Ons Kerkblad 2004
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Eeuwig Belang 2023   |   Ons Kerkblad 2022   |   Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1945-1946   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935   |   Ons Kerkblad 1929-1931  |   Gastenboek
Heidenskipster nijs uit Ons Kerkblad
Weekblad van de protestantse gemeenten (in wording) te Hindeloopen,
Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Degdum,
Stavoren, Workum en It Heidenskip

2004
25/12/2004 en 01/01/2005
BIJ DE DIENSTEN:
Op eerste Kerstdag, zaterdag 25 december,
is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Deze wordt in dorpshuis It Swaeigat gehouden. Voorganger  is ds. Den Hartog emeritus predikant wonende te Nijemirdum, medewerking wordt verleend door muziekkorps "Studio".
Tweede Kerstdag, zondag 26 december,
is er 's middags om 13.30 uur dienst. Deze dienst wordt in het kerkje op de buurt gehouden. Voorganger in deze dienst is ds. J.A. Droogendijk van Workum.
Oudejaarsavond, vrijdag 31 december,
is er 's avonds om 19.30 uur dienst, ook in het kerkje op de buurt. Voorganger in deze dienst is ds. Trouwborst, vlootpredikant wonende te Sneek.
En dan is er nog
het kerstconcert van muziekkorps "Studio"
met medewerking van Folkert Bakker en Ytsje Heins op woensdagavond 22 december om 20.00 uur in dorpshuis It Swaeigat.
Eerste dienst van 2005 in It Heidenskip:
Op zondag 2 januari 2005 wordt 's middags om 13.30 uur dienst gehouden, voorganger zal zijn ds. J.A. Droogendijk. Na afloop van deze dienst zijn we voornemens om met elkaar koffie te drinken, kunnen we elkaar nieuwjaar wensen en tegelijk even bijpraten over oud S.o.W. en de nieuwe Protestantse Gemeente It Heidenskip, beroepingswerk en dergelijke.
R.N.D.

Het begon in de kribbe

Het begon in de kribbe
Gods plan met mijn leven
Het begon in de kribbe
Gods zo rijke zegen

God zag dat het goed was
zo teer en zo klein
Hij, tussen de mensen
ja, zo moest het zijn

Zo kwam Hij op aarde
zo ongewoon gewoon
onze Heiland en Koning
lag in een kribbe, zat niet op een troon

Zo trouw aan de mensen
zo trouw ook aan mij
Ik hoef niet te vrezen,
want Hij is nabij

Nabij om te troosten
Zijn arm om mij heen
door Gods plan van de kribbe
ben ik nooit meer alleen

Daarom wil ik knielen
met heilig ontzag
en immer gedenken
zijn geboorte.. die dag.


Op de grens van oud en nieuw...

't Lijkt wel of de weken, maanden
ieder jaar iets vlugger gaan,
tot je plots'ling na je wedren
even stil mag blijven staan
en je kijkt eens naar het oudjaar,
naar de dingen die je mist
en de vreugdevolle dagen
door verdriet weer uitgewist.

Je ziet de bekende wegen
waar je samen dikwijls liep
en je hoort ineens de stem weer,
waarmee bij of zij jou riep.
Je bedenkt hoe je getroost werd
door twee armen om je heen
en zelfs meer dan ooit besef je
wat het zeggen wil: alleen!

Toch gaan straks de nieuwe deuren
van het jaar dat wacht uiteen
en het zonlicht zal er schijnen,
zo het in dit jaar ook scheen.
God neemt jou dan mee naar binnen
aan Zijn sterke vaderhand
en zegt: "Je bent weer iets dichter
bij dat langverwachte land!"

IN DE AGENDA:
Woensdag 22 december om 20.00 uur in It Swaeigat in It Heidenskip:
Kerstconcert door het corps Studio, m.m.v. dhr. F. Bakker en mevr. Y. Heins-Galema.
Op donderdagavond 13 januari 2005 om 20.00 uur in de consistorie:
Kerkenraadsvergadering It Heidenskip
18/12/2004
DOOPDIENST IT HEIDENSKIP:
De aanvangstijd van deze dienst is 11.00 uur. Voorganger in deze dienst is ds. J. Droogendijk. In deze advents-DOOP-dienst zal Femke Roelina, dochtertje van Marten en Antsje Groenhof-Zeilstra, Feandyk 4 het teken van de Heilige Doop ontvangen. Kortom een dienst om b(l)ij te zijn.

HET BEROEPINGSWERK:
De hoorcommissie is nu reeds een aantal maanden actief. Naar buiten toe wordt hierover niet veel vernomen. Er wordt in stilte gewerkt. De kerkenraad heeft de commissie voorzien van een profielschets, een uitgebreid informatiepakket over de beide gemeenten en het werkgebied Workum / It Heidenskip. Tevens is er advies gevraagd bij de landelijke commissie voor het beroepingswerk. Uit de gemeenten zijn ook aanbevelingen ontvangen. Voordat de beroepingscommissie daadwerkelijk op pad is gegaan, was er een breed overleg. Samen hebben we nagedacht hoe we deze opdracht konden vervullen. Een soort werkoverleg. Formuleren wat we eigenlijk van de te beroepen predikant(e) willen weten. Vragend en luisterend moet er een beeld gevormd kunnen worden van de persoon. Een spannende opdracht. In de afgelopen periode hebben we uit de verkregen lijst, samen met de ingebrachte aanbevelingen een vijftal voorgangers benaderd. Twee daarvan zijn één of twee maal bezocht. Na overleg is besloten hiermede niet verder te gaan. Een nieuwe lijst met namen is reeds besproken en wordt thans nader uitgewerkt. Hoewel er nog geen concreet resultaat is te melden, is de tijd goed gebruikt om als commissie naar een zekere eenheid te groeien. Gesteund door uw gebeden en gedragen door de Heer der Kerk mogen en kunnen wij door gaan.
HJ.
KERSTCONCERT STUDIO:
Het Kerstconcert van muziekkorps "Studio", is op woensdagavond 22 december om 20.00 uur in dorpshuis It Swaeigat. Naast oud-Heidenskipster de heer Folkert Bakker is ook mevrouw Ytsje Heins-Galema bereid gevonden haar medewerking aan deze avond te verlenen. Na afloop van het officiële programma wordt er, heel traditoneel, warme chocolademelk geschonken.

