voor de kinderen weer een nevendienst, maar dat is noch even afwachten. Er wordt druk gewerkt om deze weer op te starten. Zoniet er liggen best nog wel kleurplaten die om een kleurtje vragen.

AGENDA:
De volgende kerkenraadsvergadering staat voor maandagavond 6 oktober genoteerd.

Met vriendlijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
13/09/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 september is er 's morgen om 11.00 uur een dienst waarin ds. R. Slaar van Workum in hoopt voortegaan. Het is op dit moment nog niet bekend of er voor de kinderen ook een nevendienst is. Mocht dit niet het geval zijn er liggen nog genoeg tekeningen die om een kleurtje vragen, dus ook onze kleine gemeenteleden zijn van harte welkom. De collecten in de dienst zijn voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het gemeentewerk.

LANDELIJKE MONUMENTENDAG:
Zaterdag 13 september is vanaf 10 uur s'morgens tot s'middags 17.00 uur de kerkdeur open in het kader van de landelijke monumentedag. Het is voorlopig ook de laatste zaterdag van dit seizoen dat de kerkdeur op zaterdag open staat in het kader van Tsjerkepaad 2008. Alvast een woord van hartelijke dank aan Jellie, Tsjeard en Hotske, Ale en Janke, Beitske, Sjoukje, Mellius en Gerrit dat zij een zaterdagmiddag als gastvrouw of heer de vrij talrijke bezoekers aan de kerk op de buurt hebben willen ontvangen. Beste mensen hartelijk dank!

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel en om mee te nemen: Een dikke stapel startkranten voor het gemeentewerk. In deze krant staan zinvolle artikelen over gemeentewerk en kerk zijn in de breedste zin van het woord. Nieuwsgierig? Neem gerust maar èèn mee!

OM TE MELDEN:
Beeuwkje de Vries wil/heeft via het toesturen van een mooie kaart aan de kerkelijke gemeente iedereen heel hartelijke bedank(en/t) voor de ontvangen financiële ondersteuning tbv. aanschaf van hulpartikelen voor gehandicapten jongeren in Indonesie.

BESTELLIJST:
Ook de lectuurtafel de nieuwe intekenlijst voor het bestellen van dagboekje of kalenders voor 2009.

ZIEKEN:
Afgelopen dinsdag mocht mevr. I. Groenhof- v.d. Wal weer terugkeren naar huis om daar verder te herstellen van de operatie aan haar heup.

AGENDA:
Maandagavond 6 oktober kerkenraadsvergadering.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
06/09/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 7 september is er 's middags om 13.30 uur een dienst waarin we allemaal samen, jong en oud de Maaltijd van onze Heer willen vieren. Ds. D. M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Over het doel van de schaalcollecte wordt nog heftig nagedacht, maar deze krijgt ongetwijfeld een goede bestemming. Dus van harte bij u aanbevolen. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente.

BINNENKORT BIJ U IN DE BRIEVENBUS:
Een flayer plus een accept girokaart voor van de Solidariteiteskas. Van alle belijdende leden wordt verwacht dat zij 10 overmaken. Voor de gedoopte leden geldt deze verplichting niet direct maar een bijdrage van 10 wordt bijzonder op prijs gesteld. Van de opbrengst van deze collecte wordt de helft overgemaakt naar de landelijke Solidariteitskas. Gemeenten met een financieel probleem aangaande pastoraat of gebouwen kunnen een beroep op de Solidariteitskas doen. De andere helft van de opbrengst is bestemt voor de eigen gemeente ten behoeve van gemeente-zijn en gemeente-werk.
Het Blauwe Boekje- met antwoord coupon: De gezamenlijke commissie van gemeentewerk in uitvoering is er ook deze keer weer ingeslaagd een gevarieerd aanbod van activiteiten samen te stellen. Voor elk is er wel wat wils dunkt ons zo. Ook aan de jongeren en cathechisanten is gedacht. Zou u zo vriendelijk willen zijn de antwoord coupon in te vullen en klaar te zetten. De kerkenraadsleden streven er naar om voor de 15e september uw antwoord op te halen.

ZIEKEN:
Mevr. I. Groenhof-v.d. Wal verblijft vanweg een heupoperatie in het Antonius ziekenhuis te Sneek.

