Ons Kerkblad 2006
Protestantse Gemeente It Heidenskip      |   start
Ons Kerkblad 2021   |   Ons Kerkblad 2020   |   Ons Kerkblad 2019   |   Ons Kerkblad 2018   |   Ons Kerkblad 2017   |   Ons Kerkblad 2016   |   Ons Kerkblad 2015   |   Ons Kerkblad 2014   |   Ons Kerkblad 2013   |   Ons Kerkblad 2012   |   Ons Kerkblad 2011   |   Ons Kerkblad 2010   |   Ons Kerkblad 2009   |   Ons Kerkblad 2008   |   Ons Kerkblad 2007   |   Ons Kerkblad 2006   |   Ons Kerkblad 2005   |   Ons Kerkblad 2004   |   Ons Kerkblad 1938   |   Ons Kerkblad 1937   |   Ons Kerkblad 1936   |   Ons Kerkblad 1935  |  Gastenboek
Heidenskipster nijs uit Ons Kerkblad
Weekblad van de protestantse gemeenten (in wording) te Hindeloopen,
Koudum, Molkwerum, Warns, Parrega en Hieslum, Tjerkwerd en Degdum,
Stavoren, Workum en It Heidenskip

2006
23/12/2006 + 30/12/2006 + 06/01/2007
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 24 december:
De vierde zondag van advent. ’s Morgens om 9.30 uur hoopt ds. Oosterhoff van Koudum bij ons voor te gaan. En de kinderen gaan verder met het project rondom de naamgenoten van Jezus. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.
Maandag 25 december eerste Kerstdag:
’s Morgens is er om 11.00 uur dienst in dorpshuis “It Swaeigat”. Voorganger in deze dienst is ds. R. Slaar van Workum. Medewerking aan deze kerstviering wordt verleend door muziekkorps “Studio”. Alle leidsters van de kinderen staan klaar om met alle kinderen het kerstproject af te ronden.
Dinsdag 26 december tweede Kerstdag:
GEEN dienst
Zondag 31 december oudejaarsdag:
’s Avonds om 19.30 uur is er een dienst waarin ds. B. de Boer van Workum hoopt voor te gaan. Deze dienst wordt op uitnodiging van de jongeren van caravan It Lekje gehouden in de oudejaarstent die op het erf van Wibren Jorritsma bij de splitsing Heidenskipsterdyk-Koaidyk (in de Hel!!!) komt te staan. In deze dienst willen we met oud en jong als kerkelijke gemeente en als dorpsgemeenschap het jaar 2006 afsluiten. De opbrengst van de collecte bij de uitgang is bestemd voor de welbekende Oudejaarscollecte die ten gunste komt aan het werk in de eigen gemeente.
Zondag 7 januari:
’s Middags om 13.30 uur hoopt ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn voor te gaan. De uitgangscollecte is voor de eigen gemeente. Voor de kinderen is er kinderkerk.

AMBTSDRAGERSAANBEVELINGEN:
Tegen de voordracht van de kerkenraad om mevrouw J. Kampen-Cnossen als diaken voor te stellen en om voor mevrouw R. Noordenbos-Deinum ouderling een verzoek om verlenging in te dienen is geen bezwaar gemaakt. Het verheugt de kerkenraad dat na overleg met de beide dames Janke en Richtsje als verkozen te kunnen verklaren.

ZIEKEN:
In de afgelopen week mochten de heer S. (E) van der Wal en mevrouw I. Groenhof-van der Wal het ziekenhuis in Sneek weer verlaten en naar huis gaan voor een verder herstel.

NAAMGENOTEN:
Jozua, Josia en toen Jesaja, de kinderen zijn al een heleboel naamgenoten van Jezus tegengekomen. Allemaal hebben ze iets bijzonders deze mensen, zo was Jozua een bijzondere leider, Josia een grote koning en Jesaja één van de grootste profeten ooit. Nog heel even en dan vieren we weer de komst van de grootste Naamgenoot onder hen, degene die alles in Zich verenigt; Leider, Koning en Profeet, en nog zoveel meer. En terwijl we toeleven naar het moment waarop eindelijk de dagen weer langer gaan worden, vieren we het feest van het Licht en in de wereld kwam om ons allen voorgoed van het duister te bevrijden! Een bijzondere en gezegende Kersttijd toegewenst.
Ds. Dingena Hasper

OUDEJAARSCOLLECTE:
Binnenkort worden de enveloppen met informatie rondom de landelijke Oudejaarscollecte weer rondgebracht. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten gunste van de eigen gemeente. Net zoals bijna elke gemeente hebben ook wij hier in It Heidenskip toch wel wat moeite om financieel gezond te blijven vooral op de wat langere termijn. Daarom namens het college van kerkrentmeesters van harte bij u aanbevolen.

OM ALVAST TE NOTEREN:
In de maand januari 2007 staan er 3 huiskamergesprekken rondom het thema “Raak me Aan” genoteerd, namelijk op de maandagavonden van 8 januari, 15 januari en 22 januari. Iedereen die nog niet benaderd is wordt hiervoor binnenkort uitgenodigd.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 18 januari om 20.00 uur in de consistorie.
Namens de kerkenraad wens ik u allen Gezegende
Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2007 toe.
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN
Op zaterdag 16 december is in de leeftijd van 99 jaar overleden ons gemeentelid Hendrik Haanstra, laatst verblijvend in de Ielânen te Sneek. De rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 20 december om 14.00 uur in de Sint Gertrudiskerk, gevolgd door de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats te Workum. Ter gedachtenis aan hem hebben we zondag j.l. gezongen Psalm 116:3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid. Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe in deze dagen van verdriet en afscheid nemen van hun vader, groot- en overgrootvader die tot op zeer hoge leeftijd in hun midden mocht verkeren. In het volgende nummer zal een “In Memoriam” worden geplaatst.
16/12/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen 17 december is er om 11.00 uur dienst, voorganger in deze dienst is ds. D.M. Hasper. En de kinderen van de kinderkerk gaan weer verder met het 3e deel van het kerstproject uit "Vertel het Maar". De collecte bij de uitgang is ook deze keer bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

ZIEKEN:
In het ziekenhuis te Sneek verblijven nog mevrouw I. Groenhof-van der Wal en de heer S.E. van der Wal.

AGENDA:
Donderdagavond 14 december 18+ avond te Workum.
Kerkenraadsvergadering op donderdagavond 18 januari 2007.
Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
09/12/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmidag 10 december op 13.30 uur hoopt ds. P. Hania van Nijland bij ons voor te gaan. De kinderen van de kinderkerk gaan onder leiding van juf Rieteke verder met het kerstproject. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

KINDERKERK:
Om u alvast te informeren op de kerkenraadsvergadering van 31 oktober j.l. is besloten dat de kinderen voortaan altijd na het zingen van het collectelied weer terug komen in de eredienst, die we gezamelijk begonnen zijn, ook weer gezamenlijk afsluiten. In de perioden dat de jongeren bezig zijn met een project vertellen ze bij het terugkomen in de kerk waar ze mee bezig zijn geweest. In de zogenaamde "rustige tijd" is de predikant voornemens bij het verlaten van de grote mensendienst een gesprekje met de kinderen te maken.

AMBTSDRAGERSVERKIEZINGEN:
Op basis van de ingeleverde aanbevelingen ten behoeve van de aanstaande ambtsdragersvacatures heeft de kerkenraad, na een positieve reactie van betrokkene, besloten om mevrouw J. Kampen-Cnossen in de vacature van mevrouw B. Kampen-Cnossen aan de gemeente voor te dragen als nieuwe diaken. Dit is een verheugend bericht voor onze gemeente. Ten behoeve van de vacature ouderling-kerkrentmeester zal een verzoek bij het breed moderamen van de classis ingediend worden om de ambtstermijn van mevrouw R. Noordenbos-Deinum met nog een 4 jaar te mogen verlengen. Zij is namelijk bereid om aan de kerkordelijk toegestane maximale zittingsperiode nog een termijn toe te voegen. Tot en met zondag 17 december is er de eventuele mogelijkheid om schriftelijk bezwaar te maken tegen deze voordracht van de kerkenraad.

ZIEKEN:
In het Antoniusziekenhuis te Sneek zijn de heer S.E. van der Wal en mevrouw I. Groenhof-van der Wal opgenomen. Beiden hebben ondertussen een operatie ondergaan, vanaf deze plaats wensen wij hen een voorspoedig herstel toe.

AGENDA:
Donderdagavond 14 december om 19.00 uur onze 18+ groep in Oer de Toer te Workum.
Donderdagavond 18 januari om 20.00 uur vergadering van de kerkenraad.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
02/12/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 3 december, de 1ste zondag van advent, is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger is onze oud-predikant ds. J.D.Th. Wassenaar. De kinderen beginnen onder leiding van juf Geeske aan het kerstproject uit "Vertel het Maar". De collecte bij de uitgang is bestemd voor pastoraat en kerkenwerk in onze eigen gemeente.

KERSTPROJECT 2006:
Dit jaar met de 1ste advent beginnen we met het project "Naamgenoten van toen, maar ook naamgenoten van nu." Voor in de kerk staat de naam Jezus met daarbij de Davidster. Iedere zondag licht er een letter op. Ook is er iedere zondag voor de kinderen een verhaal en vertellen ze daarover in de kerk, dit met behulp van een plaat die wordt opgeplakt. Met Kerst praten we over onze eigen naam en dan blijkt dat als we geloven in Jezus, ook wij naamgenoten van Hem mogen zijn. Wij, en dat is in dit geval, de leiding van de kinderkerk hopen op een goede adventsperiode met veel kinderen en ouderen.
Graag tot ziens, Els

AGENDA:
14 december 18+ groep om 19.00 uur in Oer de Toer te Workum.
Kerkenraadsvergadering op 16 of 18 januari 2007.
Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Mevrouw R. Noordenbos-Deinum
25/11/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, ds. D.M. Hasper. Juf Els Terpstra vertelt een verhaal voor de kinderen en er wordt vast weer iets leuks gemaakt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het eigen gemeentewerk.

AMBTSDRAGERS AANBEVELINGEN:
U kunt uw aanbeveling voor een nieuwe diaken en een ouderling/kerkrentmeester nog tot en met zaterdag thuis bij de ambtsdragers inleveren of op zondag direct na de dienst in de kerk. Denkt u er even om dat uw aanbeveling voorzien is van uw naam en uw handtekening. Bij inlevering bij de ambtsdragers thuis wel graag even in een gesloten envelop met vermelding aanbeveling voor ambtsdragers.