IN DE AGENDA:
Woensdag 22 december om 20.00 uur in It Swaeigat in It Heidenskip:
Kerstconcert door het corps Studio
m.m.v. dhr. F. Bakker en mevr. Y. Heins-Galema

GEVONDEN VOORWERPEN IT HEIDENSKIP:
Al ruim een half jaar terug is er na afloop van een Fryske tsjinst een Frysk lieteboek blijven liggen. Wie zijn/haar Frysk liete-boek mist kan contact opnemen met de koster tel.nr. 0514-522250 of met ondergetekende tel.nr. 0514-521345.
R. Noordenbos-Deinum
11/12/2004
AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN IT HEIDENSKIP:
Periodiek aftredend is onze jeugdouderling mevr. Els Terpstra-de Boer. Vanwege te respecteren redenen stelt zij zich niet beschikbaar voor nog een periode van 4 jaar. Wel is mevr. Terpstra bereid gevonden om het lopende jeugdwerkseizoen af te maken. De kerkenraad beraadt zich nog over de eventuele herinvulling van deze vacature.

BERNEBIBEL:
Dyjinge dy't de bernebibel "Wurd foar Wurd" besteld ha, kinne in eksimplaar ophelje by J. van der Schoot, Stedsfinne 8, Warkum. Kosten 10,- euro.

IN DE AGENDA:
Woensdag 22 december om 20.00 uur in It Swaeigat in It Heidenskip:
Kerstconcert door muziekkorps Studio m.m.v. dhr. F. Bakker (declamatie)
04/12/2004
GEBOREN:
Vrijdag 27 november is er in het gezin van Eise Terluin en Bea Krol (Skar 2 in It Heidenskip) een jongetje geboren. De kleine Hilbrand Berend is in het ziekenhuis te Sneek geboren. Als alles goed blijft gaan dan hopen moeder en kind spoedig weer thuis te zijn. Dat de kleine Hilbrand op mag groeien in blijdschap en tot dankbaarheid van allen die hem omringen.
RND

ZELFSTANDIGE GEMEENTE IT HEIDENSKIP:
Op de classisvergadering van 17 november j.l. is het verzoek van de kerkenraad van de S.o.W. hulpgemeente te It Heidenskip om met ingang van 1 januari 2005 als zelfstandige Protestantse gemeente It Heidenskip erkend te worden goedgekeurd. Tevens heeft de classicale vergadering aan het breed moderamen toestemming verleend om de combinatie-akte Workum-It Heidenskip verder af te handelen. Aan deze combinatie-overeenkomst wordt momenteel, na veel gemeenschappelijk overleg, door ds. Kl. Dijkstra van het P.D.C. de laatste hand gelegd. Verder is er het wederzijdse voornemen om op het gebied van jongeren- en jeugdwerk, werelddiaconaat, vorming en toerusting en daar waar dat voor iedereen gewoon praktisch is zoveel mogelijk samen te werken. Eigenlijk verandert er niet zoveel t.o.v. de oude combinatievorm. Met het opnieuw omschrijven van de samenwerking tussen Workum en It Heidenskip is naar wij hopen voldoende duidelijkheid gecreëerd voor een levendige kerkgemeenschap waarvan wij naar we hopen en bidden Jezus Christus het Hoofd wil zijn.
R. Noordenbos-Deinum

KERSTCONCERT IN IT HEIDENSKIP:
Muziekkorps 'Studio' geeft op woensdag 22 december 's avonds om 20.00 uur een kerstconcert in dorpshuis It Swaeigat in It Heidenskip. Medewerking wordt o.a. verleend door oud Heidenskipster Folkert Bakker die enkele gedichten voor zal dragen. Dus alvast deze avond even noteren in uw agenda.

GIFTEN:
Mevr. B. Kampen-Cnossen ontving 20.- euro t.b.v. de Heidenskipster diaconie en kerk.

LEDENMUTATIES NOVEMBER 2004:
Vertrokken:
Naar Amsterdam: Sjoukje Hielkje Tjalma, Heidenskipsterdyk 28
Naar Sneek: Rudolf Age Kampen, Skar 3
27/11/2004
BIJ DE DIENST
Zondag, de eerste adventszondag, hoopt ds. Smit van Makkum voor te gaan. De kinderen van de kinderkerk beginnen dan met hun werkjes rondom het advents thema dat door de leiding van de kinderkerk uit gezocht is. Heb je zin om mee te doen er is nog plaats genoeg in de consistorie.

THEMA AVOND:
"Mogen we de dood naderbij halen?", in de kerk van It Heidenskip, op 25 november, aanvang 20.00 uur. Inleiders dr. Engelenburg (huisarts) en ds. Droogendijk. Even enkele huishoudelijke mededelingen. Willen de chauffeurs de aanwijzingen van de "parkeerwachten" opvolgen?. Verder zijn er twee garderobe's, één in het voorportaal van de kerk en één extra garderobe in de consistorie. Wij stellen ons voor dat de garderobe in het voorportaal wat voorbehouden is aan diegenen die minder goed ter been zijn. Dit vanwege de soms wat lastige opstap naar de consistorie.