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering is vastgesteld voor maandagavond 6 oktober om 20.00 uur.De locatie is noch niet helemaal bekend maar waarschijnlijk in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
30/08/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 augustus staat de startzondag op het rooster. Dit belooft iets heel anders te worden dan gewoonlijk ! Ten eerste gaan we ervan uit dat het aangenaam weer is op die dag. En dan ziet het programma voor jong en oud er voor die dag er zo uit:
Om 10.30 aanwezig zijn op de buurt en dan met een boot naar het Knine-eilân. En daar gaat dan een programma vol verrassingen van start. Voor melken hopen we weer op de buurt te zijn. Voor koffie en thee en... wordt gezorgd, wel graag een lunchepakket meenemen.
Er zal deze keer een klomp rondgaan voor de collecten i.p.v. het ponkje. De opbrengst is bestemt voor st. "Doe een Wens" en voor bestijding van de gemaakte kosten. Opgeven voor donderdag 28 augustus bij Thomas v.d. Gaast telnr 0651277746 of bij Aiso Lycklama a Nijeholt telnr 0514521531.
We hopen op een geslaagde dag voor iedereen, daar hebben we u/jullie voor nodig. Dus geef je op!
PS
Bij slecht weer is er 's morgens om 11.00 uur een gewone dienst in de kerk waarin ds. Hasper voorgaat.

ZIEKEN:
Mevr. I. Goenhof- v.d. Wal is in het Antoniusziekenhuis te Sneek opgenomen voor een operatie aan haar heup.

AGENDA:
A.s. woensdag 27 augustus om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
16/08/2008 en 23/08/2008
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 17 augustus is er 's morgens om 11.00 uur een gewone dienst waarin ds. Hasper hoopt voortegaan. Het lag in het voornemen om in deze dienst aandacht te geven aan de start van het nieuwe schooljaar, maar omdat de basisscholen ideze week al van start zijn gegaan is deze 'startdienst' naar voren gehaald en afgelopen zondag al gehouden.
Zondag 24 augustus 's middags om 13.30 uur hoopt onze oud predikant ds. W. Koerselman, nu predikant in s'Gravensande, bij ons voor te gaan.
In beide bovengenoemde diensten zijn de collecten in de dienst bestemt voor diaconie en kerk de uitgangscollecte komt ten gunste aan het werk in de eigen gemeente.

LECTUURTAFEL:
Op de lectuurtafel liggen enkele folders voor een cursus Theologische vorming. Deze cursus wordt in Sneek gehouden en gaat dit najaar weer van start.

AGENDA:
Kerkenraadvergadering op woensdagavond 27 augustus in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
19/07/2008, 26/07/2008, 02/08/2007 en 09/08/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 20 juli is er 's avonds om 19.30 uur dienst met als voorganger ds. Wassenaar van Hellendoorn. Het thema van deze dienst is "Daar zit Muziek in! ". Een alles omvattende titel! Medewerking wordt o.a. verleend door een bugelblazer.
Zondag 27 juli is er 's morgens om 11.00 uur een dienst met als voorganger onze eigen predikant ds. D.M. Hasper. Het thema van deze dienst is "Fierljeppen !? " Een thema dat aanspreekt op de dag na de NFM.
Zondag 3 augustus is er ook 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds R. Slaar hoopt in deze dienst voor te gaan.
Zondag 10 augustus om 11.00 uur dienst, deze keer hoopt ds. D.M. Hasper weer bij ons voor te gaan. Het lag in het voornemen om een week later aandacht te geven aan de start van het nieuwe schooljaar, maar omdat de basisscholen deze week al van start gaan is deze 'startdienst' naar voren gehaald en wordt deze zondag al gehouden.

In alle bovengenoemde diensten zijn de collecten in de dienst bestemt voor de diaconie en de kerk, de collecte bij de uitgang is alle keren bestemt voor het werk in de eigen kleine gemeente.
De diensten worden in de kerk op de buurt gehouden, mocht dat tussentijds door bijvoorbeeld gunstige weersomstandigheden veranderen dan wordt dat ter plaatse bekend gemaakt.
En natuurlijk zijn ook de kinderen in alle diensten van harte welkom, kleurplaten en viltstiften zijn er genoeg.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel de Friese orgelkrant 2008 van de St. Organum Frisicum. Aardig om te lezen die beschrijvingen van bekende en minder bekende orgels en kerken in Friesland.

