Ons Kerkblad 2013
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
2013

28/12/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Dinsdag 24 december is er om 19.15 uur een jeugd-kerst-avond- dienst. Drs Bonzio gaat dan bij ons voor. Het laatste cijfer word aangestoken. En we gaan prachtige liederen zingen. Dus kom allemaal!
Eerste kerstdag 25 december is er om 9.30 dienst in It Heidenskip. Deze dienst zal plaatsvinden in onze eigen kerk. Voorganger zal zijn H.P.J. Schormans uit Amersfoort. Studio verzorgt de begeleiding. Van harte welkom allemaal
Zondag 29 december is er om 13.30 uur dienst in It Heidenskip. Dhr. H. Giliam uit Pingjum gaat dan bij ons voor. Er is geen kinderkerk.
Oudejaarsdag 31 december is er om 19.30 uur dienst in It Heidenskip. Mevrouw H. Plantinga zal dan bij ons voorgaan. Na de dienst is er gluhwein en oliebollen


Nieuwsjaarsdag 1 januari is er om 10.00 uur een gezamelijke bijeenkomst in oer de toer in Workum.
Zondag 5 januari is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Dhr. H. Giliam uit Pingjum bij ons voorgaan.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
21/12/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 december is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Het is de vierde adventszondag. Er is nu elke week kinderkerk.

EEN DAGJE GRONINGEN:
Door de Commissie van Vorming en Toerusting is er weer een uitje georganiseerd. Het programma is rond, datum en reisdoel zijn bekend: dinsdag 25 maart 2014 om 8.30 uur staat de bus klaar om ons vanaf de Merk in Workum naar Groningen te brengen. Na de koffie brengen we een bezoek aan de synagoge. We worden geïnformeerd over de geschiedenis, inrichting en omgeving van dit gebouw. Rond het middaguur wordt in de Rijks Universiteit Groningen een kop soep geserveerd. U kunt hier ook uw meegebrachte broodje nuttigen.
Na de lunch volgt een rondleiding in het Academiegebouw. En daarna blijft er nog volop tijd over om op eigen gelegenheid de stad te verkennen. Vertrek uit Groningen: 16.45 uur.
De kosten voor deze dag zijn maximaal 35,-- Dit bedrag is incl. vervoer, entrees en rondleidingen, koffie met `wat erbij' en soep.
Opgave kan via de mail: dila.de.vries@tele2.nl. Maar u mag ook bellen: 0515 543335 (Foekje van der Werf). We hopen dat er, net zoals de voorgaande jaren, ook weer een aantal Heidenskipsters meegaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
14/12/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 december: is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek gaat dan bij ons voor. Het is de derde adventszondag. Er is nu elke week kinderkerk.

Eerste kerstdag. Op eerste kerstdag staat op het preekrooster Ds. L. Marchand. Maar haar dochter doet mee in het kerstspel en daar wil de dominee graag bij zijn, dus is na overleg besloten dat de vader van Ds. G. Schormans dan bij ons voor gaat.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
07/12/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 december is er dienst om 11.15 uur in It Heidenskip. Ds. L. Marchand gaat dan bij ons voor. Het is de tweede adventszondag. Er is nu elke week kinderkerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
30/11/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 december is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Het is de eerste advent. Er is nu elke week kinderkerk.

LICHT, STRALEN IN HET DUISTER...
Zondag 1 december gaat het 1e adventscijfer stralen!
We gaan met de kinderen van de kinderkerk en de jeugd van de jeugdkerk feestelijk het eerste licht in het licht zetten.
Iedere dag daarna komen er in it Heidenskip meer lichten bij.
De komst van Kerst wordt iedere dag mee zichtbaar.
Komen jullie allemaal naar de kinderkerk en jeugdkerk?

KERKELIJKE BIJDRAGE.
Het jaar 2013 is bijna voorbij. Voor diegene die de kerkelijke bijdrage vergeten heeft over te maken, het is natuurlijk nog van harte welkom.
U kunt dit doen op het IBAN nummer NL21 RABO 0372102832 t.n.v. Prot.Gem. It Heidenskip
Alvast hartelijk dank
Kerkrentmeesterlijk beheer.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
23/11/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 november is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Het is deze zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen de overledenen in onze gemeente bij naam noemen. Tevens is er voor iedereen gelegenheid een kaarsje aan te steken. Er is deze zondag geen kinderkerk.

OPSTANDING:
Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Toen zei hij tegen de verlamde: `Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.' Marcus 2
Als ik me dit tafereel voorstel - vier mannen rondom een gat waarin zij aan touwen iemand laten afdalen - dan zie ik een begraafplaats voor me. Daar laten wij onze gestorven geliefden aan touwen afdalen in het graf. Daarna keren wij huiswaarts. Alleen en verdrietig. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen wij hun namen in de kerk.
We noemen hun namen in het geloof hoop dat het graf niet het laatste woord heeft. Dat wij onze geliefden in het graf, maar daarmee ook aan de voeten van de Here Jezus leggen. Want aan de andere kant van het graf staat Hij en allen die reeds bij Hem zijn, de triomferende kerk. Voor Gods kinderen is begraven worden niet anders dan thuis komen in het huis van de Heer. Zij zullen horen: "je zonden zijn vergeven, sta op en wandel."
De Heidelberger Catechismus (onlangs in het Fries vertaald!) verwoordt die hoop treffend in zondag 1. Wat is dyn iennichste treast yn libben en yn stjerren?Antw. Dat ik mei lichem en siel yn libben en yn stjerren, net mysels tabehear, mar it eigendom fan myn trouwe Rêder Jezus Kristus bin. Want Hy hat mei syn kostber bloed foar al myn sûnden folslein betelle, en my fan alle macht fan 'e duvel ferlost. Hy bewarret my sa, dat my gjin hier fan 'e holle falle kin bûten myn himelske Heit om. Ja, sels sa, dat alles foar myn rêding tsjinje moat. Hy makket my dêrom troch syn Hillige Geast ek wis fan it ivige libben, en fan herten reewillich om tenei foar Him te libjen.
Ds. G. Schormans


KRING 25+
Op dinsdag 19 november komt de 25+ kring bij elkaar bij de familie Renema (Heidenskipsterdyk 28G). We gaan met elkaar de gelijkenis van de verloren zoon lezen en daarover in gesprek. De avond begint om 20.00 uur.
Ds. G. Schormans

ADVENT:
Wat was het gezellig afgelopen vrijdagavond. Bij de familie IJlstra waren veel gemeenteleden bij elkaar gekomen om samen te klussen. En de zaterdagmiddag daarna kwamen de jongeren een en ander afmaken. Het resultaat zal weldra in It Heidenskip te bewonderen zijn. Vooral het cijfer 20 vond ik erg goed gelukt  :-)
Ds. G. Schormans

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
09/11/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 6 november is het dankdag. We hebben dan een dienst om 19.30 in It Heidenskip. Pastor N. ten Wolde gaat dan bij ons voor. We hebben deze dienst samen met de Pastor en Cronius Kramer voorbereid.