BERNEBIBEL:
Fan de Afûk yn Ljouwert krigen de tsjerkerieden in folder mei in bysûndere oanbieding: De Wurd foar Wurd bernebibel mei 144 ferhalen út it Alde en it Nije Testamint, troch Karel Eykman yn in libbene en orizjinele ferteltrant skreaun, mei prachtige kleurige printen fan Bert Bouma. De Fryske oersetting is fan Eppie Dam, 303 siden, ynbûn mei in lêslint. De priis wie 22,50 euro, mar jo kinne de bibel no keapje foar 10,- euro. Jo kinne ien of mear eksemplaren foar 1 desimber bestelle by scriba J. van der Schoot (tel. 0515 - 541742). Hy sil der foar soargje dat de bibels by de Afûk besteld wurde. OP=OP. Jo kinne ek sels de bibel keapje by de Afûk, Bûterhoeke 3 yn Ljouwert of fia www.afuk.nl
J. van der Schoot

IN DE AGENDA:
Donderdag 25 november 2004 om 20.00 uur in de kerk van It Heidenskip:
3e thema-avond "Mogen we de dood naderbij halen?
20/11/2004
BIJ DE DIENST:
Zondag 21 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst waarin dhr. H. Giliam hoopt voor te gaan, zullen we overledenen in onze kleine gemeente genoemd worden. De dienst begint om 9.30 uur en wordt in onze Fryske taal gehouden.
RND

WIJ GEDENKEN:
In memoriam voor een een vriend.

Rust nu maar uit - je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit - je taak is af gekomen;
Vandaag heeft God de kroon op 't werk gezet
dat je eenmaal in Zijn kracht hebt ondernomen,
De zin was af. God heeft een punt gezet.
Maar 't valt ons moeilijk om de zin te vatten
van 't zwijgen van je laatste harteklop.
Misschien alleen maar dit: De afgematten
en moeden varen als met arendsvleuglen op...

Gedicht van Nel Benschop.

3e THEMA-AVOND:
"Mogen we dood naderbij halen?" Dat is de titel van de 3e thema-avond welke gehouden zal worden op donderdag 25 november 2004 om 20.00 uur in de kerk van It Heidenskip. Inleiders: dhr. P. Engelenburg en ds. J.A. Droogendijk.

Vorig jaar hebben we een avond gewijd aan de vragen en problemen, die zich voordoen aan het begin van het leven. Dit jaar besteden we aandacht aan de vragen en de problemen die zich voordoen aan het eind van het leven. Een greep uit de onderwerpen die ter sprake kunnen komen: euthanasie, hulp bij zelfdoding, terminale sedatie, het niet langer voortzetten van een behandeling, de pil van Drion, de kosten van de gezondheidszorg.

We hebben te maken met technische mogelijkheden en met etische afwegingen. Er kan veel; mag dat ook? Op een gegeven moment ontkomen we echter niet aan het nemen van een beslissing: we doen iets wel of doen iets niet. In beide gevallen zijn we echter verantwoordelijk.

Als huisarts kan de heer Engelenburg wel wat over deze kwesties vertellen. Als predikant kan ds. Droogendijk enige toelichting geven op de geloofsaspecten die een rol spelen. De heer P. Engelenburg is huisarts in Workum en omstreken.

KILANGALA MISSION:
Op verzoek van een omroeporganisatie en de uitgever van een damesweekblad is Tryntsje Beimers samen met haar pleegdochter Rosa Sin Gala voor een poosje terug in Fryslân. Op woensdagavond 17 november om 20.00 uur wordt op Ned. 3 tv een programma uitgezonden waar onder andere bovengenoemden aan meewerken. Voor diegenen die het werk van Tryntsje Beimers op deze missiepost financieel willen steunen is het mogelijk om een bijdrage over te maken op bankrekeningnr. 29.60.71.250 t.n.v. Tryntsje Beimers Stichting te St. Annaparochie.
Pietsje Kampen

IN DE AGENDA:
Donderdag 25 november 2004 om 20.00 uur in de kerk van It Heidenskip:
3e thema-avond: "Mogen we de dood naderbij halen?"
13/11/2004
ONTSLAGEN UIT ZIEKENHUIS:
De heer W.D. Hengst, Ursuladyk 3 is weer thuisgekomen uit het Antoniusziekenhuis te Sneek

CATECHISANTEN UIT IT HEIDENSKIP:
De volgende bijeenkomst is op maandagavond 15 november om 20.00 uur bij de fam. Terpstra aan de Koaidyk 10a. Wij hopen jullie dan weer te kunnen verwelkomen. Natuurlijk zijn ook jullie vrienden en vriendinnen welkom op deze avond. Tot maandag.
Marleen en Els

IN DE AGENDA:
Donderdag 11 november 2004 om 20.00 u in de consistorie: Kerkenraadsvergadering It Heidenskip
06/11/2004
DANKDIENST IT HEIDENSKIP:
Toelichting bij de oecumensche dankdienst voor gewas en arbeid. Het lag in het voornemen dat een R.K. koor medewerking aan deze dienst zou verlenen, dat bleek door omstandigheden niet te realiseren. In plaats van een koor zal mevr. Y. Heins-Galema aan deze dienst meewerken. Ter ondersteuning van orgelspel en samenzang zal een Heidenskipster koperbla(z/st)er van zich laten horen.

IN HET ZIEKENHUIS:
In het Antoniusziekenhuis te Sneek verblijft nog de heer W.D. Hengst, Ursuladyk3.

AVONDMAALSCOLLECTE IT HEIDENSKIP
De opbrengst van de avondmaalscollecte van a.s. zondag zal bestemd worden voor aanschaf van een orgel voor het pas gebouwde kerkje bij de Kiliangala zendingspost (Tryntsje Beimers) in Tanzania.