TSJERKEPAAD 2008:
Ook op de lectuurtafel Tsjerkepaadgidsen, deze zijn ook interesant om te lezen en om ideen op te doen voor een bezoekje aan een kerk in de omgeving, maar kosten wel 1 Euro. Ook op de tafel liggen afdrukken van het lied van Freek de Jonge "Vaders Stem", een kleine donatie voor een exemplaar wordt op prijs gesteld. De rode doos staat er klaar voor.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op woensdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de consistorie.
Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
05/07/2008 en 12/07/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 6 juli is er s'morgens om 9.30 uur een Fryske tsjinst, dhr. H. Gilliam van Pingjum hoopt dan voor te gaan.
Zondag 13 juli is er s'morgens maar nu om 11.00 uur een Nederlands talige dienst waarin ds. R. Slaar van Workum in hoopt voor te gaan.
In beide bovengenoemde diensten zal gecollecteerd worden voor diaconie, kerk en bij de uitgang voor het werk in de gemeente.
De kinderkerk heeft vakantie, maar natuurlijk zijn ook in de vakantietiijd kinderen van harte welkom. Onder de dienst is er voor diegene die dat leuk vinden alle tijd om te tekenen en de kleuren. Papier en kleurstiften staan voor jullie klaar.

OPEN KERKDEUREN:
Zaterdagmiddag 5 juli is de eerste van een rij van 10 zaterdagmiddagen dat rondom in de provincie de kerkdeuren weer opstaan in het kader van Tjerkepaad 2008. Ook de kerkdeuren van de kerk op de buurt staan dan vanaf 13.30 uur weer open en een gastheer of vrouw is aanwezig om belangstellenden te ontmoeten. Ook ziijn er nog enkele exemplaren van de Nederlands uitgave van "De Oerpolder"geschreven door Hylke Seerstra te koop.

LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel het nieuwste nummer van het kwartaal tijdschrift van de "Tryntsje Beimers Stichting". Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de Kilangala post in Tanzania, neem dan gerust een exemplaar mee.

ZIEKEN:
Jouke Kampen jr. is afgelopen week weer thuisgekomen uit het UMC te Groningen. We zijn allemaal met elkaar blij dat hij weer in ons streekgemeenschap is!

VERANTWOORDING:
Vorige week zondag is er tijdens de openlucht-tentdienst op het Fierljepterrein gecollecteerd voor het stageproject van Beeuwkje de Vries ten gunste van geestelijk gehandicapten in een verzorgingshuis in Indonesie. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 200.90 opgebracht. Namens Beeuwkje hartelijk dank voor uw bijdrage!

AGENDA:
Kerkenraadvergadering op woensdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de consistorie.

Met vriendlijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
21/06/2008 en 28/06/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 22 juni is er 's. middags om 13.30 uur een oecumenische dienst die in de tent die op het fierljepterrein staat gehouden zal worden.
Het thema van deze dienst is "Geniet van het Lieve LEVEN"
Voorganger is ds. J. D. Th. Wassenaar, ook enkele Heidenskipster werken aan deze dienst mee.
Het Liudgerkoor van de RK parochie te Workum komt zingen.
Muziekkorps Studio zal van zich laten horen.
Tijdens deze dienst zijn er 2 collecten, de eerste is bestemt voor hulp aan gehandicapten in Indonesie. (Zie hiervoor het door Beeuwkje de Vries geschrevene in het vorige Kerkblad) De tweede collecte is bestemt voor de onkosten die aan de dienst verbonden zijn.
Na afloop willen we metelkaar nog een kopje koffie of thee drinken, dit wordt aangeboden door de kerkenraad.
Zondag 29 juni is er 's morgens om 9.30 uur een dienst waarin ds. B. de Boer hoopt voor te gaan. De collecten in de dienst zijn bestemt voor diaconie en kerk en de uitgangscollecte is bestemt voor de eigen gemeente.

ZIEKEN:
Jouke Kampen verblijft noch in het UMCG,
zijn adres is:
UMCG, E2 VA, Hanzeplein 1, Postbus 30001, 9700 RB Groningen.

AGENDA:
Kerkenraadvergadering woensdagavond 27 augustus om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
14/06/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 juni is er voor de verandering 's avonds om 19.30 uur een Zomerse-zondagavond-zangdienst. Voorganger in deze dienst is ds. D.M. Hasper. Als het mooi weer is denken we erover om deze dienst in de buitenlucht te houden. De collecten zijn bestemt voor diaconie, kerk en gemeentewerk.

Emeritaat DS. P. VROEGINDEWEY:
Onze oud-predikant ds. P. Vroegindewey hoopt per 1 augustus aanstaande met emeritaat te gaan. Ter gelegenheid daarvan wordt op vrijdag 27 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur aan de familie een receptie aangeboden in de Oude Kerk te Ermelo. De kerkenraad van Ermelo heeft het genoegen ook Heidenskipsters gemeenteleden voor deze receptie uit te nodigen.
  