Zondag 10 november is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. We hopen in deze dienst het Heilig Avondmaal te vieren. Er is deze zondag geen kinderkerk.

AGENDA:
De volgende 50+avond is op 7 november. Deze avond is bij Mellius Kramer en begint om 20.00 uur.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

Workum

IN MEMORIAM:  
HENK HARKEMA
*14 januari 1943 - +12 oktober 2013
Groot was de verbijstering en ontreddering toen tijdens een verjaardagsvisite de heer Henk Harkema plotseling onwel werd en korte tijd later overleed. Henk die zo warber was als boer, daarna dagelijks aan het werk op de camping van dochter Cobie, of in de weer met zijn geliefde Fryske hynders. Plotseling kwam er een einde aan zijn leven en moet zijn vrouw Johanna alleen verder. Henk Harkema heeft, samen met Johanna zijn vrouw, zijn hele leven geboerd, korte tijd in Haule, later in It Heidenskip. Hij was niet een man die veel sprak over wat er in hem omging, maar die dat wel liet merken door zijn betrokkenheid en zorg. Een liefdevolle echtgenoot en zorgzame vader, zo valt zijn leven te typeren. Langs de lijn bij VV Workum kijkend naar de prestaties van zoon Jolle, helpend bij de verbouw van een woning. Zorg dragend voor de camping van dochter Cobie. Genietend van zijn Fryske hynders of biljarten in It Heidenskip.

Op vrijdag 18 oktober is hij door zijn kinderen ten grave gedragen op de algemene begraafplaats in Workum. Voorafgaand hebben wij in de St. Gertrudiskerk zijn leven herdacht. Centraal stond psalm 103. Waar gesproken wordt over de liefdevolle vader die God is voor zijn kinderen. Waar gesproken wordt over mensen die kwetsbaar zijn als bloemen, maar waar ook de kracht van Gods trouw wordt bezongen. Henk Harkema wist daarvan, en in dat geloof hebben wij zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde. We wensen zijn vrouw Johanna, de kinderen Cobie, Sierd en Jolle en hun gezinnen en allen die Henk Harkema zullen missen Gods troostrijk nabijheid toe.
Ds. G. Schormans
27/10/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 oktober is er dienst om 9.30 uur in It Heidenskip. Het is deze keer een oars as oars dienst. Dus weer even wat anders als gewoon. Iedereen van harte welkom. Er is deze zondag geen kinderkerk.

OARS AS OARS TSJINST:
Volgende week zondag 27 oktober is er een "oars as oars"dienst. Deze dienst zal in het teken staan van afhankelijkheid. Iedereen herkent dat gevoel wel van dat je soms afhankelijk bent van anderen. Dat kan zijn bij ziekte, dat je in het ziekenhuis komt te liggen en anderen je zelfstandigheid in werk of huishouding hulp nodig kan hebben van anderen. Afhankelijk zijn van God en mensen... wat betekent dat in de praktijk? Dat je alles uit handen geeft en niets meer doet? Daar willen we graag met jullie zondag a.s. over nadenken. Na afloop is er koffie en cake.

GROOTHUISBEZOEK:
In november beginnen we weer met de groothuisbezoeken. Twee avonden in november en twee in januari 2014. We willen vragen dat als u een voorkeur heeft voor een datum dat aan ons door te geven. Dit kan door een mailtje te sturen naar de scriba, deboer.marian @ gmail.com. Ook kunt u bellen, 0514-523036. Alvast bedankt. We hebben de volgende data: dinsdag 26 november, woensdag 27 november, maandag 6 januari, donderdag 9 januari.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

WORKUM

OVERLEDEN:
Vorige week hebben wij u reeds kort bericht over het plotseling overlijden van Hendrik Petrus (Henk) Harkema, echtgenoot van Johanna Harkema-van der Wal, Heidenskipsterdyk 2, It Heidenskip. Op 18 oktober is in de Gertrudiskerk de afscheidsdienst gehouden, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Onze deelneming met dit onverwachte verlies gaat uit naar zijn vrouw, de kinderen, hun partners en de pakesizzers. Hemelse Heer troost allen die bedroefd zijn om het verlies van een dierbare man, een leave heit en pake. Wees hen nabij om dit verlies te verwerken en een plaats te geven. Dat zij troost mogen ervaren bij de woorden van Gezang 470 vers 1:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselsend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Dat Henk Harkema ruste in vrede. In één van de volgende nummers zal een In Memoriam worden opgenomen.
J.W.  


18/10/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 november is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand gaat dan bij ons voor. Er is deze zondag weer kinderkerk.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
09/10/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Woensdag 6 november is het dankdag. We hebben dan een dienst om 19.30 in It Heidenskip. Pastor N ten Wolde gaat dan bij ons voor. We hebben deze dienst samen met de Pastor en Cronius Kramer voorbereid.
Zondag 10 november is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. We hopen in deze dienst het heilig avondmaal te vieren. Er is deze zondag geen kinderkerk.

AGENDA:
De volgende 50+ avond is op 7 november. Deze avond is bij Mellius Kramer en begint om 20.00 uur.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
02/11/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 november is er dienst om 11.15 in It Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Er is deze zondag weer kinderkerk.
Woensdag 6 november is het dankdag. Pastor Ten Wolde gaat dan bij ons voor. Deze dienst word samen met Cronius Kramer en Klaas Bokma voorbereid.

JEUGDKERK:
Zondag 3 november is er tijdens de dienst voor de 12+ groep jeugdkerk!
We beginnen met zijn allen in de dienst en gaan wanneer de kinderen naar de kinderkerk gaan naar onze eigen ruimte in het dorpshuis it Swaeigat. We gaan deze keer een spel doen….., maar wat voor? Ach dat is nog een surprise! Komen jullie ook?

LICHT, STRALEN IN HET DUISTER:
Vrijdag 8 november begint het Advent-timmeren voor de 12+ en 17+ groepen. Vanaf half 8 bij Hielke IJlstra Ursuladyk 12.
Hierbij willen we ook ouders, vrienden en andere timmeraars uitnodigen.(graag opgeven wanneer je komt voor 1 november)
Vragen en opgave via de mail; jitskedraijer@hotmail.com, bellen mag ook 523500.
Zaterdagmiddag 9 november is er voor de kinderen van de kinderkerk gelegenheid om te timmeren vanaf 13.30. Ook bij Hielke IJlstra

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
26/10/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 oktober is er dienst om 9.30 in It Heidenskip. Het is deze keer een oars as oars dienst. Dus weer even wat anders als gewoon. Iedereen van harte welkom. Er is deze zondag geen kinderkerk.