AGENDA:
Gezamelijke vergadering van de kerkenraden op maandagavond 27 november (voor de Heidenskipsters) om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Mevrouw R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer in âld-Heidenskipster
  
IN MEMORIAM GRIETJE RIEMERSMA-STERK:
In 1919 werd ze in It Heidenskip geboren, daar ging ze ook naar de lagere school. Later woonde ze met haar ouders op het Sylspaed en met haar man Jelte Riemersma, woonde ze ruim 60 jaar op het Noard, eerst op nr. 61 en later op nr. 18. Noard 61 is het adres van het schildersbedrijf dat heit en mem in de oorlogstijd hebben overgenomen. Die tijd heeft diepe sporen nagelaten in het leven van hun beiden.
Mem schreef daarover in onze familiekrant o.a. dit:
Heit kwam terug van de Grebbeberg, verschillende maten waren gesneuveld, velen waren gewond. Toevallig was ik op het station bij de trein waar heit uit kwam. Zoiets beleef je maar één keer, voor ons is dit altijd een groot wonder gebleven."
Na de oorlog kwam de tijd van opbouw, financieel was het toen niet altijd gemakkelijk. Later, toen het werk toenam werd het op een andere manier niet zo gemakkelijk, het werd af en toe te druk want er waren te weinig schildersknechten. Maar ook in die omstandigheden is ze altijd een rots in de branding geweest. Dat was ze niet alleen voor haar vijf dochters maar ook voor haar schoonzoons, de kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Met het overlijden van Lieuwe Kampen, één van haar schoonzoons, kwam voor haar en voor heit een hele moeilijke tijd. Die werd een jaar later nog zwaarder omdat ze op een bepaalde manier haar man moest loslaten. In 2003 kreeg hij een herseninfarct en sinds die tijd woonden ze niet meer bij elkaar. Toch maakte dit haar niet opstandig, ze bleef vriendelijk en belangstellend.
Vijf jaar geleden vierden we het 60-jarig trouwfeest van heit en mem in de kerk. Het thema bij die dienst was hun trouwtekst "Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;" Achter deze zin staat niet een punt, hij gaat verder: "Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag."
Haar warme aandacht voor de mensen die ze ontmoette, was het licht dat ze heeft verspreid. Met dát licht was ze in staat om mensen in hun waarde te laten en zo tot hun recht te laten komen. Op deze manier gaf ze de liefde van God door en daarom hebben we haar zó herdacht in de afscheidsdienst op donderdag 16 november.
Albert Althuis
18/11/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 november is er 's morgens om 9.30 uur dienst. Voorganger is de heer H. Gilliam van Pingjum. Het is een FRYSKE tsjinst. Voor de kinderen is er de kinderkerk waar juf Jeltsje een mooi verhaal vertelt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Maandagavond 20 november Huiskamergesprek bij Ytsen en Rieteke.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
11/11/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 12 november is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant ds. Hasper. Het is een bijzondere dienst waarin we met elkaar De Maaltijd van onze Heer hopen te vieren. Ook de kinderen en eventuele gasten zijn bij deze viering van harte uitgenodigd. De schaalcollecte na de viering is bestemd voor het ziekenpastoraat in de universiteits-ziekenhuizen in de stad Groningen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

ST. MAARTENVIERING:
Stint Maartenviering zaterdagavond 11 november:
Bericht voor alle Heidenskipster kinderen en hun ouders. We hebben er naar uitgekeken; het is al bijna weer Sint Maarten! Net als vorig jaar willen we dat weer vanuit onze kerk vieren. We verwachten jullie allemaal met prachtige lampionnen op 11 november a.s. om 18.30 uur in de kerk van it Heidenskip. Na een korte viering gaan jullie dan weer met de Zegen van de Here God op pad. We hopen dat jullie ook daar bij al die deuren iets van liefde en warmte mogen ontvangen. Maar dat is de Heidenskipsters wel toevertrouwd !!!!
Tot ziens, Marleen en ????

GROOT-HUISBEZOEK:
Thema Groothuisbezoek oftewel huiskamergespreksavonden: "Raak me aan".
Tijdens de huiskamergesprekken gaan we dit jaar met elkaar praten over de Heilige Geest. In de kerk hebben we het regelmatig over de Geest, we vragen aan God om aangeraakt te worden door de Geest. Maar wat is dat eigenlijk? En willen we dat echt, of zouden we ons een hoedje schrikken als het echt gebeurde? Wat betekent de Heilige Geest voor ons? Voor sommigen niet zoveel, voor anderen juist wel. De Heilige Geest kan onze krachtbron zijn of onze Trooster, of nog weer iets heel anders. In elk geval zullen we stof genoeg hebben voor een boeiende avond, en wie weet wat er gebeuren kan! Zelf hoop ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij de Huiskamergesprekken dit seizoen. De eerste avond zal zijn op maandag 13 november.
Met hartelijke groet en graag tot ziens.
ds. Dingena Hasper

AMBTDRAGESVERKIEZINGEN:
In de plaatselijke regeling van onze gemeente is beschreven dat in de maand november verkiezingen uitgeschreven kunnen/moeten worden. Dit jaar zijn aftredend mevr. B. Kampen-Cnossen diaken en mevr. R. Noordenbos-Deinum ouderling en kerkrentmeester. Beide dames hebben twee perioden van 4 jaar volgemaakt. Volgens de kerkorde van de P.K.N. zijn zij dan in principe niet meer herkiesbaar voor nog een termijn van 4 jaar. De kerkenraad kan hiervan slechts per geval in bijzondere  omstandigheden van afwijken na en met instemming van het breed moderamen van de clasis. Mevr. B. Kampen heeft te kennen gegeven, dat zij zich niet beschikbaar stelt voor deze mogelijkheid voor nog een ambtstermijn. Mevr. R. Noordenbos heeft te kennen gegeven dat wat haar betreft wel van deze uitzondering vanwege bijzondere omstandigheden gebruik gemaakt kan worden. In de week na zondag 12 november worden de brieven voor het uitbrengen van uw aanbevelingen in de a.s. vacatures rondgebracht en tot en met zondag 26 november direct na afloop van de dienst kunnen deze ingevuld en voorzien van uw naam en handtekening weer ingeleverd worden. Eerder inleveren kan natuurlijk ook bij de ambtsdragers thuis. Belijdende leden en gedoopte leden vanaf 18 jaar mogen een aanbeveling uitbrengen en mogen aanbevolen worden. Weet u niet wie dat zijn, in de kerk en bij de ambtsdragers thuis is een ledenlijst ter inzage aanwezig.

OP DE LECTUURTAFEL:
Nieuw op deze tafel: gele flayers van "Kerken in Actie" inzake het sponseren van een kind in de armste landen voor maar 15 cent per dag. Met 15 cent per dag kunt u een kind helpen aan een betere toekomst mee door een duurzame oplossing van de ondervoedingsproblematiek.
Namens de diakenen van harte bij u aanbevolen.

AGENDA:
Donderdagavond 9 november: 18+ avond bij Marten en Antsje Groenhof
Zaterdag 11 november om 18.30 uur Sint Maartensviering vanuit de kerk
Maandagavond 13 november en 20 november: huiskamergesprekken
Kerkenraadsvergadering 16 of 18 januari 2007.
04/11/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Op woensdagavond 1 november 's avonds om 19.30 uur:
Dankstond voor het gewas en arbeid. Voorganger in deze dienst zijn ds. R. Slaar en mevrouw Y. Heins. Verder wordt medewerking verleend door Minke Adema en Eise Terluin. En zoals al beloofd in het kerkblad van vorige week: Als bestemming voor de collecte bij de uitgang is gekozen voor het inlands project van Kerken in actie genaamd "Hulpverlening aan de arme kant van Nederland". Van harte bij u aanbevolen!!

Zondag 5 november om 11.00 uur is er een Lauden in It Heidenskip (en 's avonds een vesper in Workum). Het thema van dit Lauden (c.q. vesper) is "je eigen weg gaan". Exodus 13:17 tot 14:31 en 17:8-16. De uittocht (exodus) uit Egypte staat centraal in deze viering het is het bevrijdingsverhaal van Israël uit Egypte, een verhaal over je eigen (bevrijde) weg gaan in het leven. Een verhaal dat nog steeds heel actueel  is, een verhaal dat gaat over uw/jouw leven.... Behalve dat verhaal is er veel te zingen, te danken en te bidden. Komt u / komen jullie ook ???? Dit Lauden wordt verzorgd door mevrouw Engelenburg en mevrouw Den Ouden.

18 PLUS-AVOND:
Wijziging bijeenkomst 18-plus avond in verband met omstandigheden is de 18 plus-avond zoals die voor 16 november gepland stond een week naar voren gehaald namelijk naar donderdagavond 9 november. De locatie is hetzelfde gebleven bij Marten en Antsje Groenhof aan de Feandyk 4.

VERANTWOORDING:
Via mevrouw B. Kampen-Cnossen is een gift van 20.- euro ontvangen. Deze gift is gelijkelijk verdeeld tussen diakonie en kerkrentmeesters.

AGENDA:
Huiskamer-gespreksavond op maandagavond 13 en 20 november.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
28/10/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondagmorgen 29 oktober is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Onze eigen predikant ds. D.M. Hasper hoopt in deze dienst voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk die deze keer door juffrouw Jeltsje verzorgd wordt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
Woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. 's Avonds om 19.30 uur is er een oecumentische dankdienst waarin zullen voorgaan ds. R. Slaar en mevrouw Y. Heins. Verder verlenen enkele koperblazers en de organist hun medewerking aan deze dankdienst. Over de bestemming van de collecte bij de uitgang hopen wij u in het volgende kerkblad te kunnen informeren, maar ongetwijfeld wordt er gekozen voor een goede bestemming.

VERANTWOORDING:
Het zendingsbusje van de vrouwenvereniging "Helpt Elkander" zat overvol. Bij telling bleek dat er het mooie bedrag van 34,52 euro in zat. De uitgangscollecte op zondag 8 oktober ten gunste van het Werelddiaconaat bracht 43,80 euro op. Waarschijnlijk zijn er ook gemeenteleden die rechtstreeks hun bijdrage ten gunste van het hulpverleningsproject in Colombia naar "Kerken in Actie" overgemaakt hebben, in alle gevallen hartelijk dank voor uw bijdrage. De uitganscollecte voor de "Tryntsje Beimers Stichting", gehouden op zondag 15 oktober, u weet het vast nog wel die dienst met de heer Giliam, Mozes Siame en Pytsje Kampen, bracht 210,20 euro op; om even stil van te worden! Geweldig!

HUISKAMER-GESPREKKEN:
Binnenkort gaan deze weer van start. Het thema van deze gesprekken is "Raak me aan!" In de komende maand staan er twee gepland namenlijk op maandagavond 13 november en 20 november. Dus als u hiervoor binnenkort per telefoon benaderd wordt dan weet u er alvast wat van.

AGENDA:
Ramen zemen in de kerk op dinsdagmorgen 31 oktober om 9.30 uur.
Vergadering van de kerkenraad op dinsdagavond 31 oktober om 20.00 uur.
18-plus avond op donderdagavond 16 november bij Marten en Antsje Groenhof achter aan de Feandyk nr 4.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
R. Noordenbos-Deinum
21/10/2006
BIJ DE DIENST van zondagmorgen 22 oktober om 11.00 uur.
Voorganger in deze dienst is ds. J.K. Bolt predikant te Hemelum. Voor de kinderen is er de nevendienst waar juf Rieteke een mooi verhaal vertelt en een leuke knutsel gemaakt kan worden. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

BESTELLIJSTEN:
Op de lectuurtafel liggen de bestellijsten voor de missie/zendings-kalender en voor o.a. het Immanuel dagboekje, voorzover u uw naam nog niet ingevuld heb, het kan nu nog.