Panti Asih: samen werken met verstandelijk gehandicapten in Indonesië!
Komende zomer (van 2 juli tot 2 augustus) ga ik een maand naar Indonesië voor een studiereis. Samen met nog 21 studenten van alle HBO-studies uit Leeuwarden (NHL, CHH en Van Hall) steken we onze handen uit de mouw om ontwikkelingswerk te gaan doen. Deze studiereis wordt geregeld vanuit Expect, dit is een stichting die activiteiten organiseert met een aanwijsbare betrokkenheid bij cultuur, maatschappij en relegie. De reis wordt mede gefinanciërd door Xplore, dit is een stichting die subsidies geeft voor dergelijke reizen voor studenten tot 30 jaar om hen kennis te laten maken met sociale en maatschappelijke problemen in derde wereldlanden.
Tijdens ons verblijf gaan we naar 2 verschillende projecten. De één heet Panti Asih en het andere project Talenta.
Bij project Talenta woon je een aantal weken bij de mensen thuis, zoals zij leven. Immers: je leert de cultuur pas echt kennen, wanneer je bij de mensen thuis (in hun situatie) woont. Hier kom je ook in contact met jongeren en ook  met verschillende organisaties die daar ook ontwikkelingswerk doen.
Bij het project van Panti Asih gaan we werken met verstandelijk gehandicapten. In het kader van mijn studie verpleegkunde, ga ik me met dit project het meest bezig houden. Hier ga ik dan ook een opdracht van school aan verbinden. We willen ze onder andere iets proberen te leren op het gebied van tanden poetsen. Hiervoor is geld en materiaal nodig. Ik wil graag ook een oproep aan jullie, doen om mij daar bij te steunen. Dit mag in de vorm van materiaal, maar mag ook in de vorm van geld. Dit kun je dan storten op rekeningnummer 3052.91.696 ten name van B. de Vries ovv Studiereis Indonesië. Niet alleen iets op het gebied van persoonlijke hygiëne is belangrijk, maar wat verstandelijk gehandicapten daar ook geweldig vinden zijn bijvoorbeeld balonnen en schrijfwaren. Op het gebied van creativiteit zullen we ook veel activiteiten uitvoeren. Als jullie vragen hebben mail dan even naar devriesbeeuwkje@hotmail.com of kijk op de site www.expect-leeuwarden.nl.

Groetjes Beeuwkje de Vries
it Heidenskip

ZIEKEN:
Dhr. Jouke Kampen verblijft nog steeds in het UMCG. Zijn adres is UMCG, E2 VA Hanzeplein 1 Postbus 30001 9700 RB Groningen.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op woensdagavond 27 augustus om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendlijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
07/06/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 juni 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. R. Slaar van Workum bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk.
De collecten in de dienst zijn voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente.

ZIEKEN:
Zieken: Dhr. Jouke Kampen jr. heeft inmiddels de IC afdeling van het UMCG mogen verlaten. Als u hem een kaartje wilt sturen zijn adres is nu: Dhr. J. Kampen. p/a UMCG E2 VA, Hanzeplein 1 , Postbus 30001, 9700 RB Groningen.

BOOTTOCHT:
Aanmelding voor de boottocht voor 55-plussers kan nog bij mevr. Janke Kampen, telnr. 0514 521225.

TSJERKEPAAD:
En ook worden er nog gastheren/gastvrouwen gezocht voor de zaterdagmiddagen van 5 juli t/m 13 september aanstaande voor de open kerk in het kader van Tsjerkepaad 2008. Aanmelden kan bij ondergetekende, telnr. 0514 521345.

VERANTWOORDING:
Verantwoording: De schaalcollecte tijdens de avondmaalsviering van afgelopen zondag heeft 108.30 opgebracht, met als bestemming Noodhulp verlening van Kerk in Actie. De rode schoenendoos tbv. onderhoud/restauratie kerkgebouw bleek 33.80 te bevatten.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 3 juni om 20.00 uur.

Met een vriendelijk groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
31/05/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 juni is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin we allemaal met elkaar de Maaltijd van onze Heer willen vieren. Voorganger in deze viering is ds. Hasper. De schaalcollecte na de maaltijd is bestemt voor een hulpverlenings project van Kerk in Actie.
De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de eigen gemeente.

ZIEKEN:
Zieken: In het UMC te Groningen is dhr. Jouke Kampen, zoon van Ale en Janke uit de Skar opgenomen. Wilt u hem in kaartje sturen? het adres is UMCG Groningen, Postbus 30.000 RB 9700.

BOOTTOCHT:
De boottocht voor 55+ sers met de ms. "Waterpoort" zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 5 juli. Hebt u zin om mee te gaan, geef u dan voor 15 juni op bij Janke Kampen tel.nr. 0514-521225.
De diakenen.