GROOTHUISBEZOEK:
In november beginnen we weer met de groothuisbezoeken. Twee avonden in november en twee in januari 2014. We willen vragen dat als u een voorkeur heeft voor een datum dat aan ons door te geven. Dit kan door een mailtje te sturen naar de scriba, deboer.marian@gmail.com. Ook kunt u bellen, 0514-523036. Alvast bedankt.
We hebben de volgende data:
dinsdag 26 november
woensdag 27 november
maandag 6 januari
donderdag 9 januari

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
05/10/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 6 oktober is er dienst om 11.15 in It Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek gaat dan bij ons voor. Er is deze zondag weer kinderkerk.
AGENDA:
Op dinsdag 8 oktober is er kerkenraadsvergadering.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
28/09/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 29 September is er dienst om 11.15 in It Heidenskip. Er is dan een jeugddienst waarin Ds.G.Schormans voor zal gaan. Het thema is kuddedieren Na de dienst zijn er lekkere hapjes. Iedereen is van harte welkom. Er is geen kinderkerk.

25+GROEP:
De 25+groep van It Heidenskip gaat van start! En wel op 30 september om 19.30 uur bij Anna en Jolmer thuis. We beginnen de avond, traditie getrouw, met een gezamelijke maaltijd. Tijdens de maaltijd kunnen we met elkaar spreken over de dingen die ons bezig houdt. Er volgt ook nog een uitnodiging via de e-mail. Graag van te voren even opgeven, i.v.m. de voorbereiding van de maaltijd. Dat kan bij een van de onderstaande:
Gerrit 0514 522135 g.twijnstra @ hccnet.nl
Rieteke 0514 522836 rietedouma @ zonnet.nl of
Jolmer 06 12188482 jolmer_vries_de @ hotmail.com

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
21/09/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 22 September is er dienst om 13.30 in It Heidenskip. Dus niet om 9.30 wat eerder werd aangegeven! Ds. J.v/d Herik uit Drachten gaat dan bij ons voor.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
14/09/2013
07/09/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 September hebben we onze startsnein. U heeft hier een uitnodiging voor gekregen of hij komt nog. We beginnen om 9.30 met koffie en daarna is er een leuk programma in elkaar gezet. Iedereen is van harte welkom bij de familie de Boer aan het helspaed 4. Heeft u nog een favoriet lied geef dat dat even door.

Startzondag 8 september "mijn liefste lied"

Welkom!
Wat: Startzondag
Waar: bij Familie de Boer (Helspaed 4)
Wanneer: 8 september van 9.30 uur - 13.00 uur
Thema: Mijn liefste lied! (Uw favoriete kerklied kunt u doorgeven aan wfschormans@telfort.nl of in de kerk inleveren)
Programma:
9.30 uur koffie
10.00 uur kerkdient in de openlucht
10.45 uur koffie en nabespreking
11.30 uur kwis en paaltjesvoetbal

Graag een met water gevulde fles meenemen

12.30 uur lunch
13.00 uur einde

Voor de kinderen is er een springkussen, voor de jeugd is er een apart programma onderdeel.

Waarom: een feestelijk begin van het nieuwe seizoen

We maken u graag attent op de data van de ontmoetingsavonden.
Er wordt nog contact me u over opgenomen.
Dinsdag 26 november
Woensdag 27 november
Maandag 6 januari
Donderdag 9 januari
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

SOPHIASBURGH CANADA  

BAKKER, Barney (Broer)  
Peacefully at Prince Edward County Memorial Hospital on Monday September 9th, 2013. Barney Bakker, of Sophiasburgh where he farmed for most of his life, at the age of 81. Beloved son of the late Donald and Janet. Dear brother of Tryn Bakker of Wellington, Shirley Boschma of Sophiasburgh, Nick Bakker of Bowmanville and of the late Jim. Remembered fondly by his sixteen nephews and nieces, their families and by his many close friends. Mr. Bakker is resting at the WHATTAM FUNERAL HOME, 33 Main Street, Picton, Ontario. Funeral Service will be held at Bethany Christian Reformed Church, Bloomfield on Wednesday September 11th at 10:30 a.m. Pastor Don Walcott officiating. Interment to follow at Glenwood Cemetery. If desired, donations to Sonrise Christian Academy would be appreciated by the family. Friends may call on Tuesday afternoon from 2:00 until 4:00 p.m. at the funeral home and an hour prior to the Service at the church on Wednesday.
31/08/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 September is er dienst om 13.30 in It Heidenskip. Ds. G.Schormans gaat dan bij ons voor. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.


STARTZONDAG:
Op 7 september openen we het nieuwe kerkelijke seizoen met de startzondag. U hebt daar al iets over kunnen lezen. We beginnen om 9.30 uur met koffie en om 10.00 uur begint de dienst. Na de dienst zijn er een aantal leuke activiteiten. Het thema is: Mijn liefste lied. Zou u onderstaande willen doorgeven wat uw liefste lied is? Welk lied zingt u graag en waarom? Mailen mag naar wfschormans@telfort.nl. U kunt ook een briefje in een doos in de kerk doen, die er volgende week zal staan. Als u het aan een kerkenraadslid geeft, komt het ook vast terecht. Tijdens de startzondag zullen we een aantal van die liederen zingen
Hartelijke groet,
ds. Giel Schormans
COLLECTEDOEL HEILIG AVONDMAAL:
In de dienst van 1 september willen we het Heilig Avondmaal vieren. Tijdens deze dienst willen we collecteren voor stichting Onderdak Zonderdak. Deze stichting is een initiatief van Pieter en Ria Stellingwerf uit Hemelum. Zij hebben uit een erfenis in 2009 een uitgewoond pand gekocht in de Ardennen van Noord Frankrijk. Dit pand wordt met veel goede moed, veel vrijwilligers en veelal 2e hand bouwmaterialen opgeknapt. Het is de bedoeling om met de verhuuropbrengsten van dit pand, vanaf 2014, te doneren aan goede doelen. Het zal gedoneerd worden voor heropbouw in oorlogsgebieden, verbouwen van weeshuizen, klinieken of opvangcentra. Klik ook eens op de site van: www.stichtingonderdakzonderdak.nl Helpt u mee?
De diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
24/08/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 25 Augustus is er dienst om 11.15 uur in It Heidenskip. Ds. L.Marchand gaat dan bij ons voor.