HERINNERING KERKBALANS 2006:
Het jaar 2006 gaat zo stilweg zijn gang en voordat we het goed en wel beseffen is het 31 december. Het moment dat ook het boekjaar van de kerkrentmeesters afgesloten wordt. Mocht u het door u toegezegde bedrag voor de kerkbalans-actie 2006 nog niet overgemaakt hebben, dan is het het overwegen waard om dat binnenkort te gaan doen.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 31 oktober 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
14/10/2006
BY DE TSJINST
fan sneintemiddei 15 oktober om 13.30 oere.
Foargonger yn dizze foar it grutste part Fryske tsjinst is de hear H. Giliam fan Penjum. Yn oerlis mei Mozes Siame, haad ferantwurdelike fan de Kilangala missy/sindingspost te Tanzania is as tekst foar dizze tsjinst keazen Jakobus 2 : 14-17. Yn dizze tsjinst sil Mozes, dy't ôfstudearre is as dûmny, fertelle oer it wurk op de post en hoe't it der no om en ta giet nei Tryntsje Beimers har ferstjerren. It lit him oansjen dat it in tsjinst wurdt yn fjouwer talen, nammentlik Frysk, Nederlânsk, Ingelsk en it Swahili, mar foar fertaling wurdt soarge. Ek foar de bern, dy't al yn trije talen les krije, is it nijsgjirrich om der by te wêzen. Nei ôfrin fan de tsjinst is der yn de konsistoarje by in kopke kofje gelegenheid om mei Mozes Siame te praten. Eltsenien is hjirby fan herte wolkom.
Fierders lit Pytsje Kampen witte dat deselde jûns fan 20.00 oere ôf by Klaas en Johanna de Vries ek noch gelegenheid is om mei Mozes Siame yn petear te reitsjen.

AGENDA:
Thema-avond op dinsdagavond 10 oktober in Workum: onderwerp Honger en Armoede in Europa.
Maandagavond 16 oktober derde cursusavond over: "Hoe voer je een pastoraal gesprek", ook in Workum.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur en worden in Oer de Toer gehouden.
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 31 oktober om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
07/10/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 8 oktober 's morgens om 9.30 uur gaat ds. A.R. Roodenburg van Parrega-Tjerkwerd bij ons voor. Voor de kinderen is er tijdens de dienst voor de eerste keer na de vakantie weer de kinderkerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor Mencoldes een zusterorganisatie van Kerken in Actie/Werelddiaconaat in de Zuid-Amerikaanse staat Colombia. Namens de mensen van de diakonie willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen.

OP DE VALREEP:
Oproep aan de catechisanten en hun ouders. Vanavond 3 oktober is de eerste avond van de catechisatie voor de jongeren van 11-14 jaar en 15-18 jaar van 19.00 uur tot 20.00 uur in Oer de Toer te Workum. Wie zich nog niet gemeld heeft, maar wel mee wil doen kan zich nog alsnog melden bij Hieke Plantinga of Richtsje Noordenbos. Heb je een probleem met vervoer, dit kan opgelost worden! Dus toch maar doen en meteen bellen!

18 PLUS-AVOND:
Donderdag 5 oktober is de eerste avond van de 18+ catechese in Workum, maar nu in de Latijnse school. Mocht je je te jong voelen voor de 18+gespreksgroep hier in it Heidenskip dan ben je van harte welkom bij de groep in Workum. Ook als je overweegt om Belijdenis te doen ben je hartelijk welkom bij deze groep. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om tezijner tijd een eigen Heidenskipster belijdenisgroepje te vormen vanuit onze plaatselijke 18+ groep. Ook hier geldt: geen eigen vervoer dan bellen met eerder genoemde dames).

OP DE LECTUURTAFEL:
Daar ligt de nieuwste editie van de Nieuwsbrief van de Tryntsje Beimers stichting. Hierin kunt u lezen hoe het werk van Tryntsje Beimers op de zendings-/missiepost te Kilangala in Tanzania wordt voortgezet. Nieuwsgierig? Neem gerust één exemplaar mee naar huis om te lezen.

BESTEL/INTEKENLIJST:
Ook op dezelfde tafel ligt de bestellijst voor de zendings-/missie kalender voor 2007. Ook ligt er de bestellijst voor een bijbelsdagboek, zoals het Immanuël dagboek of Kruimkens van 's Heeren tafel, er ligt een folder van de uitgever bij zodat u rustig het dagboek dat uw voorkeur heeft kunt uitzoeken.

AGENDA:
Cursus Pastoraal gesprek op maandagavond 9 oktober.
Thema-avond Annovyn en de armoede in Europa op dinsdagavond 10 oktober,
beiden 's avonds om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum.
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 31 oktober in consistorie van It Heidenskip

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
30/09/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 1 oktober is er 's morgens om 11.00 uur een Laudum  (een ander woord voor morgengebed het woord Vesper betekent avondgebed). De meditatie wordt verzorgd door mevrouw Engelenburg en mevrouw Den Ouden is liturg. De heer M. ter Haar bespeelt het orgel. Het thema van dit Laudum is "Kaïn en Abel". We beginnen dit samenzijn met de collectes voor de diaconie en kerk. Bij de uitgang is de collecte bestemd voor het werk in de gemeente. Omdat er wat onbekende liederen in de liturgie opgenomen zijn, gaan we die voor de dienst eerst met elkaar oefenen in de consistorie, dit onder het genot van een kop koffie.

KINDERKERK:
De kinderkerk gaat op zondag 8 oktober weer van start.

18+ GROEP:
Oproep voor de Heidenskipster jongeren van 18 tot 40 jaar. Zoals jullie wellicht weten bestaat er al jaren een 18-plusgroep in It Heidenskip. De laatste twee jaar is deze groep door mevrouw Engelenburg begeleid omdat er geen dominee was. De opzet was om één keer in de 6 tot 8 weken bij elkaar te komen. We begonnen het seizoen met een maaltijd in de vorm van een grote pan met snert. Soms kwamen we bij elkaar. Alle keren was er een trouwe opkomst, werd er gezellig met elkaar omgegaan en werden er hele gesprekken gevoerd. Die gingen vooral over "leven in deze tijd", hoe doe je dat, wat wil je er van maken, hoe ga je met elkaar, met moeilijke dingen om. Maar ook over wat je gelukkig maakt, wat je de moeite waard vindt. Er is twee keer een uitje geweest. Een keer naar het Anna Blamanhuis, waar we hoorden over het leven van homoseksuelen, over hun relatie met het thuisfront, met de kerk en de maatschappij. De 2e keer dat we op pad gingen was naar "Jesus Christ Superstar" in Groningen. Ook daar hebben we genoten maar ook verbaasd gestaan en zijn onder de indruk geraakt door het aanschouwelijke lijdensverhaal. De deelnemers van deze gespreksgroep willen graag zo doorgaan en hopen op nog meer deelnemers, dat zou door middel van dit stukje in het kerkblad willen we jullie van harte uitnodigen om je aan te sluiten, om te leren, maar vooral ook om elkaar werkelijk te ontmoeten. De bedoeling is om op donderdagavonden bijeen te komen, maar daar willen we de eerste keer met jullie over praten. Maar de allereerste keer dat we dit seizoen bijelkaar komen is in verband met de catechese in Workum voor deze keer op MAANDAGavond 2 oktober om 20.00 uur in de consistorie van de kerk op de buurt, waar die beroemde pan met snert (en met heel warm weer tomatensoep) klaar zal staan. Kom astublieft: je bent meer dan welkom en zorg dat je flink trek hebt. Dus graag tot ziens op 2 oktober 's avonds om 20.00 uur.
Marleen Engelenburg telnr. 0514 - 58 25 31  of  06 - 29 04 79 55.

LEDENMUTATIES:
Vertrokken naar Groningen: Sybrichje Nynke Kampen, Heidenskipsterdyk 63
Vertrokken naar Workum: Dennis en Jelske Galema-Harkema, Heidenskipsterdyk 73

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering is gepland op dinsdag 31 oktober om 20.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Richtsje Noordenbos-Deinum
23/09/2006
EEN KERK MET LEF!:
Als kerk hebben we een prachtige boodschap. Een revolutionaire boodschap. Want Jezus leerde ons om onze vijanden lief te hebben. Om niet terug te slaan. Om te geven in plaats van om te nemen. Als je dit soort dingen doet, dan wordt je in onze wereld al snel voor gek verklaard. Je hebt lef nodig, zo te leven. Lef is het Hebreeuwse woord voor hart. Het hart is de plek waar we van oudsher onze moed vandaan halen, maar ook de liefde. Kortom, alles wat we nodig hebben om kerk te kunnen zijn. In de Bijbel staan veel VERHALEN van mensen met een hart, moedige mensen.

Zondag 24 september is de startzondag.
Tijdens de dienst, vanaf 13.30 uur gaan we met elkaar één zo'n verhaal van de dappere Daniël in de leeuwenkuil. Iedereen die durft is welkom!
Graag tot zien, ds. Dingena Hasper.

De startdienst wordt bij mooi weer op het fierljepterrein gehouden. Muziekkorps Studio verleent haar medewerking en na afloop willen we met elkaar een kop koffie of thee drinken, voor de kinderen is er een glas fris. Naast de collecten voor diaconie en kerk is er een extra collecte voor de jeugdraad ter bestrijding van de onkosten.

TSJERKEPAADROUTE 2006:
Namens de St. Behoud Kerkgebouw een woord van heel hartelijke dank aan Beitske, Douwe, Sytze, Marleen, Jarechine, Feikje, Gerrit en Sjoukje voor het feit dat zij één of twee zaterdagmiddagen als gastvrouw of gastheer in de kerk aanwezig konden zijn om de voor ons doen talrijke bezoekers te ontvangen. Beste mensen bedankt en hopelijk tot volgend jaar, waarschijnlijk kunnen we dan nog meer bezoekers verwachten dan dat er dit jaar langs geweest zijn.

AGENDA:
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor dinsdagavond 31 oktober om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
16/09/2006
BIJ DE DIENST:
Deze keer in plaats van een eredienst aan "musical" en wel zondagmorgen om 11.00 uur in de kerk. De zanggroep de Dobber uit Harich-Ealahuzen komt met een dienstvullend programma met en over "sterke verhalen" uit de Bijbel, verder zijn er liederen met daartussen gedichten met muzikale begeleiding. Het hele gebeuren heeft de naam "VISSERSLATIJN" gekregen. Het is een "Dienst" voor ALLE leeftijden en echt wat anders dan gewoonlijk. Dus komt allen. Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

BINNENKORT:
Deze week wordt het "blauwe boekje" waar alle gezamelijke activiteiten voor het komende seizoen in vermeld staan rondgebracht. De gezamelijke commissie is er ook dit jaar weer in geslaagd een uitgebreid en gevarieerd programma samen te stellen, echt voor elk wat wils. In het boekje zit een aanmeldformulier dat volgende week weer bij u opgehaald wordt, we hopen op heel veel belangstelling voor alle activiteiten.

CATECHISATIES:
Voor de jongeren (dit jaar 3 groepen) worden de uitnodigingen voor de gezamelijke catechisatie rondgebracht. De predikanten hebben een leuk thema uitgezocht, namelijk "Reisverhalen" uit het Oude- en het Nieuwe Testament, aarzel niet je aan te melden. Voor vervoer naar Workum wordt gezorgd! Aanmelden voor de catechisatie/gespreksgroep kan ook d.m.v. het aanmeldformulier in het blauwe boekje.