18 PLUSGROEP:
Op maandag 2 juni a.s. is er de laatste 8+avond van dit seizoen bij de fam. Engelenburg, Smitsleane 15, Rijs. Tussen 19.00 en 19.30 uur en bij mooi weer BBQ, bij slecht weer een gourmet! Geef het even door of je al dan niet komt?
Hartelijke groet,
Marleen

TSJERKEPAAD 2008:
Vrijwilligers gevraagd! Ook deze zomer wordt er een tsjerkpaadroute in zuidwest Fryslân uitgezet. Ook onze kerk op de buurt zet dan op zaterdagmiddag de deur open voor bezoekerers. De eerste zaterdagmiddag dat de kerk open is op 5 juli en de laatste zaterdag van dit seizoen is 13 september. Wie wil op één of enkele middagen als gastheer of gastvrouw in de kerk aanwezig zijn? Graag aanmelden bij ondergetekende tel.nr. 0514-521345.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 3 juni om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
24/05/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 mei 's morgens om 11.00 uur gaat ds. R. Slaar bij ons voor. De collecten tijdens de dienst en die bij de uitgang zijn bestemt voor diaconie kerk en gemeentewerk. Voor de kinderen is er tijdens de preek de nevendienst waar door de juf een verhaal vertelt wordt en eeen knutsel gemaakt kan worden.

BOOTTOCHT:
De boottocht voor 55+-sers met de ms. "Waterpoort" zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 5 juli. De boot vertrekt om 9.00 uur vanaf de Pampuskade te Sneek en vaart een route over de Friese wateren, richting Woudsend. Hier is gelegenheid om van boord af te gaan voor een wandeling. Omstreeks het middag uur wordt er een diner aan boord van de "Waterpoort" gebracht en eten we dus gezellig met z'n allen aan boord. We zijn omstreeks 17.00 uur weer terug in Sneek. De kosten bedragen 20,- per persoon. Hiervoor krijgt u 's morgens koffie met gebak en 's middags thee met cake. Vanuit Sneek wordt om 9.00 uur vertrokken en voor vervoer naar Sneek wordt gezorgd. Hebt u zin om mee te gaan, geef u dan voor 15 juni op bij Janke Kampen telnr. 0514 521225. U kunt dan tegelijkertijd doorgeven of u een dieet hebt. We hopen weer op een gezellige groep deelnemers en een geslaagde dag.
De diakenen.

TSJERKEPAAD 2008:
Vrijwilligers gevraagd: Ook deze zomer wordt er een tsjerkepaadroute in zuidwest Fryslan uitgezet. Ook onze kerk op de buurt zet dan op zaterdagmiddag de deur open voor bezoekers. De eerste zaterdagmiddag dat de kerk open is is 5 juli en de laatste zaterdag van dit seizoen is 13 september. Wie wil op een of enkele middagen als gastheer of gastvrouw in de kerk aanwezig zijn? Graag aanmelden bij ondergetekende telnr 0514 521345.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 3 juni om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
10/05/2008 en 17/05/2008
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 11 mei 2008; Pinksterzondag, 's morgens om 9.30 uur het verjaardagsfeest van de Kerk in de kerk op de buurt. U bent van harte uitgenodigd op een verjaardag, en niet zomaar één: de verjaardag van onze Kerk. Want met het uitstorten van de Heilige Geest werd de Kerk geboren. De Kerk is de gemeenschap van mensen in wie de Heilige Geest woont. En dat is niet iets dat enkel toen gebeurde, op die allereerste Pinksterdag, ook nu nog woont de Geest in mensen. Maar wat merken we daarvan? Woont de Geest in u en mij? En wat betekent dat eigenlijk?
We hopen u allen te zien op deze belangrijke dag, en neem gerust uw vrienden of logées mee; op het feest van de kerk is iedereen welkom!
ds Dingena Hasper.

PS. Enkele ervaren koperblazers werken aan deze dienst mee.
Tijdens de dienst zijn de collecten bestemt voor diaconie en kerk. De collecte bij de uitgang is deze keer bestemt voor het werk van de zending.

Zondag 18 mei: 's morgens om 9.30 uur hoopt ds. J. Wagenvoort bij ons voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk. De collecten tijdens de de dienst zijn bestemt voor de bovengenoemde doeleinden. De collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 3 juni sávonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad
Richtsje Noordenbos
03/05/2008
BIJ DE DIENST:
Hemelvaartsdag donderdag 1 mei
's morgens om 11.00 uur hoopt ds. Hasper bij ons voor te gaan.