IN DE AGENDA:
Donderdag 11 november 2004 om 20.00 uur in de consistorie:
Kerkenraadsvergadering It Heidenskip.
30/10/2004
BIJ DE DIENST:
Zondag 31 oktober: Volgens een van de leesroosters is deze zondag Lucas 19:1-10 aan de beurt. In dat gedeelte gaat het over Zacheüs. Een bekend gedeelte maar toch heb ik er nog niet zo heel vaak over gepreekt. Het is ook nog hervormingsdag en in de week die aan deze zondag voorafgaat, is de Nieuwe Bijbelvertaling uitgekomen. Ik moet nog zien hoe ik die drie met elkaar verbind. Misschien doe ik dat wel niet.
JAD

DANKDIENST VOOR GEWAS EN ARBEID IN IT HEIDENSKIP:
Deze wordt op woensdagavond 3 november om 19.30 uur gehouden. Voorganger in deze oecumenische dienst is ds. Heegsma van Balk. Medewerking wordt zo mogelijk verleend door een R.K. koor. De uitgangscollecte is bestemd voor een gezamelijk doel.

IN HET ZIEKENHUIS:
Opgenomen in het Antoniusziekenhuis (Intensive Care) te Sneek de heer W.D. Hengst, Ursuladyk 3.

GROOTHUISBEZOEKAVONDEN IT HEIDENSKIP:
Maandagavond 1 november is de eerste avond van dit seizoen. De volgende avonden zijn gepland op donderdagavond 18 november en dinsdagavond 23 november. Misschien kunt u alvast één van de laatst genoemde datums reserveren in uw agenda.

IMMANUELKALENDER:
Al enkele weken (zondagen) liggen er in de Heidenskipster kerk bestellijsten voor de Immanuël dagoverdenkingen en de Zendingskalender voor 2005. Er is nog ruimte op deze bestellijsten om uw naam te plaatsen.

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM YEB (YPIE) HOEKSTRA-ENGELSMA
Ypie werd 16 januari 1960 geboren in It Heidenskip en ging daar naar school bij onder andere meester Hofstra. Na de Mavo in Workum en de Havo in Sneek volgde ze een opleiding tot apothekersassistente en liep o.a. stage bij apotheek van Galen in Workum. Nadat ze deze opleiding afgerond had, heeft ze ruim 14 jaar met veel plezier gewerkt in apotheek "de Schrans" in Leeuwarden.
Veertien november 1986 was voor haar een belangrijke datum, toen trouwde ze met Bouke Hoekstra. Ze kregen twee zonen en een dochter, Jan Nathanaël, Arjan Daniël en Sijtske Esther. Ook donkere tijden bleven hun niet bespaard. In 1988 onder andere verloor ze haar vader, die ook grote invloed heeft gehad op haar leven. Ypie heeft zich vanaf haar jeugd verdiept in Gods Woord en geprobeerd er naar te leven. Ze ging naar christelijke jeugdclubs, Bethelkampen en was betrokken bij Youth for Christ enz.
Later samen met Bouke, die ze bij één van deze gelegenheden trof. Het was verliefd, verloofd en getrouwd. Samen met hun geloof hebben ze hun leven verder opgebouwd, tot Ypie in mei j.l. dat verpletterende bericht kreeg. Zonder dat ze het had gemerkt had zich een ernstige ziekte in haar lichaam ontwikkeld. Met een bewonderenswaardig vertrouwen is de de strijd aangegaan, samen met haar familie. Veekeuringsdag jongstleden, teruggekomen na de zoveelste opname in het ziekenhuis, was ze zo moe dat ze samen met haar man Bouke en de familie besloot deze strijd op te geven.
Ypie is nooit opstandig geweest, ze was vol overgave, ook al omdat ze zich gedragen wist door een muur van gebed. Samen met haar familie heeft ze het einde af-gewacht. en dat einde kwam 15 oktober j.l. Dinsdag 19 oktober was de dankdienst in de St. Gertrudiskerk onder leiding van broeder A. van der Plaats. We hebben liederen gezongen die ze zelf had uitgezocht en de woorden gelezen waar ze zoveel troost en vertrouwen in gevonden heeft, namelijk Psalm 62 vers 6-9 en Johannes 14 vers 1-7.
We wensen Bouke en z'n drie kleine kinderen de steun en sterkte van onze God toe en laten we daarbij ook Ypie's moeder, broer en schoonzuster niet vergeten. Laat het vertrouwen van Ypie haar Hemelse Vader en het bloed voor ons vergoten door zijn zoon Jezus Christus voor hen en ons een grote troost zijn.
Anne van der Leij, ouderling
23/10/2004
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen is er om 9.30 uur dienst, voorganger is dhr. Giliam van Pingjum. It is in Fryske tsjinst.

18+GROEP IT HEIDENSKIP
Aan ieder die zich bij de 18+groep thuis kan voelen. Hierbij herinneren we je aan onze eerdere uitnodiging voor een heerlijke winterse maaltijd in de consistorie van onze kerk op 25 oktober a.s. om 19.00 uur. Deze avond zal, behalve een gezellige, ook een inventarisatie van belangen en interessen zijn. Dus, een gespreksgroep speciaal voor jou! We vinden het fijn als je je van te voren even aanmeldt: dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Een hartelijke groet van
Els Terpstra, 0514-521310
Marleen Engelenburg, 0514-582531

CATECHESATIE IT HEIDENSKIP
Aan een ieder die catechesatie wil volgen...... Ook voor jullie een herinnering: Dit seizoen starten we de catechese met een winterse maaltijd en we willen graag met jullie in gesprek komen over datgene wat je belangrijk vindt. De bedoeling is de catechesatie op jullie zelf af te stemmen. Het is prima  als je je vrienden of vriendinnen meebrengt: hoe meer zielen hoe meer vreugd! We verwachten jullie op dinsdag 26 oktober om 19.00 uur bij de fam. Terpstra, Koaidyk 10. Geef je wel even van te voren op, graag om ± 20.00 uur aanwezig zijn.
Els, 0514-521310
Marleen, 0514-582531
16/10/2004
JEUGDTSJINST IT HEIDENSKIP:
Under lieding fan dhr. Giliam hawwe wy op snein 17 oktober o.s. om 13.30 oere in fryske jeugdtsjinst. It tema sil wêze "Muzyk rekket dyn (jo) hert". Minke Adema sil it oargel bespylje en Eise Terluin de trompet. Boppedat sil der troch in pear muzikanten in muzikale skets fersoare wurde. Wy hjitte elkenien fan herte wolkom en hoopje op in moaie en goede tsjinst meiinoar. Oant snein!