SOLIDARITEITSKAS:
En verder komt er een envelop met een acceptgiro en folder voor een bijdrage aan de Solidariteitskas in uw brievenbus. De Solidariteitskas is bestemd voor onderlinge landelijke steunverlening. Dit kan uiteen lopen van subsidie bij noodzakelijke restauraties tot pastorale ondersteuning in gemeenten, ook studentenpastoraat, dovenpastoraat en gemeenteopbouw werk worden uit deze kas betaald.
Alle belijdende leden zijn verplicht om de gevraagde bijdrage van 10,- euro aan deze kas te betalen, voor doopleden geldt deze verplichting niet, zij mogen uiteraard wel de genoemde bijdrage van 10,- euro overmaken en daarom worden ook zij vanaf de leeftijd van 18 jaar aangeschreven. De plaatselijke gemeente betaalt jaarlijks voor elk van haar belijdende leden een verplicht vast bedrag van 5,- euro aan de solidariteitskas. De andere helft van het bedrag komt net als de gehele bijdrage van de doopleden te goede aan de eigen gemeente.

Met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
09/09/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 10 september is er 's middags om 13.30 uur dienst. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. R. Slaar van Workum. De schaalcollecte tijdens de dienst is bestemd voor hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog die er gewoed heeft in het grensgebied van Libanon en Israël.

KERKDEUREN OPEN:
Zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur voor de laatste keer deze zomer open kerk in het kader van de landelijke en gemeentelijke open monumentendag en de kerkenpad-route.

AGENDA:
Op maandagavond 11 september om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.

Met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
02/09/2006
BIJ DE DIENST:
Bij de dienst van zondag 2 september die 's morgens om 11.00 uur gehouden wordt:

Dit is een bijzondere dienst waarin voorgaat ds. D. Hasper. Waarom bijzonder? Dat kunt u lezen in het volgende stukje:

Ofrûne jier hienen wy yn 'e tsjerke fan It Heidenskip in besûndere skoalle-tsjinst, "Nimmen falt bûten de boat", mei Noach-en-dy, dêr't wy ek in seine frege ha foar de skoalle en de bern. Oan it begjin fan dit nije skoallejier sille wy wer in besûndere tsjinst hâlde. It tema sil dizze kear wêze: "de Muorre".
Muorren binne der oeral en altyd makke troch minsken, ferdigenjen, om tsjin oan te skoppen of om tsjinoan te klagen. Guon minsken meitsje sels muorren om harren hert hinne mei itselde doel. Op snein 3 septimber de moarns om 11 oere kinne jimme allegear der folle mear fan fernimme. Wês Wolkom!!!, skoallebern fan alle jierren, juffers en masters, heiten en memmen, pakes en beppes, omkes en tantes en allegearre dy't ea skoalbern west hawwe.

KEALLERIJ BY DE "TRYNTSJE BEIMERS STICHTING":
Zoals u wellicht weet is er een tijdje geleden een veehouderijproject opgestart bij de missie/zendingspost te Kilangala in Tanzania. Vanuit Kilangala kwam afgelopen week een mooi SMS berichtje dat daar het eerste kalfje geboren is!!

AGENDA:
Zaterdagmiddag staat van 13.30 uur tot 17.00 uur de kerkdeur open in het kader van Tsjerkepaadroute 2006.
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 11 september op 20.00 uur in de consistorie.
Met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
26/08/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 27 augustus 's morgens om 9.30 uur is er dienst. Voorganger is dhr. H. Giliam van Pingjum. Het is een FRYSKE tsjinst!
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Koudum: Baukje Tinie Bouma, Brânburren 22.

AGENDA:
Ook a.s. zaterdag staat 's middags van 13.30 tot 17.00 uur de kerkdeur open in het kader van Tsjerkepaad 2006.
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 11 september 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een hartelijke groet,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
19/08/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 20 augustus is er 's morgens om 11.00 uur dienst, voorganger is ds. Oosterhoff van Koudum. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

TSJERKEPAED:
Tot en met 9 september staat elke zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur de kerkdeur open voor bezoekers in het kader van de tsjerkepaadroute 2006.

AGENDA:
Maandagavond 11 september 's avonds om 20.00 uur vergadering van de kerkenraad.

Met een hartelijke groet,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Hylpen oer in âld-Heidenskipster
OVERLEDEN:  
Deze tekst was in het kerkblad van 9 juli niet doorgekomen, toch wil ik deze nog weergeven. Want op maandag 26 juni, in de vroegte van de ochtend overleed Nieske Smid-van der Veen. We wisten dat Nieske ernstig ziek was, toch kwam het bericht van haar overlijden onverwacht. Nieske overleed in het ziekenhuis, waar ze toch weer heen was gebracht. Nieske vond dat erg, ze wilde zo graag thuis zijn, bij Bouke en Rein, in het "Dijkshuisje".
Nieske was nog maar 48 jaar. Donderdag 29 juni hebben wij afscheid genomen van Nieske. Nu is bekend dat ook haar vader een paar weken geleden is overleden. In korte tijd gebeurt er dan in een familie heel veel. Wij wensen Bouke en Rein veel kracht toe in het verdriet om het gemis van hun lieve vrouw en mem, en in de moeilijke tijd die er nu is.
Bernard de Boer
05/08/2006 en 12/08/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondagmorgen 6 augustus om 9.30 uur hoopt ds. Den Hartog van Nijemirdum voor te gaan. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

Zondagmorgen 13 augustus, deze keer om 11.00 uur, gaat ds. Van der Ploeg van Sneek voor. Ook deze uitgangscollecte is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
Er is voor de kinderen geen nevendienst, maar wel liggen er kleurplaten en viltstiften klaar zodat de kinderen naar hartelust kunnen kleuren en tekenen.

TRYNTSJE BEIMERS STICHTING:
Nieuw op de lectuurhal zijn de nieuwsbrieven van de Tryntsje Beimers Stichting, wie geïnformeerd wil blijven over het werk van deze stichting neem gerust een exemplaar mee naar huis om door te lezen.

TSJERKEPAAD:
Verder staat tot en met 9 september elke zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur de kerkdeur open voor bezoekers in het kader van de Tsjerkepaadroute 2006.

AGENDA:
Maandagavond 11 september 's avonds om 20.00 uur uur vergadering van de kerkenraad.

Met hartelijke groeten namens de kerkenraad,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
08/07/2006 t/m 29/07/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 9 Juli: 's middags om 13.30 uur gaat ds. P. Hania voor. Dit is een jeugddienst, vandaar  dat de collecte bij de uitgang bestemd is voor het werk van de jeugdraad.
Zondag 16 Juli: 's morgens om 11.00 uur is ds. J. Oosterhoff van Koudum onze voorganger. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.
Zondag 23 Juli: 's morgens om 11.00 uur gaat onze eigen predikante ds. D.M. Hasper voor. Ook deze keer is de collecte bij de uitgang bestemd voor het werk in de eigen gemeente.
Zondag 30 Juli is er 's avonds om 19.30 uur dienst. Voorganger is dan ds. B. de Boer van Workum. Het is mogelijk dat deze dienst een wat andere invulling krijgt dan gewoonlijk, maar dat is bij de het ter perse gaan van dit kerkblad nog niet nader bekend. Zoals bijna gewoonlijk is de collecte bij de uitgang bestemd voor het werk in de de eigen gemeente.

Er is tijdens het zomerseizoen geen kinderkerk, voor de kinderen liggen er verschillende kleurplaten en zijn er viltstiften, tijdens de dienst kan er derhalve naar hartelust gekleurd en getekend worden.

JEUGDDIENST:
Hierbij een bericht van de jeugdraad. Wanneer jullie dit lezen is de 7e en laatste uitvoering van het inmiddels bekende theaterstuk "Achter 17 hikken" opgevoerd. In één woord magistraal, zoveel positieve inzet uit een mooie kleine Oerpolder. Dit was in het voorbereidingsgesprek van de jeugddienst dan ook het gesprek van de avond. Gaandeweg kwamen wij met ds. Hania dan ook met de vraag van "Stiet de tsjerke acher in hikke??????" Dit thema leverde daar al een mooie discussie op, bijvoorbeeld dat er wel 17 redenen zijn om op zondag 9 juli naar de kerk te gaan en andersom is dat misschien ook wel het geval om niet te gaan. Dit alles wordt komende zondagmiddag duidelijk en helder uiteengezet in de kerk van It Heidenskip, dus daarom graag tot ziens.
De Jeugdraad

'ZOMER': In veel gemeentes gaan ze in de zomer naar het buitenland, in It Heidenskip halen we in de zomer het buitenland naar ons toe. Bijzondere dagen waren het, rondom  de reünie, veel oude herinneringen gingen weer leven, oude en nieuwe vrienden begroet. Het zijn van die dagen waarop je meer dan anders toch ook stilstaat bij de vergankelijkheid van het leven. Je ziet elkaar in sprongen ouder worden, en er blijken alweer lege plaatsen bijgekomen te zijn. Goed is het om te weten, juist dan, van een God die niet vergankelijk is. Eén die was, is en zal zijn, altijd Dezelfde. Hij was er in de dagen van de Oerpolder, en Hij zal er zijn als onze kinderen grootouders worden. En Diezelfde gaat ook dezer dagen met ons mee, terug naar Canada of California, of op vakantie in binnen- en buitenland. Ik wens u allen een hele goede zomer, en ga met God.
Ds. Dingena Hasper

FAN DE 18+ GROEP: It is al wer in wykmannich lyn dat de 18+ groep as ôfsluting fan it seizoen nei de musical "Jesus Christ Superstar" west hat. We hiene 18.30 ôfpraat by it Flinkeboskje. Dêr oankommen moasten we earst noch eefkes wachtsje, omdat ien fan 'e groep noch wat rookgerei ophelje moast....
Om 18.45 gie de reis nei Grins. Underweis ha wy noch yn 'e file stien, dat wy wiene noch mar krekt op tiid by Martini Plaza. Neidat we te plak sieten koene wy genietsje fan de musical. Yn 'e musical waard it ferhaal ferteld fan Jesus en syn disipelen troch sang en dûns. Yn 't begjin moasten je de holle der goed by hawwe om it te folgjen, mar geande wei herkenden jo it ferhaal wol, sa't wy it ek út de bibel kenne. Der wie foaral in protte oandacht foar de diskusjes tusken Jesus en Judas. Yn fûgelflecht waarden wy meinommen fanôf it momint dat Jesus folgelingen krige oant en mei de krusiging. Dit wie wol in hiel yngripend ein. Dit ein bleau wol hingjen! Al mei al wie it in tige slagge ôfsluting fan in goed seizoen. De 18-plus groep: "Helemaal zo gek nog niet".
Marten en Antsje Groenhof

GEBRANDSCHILDERDE RAMEN:
Vrijdagmiddag 23 juni tijdens de reünie zijn de brandschilderingen in de beide zijramen van de kerk officieel onthuld door de aanbiedster mevrouw Lize van der Hoek-Gerritzen, zij woont sinds 1954 in California. Mevrouw Gerritzen is in 1921 in it Heidenskip geboren op de Hofmarpleats. De familie Gerritzen maakte vanaf 1695 tot 1987 deel uit van de Heidenskipster gemeenschap. Omdat er hier geen begraafplaats is en niets meer herinnert aan een familie die hier zo lang leefde en werkte en die mede bepalend was voor de ontwikkeling van It Heidenskip tot een vruchtbaar oord, als aandenken deze fraaie ramen waarin de ontsluiting via vaarten en meren en het in cultuur brengen van dit gebied tot uitdrukking gebracht is. Ook vanaf deze plaats namens de Stichting Beheer kerkgebouw onze heel hartelijke dank.