STARTSNEIN:
Op zondag 8 september hebben we onze startsnein. Hoe, wat en waar dat hoort u allemaal nog maar dan kunt u deze datum maar vrij houden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
17/08/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 18 Augustus is er dienst om 9.30 in It Heidenskip. Ds. J. Moens uit Breezand gaat dan bij ons voor.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
10/08/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 11 Augustus is de dienst veranderd en hebben we een buitendeurdienst. Op deze zondag is het Lekjefeest en daarvoor hebben we een kerkdienst. Het zal plaatsvinden op de pôle bij Frans Smit, Heidenskipsterdyk 51. We beginnen om 13.30 uur. Ds C. Boomsma uit Koudum gaat dan bij ons voor. En nu maar hopen op mooi weer! Na de dienst is er koffiedrinken.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
03/08/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 4 Augustus is er om 11.15 kerk in It Heidenskip. Ds C. Boomsma uit Koudum gaat dan bij ons voor.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Marian de Boer
06/07/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 07 juli
is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds.G. Schormans gaat dan bij ons voor.
Zondag 14 juli
is er om 11.15 uur kerk in It Heidenskip. Ds. J.P. van Olffen uit Makkum gaat dan bij ons voor.
Zondag 21 juli
is er om 11.15 kerk in It Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek gaat dan bij ons voor.
Zondag 28 juli
is er om 11.15 kerk in It Heidenskip. Ds J.J. de Lange uit Stavoren gaat dan bij ons voor. Dit is NFM weekend en hopelijk zit de kerk dan net als voorgaande jaren vol.
Zondag 4 Augustus
is er om 11.15 kerk in It Heidenskip. Ds C. Boomsma uit Koudum gaat dan bij ons voor.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
01/07/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 juni is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Drs A. Althuis gaat dan bij ons voor. Wietske zal deze zondag oppassen.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
22/06/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 23 juni is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G.Schormans gaat dan bij ons voor. We zullen met elkaar het heilig avondmaal vieren. Voor de kinderen liggen er kleurplaten klaar.

TESIS:
Zondag, 23 juni, willen we het Heiig avondmaal vieren. Tijdens deze dienst willen we collecteren voor Tesis: “mijn lijf, mijn leven”. Het grootste gedeelte van de bevolking van Nicaraqua is erg arm. Veel mannen laten hun gezin in de steek vanwege werkeloosheid en/of alcoholproblemen en geweld is aan de orde van de dag. Steeds meer vrouwen en jonge meiden komen terecht in de prostitutie. Soms gedwongen, voor anderen is het een noodsprong om aan geld te komen als ze de enig kostwinner zijn in het gezin. Ook steeds meer kinderen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en geweld.
Tesis, partnerorganisatie van Kerk in Actie, helpt vrouwen en meisjes in de prostitutie om het leven op straat achter zich te laten. De vrouwen ondersteunen elkaar in groepen en kunnen een opleiding gaan volgen. Tesis begeleidt ook kinderen, jongeren en gezinnen die door alcohol of (seksueel) geweld in de problemen zijn gekomen.
Kerk in Actie ondersteunt het werk van Tesis van harte. Helpt u mee?
De diaconie

BOOTTOCHT ZATERDAG 5 JULI 2013:
Dit jaar zal de boottocht voor de 55+ers met de m/s Waterpoort worden gehouden op zaterdag 6 juli. De boot vertrekt om 09.00 uur van de Pampuskade in Sneek en vaart een route over de mooie Friese wateren. Dit jaar varen we richting Woudsend, waar gelegenheid is om even van boord te gaan.
Omstreeks 12.00 uur kunnen we genieten van een heerlijk diner aan boord van de m/s Waterpoort. We hopen ongeveer 17.00 uur weer terug te zijn in Sneek.
De kosten bedragen 22,50 per persoon. Hiervoor ontvangt u ’s morgens koffie met gebak, het diner en ’s middags thee met cake. Lijkt het u leuk om mee te gaan , geef u dan zo snel mogelijk op bij Janke Kampen tel: 0514-521225. U kunt dan tevens doorgeven of u een dieet hebt. We hopen weer op een leuke groep deelnemers en een mooie, gezellige dag.
De diakenen
15/06/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 16 juni is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. L.Marchand gaat dan bij ons voor. Voor de kinderen liggen er kleurplaten klaar.

OPPASSEN:
Elke eerste en derde zondag van de maand is er gelegenheid om kinderen mee te nemen naar de dienst. Er zal dan iemand zijn die onder de preek op de kinderen past. Het is geen kinderkerk maar gewoon even gezellig eruit onder de preek. Onder de collecte komen de kinderen dan weer terug in de dienst. Deze zondag zal Jetske oppassen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
08/06/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 9 juni is er om 13.30 uur kerk in it Heidenskip. Dan gaat Ds. J.D.Th Wassenaar uit Hellendoorn bij ons voor.
Er is geen kinderkerk meer tot na de zomervakantie, maar er liggen kleurplaten voor jullie klaar. Dus jullie zijn allemaal welkom.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
01/06/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 2 Juni is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds.G. Schormans zal in deze dienst bij ons voorgaan. In deze dienst nemen we afscheid van Thomas van der Gaast als jeugdouderling. Jitske Draijer zal belijdenis van het geloof doen en zal worden bevestigd als jeugdouderling. Er is in deze dienst kinderkerk.

JEUGDKERK:
Iedereen van de jeugdkerk word uitgenodigd om op zondag 2 juni om 10.30 bij elkaar te komen in de consistorie. Om samen gezellig een bakje koffie of thee te drinken en daarna bij de dienst te zijn.
Daarnaast is er een gezellige avond gepland, namelijk op maandag 3 juni. Om het seizoen af te sluiten gaan we bowlen in Sneek. Graag afmelden als je niet kunt. Verzamelen bij de kerk om 19.30.

NIEUW LIEDBOEK:
Zoals wel bekend zal zijn is op 25 mei het nieuwe liedboek in gebruik genomen. Stichting beheer kerkgebouw gaat voor onze kerk de nieuwe liedboeken aanschaffen. Maar we willen u ook in de gelegenheid stellen om een liedboek te bestellen. Daarvoor ligt er met ingang van zondag een intekenlijst op de tafel voor in de kerk. Ook kunt u een mailtje of telefoontje naar de scriba doen. De prijzen voor een gewoon liedboek is 25 euro. Dit liedboek is er in de kleuren geel en blauw. Een luxe uitvoering kost 39,90 euro. Dit liedboek is er in de kleuren rood en blauw.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
18/05/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 19 Mei is er om 9.30 dienst in It Heidenskip. Dhr.H. Giliam zal in deze pinksterdienst bij ons voorgaan. Er is weer kinderkerk dus jullie zijn allemaal welkom.
Zondag 26 mei is er om 9.30 dienst in It Heidenskip. Ds.G. Schormans zal in deze dienst bij ons voorgaan. In deze dienst nemen Douwe Lyklama a Nijeholt en Jelte de Boer afscheid van de kinderkerk. Er is deze dienst ook kinderkerk. We hopen op een mooie dienst.