GEBOREN:
Vrijdag 1 oktober is Femke Roelina geboren, dochtertje van Marten en Antje Groenhof-Zeilstra en zusje van Jelmer Pieter, Feandyk 4. Dat Femke Roelina in vreugde en dankbaarheid op mag groeien voor allen die haar omringen.

nijs út Koudum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM:
29 September j.l. overleed ons gemeentelid Martha Deinum in de leeftijd van 74 jaar. Maandag 4 oktober waren we om haar heen voor de afscheidsdienst in de Martinikerk. Al haar neven en nichten waren aanwezig, haar zuster en zwager Lies en Jan de Koe. De verdere familie, en vele vriendinnen en bekenden en vooral de buren.
Martha Deinum was een vrouw met een warme en bijzondere uitstraling. Hoewel ze zelf geen kinderen had, had ze toch vele kinderen en altijd mensen die haar opzochten. Zo kenden we haar.
Omdat haar naam ons doet denken aan een andere Martha uit de Bijbel kozen we als afscheidstekst Joh. 11:20-28. En Deut. 30:19b: "Kies dan het leven!" Dat had ze in haar leven gedaan en dat terwijl ze van jongs af aan een zeldzame ziekte had die haar vaak kracht ontnam. Dat belette haar niet voluit te leven. Na schooltijd werkte Martha in het winkeltje op de buurt van It Heidenskip. Later verhuisde ze met haar ouders naar Koudum waar ze haar vader nog lange tijd verzorgde en buitenshuis werkte.
Groot was haar opluchting toen na dertig jaar ziek zijn ontdekt werd wat er aan de hand was. Door een steeds terugkerende behandeling ervoer ze verlichting. Ze werd door het leven een sterke realistische vrouw. Zoals ook de Martha in de Bijbel. Deze laatste moest zich door haar teleurstelling heen worstelen toen Jezus zo op zich liet wachten. Maar al vechtend met zichzelf koos ze voor het leven, voor het positieve, voor het vertrouwen. Onze Martha deed dat ook. Dat maakte het zo prettig om bij haar te zijn. Haar hele leven kwamen de neven en nichten, als kinderen bij haar spelen, en als volwassenen onderhielden ze een hecht contact. Dat was wederzijds. Met de buren was er ook een hartelijke en creatieve vriendschap. Ze hebben vele kaarten gemaakt en elkaar daartoe geinspireerd. Zoals Martha in de Bijbel Jezus leerde te vertrouwen en jaar haar gave een meesteres (dat is de betekenis van haar naam) te zijn die alles overzag leerde beteugelen, zo heeft onze Martha dat ook geleerd. De laatste jaren ontdekte ze ookhet boek en de rust.
We wensen haar zus en zwager en haar vele neven en nichten troost toe in dit verlies en kracht voor hun verdere weg.
Pastor Jantine de Jong
09/10/2004
BIJ DE DIENSTEN IN WORKUM EN IT HEIDENSKIP:
Zondag 10 oktober a.s. is het Werelddiaconaat-Zondag. Het thema voor de kerkdiensten zal zijn: "Stil leed - verborgen hoop". Er wordt aandacht gevraagd voor de situatie van de rijstboeren en -boerinnen in Zuid-Sumatra. De boeren, bij wie Kerk in Actie betrokken is, zijn afkomstig uit het overvolle Java. Als landloze boeren was er geen toekomst op Java. Verhuizen naar Sumatra was een oplossing. Hier was ruimte en de mogelijkheid om nieuw land te ontginnen. De Stichting Yabina begeleidt boerengroepen en geeft voorlichting. Onze aandacht gaat uit naar het dorp Sumberwangi. Vijf en twintig leden zijn hier actief. Proberen door samenwerking hun positie te verbeteren.
Yabina verleent ook rechtskundige hulp bij het verkrijgen van land. Een ander punt van zorg is het mislukken van de oogst door droogte of een te nat seizoen. Mislukken betekent veelal geen zaad voor nieuwe oogst. Voor de volgende oogst moet dan geleend worden, met het gevaar dat men steeds verder in de schulden geraakt. Ook de lage marktprijs van de rijst (1000 rupiah = ca. 10 eurocent per kilo) biedt weinig mogelijkheden. Samenwerking als het gaat om: verbetering van de landbouwmethoden, meer transportmogelijkheden en rechtsbijstand. Door deze vorm van samen zorgen is er weg van stil leed naar een toekomst waarin hoop verborgen zit. Ze zijn onze steun hard nodig.

GROOT HUISBEZOEK IT HEIDENSKIP
Zoals gebruikelijk worden ook dit seizoen groothuisbezoek avonden georganiseerd. In verband met de predikantsvacature zullen twee ouderlingen proberen het gesprek gaande te houden. Alle Heidenskipster kerkleden zullen hiervoor t.z.t. persoonlijk uitgenodigd worden. Het gesprek zal gevoerd worden rondom het thema "Tijd....?!"