TENTDIENST:
Het mooie bloemstuk dat in de tent stond tijdens de prima bezochte interkerkelijke dienst van 25 juni is naar de recreatiezaal van "Nij Mariënacker" in Bolsward gebracht omreden dat daar oud Heidenskipsters wonen die jammer genoeg niet meer in staat zijn om de reünie te bezoeken terwijl hun gedachten nog zo vaak naar It Heidenskip gaan.

OPBRENGST COLLECTEN:
De collecte van de tentdienst ter bestrijding van de onkosten heeft 436,70 euro opgebracht, de collecte voor de Tryntsje Beimers Stichting heeft 35 eurocent minder opgebracht, namelijk 436,35 euro. Alle gevers onze heel hartelijke dank, maar mocht u om een of andere reden een collecte gemist hebben dan bij dezen nog de banknummers 37.21.02.832 t.n.v. het college van kerkrentmeesters en het banknummer van de St. Tryntsje Beimers te St. Annaparochie is 29.60.71.250

AGENDA:
Maandagavond 10 juli om 20.00 uur kerkenraadsvergadering.
Verder staan alle zaterdagmiddagen tot en met 9 september vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur de kerkdeuren open voor bezoekers in het kader van de tsjerkepaadroute 2006.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
24/06/2006 en 01/07/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondag 25 juni, de zondag van de reünie is er 's middags om 13.30 uur een interkerkelijke dienst in de feesttent op het fierljepterrein. Voorgangers zijn prof. Jurjen Wiersma, een âld-Heidenskipster, en mevrouw Ytsje Heins-Galema. Muzikale medewerking wordt verleend door Muziekkorps "Studio", het Ursulakoor en de Gospelband "Power". Het thema van de dienst is "God makke de see, de Friezen de diken". Na afloop van de dienst drinken we met elkaar een kop koffie.

Er worden twee collecten gehouden, de eerste is ter bestrijding van de onkosten van de dienst, de collecte bij de uitgang is bestemd voor de "Tryntsje Beimers Stichting" t.b.v. het werk op de Kilangala zendings/missiepost in Tanzania. Beide collecten van harte bij u aanbevolen.

Zondag 2 juli 's morgens om 11.00 uur is er een dienst waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger in deze dienst is ds. D.M. Hasper. De schaalcollecte in deze dienst is bestemd voor hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving op Java. Ook namens de diakenen deze collecte van harte bij u aanbevolen.

HERHAALDE OPROEP:
Dringend gevraagd gastheren/gastvrouwen voor de zaterdagmiddagen vanaf 1 juli t/m 9 september van 's middags 13.30 tot 17.00 uur om kerkpadgangers in onze kerk te ontvangen en desgevraagd wat te vertellen over kerkgebouw, gemeente en It Heidenskip. Graag zo spoedig mogelijk melden bij Richtsje op telnr 0514-521345.

AGENDA:
Boottocht voor 55 plussers op zaterdag 1 juli.
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 10 juli om 20.00 uur in de consistorie.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
17/06/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen om 11.00 uur hoopt onze eigen predikant ds. Hasper voor te gaan. Voor de kinderen is het de laatste keer van dit seizoen dat er kinderkerk is, dus allemaal er naar toe. Juf Rieteke en juf Els hebben vast iets heel leuks voor jullie bedacht. De uitgangscollecte is ook deze keer bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

GASTHEREN/GASTVROUWEN GEVRAAGD:
Net als vorige zomer stellen we in overleg met de organisatie van de liembulten-kerkenpad route op 10 zaterdagmiddagen onze kerk open voor bezichtiging. De eerste zaterdagmiddag is 1 juli aanstaande, de laatste zaterdagmiddag is 9 september. De openingstijden zijn van 13.30 uur tot 17.00 uur. Dringende vraag: Wie kan en wil één of enkele zaterdagmiddagen in de kerk aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en om desgevraagd wat te vertellen over de kerk, de kerkelijke gemeente en/of over It Heidenskip als dorp en streek. Misschien is gastheer/gastvrouw zijn ook iets voor oud-Heidenskipster gemeenteleden, aarzel niet. U kunt zich allemaal melden bij Richtsje op telnr. 0514 - 52 13 45.

GIFT:
Voor de Stichting Beheer Kerkgebouw is een gift van 25,- euro ontvangen, onze hartelijke dank aan de gever(s).

AGENDA:
Boottocht 55 plussers op 1 juli aanstaande.
Kerkenraadsvergadering op maandagavond 10 juli 's avonds om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet, mevr. R. Noordenbos-Deinum
03/06/2006 en 10/06/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Pinksterzondag 4 juni om 9.30 uur gaat ds. Hasper voor. En omdat het deze zondag het feest van Pinksteren is zingt er een koor, namelijk het kerkkoor van de Gertrudiskerk te Workum o.l.v. de heer B. Dijkstra. Voor de kinderen is er de nevendienst waar het verhaal van Pinksteren uit "Vertel het maar" centraal staat en waar waarschijnlijk ook nog wel wat leuks gemaakt wordt. Juf Klaasje ziet jullie allemaal graag komen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het Pinksterzendingsproject van Kerk in Actie, namens de diakenen van harte bij u aanbevolen.
Zondagmorgen 11 juni om 11.00 uur hoopt de heer H. Gilliam uit Pingjum bij ons voor te gaan. Dit is een FRYSKE tsjinst. Juf Geeske vertelt in de nevendienst een verhaal voor de kinderen. De uitgangscollecte is bestemd voor de eigen gemeente.

GEEST VAN PINKSTEREN:
Het waait behoorlijk buiten. De wind gaat tekeer, het lijkt wel herfst! Van achter het raam voel je de wind niet, je hoort hem niet, eigenlijk merk je er niets van. En toch weet ik, als ik naar buiten kijk, dat hij er is... aan de mensen die voorbij zwoegen op de fiets, de bomen die wild bewegen. Eigenlijk net zo werkt de heilige Geest. Je kunt Hem niet zien., vaak niet eens voelen, maar toch is Hij er. En dat weet je door wat Hij teweegbrengt  in mensen, overal om ons heen. Mensen die samenwerken, samen bouwen aan een betere wereld. Mensen die echt iets voor een ander over hebben en voluit laten merken waar hun inspiratie vandaan komt. Zodat andere mensen vanachter hun ramen toch kunnen zien dat de Geest waait!
Ds. Dingena Hasper

ONDERHOUDSWERK:
Komende weken is er af en toe wat onderhouds- en installatiewerk in en rondom de kerk, dit met het oog op de aanstaande presentatie van het nieuwe boek "De Oerpolder" van Hylke Speerstra op 8 juni en de reünie op 23 juni.

BRANDSCHILDERINGEN:
Het is namelijk zo dat de Stichting Beheer Kerkgebouw van een geboren Heidenskipster om utens een brandschildering in enkele kerkramen aangeboden gekregen heeft. Deze schilderingen worden binnenkort aangebracht. Het bestuur van de St. Behoud Kerkgebouw is de gulle gever  zeer erkentelijk voor deze gift, die onze pas geleden gerestaureerde kerk nog meer zal verfraaien.

AGENDA:
Boottocht 55-plussers op 1 juli aanstaande.
De eerst volgende kerkenraadsvergadering staat voor maandagavond 10 juli 's avonds om 20.00 uur genoteerd.

Met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
27/05/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Hemelvaartsdag 25 mei 's morgens om 9.30 uur gaat onze eigen predikant ds.D.M. Hasper voor. Er is geen kinderkerk deze keer. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

Zondagmiddag 28 mei 's middag om 13.30 uur hoopt ds. J.D.Th. Wassenaar van Hellendoorn voor te gaan. En juf Jeltsje hoopt dat er veel kinderen bij haar in de kinderkerk komen. De collecte bij de uitgang is ook deze keer bestemd voor het werk in de gemeente.

BEREIKBAARHEID DS. D.M. HASPER:
Het telefoonnummer van ds. Hasper waarop zij bereikbaar is op de dagdelen dat zij werkzaam is t.b.v. de beide gemeenten is 06 - 44 19 94 74. Als werkdagen is gekozen voor de gehele maandag en de donderdag, op dinsdag- en vrijdagochtend werkt ds. Hasper thuis en is daar ook via bovenstaand nummer bereikbaar, daarnaast is dominee op dinsdagavond of op vrijdagavond beschikbaar voor het werk in de gemeenten. Is er buitende vermelde dagdelen zeer dringend behoefte aan contact met ds. Hasper dan kan dat uiteraard maar dan alleen via de ouderlingen, deze beschikken over een privé telefoonnummer van onze predikant.

OP DE LECTUURTAFEL:
Nieuw op de lectuurtafel in de kerk zijn de nieuwsbrieven van de Tryntsje Beimers Stichting. Bent u geïnteresseerd in het werk van Tryntsje Beimers en haar helpers op de hulppost te Kilangala in Tanzania, neem dan gerust een exemplaar mee naar huis om te lezen.
Ook ligt er een klein aantal brochures voor een cursus theologische vorming. Deze cursus gaan in het najaar weer van start en wordt in Sneek gegeven. Wilt u eerst eens de sfeer van deze cursus proeven; er wordt gestart met 2 op thema-avonden op 20 en 27 september aanstaande.

BOOTTOCHT:
En verder kunnen onze 55+sers zich nog bij mevrouw B. Kampen-Cnossen opgeven voor de jaarlijkse boottocht op 1 juli aanstaande.
met vr.gr.,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
20/05/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen om 11.00 uur gaat ds. Hasper voor de allereerste keer als bevestigd predikant in onze gemeente voor. Het is verder een gewonen dienst met een klein bijzonder tintje. Voor de kinderen is er tijdens de dienst de kinderkerk waar Jelske een verhaal vertelt en waar wat aardigs in elkaar geknutseld wordt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

BOOTTOCHT:
De jaarlijkse boottocht voor 55+sers, uitgaande van de gezamelijke diaconieën, wordt dit jaar op zaterdag 1 juli gehouden. De boot vertrekt 's morgens om 9.00 uur vanaf de Pampuskerk te Sneek, vanwaar koers gezet wordt richting Langweer. 's Middags omstreeks 17.00 uur is de boot weer terug aan de kade te Sneek. Voor vervoer wordt gezorgd. De kosten van deze geheel verzorgde vaartocht bedraagt 20 euro per persoon. Hebt u zin om mee te varen geeft u zicht dan op voor 1 Juni bij mevr. B. Kampen-Cnossen tel.nr. 0514-522163

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering dinsdagavond 23 mei om 20.00 uur in de consistorie.
Met vriendelijke groet,
Mevr. R. Noordenbos-Deinum
13/05/2006
BIJ DE DIENST:
Deze keer is er 's middags om 14.00 uur een gezamelijke dienst in de Gertrudiskerk in Workum. Mevr. D.M. Hasper wordt in  deze dienst bevestigd als predikante en daarna verbonden aan de Protestantse gemeenten van Workum en It Heidenskip. Ds. B.J. Griffioen predikant te Ammerstol zal de bevestigings- en intrededienst leiden. Onder andere muziekkorps "Studio" en het Gertrudiskoor verlenen medewerking aan deze feestelijke dienst. Als kerkenraad zijn we blij dat met de intrede van drs. Hasper als predikante voor onze gemeente een einde komt aan een vacaturetijd die al met al ruim 2 jaar geduurd heeft. We hopen van harte dat we als gemeente een Goede en Zinvolle tijd met elkaar mogen hebben.