JEUGDOUDERLING:
In de vacature jeugdouderling die zal ontstaan door het einde van de ambtstermijn van Thomas van der Gaast heeft de kerkenraad Jitske Draijer benoemd. De bevestiging zal plaatsvinden op 2 juni. In deze dienst zal Jitske ook belijdenis doen van het geloof. Eventuele bezwaren tegen de bevestiging kunt u schriftelijk kenbaar maken bij de scriba.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
11/05/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Bij de gezamelijke dienst van Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei om 9.30 uur in It Heidenskip: We lezen Lucas 24:49-53 dat Jezus zijn discipelen meeneemt de stad uit. Later komen ze weer zonder Hem terug. Je zou verwachten dat ze verdrietig zijn, maar Lucas vertelt juist van hun grote vreugde.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma

Zondag 12 mei is er om 13.30 dienst in It Heidenskip. Ds J.D.Th Wassenaar uit Hellendoorn zal dan bij ons voorgaan. Er is geen kinderkerk maar de kleurplaten liggen klaar dus jullie zijn allemaal welkom.

GIFT:
Van een oud gemeentelid is een gift van 50 euro voor de kerk ontvangen.
Onze hartelijke dank hier voor.

IN MEMORIAM  
ALBERTJE SJAARDA-NAUTA
Op 21 april jongstleden overleed in de leeftijd van 93 jaar mevrouw Albertje Sjaarda-Nauta. Sinds vorig jaar woonde zij in zorgcentrum de Finke in Koudum.
Mevrouw Sjaarda werd op 18 oktober 1919 geboren in Bozum. Op jonge leeftijd ging ze als dienstmeisje werken bij de boer. Later werd ze kraamverzorgster en ontmoette ze haar echtgenoot Sjoerd Sjaarda.
Op de boerderij aan de Feandyk in It Heidenskip gingen zij wonen en werken en kregen zij vijf kinderen. Mevrouw Sjaarda hield van het boerenleven. Bovenal hield ze van haar gezin. Ze was een liefdevolle en zorgzame moeder en echtgenote, bescheiden en dienstbaar. Een betrokken lid van onze kerkelijke gemeente was zij ook. Ze bezocht de diensten en toen dat niet meer ging, werden de preken bij haar thuis bezorgd.
Op donderdag 25 april hebben we in onze kerk in It Heidenskip haar leven herdacht in het licht van psalm 139: Here Gij doorgrondt en kent mij". In het vertrouwen dat God de zijnen een plaats bereidt in het paradijs hebben wij haar lichaam in Koudum toevertrouwd aan de aarde. Daar mag zij rusten tot de dag van de opstanding. Wij wensen haar kinderen en allen die haar zullen missen, Gods troostende nabijheid toe.
Ds. W.F. Schormans

TEN SLOTTE:
Abel Herzberg vertelt in zijn boek Amor fati, het verhaal van de Joodse schoolmeester Labi in Bergen-Belsen. Midden in de honger en de verwarring van een kamp waar de dood heerst, is er een joodse schoolmeester die een kommetje soep krijgt voorgezet. Maar hij eet niet. Er drijft een stukje paardenvlees in de soep en dat strijdt met de spijswetten die hij volgt. Ook al zijn volgens de Joodse wet die spijswetten niet van toepassing in omstandigheden van levensgevaar. "Labi, waarom eet je geen soep?", vragen ze. "Als je niet eet zul je sterven." En Labi antwoordde, met een mengeling van melangolie en ernst: "Omdat er verschil is tussen rein en onrein". En Herzberg zegt dan: Het ging daar niet om de soep of om het stukje paardenvlees, het ging om de eerste zin uit de menselijke beschaving, namelijk om de erkenning dat er iets is dat mag en dat niet mag. Dat er door God, de God van Israël, scheiding is gemaakt tussen licht en donker, tussen de waarheid en de leugen, tussen iemand onderdak aanbieden en je deur dichthouden, tussen zwijgen en spreken, tussen ja en nee. Dietrich Bonnhoeffer - de theoloog die in verzet kwam tegen Hitler en daardoor gefusilleerd werd - zei het zo: "Wie uit gemakzucht of uit eigen belang het onrecht, hoe klein ook en plaats geeft, heeft zichzelf verkocht. Hij laat op die plaats van de dijk waarvoor hij verantwoordelijk is de chaos doorbreken en zo staat hij schuldig tegenover het geheel." Woorden die ook na 68 jaar bevrijding hoogst actueel zijn.
Ds. W.F. Schormans

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
04/05/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 5 Mei is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds M. Mook uit Sneek zal dan bij ons voorgaan. Er is weer kinderkerk dus jullie zijn allemaal welkom.
Donderdag 9 Mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan om 9.30 dienst in It Heidenskip. Dit is een gezamelijke dienst met Workum. Mevrouw H. Plantinga zal dan bij ons voorgaan. Na de dienst is er koffiedrinken.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
27/04/2013
BIJ DE DIENST
Zondag 28 april is er om 13.30 dienst in It Heidenskip. Ds J.D.Th. Wassenaar zal dan bij ons voorgaan. Er is geen kinderkerk maar er liggen kleurplaten voor jullie klaar dus zijn jullie allemaal welkom.

OVERLEDEN:
Op 21 april is overleden ons oud gemeentelid mevrouw A. Sjaarda-Nauta. De rouwdienst zal plaatsvinden op donderdag 25 april hier in It Heidenskip. De rouwdienst zal om 14.00 beginnen. De begrafenis zal daarna in Koudum zijn.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
20/04/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 april is er om 11.15 uur dienst in It Heidenskip. Ds. L. Marchand zal dan bij ons voorgaan. Er is weer kinderkerk dus zijn jullie allemaal welkom.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer


nijs út Koudum

In Memoriam:
Sijtje Feenstra  
* 27 juni 1912  -  + 6 april 2013

Ze was het oudste lid van onze kerkgemeenschap en toch nog lang niet moe van het leven. Vorig jaar tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Klink had ze haar eeuwfeest nog gevierd. En ze zag uit naar het kroningsfeest van Willem Alexander en Maxima. Het zal er niet meer van komen. Halverwege maart werd ze ziek en na drie weken strijd was voor haar de tijd gekomen om dit leven te verlaten.

Geboren was ze in It Heidenskip, als jongste van de vier dochters van beurtschipper Johannes Feenstra en Trijntje Deinum. Ook hadden ze een winkeltje met kruideniersartikelen. Veel mogelijkheden om zich te ontwikkelen waren er niet en ook het huwelijksbootje ging aan haar voorbij. Toen haar ouders ophielden met werken verhuisde ze met hen naar Koudum. Samen met haar oudste zus die ziekelijk was gingen ze wonen aan de Smidsweg. Naarmate de tijd verstreek werd zij steeds meer de spil die hier de zaak draaiende hield. Om zelf nog wat te verdienen verrichtte ze wel naaiwerk. Ook was ze aan aantal jaren werkzaam in de bejaardenzorg. "De mooiste tijd van mijn leven", bekende ze later. Toen de tijden beter werden ging ze ook reizen maken. Ze had een brede interesse en ontwikkelde zich door veel te lezen.