18+ GROEP IT HEIDENSKIP
Aan ieder die zich bij de 18+ groep(en) thuis kan voelen. Hierbij nodigen we iedereen vanaf 18 jaar uit voor een heerlijke winterse maaltijd in de consistorie van onze kerk op 25 oktober a.s. Houdt allen die avond dus vrij en laat je gedachten vast gaan waarover we het dit seizoen zullen hebben. Er komt nog een persoonlijke uitnodiging bij je in de bus. Wij verheugen ons er al op en rekenen op jullie!

CATECHESATIE IT HEIDENSKIP
Aan ieder die catechesatie wil volgen.... Het is de bedoeling dit seizoen "huiscatechese" te geven. En daartoe nodigen wij jullie uit voor een voedzame, doch heerlijke maaltijd op 26 oktober om 19.00 uur bij de fam. Terpstra, Koaidyk 10. Jullie krijgen nog een persoonlijke uitnodiging, maar houd deze avond vast vrij!
Vriendelijke groeten Els en Marleen.

IMMANUELKALENDER IT HEIDENSKIP
Vanaf zondag ligt er een bestellijst voor de Immanuël dagoverdenkingen en scheurkalenders voor 2005 in de kerk, wilt u een exemplaar bestellen dan kunt u uw naam hierop invullen. Bent u hiervoor niet in de gelegenheid dan kunt u ook per telefoon (0514-521345) uw wens kenbaar maken.
Om mee te nemen ligt er en een stapeltje nieuwsbrieven van de Killangala (Tryntsje Beimers) zendingspost in de kerk. Momenteel is een grote stimulator van deze zendingspost mevrouw P. Kampen-van der Heide op werkbezoek in Killangala (Tanzania).

BELANGRIJK BERICHT VAN DE LEDENADMINISTRATEUR:
Wanneer u burgerlijk bent verhuisd naar Workum of naar It Heidenskip of naar welke plaats in Nederland ook, dan gaan uw KERKELIJKE GEGEVENS MEE met dat verhuisbericht en komen binnen bij de plaatselijke kerkelijke ledenadministrateur. Daarmee bent u als doop- of belijdend lid overgeschreven van de ene gemeente naar de andere gemeente, in dit geval dus van plaats X naar Workum of naar It Heidenskip. De hervormde gemeenten werken al jaren met deze koppeling van burgerlijke en kerkelijke gegevens, sinds 1 mei 2004 geldt deze koppeling ook voor de leden van de gereformeerde kerk. Laatstgenoemden hoeven dus geen doop- of belijdenisattestatie meer op te vragen en in te leveren bij de plaatselijke kerk, alles gaat automatisch. Wilt u om wat voor reden dan ook toch kerkelijk blijven meeleven met uw vorige kerkelijke gemeente dan dient u contact met mij op te nemen, het is mogelijk om voorkeurlid te worden van een andere gemeente. Hiervoor moet een formulier worden ingevuld, u dient uw verzoek schriftelijk te motiveren en de beide kerkenraden van de geografische en de voorkeurgemeente dienen akkoord te gaan. De laatste maanden word ik bij voortduring geconfronteerd met onbekendheid bij gemeenteleden omtrent bovenstaande, vandaar deze mededeling in het kerkblad.
J. Weerstra, ledenadministrateur
van de protestantse gemeente i.w.
te Workum en It Heidenskip
02/10/2004
BIJ DE DIENST VAN ZONDAG 3 OKTOBER:
's Middags om 13.30 uur is er een doopdienst in It Heidenskip. Het ligt in het voornemen dat Tryntsje Terpstra geboren 2 juni 2004, dochtertje van Gelf en Els Terpstra-de Boer en Gerde Popkje geboren 23 juni 2004, dochtertje van Aiso en Douwina Lijcklama à Nijeholt-Bergsma het teken van de Heilige Doop zullen ontvangen. Voorganger in deze dienst is ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn.

LEDENMUTATIES SEPTEMBER 2004:
Vertrokken: Naar Groningen: Tineke Galema, Heidenskipsterdyk 24.

IN DE AGENDA:
Donderdag 30 september om 20.00 uur: Kerkenraadsvergadering It Heidenskip ten huize van de fam. Engelenburg-van Hartingsveldt aan de Smidsleane 15 te Rijs en niet in de consistorie zoals per abuis vermeld in het vorige kerkblad.
25/09/2004
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 26 september om 9.30 uur hoopt ds. Van der Ploeg emeritus predikant te Sneek in It Heidenskip voor te gaan. Het ligt in de bedoeling dat in deze dienst het thema van de vredesweek 2004 "Bewegen naar Vrede" centraal gesteld zal worden.

GEMEENTEWERK IN UITVOERING:
Vergeet u niet om de komende dagen de formulieren welke bij het 'Blauwe Boekje' behoren in te vullen! Wij rekenen er op dat u de bescheiden klaar hebt liggen als uw sectieouderling of pastoraal medewerker langs komt.

HUWELIJK:
Vrijdag 24 september hopen Johannes Terluin en Hetti van Dijk te gaan trouwen. Zij willen een Zegen over hun huwelijk vragen in een dienst om 14.45 uur gehouden zal worden in de kerk van It Heidenskip. Voorganger in deze dienst is ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn. De Heidenskipster kerkenraad wenst het bruidspaar vanaf deze kant alvast een mooie dag en vele gelukkige jaren toe.
RND.

IN DE AGENDA:
Donderdag 30 september om 20.00 uur in de consistorie: Kerkenraadsvergadering It Heidenskip
18/09/2004
DOOPDIENST IT HEIDENSKIP:
De eerst volgende doopdienst in It Heidenskip is op zondagmiddag 3 oktober om 13.30 uur. De ouders van Tryntsje Terpstra en Gerde Popkje Lycklama à Nijeholt hebben de doop van hun dochtertje gevraagd, voorganger in deze doopdienst is ds. J.D.Th. Wassenaar.