LEDENMUTATIE:
Vertrokken naar Schoonrewoerd: Ibrich Jorritsma, Brânburren 7.

AGENDA:
Dinsdagavond 23 mei om 20.00 uur vergadering van de kerkenraad.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
07/05/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen om 11.00 uur is er een vesperdienst. Eigenlijk is deze benaming niet goed, omdat het in de morgen is hoort de benaming een laudum te zijn omdat er sprake is van morgengebeden.
Het thema van dit laudum is "Integriteit tegenover wanhoop". De overdenking wordt verzorgd door mevrouw M.L. Engelenburg-van Hartingsveldt. Liturg is mevrouw P. den Ouden-de Lange en het orgel wordt bespeeld door de heer M. ter Haar. Er zijn twee collecten aan het begin van de dienst voor diaconie en kerk en bij de uitgang is de collecte bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AGENDA:
Zondag 14 mei om 14.00 uur bevestiging en intrede van drs. D.M. Hasper in de Sint Gertrudiskerk te Workum. Dinsdagavond 23 mei vergadering van de kerkenraad.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
29/04/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 30 april is er 's morgens om 11.00 uur dienst, voorganger is ds. J.P. Oosterhoff van Koudum. En Els Terpstra staat ingeroosterd voor de kindernevendienst. De collecte bij de uitgang is bestemd voor pastoraat en eredienst in onze eigen gemeente.

TER VERDUIDELIJKING:
Op de laatst gehouden gemeenteavond is in het jaaroverzicht van 2005 gemeld dat overeengekomen is dat de herziene predikantsplaats-combinatie betrekking heeft op 20 dubbeldiensten en 47 dagdelen à 3 uur voor gemeentewerk en pastoraal voor de te beroepen predikant. Bij recente herberekening is dit iets gewijzigd, namelijk 18 dubbeldiensten voor de parttime predikant en 2 dubbeldiensten voor de fulltime predikant van Workum met daarnaast 44 dagdelen à 3 uur voor gemeentewerk en pastoraat.

Alvast noteren a.u.b. al duurt het nog even voordat het zover is:
ZONDAG 14 MEI:
Dan is er geen dienst in It Heidenskip. ALLE gemeenteleden, ouderen en jongeren, worden bij dezen uitgenodigd om de bevestiging en intrede van mevr. D.M. Hasper als predikant van de gemeenten Workum en It Heidenskip bij te wonen. Deze gezamelijke dienst begint 's middags om 14.00 uur en wordt gehouden in de Gertrudiskerk te Workum.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 23 mei om 20 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum.
15/04/2006 en 22/04/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Donderdag 13 april op de avond van Witte Donderdag willen we 's avonds om 19.30 uur met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Voorganger in deze dienst is ds. K. den Hartog. Over de schaalcollecte tijdens deze dienst schrijven onze diakenen het volgende:
Droogte in de Hoorn van Afrika
Miljoenen mensen in verschillende landen in met name de hoorn van Afrika worden bedreigd door extreme droogte. Vooral zwakkeren raken steeds meer ondervoed en moeten steeds verder op zoek naar water en voedsel. Voor de eerste hulp is reeds door ICCO en Kerken in Actie geld overgemaakt. Maar er is veel meer nodig. De schaalcollecte van Witte Donderdag willen we hier voor bestemmen. Van harte bij u aanbevolen.

Vrijdag 14 april op de avond van Goede Vrijdag komen we 's avonds om 19.30 uur bij elkaar om het lijden en sterven van Jezus Gods zoon te gedenken. Voorganger in deze dienst is ds. Trouwborst.

Paaszondag 16 april is er 's morgens om 11.00 uur de feestelijke Paasdienst in dorpshuis it Swaeigat. Voorganger in deze dienst is ds. Wagenvoort, er zijn enkele jongere en wat oudere gemeenteleden gevraagd om aan deze dienst mee te werken. Muziekkorps "Studio" o.l.v. M. Miedema begeleidt de samenzang. En de kinderen van de kinderkerk gaan al weer voor de laatste keer bezig met het paasproject: Licht-duisternis-LICHT.
Deze keer echt LICHT met hoofdletters omdat de dood overwonnen is door het LICHT van de Opstanding.
De collecte bij de uitgang wordt gevoegd bij de Paascollecte waarvoor u ook een folder met acceptgiro in uw brievenbus gevonden hebt. De opbrengst van deze collecte komt geheel ten goede aan het werk in de eigen gemeente.

Zondag 23 april is er 's middags om 13.30 uur dienst. Voorganger is ds. Hania. Voor de kinderen is er de kinderkerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters.

AGENDA:
De volgende vergadering van de kerkenraad is vastgesteld op dinsdagavond 23 mei 's avonds om 20.00 uur in de consistorie.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordenbos-Deinum
08/04/2006
BIJ DE DIENST:
Palmpasen. Zondagmorgen om 11.00 uur hoopt ds. Slaar voor de eerste keer sinds de bevestiging als predikant te Workum bij ons voor te gaan. De kinderen van de basisschool hebben een palmpasenstok  versierd en trekken daarmee in een kleine optocht door de kerk ondertussen een palmpasenlied zingend en gaan daarna in de consistorie verder met het paasproject.
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het kerkenwerk in de eigen gemeente.

MAAR... vanaf 10.30 uur is de koffie in de consistorie klaar en nodigen we een ieder uit om eerst met elkaar koffie te drinken. Natuurlijk is er desgewenst elkaar koffie te drinken. Natuurlijk is er desgewenst ook thee en voor de kinderen een beker limonade.

AGENDA:
Vergadering van de kerkenraad dinsdagavond 4 april om 20.00 u.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
01/04/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag a.s. 's middags om 13.30 uur is er een Doopdienst. De Heilige Doop zal bediend worden aan Regina Hendrika Willemina, dochtertje van Freddy Woerts en Nancy Geerligs. In deze dienst hoopt mevr. D.M. Hasper voor te gaan en omdat mevr. Hasper nu nog niet helemaal echt predikant is zal de Heilige Doop bediend worden door ds. A.R Roodenburg van Parrega. De kinderen gaan na het bedienen van de Doop gezellig met elkaar naar de consistorie waar ze verder werken aan het project rondom Pasen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in onze gemeente.
Even voor alle duidelijkheid mevr. Hasper wordt binnen afzienbare tijd als predikant bevestigd en verbonden aan onze kleine gemeente en de grote broedergemeente Workum.

AGENDA:
Maandag 27 maart en dinsdag 28 maart om 20.00 uur:
Liturgisch bloemschikken in Oer de Toer te Workum.
Dinsdagavond 4 april om 20.00 uur:
Kerkenraadsvergadering in de consistorie

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
25/03/2006
BIJ DE DIENST:
Komende zondag 's middags om 13.30 uur hoopt ds. J.D.Th. Wassenaar de dienst te leiden. Als tekst voor de verkondiging is Matteus 26:30 gekozen. Daar staat: "Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg." Met het oog daarop zal de dienst enigszins het karakter van een zangdienst hebben. Er is een gestencilde orde van dienst. De kinderen gaan onder leiding van juf Rieteke verder met het paasproject Licht-duisternis-LICHT. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

HEILIGE DOOP:
Al een hele tijd terug hebben de ouders van Regina Hendrika Wilhelmina geboren 18 mei 2005, dochtertje van Freddy Woerts en Nancy Geerligs te kennen gegeven dat zij hun dochtertje graag willen laten dopen. In overleg is toen afgesproken om een doopdienst te houden als er een predikant voor onze gemeente gevonden is. Door allerlei omstandigheden duurde dit veel langer dan dat het zich toen liet aanzien. Na overleg met alle betrokkenen is er nu voor zondag 2 april een doopdienst vastgesteld waarin mevrouw Hasper voorgaat en ds. Roodenburg de Heilige Doop hoopt te bedienen. Mochten er meer ouderparen zijn die op korte termijn de Heilige Doop voor hun kind begeren willen die dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar maken bij ondergetekende, tel.nr. 0514 - 52 13 45.

AGENDA:
Thema-avonden Liturgisch bloemschikken op dinsdag 21 maart en maandag 27 maart om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum.
Kerkenraadsvergadering op dinsdag 4 april 's avonds om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Koudum oer âld-Heidenskipsters
  
PASTORAAT: Wij gedenken
Op 13 maart overleed ons gemeentelid mevrouw Grietje Kampen-Folkertsma, op de leeftijd van 86 jaar. Mevrouw Kampen woonde in het Ravelijn. Vanuit Workum was zij daar drie jaar geleden met haar man Alle Kampen komen wonen. Hij overleed vorig jaar.
Grietje Folkertsma werd geboren op het Workumerverld. Haar huwelijk met Alle bracht haar naar 't Heidenskip. Daar hadden zij vele jaren een boerderij op Brandeburen. Acht kinderen kregen Alle en Grietje. Zij was een lieve, zorgzame moeder; wat meer op de achtergrond dan haar man, maar toch op haar eigen manier aanwezig, bescheiden, altijd bezig, zorgzaam en hartelijk.
In een dienst in de Martinikerk namen wij afscheid van haar. Wij zongen de liederen die haar lief waren, liederen van vertrouwen en van verwondering, en lazen Psalm 91: "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige."
Wij wensen haar kinderen en familie de troost van God en mensen in hun verlies
18/03/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmiddag 19 maart om 13.30 uur hoopt ds. Ariessen, predikant te Bolsward bij ons voor te gaan. De kinderen gaan onder leiding van Geeske verder met het paasproject "Licht, duisternis, LICHT" van "vertel het maar". En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.

HUISPAASKAARS:
Verder ligt de inteken-bestellijst voor een huispaaskaars nog ter invulling in de kerk.

BIDSTONDCOLLECTE:
De uitgangscollecte t.b.v. van de arme kant van Nederland, na de dienst op biddag voor gewas en arbeid, heeft 54,63 euro opgebracht.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdag 4 april 's avonds om 20.00 uur.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum.