Toen ik haar twee jaar geleden ontmoette woonde ze al in Claerbergen. Ze was toen al 98 jaar en nog steeds helder van geest met een heel eigen mening over allerlei onderwerpen. Veel dingen in dit leven kon ze niet rijmen. Wel had ze een onwankelbaar vertrouwen in Gods goedheid. Toen ze in de gaten kreeg dat het voor nu genoeg was, heeft ze zich dan ook aan Hem overgeven. We gunden haar nog een mooie tijd onder ons, maar evenzeer de rust die ze nu heeft gekregen.
ds. Coos Boomsma
13/04/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 14 april is er om 11.15 dienst in It Heidenskip. Ds G. Schormans zal dan bij ons voorgaan. Er is geen kinderkerk maar er liggen kleurplaten voor jullie klaar dus zijn jullie allemaal welkom.

AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN:
Van Thomas van der Gaast verstrijkt dit jaar de ambtstermijn. Hij heeft zichzelf niet verkiesbaar gesteld. Dat betekent dat er een vacature ontstaat in de kerkenraad. Maar…tot vreugde van de kerkenraad is er een gemeentelid bereid dit ambt te vervullen. De kerkorde schrijft echter voor dat de gemeente in de gelegenheid moet worden gesteld om zelf ook namen van kandidaten aan te dragen. Met het oog op een juist verloop van de procedure bent u daarom tot 21 april in de gelegenheid, eventuele namen in te dienen voor deze vacature. U kunt dit schriftelijk en ondertekend doen bij de scriba, Marian de Boer, Helspaed 4. Per email kan ook: deboer.marian@gmail.com.De bevestigingsdienst van de nieuwe ambtsdrager zal plaatsvinden op zondag 2 juni.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
30/03/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 28 maart witte donderdag is er om 19.30 dienst in it Heidenskip. Ds.G Schormans gaat dan bij ons voor. We vieren dan het heilig avondmaal.

Improvisatie over Ps 61 (witte donderdag)
Gepubliceerd op 4 apr. 2015
Tijdens de dienst improviseerde ik over psalm 61, op de wijze van "Erbarme dich" van J.S.Bach. Gespeeld op het kleine Bakker-en Timmenga- orgel uit 1910 in PKN gemeente It Heidenskip.


Vaste rots van mijn behoud (Witte Donderdag)
Gepubliceerd op 29 mei 2015
Op witte Donderdag mocht ik in It Heidenskip spelen. Eens de zoveel tijd neem ik mijn camera mee om mooi materiaal te schieten en het mooiste ervan upload ik hier op YouTube en deel op Facebook.Zoals het lied "Vaste rots van mijn behoud", voorspel en zetting zijn door mijzelf geschreven.

Blijf bij mij, Heer (Witte Donderdag)
Gepubliceerd op 29 mei 2015
Gespeeld in It Heidenskip tijdens witte Donderdag. Nogmaals Voorspel en koraal (en naspel) over de beroemde tranentrekker: Blijf bij mij, Heer.

Vrijdag 29 maart is er om 19.30 kerk in it Heidenskip. Voorganger zal zijn Mevr. H. Plantinga
Zondag 31 maart is er om 9.30 uur kerk in it Heidenskip. Drs. M.U. Bondzio uit Kampen gaat dan bij ons voor. Medewerking wordt verleend door Studio. De dienst zal in het Swaeigat plaatsvinden.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
23/03/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 24 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. J.P.van Olffen uit Makkum gaat dan bij ons voor. Het is Palmpasen en de kinderen gaan met de palmpasenstok aan de gang. In de dienst kunnen we dan zien hoe mooi ze geworden zijn.

COLLECTEDOEL:
Witte Donderdag, 28 maart, vieren we weer het Heilig Avondmaal. Tijdens deze dienst willen we collecteren voor het diaconale werk van de Kerk in Actie. Het gaat om kinderen die hier in Nederland tussen "wal en schip" raken. Organisaties zoals De Rudolphstichting die met het runnen van zorgwoningen een veilige haven biedt voor kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Of stichting De Vrolijkheid die met creatieve activiteiten vrolijkheid brengt voor de kinderen in asielzoekerscentra. Graag jullie aandacht hiervoor.
De diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
16/03/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 17 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. L.Marchand gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. Tot en met pasen hebben we elke week kinderkerk. We zijn nog steeds bezig met het thema eten en drinken.
Biddag Op 13 maart hopen we met elkaar biddag voor gewas en arbeid te vieren. Het word een oecumenische dienst. Ds. G.Schormans gaat voor in deze dienst. Medewerking zal het Ursulakoor onder leiding van Doede Terluin verlenen. Het thema zal zijn: zorgeloos.
De dienst zal om 19.30 beginnen. De collecte zal voor world servant zijn.

Bij de dienst op biddag 13 maart: In deze oecumenische biddagdienst lezen we uit Mattheus 6 en Mattheus 26. Jezus zegt: maak je geen zorgen, kijk naar de vogels en de planten. In de hof van Gethsemane wordt Jezus zelf terneer gedrukt door zorg. Angst overvalt Hem. Waarom? Het Ursulakoor onder leiding van Doede Terluin verleent medewerking aan deze dienst.
ds. G. Schormans


TEN SLOTTE:
Een citaat van Daniel Thambyrajah Niles (Sri Lankaans evangelist, 1908-1970) "Evangelieverkondiging is dat de ene bedelaar een andere bedelaar vertelt waar brood te krijgen is".
Een hartelijke groet,
ds. G. Schormans

AGENDA:
12 maart gemeenteavond

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
09/03/2013
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 10 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G. Schormans gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. Tot en met pasen hebben we elke week kinderkerk. We zijn nog steeds bezig met het thema eten en drinken.
Biddag Op 13 maart hopen we met elkaar biddag voor gewas en arbeid te vieren. Het word een oecumenische dienst. Ds. G.Schormans gaat voor in deze dienst. Medewerking zal het Ursulakoor onder leiding van Doede Terluin verlenen. Het thema zal zijn: zorgeloos.
De dienst zal om 19.30 beginnen.

Agenda:
12 maart gemeenteavond

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
02/03/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 maart is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. M. Mook uit Sneek gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. Tot en met pasen hebben we elke week kinderkerk. We zijn nog steeds bezig met het thema eten en drinken
AGENDA:
12 maart gemeenteavond

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
23/02/2013
BIJ DE DIENST
Zondag 24 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G.Schormans gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. Tot en met pasen hebben we elke week kinderkerk. We zijn nog steeds bezig met het thema eten en drinken.