START WINTERWERK IT HEIDENSKIP
Hallo allemaal, zondag 19 september a.s. hopen we weer een begin te maken met het winterwerk. Dit doen we in de dienst die om half 2 begint en wordt geleid door ds. Droogendijk. Het thema van deze dienst is 'Brood, daar zit meer in'. Over dit onderwerp zijn liedjes, een sketch en een uitleg van de dominee. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.... met een broodje. Tot ziens.
Els Terpstra

EIGEN INTERNETSITE IT HEIDENSKIP
Sinds afgelopen week heeft de Protestantse gemeente i.w. te It Heidenskip een eigen internetsite, deze is te vinden onder www.pgheidenskip.tk. Op deze site zijn de kerkdiensten te vinden, informatie uit "Ons Kerkblad" en verder leuke wetenswaardigheden over de kerkhistorie van It Heidenskip, ook is er een gastenboek aan gekoppeld voor de site bezoekers.
11/09/2004
BIJ DE DIENSTEN:
Zondagmiddag 12 sept. hoopt om 13.30 uur ds. P. Hania van Nijland in It Heidenskip voor te gaan. Geen onbekende in onze omgeving. Na vele jaren als leraar aan de toenmalige Mavo in Workum en na enkele jaren als pastoraal medewerker te Lemmer is Hania na veel studie afgelopen zomer bevestigd als predikant te Nijland.

OPEN DAG KERKJE VAN IT HEIDENSKIP:
Met het ophangen van nieuwe overgordijnen enkele weken terug is de totale restauratie van het kerkje op de buurt zo goed als afgesloten. Daarom willen wij alle gemeenteleden, dorpsgenoten en alle overige belangstellenden uit de omgeving die de Heidenskipster gemeente een warm hart toedragen en gedragen hebben, van harte uitnodigen om het geslaagde resultaat in ogenschouw te nemen. Op zaterdagmorgen 11 september (monumentendag tevens nationale orgeldag) a.s. vanaf 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur is er een open ochtend. Onder het genot van een kopje koffie kunt u zich op de hoogte stellen van het resultaat, ook is er een fotoreportage van het allereerste begin tot de afsluiting van de restauratie opgesteld.
Tevens wordt vanaf 11.00 uur tot 11.30 uur het, zich nog in vrijwel originele staat bevindende, Bakker en Timminga orgel (bouwjaar ongeveer 1910) bespeelt door organist Wiegersma uit Oudega. Graag tot ziens op 11 september vanaf 10.00 uur.
Namens de Stichting beheer kerkgebouw It Heidenskip,
R. Noordenbos-Deinum (voorz.)

LEDENMUTATIES:
Vertrokken:
Naar Koudum: Douwe Haanstra, Feandyk 2
04/09/2004
THUISGEKOMEN:
Na een lang verblijf in ziekenhuis en verpleeghuis is dhr. D. Haanstra (Feandyk 2) vorige week verhuisd naar Nieuw Claerbergen nr. 12 in Koudum. Terugkeer naar de Fossepôle was jammergenoeg niet verantwoord. Wij spreken de wens uit dat Haanstra nog vele goede jaren in Koudum mag beleven. Vanaf deze plaats willen we Haanstra ook heel hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij jarenlang voor de Heidenskipster gemeente en kerk verricht heeft.

HUWELIJK:
Vrijdag 24 sept. a.s. hopen Johannes Terluin en Hetti van Dijk te gaan trouwen. Zij willen Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst die om 14.45 uur gehouden zal worden in de kerk van It Heidenskip. Voorganger in deze dienst is ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn.

BEROEPINGSWERK:
Op maandag 23 augustus is de beroepingscommissie, die bestaat uit 11 personen, geïnstalleerd door het moderamen van de Protestantse gemeente in wording te Workum en de scriba van de kerkenraad van de Protestantse gemeente in wording te It Heidenskip. Na installatie hebben wij unaniem een voorzitter gekozen, te weten de heer H. Jorritsma, Aldewei 18. Verder als secretaresse H. Plantinga-Folkertsma, Ursuladyk 18, It Heidenskip en als penningmeester Tj. Postma-Hempel, Begine 12. Nu kunnen we dus van start gaan met onze gemeenten. En die ook bereid is een beroep naar Workum en It Heidenskip aan te nemen. De profielschets van de beroepen predikant is iets gewijzigd en luidt nu:
Wij zoeken een van oorsprong hervormde predikant (m/v) die:
1. vasthoudt aan het Woord van God, inspirerend en creatief vorm geeft aan de eredienst en het evangelie weet te verbinden met vragen van deze tijd.
2. aanvoelt wat jongeren en jonge gezinnen beweegt en hen enthousiast betrekt bij geloof en gemeentewerk.
3. zich actief naar de gemeente opstelt, waardoor vrijwilligers in hun werkzaamheden gestimuleerd worden.
4. pastoraal betrokken is en affiniteit heeft met ouderen.
U kunt als gemeentelid nog namen van predikanten voordragen bij de voorzitter van de commissie of bij ondergetekende. Wij bidden om Gods zegen bij deze mooie, maar ook verantwoordelijke taak.
Hieke Plantinga-Folkertsma.
21 en 29/08/2004
IN HET ZIEKENHUIS
Gerard Plantinga, Ursuladyk 18 is enkele dagen opgenomen te weest in het Antonius Ziekenhuis te Sneek.

IN VERPLEEGTEHUIZEN
De heer D. Haanstra, Feandyk 2 verblijft nog voor revalidatie in Bloemkamp te Bolsward.