Veertig dagen zijn verstreken na Pasen. De tijd is gekomen, dat Jezus terug moet keren naar zijn Vader. Hij maakt plaats voor de Geest, het is nu aan zijn leerlingen om het Evangelie verder te dragen. Ze zijn er eindelijk klaar voor. Terwijl Hij hen zegende ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. En de leerlingen gaan opgetogen terug. Een mooi beeld, maar wat betekent het voor ons? Hoe kan het verdwijnen van Jezus nu leiden tot grote vreugde bij zijn vrienden? Geen wonder dat we wat moeite hebben met deze feestdag. Toch blijkt als we er iets beter naar kijken dit verhaal juist heel dichtbij te komen. Bent u er bij?
ds. Dingena Hasper.

Zondag 4 mei
is er 's morgens om 9.30 uur een dienst die door enkele ambtsdragers verzorgt zal worden. We willen nog niet heel veel over deze dienst uit de doeken doen, maar vast staat wel dat er bekende liederen gezongen zullen worden.

AGENDA:
De eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat voor dinsdagavond 3 juni genoteerd.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos.
26/04/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 april is er s'middags om 13.30 uur een Fryske tsijnst waarin dhr. H. Gilliam van Pingjum hoopt voor te gaan. De collecten tijdens de dienst en die bij de uitgang zijn bestemt voor diaconie, kerk en gemeentewerk. En voor de kinderen is er de nevendienst waar een van de leidsters een verhaal vertelt en in de tijd die nog over is nog een tekening gemaakt kan worden.

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor dinsdagavond 3 juni genoteerd. Plaats van deze vergadering is de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Richtsje Noordenbos
19/04/2008
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 20 april is er om 11.00 uur een dienst waarin ds. ds. J.P. Oosterhoff van Koudum hoopt voor te gaan. Voor de kinderen is er zoals tot nu toe gebruikelijk de nevendienst. De collecten tijdens de dienst zijn bestemt voor daoconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemt voor het werk in de gemeente.

SVIATOSLAV:
(Een hulpverleningsproject voor kinderen in Rusland.) Zondag 6 april jl., de dienst met Different People, was de diakonie collecte bestemt voor dit project. Deze collecte heeft het mooie bedrag van 42.-- opgebracht.

AGENDA:
Donderdag 17 april en 24 april beeldhouwen in Koudum.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
12/04/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 april 's morgens om 11.00 uur hoopt ds Hasper voor te gaan. Zoals tot nu toe gebruikelijk is er voor de kinderen de nevendienst in de consistorie. De collecten in de dienst en die bij de uitgang zijn bestemt voor de wel bekende doeleinden.

HERINNERING:
Voor diegene die zich daarvoor aangemeld hebben: Donderdag 17 april en 24 april is er een cursus beeldhouwen in Koudum.

AGENDA:
Maandagavond 14 april om 20.00 uur kerkenraadsvergadering in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
05/04/2008
BIJ DE DIENST:
Efkes wat oars: Zondagmiddag 6 april, 's middags om 13.30 uur komt de gospelgroep Different People uit Bolsward naar de kerk in it Heidenskip met een geheel door deze groep verzorgde dienst. Het thema van deze dienst is "Waar haal jij je stroom vandaan????
Het is echt een dienst voor jong en oud, met zang, declamatie, drama en wat niet al. Dus net stinne mar hinne, allegear.
Wat niet anders is zijn de collecten in deze dienst.De eerste collecte is voor de diakonie en heeft als bijzondere bestemming de stichting Sviatoslav (hulp aan kinderen in Rusland), de tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor bestijding van de onkosten die aan deze speciale dienst verbonden zijn.

NIEUWE LECTUUR:
de lectuurtafel een nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting. Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen op de Kilangala missiepost? Neem gerust een exemplaar mee naar huis.

GEMIST:
Onlangs werd gevraagd om vermelding van de banknummers van onze gemeente in Ons Kerkblad. Bij dezen: Het nummer van het Coll. v. Diakenen is 37 21 62 746. Het nummer van het coll. van Kerkrentmeesters is 37 21 02 832. En het nummer van de St. Beheer Kerkgebouw is 30 50 44 850.

TELEFOONNUMMERS:
Ds. D.M. Hasper 06 441 994 74
Dhr M.S. Kramer (voorzitter kerkenraad) 0515 543197 en
dat van ondergetekende (scriba) is 0514 521345.