BIJ DE DIENST VAN 24 FEBRUARI
De korste weg is niet altijd de beste weg. Dat lezen we op deze zondag in 1 Samuel 24. David krijgt een gouden kans om zijn concurrent Saul te doden. Het koningschap ligt voor het grijpen. David kiest een andere weg. Een lijdensweg. Net als Jezus dat later zal doen. De kinderen gaan verder met het thema: eten in de bijbel.
ds. G. Schormans
TEN SLOTTE:
Een citaat van de filosoof Blaise Pascal: "De laatste stap van het verstand is te erkennen dat er oneindig veel dingen zijn die het te boven gaan; het is door en door zwak als het niet tot deze kennis komt."
Hartelijke groet,
ds. G. Schormans

STICHTING BEHEER KERKGEBOUW:
Dinsdag 12 februari jl. heeft de Stichting Beheer Kerkgebouw It Heidenskip haar jaarvergadering gehad. Er werd teruggekeken op een positief jaar waarbij de orgelrestauratie succesvol is afgerond. De toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien. Els Terpstra, Beitske Kampen en Richtsje Noordenbos zijn aftredend waarvan alleen Els Terpstra herkiesbaar. Besloten is om er nog één bestuurslid bij te vragen. Hierbij dan ook de oproep aan de gemeenteleden: Wie wil zitting nemen in de "Stichting Beheer Kerkgebouw"? Voor info contact opnemen met Ytzen Renema (ytzenrenema @ hetnet.nl)

AGENDA:
25 februari: 18plus bij Antje en Marten
12 maart: gemeenteavond

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
18/02/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 17 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. M van den Berg-Nieuwpoort uit Hindeloopen gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk.

AGENDA:
25 februari 18 plus bij Antje en Marten
12 maart gemeenteavond

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boernijs út Warkum

MEMORIAM

JANKE POSTMA-VAN DER GOOT  
overleden op 24 januari 2013 op de leeftijd van 92 jaar

Janke van de Goot werd geboren op 15 november 1920, in een groot gezin te Harich. Ze trouwde met Hidde Postma en samen kregen ze vier dochters en een zoon. Ruim hadden ze het niet, maar dat wil niet zeggen dat er geen plezier werd gemaakt. Het was een kleine tengere vrouw, die wist wat ze wou. Ze was ijverig en zorgzaam en hield van gezelligheid. Voor een spelletje met de kinderen of kleinkinderen was ze altijd te vinden.
Na het overlijden van haar man in 1994 ging het niet meer alleen en verhuisde ze naar het oude Mariënacker. En sinds 2009 woonde ze in Bloemkamp. De rouwdienst voorafgaande aan de begrafenis vond plaats in de Gertrudiskerk, de kerk die voor mevr. Postma voelde als haar kerk. Naast het schoonmaken heeft ze er ook vele toeristen rondgeleid. We hebben gelezen over de storm op het meer (Marcus 6:45-53). Een mensenleven kan je vergelijken met een reis op een schip. De zee is de éne keer kalm, de andere keer stormt het. Mevr. Postma heeft beide in haar lange leven meegemaakt. Vooral de laatste periode was moeilijk, ze redde het niet meer om tegen de storm in te roeien. Zoals Jezus echter de nood van de leerlingen ziet en over het water naar hen toe loopt, zo komt Hij naar een ieder die Hem in nood aanroept. Jezus spreekt dan de bekende woorden, die we ook aan het sterfbed hebben gelezen: "Blijf kalm, wees niet bang. Ik ben het". Dat deze woorden ook voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en ieder die haar missen zal, tot troost en bemoediging mogen zijn.
Pastor H. Plantinga-Folkertsma
09/02/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G.Schormans gaat dan bij ons voor. We hopen dan het Heilig Avondmaal te vieren. Er is voor de kinderen geen kinderkerk maar er liggen kleurplaten klaar.
Bij de dienst van zondag 10 februari: In deze dienst vieren wij, zoals hierboven al gemeld, het Heilig Avondmaal. De schriftlezing is deze zondag Marcus 5 over de genezing van een bezetene.
Ds. G. Schormans

zondag 10 februari 2013
foto Aalt Landman

TEN SLOTTE: " Alleen voor wie het kleine dankt, ontvangt ook het grote."
D. Bonhoeffer

COLLECTEDOEL:
Zondag 10 februari willen we het Heilig Avondmaal vieren. Tijdens deze dienst willen we collecteren voor Kerk in Actie "Water, bron van Leven". De opbrengst is dan bestemd voor touwpompen in Mozambique. Dit land wordt regelmatig getroffen door overstromingen, cyclonen en extreme droogte. Vooral op het arme platteland in het zuiden is een groot gebrek aan schoon drinkwater. Ooit zijn er veel waterpompen door de overheid aangelegd. Maar door slecht onderhoud zijn die niet meer bruikbaar. Daarom graven steeds meer mensen hun eigen open waterput, die gemakkelijk vervuild raakt. Kerk in Actie wil met uw steun nieuwe putten, met deksel voor behoud van betere waterkwaliteit, bediend met touwwaterpomp, installeren. Ook worden er mensen getraind om deze putten te onderhouden. Voor 250 euro kan een touwpomp plus onderhoudstraining vijftig mensen schoon water geven. Helpt u mee?
De diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer

Nijs fan it Hearrenfean

IN MEMORIAM
TRIJNTJE DE BOER - DEINUM  
3 juni 1922 - 24 januari 2013.

“Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten,
dat u eeuwig leven hebt;
u,die gelooft in de naam van de Zoon van God.”
(1 Johannes 5 : 13; op de kaart)

Het Rotondekerkje in Terband zat helemaal vol, toen we 29 januari afscheid namen van Tine de Boer. Ter gedachtenis aan beide ouders, stak - aan het begin van de dienst - dochter Anja 2 kaarsen aan.Na de lezing van Psalm 23 was het woord aan kinderen en kleinkinderen. Herinneringenwerden opgehaald; verhalen verteld en een ontroerend lied wordt door een van de kleindochters gezongen. Het was een goed en warm gebeuren. Onder Libera-Ave Maria werd Tine de kerk uitgedragen en hebben wij haar in de aarde te rusten gelegd.

Ruim 90 jaar was Tine onderweg; “vertrouwen” was haar levenswoord en God - als Levens-en Liefdekracht - haar stille Reisgenoot... en ...kijkend naar haar foto in de kerk, kwam glanzende en stralende levensvreugde van deze lieve “mensenmens” ons nog steeds voluit tegemoet.

Tine werd geboren in het Heidenskip, in een gezin, waar “de ernst des levens” zwaar werd gewogen; dus leven ”als de vogeltjes blij” was voor haar niet zo zeer weggelegd. Toch ging zij zelf - in de loop van de jaren - anders kijken en heeft ze zich hier bovenuit geworsteld...,
wel van huis meenemend de waarden, die haar goed en waardevol leken.