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters
  
IN MEMORIAM JOHANNES HAANSTRA:
Op zaterdag 25 februari overleed Johannes Haanstra (Hearewei 53). Daarmee kwam een einde aan een lang leven: Haanstra werd 95 jaar.
Twee weken voor Haanstra's overlijden, de avond voor de zondag waarop ik in de Gertrudiskerk mocht voorgaan, bereikte mij de vraag of ik hem wilde opzoeken. Toen ik bij hem en zijn vrouw kwam, was wel duidelijk, dat het - menselijkerwijs gesproken - niet lang meer zou duren. We praatten onder meer over zijn voorbije leven. Het was goed geweest, hoewel er ook wel zorgelijke en spannende tijden geweest waren. Wat het eerste betreft, om het belangrijkste te noemen: Haanstra's eerste vrouw overleed op heel jonge leeftijd. Wat het tweede betreft, om iets aan te geven: de oorlogstijd heeft diepe indruk op Haanstra gemaakt. Maar er waren dus ook veel zegeningen te tellen, vooral in de gezamenlijke levensweg met zijn vrouw en de familie, in het bijzonder broer Willem en diens vrouw en de "omke- en tantesizzers". De tijd na het arbeidzame leven als veehouder (met daarnaast het korps in Gaastmeer  als grote hobby!) was een periode waarin Haanstra veel genoten heeft, onder meer van het bezoeken van concoursen.
Frou Haanstra mist nu "in leave man", de "omke- en tantesizzers" "in bliere omke", de broers, zwager en (schoon)zusters een geliefde broer en zwager, de Hearewei "in warbere en fleurige buorman". Dat is een verdrietige zaak. Maar er was ook alle reden om in de rouwdienst, die op donderdag 9 maart voorafgaande aan de teraardebestelling op het kerkhof van Gaastmeer, in de Gertrudiskerk gehouden werd, stil te staan bij Psalm 68:20v: "Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil. Die God is ons een God van uitreddingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood." In dat vertrouwen is Johannes Haanstra gestorven. Wij mogen hem nu bij de Here God thuis weten."
Ds. J.D.Th. Wassenaar
11/03/2006
BIJ DE DIENSTEN:
In de dienst van Biddag voor gewas en arbeid woensdagavond 8 maart:
om 19.30 uur hoopt pastor Mulder van Balk voor te gaan. Medewerking wordt verder verleend door één of enkele Heidenskipsters en het  R.K. Herenkoor Gregorius Magnus van Workum. Het thema van deze dienst is "Op hoop van Zegen". De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Arme kant van Nederland, een project van Kerken in Actie.
Zondagmorgen 12 maart
om 11.00 uur hoopt ds. Wagenvoort van Stavoren bij ons voor te gaan. De kinderen gaan onder leiding van Els verder met het Paasproject uit "Vertel het maar". De collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.
Maar voor aanvang van deze dienst willen we graag eerst met elkaar koffiedrinken in de consistorie, natuurlijk is er ook thee en voor de kinderen is er desgewenst een glas limonade. Er is net een nieuw groot koffiezetapparaat aangeschaft, een prachtige gelegenheid om met elkaar te proeven hoe deze koffie smaakt.

NIEUWS:
Tot onze dankbaarheid en blijdschap kunnen we melden dat mevrouw drs. D.M. Hasper het beroep dat door de gemeenten van Workum en It Heidenskip op haar uitgebracht is, aangenomen heeft. Binnen afzienbare tijd zal mevrouw Hasper in een gezamelijke dienst in de Gertrudiskerk te Workum als predikant bevestigd worden en haar intrede doen. In de eerst volgende dienst daarna in It Heidenskip hopen we mevrouw Hasper dan als predikant in onze kleine gemeente welkom te heten.

THEMA AVOND:
Op maandagavond 13 maart 's avonds om 20.00 uur in Oer de Toer is er de uitgestelde thema-avond "Mijn kind is gedoopt en hoe nu verder?" Mevrouw Tinenke Klei van het Provinciaal Diensten Centrum uit Leeuwarden zal een inleiding houden, advies geven en met u zoeken naar een antwoord op vragen die bij u opkomen. Van harte bij u aanbevolen, in het bijzonder voor ouders met jonge opgroeiende kinderen.

HUIS-PAASKAARS:
Waarom een huispaaskaars? Het hebben en laten branden van de huispaaskaars is een symbolisch teken van verbondenheid en medeleven met een dierbare ten tijde van b.v. blijdschap, verdriet, een examen, een sollicitatiegesprek of ook in tijden van tegenslag of rampen in klein of groot verband. Op die momenten dat je oog valt op de brandende kaars gaan je gedachten en beden uit naar wie of daar waar de kaars voor aangestoken is. Het samen delen van ....... zoals dat ook zo mooi  afgebeeld staat op de kaarsen van dit jaar, het vissen en de mand met vijf broden, door het delen  van de broden en vissen werd een grote schare verzadigd. Of in het andere motief dat door dikke volle korenaren en een korf vol druiventrossen Brood en Wijn symboliseren, ook in deze uitwerking staat het delen centraal zoals de Here Jezus dat bij het laatste Avondmaal aan zijn volgelingen opgedragen heeft. Bestellen? Tot en met zondag 26 maart a.s. ligt de inteken-bestellijst in de kerk.

GIFT:
Er is een gift ontvangen van 20,00 euro te besteden voor diaconie en kerk.

AGENDA:
Kerkenraadsvergadering op dinsdagavond 4 april.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum

nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

OVERLEDEN:
Zaterdag 4 maart is, in de hoge leeftijd van 95 jaar overleden ons gemeentelid Johannes Haanstra, Hearewei 53. De herdenkingsdienst en de begrafenis zullen plaatsvinden op donderdag 9 maart om 14.00 uur in de Sint Gertrudiskerk, gevolgd door de teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats alhier. Wij wensen zijn vrouw en verdere familieleden heel veel sterkte toe in deze dagen van rouw en verdriet. In de dienst van afgelopen zondag zongen we ter gedachtenis Psalm 68:7, mogen die woorden mevr. Haanstra en verdere familie tot troost wezen. In het volgende nummer zal een "In Memoriam" worden opgenomen.
04/03/2006
BIJ DE DIENSTEN:
Zondagmorgen 5 maart:
's Morgens om 11.00 uur hoopt ds. Oosterhoff van Koudum voor te gaan. De kinderen van de nevendienst gaan onder leiding van Jeltsje verder met het project rond Pasen. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de eigen gemeente.
Biddag voor arbeid en gewas woensdag 8 maart:
's Avonds om 19.30 uur hoopt de R.K. pastor W.H. Mulder van Balk in een oecumenische dienst bij ons voor te gaan. Het thema van deze dienst is "Op hoop van Zegen". Aan deze dienst wordt o.a. medewerking verleend door het R.K. Herenkoor Gregorius Magnus van de parochie van Workum. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de Arme kant van Nederland, een project van Kerken in Actie.

PAASPROJECT:
Afgelopen zondag zijn we begonnen met de start van het paasproject van "Vertel het maar". Het is getiteld "licht-duisternis-LICHT" . We begonnen met het scheppingsverhaal waar God Licht schept, dan gaan we verder met de eerste zonde, de ruzie tussen Kaïn en Abel en van Jezus lijden en sterven, dit is de duisternis. Het sluitende licht is het LICHT van de opstanding van Jezus. Over deze onderwerpen proberen we voor de kinderen elke keer weer een leuke verwerking te bedenken. In de kerk plakken we elke week een plaat van het verhaal op wat op het einde het Kruis van Jezus toont. Wij hopen op een goede paasperiode en veel opkomst van kinderen die enthousiast mee willen doen. Dus graag tot ziens, de K.N.D. leiding.

PAASKAARS:
Vanaf aanstaande zondag ligt er een bestellijst voor huispaaskaarsen in de kerk. Ook dit jaar zijn er op de paaskaarsen weer veelzeggende symbolen uitgewerkt. Zo is er de uitbeelding van de Wonderbare Spijziging in de vorm van twee vissen en een mand met broden. Op de andere keuzemogelijkheid staan de symbolen van Brood en Wijn uitgewerkt in de vorm van een kruis. Beide kaarsen zijn uitgevoerd in warme kleuren. Daarnaast ligt ook de complete catalogus ter inzage, mocht u voor een andere gelegenheid een passende kaars bestellen dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

OP DE VALREEP:
Denkt u om de jaarlijkse gemeenteavond op 28 februari, vanavond dus, om 20.00 uur in de consistorie. Propedent mevr. D.M. Hasper  uit Lekkerkerk komt ook en wil graag kennis met u en jullie maken!

18 PLUS:
Maandagavond 6 maart alweer de laatste avond van dit seizoen. 's Avonds om 20.00 uur bij mevr. Engelenburg aan huis, Smidswei nr. 15 in Rijs. Allemaal van harte welkom. Mevr. Engelenburg heeft een grote kamer dus allemaal op naar Rijs.

AGENDA:
13 maart om 20.00 uur in Oer de Toer te Workum: thema-avond, onderwerp: "Dopen en hoe nu verder?"
Dinsdagavond 4 april: Kerkenraadsvergadering in de consistorie

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer (âld-)Heidenskipsters

DOPELINGEN VAN AANSTAANDE ZONDAG:
De volgende vier kindeen zullen gedoopt worden:
Tymen Redmer Schraa, Ursuladyk 3
Tijn Paul Atsma, Súd 44
Martzen Haanstra, Noard 84 en
Sem Haanstra, Estrikwurk 5
18/02/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 19 februari 's morgens om 11.00 uur is er dienst, voorganger is ds. Wassenaar. In deze dienst hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Het doel van de schaalcollecte bij het avondmaal is nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld een goede bestemming krijgen. Daarom van harte bij u aanbevolen. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

OP DE VALREEP:
Dinsdagavond 14 februari een gezamelijke 12 plusavond in "Oer de Toer" te Workum. Onderwerp van gesprek " All you need is Love". Nieuwsgierig geworden? Dan snel mevr. H. Plantinga bellen, dan kun je nog mee rijden.

ALVAST NOTEREN:
Onze jaarlijkse gemeenteavond is vastgesteld op dinsdagavond 28 februari 's avonds om 20.00 uur in de consistorie. Zoals gebruikelijk staan o.a. de bespreking van de jaarcijfers op het programma. Hoe de avond verder ingevuld zal worden is op dit moment nog niet geheel duidelijk. De jaarrekeningen en verslagen liggen vanaf dinsdag 21 februari alvast ter inzage bij dhr. F. de Vries, Feandyk 1.

VERSCHOVEN:
De gezamelijke thema-avond "Dopen en hoe nu verder", die op maandagavond 27 februari in Workum gepland stond is vanwege de gemeenteavond in Workum verschoven naar maandagavond 13 maart.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
11/02/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 12 februari 's morgens om 11.00 uur hoopt ds. J.P. Oosterhoff predikant te Koudum voor te gaan. Voor de kinderen is er de kinderkerk waar een verhaal verteld en misschien wel een knutseltje gemaakt wordt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de gemeente.

EXTRA GEMEENTEAVOND:
Na wat passen en meten en na wederzijds overleg is besloten om op maandagavond 13 februari 's avonds om 20.00 uur een extra gemeenteavond te houden inzake het voorstel van de gezamelijke beroepingscommissie om een beroep uit te brengen op kandidaat mevrouw D.M. Hasper wonende te Lekkerkerk. Verder zullen op deze extra gemeenteavond enkele jongeren uit onze classis een verslag doen van hun reis naar Cuba waar zij zich georiënteerd hebben over kerk en gemeente zijn onder moeilijke omstandigheden. Kortom een extra gemeenteavond voor jongeren en ouderen die u zeker niet mag missen.

AGENDA:
Jaarlijkse gemeenteavond op dinsdagavond 28 februari.

Namens de kerkenraad met vriendelijke groet,
mevr. R. Noordenbos-Deinum
04/02/2006
BIJ DE DIENST:
Aanstaande zondag 5 februari is er om 11.00 uur een Vesper in It Heidenskip. Gezien het tijdstip van 11 uur zouden we beter van een Morgengebed kunnen spreken.... Vanaf 10.30 uur bent u van harte welkom om eerst met elkaar KOFFIE te DRINKEN en om voor de dienst met elkaar wat liederen te oefenen!!  De collecte bij de uitgang is bestemd voor het project van het Werelddiaconaat.