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Warns: Johanne Christien Bouma, Feandyk 5

AGENDA:
De kerkenraadsvergadering van 1 april is verplaatst naar maandagavond 14 april.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
Nijs oer âld-Heidenskipsters
út Amearika:
  
Jappe (Jack) Finnema
Home:
Bloomingburg, NY
Date of Death:
February 10, 2008
Age:
86
Birthdate:
November 10, 1921
Place of Birth:
Heidenschap the Netherlands
Service Information:
Wednesday, February 13, 2008 7:00 PM VanInwegen-Kenny, Inc., Wurtsboro, NY
Visitation:
Wednesday, February 13, 2008 4-7pm at VanInwegen-Kenny, Inc., Wurtsboro, NY

Jack Finnema passed away on Sunday, February 10, 2008 at his home in Bloomingburg surrounded by his family. He was 86 years old.
The son of the late Anne Finnema and Ynkje Vanderheide Finnema, he was born November 10, 1921 in Heidenschap the Netherlands.
Jack worked for more than 30 years on Maiers dairy farm in Bloomingburg and was a member of the Community Church of Bloomingburg.

He is survived by his wife of 59 years: Hilda Schots Finnema, at home; a son: Andre Finnema & his wife Cynthia of Bloomingburg; a daughter: Nancy Plocharczyk & her husband Charles of Burlingham; a granddaughter: Jodi Robinholt; step-grandchildren: David Plocharczyk and Susan Spohn; two sisters: Aaltje De Boer Finnema and Grietje Bakker Finnema, both of the Netherlands; and many nieces and nephews in America and the Netherlands.
In addition to his parents, he was predeceased by two brothers: Arjen and Anne; and three sisters: Tjitske, Dieuwke and Jacoba, all of the Netherlands.

Visitation will be held on Wednesday, February 13 from 4:00 to 7:00pm at the VanInwegen-Kenny, Inc. Funeral Home, 111 Sullivan Street in Wurtsboro. His funeral service will be held on Wednesday evening at 7:00 at the funeral home with Rev. Robert Hewitt officiating.
In lieu of flowers, memorial contributions can be made to Hospice of Orange & Sullivan Counties, 800 Stony Brook Court, Newburgh, NY 12550.
02/02/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 februari is er 's morgens om 11.00 uur een dienst waarin ds. D.M. Hasper hoopt voor te gaan. Deze dienst is door de gezamelijke commissie voor het Wereld Diaconaat voorbereid. Voor de kinderen, we gaan er maar vanuit dat die ook meekomen, is er de nevendienst. Naast de gebruikelijke collecten tijdens de dienst is de collecte bij de uitgang deze keer bestemd voor het door Kerk in Actie gekozen project in Liberia.

BIJ DE UITGANGSCOLLECTE:
Als de oorlog over is. Liberia, lichtpuntje in Afrika. Sinds het einde van de burgeroorlog in 2003, bouwen de Liberianen met verve aan een nieuwe toekomst. En wij bouwen mee. Samen met de partnerorganisatie YMCA werkt Kerk in Actie aan een hoopvolle toekomst voor de Liberiaanse jongeren. Tijdens de oorlog konden ze nauwelijks naar school, waardoor er nu geen werk voor hen is. Naast het gebrek aan mogelijkheden, spelen de ervaringen uit de oorlog de Liberiaanse jongens en meisjes parten. Velen zijn emotioneel verwond, iedereen heeft wel iemand verloren. En hoe ga je als jongeren onderling met elkaar om als de één kind soldaat is geweest en de ander niet? De YMCA is er voor deze jongeren. Zo zijn er sport- en spelevenementen om ex-strijders en jongeren uit de dorpen samen te brengen. Ook geeft de organisatie praktijkgerichte scholing aan jonge Liberianen, zodat zij een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen.

OPMERKING:
Waarschijnlijk staat hier en daar in de media vermeld dat er a.s. zondag herbevestiging van enkele ambtsdragers plaats zal  vinden. Omreden van even voor een korte vakantie weg zijn is deze herbevestiging verplaatst naar een nog nader bekend te maken zondag.

AGENDA:
Donderdag 31 januari kerkenraadsvergadering in de consistorie;
13 februari een zangavond onder het motto "Zing een nieuw lied" en
14 februari een thema-avond "Misverstanden over rouw".
Beide avonden in Oer de Toer in Workum gehouden.
Maandagavond 25 februari staat op de agenda genoteerd voor onze jaarlijkse gemeenteavond.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
19/01/2008
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 januari is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Ds. D.M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. De collecten tijdens de dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang heeft als bestemming het werk in de eigen gemeente. En als het gaat zoals gepland dan is er voor de kinderen de kinderkerk. Dus ouders neem gerust uw kind(eren) mee.