Anne de Boer wordt haar grote liefde; ze trouwen in 1948 en via Hindeloopen wonen ze de rest van hun leven in H’veen. 4 kinderen worden hen geboren, later gevolgd door klein- en achterkleinkinderen.

Na de dood van haar man, verhuist Tine naar Sneek, waar ze - vanuit Frittemahof - veel trouwe hulpen zorg heeft mogen ervaren. Blijmoedig, liefdevol en zorgzaamwerden
de kinderen opgevoed; Tine’s huis was een ‘thuis” ( in H’veen,maar ook in het heerlijke zomerhuisje in Molkwar) en dat gold zeker ook voor alle vrienden of wie binnenkwam. Iedereen was welkom, werd hartelijk ontvangen en even een hapje mee eten werd in huize
De Boer nooit als probleem gezien.

Kende het gezin geen zorgen ? Ja, zeker wel.Maar Tine nam het leven zoals het kwam en probeerde daar - als een levenskunstenares - wat van te maken. In de kerk lazen we psalm 23: “al moet ik door donkere dalen - ik ben niet angstig - onder zijn hoede durf ik het aan.” Over haar geloof sprak Tine niet veel, maar misschien hoorde dit woord wel
bij haar levensgeheim. Trouwens... ook dat volgende woord: ”overal komen geluk en genade mij tegemoet - mijn leven lang”, lijkt op Tine van toepassing, als een innerlijke, blij
makende levenskracht. Opgewekt, vrolijk, altijd oog voor anderen, betrokken “er zijn”, waar hulp nodig was...., genietend van... en blij met... de kinderen, klein- en achterkleinkinderen; genietend van het leven, van de bloemen en haar zonnig vakantiehuis..., samen de grote feesten vierend..., zo mogen we haar als een sterke vrouw, een lieve mama, oma en overgrootmoeder- dankbaar in onze harten meenemen en bewaren.

Met muziek had Tine niet veel, maar de Mattheus-passionwilde ze geen jaar missen. Door alle stemmen wordt daar aan het einde gezongen: “Ruhe sanfte...sanfte Ruhe.....ruhe sanfte, sanfte Ruh’.” Onder orgelspel van Klaske Deinum (haar nichtje) wensten we Tine toe, dat ook zij nu mag rusten in vrede.
Map Vermeulen.
02/02/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 februari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. G.Schormans gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen kinderkerk en gaan we verder met de verhalen over eten en drinken.Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de BoerNijs út Warkum

OVERLEDEN:
Op 24 januari is, in de leeftijd van 92 jaar, overleden Janke Postma-van der Goot, sinds 18 augustus 1994 weduwe van Hidde Postma. Zij woonde de laatste jaren in Bloemkamp te Bolsward. De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 29 januari om 14.00 uur in de St. Gertrudiskerk te Workum, gevolgd door de begrafenis op de Algemene Begraafplaats te Workum. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel steun en sterkte als zij afscheid moeten nemen van hun mem, beppe en oer-beppe. In de kerkdienst van zondag 26 januari zongen we ter nagedachtenis aan haar Gezang 14 vers 1 en 3.

1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

3. De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Dat Janke Postma-van der Goot ruste in vrede. In één van de komende nummers zal een "In Memoriam" worden geplaatst.
JW
26/01/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 januari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. C. Boomsma uit Koudum gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen geen kinderkerk maar de kleurplaten liggen klaar.

HUISPAASKAARS:
Ter herinnering, onlangs is de catalogus van de Vereniging Nederlandse Kaarsen binnen gekomen, met daarbij ook de catalogus voor het bestellen van de Huispaaskaars 2013. Vanaf zondag a.s. ligt deze folder ook op "de tafel" in ons kerkje, met daarbij de bestellijst. Met deze link zijn de Huispaaskaarsen en eventuele andere accessoires ook alvast digitaal te bekijken: www.vnk-kaarsen.nl/folder_vnk
De Diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
19/01/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 januari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. L. Marchand gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. We gaan met een nieuw thema bezig. Het nieuwe thema is eten en drinken. Er staan heel veel verhalen over eten en drinken in de bijbel dus daar zijn we wel een tijdje zoet mee. We gaan tot en met pasen met dit thema bezig.

HUISPAASKAARS:
Onlangs is de catalogus van de Vereniging Nederlandse Kaarsen binnen gekomen, met daarbij ook de catalogus voor het bestellen van de Huispaaskaars 2013. Vanaf zondag a.s. ligt deze folder ook op "de tafel" in ons kerkje, met daarbij de bestellijst. Met deze link zijn de Huispaaskaarsen en eventuele andere accessoires ook alvast digitaal te bekijken: www.vnk-kaarsen.nl/folder_vnk
De Diaconie

KERKBALANS:
Deze week valt de kerkbalans bij u in de bus. De antwoordstrookjes worden bij u opgehaald. Ook kunt u ze bij ons in de bus gooien. Dat scheelt ons weer een rondje ophalen. De kerkbalans word van harte bij u aanbevolen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer
12/01/2013
BIJ DE DIENST:
Zondag 13 januari is er om 11.15 uur kerk in it Heidenskip. Ds. J.J.de Lange uit Stavoren gaat dan bij ons voor. Er is voor de kinderen weer kinderkerk. We gaan met een nieuw thema bezig. Wat voor thema dat zal zijn horen jullie zondag.

OUDEJAARSCOLLECTE:
Doordat ik wat ziek ben geweest komt de oudejaarscollecte deze week pas bij u in de bus. En volgende week begint de kerkbalans, dus komen er twee acceptgiro’s kort na elkaar. Hopelijk komt het volgend jaar beter uit.

COLLECTEOPBRENGSTEN:
Bij de jeugdkerk kerstavonddienst en op eerste Kerstdag is er tijdens de dienst gecollecteerd voor de straatkinderen in Uganda. In de hoofdstad Kampala zwerven veel kinderen rond zonder dak boven hun hoofd. Dwelling Places is een kinderopvangtehuis  die deze kinderen opvangt. Hier krijgen ze een veilige plaats aangeboden waar ze kunnen slapen, te eten krijgen en naar school kunnen gaan. Ook probeert Dwelling Places de kinderen weer een thuis te geven bij familie. De totale collecteopbrengst was 240 euro.

Tijdens de heiligavondmaalsdienst van zondag 30 december hebben we gecollecteerd voor de Papua's in Indonesië. Deze bevolkingsgroep wordt sinds de teruggave van Nieuw Guinea door de Nederlanders aan Indonesië als tweederangs burgers behandeld. Dit project ondersteunt vrouwen van het krijgen van onderwijs en voorlichting over hiv en aids. Mannen worden opgeleid tot monteurs van o.a. zonnepanelen. De totale collecteopbrengst was 76,- euro.
De Diaconie

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Marian de Boer