BEROEPINGSWERK:
Zodra bekend werd dat ds. Wassenaar onze gemeenten zou verlaten, is er veel overleg geweest in de kerkenraden en met de SoW-gemeente It Heidenskip over de invulling van de vacature. Er is ook een beroepinscommissie samengesteld, bestaande uit de volgende personen: mevr. E. de Bok-Greebe (res. Mevr. I. Eekma-Busman), mevr. W. Bokma-Veeninga, mevr. M.L. Engelenburg-van Hartingsveldt, mevr. P. den Ouden-de Lange, mevr. H. Plantinga-Folkertsma, mevr. Tj. Postma-Hempel, dhr. K. Bakker, dhr. S. van Dijk, dhr. H. Jorritsma, dhr. A. van der Leij en dhr. Tj. Wiersma (res. dhr. Y. Engelsma).
Een voorbereidingscommissie (mevr. E. de Bok-Greebe, ds. J.A. Droogendijk en dhr. J.Weerstra) heeft een profielschets van de gemeente opgesteld. Bovendien is er door hen een profielschets van de te beroepen predikant gemaakt, die enige keren in de kerkenraden is besproken. Deze profielschets ziet er als volgt uit:
Wij zoeken een van oorsprong hervormde predikant (m/v) die:
1. inspirerend en creatief vorm geeft aan de eredienst en het evangelie weet te verbinden met vragen van deze tijd.
2. aanvoelt wat jongeren en jonge gezinnen beweegt en hen enthousiast betrekt bij geloof en gemeentewerk.
3. zich actief naar de gemeente opstelt, waardoor vrijwilligers in hun werkzaamheden gestimuleerd worden.
4. pastoraal betrokken is en affiniteit heeft met ouderen.
U, als gemeentelid, wordt uitgenodigd namen van predikanten schriftelijk voor te dragen (in Workum bij scriba J. van der Schoot, in It Heidenskip bij scriba mevr. R. Noordenbos-Deinum) die naar uw mening zouden kunnen passen in de profielschets en de gemeenten. Wij hopen, dat direct na de vakantieperiode er met voortvarendheid gewerkt kan worden aan het beroepingswerk, waarbij wij allen die daarbij betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen, Gods zegen toewensen.
P. Visser

IN DE AGENDA
Donderdag 26 augustus om 20.00 u Kerkenraadsvergadering in It Heidenskip
7 en 14/08/2004  
IN MEMORIAM SJOERD SJAARDA
Zondag 20 juni j.l. overleed in It Heidenskip Sjoerd Sjaarda op 91 jarige leeftijd. Van die vele jaren heeft hij er 54 samen met zijn vrouw Albertje gedeeld. Het was al langer minder met zijn gezondheid, maar de laatste weken ging het snel achteruit. Sjoerd Sjaarda was die week nog in het ziekenhuis geweest, maar vrijdag hadden de kinderen hem weer thuisgehaald, want in het ziekenhuis vond hij het niet en wat konden ze er nog? Hij wilde graag weer naar de pleats waar hij vrijwel zijn hele leven had gewoond en gewerkt, aan de Feandyk in It Heidenskip.
Hij had indertijd de boerderij over moeten nemen van zijn heit, na vele jaren heeft Sjoerd Sjaarda deze weer aan zijn zoon overgedaan. "Pleatsvast", toch schilderde een van zijn dochters hem bij het afscheid ook als een ondernemend mens, was in voor vernieuwing, ook in het boerenbedrijf, reed motor en ze hadden al vroeg een auto. De natuur was zijn plek, zo om de boerderij heen, die wijde blik, maar ook varen met het "bootje" op het water.
Donderdag 24 juni hebben wij afscheid genomen in de kerk in It Heidenskip, juist een plek om dicht bijelkaar te zijn. Sjoerd Sjaarda stond zelf zo op een eigen manier in kerk en geloof, zoals hij in zoveel dingen zijn eigen gang ging. Kracht om door te gaan als het in het leven tegen zat vond hij vooral in dat leven zelf, maar ook in de grote verantwoordelijkheid die hij voor zijn gezin voelde, waarin ook verdriet meeging. Het moest toch weer verder. Juist zo ging er ook een bepaalde kracht van hem uit, zeiden de kinderen. Naast psalm 23 reikte één van de kinderen ook een andere tekst aan, Mattheus 21:28-32 daarin werd heit herkend. Het is de gelijkenis waarin een vader vraagt aan zijn zoons om te werken in de wijngaard, de ene zegt 'ja' maar gaat niet, de ander zegt 'nee', maar gaat dan toch, 'in die tweede zoon, ja daar was iets van heit'. Je kunt beter met niet zeggen dat je iet doen zult, als je het toch niet van plan bent', was zo een uitspraak. In de gedachtenis werd ook een bekend versje van thuis aangehaald, en op de mondharmonica gespeeld, en bij het uitdragen klonk de wijs opnieuw van:
Hoort gij, hoe 't klokje met lieflijke klank
Ons weer naar huis roept tot bede en dank
Luid nu o klokje luid voort
Slapen wij straks opgestoord.Wij wensen zijn vrouw Albertje, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht toe en Gods nabijheid in deze tijd van gemis van hun 'leave, soarchsume man, heit en pake.'
B.P. de Boer

IN VERPLEEGTEHUIZEN
De heer D. Haanstra, Feandyk 4 verblijft tijdelijk voor revalidatie in Bloemkamp te Bolsward.

GEBOREN
Barre der noch wûnders, wurdt it lok noch fûn?
Do mei dyn lytse teare lûden hast ús it antwurd jûn.
Dit gedichtje stond op het kaartje van Aiso en Douwina Lycklama à Nijeholt-Bergsma, Johanna Japke, Obe Aiso en Douwe Hessel (Heidenskipsterdyk 36) waarin zij dankbaar en blij laten weten dat in hun gezin een meisje en zusje geboren is. Gerde Popkje is haar naam, zij is 23 juni 2004 geboren. Dat Gerde Popkje op mag groeien in blijdschap en dankbaarheid van allen die haar omringen.

IN DE AGENDA
Donderdag 26 augustus om 20.00 u Kerkenraadsvergadering in It Heidenskip.