HUWELIJK:
Jolmer de Vries en Anna Feenstra gaan trouwen en wel op donderdag 14 februari. Zij willen Gods zegen over hun huweijk vragen in een dienst die om 18.30 uur in onze kerk gehouden zal worden. Ds. Hasper gaat in deze dienst voor.

HUIS-PAASKAARS:
Op de lectuurtafel ligt sinds kort weer een catalogus en intekenlijst voor het bestellen van een huispaaskaars . Wellicht zult u denken nu al, maar Pasen valt dit jaar nogal vroeg. En voordat alles besteld en bezorgd is, zijn we zo een week of 6 tot 8 verder dat zondoende. Ook dit jaar kunt u uw keus maken uit een drietal prachtige symbolische afbeeldingen.

LEVENSTEKEN:
Sneller kon haast niet maar er is al een aanzichtkaart van Pytsje Kampen, verstuurd vanuit Dar es Salaam een tussen-station voor haar reis landinwaarts naar de Kilangala missiepost, binnengekomen. Zij groet u allen heel hartelijk.

AGENDA:
Maandagavond 21 januari een Huiskamergesprek bij Johannes en Hettie Terluin in Koudum.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
12/01/2008
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 13 januari is er 's morgens om 11.00 dienst (dus niet om 9.30 uur). Ds. D.M. Hasper hoopt in deze dienst die in het teken staat van de Eénheids-zondag voor te gaan. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie en kerk, de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
Maar voordat de dienst begint willen we met elkaar een kop nieuwjaars-koffie drinken en even bijpraten. Voor de kinderen is er limonade die kunnen dus ook best meegenomen worden. Vanaf 10.30 uur staat de koffie klaar.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT:
Het is een goede waarnemer waarschijnlijk niet ontgaan: De donkergroene verf op de deuren en kozijnen van de kerk is zo langzamerhand nogal dof geworden. Daarom is het een goede zaak om daar de komende zomer wat aan te doen. De vraag is wie wil ons daarbij helpen? Ook plaatselijke ZZP'ers kunnen zich met ondergetekende in verbinding stellen. Als we dit even manmachtig aanpakken is dit klusje zo weer geklaard. Mijn telefoonnummer is 0514-521345.

KERKBALANS 2008:
Eind deze week begin volgende week vindt u een envelop met informatie over de actie Kerkbalans 2008 in uw brievenbus. Om onze eigen kleine gemeente ook financieel gezond te houden is uw toezegging en daadwerkelijke financiële ondersteuning meer dan welkom. In het beknopt overzicht op de informatiefolder kunt u lezen dat we ondanks uw royale bijdragen waarschijnlijk toch met een tekort te maken zullen krijgen. Daarom namens het college van Kerkrentmeesters van harte bij u aanbevolen. De kerkenraadsleden zijn voornemens om uw antwoord voor eind januari weer bij u op te halen, wilt u de antwoordenvelop alvast klaarzetten?

NIEUW OP DE LECTUURTAFEL:
De meest recente nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers Stichting t.b.v. de Kilangala Missiepost in Tanzania (Pytsje Kampen is nu onderweg om de opening van de nieuwe kleuterschool daar bij te wonen).
Ook nieuwe informatiefolders over de week van gebed eind januari, ds. A. ter Veer van de EO komt dan naar Leeuwarden.

VERANTWOORDING:
Via mevrouw Ouderkerken een gift van 15,00 euro t.b.v. de kerk ontvangen.
De diaconiecollecte op eerste kerstdag t.b.v. Kinderen in de Knel heeft 78,23 euro opgebracht.
De diaconiecollecte in de aldjiersjûntinte t.b.v. Siebe Klaas Bokma en Pytsje Westerhuis die aanstaande zomer via het Livingstoneproject hulpverleningswerk gaan doen in Oeganda heeft 123,41 euro opgebracht.
Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank voor deze bijdragen.

LEDENSTAND PER 1 JANUARI 2008 IT HEIDENSKIP:
98 (93) doopleden; 59 (57) belijdende leden, 12 (13) verbondenen (voormalige geboorteleden en niet gedoopte kinderen) plus 13 (13) meegeregistreerden van de verschillende gezinnen. Totaal 182 (176). Aantal pastorale eenheden: 62 (60).
Tussen haakjes de aantallen van 1-1-07.

AGENDA:
Maandagavond 14 jan. om 20.00 uur: Gezamelijke kerkenraadsvergadering in onze kerk.
Huiskamergesprekken op donderdagavond 17 januari en maandag 21 januari.

Met een vriendelijke groet en met onze Beste Wensen voor 2008 namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum
oude Motigoteller