WAT IS EEN VESPER EIGENLIJK?
Een Vesper is een "avondgebed", één van de gebedstijden, van oudsher een gebedsdienst voor de christelijke gemeente. Er wordt in 393 na Christus al een vesper, een 'lichtfeest' in Jeruzalem beschreven! Luther heeft de gebedstijden, de "lauden" en de vespers gehandhaafd. Ook in de Anglicaanse en Protestantse kerken kent men vespers, denk maar eens aan Taize.
N.B. De Moslims volgen ook de gebedstijden zoals die in de Joodse traditie plaatsvinden!
De dienst bestaat uit al dan niet gezongen  psalmen, lezing uit de Profeten of het Nieuwe Testament, lofprijzing, het Magnificat: zoals bijv. de lofzang van Maria en de voorbeden. Altijd volgens hetzelfde stramien, met ruimte voor overdenking, voor stilte!
Ook hier: Wees welkom!!

18+ GROEP:
Op maandagavond 6 februari a.s. om 20.00 uur komen we weer bij elkaar in de consistorie van onze kerk. Deze avond verdiepen we ons in "Wat betekent en is belijdenis doen nu eigenlijk". Ds. B. de Boer uit Hindeloopen zal met ons dit onderwerp verkennen. En het belooft een leerzame en zoals altijd weer een gezellige avond te worden.
Voor ieder die wil: Wees welkom.

AGENDA:
Dinsdagavond 28 februari de jaarlijkse gemeenteavond.

Namens de kerkenraad met hartelijke groet
mevr. R. Noordenbos-Deinum
28/01/2006
BIJ DE DIENST;
Komende zondagmiddag om 13.30 uur is er een JEUGDDIENST met als onderwerp: Wat houdt de jeugd van deze tijd zoal bezig als het om kerk of jeugdhonk. Voorganger is ds. H. Engelsma een oud-Heidenskipster, dus voor velen van ons geen onbekende. Muzikale medewerking wordt verleend door de groep Spirit uit Elahuizen. Hierbij nodigt de jeugdraad een ieder dan ook van harte uit.

THEMA AVOND:
Donderdagavond 26 januari om 20.00 uur wordt er een thema-avond in onze kerk gehouden. Het thema is "Omgaan met conflicten". Inleider op deze avond is ds. W. Beekman. Even een huishoudelijke mededeling. Omdat deze avond nogal wat belangstelling trekt en de pakeerruimte beperkt is zijn er enkele mensen bereid gevonden om het parkerende verkeer in goede banen te leiden, deze mensen zijn herkenbaar aan de gele hesjes die ze dragen, wilt u hun aanwijzingen wel opvolgen? Verder is het zo dat de consistorie als garderobe ingericht is. Normaal is het zo dat we onze gasten aan de voordeur ontvangen, maar omdat de weersvooruitzichten wat winters zijn met een noordoosten wind op de voordeur is nu de ingang via de achterdeur. Belangstellenden die moeite hebben met de forse opstap naar de consistorie wordt aangeraden om via de voordeur naar binnen te gaan.

AGENDA:
Maandagavond 30 januari een huiskamergesprek.
Maandagavond 27 februari jaarlijkse gemeenteavond.
21/01/2006
BIJ DE DIENST:
Zondagmorgen om 11.00 uur hoopt ds. J. Trouwborst vlootpredikant woonachtig in Sneek voor te gaan. Even een opfrisser, dit is dezelfde voorganger als in de dienst op oudejaarsavond 2004 na de tsunamie. Voor de kinderen is er de kinderkerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het kerkenwerk in onze gemeente

UITNODIGING:
Er is een uitnodiging voor gemeente en kerkenraad ontvangen om de bevestiging en intrededienst van ds. R. Slaar op Zondagmiddag om 14. 00 uur  in de Gertrudiskerk te Workum bij te wonen. Ds. Slaar zal bevestigd  worden door da. K.M. Zwerver, Workumse van geboorte en nu predikante te Uithuizen. Hoewel ds. Slaar in Workum werkzaam zal zijn, zal hij ook af en toe bij ons voorgaan in enkele zogenaamde "dubbeldiensten", zoals o.a. in de combinatieacte overeengekomen is. Vanaf deze plaats alvast een woord van welkom aan ds. Slaar waarbij de wens uitspreken dat hij/u zich spoedig thuis mag voelen in (kerkelijk) zuidwest Fryslân en in de predikantsplaatsen-combinatie Workum-It Heidenskip.

CATECHISATIE:
Nog een opfrisser, nu voor de 12 tot ongeveer 15 jarigen. Dinsdagavond 24 januari ´s avonds van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur is er in Oer de Toer te Workum in combinatie met de jeugdouderlingen van Workum de tweede catechisatieavond van dit seizoen. Het thema van deze avond is ""Gluren bij de Buren". Of te wel hoe gaat het er om en toe in andere kerken of in b.v. een moskee. Nieuwsgierig geworden?? Dan er maar met zijn allen naar toe. Mevr. H. Plantinga is bereid om voor vervoer naar en van Workum te zorgen. Dus meld je even bij haar aan via tel.nr. 0515-542364.

LEDENMUTATIE:
De heer Meine Kampen is verhuisd van Skar 3 naar Ursuladyk 9.

AGENDA:
Dinsdag 24 januari catechisatie te Workum en een huiskamergesprek rondom geloofsoverdracht.
Woensdag 25 januari om 19.45 uur in "Oer de Toer" een gezamelijke kerkenraadsvergadering te Workum.
Donderdagavond 26 januari ´s avonds om 20.00 uur in de kerk een avond van de gezamelijke commissie toerusting en vorming. Onderwerp is "Omgaan met conflicten", inleider ds. W. Beekman.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad.
mevr. R. Noordenbos-Deinum  
14/01/2006
BIJ DE DIENST:
Zondag 15 januari is er 's morgens om 11.00 uur dienst. Voorganger  in deze dienst is ds. J. Wagenvoort van Stavoren. Tijdens de dienst zal de bevestiging van dhr. A. Lycklama à Nijeholt als diaken en dhr. S. Jorritsma als ouderling-kerkrentmeester plaatsvinden en wordt na jarenlange trouwe "dienst" afscheid genomen van dhr. Y. Renema en dhr. E. Terluin respectievelijk diaken en ouderling-kerkrentmeester. Tijdens deze dienst zal het orgel niet bespeeld worden maar verlenen enkele koperblazers van "Studio"  hun medewerking door de gemeentezang te begeleiden. Wij willen alvast verklappen dat de gekozen liederen zich lenen voor een goed samenspel van muzikanten en zangers. Voor de kinderen is er de kinderkerk waar een verhaal verteld wordt en een mooie knutsel gemaakt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

VISITATIE:
Maandagavond 16 januari brengen enkele visitaroren een bezoek aan onze  gemeente om te zien hoe het ons vergaat. Van 19.30 tot 19.30 uur wordt aan de gemeenteleden de gelegenheid geboden om met de visitatoren te spreken over het reilen en zeilen van de gemeente zowel positief als negatief. Aansluitend om 19.30 uur wordt een kerkenraadsvergadering gehouden onder voorzitterschap van één van de visitatoren. Mocht u een dringende vraag of opmerking "dwars" zitten aarzel niet maar spreek uit nu daar - ondanks het misschien vroege tijdstip - de gelegenheid voor geboden wordt.

KERKBALANS:
Eind deze week of begin volgende week vind u de enveloppen voor de actie KERKBALANS 2006 in uw brievenbus of op uw deurmat. De kerkbalans actie van dit jaar wordt gevoerd onder de slogan van "Een kerk is heel wat waard". Om de gemeente en de kerk in de benen te houden  is uw jaarlijkse bijdrage meer dan welkom. We schrijven nu wel over kerk en gemeente maar uiteindelijk gaat het om de doorgaande verkondiging van het woord van God, het woord van Geloof, Hoop, Liefde en de Toekomst die er is door alles heen. Als u de bijgevoegde folder bestudeert kunt u constateren dat uw bijdrage voor onze gemeente (meer dan) nodig is. Daarom van harte bij u aanbevolen.

LEDENSTAND PER 1 JANUARI 2006:
Per 1 januari 2006 telt onze gemmente 97 doopleden, 58 belijdende belijdende leden, 12 verbondenen (voormalig geboorteleden en niet gedoopte kinderen) en 13 meegeregistreerden van de verschillende gezinnen. Totaal 180 personen. Het aantal pastorale eenheden is 62.

AGENDA:
Donderdag 12 jauari: Huiskamergesprek rondom het thema "Geloofoverdracht".
Maandagavond 16 januari vanaf 19.00 uur gesprek met visitatoren en daarna nog een kerkenraadsvergadering.
Zondag 22 januari om 14.00 uur bevestiging ds. R. Slaar te Workum.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad
mevr. R. Noordebos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

ONTSLAGEN UIT ZIEKENHUIS:
De heer K. Terluin, Ielaak 24 is weer thuisgekomen uit het Antoniusziekenhuis te Sneek

VERVOER THEMA AVOND:
Over het vervoer naar It Heidenskip voor de thema-avond "Omgaan met conflicten" op donderdag 28 januari even het volgende:

We hebben de indruk, dat het vervoer naar It Heidenskip op genoemde datum voor sommigen een probleem is. We vinden, dat dit geen reden mag zijn om thuis te moeten blijven. Daarom willen we vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Dat betekent, dat we graag beschikken over een lijst met namen van personen, die gemeenteleden zonder vervoer een lift kunnen aanbieden.

Dus: hebt u vervoer nodig of hebt u een plekje vrij in de auto, laat het ons weten via telefoonnummer 0515 54 33 35 (graag na 18.00 uur).

P.S. U kunt zich ook nog aanmelden voor deze avond.

Namens de commissie "Toerusting en Vorming
Foekje van der Werf  
07/01/2006
BIJ DE DIENST:
Aanstaande zondag om 13.30 uur hoopt ds. P. Hania predikant te Nijland voor te gaan, voor de jongeren is er de kinderkerk waar een verhaal verteld en een knutsel gemaakt wordt. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk in de eigen gemeente.

AMBTSDRAGERSWISSELING:
Ruim voor de kerstdagen heeft de kerkenraad naar aanleiding van de binnengekomen aanbevelingen en na overleg met genoemden dhr. A. Lycklama à Nijeholt (in de vacature Y. Renema) als diaken en de dhr. S. Jorritsma (in de vacature E. Terluin) als ouderlingkerkrentmeester voorgedragen. Tegen deze voordracht zijn geen bezwaren ingediend zodat beiden zijn verkozen tot ambtsdragers. Het ligt in het voornemen dat zondag 15 januari de bevestiging plaats zal vinden.

ZIEKEN:
Na een geslaagde operatie aan haar knie is mevr. I. Groenhof-van der Wal net voor oud en nieuw weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

GIFT:
Op bezoek bij een mede-dorps en streekbewoner is een gift van 10 euro ontvangen, deze gift is gelijkelijk verdeeld tussen diaconie en kerk.

AGENDA:
Maandagavond 16 januari van 19.00 tot 19.30 uur is er voor leden van de gemeente gelegenheid om met de visitatoren te spreken. En daarna om 19.30 uur is er een kerkenraadsvergadering met de visitatoren.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
mevr. R. Noordenbos-Deinum


nijs út Warkum oer âld-Heidenskipsters

IN HET ZIEKENHUIS:
In het Antoniusziekenhuis te Sneek verblijft nog de heer K. Terluin, Ielaak 24.
oude Motigoteller